fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS"

Transkript

1 Nr fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning CASIO UTDANNINGSFORUM

2 Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner... 2 Starte kalkulatoren... 2 Forsiktighetsregler... 2 Forsiktighetsregler for håndtering... 2 Fjerne deksel... 3 Skru strømmen av og på... 3 Justere skjermkontrast... 3 Viktige merker... 3 Lese av skjermvisning... 4 Bruke menyer... 5 Bestemme kalkulatorens modus... 5 Konfigurere kalkulatorens oppsett... 5 Taste inn uttrykk og verdier... 6 Skifte beregningsresultater... 9 Grunnleggende beregninger Primfaktoroppløsning Funksjonsberegninger Statistiske beregninger (STAT) Opprette en talltabell fra en funksjon (TABLE) Beregningsområder, antall sifre og presisjon Feil Før du tror det er noe galt med kalkulatoren Skifte ut batteriet Spesifikasjoner Hyppig stilte spørsmål Nr-1

3 Viktig informasjon Skjermvisningene og illustrasjonene (slik som viktige merker) vist i brukerveiledningen er bare ment som illustrasjoner og kan være litt annerledes enn de faktiske enhetene de representerer. Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel. CASIO Computer Co., Ltd. skal under ingen omstendigheter stilles til ansvar for noen for spesielle, underordnete, tilfeldige eller påfølgende skader i forbindelse med eller som kommer som resultat av kjøp eller bruk av dette produktet og gjenstander som sendes med det. CASIO Computer Co., Ltd. skal heller ikke holdes ansvarlig for noe krav av noe som helst slag av noen part som kommer av bruk av dette produktet og gjenstandene som sendes med det. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Eksempeloperasjoner Testoperasjoner i denne manualen vises av et ikon. Er det ikke uttrykkelig nevnt, har alle standardoperasjoner som forutsetning at kalkulatoren er i sitt første standard oppsett. Bruke prosedyren under "Starte kalkulatoren" for å få kalkulatoren tilbake til dens første standarsoppsett. For informasjon om,, og merker som er vist i eksempeloperasjonene, se "Konfigurere kalkulatorens oppsett". Starte kalkulatoren Bruk følgende prosedyre når du vil starte kalkulatoren og returnere kalkulatorens modus og oppsett til første standardoppsett. Merk at denne operasjonen også fjerner alle data i kalkulatorens minne. (CLR) (All) (Yes) Forsiktighetsregler Batteri Oppbevar batteriene utilgjengelig for små barn. Bare bruk batteritypen som er spesifisert for denne kalkulatoren i denne manualen. Forsiktighetsregler for håndtering Selv om kalkulatoren fungerer normalt, skal du skifte ut batteriet minst én gang hvert tredje år (LR44 (GPA76)), hvert andre år (R03 (UM-4)), eller hvert år (LR03 (AM4)). Et dødt batteri kan lekke og forårsake skade på i feilfunksjon i kalkulatoren. La aldri et dødt batteri være igjen i kalkulatoren. Ikke prøv å bruke kalkulatoren mens batteriet er helt dødt (fx-85es PLUS). Batteriet som leveres med kalkulatoren, mister litt ladning under forsendelse og lagring. På grunn av dette må det kanskje skiftes ut tidligere enn normal levetid på batteriet. Ikke bruk et oxyride-batteri* eller noen annen type nikkelbasert primærbatteri sammen med dette produktet. Ikke-kompatibilitet mellom Nr-2

4 slike batterier og produktspesifikasjonene kan føre til kortere batteriliv og feilfunksjon i produktet. Unngå å bruke og lagre kalkulatoren i områder der det er ekstreme temperaturer og store mengder fuktighet og støv. Ikke utsett kalkulatoren for kraftige støt, trykk eller bøying. Prøv aldri å plukke kalkulatoren fra hverandre. Bruk en myk, tørr klut for å rense kalkulatoren utvendig. Når du kaster kalkulatoren eller batteriene, skal du gjøre det i henhold til lovene og regelverket i ditt område. * Firma- og produktnavn brukt i denne manualen kan være registrerte varemerker eller varemerker til deres respektive eiere. Fjerne deksel Før du bruker kalkulatoren, skal du skyve dekselet nedover for å ta det av og så feste dekselet på baksiden av kalkulatoren som vist i illustrasjonen. Skru strømmen av og på Trykk for å skru kalkulatoren på. Trykk (OFF) for å skru av kalkulatoren. Auto-strøm av Kalkulatoren vil skru seg av automatisk om du ikke utfører noen operasjon i omkring 10 minutter. Om dette skjer, skal du trykke inn tasten for å skru kalkulatoren på igjen. Justere skjermkontrast Vis CONTRAST-skjermen ved å trykke følgende taster: (SETUP) ( CONT ). Så skal du bruke og for å justere kontrast. Etter at justeringen er slik du vil ha den, skal du trykke. Viktig: Hvis å justere skjermkontrasten ikke forbedrer lesbarheten på skjermen, betyr det antakelig at batterladningen er lav. Skift ut batteri. Viktige merker Å trykke - eller -tasten fulgt av en annen tast utfører den alternative funksjonen til den andre tasten. Den alternative funksjonen er vist av teksten trykt over tasten. Det følgende viser hva de ulike fargene i teksten for den alternative tastefunksjonene betyr. Hvis tastens merketekst er i denne fargen: Gul Det betyr dette: Alternativ funksjon sin 1 D s Tastefunksjon Trykk og så tasten for å komme inn på den gjeldende funksjonen. Nr-3

5 Rød Trykk og så tasten for å taste inn den anvendelige variabelen, konstanten eller symbolet. Lese av skjermvisning Kalkulatorens skjermvisning viser uttrykk du taster inn, beregningsresultater og forskjellige indikatorer. Tast inn uttrykk Indikatorer Math Math Beregningsresultat Hvis en indikator kommer til syne på høyre side av beregningsresultatet, betyr det at det viste beregningsresultatet fortsetter til høyre. Bruk og for å skrolle beregningsresultatskjermen. Hvis en indikator kommer til syne på høyre side av det inntastede uttrykket, betyr det at det viste beregningsresultatet fortsetter til høyre. Bruk og for å skrolle inntastingsresultatskjermen. Merk at om du vil skrolle det inntastede uttrykket mens både indikatorene og er vist, må du trykke først og så bruke og for å skrolle. Skjermvisnings-indikatorer Denne indikatoren: Betyr dette: Tastaturet har blitt skiftet ved å trykke inn tasten. S Tastaturet vil skifte tilbake, og denne indikatoren vil forsvinne når du trykker inn en tast. Du har gått inn i alfainntastingsmodus ved å trykke tasten A. Du vil gå ut av alfainntastingsmodusen, og denne indikatoren vil forsvinne når du trykker inn en tast. M Det er en verdi lagret i uavhengig minne. Kalkulatoren er i standby for inntasting av et variabelt navn som skal tilskrive en verdi til variabelen. Denne STO indikatoren kommer til syne etter at du trykker (STO). Kalkulatoren er i standby for inntasting av et variabelt RCL navn som skal oppheve variabelens verdi. Denne indikatoren kommer til syne etter at du trykker. STAT Kalkulatoren er i STAT-modus. 7 Standardenheten for vinkler er grader. 8 Standardenheten for vinkler er radianer. 9 Standardenheten for vinkler er gradienter. FIX SCI Math Et fast antall desimalplasser er i funksjon. Et fast antall signifikante sifre er i funksjon. Naturlig skjermvisning velges som skjermformat. Nr-4

6 Disp Beregningshistoriens minnedata er tilgjengelig og kan vises på nytt, eller det er flere data over/under den nåværende skjermen. Skjermen viser et mellomliggende resultat til en multistatement-beregning. Viktig: For en type beregning som det tar lang tid å utforme, kan skjermen vise bare indikatorene over (uten noen verdi) mens det utfører beregningen internt. Bruke menyer Noen av kalkulatorens operasjoner utføres ved hjelp av menyer. Å trykke inn eller vil for eksempel vise en meny for anvendbare funksjoner. Det følgende er operasjoner du skal bruke for å navigere mellom menyer. Du kan velge et menypunkt ved å trykke inn talltasten som korresponderer med tallet til venstre på menyskjermen. Indikatoren i øvre høyre hjørne i en meny betyr at det er en meny til under den nåværende. Indikatoren betyr at det er en annen meny over. Bruk og for å bytte mellom menyer. For å lukke en meny uten å velge noe skal du trykke. Bestemme kalkulatorens modus Når du vil utføre denne typen operasjon: Generelle beregninger Statistiske og regressive beregninger Generasjon av en talltabell basert på et uttrykk Utføre denne tasteoperasjonen: (COMP) (STAT) (TABLE) Merk: Den første standardberegningsmodusen er COMP-modus. Konfigurere kalkulatorens oppsett Utfør først følgende tasteoperasjon for å vise oppsettmeny: (SETUP). Så skal du bruke og og talltastene for å konfigurere innstillingene du vil ha. Understrekede ( )-innstillinger er opprinnelig standard. MthIO LineIO Spesifiserer skjermformatet. Naturlig skjermvisning (MthlO) får brøker, irrasjonelle tall og andre uttrykk til å vises slik de er skrevet på papir. MthlO: Velger MathO eller LineO. MathO viser innskrevne data og beregningsresultater ved hjelp av samme format som de blir skrevet på papir. LineO viser innskrevne data på samme måte som MathO, men beregningsresultatene vises i lineært format. Lineær skjermvisning (LineIO) får brøker og andre uttrykk til å vises på én enkelt linje. Merk: Kalkulatoren skifter automatisk til lineær skjermvisning når du går inn i STAT-modus. I denne manualen indikerer symbolet like ved en Nr-5

7 eksempeloperasjon naturlig skjermvisning (MathO), mens symbolet indikerer lineær skjermvisning. Deg Rad Gra Spesifiserer grader, radianer eller gradienter idet vinkelenheten for verdiinntastingen og beregningsresultat vises. Merk:I denne manualen indikerer symbolet like ved en eksempeloperasjon grader mens symbolet indikerer radianer. Fix Sci Norm Spesifiserer antall sifre som skal vises av beregningsresultat. Fix: Verdien du spesifiserer (fra 0 til 9) kontrollerer antall desimalplasser som skal vises som beregningsresultater. Beregningsresultater er avrundet til det bestemte sifferet før det vises. Eksempel: = 14,286 (Fix 3) 14,29 (Fix 2) Sci: Verdien du spesifiserer (fra 1 til 10) kontrollerer antall signifikante desimalplasser som skal vises som beregningsresultater. Beregningsresultater er avrundet til det bestemte sifferet før det vises. Eksempel: 1 7 = 1, (Sci 5) 1, (Sci 4) Norm: Å velge en av de to tilgjengelige innstillingene (Norm 1, Norm 2) bestemmer rekkevidden som resultatene skal vises i, i ikke-eksponentielt format. Utenfor det spesifiserte området vises resultatene ved hjelp av eksponentielt format. Norm 1: 10 2 x, x Norm 2: 10 9 x, x Eksempel: = (Norm 1) 0,005 (Norm 2) ab/c d/c Spesifiserer enten blandet brøk (ab/c) eller uekte brøk (d/c) for visning av brøker i beregningsresultater. STAT ON ; OFF Spesifiserer om man skal vise en FREQ (frekvens)-søyle i STAT-modus Stat Editor. Disp Dot ; Comma Spesifiserer om man skal vise punktum eller et komma for beregningsresultatets desimalpunkt. Et punkt vises alltid under inntasting. Merk: Når punktum velges som desimalpunkt, er skilletegnet for multiple resultater et komma (,). Når et komma velges, er skilletegnet et semikolon (;). CONT om detaljer. Justerer skjermkontrast. Se "Justere skjermkontrast" Starte kalkulatorinnstillinger Utfører følgende prosedyre for å starte kalkulatoren, som fører kalkulatormodus til COMP og fører alle andre innstillinger, inkludert oppsettmenyer, til deres opprinnelige standarder. (CLR) (Setup) (Yes) Taste inn uttrykk og verdier Grunnleggende inntastingsregler Beregninger kan tastes inn i samme form som de skrives. Når du trykker inn, vil den prioriterte sekvensen til inntastede beregning evalueres automatisk, og resultatet vil vises på skjermen. Nr-6

8 4 sin30 ( ) = * 1 * 2 * 3 * 1 Inntasting av høyre parentestegn er påkrevd for sin, sinh og andre funksjoner med parenteser. * 2 Disse multiplikasjonssymbolene ( ) kan utelates. Et multiplikasjonssymbol kan utelates når det kommer umiddelbart før en åpningsparentes, umiddelbart før sin eller en annen funksjon som omfatter parenteser, umiddelbart før Ran# (tilfeldig tall)-funksjonen, eller umiddelbart før en variabel (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), eller e. * 3 Høyre parentes like før -operasjonen kan utelates. Inntastngseksempelet som utelater * 2 og * 3 operasjoner i eksempelet over Merk: Om beregningen blir lenger enn skjermens bredde under inntasting, vil skjermen automatisk skrolle til høyre og indikatoren vil vises på skjermen. Når dette skjer, kan du skrolle tilbake til venstre ved å bruke og for å flytte pekeren. Når lineær skjermvisning velges, vil det å trykke inn få pekeren til å hoppe til begynnelsen av beregningen mens hopper til enden. Når naturlig skjermvisning velges, vil det å trykke inn mens pekeren er på endene av den inntastede beregningen, få den til å hoppe til begynnelsen, mens det å trykke inn mens pekeren er på begynnelsen, vil få den til å hoppe til enden. Du kan taste inn opp til 99 byte til en beregning. Hvert tall, symbol eller funksjon bruker normalt en byte. Noen funksjoner krever opp til 13 byte. Pekeren vil endre form til når 10 byte eller mindre gjenstår av tillatt inntasting. Om dette skjer, skal du avslutte inntastingen og så trykke. Beregningens prioritetssekvens Prioritetssekvensen i de inntastede beregningene vurderes i henhold til reglene under. Når prioriteten til de to uttrykkene er den samme, utføres beregningen fra venste til høyre. 1. Parentesuttrykk 2. Funksjoner som krever et argument til høyre og et høyre parentestegn " ) " følger argumentet 3. Funksjoner som kommer etter inntastingsverdien (x 2, x 3, x 1, x!,,, r, g, %), potenser (x ), røtter ( ) 4. Brøker 5. Minustegn ( ) Merk: Når du multipliserer et negativt tall (som 2) med seg selv, må verdien som multipliseres være i parentesen ( 2 ). Siden x 2 har høyere prioritet enn minustegnet, vil det å taste inn 2 føre til at man multipliserer 2 med seg selv og at et minustegn legges til resultatet. Pass alltid på prioritetssekvensen og ha negative verdier i parentesene når det kreves. Nr-7

9 6. STAT-modusens estimerte verdier (,, 1, 2) 7. Multiplikasjon der multiplikasjonstegnet er utelatt 8. Permutasjon (npr), kombinasjon (ncr) 9. Multiplikasjon, divisjon (, ) 10. Addisjon, subtraksjon (+, ) Inntasting med naturlig skjermvisning Å velge naturlig skjermvisning gjør det mulig å taste inn og vise brøker og visse funksjoner (log, x 2, x 3, x,,,, x 1, 10, e, Abs) akkurat som de skrives i en lærebok. 2 + '2 1 + ' Viktig: Visse typer uttrykk kan få høyden på en formel til å bli større en en skjermvisningslinje. Maksimal tillatt høyde på en formel er to skjermer (31 punkter 2). Flere inntastinger vil bli umulige om høyden på beregningen du taster inn, overgår den tillatte grensen. Nesting i funksjoner og parenteser er tillatt. Videre inntastinger blir umulige om du lager parentesstruktur med for mange funksjoner og/eller parenteser. Om dette skjer, skal du dele beregningen i flere deler og beregne hver del separat. Merk: Når du trykker inn og får et beregningsresultat ved hjelp av naturlig skjermvinsing, kan en del av uttrykket du taster inn, bli kuttet av. Hvis du må se hele det inntastede uttrykket igjen, trykk og bruk så og for å skrolle det inntastede uttrykket. Bruke verdier og uttrykk som argumenter (bare naturlig skjermvisning) En verdi eller et uttrykk som du alt har satt inn, kan brukes som argumentet til en funksjon. Etter at du har tastet inn 7, kan du for eksempel gjøre det til 6 argumentet til som fører til 7 ' 6. Å taste inn og så endre det til ' (INS) Som vist over, blir verdien eller uttrykket til høyre for pekeren etter at (INS) er trykket inn, argumentet til funksjonen som så spesifiseres. Området for argumentet er alt opp til den første åpne parentesen til høyre, om det er en, eller alt opp til første funksjon til høyre (sin(30), log2(4), etc.) Denne evnen kan brukes med følgende funksjoner:,, ( ), ( ), ( ),,, ( ),. Nr-8

10 Overskriv inntastingsmodus (bare lineær skjermvisning) Du kan velge enten å sette inn eller skrive over som inntastingsmodus, men bare mens lineær skjermvisning er valgt. I overskrivningsmodus vil teksten du taster inn, erstatte teksten i nåværende plassering av peker. Du kan skifte mellom innsettings- og overskriviningsmoduser ved å utføre operasjonene: (INS). Pekeren vises som "l" i innsettingsmodus og som " " i overskrivningsmodus. Merk: Naturlig skjermvisning bruker alltid innsettingsmodus, slik at å endre skjermvisningsformatet fra lineær skjerm til naturlig skjerm automatisk vil skifte over til innsettingsmodus. Korrigere og fjerne et uttrykk Å slette et enkelt tegn eller en funksjon: Flytt pekeren slik at den er direkte til høyre for tegnet eller funksjonen du vil slette og trykk så inn. I overskrivningsmodus skal du flytte pekeren slik at den er direkte under tegnet eller funksjonen du ønsker å slette, og så trykke. Sette et tegn eller en funksjon inn i en beregning: Bruk og for å flytte pekeren til stedet der du ønsker å sette inn tegnet eller funksjonen og tast den så inn. Pass på å alltid bruke innsettingsmodus om lineær skjermvisning er valgt. Fjerne hele beregningen du taster inn: Trykk. Skifte beregningsresultater Mens naturlig skjermvisning er valgt, vil hvert trykk på skifte det viste beregningsresultatet mellom dets brøkform og desimalform, dets -form og desimalform, eller dets -form og desimalform. 6 = 1 6 = 0, ( ) f ('2 + 2) '3 = '6 + 2'3 = 5, '6 + 2'3 f Mens lineær skjermvisning er valgt, vil hvert trykk på få det viste beregningsresultatet til å skifte mellom desimalform og brøkform. 1 5 = 0,2 = f = 1 5 = 0, f 0.2 Viktig: Avhengig av hvilken type beregningsresultat som er på skjermvisningen når du trykker tasten, kan konverteringsprosessen ta litt tid. Med visse beregningsresultater vil det å trykke tasten ikke konvertere den viste verdien. En kan ikke veksle mellom visning i desimalform og blandet brøk hvis antall tegn i den blandede brøken (inklusive heltall, teller, nevner og deletegn) er større enn 10. Merk: Med naturlig skjermvisning (MathO) vil det å trykke inn i stedet for etter å ha tastet inn en beregning vise beregningsresultatet i desimalform. Å trykke etter dette vil skifte til brøkform eller -form for beregningsresultatet. -formen for resultatet vil ikke vises i dette tilfellet. Nr-9

11 Grunnleggende beregninger Brøkberegninger Merk at innsettingsmetoden for brøker er annerledes, avhengig av om du bruker naturlig skjermvisning eller lineær skjermvisning = eller = ( ) Merk: Å blande brøker og desimalverdier i en beregning mens lineær skjermvisning er valgt vil få resultatet til å vises som desimalverdi. Brøker i beregningsresultater er vist etter at de reduseres til laveste faktorer. Skifte et beregningsresultat mellom uekte brøk og blandet brøk: Utfør denne tasteoperasjonen: ( ) Skifte et beregningsresultat mellom brøk og desimalformat: Trykk. Prosentberegninger Å taste inn en verdi og trykke (%) gjør inntastingsverdien til prosent % = (%) 30 Regn ut hvor stor prosentandel 660 av 880 er. (75%) (%) 75 Øk 2500 med 15%. (2875) (%) 2875 Reduser 3500 med 25%. (2625) (%) 2625 Beregninger med grad, bueminutt, buesekund (seksagesimale) Å utføre en addisjon eller subtraksjon mellom seksagesimale verdier, eller en multiplikasjon eller divisjon mellom en seksagesimal verdi og en desimalverdi vil få resultatet til å vises som en seksagesimalverdi. Du kan også konvertere mellom seksagesimal og desimal. Det følgende er innsettingsformatet for en seksagesimalverdi: {grader} {bueminutter} {buesekunder}. Merk: Du må alltid taste inn noe for grader og bueminutter, selv om de er null = Nr-10

12 Konverter til dets desimalekvivalent (Konverterer seksagesimal til desimal.) (Konverterer desimal til seksagesimal.) Multistatements Du kan bruke kolontegnet (:) for å forbinde to eller flere uttrykk og utføre dem i sekvensform fra venstre til høyre når du trykker : (:) Bruke ingeniørfremstilling En enkelt tasteoperasjon forvandler en vist verdi til ingeniørfremstilling. Transformer verdien 1234 til ingeniørfremstilling, noe som fører desimalpunktet til høyre Nr Transformer verdien 123 til ingeniørfremstilling, noe som fører desimalpunktet til venstre ( ) ( ) Beregningshistorie I COMP-modus husker kalkulatoren opp til omtrent 200 byte data for nyeste beregning. Du kan skrolle gjennom beregningshistorien ved hjelp av og = = = (Skroller tilbake.) 4 (Skroller tilbake igjen.) 2 Merk: Alle beregningshistoriedata fjernes når du trykker inn, når du skifter til en annen beregningsmodus, når du skifter skjermformat eller når du nullstiller. Spill av på nytt Mens et beregningsresultat er på skjermen, kan du trykke eller for å redigere uttrykket du brukte til den forrige beregningen ,5 = 14, ,1 = 4,9 (Fortsetter)

13 Merk: Om du vil redigere en beregning mens -indikatoren er på høyre side av et beregningsresultatskjerm (se "Lese av skjermvisning"), skal du trykke og så bruke og for å skrolle beregningen. Svarminne (Ans) Det siste beregningsresultatet som er oppnådd, er lagret i Ans (svar) -minnet. Innholdet i Ans-minnet er oppdatert når et nytt beregningsresultat er vist. For å dele resultatet på 3 4 med (Fortsetter) = = 210 (Fortsetter) 789 Variabler (A, B, C, D, E, F, X, Y) Kalkulatoren din har åtte forhåndsinnstilte verdier kalt A, B, C, D, E, F, X og Y. Du kan tilskrive verdier og også bruke variablene i beregninger. For å tilskrive resultatet til variabelen A 3 5 (STO) (A) 8 For å multiplisere innholdet av variabel A med 10 (Fortsetter) (A) Å tilbakekalle innholdet i variabel A (Fortsetter) (A) 8 Å fjerne innholdet i variabel A 0 (STO) (A) 0 Uavhengig minne (M) Du kan legge beregningsresultater til eller subtrahere resultater fra uavhengig minne. "M" kommer til syne på skjermvisningen når det er en annen verdi enn null lagret i det uavhengige minnet. Fjerne innholdet i M 0 (STO) (M) 0 Legge resultatet av 10 5 til M (Fortsetter) Subtrahere resultatet av fra M (Fortsetter) 10 5 (M ) 15 Tilbakekalle innholdet i M (Fortsetter) (M) 35 Merk: Variabelen M brukes for uavhengig minne. Nr-12

14 Fjerne innholdet i alle minner Ans-minne, uavhengig minne og variabelt innhold holdes tilbake selv om du trykker, endrer kalkulatoren modus eller skrur av kalkulatoren. Utfør følgende prosedyre når du ønsker å fjerne innholdet i alle minner. (CLR) (Memory) (Yes) Primfaktoroppløsning I COMP-modus kan du faktorisere et positivt heltall opp til 10 sifre til primfaktorer opp til tre sifre. Utføre primfaktorisering på Nr-13 (FACT) Når du utfører en primfaktorisering på en verdi som omfatter en faktor som er et primtall med mer enn tre sifre, vil den delen som ikke kan faktoriseres stå i parentes på skjermvisningen. Utføre primfaktorisering på (= ) (FACT) Enhver av følgende operasjoner vil gå ut av skjermvisningen for primfaktorisering. Å trykke (FACT) eller. Å trykke hvilken som helst av disse tastene: eller. Bruke oppsettmenyen for å endre vinkelenhetinnstillingen (Deg, Rad, Gra) eller skjermen sifferinnstilling (Fix, Sci, Norm). Merk: Du vil ikke være i stand til å utføre primfaktorisering mens en desimalverdi, brøk eller beregning av negativ verdi vises. Å prøve å gjøre dette vil forårsake en matematikk-feil (Math ERROR). Du vil ikke være i stand til å utføre primfaktorisering mens resultatet av en beregninging som bruker Pol, Rec vises. Funksjonsberegninger For faktiske operasjoner som bruker hver funksjon, se "Eksempler"-seksjonen som følger listen under. : vises som 3, , mens = 3, brukes for interne beregninger. e : e vises som 2, , men e = 2, brukes til interne beregninger. sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1 : Trigonometriske funksjoner. Spesifiser vinkelenheten før du utfører beregninger. Se 1. sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1 : Hyperbolske funksjoner. Tast inn en funksjon fra menyen som vises når du trykker. Vinkelenhetens innstilling påvirker ikke beregninger. Se 2., r, g : Disse funksjonene spesifiserer vinkelenheten. spesifiser grader, r radianer og g gradienter. Tast inn en funksjon fra menyen som vises når du utfører følgende tasteoperasjon: (DRG ). Se 3.

15 , : Eksponentielle funksjoner. Merk at inntastingsmetoden er annerledes, avhengig av om du bruker naturlig skjermvisning eller lineær skjermvisning. Se 4. log : Logaritmisk funksjon. Bruk -tasten for å taste inn log a b som log (a, b). Grunntall 10 er standardinnstilling om du ikke taster inn noe for a. Tasten kan også brukes til inntasting, men bare hvis naturlig skjermvisning velges. I dette tilfellet må du taste inn en verdi for grunntallet. Se 5. ln : Naturlig logaritme til grunntall e. Se 6. x 2, x 3, x,,,, x 1 : Potenser, potensrøtter og resiproke verdier. Merk at inntastingsmetodene for x,,, og er forskjellige avhengig av om du bruker naturlig skjermvisning eller lineær skjermvisning. Se 7. Merk: Følgende funksjoner kan ikke tastes inn i etterfølgende sekvens: x 2, x 3, x, x 1. Hvis du taster inn 2, vil for eksempel den endelige ignoreres. For å taste inn 2 22, skal du taste inn 2, trykk inn -tasten og trykk så ( ). Pol, Rec : Pol konverterer rektangulære koordinater til polare koordinater, mens Rec konverterer polare koordinater til rektangulære koordinater. Se 8. Pol(x, y) = (r, θ) Rec(r, θ) = (x, y) Spesifiser vinkelenheten før du Rektangulære Polare koordinater utfører beregninger. Beregningsresultatet for r og θ og for x og y tilskrives hver respektivt variablene X og Y. Beregningsresultat vises i området koordinater (Rec) (Pol) x!: Faktorfunksjon. Se 9. Abs : Absolutt verdifunksjon. Merk at inntastingsmetoden er annerledes, avhengig av om du bruker naturlig skjermvisning eller lineær skjermvisning. Se 10. Ran# : Danner et 3-siffers pseudotilfeldig tall som er mindre enn 1. Resultatet vises som en brøk når naturlig skjermvisning velges. Se 11. RanInt# : For å taste inn funksjonen til formen RanInt#(a, b), som danner et tilfeldig heltall innen området a til b. Se 12. npr, ncr : Permutasjon- (npr) og kombinasjon (ncr)-funksjoner. Se 13. Rnd : Argumentet til denne funksjonen lages av en desimalverdi og rundes så av i henhold til tallet i innstillingen for sifre som skal vises (Norm, Fix eller Sci). Med Norm 1 eller Norm 2 rundes argumentet av til 10 sifre. Med Fix og Sci rundes argumentet av til det spesifiserte sifferet. Når Fix 3 er innstillingen for sifre som skal vises, vises for eksempel resultatet 10 3 som 3,333, mens kalkulatoren opprettholder en verdi på 3, (15 sifre) internt for beregning. I tilfelle Rnd(10 3) = 3,333 (med Fix 3) blir både den viste verdien og kalkualtorens interne verdi 3,333. På grunn av dette vil en serie med beregninger lage forskjellige resultater avhengig av om Rnd brukes (Rnd(10 3) 3 = 9,999) eller ikke brukes ( = 10,000). Se 14. Merk: Å bruke funksjoner kan forsinke en beregning, som kan forsinke visning av resultatet. Ikke utfør noen påfølgende operasjon mens du venter Nr-14

16 på at beregningsresultatet vises. For å avbryte en pågående beregning før resultatet vises, skal du trykke inn. Eksempler sin 30 = 0, sin 1 0,5 = 30 (sin 1 ) sinh 1 = 1, (sinh) cosh 1 1 = 0 (cosh 1 )1 0 /2 radianer = 90, 50 gradienter = 45 ( ) 2 (DRG ) ( r ) (DRG ) ( g ) 45 4 For å beregne e 5 2 til tre signifikante sifre (Sci 3) (SETUP) (Sci) ( ) ( ) log = log 1000 = log 2 16 = 4 2 (,) For å beregne ln 90 (=loge 90) til tre signifikante sifre (Sci 3) (SETUP) (Sci) , = (1+1) 2+2 = (5 2 ) 3 = = 2 ( ) ( )32 2 For å beregne '2 3(= 3'2 = 4, ) til tre desimaler plasser (Fix 3) (SETUP) (Fix) 2 3 3' For å konvertere rektangulære koordinater ('2, '2 ) til polare koordinater (Pol) 2 (,) 2 r=2,θ=45 (Pol) 2 (,) 2 r= 2 θ= 45 For å konvertere polare koordinater ('2, 45 ) til rektangulære koordinater (Rec) 2 (,)45 X=1, Y=1 Nr-15

17 9 (5 + 3)! = (x!) = For å oppnå tre tilfeldige tresiffers heltall 1000 (Ran#) (Resultatene som er vist her, er bare illustrerende eksempler. Faktiske resultater vil være annerledes.) For å danne tilfeldige heltall i området 1 til 6 (RanInt)1 (,) (Resultatene som er vist her, er bare illustrerende eksempler. Faktiske resultater vil være annerledes.) 13 For å bestemme antall permutasjoner og kombinasjoner som er mulig når du velger fire mennesker fra en gruppe på 10 Permutasjoner: 10 (npr) Kombinasjoner: 10 (ncr) For å utføre følgende beregninger når Fix 3 velges for antall sifre i skjermvisningen: og Rnd(10 3) 3 (SETUP) (Fix) (Rnd) Statistiske beregninger (STAT) For å starte en statistisk beregning skal du utføre en tasteoperasjon (STAT) for å gå inn i STAT-modus og så bruke skjermen som vises, for å velge typen beregning du ønsker å utføre. For å velge denne typen statistisk beregning: (Regresjonsformel vist i parentes) Enkelt-variabel (X) Nr-16 Trykk denne tasten: (1-VAR) Parret variabel (X, Y), lineær regresjon ( y = A + Bx) (A+BX) Parret variabel (X,Y), kvadratisk regresjon ( y = A + Bx + Cx 2 ) Parret variabel (X,Y), logaritmisk regresjon ( y = A + Blnx) Parret variabel (X,Y), e eksponentiell regresjon ( y = Ae B x ) (_+CX 2 ) (ln X) (e^x)

18 Parret variabel (X,Y), ab eksponentiell regresjon ( y = AB x ) Parret variabel (X, Y), potensregresjon Parret variabel (X,Y), invers regresjon (A B^X) ( y = Ax B ) (A X^B) ( y = A + B/x) (1/X) Å trykke inn noen av tastene over ( til ) viser Stat Editor. Merk: Når du ønsker å endre beregningstypen etter å ha lagt inn STAT-modus, skal du utføre operasjon (STAT) (Type) for å vise skjermen som er valgt til beregning. Taste inn data Bruk Stat Editor for å taste inn data. Utfør følgende tasteoperasjon for å vise Stat Editor: (STAT) (Data). Stat Editor gir 80 rader for datainntasting når det bare er en X-søyle, 40 rader når det er X og FREQ-søyler eller X- og Y-søyler, eller 26 rader når det er X, Y og FREQ-søyler. Merk: Bruk FREQ (frekvens)-søylen for å taste inn kvantiteten (frekvensen) av identiske dataenheter. Visning av FREQ-søylen kan skrus på (vises) eller av (ikke vist) ved hjelp av Stat Format-innstillingen på oppsettsmenyen. 1 For å velge den lineære regresjonen og taste inn følgende data: (170, 66), (173, 68), (179, 75) STAT (STAT) (A+BX) STAT STAT Viktig: Alle data som for tiden er tastet inn i Stat Editor, slettes når du går ut av STAT-modus, veksle mellom enkelt-variabelen og en statistisk beregning av parret variabel-typen, eller endre Stat Format-innstillingen på oppsett-menyen. Følgende operasjoner støttes ikke av Stat Editor:, (M ), (STO). Pol, Rec og multistatements kan heller ikke tastes inn med Stat Editor. For å endre data i en celle: I Stat Editor skal du bevege pekeren til cellen som inneholder dataene du ønsker å skifte ut, tast inn de nye dataene og trykk. Slette en linje: I Stat Editor skal du flytte pekeren til linjen som du ønsker å slette og trykke. Sette inn en linje:i Stat Editor skal du flytte pekeren til stedet der du ønsker å sette inn linjen og så utføre følgende tasteoperasjon: (STAT) (Edit) (Ins). Slette alt innhold i Stat Editor:I Stat Editor skal du utføre følgende operasjon: (STAT) (Edit) (Del-A). Nr-17

19 Skaffe statistiske verdier i inntastede data For å skaffe statistiske verdier skal du trykke inn mens du er i Stat Editor og så tilbakekalle den statistiske variabelen ( x, x 2, etc.) du ønsker. Støttede statistiske variabler og tastene du bør trykke inn for å tilbakekalle dem er vist under. For statistiske beregninger med enkelt-variabler, er variablene merket med en asterisk (*) tilgjengelige. Sum: x 2 *, x*, y 2, y, xy, x 3, x 2 y, x 4 (STAT) (Sum) til Antall enheter: n*, Betyr: *,, Populasjonens standardavvik: x*, y, Stikkprøvestandardavvik: sx*, sy (STAT) (Var) til Minimumsverdi: minx*, miny, Maksimumsverdi: maxx*, maxy (STAT) (MinMax) til (Når den statistiske beregningen med enkelt-variabel er valgt) (STAT) (MinMax) til (Når den statistiske beregningen med parret variabel er valgt) Regresjonskoeffisienter: A, B, Korrelasjonskoeffisient: r, Anslåtte verdier:, (STAT) (Reg) til Regresjonskoeffisienter for kvadratisk regresjon: A, B, C, Anslåtte verdier: 1, 2, (STAT) (Reg) til Se tabellen i begynnelsen av denne seksjonen av manualen om regresjonsformlene., 1, 2 og er ikke variabler. De er kommandoer av typen som tar et argument umiddelbart foran seg. Se "Beregne anslåtte verdier" for mer informasjon. 2 For å taste inn data med enkelt-variabler x = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5}, ved hjelp av FREQ-søylen for å spesifisere antall repetisjoner for hver enhet ({xn; freqn} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1}), og beregne det gjennomsnittlige og standard avviket i populasjonen. (SETUP) (STAT) (ON) (STAT) (1-VAR) (STAT) (Var) ( ) (STAT) (Var) ( x) Resultater: Gjennomsnittlig: 3 Populasjonens standardavvik: 1, STAT 3 For å beregne den lineære regresjonen og den logaritmiske regresjonen bestem korrelasjonskoeffisientene for følgende parret variabel-data og regresjonsformlene for den sterkeste korrelasjonen: (x, y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310). Spesifiser Fix 3 (tre desimalplasser) for resultater. Nr-18

20 (SETUP) (STAT) (OFF) (SETUP) (Fix) (STAT) (A + BX) (STAT) (Reg) (r) (STAT) (Type) (In X) (STAT) (Reg) (r) (STAT) (Reg) (A) (STAT) (Reg) (B) STAT FIX Resultater: Lineær regresjonskorrelasjonskoeffisient: 0,923 Logaritmisk regresjonskorrelasjonskoeffisient: 0,998 Logaritmisk regresjonsformel: y = 3857, ,532lnx Beregne anslåtte verdier Basert på regresjonsformel oppnådd ved statistisk beregning av parret variabel, kan den anslåtte verdien til y beregnes for en gitt x-verdi. Den korresponderende x-verdien (to verdier, x 1 og x 2, i tilfelle kvadratisk regresjon) kan også beregnes for en verdi for y i regresjonsformelen. 4 For å bestemme den anslåtte verdien for y når x = 160 i regresjonsformelen produsert av logaritmisk regresjon av dataene i 3. Spesifiser Fix 3 for resultatet. (Utfør følgende operasjon etter å ha fullført operasjonene i 3.) 160 (STAT) (Reg) ( ) Resultater: 8106,898 Viktig: Regresjonskoeffisient, korrelasjonskoeffisient og anslåtte verdiberegninger kan ta betraktelig tid når det er et stort antall dataenheter. Opprette en talltabell fra en funksjon (TABLE) TABLE oppretter en talltabell for x og f(x) ved hjelp av en inntastings f(x)- funksjon. Utfør følgende trinn for å opprette talltabell. 1. Trykk (TABLE) for å gå inn i TABLE-modus. 2. Tast inn en funksjon i formatet f(x), ved hjelp av X-variabelen. Pass på å taste inn X-variabelen ( (X)) når du oppretter en talltabell. Enhver annen variabel enn X håndteres som en konstant. Pol og Rec kan ikke tastes inn i funksjonen. 3. Som svar på påminnelsene som kommer til syne, skal du taste inn verdiene du ønsker å bruke ved å trykke etter hver. Nr-19

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner

iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk kan denne brukerveiledningen ikke kopieres, helt eller

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar CAS Komme i gang med TI-Nspire TM CAS Notater Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z KOMPLEKSE TALL. Innledning og definisjoner Mengden av komplekse tall danner en utvidelse av den reelle tallmengden. Denne utvidelsen skjer ved at vi innfører en ny størrelse (et tall) i som er slik at

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer