fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)"

Transkript

1 Nr fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) CA V07

2 Viktig! Vennligst ha bruksanvisningen og all medfølgende informasjon lett tilgjengelig for fremtidig bruk. CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

3 Innhold NORSK Før du begynner kfunksjonsinnstillinger... 2 Beregninger med matematiske uttrykk og rettefunksjoner... 3 kkopiering av gjennomsynsminnet... 3 kcalc-minnet... 4 kfunksjonen SOLVE... 4 Regning med vitenskapelige funksjoner... 5 kinnmating av tekniske symboler... 5 Regning med komplekse tall... 7 kregning med absolutte verdier og argumenter... 7 kvisning av rektangulær form polar form... 8 kkonjugering av et komplekst tall... 8 Regning med Base-n... 9 Statistiske beregninger Normal distribusjon Differensialregning Integrajonsregning Strømforsyning Tekniske data Se bruksanvisningene for modellene fx-95ms/fx-100ms/ fx-115ms/fx-570ms/fx-991ms for detaljer angående følgende punkter. Avtaking og påsetting av kalkolatorens deksel/ Forsiktighetsregler/ Riktig håndtering/ To-linjers display/ Før du begynner... (bortsett fra Funksjonsinnstillinger )/ Grunnleggende utregninger/ Regning med minne/ Regning med vitenskapelige funksjoner/ Regning med ligninger/ Statistiske beregninger/ Taknisk informasjon Nr-1

4 Før du begynner... k Funksjonsinnstillinger Før en påbegynner en utregning må en først velge korrekt funksjonsinnstilling som vist i tabellen nedenfor. Følgende tabell viser kun funksjonsinnstillinger og påkrevd betjening for modell fx-100ms og fx-115ms. Funksjonsinnstillinger for fx-100ms og fx-115ms For valg av denne funksjons- innstilling: For denne type utregninger: Trykk på disse tastene: Vanlige aritmetiske utregninger F 1 COMP Regning med komplekse tall F 2 CMPLX Standardavvik F F 1 SD Regresjonsregning F F 2 REG Regning med Base-n F F 3 BASE Løsning av ligninger F F F 1 EQN Når tasten F trykkes mere enn tre ganger kommer ytterligere innstillingsskjermer opp. Innstillingsskjermene vil forklares i denne bruksanvisningens avsnitt hvor de faktisk anvendes til å endre kalkulatorens innstilling. I denne bruksanvisningen angis funksjonsinnstillingenes betegnelse, som en må taste inn for ønsket funksjon, i hvert avsnitts hovedtittel. Eksempel: Regning med CMPLX komplekse tall Merk! Trykk på A B 2(Mode) = for å gå tilbake til standardinnstillingene som er de opprinnelige funksjonsinnstillingene vist nedenfor. Funksjonsinnstilling: COMP Vinkelenhet: Deg Eksponentialt displayformat: Norm 1, Eng OFF Displayformat for komplekse tall: a+bi Brøk-displayformat: a b /c Desimaltegn: Dot (punktum) Nr-2

5 Indikatorene for funksjonsinnstilling vises i øvre del av displayet bortsett fra BASE-indikatorene som vises i eksponentdelen av displayet. Tekniske symboler vil slås av automatisk når kalkulatoren er satt i BASE-modus. Det er ikke mulig å endre vinkelenhetsinnstillingen eller displayformatet (Disp) når kalkulatoren er satt i BASEmodus. Innstillingene COMP, CMPLX, SD og REG kan brukes i kombinasjon med innstillingene for vinkelenhet. Pass på å sjekke innstillingene for funksjonsinnstilling (SD, REG, COMP, CMPLX) og vinkelenhet (Deg, Rad, Gra) før du starter en utregning. Beregninger med matematiske uttrykk og rettefunksjoner COMP Bruk tasten F til å stille kalkulatoren i COMP-modus, når du ønsker å utføre beregninger med matematiske uttrykk eller rette uttrykk. COMP... F 1 k Kopiering av gjennomsynsminnet Denne funksjonen muliggjør fremkalling av flersatsformeler fra gjennomsynsminnet og kople de sammen som flersatsuttrykk på skjermen. Eksempel: Gjennomsyn av innholdet i minnet: Flersatsuttrykk: 4 + 4:5 + 5:6 + 6 Bruk piltastene [ og ] til å vise uttrykket Trykk på A [(COPY). Det er også mulig å redigere uttrykk som vises i displayet og utføre andre flersatsoperasjoner. For ytterligere detaljer angående bruk av flersatsutrykk, se Nr-3

6 Flersatsutrykk i Bruksanvisning. Kun de uttrykk i gjennomsynsminnet som begynner fra uttrykket som vises i øyeblikket og fortsetter til siste uttrykk, vil kopieres. Uttrykk som eventuelt befinner seg foran uttrykket som vises på skjermen vil ikke kopieres. k CALC-minnet COMP CMPLX CALC-minnet gjør deg i stand til å midlertidig lagre matematiske uttrykk som du har bruk for rekke ganger med bruk av forskjellige verdier. Når et uttrykk har blitt lagret kan du kalle det frem igjen, mate inn verdier for variablene og utregne svaret hurtig og enkelt. Du kan lagre ett enkelt matematisk uttrykk med opptil 79 trinn. Vær oppmerksom på at CALC-minnet kan kun brukes med funksjonsinnstillingene COMP og CMPLX. Skjermen for variabelinnmating viser verdiene som variablene faktisk er tildelt. Eksempel: Beregn svaret for Y = X 2 + 3X 12 når X = 7 (Svar: 58), og når X = 8 (Svar: 76). (Tast inn funksjonen) p y p u p x K + 3 p x, 12 (Lagre uttrykket) C (Tast inn 7 ved oppfordringen X?) 7 = (Tast inn 8 ved oppfordringen X?) C 8 = Vær oppmerksom på at uttrykket som lagres i minnet slettes med en gang en ny operasjonen påbegynnes, skifter til en ny funksjonsinnstilling eller slår av kalkulatoren. k Funksjonen SOLVE SOLVE-funksjonen gjør deg i stand til å løse et uttrykk med bruk av ønskede variable verdier uten å være nødt til å transformere eller forenkle uttrykket. Eksempel: C er den tiden det tar for et objekt kastet rett opp med innledende hastighet A for å nå høyden B. Bruk formelen nedenfor til å beregne innledende hastighet A for høyden B = 14 meter og med tiden for C = 2 sekunder. Tyngdekraftsakselerasjonen er D = 9,8 m/s 2. (Svar: A = 16,8) 1 B AC DC 2 2 p 2 p u p 1 - p k, R 1 \ 2 T - p h - p k K A I Nr-4

7 (B?) 14 = (A?) ] (C?) 2 = (D?) 9 l 8 = [ [ (A?) A I Siden SOLVE-funksjonen bruker Newton s metode kan visse innledende (antatte) verdier gjøre det umulig å finne løsninger. I dette tilfelle kan du forsøke å taste inn en verdi som du antar ligger nær løsningen og utføre utregningen på nytt. Det kan forekomme at SOLVE-funksjonen ikke er i stand til å finne løsningen selv om den faktisk eksisterer. Pga. visse særegenheter ved Newton s metode vil følgende funksjonstyper være vanskelige å beregne. Periodiske funksjoner (dvs. y = sin x) Funksjoner viss kurver heller skarpt (dvs. y = e x, y = 1/x) Diskontinuerlige funksjoner (dvs. y = x ) Dersom uttrykket ikke inneholder er-lik tegn (=) vil SOLVEfunksjonen produsere en løsning for uttrykket = 0. Regning med vitenskapelige funksjoner COMP Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre vitenskapelige funksjonsberegninger. COMP... F 1 k Innmating av tekniske symboler COMP EQN CMPLX Slå på funksjonen for tekniske symboler for å bli i stand til å bruke disse i utregningene. For å slå av eller på funksjonen for tekniske symboler, trykker du tasten F en rekke ganger inntil du når oppsettskjermen vist nedenfor. Nr-5

8 Disp 1 Trykk talltasten 1. Når skjermen for tekniske symboler kommer opp, trykker du talltasten ( 1 eller 2) som korresponderer med innstillingen du ønsker å bruke. 1(Eng ON): Tekniske symboler er aktiverte (indikatoren Eng vises i displayet). 2(Eng OFF): Tekniske symboler er deaktiverte (indikatoren Eng vises ikke i displayet). Følgende ni symboler kan brukes når de tekniske symbolene er aktiverte. For innmating av dette symbolet: Utfør denne tastoperasjonen: Enhet k (kilo) A k 10 3 M (Mega) A M 10 6 G (Giga) A g 10 9 T (Tera) A t m (milli) A m 10 3 µ (mikro) A N 10 6 n (nano) A n 10 9 p (piko) A p f (femto) A f For viste verdier vil kalkulatoren velge et teknisk symbol for sifferdelen av verdien som faller innenfor området 1 til Tekniske symboler kan ikke brukes når det tastes inn brøker. Eksempel: 9 10 = 0,9 m (milli) F... Eng 1(Disp) m 9 \ 10 = 900. Når de tekniske symbolene er aktive vil selv svarene for standard (ikke-tekniske) utregninger vises med bruk av tekniske symboler. A P 0.9 Nr m J 900.

9 Regning med komplekse tall CMPLX Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i CMPLX-modus når du ønsker å utføre utregninger som inneholder komplekse tall. CMPLX... F 2 Innstillingen for vinkelenhet (Deg, Rad, Gra) påvirker utregninger med CMPLX-innstillingen. Uttrykk kan lagres i CALC-minnet når CMPLX-modus er aktivt. Vær oppmerksom på at variablene A, B, C og M kun kan brukes i CMPLX-modus. Variablene D, E, F, X og Y brukes av kalkulatoren som ofte endrer deres verdier. Disse variablene bør ikke anvendes i uttrykkene. Indikatoren R I i øvre høyre hjørne av et utregnet svar angir et komplekst tallsvar. Trykk på A r for å skifte mellom den reelle og den imaginære delen av svaret. Du kan bruke gjennomsynsfunksjonen i CMPLX-modus. Fordi komplekse tall blir lagret i gjennomsynsminnet i CMPLX-modus, vil det imidlertid opptas mer minne enn normalt. Eksempel: (2 3i) (4 5i) 6 8i (Reell del 6) i i = (Imaginær del 8i) A r k Regning med absolutte verdier og argumenter Hvis en antar at det imaginære tallet uttrykt med den rektangulære formen z = a + bi representeres som et punkt på et gauss-plan, kan vi finne den absolutte verdien for (r) og argumentet ( ) av det komplekse tallet. Den polare form er r. Eksempel 1: Bestem den absolutte verdien (r) og argumentet ( ) for 3+4i (Vinkelenhet: Deg) (r = 5, = 53, ) Nr-7

10 Imaginær akse Reell akse (r 5) A A R i T = ( 53, ) A a R i T = Det komplekse tallet kan også mates inn med den polare formen r. Eksempel 2: i (Vinkelenhet: Deg) L 2 A Q 45 = A r k Visning av rektangulær form polar form Du kan bruke fremgangsmåten beskrevet nedenfor til å konvertere et komplekst tall i rektangulær form til dets polare form og et komplekst tall av polar form til dets rektangulære form. Trykk på A r til a veksle mellom den absolutte verdi (r) og argument ( ). Eksempel: 1 i 1, (Vinkelenhet: Deg) 1 + i A Y = A r L 2 A Q 45 A Z = A r En kan velge mellom en rektangulær form (a+bi) eller polar form (r ) for visningen av svaret for utregninger med komplekse tall. F... 1(Disp) r 1(a+bi):Rektangulær form 2(r ): Polar form (indikert med r i displayet) k Konjugering av et komplekst tall For ethvert komplekst tall z hvor z = a+bi er dets konjugat (z) z = a bi. Nr-8

11 Eksempel: Bestem konjugatet for det komplekse tall 1,23 + 2,34i (Svar: 1,23 2,34i) A S R 1 l l 34 i T = A r Regning med Base-n BASE Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i BASE-modus når du ønsker å utføre utregninger med Base-n verdier. BASE...F F 3 I tillegg til desimaltall kan utregningene utføres med binære, oktale og heksadesimale verdier. Det er mulig å spesifisere et standard tallsystem som skal brukes med alle innmatede og viste verdier og tallsystemet for enkeltvise verdier ettersom de mates inn. Det er ikke mulig å bruke vitenskapelige funksjoner med binære, oktale, desimale og heksadesimale regnestykker. Det er ikke mulig å mate inn verdier som inneholder en desimaldel og en eksponent. Hvis en forsøker å mate inn en verdi som inneholder en desimaldel, vil kalkulatoren automatisk kutte av desimaldelen. Negative, binære, oktale og heksadesimale verdier produseres ved å ta komplementet for to. Følgende logiske operander kan brukes mellom verdiene ved beregninger med Base-n: and (logisk produkt), or (logisk sum), xor (eksklusiv or), xnor (eksklusiv nor), Not (bitvist komplement) og Neg (negasjon). Følgende viser alle tillatte områder for hver av de tilgjengelige tallsystemene. Binær x x Oktal x x Desimal x Heksadesimal x FFFFFFFF 0 x 7FFFFFFF Nr-9

12 Eksempel 1: Utfør følgende beregning og fremstill et binært svar: Binær-innstilling: t b 0. b = Eksempel 2: Utfør følgende beregning i og fremstill et oktalt svar: Oktal-innstilling: t o 0. o l l l 4 (o) 7654 \ l l l 1 (d) 12 = Eksempel 3: Utfør følgende beregning i og fremstill et heksadesimalt og et desimalt svar: or d Heksadesimal-innstilling: t h 0. H 120 l 2 (or) l l l 3 (b) 1101 = Desimal-innstilling: K Eksempel 4: Konverter verdien til dens binære, oktale og heksadesimale ekvivalenter. ( , 26 8, ) Binær-innstilling: t b 0. b l l l 1(d) 22 = b Oktal-innstilling: o 26. o Heksadesimal-innstilling: h 16. H Eksempel 5: Konverter verdien til dens binære ekvivalent. Binær-innstilling: t b 0. b l l l 1(d) 513 = Ma th ERROR b Nr-10

13 Det kan forekomme at en verdi ikke kan konverteres fra et tallsystem som har større beregningsområde enn beregningsområdet for svarets tallsystem. Meldingen Math ERROR indikerer at svaret har for mange siffer (overflyt). Statistiske beregninger Normal distribusjon SD REG SD Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i SD-modus når du ønsker å utføre statistiske beregninger med bruk av normal distribusjon. SD... F F 1 I SD-modus og REG-modus har tasten samme funksjonalitet som tasten S. Trykk på A D som frembringer skjermen nedenfor. P ( Q ( R ( t Mat inn et tall fra 1 til 4 for å velge formen for sannsynlighetsdistribusjon du ønsker å utføre. P(t) Q(t) R(t) Eksempel: Bestem normalisert variat ( t) for x = 53 og normal sannsynlighetsdistribusjon P(t) for følgende data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 ( t = 0, , P(t) = 0,38974 ) 55 S 54 S 51 S 55 S 53 S S 54 S 52 S 53 A D 4( t) = A D 1( P( ) D 0.28 F = Nr-11

14 Differensialregning COMP Prosedyren beskrevet nedenfor finner derivatet for en funksjon. Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre statistiske beregninger som inneholder differensialer. COMP... F 1 Tre inntastinger er nødvendige for et differensialt uttrykk: funksjonen for variabelen x, punktet (a) hvor differensialkoeffisienten beregnes og endringen for x ( x). A J uttrykk P a P x T Eksempel: Bestem derivatet ved punkt x = 2 for funksjonen y = 3x 2 5x + 2, når økningen eller minskningen av x er x = (Svar: 7 ) A J 3 p x K, 5 p x + 2 P 2 P 2 e D 4 T = Hvis du ønsker, kan du unnlate å mate inn x. Kalkulatoren vil automatisk bruke en passende verdi for x hvis en verdi ikke tastes inn. Usammenhengende punkter og ekstreme endringer i verdien for x kan forårsake upresise svar og feil. Velg Rad (radian) for vinkelenhetsinnstilling når du utfører differensielle trigonometriske funksjonsberegninger. Integrajonsregning Nr-12 COMP Prosedyren beskrevet nedenfor finner den definitive integralen for en funksjon. Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre integrasjonsutregninger. COMP... F 1 Følgende fire inntastinger er nødvendige for integrasjonsutregninger: en funksjon med variabelen x; a og b, som definerer integrasjonsområdet for den definitive in-

15 tegralen og n, som er antallet skilletegn (tilsvarende til N = 2 n ) for integrering med bruk av Simpsons regel. d uttrykk P a P b P n F Eksempel: (2x 2 + 3x + 8) dx = 150, Merk! 5 1 (Antallet skilletegn n = 6) d 2 p x K + 3 p x + 8 P 1 P 5 P 6 T = Et heltall innenfor området 1 til 9 kan spesifiseres som antall skilletegn, eller en kan unnlate å taste inn antallet skilletegn helt, om så ønskes. Vær oppmerksom på at det kan ta lang tid å utføre interne integrasjonsutregninger. Displayets innhold slettes når en integrasjonsutregning er i ferd med å utføres internt. Velg Rad (radian) for vinkelenhetsinnstilling når du utfører integrerte trigonometriske funksjonsberegninger. Strømforsyning Typen batteri som skal brukes er avhengig av kalkulatorens modellnummer. fx-115ms To-veis strømforsyningssystemet, TWO WAY POWER, består av to strømkilder: en solcelle og et type G13 (LR44) knappbatteri. Normalt kan kalkulatorer som kun er utstyrt med en solcelle betjenes i omgivelser med relativt mye lys. Systemet TWO WAY POWER gjør det imidlertid mulig å betjene kalkulatoren så lenge det finnes tilstrekkelig lys til å avlese displayet. uutskifting av batteriet Hver av de følgende symptomer er tegn på at batteriladningen er lav og at batteriet bør utskiftes. Svake, utydelige tall på displayet som er vanskelige å avlese i omgivelser med lite lys. Displayet forblir blankt selv når tasten 5 trykkes. Nr-13

16 uhvordan skifte ut batteriet 1 Skru ut de fem skruene som holder bakdekselet på plass og ta av dekselet. 2 Ta ut det utladete batteriet. 3 Tørk av sidene på det nye batteriet med en tørr, myk klut. Sett det nye batteriet inn i enheten med den positive polen k oppad (slik at du kan se den). 4 Sett bakdekselet tilbake på plass og skru det fast med de fem skruene. Skrue Skrue 5 Trykk på 5 for å slå på strømmen. Pass på å ikke hoppe over dette trinnet. fx-100ms Denne kalkulatoren strømforsynes med ett enkelt størrelse AA-batteri. uutskifting av batteriet Svake, utydelige tall på kalkulatorens display er et tegn på at batterispenningen begynner å bli lav. Fortsatt bruk av kalkulatoren med et nesten utladet batteri kan resultere i funksjonsfeil. Skift ut batteriet så snart som mulig når tallene i displayet begynner å bli utydelige. uhvordan skifte ut batteriet 1 Trykk på A i for å slå av strømmen. 2 Skru ut de seks skruene som holder bakdekselet på plass og ta av dekselet. 3 Ta ut det utbrukte batteriet. 4 Sett et nytt batteri inn i enheten med polene k og l vendt riktig vei. 5 Sett bakdekselet tilbake på plass med de seks skruene. 6 Trykk på 5 for å slå på strømmen. Nr-14 Skrue Skrue

17 Automatisk strømavslag Kalkulatorens strømforsyning avbrytes automatisk hvis ingen operasjoner utføres i løpet av seks minutter. Når dette skjer må 5 trykkes hvis du ønsker å slå kalkulatoren på igjen. Tekniske data Strømforsyning: fx-100ms: Ett enkelt størrelse AA-batteri (R6P (SUM- 3)) fx-115ms: Solcelle og ett enkelt type G13 (LR44) knappbatteri Batteriets levetid: fx-100ms: Ca timers kontinuerlig visning av blinkende markør. Ca. 2 år med strømmen avslått. fx-115ms: Ca. 3 år (1 times daglig bruk). Dimensjoner: fx-100ms: 20,0 (H) 78 (B) 155 (D) mm fx-115ms: 12,7 (H) 78 (B) 154,5 (D) mm Vekt: fx-100ms: 133 g inkl. batteri fx-115ms: 105 g inkl. batteri Strømforbruk: 0,0002 W Brukstemperatur: 0 C til 40 C Nr-15

18 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA0403-F Printed in China

fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)

fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) Nr fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) CA 310035-001V09 http://world.casio.com/edu_e/ Viktig! Vennligst ha bruksanvisningen og all medfølgende informasjon lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Bruksanvisning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Bruksanvisning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Bruksanvisning Nr http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. NORSK Avtaking og påsetting

Detaljer

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning Nr http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. NORSK Avtaking

Detaljer

Bruksanvisning Numeri 624. Norsk utgave laget av Ola Brox

Bruksanvisning Numeri 624. Norsk utgave laget av Ola Brox Math Bruksanvisning Numeri 624 Norsk utgave laget av Ola Brox Gratulerer med ny lommeregner! Ta godt vare på den så har du den lenge! Lommeregneren har det best i beskyttelsesdekselet. Sett derfor dekselet

Detaljer

Diskret matematikk tirsdag 13. oktober 2015

Diskret matematikk tirsdag 13. oktober 2015 Eksempler på praktisk bruk av modulo-regning. Tverrsum Tverrsummen til et heltall er summen av tallets sifre. a = 7358. Tverrsummen til a er lik 7 + 3 + 5 + 8 = 23. Setning. La sum(a) stå for tverrsummen

Detaljer

fx-570es PLUS fx-991es PLUS

fx-570es PLUS fx-991es PLUS Nr fx-570es PLUS fx-991es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner...

Detaljer

Tallsystemer. Tallene x, y, z og u er gitt ved x = 2, y = 2, z = 4 og u = 2. Dermed blir =

Tallsystemer. Tallene x, y, z og u er gitt ved x = 2, y = 2, z = 4 og u = 2. Dermed blir = Tallsystemer Heltall oppgis vanligvis i det desimale tallsystemet, også kalt 10-tallssystemet. Eksempel. Gitt tallet 3794. Dette kan skrives slik: 3 1000 + 7 100 + 9 10 + 4 = 3 10 3 + 7 10 2 + 9 10 1 +

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Navn på selskaper og produkter som brukes i denne håndboken

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Nr fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner...

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk MAT1030 Diskret matematikk Plenumsregning 3: Ukeoppgaver fra kapittel 2 & 3 Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 31. januar 2008 Oppgave 2.7 - Horners metode (a) 7216 8 : 7 8+2 58

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Bruksanvisning RCA502147-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Bruksanvisning RCA502147-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Nr fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Bruksanvisning RCA502147-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Angående denne brukerhåndboken Merkingen

Detaljer

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs:

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 1 TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 37 Digital representasjon, del 1 - Digital representasjon - Tekst og tall - positive, negative, komma? Rune Sætre satre@idi.ntnu.no Slidepakke forberedt

Detaljer

Komplekse tall og komplekse funksjoner

Komplekse tall og komplekse funksjoner KAPITTEL Komplekse tall og komplekse funksjoner. Komplekse tall.. Definisjon av komplekse tall. De komplekse tallene er en utvidelse av de reelle tallene. Dvs at de komplekse tallene er en tallmengde som

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc

http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc NO fx-570ex fx-991ex Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Resymé: I denne leksjonen blir de viktigste tallsystemer presentert. Det gjelder det binære, heksadesimale og desimale tallsystem.

Resymé: I denne leksjonen blir de viktigste tallsystemer presentert. Det gjelder det binære, heksadesimale og desimale tallsystem. Geir Ove Rosvold 23. august 2012 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Resymé: I denne leksjonen blir de viktigste tallsystemer presentert. Det gjelder det binære, heksadesimale og desimale tallsystem.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Lær å bruke Microsoft Mathematics, Matematikk-tillegget i Word og WordMat. Av Sigbjørn Hals

Lær å bruke Microsoft Mathematics, Matematikk-tillegget i Word og WordMat. Av Sigbjørn Hals Lær å bruke Microsoft Mathematics, Matematikk-tillegget i Word og WordMat Av Sigbjørn Hals 1 Innhold Hva er matematikktillegget for Word?... 2 Nedlasting og installasjon av matematikktillegget for Word...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

0.1 Kort introduksjon til komplekse tall

0.1 Kort introduksjon til komplekse tall Enkel introduksjon til matnyttig matematikk Vi vil i denne innledningen introdusere litt matematikk som kan være til nytte i kurset. I noen tilfeller vil vi bare skrive opp uttrykk uten å komme inn på

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform 1 10 Tall og tallregning Studentene skal kunne gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall definere og benytte de anerkjente skrivemåtene for åpne, halvåpne og lukkede intervaller

Detaljer

CAS GeoGebra. Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

CAS GeoGebra. Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet CAS GeoGebra Innhold CAS GeoGebra... 1 REGNING MED CAS-VERKTØYET... 2 Rette opp feil, slette linjer... 3 Regneuttrykk... 4 FAKTORISERE TALL... 4 BRØK... 4 Blandet tall... 5 Regneuttrykk med brøk... 5 POTENSER...

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Forelesning 15.11. Datatyper Kap 5.2 Instruksjonsformat Kap 5.3 Flyttall App B

Forelesning 15.11. Datatyper Kap 5.2 Instruksjonsformat Kap 5.3 Flyttall App B TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs Forelesning 15.11 Datatyper Kap 5.2 Instruksjonsformat Kap 5.3 Flyttall App B Dagens tema Datatyper (5.2) Heltall Ikke-numeriske datatyper Instruksjonsformat (5.3) Antall

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx 9860 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

1 Potenser og tallsystemer

1 Potenser og tallsystemer Oppgaver Potenser og tallsystemer KATEGORI. Potenser Oppgave.0 a) b) c) d) Oppgave. a) 0 b) ( ) c) ( ) d) ( ) Oppgave. Skriv uttrykkene som én potens. a) b) 7 c) d). Potensene a 0 og a n Oppgave.0 a) 7

Detaljer

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning ilas marine Radiokontroll Art. nr. 10707 (N) Bruksanvisning Med radiokontrollen kan vinsjen betjenes overalt ombord. Dette gir en større trygghet og oversikt under oppankring. Fra land kan båten trekkes

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Casio fx 9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Casio fx 9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx 9860 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Tallet π.....................................

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no L6802 Toby the Totbot Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre C-batterier (medfølger). Batterier må settes i av en voksen. Verktøy

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF1100L

Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF1100L Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF00L Knut Mørken 3. desember 204 Det er noen få prinsipper fra den første delen av MAT-INF00 om tall som studentene i MAT-INF00L bør kjenne

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

1.8 Binære tall EKSEMPEL

1.8 Binære tall EKSEMPEL 1.8 Binære tall Når vi regner, bruker vi titallssystemet. Hvordan det virker, finner vi ut ved å se på for eksempel tallet 2347. 2347 = 2 1000 + 3 100 + 4 10 + 7 Hvis vi bruker potenser, får vi 2347 =

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3 Tele Radio Jaguar Manual Rev. IM-T70-001-A3 INNHOLD/NORSK Viktig!... 21 Systemfunksjoner... 22 Sender... 23 Alternative styrefunksjoner... 24 Installasjon av mottakeren med sikring... 25 Programmere senderen

Detaljer

Løsningsforslag. Oppgavesettet består av 9 oppgaver med i alt 20 deloppgaver. Ved sensur vil alle deloppgaver telle omtrent like mye.

Løsningsforslag. Oppgavesettet består av 9 oppgaver med i alt 20 deloppgaver. Ved sensur vil alle deloppgaver telle omtrent like mye. Løsningsforslag Emnekode: ITF75 Dato: 5 desember Emne: Matematikk for IT Eksamenstid: kl 9 til kl Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt innhold på begge sider Kalkulator er ikke tillatt Faglærer: Christian

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer