fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning"

Transkript

1 fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning Nr

2 CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

3 NORSK Avtaking og påsetting av kalkolatorens deksel Før du starter...1 Hold dekselet som vist i figuren og skyv enheten ut av dekselet. Etter ferdig bruk...2 Hold dekselet som vist i figuren og skyv enheten ut av dekselet. Skyv alltid tastaturenden inn i dekselet først. Skyv aldri displayenden av enheten inn i dekselet Nr-1

4 Forsiktighetsregler Pass på å lese gjennom disse forsiktighetsreglene nøye før kalkulatoren tas i bruk. Ha bruksanvisningen lett tilgjengelig for framtidig referanse. Advarsel Dette symbolet brukes for å indikere at personskade eller skade på enheten kan oppstå dersom advarselen ikke etterfølges. Batteri Oppbevar batterier etter utskifting på et trygt sted utenfor småbarns rekkevidde hvor det ikke finnes fare for at de puttes i munnen og svelges. Oppbevar batterier unna småbarns rekkevidde. Ta øyeblikkelig kontakt med lege dersom de svelges. Forsøk aldri å lade opp batterier eller ta dem fra hverandre. La aldri batterier bli kortsluttet ved at det oppstår kontakt mellom batterienes to poler. Batterier må ikke utsettes for åpen ild eller avskaffes ved at de brennes. Feilaktig bruk av batterier kan forårsake at de brister eller lekker syre slik at kalkulatorens nærliggende komponenter skades og øker faren for brann og personskader. Pass alltid på at batteriet isettes slik at dets positive k og negative l poler vender riktig vei i kalkulatorens batteriavlukke. Fjern batteriet dersom du ikke har tenkt å benytte enheten over en lengre tidsperiode (fx-95ms/fx- 100MS/fx-570MS). Benytt kun den type batteri som er spesifisert i denne bruksanvisningen for bruk med denne kalkulatoren. Nr-2

5 Avskaffelse av kalkulatoren Kvitt deg aldri med kalkulatoren ved å brenne den. Sterk hete kan forårsake at visse komponenter plutselig eksploderer og dermed resultere i brann eller personskader. Skjermvisninger og figurer (som f.eks. tastanvisninger) som vises i denne bruksanvisningen er kun ment som illustrasjon og kan avvike noe fra virkelige taster og skjermvisninger som de representerer. Retten til endringer av innholdet i denne bruksanvisningen forebeholdes uten varsel. CASIO Computer Co., Ltd. er under ingen omstendigheter ansvarlig overfor innehaveren eller andre personer i tilfelle spesielle, underordnede, indirekte eller direkte skader som måtte oppstå i sammenheng med innkjøp og bruk. Videre vil CASIO Computer Co., Ltd. under ingen omstendigheter være gjenstand for erstatningskrav fra tredjepart ved bruk av dette utstyret. Riktig håndtering Trykk på knappen 5 før kalkulatoren tas i bruk første gang. Batteriet bør utskiftes minst hvert tredje år for fx- 115MS/fx-570MS/fx-991MS og hvert andre år for fx- 95MS/fx-100MS, selv om kalkulatoren fortsatt virker som normalt. Et utladet batteri lekke og forårsake at kalkukatoren tar skade eller ikke virker som den skal. Ikke la et utladet batteri bli liggende i kalkulatoren. Batteriet som medfølger denne enheten vil utlades noe ved frakt og lagring. Av denne årsak må batteriet om mulig utskiftes tidligere enn et vanlig batteris forventede levetid. Et nesten utladet batteri kan forårsake at minneinnholdet forfalskes eller tapes helt. Oppbevar alltid viktige data også i skriftlig form. Nr-3

6 Unngå bruk på steder der kalkulatoren kan utsettes for ekstreme temperaturer. Svært kalde omgivelser kan forårsake at displayet ikke lenger virker eller at dets funksjonsdyktighet blir nedsatt og at batteriets levetid blir forkortet. Kalkulatoren bør heller ikke utsettes for direkte sollys, bli liggende nær et vindu eller en ovn, eller på andre steder der den kan utsettes for sterk hete. Hete kan forårsake skade på kalkulatorens overflater og dens innvendige kretser. Ikke oppbevar kalkulatoren på steder der den kan utsettes for høye temperaturer, fuktighet eller mye støv. Pass på at kalkulatoren ikke utsettes for vannsprut, høy luftfuktighet eller støv fordi dette kan forårsake skade på enhetens innvendige kretser. Kalkulatoren må ikke slippes eller utsettes for kraftige slag. Kalkulatoren må ikke vris eller bendes. Ikke oppbevar kalkulatoren bukselommer eller lommer på tettsittende klær hvor den kan vris eller bendes. Forsøk aldri å ta kalkulatoren fra hverandre. Ikke bruk en kulepenn eller andre spisse gjenstander til trykke tastene på kalkulatoren. Tørk av enhetens overflater med en myk, tørr klut. Dersom kalkulatoren blir svært skitten kan du tørke den av med en klut dyppet i mildt, nøytralt såpevann. Vri kluten godt opp før du tørker av kalkulatoren. Rengjør aldri kalkulatoren med malingstynner, benzine eller andre flyktige væsker. Disse væskene kan skade kalkulatorens overflate og viske ut trykte tegn. Nr-4

7 Innhold Avtaking og påsetting av kalkolatorens deksel... 1 Forsiktighetsregler... 2 Riktig håndtering... 3 To-linjers display... 7 Før du begynner kfunkjsonsinnstillinger... 7 kinnmatingskapasitet... 8 khvordan rette en utregning... 9 kgjennomsynsfunksjonen... 9 kfeilsøker... 9 kflersatsformler keksponentialt displayformat kdesimaltegn og skilletegn kinitialisering av kalkulatoren Grunnleggende utregninger karitmetiske utregninger koperasjoner med brøk kprosentregning kregning med grader, minutter, sekunder kfix, SCI, RND Regning med minne ksvarminne kfortløpende utregninger kuavhengig minne kvariabler Regning med vitenskapelige funksjoner ktrigonometriske/inverse trigonometriske funksjoner Nr-5

8 khyperbolske/inverse hyperbolske funksjoner kbriggske og naturlige logaritmer/antilogaritmer kkvadratrøtter, kubikkrøtter, røtter, kvadrater, kuber, resiproke tall, fakulteter, slumptall, π, og permutasjon/kombinasjon kkonvertering av vinkelenhet kkoordinatkonvertering (Pol (x, y), Rec (r, )) kregning med teknisk tegnsystem Regning med ligninger kannen- og tredjegradsligninger kligningssystemer Statistiske beregninger Standardavvik Regresjonsregning Teknisk informasjon knår et problem oppstår kfeilmeldinger koperasjonenes rekkefølge kstakklager kinnmatingsområde Strømforsyning (Kun fx-95ms) Tekniske data (Kun fx-95ms) Nr-6

9 To-linjers display To-linjersdiplayet gjør det mulig å se både utregningsformelen og svaret samtidig. Øvre linje viser utregningsformelen. Nedre linje viser svaret. Et skilletegn vises for hvert tredje siffer når mantissens heltallsdel har flere enn tre sifre. Før du begynner... k Funkjsonsinnstillinger Før en påbegynner en utregning må en først velge korrekt funksjonsinnstilling som vist i tabellen nedenfor. Følgende tabell viser kun funksjonsinnstillinger og påkrevd betjening for modell fx-95ms. Brukere av andre modeller bør konsultere Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) angående informasjon om funksjonsinnstillingene og hvordan de velges. fx-95ms funksjonsinnstillinger Utføring av denne type Trykk på For denne utregninger: disse tastene: funksjonsinnstilling: Vanlige aritmetiske utregninger F 1 COMP Standardavvik F 2 SD Regresjonsregning F 3 REG Løsning av ligninger F F 1 EQN Nr-7

10 Når tasten F trykkes mere enn to ganger kommer ytterligere innstillingsskjermer opp. Innstillingsskjermene vil forklares i denne bruksanvisningens avsnitt hvor de faktisk anvendes til å endre kalkulatorens innstilling. I denne bruksanvisningen angis funksjonsinnstillingenes betegnelse som en må taste inn for ønsket funksjon i hvert avsnitts hovedtittel. Eksempel: Regning med EQN ligninger Merk! Trykk på A B 2(Mode) = for å gå tilbake til standardinnstillingene som er er de opprinnelig funksjonsinntillingene vist nedenfor. Funksjonsinnstilling: COMP Vinkelenhet: Deg Eksponentialt displayformat: Norm 1 Brøk-displayformat: a b /c Desimaltegn: Dot (punkt) Funksjonsindikatorene vises i øvre del av displayet. Pass på å sjekke innstillingene for funksjonsinnstilling (SD, REG, COMP) og vinkelenhet (Deg, Rad, Gra) før du starter en utregning. k Innmatingskapasitet Minneområdet for utregningsinnmating kan romme opptil 79 trinn. Ett trinn opptas hver gang en trykker en talltast eller aritmetisk operasjonstast ( +,,, -, \ ). Trykking på tastene A eller p opptar ikke et trinn slik at hvis en f.eks. taster inn A D vil kun ett trinn tas opp. Det er mulig å taste inn opptil 79 trinn for en enkelt utregning. Når trinn 73 tastes inn vil markøren skifte fra _ til k for å tilkjennegi at minnet er i ferd med å bli fylt opp. Hvis det er nødvendig å taste inn flere enn 79 trinn bør regnestykket deles opp i to eller flere deler. Siste svar kan framkalles ved å trykke g som dermed kan gjenbrukes i neste utregning. Se Svarminne for ytterligere informasjon angående bruk av tasten g. Nr-8

11 k Hvordan rette en utregning Bruk e eller r til å flytte markøren til ønsket sted. Trykk [ for å slette et tall eller funksjon ved den aktuelle markørposisjonen. Trykk A K for a skifte til innskytemarkøren t. Inntasting av et eller annet når innskytemarkøren vises i displayet vil sette inn det som testes inn ved markørens posisjon. Ved inntrykking av A K eller = vil den regulære markøren komme tilbake. k Gjennomsynsfunksjonen Hver gang en utfører en utregning vil gjennomsynsfunksjonen lagre utregningsformelen og dens svar i gjennomsynsminnet. Inntrykking av [ vil kalle frem formelen og svaret på sist utførte regnestykke. Hvis tasten [ trykkes en gang til vil displayet vise sist utførte regnestykker i sekvens (ny-til-gammel). Inntrykking av tasten e eller r når en gjennomsynsutregning vises i displayet, skifter til redigeringsskjermen. Hvis tasten e eller r trykkes rett etter en ferdig utført utregning vil redigeringsskjermen for denne utregningen vises. Inntrykking av tasten t vil ikke slette gjennomsynsminnet slik at sist utførte utregning fortsatt kan kalles frem selv etter at du har trykket på t. Gjennomsynsfunksjonens lagringskapasitet er 128 bytes for både uttrykk og svar. Gjennomsynsminnet slettes hver gang følgende utføres: Når tasten 5 trykkes. Når funksjonsinnstillingene initialiseres ved å trykke A B 2 (eller 3) =. Når en skifter fra en funksjoninnstilling til en annen. Når kalkulatoren slås av. k Feilsøker Inntrykking av r eller e etter en feil, vil vise utregningen med markøren plassert der feilen oppstod. Nr-9

12 k Flersatsformler En flersatsformel er et uttrykk som består av to eller flere mindre uttrykk som er satt sammen med et kolon ( : ). Eksempel: Addering av og svaret deretter multiplisert med p \ g - 4 = 5. Disp = Ans k Eksponentialt displayformat Denne kalkulatoren kan vise opptil 10 sifre. Større tall blir automatisk vist med eksponential notering. Med desimaltall kan en velge mellom to formater som bestemmer på hvilket punkt eksponential notering skal anvendes. For å endre på eksponential displayformat, trykker du på tasten F en rekke ganger inntil innstillingsskjermen for displayformat som vises nedenfor kommer opp i displayet. Fix Sci Norm Trykk på 3. Når skjermen for formatvalg kommer opp trykker du 1 for å velge Norm 1 og 2 for Norm 2. unorm 1 Med Norm 1 vil eksponential notering brukes automatisk for heltall som har flere enn 10 sifre og desimaltall som har flere enn to desimaler. unorm 2 Med Norm 2 vil eksponential notering brukes automatisk for heltall som har flere enn 10 sifre og desimaltall som har flere enn 9 desimaler. Samtlige eksempler i denne bruksanvisningen viser utregningssvarene i Norm 1 formatet. Nr-10

13 k Desimaltegn og skilletegn Du kan bruke skjermen for innstilling av displayet (Disp) til å velge symbolene du ønsker for desimaltegn og 3-siffers skilletegn. For å endre på desimal- og skilletegn, trykker du på tasten F en rekke ganger inntil innstillingsskjermen nedenfor vises i displayet. Disp 1 For fremvisning av valgskjermen. fx-95ms: 1 r Andre modeller: 1 r r Trykk talltasten (1 eller 2) som korresponderer med innstillingen du ønsker å bruke. 1(Dot): Desimaltegn er punktum, skilletegn er komma 2(Comma): Desimaltegn er komma, skilletegn er punktum k Initialisering av kalkulatoren Utfør følgende tastoperasjon når du ønsker å initialisere funksjonsinnstillinger og andre innstillinger, og slette gjennomsynsminnet og variabler. A B 3(All) = Grunnleggende utregninger COMP k Aritmetiske utregninger Bruk tasten F til å stille kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre grunnleggende utregninger. COMP... F 1 Nr-11

14 Negative tall inne i et regnestykke må omsluttes med parenteser. Se Operasjonenes rekkefølge for en detaljert forklaring. Det er ikke nødvendig å omslutte en negativ eksponent med parenteser. sin 2, S 2.34 e D 5 Eksempel 1: 3 ( ) 1, Nr e D 9 = Eksempel 2: 5 (9 7) R T = Du kan hoppe over alle trykk på tasten T før =. k Operasjoner med brøk uregning med brøk Verdiene vises automatisk i desimalformat når det totale antall sifre i et brøktall (heltall + teller + nevner + skilletegn) overstiger Eksempel 1: C C 5 = Eksempel 2: C 1 C C 2 C 3 = Eksempel 3: 2 C 4 = Eksempel 4: 1,6 2,1 1 C = 2 Svaret for utregningene som blander brøktall og desimaltall vil alltid vises som desimaltall. uomregning av desimaltall brøktall Bruk operasjonen vist nedenfor til å konvertere utregninssvaret til og fra brøk og desimaltall. Vær oppmerksom på at en konvertering kan ta opptil to sekunder å utføre.

15 Eksempel 1: 2,75 2 Eksempel 2: (Desimal Brøk) 2.75 = 2.75 C A B ,5 (Brøk Desimal) 1 C 2 = C C uomregning av blandet brøk uekte brøk 2 5 Eksempel: C 2 C 3 = A B A B Du kan bruke skjermen for innstilling av displayet (Disp) til å velge et annet displayformat hvis en brøkregning gir svar som er større enn en. Trykk en rekke ganger på tasten q inntil innstillingsskjermen vist nedenfor kommer opp i displayet. Disp 1 For fremvisning av valgskjermen. fx-95ms: 1 Andre modeller: 1 r Trykk talltasten (1 eller 2) som korresponderer med innstillingen du ønsker å bruke. 1(a b /c): Blandet brøk 2(d/c): Uekte brøk En feil vil oppstå hvis du forsøker å mate inn en blandet brøk når displayformatet d/c har blitt valgt. Nr-13

16 k Prosentregning Eksempel 1 : Beregn 12% av 1500 (180) A v Eksempel 2:Beregn hvor stor prosentdel 660 utgjør av 880 (75%) 660 \ 880 A v Eksempel 3 : Legg 15% til 2500 (2875) A v + Eksempel 4 : Beregn 25% avslag på 3500 (2625) A v, Eksempel 5 : Beregn avslag på 20% fra summene 168, 98 og 734. (800) = g A j 1 p 1-20 A v, * * Hvis du som i dette eksemplet, ønsker å benytte et aktuelt tall som befinner seg i svarminnet videre i et nytt regnestykke for prisforhøyelse eller prisnedsettelse, må du tildele en variabel til denne svarminneverdien og deretter bruke denne variabelen i beregningen av prisforhøyelse/-nedsettelse. Dette må gjøres fordi beregningen som utføres når v tasten trykkes, vil lagres som svar i svarminnet før du trykker tasten,. Eksempel 6 : Hvis 300 gram legges til en stikkprøve som opprinnelig veide 500 gram, hvor stor blir den prosentvise vektøkningen? (160%) A v Eksempel 7 : Hva er den prosentvise økningen når et tall økes fra 40 til 46? Hva med en økning til 48? (15%, 20%) 46, 40 A v e e e e e e 8 = Nr-14

17 k Regning med grader, minutter, sekunder Du kan utføre seksagesimale utregninger med bruk av grader (timer), minutter og sekunder, og konvertere mellom seksagesimale og desimale verdier. Eksempel 1: Konverter desimalverdien 2,258 til en seksagesimal verdi og deretter tilbake til en desimal verdi = A O Eksempel 2: Utfør følgende utregning: ,45 I I 34 I 56 I = k FIX, SCI, RND For å endre innstillingene for antall desimaler, antall signifikante sifre, eller det eksponentiale displayformatet, må du trykke på tasten F en rekke ganger inntil innstillingsskjermen vist nedenfor, kommer opp i displayet. Fix Sci Norm Trykk talltasten (1, 2 eller 3) som korresponderer med innstillingen du ønsker å bruke. 1 (Fix): Antall desimaler 2 (Sci): Antall signifikante sifre 3 (Norm): Eksponentialt displayformat Eksempel 1: \ 7-14 = (Spesifiserer tre desimaler) F... 1(Fix) 3 FIX Nr-15

18 (Intern utregning fortsetter med bruk av 12 sifre.) 200 \ 7 = - 14 = Følgende del utfører samme utregning med det spesifiserte antall desimaler. (Intern avrunding) 200 \ 7 = A Q = Trykk på tasten F... 3(Norm) 1 for a slette Fixspesifikasjonen. Eksempel 2: 1 3, viser svaret med to signifikante sifre (Sci 2) F... SCI 2(Sci) 2 1 \ 3 = Trykk på tasten F... 3(Norm) 1 for å slette Scispesifikasjonen. Regning med minne COMP Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre en utregning med bruk av minnet. COMP... F 1 k Svarminne Hvert trykk på = etter å ha tastet inn en verdi eller uttrykk gjør at svarminnets innhold automatisk oppdateres ved at det utregnede svaret lagres i svarminnet. I tillegg til = vil svarminnnets innhold også oppdateres med nye svar med hvert trykk på A v,, A { eller A j etterfulgt av en bokstav (A til og med F eller M, X eller Y). Du kan se gjennom svarminnets innhold ved å trykke g. Svarminnet kan lagre opptil 12 sifre for mantissen og to sifre for eksponenten. Nr-16

19 Svarminnets innhold vil ikke oppdateres dersom en operasjon utført med en av tastoperasjonene ovenfor resulterer i en feil. k Fortløpende utregninger Du kan bruke utregningssvaret som vises i displayet i øyeblikket (og som er lagret i svarminnet) som første tall i neste regnestykke. Vær oppmerksom på at når du trykker på en operasjonstast samtidig med at et svar vises, vil dispayet skifte til å vise Ans for å indikerer at denne verdien nå har blitt lagret i svarminnet. Et regnesvar kan også bli brukt i en etterfølgende funksjon av type A (x 2, x 3, x 1, x!, DRG'), +,, ^(x y ), x,,, npr og ncr. k Uavhengig minne Verdier kan tastes inn direkte inn i minnet, legges til minnet eller trekkes fra minnet. Bruk av det uavhengige minnet er praktisk ved utregning av kumulative summer. Det uavhengige minnet bruker samme minneområde som variabel M. Tast inn 0 A j 3 (M+) for å slette det uavhengige minnet (M). Eksempel: A j 3 (M+) , 6 ) A { (Sum) (M+) k Variabler Det finnes ni variabler (A t.o.m. F, M, X og Y), som kan brukes til å lagre data, konstanter, svar og andre verdier. Bruk følgende tastoperasjon til å slette data tildelt en spesiell variabel: 0 A j 1. Denne tastoperasjonen sletter data som har blitt tildelt variabel A. Nr-17

20 Utfør følgende tastoperasjon når du ønsker å slette verdiene tildelt samtlige variabler. A B 1(Mcl) = Eksempel: 193,2 23 8,4 193,2 28 6, A j 1 \ 23 = p 1 \ 28 = Regning med vitenskapelige funksjoner COMP Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre vitenskapelige funksjonsberegninger. COMP... F 1 Visse typer regnestykker kan ta lang tid å fullføre. Vent på at svaret vises i displayet før neste regnestykke påbegynnes. π = 3, k Trigonometriske/inverse trigonometriske funksjoner Vinkelenheten (grader, radianer, gradienter) endres ved å trykke tasten F en rekke ganger inntil skjermen for innstilling av vinkelenhet som vises nedenfor, kommer opp i displayet. Deg Rad Gra Trykk talltasten (1, 2 eller 3) som korresponderer med innstillingen for vinkelenhet du ønsker å bruke. π (90 = radianer = 100 grader) 2 Nr-18

21 Eksempel 1: sin , q... 1(Deg) S 63 I 52 I 41 I = π Eksempel 2: cos ( rad) 0,5 3 q... 2(Rad) W R A x \ 3 T = 2 π Eksempel 3: cos 1 0,25 π (rad)( 4 (rad)) 2 q... 2 (Rad) A V R L 2 \ 2 T = g \ A x = Eksempel 4: tan 1 0,741 36, q... 1(Deg) A g = k Hyperbolske/inverse hyperbolske funksjoner Eksempel 1: sinh 3,6 18, M S 3.6 = Eksempel 2: sinh , M A j 30 = k Briggske og naturlige logaritmer/ antilogaritmer Eksempel 1: log 1,23 0, R 1.23 = Eksempel 2: In 90 (= log e 90) = 4, T 90 = ln e 1 T p P = Eksempel 3: e ,46579 A U 10 = Eksempel 4: 10 1,5 31, A Q 1.5 = Eksempel 5: 2 3 0,125 2 W D 3 = Eksempel 6: ( 2) 4 16 R D 2 T W 4 = Negative tall inne i et regnestykke må omsluttes med parenteser. Se Operasjonenes rekkefølge for en detaljert forklaring. Nr-19

22 k Kvadratrøtter, kubikkrøtter, røtter, kvadrater, kuber, resiproke tall, fakulteter, slumptall, π, og permutasjon/kombinasjon Eksempel 1: , L 2 + L 3 - L 5 = Eksempel 2: , A D 5 + A D R D 27 T = Eksempel 3: ( = 123 7) 1, A H 123 = Eksempel 4: K = Eksempel 5: N * = * A N ved bruk av modellene fx-570ms/fx-991ms Eksempel 6: 12 R 3 a, 4 a T a = Eksempel 7: 8! A f = Eksempel 8: Framstilling av et slumptall mellom 0,000 og 0,999 A M = (Verdien ovenfor er kun et eksempel. Svaret varierer for hver gang.) Eksempel 9: 3π 9, A x = Eksempel 10: Avgjør hvor mange ulike 4-sifrede verdier som kan frembringes med bruk av tallene 1 t.o.m. 7. Tallene kan ikke dupliseres innenfor samme 4-sifrede verdi (1234 er gyldig, men ikke 1123). (840) 7 A m 4 = 1 Nr-20

23 Eksempel 11: Avgjør hvor mange ulike grupper med 4 medlemmer som kan organiseres i en gruppe på 10 individer. (210) 10 n* 4 = * A n ved bruk av modellene fx-100ms/fx-115ms/ fx-570ms/fx-991ms. k Konvertering av vinkelenhet Trykk A v slik at følgende skjerm-meny vises i displayet. D R G Et trykk på 1, 2 eller 3 konverter den viste verdien til tilsvarende vinkelenhet. Eksempel: Konvertering av 4,25 radianer til grader. q... 1(Deg) r 4.25 A v 2(R) = k Koordinatkonvertering (Pol (x, y), Rec (r, θ )) Utregningssvarene vil automatisk tildeles variablene E og F. Eksempel 1: Konvertering av polarkoordinater (r 2, 60 ) til rettvinklete koordinater (x, y) (Deg) x 1 A F 2 P 60 T = y 1, o Trykk 0 n for å bli vist verdien for x, eller 0 o for å bli vist verdien av y. Eksempel 2: Konvertering av rettvinklete koordinater (1, 3) til polarkoordinater (r, ) (Rad) r 2 f* 1 P L 3 T = * A f ved bruk av modellene fx-100ms/fx-115ms/ fx-570ms/fx-991ms. Nr-21

24 θ 1, o Trykk 0 n for å bli vist verdien for r, eller 0 o for å bli vist verdien av θ. k Regning med teknisk tegnsystem Eksempel 1: Konvertering av meter til kilometer 56, = J (km) Eksempel 2: Konvertering av 0,08125 gram til milligram 81, = J (mg) Regning med ligninger EQN EQN-innstillingen gjør deg i stand til å løse tredjegrads ligninger og lineære ligningssystemer med opptil tre ukjente. Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i EQN-modus når du ønsker å løse ligninger. EQN... F F 1 (fx-95ms) F F F 1 (Andre modeller) k Annen- og tredjegradsligninger Annengradsligning: ax 2 + bx + c = 0 Tredjegradsligning: ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 Når kalkulatoren settes i EQN-modus og tasten r trykkes vil innledningsskjermen for annen-/tredjegradsligninger komme opp i displayet. Deg r ee? 2 3 Nr-22

25 Bruk denne skjermen til spesifisere ligningens type, 2 (for annengrads) eller 3 (for tredjegrads), og tast deretter inn verdiene for hver av koeffisientene. Koeffisientnavn a? 0. Pilen indikerer retningen du må rulle for å bli vist andre elementer. Elementverdi Tastene [ eller ] kan til en hver tid benyttes til å flytte mellom koeffisienter på skjermen og gjøre ønskede endringer helt til verdien for den siste koeffisienten (c for en annengradsligning, d for en tredjegradsligning) tastes inn. Vær oppmerksom på at du ikke kan mate inn komplekse tall for koeffisientene. Utregningen begynner og en av løsningene vises så snart du mater inn verdien for den siste koeffisienten. Variabelnavn x1= 0. Pilen indikerer retningen du må rulle for å bli vist andre løsninger. Løsning Trykk på piltasten ] for å se andre løsninger. Bruk piltastene [ og ] til å rulle mellom samtlige løsninger for ligningen. Hvis du trykker tasten t på dette punktet vil innmatingsskjermen for koeffisienter komme tilbake. Visse koeffisienter kan forårsake at utregningen tar lengre tid. Eksempel 1: Finn løsningen for ligningen x 3 2x 2 x + 2 = 0 (x = 2, 1, 1) (Degree?) 3 (a?) 1 = (b?) D 2 = Nr-23

26 (c?) D 1 = (d?) 2 = (x1 = 2) ] (x2 = 1) ] (x3 = 1) Hvis et svar er et komplekst tall, vil den reelle talldelen av den første løsningen vises først. Dette indikeres med symbolene R I på displayet. Trykk på A r for å veksle mellom de reelle og imaginære talldelene av en løsning. x1= D 0.25 R I A r x1= D R I 0.75 i Eksempel 2: Finn løsningen for ligningen 8x 2 4x + 5 = 0 (x = 0,25 ± 0,75 i) (Degree?) 2 (a?) 8 = (b?) D 4 = (c?) 5 = (x1 = i) ] (x2 = i) k Ligningssystemer Lineære ligningssystemer med to ukjente: a1x + b1y = c1 a2x + b2y = c2 Lineære ligningssystemer med tre ukjente: a1x + b1y + c1z = d1 a2x + b2y + c2z = d2 a3x + b3y + c3z = d3 Nr-24

27 Når kalkulatoren settes i EQN-modus vil innledningsskjermen for lineære ligningssystemer komme opp i displayet. Unknowns? 2 3 Bruk denne skjermen til a spesifisere 2 eller 3 for antall ukjente og tast inn verdiene for hver av koeffisientene. Koeffisientnavn a1? 0. Elementverdi Pilen indikerer retningen du må rulle for å bli vist andre elementer. Tastene [ eller ] kan til en hver tid benyttes til å flytte mellom koeffisienter på skjermen og gjøre ønskede endringer helt til verdien for den siste koeffisienten (c2 for en annengradsligning, d3 for en tredjegradsligning) tastes inn. Vær oppmerksom på at du ikke kan mate inn komplekse tall for koeffisientene. Utregningen begynner og en av løsningene vises så snart du mater inn verdien for den siste koeffisienten. Variabelnavn Pilen indikerer retningen du må rulle for å bli vist x= andre løsninger. 0. Løsning Trykk på piltasten ] for å se andre løsninger. Bruk piltastene [ og ] til å rulle mellom samtlige løsninger for ligningen. Hvis du trykker tasten t på dette punktet vil innmatingsskjermen for koeffisienter komme tilbake. Nr-25

28 Eksempel: Finn løsningen for følgende lineære lign ingssystemer 2x + 3y z = 15 3x 2y + 2z = 4 5x + 3y 4z = 9 (x = 2, y = 5, z = 4) (Unknowns?) 3 (a1?)... (d1?) 2 = 3 = D1 = 15 = (a2?)... (d2?) 3 = D 2 = 2 = 4 = (a3?)... (d3?) 5 = 3 = D 4 = 9 = (x = 2) ] (y = 5) ] (z = 4) Statistiske beregninger Standardavvik SD REG SD Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i SD-modus når du ønsker å utføre statistiske beregninger med bruk av standardavvik. SD... F 2 (fx-95ms) F F 1 (Andre modeller) I SD-modus og REG-modus har tasten samme funksjonalitet som tasten S. Begynn alltid datainnmatingen med å trykke på A B 1 (Scl) = for å nullstille statistikkminnet. Mat inn data med tastsekvensen vist nedenfor. <x-data> S Innmatede data brukes til å beregne verdiene for n, Σx, Σx 2, o, σn og σn-1, som kan gjennomses med tastoperasjonen vist nedenfor. Nr-26

29 For gjennomsyn av denne type verdi: Utfør følgende tastoperasjon: Σx 2 A U 1 Σx A U 2 n A U 3 o A X 1 σn A X 2 σn-1 A X 3 Eksempel: Beregn σn 1, σn, o, n, Σx og Σx 2 for følgende data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 Med SD-modus: A B 1 (Scl) = (Stat clear) n= 55 S SD 1. Innmatingen vil registreres hver gang tasten S trykkes, og antallet datainnmatinger opptil dette punkt vil vises i displayet (n verdi). 54 S 51 S 55 S 53 S S 54 S 52 S Stikkprøve-standardavvik (σn 1) = 1, A X 3 = Populasjonsstandardavvik (σn) = 1, A X 2 = Aritmetisk gjennomsnitt (o) = 53,375 A X 1 = Antall data (n) = 8 A U 3 = Sum av verdier (Σx) = 427 A U 2 = Sum av verdienes kvadrater (Σx 2 ) = A U 1 = Forsiktighetsregler ved datainnmating S S vil mate inn samme data to ganger. Du er også mulig å mate inn samme data flere ganger med bruk av tastene A G. For å mate inn data f.eks. 110 ganger, trykker du 110 A G 10 S. Du kan utføre tastoperasjonene ovenfor i en hvilken som helst rekkefølge og ikke nødvendigvis i rekkefølgen vist her. Samtidig med innmating av data eller etter at data er ferdig innmatet kan en bruke piltastene [ og ] til å rulle gjennom de innmatede data. Dersom du har matet inn samme data flere ganger med bruk av tastkombinasjonen A G for å angi datahyppigheten (antall dataposter), som beskrevet ovenfor, vil Nr-27

30 gjennomrullingen vise både dataposten og en separat skjerm for hyppigheten av dataposten (Freq). Hvis du ønsker. kan du deretter redigere viste data. Tast inn en ny verdi og trykk deretter på tasten = for å skifte ut den gamle verdien med en ny. Dette innebærer også at når du ønsker å utføre visse andre operasjoner (utregning, fremkalling av statistiske beregningssvar, etc.), bør du alltid trykke tasten t først for å forlate datavisningsfunksjonen. Trykking på tasten S istedenfor =, etter å ha endret verdien i displayet, registrerer den innmatede verdien som en nytt datapost og lar den gamle verdien forbli urørt. Det er mulig å slette en dataverdi, vist med bruk av piltastene [ og ] ved å trykke tastene A U. Sletting av en dataverdi vil gjøre at alle etterfølgende verdier rykker opp. De registrerte dataverdiene vil vanligvis lagres i kalkulatorens minne. Beskjeden Data Full vil vises, hvorpå du ikke lenger vil være i stand til å mate inn ytterligere data, hvis minnet for datalagring har blitt fylt opp. Hvis dette forekommer må du trykke tasten = slik at skjermen på neste side kommer opp i displayet. Ed i t OFF ESC 1 2 Trykk talltasten 2 for å avslutte innmatingen uten å registrere verdien som nettopp ble tastet inn. Trykk talltasten 1 hvis du ønsker å registrere den nylig inntastede verdien uten å lagre den til minnet. Imidlertid, hvis du utfører denne operasjonen, vil du ikke lenger være i stand til å vise eller redigere data som du har matet inn. Trykk tastene A U hvis du ønsker å slette nettopp innmatede data. Etter å ha matet inn statistiske data når kalkulatoren er i SD-modus eller REG-modus, vil du ikke lenger være i stand til å vise eller redigere individuelle dataposter hvis du utfører følgende operasjoner: Hvis du skifter modusinnstilling Hvis du endrer regresjonstype (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad) Nr-28

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Nr fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner...

Detaljer

FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/

FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/ NO FC-200V FC-100V Bruksanvisning CASIO Worldwide Education Webside http://edu.casio.com CASIO EDUCATIONAL FORUM http://edu.casio.com/forum/ CASIO Skandinavia Webside http://casio-europe.com/no/ E-1 Viktig!

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

http://edu.casio.com http://edu.casio.com/forum/ CASIO Nettsted for utdanning CASIO UTDANNINGSFORUM

http://edu.casio.com http://edu.casio.com/forum/ CASIO Nettsted for utdanning CASIO UTDANNINGSFORUM Nr fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9860g SD (Oppdatert til OS 2.0) fx-9860g (Oppdatert til OS 2.0) fx-9860g AU (Oppdatert til OS 2.0) fx-9750g fx-7400g Software Versjon 2.0 Bruksanvisning

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning Denne vejledning gælder TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition softwareversion 2.55MP. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SILVER http://no.yourpdfguides.com/dref/2995974

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SILVER http://no.yourpdfguides.com/dref/2995974 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SILVER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar CAS Komme i gang med TI-Nspire TM CAS Notater Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Lister og regneark + Data og statistikk

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Lister og regneark + Data og statistikk CAS Komme i gang med TI-Nspire CAS Lister og regneark + Data og statistikk Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme funksjonene som på en grafregner.

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://no.yourpdfguides.com/dref/4680887

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://no.yourpdfguides.com/dref/4680887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI- NSPIRE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner

iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk kan denne brukerveiledningen ikke kopieres, helt eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning.

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. 01.05.98 TEXAS INSTRUMENTS Eystein Raude, EMC eraude@c2i.net MATEMATIKK MED TI-83 GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. Eystein Raude Texas Instruments Kjære bruker av TI-83. Matematikk er både en vitenskap

Detaljer

Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag

Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag Viktig Informasjon Dersom ikke annet er uttrykkelig nevnt i Lisensen som finnes vedlagt programmet, gir ikke Texas Instruments noen garanti, verken uttrykt

Detaljer

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok 9356921 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer