fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)"

Transkript

1 Nr fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) CA V07

2 Viktig! Vennligst ha bruksanvisningen og all medfølgende informasjon lett tilgjengelig for fremtidig bruk. CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

3 Innhold NORSK Før du begynner kfunksjonsinnstillinger... 2 Beregninger med matematiske uttrykk og rettefunksjoner... 3 kkopiering av gjennomsynsminnet... 3 kcalc-minnet... 4 kfunksjonen SOLVE... 4 Regning med vitenskapelige funksjoner... 5 kinnmating av tekniske symboler... 5 Regning med komplekse tall... 7 kregning med absolutte verdier og argumenter... 7 kvisning av rektangulær form polar form... 8 kkonjugering av et komplekst tall... 8 Regning med Base-n... 9 Statistiske beregninger Normal distribusjon Differensialregning Integrajonsregning Strømforsyning Tekniske data Se bruksanvisningene for modellene fx-95ms/fx-100ms/ fx-115ms/fx-570ms/fx-991ms for detaljer angående følgende punkter. Avtaking og påsetting av kalkolatorens deksel/ Forsiktighetsregler/ Riktig håndtering/ To-linjers display/ Før du begynner... (bortsett fra Funksjonsinnstillinger )/ Grunnleggende utregninger/ Regning med minne/ Regning med vitenskapelige funksjoner/ Regning med ligninger/ Statistiske beregninger/ Taknisk informasjon Nr-1

4 Før du begynner... k Funksjonsinnstillinger Før en påbegynner en utregning må en først velge korrekt funksjonsinnstilling som vist i tabellen nedenfor. Følgende tabell viser kun funksjonsinnstillinger og påkrevd betjening for modell fx-100ms og fx-115ms. Funksjonsinnstillinger for fx-100ms og fx-115ms For valg av denne funksjons- innstilling: For denne type utregninger: Trykk på disse tastene: Vanlige aritmetiske utregninger F 1 COMP Regning med komplekse tall F 2 CMPLX Standardavvik F F 1 SD Regresjonsregning F F 2 REG Regning med Base-n F F 3 BASE Løsning av ligninger F F F 1 EQN Når tasten F trykkes mere enn tre ganger kommer ytterligere innstillingsskjermer opp. Innstillingsskjermene vil forklares i denne bruksanvisningens avsnitt hvor de faktisk anvendes til å endre kalkulatorens innstilling. I denne bruksanvisningen angis funksjonsinnstillingenes betegnelse, som en må taste inn for ønsket funksjon, i hvert avsnitts hovedtittel. Eksempel: Regning med CMPLX komplekse tall Merk! Trykk på A B 2(Mode) = for å gå tilbake til standardinnstillingene som er de opprinnelige funksjonsinnstillingene vist nedenfor. Funksjonsinnstilling: COMP Vinkelenhet: Deg Eksponentialt displayformat: Norm 1, Eng OFF Displayformat for komplekse tall: a+bi Brøk-displayformat: a b /c Desimaltegn: Dot (punktum) Nr-2

5 Indikatorene for funksjonsinnstilling vises i øvre del av displayet bortsett fra BASE-indikatorene som vises i eksponentdelen av displayet. Tekniske symboler vil slås av automatisk når kalkulatoren er satt i BASE-modus. Det er ikke mulig å endre vinkelenhetsinnstillingen eller displayformatet (Disp) når kalkulatoren er satt i BASEmodus. Innstillingene COMP, CMPLX, SD og REG kan brukes i kombinasjon med innstillingene for vinkelenhet. Pass på å sjekke innstillingene for funksjonsinnstilling (SD, REG, COMP, CMPLX) og vinkelenhet (Deg, Rad, Gra) før du starter en utregning. Beregninger med matematiske uttrykk og rettefunksjoner COMP Bruk tasten F til å stille kalkulatoren i COMP-modus, når du ønsker å utføre beregninger med matematiske uttrykk eller rette uttrykk. COMP... F 1 k Kopiering av gjennomsynsminnet Denne funksjonen muliggjør fremkalling av flersatsformeler fra gjennomsynsminnet og kople de sammen som flersatsuttrykk på skjermen. Eksempel: Gjennomsyn av innholdet i minnet: Flersatsuttrykk: 4 + 4:5 + 5:6 + 6 Bruk piltastene [ og ] til å vise uttrykket Trykk på A [(COPY). Det er også mulig å redigere uttrykk som vises i displayet og utføre andre flersatsoperasjoner. For ytterligere detaljer angående bruk av flersatsutrykk, se Nr-3

6 Flersatsutrykk i Bruksanvisning. Kun de uttrykk i gjennomsynsminnet som begynner fra uttrykket som vises i øyeblikket og fortsetter til siste uttrykk, vil kopieres. Uttrykk som eventuelt befinner seg foran uttrykket som vises på skjermen vil ikke kopieres. k CALC-minnet COMP CMPLX CALC-minnet gjør deg i stand til å midlertidig lagre matematiske uttrykk som du har bruk for rekke ganger med bruk av forskjellige verdier. Når et uttrykk har blitt lagret kan du kalle det frem igjen, mate inn verdier for variablene og utregne svaret hurtig og enkelt. Du kan lagre ett enkelt matematisk uttrykk med opptil 79 trinn. Vær oppmerksom på at CALC-minnet kan kun brukes med funksjonsinnstillingene COMP og CMPLX. Skjermen for variabelinnmating viser verdiene som variablene faktisk er tildelt. Eksempel: Beregn svaret for Y = X 2 + 3X 12 når X = 7 (Svar: 58), og når X = 8 (Svar: 76). (Tast inn funksjonen) p y p u p x K + 3 p x, 12 (Lagre uttrykket) C (Tast inn 7 ved oppfordringen X?) 7 = (Tast inn 8 ved oppfordringen X?) C 8 = Vær oppmerksom på at uttrykket som lagres i minnet slettes med en gang en ny operasjonen påbegynnes, skifter til en ny funksjonsinnstilling eller slår av kalkulatoren. k Funksjonen SOLVE SOLVE-funksjonen gjør deg i stand til å løse et uttrykk med bruk av ønskede variable verdier uten å være nødt til å transformere eller forenkle uttrykket. Eksempel: C er den tiden det tar for et objekt kastet rett opp med innledende hastighet A for å nå høyden B. Bruk formelen nedenfor til å beregne innledende hastighet A for høyden B = 14 meter og med tiden for C = 2 sekunder. Tyngdekraftsakselerasjonen er D = 9,8 m/s 2. (Svar: A = 16,8) 1 B AC DC 2 2 p 2 p u p 1 - p k, R 1 \ 2 T - p h - p k K A I Nr-4

7 (B?) 14 = (A?) ] (C?) 2 = (D?) 9 l 8 = [ [ (A?) A I Siden SOLVE-funksjonen bruker Newton s metode kan visse innledende (antatte) verdier gjøre det umulig å finne løsninger. I dette tilfelle kan du forsøke å taste inn en verdi som du antar ligger nær løsningen og utføre utregningen på nytt. Det kan forekomme at SOLVE-funksjonen ikke er i stand til å finne løsningen selv om den faktisk eksisterer. Pga. visse særegenheter ved Newton s metode vil følgende funksjonstyper være vanskelige å beregne. Periodiske funksjoner (dvs. y = sin x) Funksjoner viss kurver heller skarpt (dvs. y = e x, y = 1/x) Diskontinuerlige funksjoner (dvs. y = x ) Dersom uttrykket ikke inneholder er-lik tegn (=) vil SOLVEfunksjonen produsere en løsning for uttrykket = 0. Regning med vitenskapelige funksjoner COMP Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre vitenskapelige funksjonsberegninger. COMP... F 1 k Innmating av tekniske symboler COMP EQN CMPLX Slå på funksjonen for tekniske symboler for å bli i stand til å bruke disse i utregningene. For å slå av eller på funksjonen for tekniske symboler, trykker du tasten F en rekke ganger inntil du når oppsettskjermen vist nedenfor. Nr-5

8 Disp 1 Trykk talltasten 1. Når skjermen for tekniske symboler kommer opp, trykker du talltasten ( 1 eller 2) som korresponderer med innstillingen du ønsker å bruke. 1(Eng ON): Tekniske symboler er aktiverte (indikatoren Eng vises i displayet). 2(Eng OFF): Tekniske symboler er deaktiverte (indikatoren Eng vises ikke i displayet). Følgende ni symboler kan brukes når de tekniske symbolene er aktiverte. For innmating av dette symbolet: Utfør denne tastoperasjonen: Enhet k (kilo) A k 10 3 M (Mega) A M 10 6 G (Giga) A g 10 9 T (Tera) A t m (milli) A m 10 3 µ (mikro) A N 10 6 n (nano) A n 10 9 p (piko) A p f (femto) A f For viste verdier vil kalkulatoren velge et teknisk symbol for sifferdelen av verdien som faller innenfor området 1 til Tekniske symboler kan ikke brukes når det tastes inn brøker. Eksempel: 9 10 = 0,9 m (milli) F... Eng 1(Disp) m 9 \ 10 = 900. Når de tekniske symbolene er aktive vil selv svarene for standard (ikke-tekniske) utregninger vises med bruk av tekniske symboler. A P 0.9 Nr m J 900.

9 Regning med komplekse tall CMPLX Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i CMPLX-modus når du ønsker å utføre utregninger som inneholder komplekse tall. CMPLX... F 2 Innstillingen for vinkelenhet (Deg, Rad, Gra) påvirker utregninger med CMPLX-innstillingen. Uttrykk kan lagres i CALC-minnet når CMPLX-modus er aktivt. Vær oppmerksom på at variablene A, B, C og M kun kan brukes i CMPLX-modus. Variablene D, E, F, X og Y brukes av kalkulatoren som ofte endrer deres verdier. Disse variablene bør ikke anvendes i uttrykkene. Indikatoren R I i øvre høyre hjørne av et utregnet svar angir et komplekst tallsvar. Trykk på A r for å skifte mellom den reelle og den imaginære delen av svaret. Du kan bruke gjennomsynsfunksjonen i CMPLX-modus. Fordi komplekse tall blir lagret i gjennomsynsminnet i CMPLX-modus, vil det imidlertid opptas mer minne enn normalt. Eksempel: (2 3i) (4 5i) 6 8i (Reell del 6) i i = (Imaginær del 8i) A r k Regning med absolutte verdier og argumenter Hvis en antar at det imaginære tallet uttrykt med den rektangulære formen z = a + bi representeres som et punkt på et gauss-plan, kan vi finne den absolutte verdien for (r) og argumentet ( ) av det komplekse tallet. Den polare form er r. Eksempel 1: Bestem den absolutte verdien (r) og argumentet ( ) for 3+4i (Vinkelenhet: Deg) (r = 5, = 53, ) Nr-7

10 Imaginær akse Reell akse (r 5) A A R i T = ( 53, ) A a R i T = Det komplekse tallet kan også mates inn med den polare formen r. Eksempel 2: i (Vinkelenhet: Deg) L 2 A Q 45 = A r k Visning av rektangulær form polar form Du kan bruke fremgangsmåten beskrevet nedenfor til å konvertere et komplekst tall i rektangulær form til dets polare form og et komplekst tall av polar form til dets rektangulære form. Trykk på A r til a veksle mellom den absolutte verdi (r) og argument ( ). Eksempel: 1 i 1, (Vinkelenhet: Deg) 1 + i A Y = A r L 2 A Q 45 A Z = A r En kan velge mellom en rektangulær form (a+bi) eller polar form (r ) for visningen av svaret for utregninger med komplekse tall. F... 1(Disp) r 1(a+bi):Rektangulær form 2(r ): Polar form (indikert med r i displayet) k Konjugering av et komplekst tall For ethvert komplekst tall z hvor z = a+bi er dets konjugat (z) z = a bi. Nr-8

11 Eksempel: Bestem konjugatet for det komplekse tall 1,23 + 2,34i (Svar: 1,23 2,34i) A S R 1 l l 34 i T = A r Regning med Base-n BASE Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i BASE-modus når du ønsker å utføre utregninger med Base-n verdier. BASE...F F 3 I tillegg til desimaltall kan utregningene utføres med binære, oktale og heksadesimale verdier. Det er mulig å spesifisere et standard tallsystem som skal brukes med alle innmatede og viste verdier og tallsystemet for enkeltvise verdier ettersom de mates inn. Det er ikke mulig å bruke vitenskapelige funksjoner med binære, oktale, desimale og heksadesimale regnestykker. Det er ikke mulig å mate inn verdier som inneholder en desimaldel og en eksponent. Hvis en forsøker å mate inn en verdi som inneholder en desimaldel, vil kalkulatoren automatisk kutte av desimaldelen. Negative, binære, oktale og heksadesimale verdier produseres ved å ta komplementet for to. Følgende logiske operander kan brukes mellom verdiene ved beregninger med Base-n: and (logisk produkt), or (logisk sum), xor (eksklusiv or), xnor (eksklusiv nor), Not (bitvist komplement) og Neg (negasjon). Følgende viser alle tillatte områder for hver av de tilgjengelige tallsystemene. Binær x x Oktal x x Desimal x Heksadesimal x FFFFFFFF 0 x 7FFFFFFF Nr-9

12 Eksempel 1: Utfør følgende beregning og fremstill et binært svar: Binær-innstilling: t b 0. b = Eksempel 2: Utfør følgende beregning i og fremstill et oktalt svar: Oktal-innstilling: t o 0. o l l l 4 (o) 7654 \ l l l 1 (d) 12 = Eksempel 3: Utfør følgende beregning i og fremstill et heksadesimalt og et desimalt svar: or d Heksadesimal-innstilling: t h 0. H 120 l 2 (or) l l l 3 (b) 1101 = Desimal-innstilling: K Eksempel 4: Konverter verdien til dens binære, oktale og heksadesimale ekvivalenter. ( , 26 8, ) Binær-innstilling: t b 0. b l l l 1(d) 22 = b Oktal-innstilling: o 26. o Heksadesimal-innstilling: h 16. H Eksempel 5: Konverter verdien til dens binære ekvivalent. Binær-innstilling: t b 0. b l l l 1(d) 513 = Ma th ERROR b Nr-10

13 Det kan forekomme at en verdi ikke kan konverteres fra et tallsystem som har større beregningsområde enn beregningsområdet for svarets tallsystem. Meldingen Math ERROR indikerer at svaret har for mange siffer (overflyt). Statistiske beregninger Normal distribusjon SD REG SD Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i SD-modus når du ønsker å utføre statistiske beregninger med bruk av normal distribusjon. SD... F F 1 I SD-modus og REG-modus har tasten samme funksjonalitet som tasten S. Trykk på A D som frembringer skjermen nedenfor. P ( Q ( R ( t Mat inn et tall fra 1 til 4 for å velge formen for sannsynlighetsdistribusjon du ønsker å utføre. P(t) Q(t) R(t) Eksempel: Bestem normalisert variat ( t) for x = 53 og normal sannsynlighetsdistribusjon P(t) for følgende data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 ( t = 0, , P(t) = 0,38974 ) 55 S 54 S 51 S 55 S 53 S S 54 S 52 S 53 A D 4( t) = A D 1( P( ) D 0.28 F = Nr-11

14 Differensialregning COMP Prosedyren beskrevet nedenfor finner derivatet for en funksjon. Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre statistiske beregninger som inneholder differensialer. COMP... F 1 Tre inntastinger er nødvendige for et differensialt uttrykk: funksjonen for variabelen x, punktet (a) hvor differensialkoeffisienten beregnes og endringen for x ( x). A J uttrykk P a P x T Eksempel: Bestem derivatet ved punkt x = 2 for funksjonen y = 3x 2 5x + 2, når økningen eller minskningen av x er x = (Svar: 7 ) A J 3 p x K, 5 p x + 2 P 2 P 2 e D 4 T = Hvis du ønsker, kan du unnlate å mate inn x. Kalkulatoren vil automatisk bruke en passende verdi for x hvis en verdi ikke tastes inn. Usammenhengende punkter og ekstreme endringer i verdien for x kan forårsake upresise svar og feil. Velg Rad (radian) for vinkelenhetsinnstilling når du utfører differensielle trigonometriske funksjonsberegninger. Integrajonsregning Nr-12 COMP Prosedyren beskrevet nedenfor finner den definitive integralen for en funksjon. Bruk tasten F til å sette kalkulatoren i COMP-modus når du ønsker å utføre integrasjonsutregninger. COMP... F 1 Følgende fire inntastinger er nødvendige for integrasjonsutregninger: en funksjon med variabelen x; a og b, som definerer integrasjonsområdet for den definitive in-

15 tegralen og n, som er antallet skilletegn (tilsvarende til N = 2 n ) for integrering med bruk av Simpsons regel. d uttrykk P a P b P n F Eksempel: (2x 2 + 3x + 8) dx = 150, Merk! 5 1 (Antallet skilletegn n = 6) d 2 p x K + 3 p x + 8 P 1 P 5 P 6 T = Et heltall innenfor området 1 til 9 kan spesifiseres som antall skilletegn, eller en kan unnlate å taste inn antallet skilletegn helt, om så ønskes. Vær oppmerksom på at det kan ta lang tid å utføre interne integrasjonsutregninger. Displayets innhold slettes når en integrasjonsutregning er i ferd med å utføres internt. Velg Rad (radian) for vinkelenhetsinnstilling når du utfører integrerte trigonometriske funksjonsberegninger. Strømforsyning Typen batteri som skal brukes er avhengig av kalkulatorens modellnummer. fx-115ms To-veis strømforsyningssystemet, TWO WAY POWER, består av to strømkilder: en solcelle og et type G13 (LR44) knappbatteri. Normalt kan kalkulatorer som kun er utstyrt med en solcelle betjenes i omgivelser med relativt mye lys. Systemet TWO WAY POWER gjør det imidlertid mulig å betjene kalkulatoren så lenge det finnes tilstrekkelig lys til å avlese displayet. uutskifting av batteriet Hver av de følgende symptomer er tegn på at batteriladningen er lav og at batteriet bør utskiftes. Svake, utydelige tall på displayet som er vanskelige å avlese i omgivelser med lite lys. Displayet forblir blankt selv når tasten 5 trykkes. Nr-13

16 uhvordan skifte ut batteriet 1 Skru ut de fem skruene som holder bakdekselet på plass og ta av dekselet. 2 Ta ut det utladete batteriet. 3 Tørk av sidene på det nye batteriet med en tørr, myk klut. Sett det nye batteriet inn i enheten med den positive polen k oppad (slik at du kan se den). 4 Sett bakdekselet tilbake på plass og skru det fast med de fem skruene. Skrue Skrue 5 Trykk på 5 for å slå på strømmen. Pass på å ikke hoppe over dette trinnet. fx-100ms Denne kalkulatoren strømforsynes med ett enkelt størrelse AA-batteri. uutskifting av batteriet Svake, utydelige tall på kalkulatorens display er et tegn på at batterispenningen begynner å bli lav. Fortsatt bruk av kalkulatoren med et nesten utladet batteri kan resultere i funksjonsfeil. Skift ut batteriet så snart som mulig når tallene i displayet begynner å bli utydelige. uhvordan skifte ut batteriet 1 Trykk på A i for å slå av strømmen. 2 Skru ut de seks skruene som holder bakdekselet på plass og ta av dekselet. 3 Ta ut det utbrukte batteriet. 4 Sett et nytt batteri inn i enheten med polene k og l vendt riktig vei. 5 Sett bakdekselet tilbake på plass med de seks skruene. 6 Trykk på 5 for å slå på strømmen. Nr-14 Skrue Skrue

17 Automatisk strømavslag Kalkulatorens strømforsyning avbrytes automatisk hvis ingen operasjoner utføres i løpet av seks minutter. Når dette skjer må 5 trykkes hvis du ønsker å slå kalkulatoren på igjen. Tekniske data Strømforsyning: fx-100ms: Ett enkelt størrelse AA-batteri (R6P (SUM- 3)) fx-115ms: Solcelle og ett enkelt type G13 (LR44) knappbatteri Batteriets levetid: fx-100ms: Ca timers kontinuerlig visning av blinkende markør. Ca. 2 år med strømmen avslått. fx-115ms: Ca. 3 år (1 times daglig bruk). Dimensjoner: fx-100ms: 20,0 (H) 78 (B) 155 (D) mm fx-115ms: 12,7 (H) 78 (B) 154,5 (D) mm Vekt: fx-100ms: 133 g inkl. batteri fx-115ms: 105 g inkl. batteri Strømforbruk: 0,0002 W Brukstemperatur: 0 C til 40 C Nr-15

18 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA0403-F Printed in China

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Nr fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner...

Detaljer

FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/

FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/ NO FC-200V FC-100V Bruksanvisning CASIO Worldwide Education Webside http://edu.casio.com CASIO EDUCATIONAL FORUM http://edu.casio.com/forum/ CASIO Skandinavia Webside http://casio-europe.com/no/ E-1 Viktig!

Detaljer

http://edu.casio.com http://edu.casio.com/forum/ CASIO Nettsted for utdanning CASIO UTDANNINGSFORUM

http://edu.casio.com http://edu.casio.com/forum/ CASIO Nettsted for utdanning CASIO UTDANNINGSFORUM Nr fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9860g SD (Oppdatert til OS 2.0) fx-9860g (Oppdatert til OS 2.0) fx-9860g AU (Oppdatert til OS 2.0) fx-9750g fx-7400g Software Versjon 2.0 Bruksanvisning

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning Denne vejledning gælder TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition softwareversion 2.55MP. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Nr DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Bruksanvisning * USB-portmodeller Sørg for at du leser forholdsreglene i den separate oppsettguiden. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar CAS Komme i gang med TI-Nspire TM CAS Notater Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme

Detaljer

Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag

Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag Viktig Informasjon Dersom ikke annet er uttrykkelig nevnt i Lisensen som finnes vedlagt programmet, gir ikke Texas Instruments noen garanti, verken uttrykt

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SILVER http://no.yourpdfguides.com/dref/2995974

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SILVER http://no.yourpdfguides.com/dref/2995974 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SILVER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. TI-NspireCAS

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. TI-NspireCAS Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-NspireCAS Innhold 1 Om TI-NspireCAS 4 1.1 Applikasjonene................................. 4 1.2 Dokumenter...................................

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON... 5 0.2 UTSTYRS LISTE...

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

Figur 1 LabelPOINT 250 Elektronisk merkemaskin. Etikettutgang. Kutter Display. På/av-knapp. Stil/språk. Utskrift Angretast Navigasjonstast OK-tast

Figur 1 LabelPOINT 250 Elektronisk merkemaskin. Etikettutgang. Kutter Display. På/av-knapp. Stil/språk. Utskrift Angretast Navigasjonstast OK-tast Etikettutgang Kutter Display På/av-knapp Stil/språk Juster/understrek/ramme Fast lengde/skrift Minne/Ekstra Talltaster Utskrift Angretast Navigasjonstast OK-tast Valutatast Tilbake/Slett Bokstavtaster

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://no.yourpdfguides.com/dref/4680887

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://no.yourpdfguides.com/dref/4680887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI- NSPIRE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer