fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning"

Transkript

1 fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning Nr

2 CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

3 NORSK Avtaking og påsetting av kalkolatorens deksel Før du starter...1 Hold dekselet som vist i figuren og skyv enheten ut av dekselet. Etter ferdig bruk...2 Hold dekselet som vist i figuren og skyv enheten ut av dekselet. Skyv alltid tastaturenden inn i dekselet først. Skyv aldri displayenden av enheten inn i dekselet Nr-1

4 Forsiktighetsregler Pass på å lese gjennom disse forsiktighetsreglene nøye før kalkulatoren tas i bruk. Ha bruksanvisningen lett tilgjengelig for framtidig referanse. Advarsel Dette symbolet brukes for å indikere at personskade eller skade på enheten kan oppstå dersom advarselen ikke etterfølges. Batteri Oppbevar batterier etter utskifting på et trygt sted utenfor småbarns rekkevidde hvor det ikke finnes fare for at de puttes i munnen og svelges. Oppbevar batterier unna småbarns rekkevidde. Ta øyeblikkelig kontakt med lege dersom de svelges. Forsøk aldri å lade opp batterier eller ta dem fra hverandre. La aldri batterier bli kortsluttet ved at det oppstår kontakt mellom batterienes to poler. Batterier må ikke utsettes for åpen ild eller avskaffes ved at de brennes. Feilaktig bruk av batterier kan forårsake at de brister eller lekker syre slik at kalkulatorens nærliggende komponenter skades og øker faren for brann og personskader. Pass alltid på at batteriet isettes slik at dets positive k og negative l poler vender riktig vei i kalkulatorens batteriavlukke. Fjern batteriet dersom du ikke har tenkt å benytte enheten over en lengre tidsperiode (fx-95ms/fx- 100MS/fx-570MS). Benytt kun den type batteri som er spesifisert i denne bruksanvisningen for bruk med denne kalkulatoren. Nr-2

5 Avskaffelse av kalkulatoren Kvitt deg aldri med kalkulatoren ved å brenne den. Sterk hete kan forårsake at visse komponenter plutselig eksploderer og dermed resultere i brann eller personskader. Skjermvisninger og figurer (som f.eks. tastanvisninger) som vises i denne bruksanvisningen er kun ment som illustrasjon og kan avvike noe fra virkelige taster og skjermvisninger som de representerer. Retten til endringer av innholdet i denne bruksanvisningen forebeholdes uten varsel. CASIO Computer Co., Ltd. er under ingen omstendigheter ansvarlig overfor innehaveren eller andre personer i tilfelle spesielle, underordnede, indirekte eller direkte skader som måtte oppstå i sammenheng med innkjøp og bruk. Videre vil CASIO Computer Co., Ltd. under ingen omstendigheter være gjenstand for erstatningskrav fra tredjepart ved bruk av dette utstyret. Riktig håndtering Trykk på knappen 5 før kalkulatoren tas i bruk første gang. Batteriet bør utskiftes minst hvert tredje år for fx- 115MS/fx-570MS/fx-991MS og hvert andre år for fx- 95MS/fx-100MS, selv om kalkulatoren fortsatt virker som normalt. Et utladet batteri lekke og forårsake at kalkukatoren tar skade eller ikke virker som den skal. Ikke la et utladet batteri bli liggende i kalkulatoren. Batteriet som medfølger denne enheten vil utlades noe ved frakt og lagring. Av denne årsak må batteriet om mulig utskiftes tidligere enn et vanlig batteris forventede levetid. Et nesten utladet batteri kan forårsake at minneinnholdet forfalskes eller tapes helt. Oppbevar alltid viktige data også i skriftlig form. Nr-3

6 Unngå bruk på steder der kalkulatoren kan utsettes for ekstreme temperaturer. Svært kalde omgivelser kan forårsake at displayet ikke lenger virker eller at dets funksjonsdyktighet blir nedsatt og at batteriets levetid blir forkortet. Kalkulatoren bør heller ikke utsettes for direkte sollys, bli liggende nær et vindu eller en ovn, eller på andre steder der den kan utsettes for sterk hete. Hete kan forårsake skade på kalkulatorens overflater og dens innvendige kretser. Ikke oppbevar kalkulatoren på steder der den kan utsettes for høye temperaturer, fuktighet eller mye støv. Pass på at kalkulatoren ikke utsettes for vannsprut, høy luftfuktighet eller støv fordi dette kan forårsake skade på enhetens innvendige kretser. Kalkulatoren må ikke slippes eller utsettes for kraftige slag. Kalkulatoren må ikke vris eller bendes. Ikke oppbevar kalkulatoren bukselommer eller lommer på tettsittende klær hvor den kan vris eller bendes. Forsøk aldri å ta kalkulatoren fra hverandre. Ikke bruk en kulepenn eller andre spisse gjenstander til trykke tastene på kalkulatoren. Tørk av enhetens overflater med en myk, tørr klut. Dersom kalkulatoren blir svært skitten kan du tørke den av med en klut dyppet i mildt, nøytralt såpevann. Vri kluten godt opp før du tørker av kalkulatoren. Rengjør aldri kalkulatoren med malingstynner, benzine eller andre flyktige væsker. Disse væskene kan skade kalkulatorens overflate og viske ut trykte tegn. Nr-4

7 Innhold Avtaking og påsetting av kalkolatorens deksel... 1 Forsiktighetsregler... 2 Riktig håndtering... 3 To-linjers display... 7 Før du begynner kfunkjsonsinnstillinger... 7 kinnmatingskapasitet... 8 khvordan rette en utregning... 9 kgjennomsynsfunksjonen... 9 kfeilsøker... 9 kflersatsformler keksponentialt displayformat kdesimaltegn og skilletegn kinitialisering av kalkulatoren Grunnleggende utregninger karitmetiske utregninger koperasjoner med brøk kprosentregning kregning med grader, minutter, sekunder kfix, SCI, RND Regning med minne ksvarminne kfortløpende utregninger kuavhengig minne kvariabler Regning med vitenskapelige funksjoner ktrigonometriske/inverse trigonometriske funksjoner Nr-5

8 khyperbolske/inverse hyperbolske funksjoner kbriggske og naturlige logaritmer/antilogaritmer kkvadratrøtter, kubikkrøtter, røtter, kvadrater, kuber, resiproke tall, fakulteter, slumptall, π, og permutasjon/kombinasjon kkonvertering av vinkelenhet kkoordinatkonvertering (Pol (x, y), Rec (r, )) kregning med teknisk tegnsystem Regning med ligninger kannen- og tredjegradsligninger kligningssystemer Statistiske beregninger Standardavvik Regresjonsregning Teknisk informasjon knår et problem oppstår kfeilmeldinger koperasjonenes rekkefølge kstakklager kinnmatingsområde Strømforsyning (Kun fx-95ms) Tekniske data (Kun fx-95ms) Nr-6

9 To-linjers display To-linjersdiplayet gjør det mulig å se både utregningsformelen og svaret samtidig. Øvre linje viser utregningsformelen. Nedre linje viser svaret. Et skilletegn vises for hvert tredje siffer når mantissens heltallsdel har flere enn tre sifre. Før du begynner... k Funkjsonsinnstillinger Før en påbegynner en utregning må en først velge korrekt funksjonsinnstilling som vist i tabellen nedenfor. Følgende tabell viser kun funksjonsinnstillinger og påkrevd betjening for modell fx-95ms. Brukere av andre modeller bør konsultere Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) angående informasjon om funksjonsinnstillingene og hvordan de velges. fx-95ms funksjonsinnstillinger Utføring av denne type Trykk på For denne utregninger: disse tastene: funksjonsinnstilling: Vanlige aritmetiske utregninger F 1 COMP Standardavvik F 2 SD Regresjonsregning F 3 REG Løsning av ligninger F F 1 EQN Nr-7

10 Når tasten F trykkes mere enn to ganger kommer ytterligere innstillingsskjermer opp. Innstillingsskjermene vil forklares i denne bruksanvisningens avsnitt hvor de faktisk anvendes til å endre kalkulatorens innstilling. I denne bruksanvisningen angis funksjonsinnstillingenes betegnelse som en må taste inn for ønsket funksjon i hvert avsnitts hovedtittel. Eksempel: Regning med EQN ligninger Merk! Trykk på A B 2(Mode) = for å gå tilbake til standardinnstillingene som er er de opprinnelig funksjonsinntillingene vist nedenfor. Funksjonsinnstilling: COMP Vinkelenhet: Deg Eksponentialt displayformat: Norm 1 Brøk-displayformat: a b /c Desimaltegn: Dot (punkt) Funksjonsindikatorene vises i øvre del av displayet. Pass på å sjekke innstillingene for funksjonsinnstilling (SD, REG, COMP) og vinkelenhet (Deg, Rad, Gra) før du starter en utregning. k Innmatingskapasitet Minneområdet for utregningsinnmating kan romme opptil 79 trinn. Ett trinn opptas hver gang en trykker en talltast eller aritmetisk operasjonstast ( +,,, -, \ ). Trykking på tastene A eller p opptar ikke et trinn slik at hvis en f.eks. taster inn A D vil kun ett trinn tas opp. Det er mulig å taste inn opptil 79 trinn for en enkelt utregning. Når trinn 73 tastes inn vil markøren skifte fra _ til k for å tilkjennegi at minnet er i ferd med å bli fylt opp. Hvis det er nødvendig å taste inn flere enn 79 trinn bør regnestykket deles opp i to eller flere deler. Siste svar kan framkalles ved å trykke g som dermed kan gjenbrukes i neste utregning. Se Svarminne for ytterligere informasjon angående bruk av tasten g. Nr-8

11 k Hvordan rette en utregning Bruk e eller r til å flytte markøren til ønsket sted. Trykk [ for å slette et tall eller funksjon ved den aktuelle markørposisjonen. Trykk A K for a skifte til innskytemarkøren t. Inntasting av et eller annet når innskytemarkøren vises i displayet vil sette inn det som testes inn ved markørens posisjon. Ved inntrykking av A K eller = vil den regulære markøren komme tilbake. k Gjennomsynsfunksjonen Hver gang en utfører en utregning vil gjennomsynsfunksjonen lagre utregningsformelen og dens svar i gjennomsynsminnet. Inntrykking av [ vil kalle frem formelen og svaret på sist utførte regnestykke. Hvis tasten [ trykkes en gang til vil displayet vise sist utførte regnestykker i sekvens (ny-til-gammel). Inntrykking av tasten e eller r når en gjennomsynsutregning vises i displayet, skifter til redigeringsskjermen. Hvis tasten e eller r trykkes rett etter en ferdig utført utregning vil redigeringsskjermen for denne utregningen vises. Inntrykking av tasten t vil ikke slette gjennomsynsminnet slik at sist utførte utregning fortsatt kan kalles frem selv etter at du har trykket på t. Gjennomsynsfunksjonens lagringskapasitet er 128 bytes for både uttrykk og svar. Gjennomsynsminnet slettes hver gang følgende utføres: Når tasten 5 trykkes. Når funksjonsinnstillingene initialiseres ved å trykke A B 2 (eller 3) =. Når en skifter fra en funksjoninnstilling til en annen. Når kalkulatoren slås av. k Feilsøker Inntrykking av r eller e etter en feil, vil vise utregningen med markøren plassert der feilen oppstod. Nr-9

12 k Flersatsformler En flersatsformel er et uttrykk som består av to eller flere mindre uttrykk som er satt sammen med et kolon ( : ). Eksempel: Addering av og svaret deretter multiplisert med p \ g - 4 = 5. Disp = Ans k Eksponentialt displayformat Denne kalkulatoren kan vise opptil 10 sifre. Større tall blir automatisk vist med eksponential notering. Med desimaltall kan en velge mellom to formater som bestemmer på hvilket punkt eksponential notering skal anvendes. For å endre på eksponential displayformat, trykker du på tasten F en rekke ganger inntil innstillingsskjermen for displayformat som vises nedenfor kommer opp i displayet. Fix Sci Norm Trykk på 3. Når skjermen for formatvalg kommer opp trykker du 1 for å velge Norm 1 og 2 for Norm 2. unorm 1 Med Norm 1 vil eksponential notering brukes automatisk for heltall som har flere enn 10 sifre og desimaltall som har flere enn to desimaler. unorm 2 Med Norm 2 vil eksponential notering brukes automatisk for heltall som har flere enn 10 sifre og desimaltall som har flere enn 9 desimaler. Samtlige eksempler i denne bruksanvisningen viser utregningssvarene i Norm 1 formatet. Nr-10

13 k Desimaltegn og skilletegn Du kan bruke skjermen for innstilling av displayet (Disp) til å velge symbolene du ønsker for desimaltegn og 3-siffers skilletegn. For å endre på desimal- og skilletegn, trykker du på tasten F en rekke ganger inntil innstillingsskjermen nedenfor vises i displayet. Disp 1 For fremvisning av valgskjermen. fx-95ms: 1 r Andre modeller: 1 r r Trykk talltasten (1 eller 2) som korresponderer med innstillingen du ønsker å bruke. 1(Dot): Desimaltegn er punktum, skilletegn er komma 2(Comma): Desimaltegn er komma, skilletegn er punktum k Initialisering av kalkulatoren Utfør følgende tastoperasjon når du ønsker å initialisere funksjonsinnstillinger og andre innstillinger, og slette gjennomsynsminnet og variabler. A B 3(All) = Grunnleggende utregninger COMP k Aritmetiske utregninger Bruk tasten F til å stille kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre grunnleggende utregninger. COMP... F 1 Nr-11

14 Negative tall inne i et regnestykke må omsluttes med parenteser. Se Operasjonenes rekkefølge for en detaljert forklaring. Det er ikke nødvendig å omslutte en negativ eksponent med parenteser. sin 2, S 2.34 e D 5 Eksempel 1: 3 ( ) 1, Nr e D 9 = Eksempel 2: 5 (9 7) R T = Du kan hoppe over alle trykk på tasten T før =. k Operasjoner med brøk uregning med brøk Verdiene vises automatisk i desimalformat når det totale antall sifre i et brøktall (heltall + teller + nevner + skilletegn) overstiger Eksempel 1: C C 5 = Eksempel 2: C 1 C C 2 C 3 = Eksempel 3: 2 C 4 = Eksempel 4: 1,6 2,1 1 C = 2 Svaret for utregningene som blander brøktall og desimaltall vil alltid vises som desimaltall. uomregning av desimaltall brøktall Bruk operasjonen vist nedenfor til å konvertere utregninssvaret til og fra brøk og desimaltall. Vær oppmerksom på at en konvertering kan ta opptil to sekunder å utføre.

15 Eksempel 1: 2,75 2 Eksempel 2: (Desimal Brøk) 2.75 = 2.75 C A B ,5 (Brøk Desimal) 1 C 2 = C C uomregning av blandet brøk uekte brøk 2 5 Eksempel: C 2 C 3 = A B A B Du kan bruke skjermen for innstilling av displayet (Disp) til å velge et annet displayformat hvis en brøkregning gir svar som er større enn en. Trykk en rekke ganger på tasten q inntil innstillingsskjermen vist nedenfor kommer opp i displayet. Disp 1 For fremvisning av valgskjermen. fx-95ms: 1 Andre modeller: 1 r Trykk talltasten (1 eller 2) som korresponderer med innstillingen du ønsker å bruke. 1(a b /c): Blandet brøk 2(d/c): Uekte brøk En feil vil oppstå hvis du forsøker å mate inn en blandet brøk når displayformatet d/c har blitt valgt. Nr-13

16 k Prosentregning Eksempel 1 : Beregn 12% av 1500 (180) A v Eksempel 2:Beregn hvor stor prosentdel 660 utgjør av 880 (75%) 660 \ 880 A v Eksempel 3 : Legg 15% til 2500 (2875) A v + Eksempel 4 : Beregn 25% avslag på 3500 (2625) A v, Eksempel 5 : Beregn avslag på 20% fra summene 168, 98 og 734. (800) = g A j 1 p 1-20 A v, * * Hvis du som i dette eksemplet, ønsker å benytte et aktuelt tall som befinner seg i svarminnet videre i et nytt regnestykke for prisforhøyelse eller prisnedsettelse, må du tildele en variabel til denne svarminneverdien og deretter bruke denne variabelen i beregningen av prisforhøyelse/-nedsettelse. Dette må gjøres fordi beregningen som utføres når v tasten trykkes, vil lagres som svar i svarminnet før du trykker tasten,. Eksempel 6 : Hvis 300 gram legges til en stikkprøve som opprinnelig veide 500 gram, hvor stor blir den prosentvise vektøkningen? (160%) A v Eksempel 7 : Hva er den prosentvise økningen når et tall økes fra 40 til 46? Hva med en økning til 48? (15%, 20%) 46, 40 A v e e e e e e 8 = Nr-14

17 k Regning med grader, minutter, sekunder Du kan utføre seksagesimale utregninger med bruk av grader (timer), minutter og sekunder, og konvertere mellom seksagesimale og desimale verdier. Eksempel 1: Konverter desimalverdien 2,258 til en seksagesimal verdi og deretter tilbake til en desimal verdi = A O Eksempel 2: Utfør følgende utregning: ,45 I I 34 I 56 I = k FIX, SCI, RND For å endre innstillingene for antall desimaler, antall signifikante sifre, eller det eksponentiale displayformatet, må du trykke på tasten F en rekke ganger inntil innstillingsskjermen vist nedenfor, kommer opp i displayet. Fix Sci Norm Trykk talltasten (1, 2 eller 3) som korresponderer med innstillingen du ønsker å bruke. 1 (Fix): Antall desimaler 2 (Sci): Antall signifikante sifre 3 (Norm): Eksponentialt displayformat Eksempel 1: \ 7-14 = (Spesifiserer tre desimaler) F... 1(Fix) 3 FIX Nr-15

18 (Intern utregning fortsetter med bruk av 12 sifre.) 200 \ 7 = - 14 = Følgende del utfører samme utregning med det spesifiserte antall desimaler. (Intern avrunding) 200 \ 7 = A Q = Trykk på tasten F... 3(Norm) 1 for a slette Fixspesifikasjonen. Eksempel 2: 1 3, viser svaret med to signifikante sifre (Sci 2) F... SCI 2(Sci) 2 1 \ 3 = Trykk på tasten F... 3(Norm) 1 for å slette Scispesifikasjonen. Regning med minne COMP Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre en utregning med bruk av minnet. COMP... F 1 k Svarminne Hvert trykk på = etter å ha tastet inn en verdi eller uttrykk gjør at svarminnets innhold automatisk oppdateres ved at det utregnede svaret lagres i svarminnet. I tillegg til = vil svarminnnets innhold også oppdateres med nye svar med hvert trykk på A v,, A { eller A j etterfulgt av en bokstav (A til og med F eller M, X eller Y). Du kan se gjennom svarminnets innhold ved å trykke g. Svarminnet kan lagre opptil 12 sifre for mantissen og to sifre for eksponenten. Nr-16

19 Svarminnets innhold vil ikke oppdateres dersom en operasjon utført med en av tastoperasjonene ovenfor resulterer i en feil. k Fortløpende utregninger Du kan bruke utregningssvaret som vises i displayet i øyeblikket (og som er lagret i svarminnet) som første tall i neste regnestykke. Vær oppmerksom på at når du trykker på en operasjonstast samtidig med at et svar vises, vil dispayet skifte til å vise Ans for å indikerer at denne verdien nå har blitt lagret i svarminnet. Et regnesvar kan også bli brukt i en etterfølgende funksjon av type A (x 2, x 3, x 1, x!, DRG'), +,, ^(x y ), x,,, npr og ncr. k Uavhengig minne Verdier kan tastes inn direkte inn i minnet, legges til minnet eller trekkes fra minnet. Bruk av det uavhengige minnet er praktisk ved utregning av kumulative summer. Det uavhengige minnet bruker samme minneområde som variabel M. Tast inn 0 A j 3 (M+) for å slette det uavhengige minnet (M). Eksempel: A j 3 (M+) , 6 ) A { (Sum) (M+) k Variabler Det finnes ni variabler (A t.o.m. F, M, X og Y), som kan brukes til å lagre data, konstanter, svar og andre verdier. Bruk følgende tastoperasjon til å slette data tildelt en spesiell variabel: 0 A j 1. Denne tastoperasjonen sletter data som har blitt tildelt variabel A. Nr-17

20 Utfør følgende tastoperasjon når du ønsker å slette verdiene tildelt samtlige variabler. A B 1(Mcl) = Eksempel: 193,2 23 8,4 193,2 28 6, A j 1 \ 23 = p 1 \ 28 = Regning med vitenskapelige funksjoner COMP Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre vitenskapelige funksjonsberegninger. COMP... F 1 Visse typer regnestykker kan ta lang tid å fullføre. Vent på at svaret vises i displayet før neste regnestykke påbegynnes. π = 3, k Trigonometriske/inverse trigonometriske funksjoner Vinkelenheten (grader, radianer, gradienter) endres ved å trykke tasten F en rekke ganger inntil skjermen for innstilling av vinkelenhet som vises nedenfor, kommer opp i displayet. Deg Rad Gra Trykk talltasten (1, 2 eller 3) som korresponderer med innstillingen for vinkelenhet du ønsker å bruke. π (90 = radianer = 100 grader) 2 Nr-18

21 Eksempel 1: sin , q... 1(Deg) S 63 I 52 I 41 I = π Eksempel 2: cos ( rad) 0,5 3 q... 2(Rad) W R A x \ 3 T = 2 π Eksempel 3: cos 1 0,25 π (rad)( 4 (rad)) 2 q... 2 (Rad) A V R L 2 \ 2 T = g \ A x = Eksempel 4: tan 1 0,741 36, q... 1(Deg) A g = k Hyperbolske/inverse hyperbolske funksjoner Eksempel 1: sinh 3,6 18, M S 3.6 = Eksempel 2: sinh , M A j 30 = k Briggske og naturlige logaritmer/ antilogaritmer Eksempel 1: log 1,23 0, R 1.23 = Eksempel 2: In 90 (= log e 90) = 4, T 90 = ln e 1 T p P = Eksempel 3: e ,46579 A U 10 = Eksempel 4: 10 1,5 31, A Q 1.5 = Eksempel 5: 2 3 0,125 2 W D 3 = Eksempel 6: ( 2) 4 16 R D 2 T W 4 = Negative tall inne i et regnestykke må omsluttes med parenteser. Se Operasjonenes rekkefølge for en detaljert forklaring. Nr-19

22 k Kvadratrøtter, kubikkrøtter, røtter, kvadrater, kuber, resiproke tall, fakulteter, slumptall, π, og permutasjon/kombinasjon Eksempel 1: , L 2 + L 3 - L 5 = Eksempel 2: , A D 5 + A D R D 27 T = Eksempel 3: ( = 123 7) 1, A H 123 = Eksempel 4: K = Eksempel 5: N * = * A N ved bruk av modellene fx-570ms/fx-991ms Eksempel 6: 12 R 3 a, 4 a T a = Eksempel 7: 8! A f = Eksempel 8: Framstilling av et slumptall mellom 0,000 og 0,999 A M = (Verdien ovenfor er kun et eksempel. Svaret varierer for hver gang.) Eksempel 9: 3π 9, A x = Eksempel 10: Avgjør hvor mange ulike 4-sifrede verdier som kan frembringes med bruk av tallene 1 t.o.m. 7. Tallene kan ikke dupliseres innenfor samme 4-sifrede verdi (1234 er gyldig, men ikke 1123). (840) 7 A m 4 = 1 Nr-20

23 Eksempel 11: Avgjør hvor mange ulike grupper med 4 medlemmer som kan organiseres i en gruppe på 10 individer. (210) 10 n* 4 = * A n ved bruk av modellene fx-100ms/fx-115ms/ fx-570ms/fx-991ms. k Konvertering av vinkelenhet Trykk A v slik at følgende skjerm-meny vises i displayet. D R G Et trykk på 1, 2 eller 3 konverter den viste verdien til tilsvarende vinkelenhet. Eksempel: Konvertering av 4,25 radianer til grader. q... 1(Deg) r 4.25 A v 2(R) = k Koordinatkonvertering (Pol (x, y), Rec (r, θ )) Utregningssvarene vil automatisk tildeles variablene E og F. Eksempel 1: Konvertering av polarkoordinater (r 2, 60 ) til rettvinklete koordinater (x, y) (Deg) x 1 A F 2 P 60 T = y 1, o Trykk 0 n for å bli vist verdien for x, eller 0 o for å bli vist verdien av y. Eksempel 2: Konvertering av rettvinklete koordinater (1, 3) til polarkoordinater (r, ) (Rad) r 2 f* 1 P L 3 T = * A f ved bruk av modellene fx-100ms/fx-115ms/ fx-570ms/fx-991ms. Nr-21

24 θ 1, o Trykk 0 n for å bli vist verdien for r, eller 0 o for å bli vist verdien av θ. k Regning med teknisk tegnsystem Eksempel 1: Konvertering av meter til kilometer 56, = J (km) Eksempel 2: Konvertering av 0,08125 gram til milligram 81, = J (mg) Regning med ligninger EQN EQN-innstillingen gjør deg i stand til å løse tredjegrads ligninger og lineære ligningssystemer med opptil tre ukjente. Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i EQN-modus når du ønsker å løse ligninger. EQN... F F 1 (fx-95ms) F F F 1 (Andre modeller) k Annen- og tredjegradsligninger Annengradsligning: ax 2 + bx + c = 0 Tredjegradsligning: ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 Når kalkulatoren settes i EQN-modus og tasten r trykkes vil innledningsskjermen for annen-/tredjegradsligninger komme opp i displayet. Deg r ee? 2 3 Nr-22

25 Bruk denne skjermen til spesifisere ligningens type, 2 (for annengrads) eller 3 (for tredjegrads), og tast deretter inn verdiene for hver av koeffisientene. Koeffisientnavn a? 0. Pilen indikerer retningen du må rulle for å bli vist andre elementer. Elementverdi Tastene [ eller ] kan til en hver tid benyttes til å flytte mellom koeffisienter på skjermen og gjøre ønskede endringer helt til verdien for den siste koeffisienten (c for en annengradsligning, d for en tredjegradsligning) tastes inn. Vær oppmerksom på at du ikke kan mate inn komplekse tall for koeffisientene. Utregningen begynner og en av løsningene vises så snart du mater inn verdien for den siste koeffisienten. Variabelnavn x1= 0. Pilen indikerer retningen du må rulle for å bli vist andre løsninger. Løsning Trykk på piltasten ] for å se andre løsninger. Bruk piltastene [ og ] til å rulle mellom samtlige løsninger for ligningen. Hvis du trykker tasten t på dette punktet vil innmatingsskjermen for koeffisienter komme tilbake. Visse koeffisienter kan forårsake at utregningen tar lengre tid. Eksempel 1: Finn løsningen for ligningen x 3 2x 2 x + 2 = 0 (x = 2, 1, 1) (Degree?) 3 (a?) 1 = (b?) D 2 = Nr-23

26 (c?) D 1 = (d?) 2 = (x1 = 2) ] (x2 = 1) ] (x3 = 1) Hvis et svar er et komplekst tall, vil den reelle talldelen av den første løsningen vises først. Dette indikeres med symbolene R I på displayet. Trykk på A r for å veksle mellom de reelle og imaginære talldelene av en løsning. x1= D 0.25 R I A r x1= D R I 0.75 i Eksempel 2: Finn løsningen for ligningen 8x 2 4x + 5 = 0 (x = 0,25 ± 0,75 i) (Degree?) 2 (a?) 8 = (b?) D 4 = (c?) 5 = (x1 = i) ] (x2 = i) k Ligningssystemer Lineære ligningssystemer med to ukjente: a1x + b1y = c1 a2x + b2y = c2 Lineære ligningssystemer med tre ukjente: a1x + b1y + c1z = d1 a2x + b2y + c2z = d2 a3x + b3y + c3z = d3 Nr-24

27 Når kalkulatoren settes i EQN-modus vil innledningsskjermen for lineære ligningssystemer komme opp i displayet. Unknowns? 2 3 Bruk denne skjermen til a spesifisere 2 eller 3 for antall ukjente og tast inn verdiene for hver av koeffisientene. Koeffisientnavn a1? 0. Elementverdi Pilen indikerer retningen du må rulle for å bli vist andre elementer. Tastene [ eller ] kan til en hver tid benyttes til å flytte mellom koeffisienter på skjermen og gjøre ønskede endringer helt til verdien for den siste koeffisienten (c2 for en annengradsligning, d3 for en tredjegradsligning) tastes inn. Vær oppmerksom på at du ikke kan mate inn komplekse tall for koeffisientene. Utregningen begynner og en av løsningene vises så snart du mater inn verdien for den siste koeffisienten. Variabelnavn Pilen indikerer retningen du må rulle for å bli vist x= andre løsninger. 0. Løsning Trykk på piltasten ] for å se andre løsninger. Bruk piltastene [ og ] til å rulle mellom samtlige løsninger for ligningen. Hvis du trykker tasten t på dette punktet vil innmatingsskjermen for koeffisienter komme tilbake. Nr-25

28 Eksempel: Finn løsningen for følgende lineære lign ingssystemer 2x + 3y z = 15 3x 2y + 2z = 4 5x + 3y 4z = 9 (x = 2, y = 5, z = 4) (Unknowns?) 3 (a1?)... (d1?) 2 = 3 = D1 = 15 = (a2?)... (d2?) 3 = D 2 = 2 = 4 = (a3?)... (d3?) 5 = 3 = D 4 = 9 = (x = 2) ] (y = 5) ] (z = 4) Statistiske beregninger Standardavvik SD REG SD Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i SD-modus når du ønsker å utføre statistiske beregninger med bruk av standardavvik. SD... F 2 (fx-95ms) F F 1 (Andre modeller) I SD-modus og REG-modus har tasten samme funksjonalitet som tasten S. Begynn alltid datainnmatingen med å trykke på A B 1 (Scl) = for å nullstille statistikkminnet. Mat inn data med tastsekvensen vist nedenfor. <x-data> S Innmatede data brukes til å beregne verdiene for n, Σx, Σx 2, o, σn og σn-1, som kan gjennomses med tastoperasjonen vist nedenfor. Nr-26

29 For gjennomsyn av denne type verdi: Utfør følgende tastoperasjon: Σx 2 A U 1 Σx A U 2 n A U 3 o A X 1 σn A X 2 σn-1 A X 3 Eksempel: Beregn σn 1, σn, o, n, Σx og Σx 2 for følgende data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 Med SD-modus: A B 1 (Scl) = (Stat clear) n= 55 S SD 1. Innmatingen vil registreres hver gang tasten S trykkes, og antallet datainnmatinger opptil dette punkt vil vises i displayet (n verdi). 54 S 51 S 55 S 53 S S 54 S 52 S Stikkprøve-standardavvik (σn 1) = 1, A X 3 = Populasjonsstandardavvik (σn) = 1, A X 2 = Aritmetisk gjennomsnitt (o) = 53,375 A X 1 = Antall data (n) = 8 A U 3 = Sum av verdier (Σx) = 427 A U 2 = Sum av verdienes kvadrater (Σx 2 ) = A U 1 = Forsiktighetsregler ved datainnmating S S vil mate inn samme data to ganger. Du er også mulig å mate inn samme data flere ganger med bruk av tastene A G. For å mate inn data f.eks. 110 ganger, trykker du 110 A G 10 S. Du kan utføre tastoperasjonene ovenfor i en hvilken som helst rekkefølge og ikke nødvendigvis i rekkefølgen vist her. Samtidig med innmating av data eller etter at data er ferdig innmatet kan en bruke piltastene [ og ] til å rulle gjennom de innmatede data. Dersom du har matet inn samme data flere ganger med bruk av tastkombinasjonen A G for å angi datahyppigheten (antall dataposter), som beskrevet ovenfor, vil Nr-27

30 gjennomrullingen vise både dataposten og en separat skjerm for hyppigheten av dataposten (Freq). Hvis du ønsker. kan du deretter redigere viste data. Tast inn en ny verdi og trykk deretter på tasten = for å skifte ut den gamle verdien med en ny. Dette innebærer også at når du ønsker å utføre visse andre operasjoner (utregning, fremkalling av statistiske beregningssvar, etc.), bør du alltid trykke tasten t først for å forlate datavisningsfunksjonen. Trykking på tasten S istedenfor =, etter å ha endret verdien i displayet, registrerer den innmatede verdien som en nytt datapost og lar den gamle verdien forbli urørt. Det er mulig å slette en dataverdi, vist med bruk av piltastene [ og ] ved å trykke tastene A U. Sletting av en dataverdi vil gjøre at alle etterfølgende verdier rykker opp. De registrerte dataverdiene vil vanligvis lagres i kalkulatorens minne. Beskjeden Data Full vil vises, hvorpå du ikke lenger vil være i stand til å mate inn ytterligere data, hvis minnet for datalagring har blitt fylt opp. Hvis dette forekommer må du trykke tasten = slik at skjermen på neste side kommer opp i displayet. Ed i t OFF ESC 1 2 Trykk talltasten 2 for å avslutte innmatingen uten å registrere verdien som nettopp ble tastet inn. Trykk talltasten 1 hvis du ønsker å registrere den nylig inntastede verdien uten å lagre den til minnet. Imidlertid, hvis du utfører denne operasjonen, vil du ikke lenger være i stand til å vise eller redigere data som du har matet inn. Trykk tastene A U hvis du ønsker å slette nettopp innmatede data. Etter å ha matet inn statistiske data når kalkulatoren er i SD-modus eller REG-modus, vil du ikke lenger være i stand til å vise eller redigere individuelle dataposter hvis du utfører følgende operasjoner: Hvis du skifter modusinnstilling Hvis du endrer regresjonstype (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad) Nr-28

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Bruksanvisning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Bruksanvisning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Bruksanvisning Nr http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. NORSK Avtaking og påsetting

Detaljer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) Nr fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktig! Vennligst ha bruksanvisningen og all medfølgende informasjon lett tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning Numeri 624. Norsk utgave laget av Ola Brox

Bruksanvisning Numeri 624. Norsk utgave laget av Ola Brox Math Bruksanvisning Numeri 624 Norsk utgave laget av Ola Brox Gratulerer med ny lommeregner! Ta godt vare på den så har du den lenge! Lommeregneren har det best i beskyttelsesdekselet. Sett derfor dekselet

Detaljer

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Nr fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner...

Detaljer

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Bruksanvisning RCA502147-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Bruksanvisning RCA502147-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Nr fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Bruksanvisning RCA502147-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Angående denne brukerhåndboken Merkingen

Detaljer

fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)

fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) Nr fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) CA 310035-001V09 http://world.casio.com/edu_e/ Viktig! Vennligst ha bruksanvisningen og all medfølgende informasjon lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

fx-570es PLUS fx-991es PLUS

fx-570es PLUS fx-991es PLUS Nr fx-570es PLUS fx-991es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner...

Detaljer

http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc

http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc NO fx-570ex fx-991ex Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Casio fx 9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Casio fx 9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx 9860 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Tallet π.....................................

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

Kapittel august Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 2.

Kapittel august Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 2. Institutt for geofag Universitetet i Oslo 28. august 2012 Kommandovinduet Det er gjennom kommandovinduet du først og fremst interagerer med MatLab ved å gi datamaskinen kommandoer når >> (kalles prompten

Detaljer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Navn på selskaper og produkter som brukes i denne håndboken

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator

Verktøyopplæring i kalkulator Verktøyopplæring i kalkulator Enkel kalkulator... 3 Regneuttrykk uten parenteser... 3 Bruker kalkulatoren riktig regnerekkefølge?... 3 Negative tall... 4 Regneuttrykk med parenteser... 5 Brøk... 5 Blandet

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx 9860 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

Matriser TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

Matriser TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 13 Matriser Lage matriser... 204 Vise matriseelementer, rader og delmatriser... 207 Redigere matrisedimensjon og -elementer... 208 Slette en matrise... 209 Bruke en matrise i et uttrykk... 210 TI -86 M1

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator for elever

Verktøyopplæring i kalkulator for elever Verktøyopplæring i kalkulator for elever Innholdsfortegnelse Enkel kalkulator... 2 Kalkulator med brøk og parenteser... 7 GeoGebra som kalkulator... 11 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 Enkel kalkulator

Detaljer

Menyer: Enkelte TI-30X Ö taster får frem menyer: z, % h, L, % t, u, % w, H, I, =, % k, % d, % og. % w Y Sletter alle datapunkter og går ut av

Menyer: Enkelte TI-30X Ö taster får frem menyer: z, % h, L, % t, u, % w, H, I, =, % k, % d, % og. % w Y Sletter alle datapunkter og går ut av TI-30X B og TI-30X S Vitenskapelige kalkulatorer Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator

Verktøyopplæring i kalkulator Verktøyopplæring i kalkulator Verktøyopplæring i kalkulator... 1 Enkel kalkulator... 2 Regneuttrykk uten parenteser... 2 Bruker kalkulatoren riktig regnerekkefølge?... 2 Negative tall... 3 Regneuttrykk

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. TI-Nspire CAS

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. TI-Nspire CAS Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-Nspire CAS Innhold 1 Om TI-Nspire 4 2 Regning 4 2.1 Noen forhåndsdefinerte variabler......................

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

CAS GeoGebra. Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

CAS GeoGebra. Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet CAS GeoGebra Innhold CAS GeoGebra... 1 REGNING MED CAS-VERKTØYET... 2 Rette opp feil, slette linjer... 3 Regneuttrykk... 4 FAKTORISERE TALL... 4 BRØK... 4 Blandet tall... 5 Regneuttrykk med brøk... 5 POTENSER...

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-84 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R2. Geogebra

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R2. Geogebra Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2 Tallet e......................................

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Tallregning og algebra

Tallregning og algebra 30 Tallregning og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingeoppgaver i numerikk leksjon 1 Å komme i gang

Matematikk 1000. Øvingeoppgaver i numerikk leksjon 1 Å komme i gang Matematikk 1000 Øvingeoppgaver i numerikk leksjon 1 Å komme i gang I denne øvinga skal vi bli litt kjent med MATLAB. Vi skal ikkje gjøre noen avanserte ting i dette oppgavesettet bare få et visst innblikk

Detaljer

Vektorer TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

Vektorer TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 12 Vektorer Lage en vektor... 192 Vise en vektor... 195 Redigere vektordimensjon og -komponenter... 196 Slette en vektor... 197 Bruke en vektor i et uttrykk... 197 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T TI-84

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-84 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Tallet π.....................................

Detaljer

Litt om Javas håndtering av tall MAT-INF 1100 høsten 2004

Litt om Javas håndtering av tall MAT-INF 1100 høsten 2004 Litt om Javas håndtering av tall MAT-INF 1100 høsten 2004 13. september 2004 En viktig del av den første obligatoriske oppgaven er å få erfaring med hvordan Java håndterer tall. Til å begynne med kan dette

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Maple

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Maple Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Maple Innhold 1 Om Maple 4 1.1 Tillegg til Maple................................ 4 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Numeric Solver er spesielt nyttig for slike ligninger.

Numeric Solver er spesielt nyttig for slike ligninger. Kapittel 19: Numeric Solver 19 Innledning til Numeric Solver... 334 Vise Numeric Solver og skrive inn en ligning... 335 Definere de kjente variablene... 337 Løse for den ukjente variabelen... 339 Fremstille

Detaljer

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no L6802 Toby the Totbot Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre C-batterier (medfølger). Batterier må settes i av en voksen. Verktøy

Detaljer

Regning med tall og bokstaver

Regning med tall og bokstaver Regning med tall og bokstaver M L N r du har lest dette kapitlet, skal du kunne ^ bruke reglene for br kregning ^ trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk ^ regne med potenser ^ l se likninger

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk MAT1030 Diskret matematikk Plenumsregning 3: Ukeoppgaver fra kapittel 2 & 3 Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 31. januar 2008 Oppgave 2.7 - Horners metode (a) 7216 8 : 7 8+2 58

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform 1 10 Tall og tallregning Studentene skal kunne gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall definere og benytte de anerkjente skrivemåtene for åpne, halvåpne og lukkede intervaller

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT-INF 11 Modellering og beregninger. Eksamensdag: Torsdag 12. oktober 26. Tid for eksamen: 9: 11:. Oppgavesettet er på 8 sider.

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Casio fx-9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Casio fx-9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx-9860 Innhold 1 Om Casio fx-9860 4 2 Regning 4 2.1 Tallet e......................................

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Casio fx-9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Casio fx-9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx-9860 Innhold 1 Om lommeregneren 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

fx-82ex fx-85ex fx-350ex

fx-82ex fx-85ex fx-350ex NO fx-82ex fx-85ex fx-350ex Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc Pass på å oppbevare

Detaljer

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. TI-NspireCAS

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. TI-NspireCAS Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-NspireCAS Innhold 1 Om TI-NspireCAS 4 1.1 Applikasjonene................................. 4 1.2 Dokumenter...................................

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 9A og 9B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 9A Kapittel A GEOMETRI Regulære mangekanter Når alle sidene er like lange og alle vinklene er like store i en mangekant, sier vi

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MA0002, Brukerkurs i matematikk B

Løsningsforslag til eksamen i MA0002, Brukerkurs i matematikk B Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 7 Løsningsforslag til eksamen i MA000, Brukerkurs i matematikk B 9. mai 01 Oppgave 1 a) Et plan i rommet har ligning

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - BRANN-SAFE DIGITAL DIGITAL BRANN- SAFE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister ADVARSEL!... 3 1. Åpne safen med nøkkel... 3 2. Innsetting av batterier... 3 3. Åpne safen etter at batteriene

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Geogebra for Sigma matematikk 1P Innledning Denne bruksanvisningen er ment som en beskrivelse av dataprogrammet

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Komplekse tall og komplekse funksjoner

Komplekse tall og komplekse funksjoner KAPITTEL Komplekse tall og komplekse funksjoner. Komplekse tall.. Definisjon av komplekse tall. De komplekse tallene er en utvidelse av de reelle tallene. Dvs at de komplekse tallene er en tallmengde som

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

Kanter, kanter, mange mangekanter

Kanter, kanter, mange mangekanter Kanter, kanter, mange mangekanter Nybegynner Processing PDF Introduksjon: Her skal vi se på litt mer avansert opptegning og bevegelse. Vi skal ta utgangspunkt i oppgaven om den sprettende ballen, men bytte

Detaljer

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup Brukerveiledning for webapplikasjonen Mathemateria 01.02.2015 Terje Kolderup Innhold Brukerveiledning for webapplikasjonen...1 Mathemateria...1 Introduksjon...3 Typisk eksempel og bryterstyring...3 Innlogging...4

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Potenser og tallsystemer

Potenser og tallsystemer 1 Potenser og tallsystemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter og bruke dette i praktiske sammenhenger gjøre rede

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://no.yourpdfguides.com/dref/2995772

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://no.yourpdfguides.com/dref/2995772 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Potenser og tallsystemer

Potenser og tallsystemer 8 1 Potenser og tallsystemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter og bruke dette i praktiske sammen henger gjøre rede

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

MATLABs brukergrensesnitt

MATLABs brukergrensesnitt Kapittel 3 MATLABs brukergrensesnitt 3.1 Brukergrensesnittets vinduer Ved oppstart av MATLAB åpnes MATLAB-vinduet, se figur 1.1. MATLAB-vinduet inneholder forskjellige (under-)vinduer. De ulike vinduene

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Tall. Posisjons-tallsystemer. Representasjon av heltall. Tall positive, negative heltall, flytende tall. Tekst ASCII, UNICODE XML, CSS

Tall. Posisjons-tallsystemer. Representasjon av heltall. Tall positive, negative heltall, flytende tall. Tekst ASCII, UNICODE XML, CSS Tall jfr. Cyganski & Orr 3..3, 3..5 se også http://courses.cs.vt.edu/~csonline/numbersystems/lessons/index.html Tekst ASCII, UNICODE XML, CSS Konverteringsrutiner Tall positive, negative heltall, flytende

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Funksjoner Forelesning i Matematikk 1 TMA4100. Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 18. august 2011

Funksjoner Forelesning i Matematikk 1 TMA4100. Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 18. august 2011 Funksjoner Forelesning i Matematikk TMA400 Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 8. august 20 2 Definisjon av funksjon Definisjon En funksjon er en regel f som til et hvert tall i definisjonsmengden

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

0.1 Kort introduksjon til komplekse tall

0.1 Kort introduksjon til komplekse tall Enkel introduksjon til matnyttig matematikk Vi vil i denne innledningen introdusere litt matematikk som kan være til nytte i kurset. I noen tilfeller vil vi bare skrive opp uttrykk uten å komme inn på

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Enkel matematikk for økonomer. Del 1 nødvendig bakgrunn. Parenteser og brøker

Enkel matematikk for økonomer. Del 1 nødvendig bakgrunn. Parenteser og brøker Vedlegg Enkel matematikk for økonomer I dette vedlegget går vi gjennom noen grunnleggende regneregler som brukes i boka. Del går gjennom de helt nødvendige matematikk-kunnskapene. Dette må du jobbe med

Detaljer

Læringsmål tall. Prefikser for potenser av Store tall. Kunne prefikser for store tall i. det binære tallsystemet

Læringsmål tall. Prefikser for potenser av Store tall. Kunne prefikser for store tall i. det binære tallsystemet Tall Kunne prefikser for store tall i Læringsmål tall 0000 000 titallsstemet t t 0 0-2 - 0 2-3 3 000 00 det binære tallsstemet Forstå ulike prinsipper for representasjon av 00-4 4 000 negative heltall

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kapittel 8. Potensregning og tall på standardform

Kapittel 8. Potensregning og tall på standardform Kapittel 8. Potensregning og tall på standardform I potensregning skriver vi tall som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Standardform er en metode som er nyttig for raskt å kunne skrive

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer