Komplekse tall og komplekse funksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komplekse tall og komplekse funksjoner"

Transkript

1 KAPITTEL Komplekse tall og komplekse funksjoner. Komplekse tall.. Definisjon av komplekse tall. De komplekse tallene er en utvidelse av de reelle tallene. Dvs at de komplekse tallene er en tallmengde som inneholder de reelle tallene. En mye brukt måte å presentere de komplekse tallene er via kvadratroten av og kalle denne for i =. Deretter danner man summer x + yi der x og y er reelle tall, og kaller dette for komplekse tall. Denne måten å introdusere komplekse tall har sine fordeler men også begrensninger. Addisjon og multiplikasjon med komplekse tall på formen x + iy gjøres som for polynomer i variabelen i, bortsett fra at man erstatter alle forekomster av i med -. For eksempel har vi (3 + i) ( 3i) = (i) + i + i (i) Oppgave.. Bruk måten over til å regne ut ( + i)( + i). = 3 9i + i 6i = 3 9i + i 6 ( ) = 9 7i. En likeverdig måte å definere de komplekse tallene på er som par av reelle tall sammen med en direkte definisjon av multiplikasjon og addisjon. Definisjon: Komplekse tall er ordnede par z = (x, y) av reelle tall x og y med følgende regnearter Addisjon: (+) Multiplikasjon: ( ) z + z = (x, y ) + (x, y ) = (x + x, y + y ). z z = z z = (x, y )(x, y ) = (x x y y, x y + x y ). Mengden av alle komplekse tall skrives C. To komplekse tall er lik hverandre: når (x, y ) = (x, y ) x = x og y = y. Vi ønsker å kunne snakke om de to delene x og y som utgjør et kompleks tall z = (x, y). Derfor gir vi dem navn. Den første delen x kaller vi for Realdelen til z: Re z = x. Den andre kaller vi for Imaginærdelen til z: Im z = y. Delmengden av alle komplekse tall med imaginærdel lik 0 er identisk med de reelle tallene. Vi identifiserer det reelle tallet x med det komplekse tallet (x, 0). På den måten er de reelle tallene en undermengde av de komplekse tallene. Setning.. De komplekse tall C utvider de reelle tall R. R x R x + y R xy = (x, 0) C = (x + y, 0) C = (xy, 0) C Definisjon: Den imaginære enheten er det komplekse tallet i = (0, ) Oppgave.. Regn ut i før du leser videre.

2 KOMPLEKSE TALL 3 Den imaginære enheten er et eksempel på et rent imaginært tall: Definisjon: Et kompleks tall på formen kalles for et rent imaginært tall. (0, y) = iy Vi minner om den alternative skrivemåte for komplekse tall: z = x + iy, der x = Re z og y = Re z. Legg merke til at (x, 0) tilsvarer det reelle tallet x = x + 0 i... Flere regneregler. Subtraksjon er intuitivt: mens divisjon er litt mer komplisert: z z = (x, y ) (x, y ) = (x x, y y ), z z = (x, y ) (x, y ) = ( x x + y y x + y, x ) y x y x +. y Legg merke til at jeg ikke skriver disse som definisjoner. Det er på grunn av at de ikke er definisjoner. (Tallet z z defineres som løsningen av likningen z + z = z, mens z /z defineres som løsningen av likningen z z = z )..3. Komplekst tallplan. Definisjon: Et plan med kartesiske koordinater (x, y) der hvert punkt (x, y) representerer det komplekse tallet z = x + iy kalles for det komplekse tallplan. Førsteaksen (x-aksen) kalles for den reelle aksen og andreaksen (y-aksen) kalles for den imaginære aksen. Imaginær akse z =,3 +,6 i Reell akse 3 4 z =,3,6 i z =,3,4 i Figur. Det komplekse tallplan Det eneste som skiller det komplekse tallplanet fra det kartesiske koordinatplanet er tolkningen av punkter som komplekse tall. For eksempel vil punktet (,3,,6 ), tilsvare det komplekse tallet z =,3 +,6 i. Vi leser av imaginærverdien til z ved å lese av høyden på y-aksen, i dette tilfellet leser vi av Im z =,6.

3 4. KOMPLEKSE TALL OG KOMPLEKSE FUNKSJONER.4. Kompleks konjugert. Definisjon: Den konjugerte av et komplekst tall z = x + iy er definert ved z = x + iy = x iy. For eksempel har vi at i =.3.6 i. Se figur og legg merke til at z er z speilet om den reelle aksen. Begrepet konjugert finnes ikke for reelle tall og kan derfor virke litt uvant. Derfor er det nyttig å tenke geometrisk; (kompleks konjugering er speiling om den reelle asken). Det er nødvendig å kjenne til hvordan z oppfører seg ved regning. Oppgave.3. a) La z = + i. Multipliser z med z. b) La z = 3 + 4i. Multipliser z med z. Vi vil undersøke nærmere hvordan det er i det generelle tilfellet. Om vi multipliserer z med z finner vi. z z = (x + iy)(x iy) = x (iy) = x + y. Legg merke tll to ting. For det første er z z et reellt tall. For det andre er z z lik kvadratet av avstanden fra origo (0, 0) til punktet (x, y). Vi har diverse formler () () (3) (4) (5) (6) (7) z z = x + y (z + z) = x = Re z (z z) = i y = Im z z + z = z + z z z = z z z z = z z ( ) z = z z z Oppgave.4. Verifiser noen eller alle formelene over. Ved hjelp av kompleks konjugert får vi en enklere måte å dividere et komplekst tall med et annet komplekst tall: Setning.. Divisjonen z /z kan utføres ved å gange teller og nevner i brøken med den kompleks konjugerte av telleren, z z = z z z z.. Polar form Ved hjelp av polare koordinater r, θ istedet for kartesiske koordinater får man dypere innsikt i kompleks aritmetikk. Da spesielt multiplikasjon og divisjon. Sammenhengen mellom kartesiske koordinater (x, y) og polare koordinater (r, θ) er gitt ved x = r cosθ y = r sin θ (r 0). Se også figur for å få en geometrisk forsåelse.

4 . POLAR FORM 5 Imaginær akse r θ z = r(cos θ + i sinθ) Reell akse 3 4 Figur. Sammenhengen mellom polare koordinater (r, θ) og kartesiske koordinater (x, y). Definisjon: Med et komplekst tall på polar form mener vi z = r(cos θ + i sin θ). Størrelsen r kalles for absoluttverdien til z: z = r Med argumentet til z mener vi (= x + y = z z). arg z = θ = arctan y x. Verdien av argz er ikke entydig. Dette er fordi (r, θ) og (r, θ + π) representerer det samme komplekse tallet. Om vi skriver Arg z mener vi hovedverdien til argumentet som har den egenskapen at π < Arg z π. Arg z er entydig. Polar form kalles også for trigonometrisk form. Absoluttverdien til komplekse tall tilfredstiller følgende ulikhet: Setning (triangelulikheten) z + z z + z.. Multiplikasjon og divisjon i polar form. Grunnen til å innføre polare koordinater for komplekse tall er at formelene for multiplikasjon og divisjon av komplekse tall uttrykt i polare koordinater har en mye enlere form enn i kartesiske koordinater. z z = r r [ cos(θ + θ ) + i sin(θ + θ )] Den geometriske tolkningen av multiplikasjon med z = r(cos θ + i sinθ) er rotasjon med vinkelen θ mot klokken etterfulgt av en skalering med r. Tilsvarende geometrisk tolkning av divisjon med z = r(cos θ +i sinθ) blir da en rotasjon med vinkelen θ med klokken etterfulgt av en skalering /r: z = r [ cos(θ θ ) + i sin(θ θ )] z r.. Potens og røtter av komplekse tall. I polare koordinater blir formelen for potens særdeles enkel: z n = r n (cosnθ + i sinnθ ).

5 6. KOMPLEKSE TALL OG KOMPLEKSE FUNKSJONER z = z z z θ z θ θ θ Figur 3. Multiplikasjon i polare koordinater. I spesialtilfellet (r = ) får vi de Moivres formel: (cosθ + i sinθ ) n = cosnθ + i sinnθ. Oppgave.5. Bruk de movres formel til å vise at sin θ = cosθ sin θ. Finn også en formel for cos 3θ uttrykt med cos θ og sin θ. Det viser seg at også røtter av komplekse tall z = r(cos θ + i sin θ) blir enklere å regne ut i polare koordinater enn i kartesieke. Tredjeroten av 8 er fordi 3 = 8. På samme måte defineres n- teroten av et reelt tall a som det positive tallet b = n a som tilfredstiller b n = a. For et komplekset tall a er det likt, bortsett fra at vi ikke kan kreve at b er et positivt tall. Faktisk har positive og negative tall ikke mening for alle komplekse tall. En n-te rot av et komplekst tall z er et komplekst tall b som tilfredstiller b n = z. Da er n-te røttene til z er gitt ved n z = n r ( cos θ + kπ + i sin θ + kπ ), k = 0,...,n n n Merk at n z ikke er entydig; z har n forskjellige n-te røtter. Hovedverdien til n z fås ved å bruke θ = Arg z og k = 0 i formelen over. Det viser seg at alle røttene til z kan uttykkes ved hjelp av hovedverdien til og n-te røttene av enheten som er gitt ved n = cos kπ n + i sin kπ n k = 0,...,n. La ω 0,..., ω n være alle n n-terøttene av enheten og la α være hovedverdien til n z. Da er n z = αωk, k = 0,,...,n. 3. Komplekse funksjoner Det er altid knyttet en definisjonsmengde til en funksjon. Enten er definisjonsmengden underforstått som for funksjonen f(x) = x. Da mener vi at funksjonen er definert for alle reelle tall x. Ellers vil definisjonsmengden ofte være et intervall. For komplekse funksjoner trenger vi også ofte å presisere definisjonsområdet. Før vi begynner med komplekse funksjoner trenger vi følgende definisjoner. En sirkulær disk kalles ofte for en ρ-omegn. En disk med hull i midten kalles for en anulus. Ellers deler vi opp planet i øvre og nedre halvplan og høyre og venstre halvplan.

6 3. KOMPLEKSE FUNKSJONER 7 Definisjon: Mer presist har vi definisjonene En (åpen) ρ-omegn om z 0 er mengden av alle de z som oppfyller z z 0 < ρ. En (åpen) anulus med senter i z 0 er mengden av alle de z som oppfyller ρ < z z 0 < ρ. Det (åpne) øvre halvplanet er mengden av alle de z som oppfyller y > 0. Det (åpne) nedre halvplanet er mengden av alle de z som oppfyller y < 0. Det (åpne) høyre halvplanet er mengden av alle de z som oppfyller x > 0. Det (åpne) venstre halvplanet er mengden av alle de z som oppfyller x < 0. På den reelle tall-linjen skiller vi mellom åpne og lukkede intervaller. De åpne intervallene er de som ikke inneholder endepunktene sine. For mengder i planet kan vi på samme måte si at åpne mengder er de mengdene som ikke inneholder randpunktene sine. Siden dette er en noe difus beskrivelse av åpne mengder, (vi har for eksempel ikke sagt noe om hva en rand er,) kan vi bruke følgene definisjon i stedet. Definisjon: (Åpen mengde M): En mengde der hvert punkt z M har en ρ-omegn som er inneholdt i M. Det å forstå denne definisjonen er kanskje ikke så enkelt men kan forklares ved følgende tegning. Vi har tegnet en stor sirkelskive. De stiplede linjene indikerer at randen ikke er med. Rundt hvert eneste punkt inni den store sirkelen kan vi kan slå en sirkel som ligger helt inni den store sirkelen. Rundt et randpunkt er det ikke mulig å slå en slik sirkel. Noe av denne sirkelen er nødt til å ligge utenfor den store sirkelen. Figur 4. Åpen mengde. Definisjon: Komplementet til M i C er mengden M c av alle punkter (tall) i C som ikke er i M. For eksempel er komplementet til det åpne øvre halvplanet unionen av det åpne nedre halvplanet og den reelle aksen. En viktig egenskap for komplementet Definisjon: (Lukket mengde) En mengde M er lukket hvis dens komplement er åpen.

7 8. KOMPLEKSE TALL OG KOMPLEKSE FUNKSJONER Definisjon: (Sammenhengende mengde) Jeg vil ikke gi noen definisjon av en sammenhengende mengde, men overlate det til intuisjonen. Definisjon: En åpen sammenhengende mengde kalles for et område. Definisjon: En kompleks funksjon er en regel: f : z f(z) f : Definisjonsmengden verdimengden som til hvert tall i et gitt område, som kalles definisjonsmengden, tilordner et entydig tall. Mengden av alle f(x), der x gjennomløper alle tall i definisjonsmengden til f kalles for verdimengden. Definisjon: (Grense av en kompleks funksjon) Grensen av f(z) når z nærmer seg z 0 er definert som det komlekse tallet L hvis det for hvert reelt tall ǫ > 0 finnes et reelt tall δ > 0 slik at f(z) L < δ når z z 0 < ǫ. Notasjon (Limes symbolet). Vi skriver lim f(z) = L z z 0 Definisjon: Vi sier at f(z) kontinuerlig i z = z 0 hvis lim f(z) = f(z 0 ) z z 0

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MX etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK av samme forfatter. Mål og hovedmomenter 1 2 Mål 3:

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Les selv om matematikkens spennende verden

Les selv om matematikkens spennende verden Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011 Om de fem

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer