fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS"

Transkript

1 Nr fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning CASIO UTDANNINGSFORUM

2 Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner... 2 Starte kalkulatoren... 2 Forsiktighetsregler... 2 Forsiktighetsregler for håndtering... 2 Fjerne deksel... 3 Skru strømmen av og på... 3 Justere skjermkontrast... 3 Viktige merker... 3 Lese av skjermvisning... 4 Bruke menyer... 5 Bestemme kalkulatorens modus... 5 Konfigurere kalkulatorens oppsett... 5 Taste inn uttrykk og verdier... 6 Skifte beregningsresultater... 9 Grunnleggende beregninger Primfaktoroppløsning Funksjonsberegninger Statistiske beregninger (STAT) Opprette en talltabell fra en funksjon (TABLE) Beregningsområder, antall sifre og presisjon Feil Før du tror det er noe galt med kalkulatoren Skifte ut batteriet Spesifikasjoner Hyppig stilte spørsmål Nr-1

3 Viktig informasjon Skjermvisningene og illustrasjonene (slik som viktige merker) vist i brukerveiledningen er bare ment som illustrasjoner og kan være litt annerledes enn de faktiske enhetene de representerer. Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel. CASIO Computer Co., Ltd. skal under ingen omstendigheter stilles til ansvar for noen for spesielle, underordnete, tilfeldige eller påfølgende skader i forbindelse med eller som kommer som resultat av kjøp eller bruk av dette produktet og gjenstander som sendes med det. CASIO Computer Co., Ltd. skal heller ikke holdes ansvarlig for noe krav av noe som helst slag av noen part som kommer av bruk av dette produktet og gjenstandene som sendes med det. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Eksempeloperasjoner Testoperasjoner i denne manualen vises av et ikon. Er det ikke uttrykkelig nevnt, har alle standardoperasjoner som forutsetning at kalkulatoren er i sitt første standard oppsett. Bruke prosedyren under "Starte kalkulatoren" for å få kalkulatoren tilbake til dens første standarsoppsett. For informasjon om,, og merker som er vist i eksempeloperasjonene, se "Konfigurere kalkulatorens oppsett". Starte kalkulatoren Bruk følgende prosedyre når du vil starte kalkulatoren og returnere kalkulatorens modus og oppsett til første standardoppsett. Merk at denne operasjonen også fjerner alle data i kalkulatorens minne. (CLR) (All) (Yes) Forsiktighetsregler Batteri Oppbevar batteriene utilgjengelig for små barn. Bare bruk batteritypen som er spesifisert for denne kalkulatoren i denne manualen. Forsiktighetsregler for håndtering Selv om kalkulatoren fungerer normalt, skal du skifte ut batteriet minst én gang hvert tredje år (LR44 (GPA76)), hvert andre år (R03 (UM-4)), eller hvert år (LR03 (AM4)). Et dødt batteri kan lekke og forårsake skade på i feilfunksjon i kalkulatoren. La aldri et dødt batteri være igjen i kalkulatoren. Ikke prøv å bruke kalkulatoren mens batteriet er helt dødt (fx-85es PLUS). Batteriet som leveres med kalkulatoren, mister litt ladning under forsendelse og lagring. På grunn av dette må det kanskje skiftes ut tidligere enn normal levetid på batteriet. Ikke bruk et oxyride-batteri* eller noen annen type nikkelbasert primærbatteri sammen med dette produktet. Ikke-kompatibilitet mellom Nr-2

4 slike batterier og produktspesifikasjonene kan føre til kortere batteriliv og feilfunksjon i produktet. Unngå å bruke og lagre kalkulatoren i områder der det er ekstreme temperaturer og store mengder fuktighet og støv. Ikke utsett kalkulatoren for kraftige støt, trykk eller bøying. Prøv aldri å plukke kalkulatoren fra hverandre. Bruk en myk, tørr klut for å rense kalkulatoren utvendig. Når du kaster kalkulatoren eller batteriene, skal du gjøre det i henhold til lovene og regelverket i ditt område. * Firma- og produktnavn brukt i denne manualen kan være registrerte varemerker eller varemerker til deres respektive eiere. Fjerne deksel Før du bruker kalkulatoren, skal du skyve dekselet nedover for å ta det av og så feste dekselet på baksiden av kalkulatoren som vist i illustrasjonen. Skru strømmen av og på Trykk for å skru kalkulatoren på. Trykk (OFF) for å skru av kalkulatoren. Auto-strøm av Kalkulatoren vil skru seg av automatisk om du ikke utfører noen operasjon i omkring 10 minutter. Om dette skjer, skal du trykke inn tasten for å skru kalkulatoren på igjen. Justere skjermkontrast Vis CONTRAST-skjermen ved å trykke følgende taster: (SETUP) ( CONT ). Så skal du bruke og for å justere kontrast. Etter at justeringen er slik du vil ha den, skal du trykke. Viktig: Hvis å justere skjermkontrasten ikke forbedrer lesbarheten på skjermen, betyr det antakelig at batterladningen er lav. Skift ut batteri. Viktige merker Å trykke - eller -tasten fulgt av en annen tast utfører den alternative funksjonen til den andre tasten. Den alternative funksjonen er vist av teksten trykt over tasten. Det følgende viser hva de ulike fargene i teksten for den alternative tastefunksjonene betyr. Hvis tastens merketekst er i denne fargen: Gul Det betyr dette: Alternativ funksjon sin 1 D s Tastefunksjon Trykk og så tasten for å komme inn på den gjeldende funksjonen. Nr-3

5 Rød Trykk og så tasten for å taste inn den anvendelige variabelen, konstanten eller symbolet. Lese av skjermvisning Kalkulatorens skjermvisning viser uttrykk du taster inn, beregningsresultater og forskjellige indikatorer. Tast inn uttrykk Indikatorer Math Math Beregningsresultat Hvis en indikator kommer til syne på høyre side av beregningsresultatet, betyr det at det viste beregningsresultatet fortsetter til høyre. Bruk og for å skrolle beregningsresultatskjermen. Hvis en indikator kommer til syne på høyre side av det inntastede uttrykket, betyr det at det viste beregningsresultatet fortsetter til høyre. Bruk og for å skrolle inntastingsresultatskjermen. Merk at om du vil skrolle det inntastede uttrykket mens både indikatorene og er vist, må du trykke først og så bruke og for å skrolle. Skjermvisnings-indikatorer Denne indikatoren: Betyr dette: Tastaturet har blitt skiftet ved å trykke inn tasten. S Tastaturet vil skifte tilbake, og denne indikatoren vil forsvinne når du trykker inn en tast. Du har gått inn i alfainntastingsmodus ved å trykke tasten A. Du vil gå ut av alfainntastingsmodusen, og denne indikatoren vil forsvinne når du trykker inn en tast. M Det er en verdi lagret i uavhengig minne. Kalkulatoren er i standby for inntasting av et variabelt navn som skal tilskrive en verdi til variabelen. Denne STO indikatoren kommer til syne etter at du trykker (STO). Kalkulatoren er i standby for inntasting av et variabelt RCL navn som skal oppheve variabelens verdi. Denne indikatoren kommer til syne etter at du trykker. STAT Kalkulatoren er i STAT-modus. 7 Standardenheten for vinkler er grader. 8 Standardenheten for vinkler er radianer. 9 Standardenheten for vinkler er gradienter. FIX SCI Math Et fast antall desimalplasser er i funksjon. Et fast antall signifikante sifre er i funksjon. Naturlig skjermvisning velges som skjermformat. Nr-4

6 Disp Beregningshistoriens minnedata er tilgjengelig og kan vises på nytt, eller det er flere data over/under den nåværende skjermen. Skjermen viser et mellomliggende resultat til en multistatement-beregning. Viktig: For en type beregning som det tar lang tid å utforme, kan skjermen vise bare indikatorene over (uten noen verdi) mens det utfører beregningen internt. Bruke menyer Noen av kalkulatorens operasjoner utføres ved hjelp av menyer. Å trykke inn eller vil for eksempel vise en meny for anvendbare funksjoner. Det følgende er operasjoner du skal bruke for å navigere mellom menyer. Du kan velge et menypunkt ved å trykke inn talltasten som korresponderer med tallet til venstre på menyskjermen. Indikatoren i øvre høyre hjørne i en meny betyr at det er en meny til under den nåværende. Indikatoren betyr at det er en annen meny over. Bruk og for å bytte mellom menyer. For å lukke en meny uten å velge noe skal du trykke. Bestemme kalkulatorens modus Når du vil utføre denne typen operasjon: Generelle beregninger Statistiske og regressive beregninger Generasjon av en talltabell basert på et uttrykk Utføre denne tasteoperasjonen: (COMP) (STAT) (TABLE) Merk: Den første standardberegningsmodusen er COMP-modus. Konfigurere kalkulatorens oppsett Utfør først følgende tasteoperasjon for å vise oppsettmeny: (SETUP). Så skal du bruke og og talltastene for å konfigurere innstillingene du vil ha. Understrekede ( )-innstillinger er opprinnelig standard. MthIO LineIO Spesifiserer skjermformatet. Naturlig skjermvisning (MthlO) får brøker, irrasjonelle tall og andre uttrykk til å vises slik de er skrevet på papir. MthlO: Velger MathO eller LineO. MathO viser innskrevne data og beregningsresultater ved hjelp av samme format som de blir skrevet på papir. LineO viser innskrevne data på samme måte som MathO, men beregningsresultatene vises i lineært format. Lineær skjermvisning (LineIO) får brøker og andre uttrykk til å vises på én enkelt linje. Merk: Kalkulatoren skifter automatisk til lineær skjermvisning når du går inn i STAT-modus. I denne manualen indikerer symbolet like ved en Nr-5

7 eksempeloperasjon naturlig skjermvisning (MathO), mens symbolet indikerer lineær skjermvisning. Deg Rad Gra Spesifiserer grader, radianer eller gradienter idet vinkelenheten for verdiinntastingen og beregningsresultat vises. Merk:I denne manualen indikerer symbolet like ved en eksempeloperasjon grader mens symbolet indikerer radianer. Fix Sci Norm Spesifiserer antall sifre som skal vises av beregningsresultat. Fix: Verdien du spesifiserer (fra 0 til 9) kontrollerer antall desimalplasser som skal vises som beregningsresultater. Beregningsresultater er avrundet til det bestemte sifferet før det vises. Eksempel: = 14,286 (Fix 3) 14,29 (Fix 2) Sci: Verdien du spesifiserer (fra 1 til 10) kontrollerer antall signifikante desimalplasser som skal vises som beregningsresultater. Beregningsresultater er avrundet til det bestemte sifferet før det vises. Eksempel: 1 7 = 1, (Sci 5) 1, (Sci 4) Norm: Å velge en av de to tilgjengelige innstillingene (Norm 1, Norm 2) bestemmer rekkevidden som resultatene skal vises i, i ikke-eksponentielt format. Utenfor det spesifiserte området vises resultatene ved hjelp av eksponentielt format. Norm 1: 10 2 x, x Norm 2: 10 9 x, x Eksempel: = (Norm 1) 0,005 (Norm 2) ab/c d/c Spesifiserer enten blandet brøk (ab/c) eller uekte brøk (d/c) for visning av brøker i beregningsresultater. STAT ON ; OFF Spesifiserer om man skal vise en FREQ (frekvens)-søyle i STAT-modus Stat Editor. Disp Dot ; Comma Spesifiserer om man skal vise punktum eller et komma for beregningsresultatets desimalpunkt. Et punkt vises alltid under inntasting. Merk: Når punktum velges som desimalpunkt, er skilletegnet for multiple resultater et komma (,). Når et komma velges, er skilletegnet et semikolon (;). CONT om detaljer. Justerer skjermkontrast. Se "Justere skjermkontrast" Starte kalkulatorinnstillinger Utfører følgende prosedyre for å starte kalkulatoren, som fører kalkulatormodus til COMP og fører alle andre innstillinger, inkludert oppsettmenyer, til deres opprinnelige standarder. (CLR) (Setup) (Yes) Taste inn uttrykk og verdier Grunnleggende inntastingsregler Beregninger kan tastes inn i samme form som de skrives. Når du trykker inn, vil den prioriterte sekvensen til inntastede beregning evalueres automatisk, og resultatet vil vises på skjermen. Nr-6

8 4 sin30 ( ) = * 1 * 2 * 3 * 1 Inntasting av høyre parentestegn er påkrevd for sin, sinh og andre funksjoner med parenteser. * 2 Disse multiplikasjonssymbolene ( ) kan utelates. Et multiplikasjonssymbol kan utelates når det kommer umiddelbart før en åpningsparentes, umiddelbart før sin eller en annen funksjon som omfatter parenteser, umiddelbart før Ran# (tilfeldig tall)-funksjonen, eller umiddelbart før en variabel (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), eller e. * 3 Høyre parentes like før -operasjonen kan utelates. Inntastngseksempelet som utelater * 2 og * 3 operasjoner i eksempelet over Merk: Om beregningen blir lenger enn skjermens bredde under inntasting, vil skjermen automatisk skrolle til høyre og indikatoren vil vises på skjermen. Når dette skjer, kan du skrolle tilbake til venstre ved å bruke og for å flytte pekeren. Når lineær skjermvisning velges, vil det å trykke inn få pekeren til å hoppe til begynnelsen av beregningen mens hopper til enden. Når naturlig skjermvisning velges, vil det å trykke inn mens pekeren er på endene av den inntastede beregningen, få den til å hoppe til begynnelsen, mens det å trykke inn mens pekeren er på begynnelsen, vil få den til å hoppe til enden. Du kan taste inn opp til 99 byte til en beregning. Hvert tall, symbol eller funksjon bruker normalt en byte. Noen funksjoner krever opp til 13 byte. Pekeren vil endre form til når 10 byte eller mindre gjenstår av tillatt inntasting. Om dette skjer, skal du avslutte inntastingen og så trykke. Beregningens prioritetssekvens Prioritetssekvensen i de inntastede beregningene vurderes i henhold til reglene under. Når prioriteten til de to uttrykkene er den samme, utføres beregningen fra venste til høyre. 1. Parentesuttrykk 2. Funksjoner som krever et argument til høyre og et høyre parentestegn " ) " følger argumentet 3. Funksjoner som kommer etter inntastingsverdien (x 2, x 3, x 1, x!,,, r, g, %), potenser (x ), røtter ( ) 4. Brøker 5. Minustegn ( ) Merk: Når du multipliserer et negativt tall (som 2) med seg selv, må verdien som multipliseres være i parentesen ( 2 ). Siden x 2 har høyere prioritet enn minustegnet, vil det å taste inn 2 føre til at man multipliserer 2 med seg selv og at et minustegn legges til resultatet. Pass alltid på prioritetssekvensen og ha negative verdier i parentesene når det kreves. Nr-7

9 6. STAT-modusens estimerte verdier (,, 1, 2) 7. Multiplikasjon der multiplikasjonstegnet er utelatt 8. Permutasjon (npr), kombinasjon (ncr) 9. Multiplikasjon, divisjon (, ) 10. Addisjon, subtraksjon (+, ) Inntasting med naturlig skjermvisning Å velge naturlig skjermvisning gjør det mulig å taste inn og vise brøker og visse funksjoner (log, x 2, x 3, x,,,, x 1, 10, e, Abs) akkurat som de skrives i en lærebok. 2 + '2 1 + ' Viktig: Visse typer uttrykk kan få høyden på en formel til å bli større en en skjermvisningslinje. Maksimal tillatt høyde på en formel er to skjermer (31 punkter 2). Flere inntastinger vil bli umulige om høyden på beregningen du taster inn, overgår den tillatte grensen. Nesting i funksjoner og parenteser er tillatt. Videre inntastinger blir umulige om du lager parentesstruktur med for mange funksjoner og/eller parenteser. Om dette skjer, skal du dele beregningen i flere deler og beregne hver del separat. Merk: Når du trykker inn og får et beregningsresultat ved hjelp av naturlig skjermvinsing, kan en del av uttrykket du taster inn, bli kuttet av. Hvis du må se hele det inntastede uttrykket igjen, trykk og bruk så og for å skrolle det inntastede uttrykket. Bruke verdier og uttrykk som argumenter (bare naturlig skjermvisning) En verdi eller et uttrykk som du alt har satt inn, kan brukes som argumentet til en funksjon. Etter at du har tastet inn 7, kan du for eksempel gjøre det til 6 argumentet til som fører til 7 ' 6. Å taste inn og så endre det til ' (INS) Som vist over, blir verdien eller uttrykket til høyre for pekeren etter at (INS) er trykket inn, argumentet til funksjonen som så spesifiseres. Området for argumentet er alt opp til den første åpne parentesen til høyre, om det er en, eller alt opp til første funksjon til høyre (sin(30), log2(4), etc.) Denne evnen kan brukes med følgende funksjoner:,, ( ), ( ), ( ),,, ( ),. Nr-8

10 Overskriv inntastingsmodus (bare lineær skjermvisning) Du kan velge enten å sette inn eller skrive over som inntastingsmodus, men bare mens lineær skjermvisning er valgt. I overskrivningsmodus vil teksten du taster inn, erstatte teksten i nåværende plassering av peker. Du kan skifte mellom innsettings- og overskriviningsmoduser ved å utføre operasjonene: (INS). Pekeren vises som "l" i innsettingsmodus og som " " i overskrivningsmodus. Merk: Naturlig skjermvisning bruker alltid innsettingsmodus, slik at å endre skjermvisningsformatet fra lineær skjerm til naturlig skjerm automatisk vil skifte over til innsettingsmodus. Korrigere og fjerne et uttrykk Å slette et enkelt tegn eller en funksjon: Flytt pekeren slik at den er direkte til høyre for tegnet eller funksjonen du vil slette og trykk så inn. I overskrivningsmodus skal du flytte pekeren slik at den er direkte under tegnet eller funksjonen du ønsker å slette, og så trykke. Sette et tegn eller en funksjon inn i en beregning: Bruk og for å flytte pekeren til stedet der du ønsker å sette inn tegnet eller funksjonen og tast den så inn. Pass på å alltid bruke innsettingsmodus om lineær skjermvisning er valgt. Fjerne hele beregningen du taster inn: Trykk. Skifte beregningsresultater Mens naturlig skjermvisning er valgt, vil hvert trykk på skifte det viste beregningsresultatet mellom dets brøkform og desimalform, dets -form og desimalform, eller dets -form og desimalform. 6 = 1 6 = 0, ( ) f ('2 + 2) '3 = '6 + 2'3 = 5, '6 + 2'3 f Mens lineær skjermvisning er valgt, vil hvert trykk på få det viste beregningsresultatet til å skifte mellom desimalform og brøkform. 1 5 = 0,2 = f = 1 5 = 0, f 0.2 Viktig: Avhengig av hvilken type beregningsresultat som er på skjermvisningen når du trykker tasten, kan konverteringsprosessen ta litt tid. Med visse beregningsresultater vil det å trykke tasten ikke konvertere den viste verdien. En kan ikke veksle mellom visning i desimalform og blandet brøk hvis antall tegn i den blandede brøken (inklusive heltall, teller, nevner og deletegn) er større enn 10. Merk: Med naturlig skjermvisning (MathO) vil det å trykke inn i stedet for etter å ha tastet inn en beregning vise beregningsresultatet i desimalform. Å trykke etter dette vil skifte til brøkform eller -form for beregningsresultatet. -formen for resultatet vil ikke vises i dette tilfellet. Nr-9

11 Grunnleggende beregninger Brøkberegninger Merk at innsettingsmetoden for brøker er annerledes, avhengig av om du bruker naturlig skjermvisning eller lineær skjermvisning = eller = ( ) Merk: Å blande brøker og desimalverdier i en beregning mens lineær skjermvisning er valgt vil få resultatet til å vises som desimalverdi. Brøker i beregningsresultater er vist etter at de reduseres til laveste faktorer. Skifte et beregningsresultat mellom uekte brøk og blandet brøk: Utfør denne tasteoperasjonen: ( ) Skifte et beregningsresultat mellom brøk og desimalformat: Trykk. Prosentberegninger Å taste inn en verdi og trykke (%) gjør inntastingsverdien til prosent % = (%) 30 Regn ut hvor stor prosentandel 660 av 880 er. (75%) (%) 75 Øk 2500 med 15%. (2875) (%) 2875 Reduser 3500 med 25%. (2625) (%) 2625 Beregninger med grad, bueminutt, buesekund (seksagesimale) Å utføre en addisjon eller subtraksjon mellom seksagesimale verdier, eller en multiplikasjon eller divisjon mellom en seksagesimal verdi og en desimalverdi vil få resultatet til å vises som en seksagesimalverdi. Du kan også konvertere mellom seksagesimal og desimal. Det følgende er innsettingsformatet for en seksagesimalverdi: {grader} {bueminutter} {buesekunder}. Merk: Du må alltid taste inn noe for grader og bueminutter, selv om de er null = Nr-10

12 Konverter til dets desimalekvivalent (Konverterer seksagesimal til desimal.) (Konverterer desimal til seksagesimal.) Multistatements Du kan bruke kolontegnet (:) for å forbinde to eller flere uttrykk og utføre dem i sekvensform fra venstre til høyre når du trykker : (:) Bruke ingeniørfremstilling En enkelt tasteoperasjon forvandler en vist verdi til ingeniørfremstilling. Transformer verdien 1234 til ingeniørfremstilling, noe som fører desimalpunktet til høyre Nr Transformer verdien 123 til ingeniørfremstilling, noe som fører desimalpunktet til venstre ( ) ( ) Beregningshistorie I COMP-modus husker kalkulatoren opp til omtrent 200 byte data for nyeste beregning. Du kan skrolle gjennom beregningshistorien ved hjelp av og = = = (Skroller tilbake.) 4 (Skroller tilbake igjen.) 2 Merk: Alle beregningshistoriedata fjernes når du trykker inn, når du skifter til en annen beregningsmodus, når du skifter skjermformat eller når du nullstiller. Spill av på nytt Mens et beregningsresultat er på skjermen, kan du trykke eller for å redigere uttrykket du brukte til den forrige beregningen ,5 = 14, ,1 = 4,9 (Fortsetter)

13 Merk: Om du vil redigere en beregning mens -indikatoren er på høyre side av et beregningsresultatskjerm (se "Lese av skjermvisning"), skal du trykke og så bruke og for å skrolle beregningen. Svarminne (Ans) Det siste beregningsresultatet som er oppnådd, er lagret i Ans (svar) -minnet. Innholdet i Ans-minnet er oppdatert når et nytt beregningsresultat er vist. For å dele resultatet på 3 4 med (Fortsetter) = = 210 (Fortsetter) 789 Variabler (A, B, C, D, E, F, X, Y) Kalkulatoren din har åtte forhåndsinnstilte verdier kalt A, B, C, D, E, F, X og Y. Du kan tilskrive verdier og også bruke variablene i beregninger. For å tilskrive resultatet til variabelen A 3 5 (STO) (A) 8 For å multiplisere innholdet av variabel A med 10 (Fortsetter) (A) Å tilbakekalle innholdet i variabel A (Fortsetter) (A) 8 Å fjerne innholdet i variabel A 0 (STO) (A) 0 Uavhengig minne (M) Du kan legge beregningsresultater til eller subtrahere resultater fra uavhengig minne. "M" kommer til syne på skjermvisningen når det er en annen verdi enn null lagret i det uavhengige minnet. Fjerne innholdet i M 0 (STO) (M) 0 Legge resultatet av 10 5 til M (Fortsetter) Subtrahere resultatet av fra M (Fortsetter) 10 5 (M ) 15 Tilbakekalle innholdet i M (Fortsetter) (M) 35 Merk: Variabelen M brukes for uavhengig minne. Nr-12

14 Fjerne innholdet i alle minner Ans-minne, uavhengig minne og variabelt innhold holdes tilbake selv om du trykker, endrer kalkulatoren modus eller skrur av kalkulatoren. Utfør følgende prosedyre når du ønsker å fjerne innholdet i alle minner. (CLR) (Memory) (Yes) Primfaktoroppløsning I COMP-modus kan du faktorisere et positivt heltall opp til 10 sifre til primfaktorer opp til tre sifre. Utføre primfaktorisering på Nr-13 (FACT) Når du utfører en primfaktorisering på en verdi som omfatter en faktor som er et primtall med mer enn tre sifre, vil den delen som ikke kan faktoriseres stå i parentes på skjermvisningen. Utføre primfaktorisering på (= ) (FACT) Enhver av følgende operasjoner vil gå ut av skjermvisningen for primfaktorisering. Å trykke (FACT) eller. Å trykke hvilken som helst av disse tastene: eller. Bruke oppsettmenyen for å endre vinkelenhetinnstillingen (Deg, Rad, Gra) eller skjermen sifferinnstilling (Fix, Sci, Norm). Merk: Du vil ikke være i stand til å utføre primfaktorisering mens en desimalverdi, brøk eller beregning av negativ verdi vises. Å prøve å gjøre dette vil forårsake en matematikk-feil (Math ERROR). Du vil ikke være i stand til å utføre primfaktorisering mens resultatet av en beregninging som bruker Pol, Rec vises. Funksjonsberegninger For faktiske operasjoner som bruker hver funksjon, se "Eksempler"-seksjonen som følger listen under. : vises som 3, , mens = 3, brukes for interne beregninger. e : e vises som 2, , men e = 2, brukes til interne beregninger. sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1 : Trigonometriske funksjoner. Spesifiser vinkelenheten før du utfører beregninger. Se 1. sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1 : Hyperbolske funksjoner. Tast inn en funksjon fra menyen som vises når du trykker. Vinkelenhetens innstilling påvirker ikke beregninger. Se 2., r, g : Disse funksjonene spesifiserer vinkelenheten. spesifiser grader, r radianer og g gradienter. Tast inn en funksjon fra menyen som vises når du utfører følgende tasteoperasjon: (DRG ). Se 3.

15 , : Eksponentielle funksjoner. Merk at inntastingsmetoden er annerledes, avhengig av om du bruker naturlig skjermvisning eller lineær skjermvisning. Se 4. log : Logaritmisk funksjon. Bruk -tasten for å taste inn log a b som log (a, b). Grunntall 10 er standardinnstilling om du ikke taster inn noe for a. Tasten kan også brukes til inntasting, men bare hvis naturlig skjermvisning velges. I dette tilfellet må du taste inn en verdi for grunntallet. Se 5. ln : Naturlig logaritme til grunntall e. Se 6. x 2, x 3, x,,,, x 1 : Potenser, potensrøtter og resiproke verdier. Merk at inntastingsmetodene for x,,, og er forskjellige avhengig av om du bruker naturlig skjermvisning eller lineær skjermvisning. Se 7. Merk: Følgende funksjoner kan ikke tastes inn i etterfølgende sekvens: x 2, x 3, x, x 1. Hvis du taster inn 2, vil for eksempel den endelige ignoreres. For å taste inn 2 22, skal du taste inn 2, trykk inn -tasten og trykk så ( ). Pol, Rec : Pol konverterer rektangulære koordinater til polare koordinater, mens Rec konverterer polare koordinater til rektangulære koordinater. Se 8. Pol(x, y) = (r, θ) Rec(r, θ) = (x, y) Spesifiser vinkelenheten før du Rektangulære Polare koordinater utfører beregninger. Beregningsresultatet for r og θ og for x og y tilskrives hver respektivt variablene X og Y. Beregningsresultat vises i området koordinater (Rec) (Pol) x!: Faktorfunksjon. Se 9. Abs : Absolutt verdifunksjon. Merk at inntastingsmetoden er annerledes, avhengig av om du bruker naturlig skjermvisning eller lineær skjermvisning. Se 10. Ran# : Danner et 3-siffers pseudotilfeldig tall som er mindre enn 1. Resultatet vises som en brøk når naturlig skjermvisning velges. Se 11. RanInt# : For å taste inn funksjonen til formen RanInt#(a, b), som danner et tilfeldig heltall innen området a til b. Se 12. npr, ncr : Permutasjon- (npr) og kombinasjon (ncr)-funksjoner. Se 13. Rnd : Argumentet til denne funksjonen lages av en desimalverdi og rundes så av i henhold til tallet i innstillingen for sifre som skal vises (Norm, Fix eller Sci). Med Norm 1 eller Norm 2 rundes argumentet av til 10 sifre. Med Fix og Sci rundes argumentet av til det spesifiserte sifferet. Når Fix 3 er innstillingen for sifre som skal vises, vises for eksempel resultatet 10 3 som 3,333, mens kalkulatoren opprettholder en verdi på 3, (15 sifre) internt for beregning. I tilfelle Rnd(10 3) = 3,333 (med Fix 3) blir både den viste verdien og kalkualtorens interne verdi 3,333. På grunn av dette vil en serie med beregninger lage forskjellige resultater avhengig av om Rnd brukes (Rnd(10 3) 3 = 9,999) eller ikke brukes ( = 10,000). Se 14. Merk: Å bruke funksjoner kan forsinke en beregning, som kan forsinke visning av resultatet. Ikke utfør noen påfølgende operasjon mens du venter Nr-14

16 på at beregningsresultatet vises. For å avbryte en pågående beregning før resultatet vises, skal du trykke inn. Eksempler sin 30 = 0, sin 1 0,5 = 30 (sin 1 ) sinh 1 = 1, (sinh) cosh 1 1 = 0 (cosh 1 )1 0 /2 radianer = 90, 50 gradienter = 45 ( ) 2 (DRG ) ( r ) (DRG ) ( g ) 45 4 For å beregne e 5 2 til tre signifikante sifre (Sci 3) (SETUP) (Sci) ( ) ( ) log = log 1000 = log 2 16 = 4 2 (,) For å beregne ln 90 (=loge 90) til tre signifikante sifre (Sci 3) (SETUP) (Sci) , = (1+1) 2+2 = (5 2 ) 3 = = 2 ( ) ( )32 2 For å beregne '2 3(= 3'2 = 4, ) til tre desimaler plasser (Fix 3) (SETUP) (Fix) 2 3 3' For å konvertere rektangulære koordinater ('2, '2 ) til polare koordinater (Pol) 2 (,) 2 r=2,θ=45 (Pol) 2 (,) 2 r= 2 θ= 45 For å konvertere polare koordinater ('2, 45 ) til rektangulære koordinater (Rec) 2 (,)45 X=1, Y=1 Nr-15

17 9 (5 + 3)! = (x!) = For å oppnå tre tilfeldige tresiffers heltall 1000 (Ran#) (Resultatene som er vist her, er bare illustrerende eksempler. Faktiske resultater vil være annerledes.) For å danne tilfeldige heltall i området 1 til 6 (RanInt)1 (,) (Resultatene som er vist her, er bare illustrerende eksempler. Faktiske resultater vil være annerledes.) 13 For å bestemme antall permutasjoner og kombinasjoner som er mulig når du velger fire mennesker fra en gruppe på 10 Permutasjoner: 10 (npr) Kombinasjoner: 10 (ncr) For å utføre følgende beregninger når Fix 3 velges for antall sifre i skjermvisningen: og Rnd(10 3) 3 (SETUP) (Fix) (Rnd) Statistiske beregninger (STAT) For å starte en statistisk beregning skal du utføre en tasteoperasjon (STAT) for å gå inn i STAT-modus og så bruke skjermen som vises, for å velge typen beregning du ønsker å utføre. For å velge denne typen statistisk beregning: (Regresjonsformel vist i parentes) Enkelt-variabel (X) Nr-16 Trykk denne tasten: (1-VAR) Parret variabel (X, Y), lineær regresjon ( y = A + Bx) (A+BX) Parret variabel (X,Y), kvadratisk regresjon ( y = A + Bx + Cx 2 ) Parret variabel (X,Y), logaritmisk regresjon ( y = A + Blnx) Parret variabel (X,Y), e eksponentiell regresjon ( y = Ae B x ) (_+CX 2 ) (ln X) (e^x)

18 Parret variabel (X,Y), ab eksponentiell regresjon ( y = AB x ) Parret variabel (X, Y), potensregresjon Parret variabel (X,Y), invers regresjon (A B^X) ( y = Ax B ) (A X^B) ( y = A + B/x) (1/X) Å trykke inn noen av tastene over ( til ) viser Stat Editor. Merk: Når du ønsker å endre beregningstypen etter å ha lagt inn STAT-modus, skal du utføre operasjon (STAT) (Type) for å vise skjermen som er valgt til beregning. Taste inn data Bruk Stat Editor for å taste inn data. Utfør følgende tasteoperasjon for å vise Stat Editor: (STAT) (Data). Stat Editor gir 80 rader for datainntasting når det bare er en X-søyle, 40 rader når det er X og FREQ-søyler eller X- og Y-søyler, eller 26 rader når det er X, Y og FREQ-søyler. Merk: Bruk FREQ (frekvens)-søylen for å taste inn kvantiteten (frekvensen) av identiske dataenheter. Visning av FREQ-søylen kan skrus på (vises) eller av (ikke vist) ved hjelp av Stat Format-innstillingen på oppsettsmenyen. 1 For å velge den lineære regresjonen og taste inn følgende data: (170, 66), (173, 68), (179, 75) STAT (STAT) (A+BX) STAT STAT Viktig: Alle data som for tiden er tastet inn i Stat Editor, slettes når du går ut av STAT-modus, veksle mellom enkelt-variabelen og en statistisk beregning av parret variabel-typen, eller endre Stat Format-innstillingen på oppsett-menyen. Følgende operasjoner støttes ikke av Stat Editor:, (M ), (STO). Pol, Rec og multistatements kan heller ikke tastes inn med Stat Editor. For å endre data i en celle: I Stat Editor skal du bevege pekeren til cellen som inneholder dataene du ønsker å skifte ut, tast inn de nye dataene og trykk. Slette en linje: I Stat Editor skal du flytte pekeren til linjen som du ønsker å slette og trykke. Sette inn en linje:i Stat Editor skal du flytte pekeren til stedet der du ønsker å sette inn linjen og så utføre følgende tasteoperasjon: (STAT) (Edit) (Ins). Slette alt innhold i Stat Editor:I Stat Editor skal du utføre følgende operasjon: (STAT) (Edit) (Del-A). Nr-17

19 Skaffe statistiske verdier i inntastede data For å skaffe statistiske verdier skal du trykke inn mens du er i Stat Editor og så tilbakekalle den statistiske variabelen ( x, x 2, etc.) du ønsker. Støttede statistiske variabler og tastene du bør trykke inn for å tilbakekalle dem er vist under. For statistiske beregninger med enkelt-variabler, er variablene merket med en asterisk (*) tilgjengelige. Sum: x 2 *, x*, y 2, y, xy, x 3, x 2 y, x 4 (STAT) (Sum) til Antall enheter: n*, Betyr: *,, Populasjonens standardavvik: x*, y, Stikkprøvestandardavvik: sx*, sy (STAT) (Var) til Minimumsverdi: minx*, miny, Maksimumsverdi: maxx*, maxy (STAT) (MinMax) til (Når den statistiske beregningen med enkelt-variabel er valgt) (STAT) (MinMax) til (Når den statistiske beregningen med parret variabel er valgt) Regresjonskoeffisienter: A, B, Korrelasjonskoeffisient: r, Anslåtte verdier:, (STAT) (Reg) til Regresjonskoeffisienter for kvadratisk regresjon: A, B, C, Anslåtte verdier: 1, 2, (STAT) (Reg) til Se tabellen i begynnelsen av denne seksjonen av manualen om regresjonsformlene., 1, 2 og er ikke variabler. De er kommandoer av typen som tar et argument umiddelbart foran seg. Se "Beregne anslåtte verdier" for mer informasjon. 2 For å taste inn data med enkelt-variabler x = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5}, ved hjelp av FREQ-søylen for å spesifisere antall repetisjoner for hver enhet ({xn; freqn} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1}), og beregne det gjennomsnittlige og standard avviket i populasjonen. (SETUP) (STAT) (ON) (STAT) (1-VAR) (STAT) (Var) ( ) (STAT) (Var) ( x) Resultater: Gjennomsnittlig: 3 Populasjonens standardavvik: 1, STAT 3 For å beregne den lineære regresjonen og den logaritmiske regresjonen bestem korrelasjonskoeffisientene for følgende parret variabel-data og regresjonsformlene for den sterkeste korrelasjonen: (x, y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310). Spesifiser Fix 3 (tre desimalplasser) for resultater. Nr-18

20 (SETUP) (STAT) (OFF) (SETUP) (Fix) (STAT) (A + BX) (STAT) (Reg) (r) (STAT) (Type) (In X) (STAT) (Reg) (r) (STAT) (Reg) (A) (STAT) (Reg) (B) STAT FIX Resultater: Lineær regresjonskorrelasjonskoeffisient: 0,923 Logaritmisk regresjonskorrelasjonskoeffisient: 0,998 Logaritmisk regresjonsformel: y = 3857, ,532lnx Beregne anslåtte verdier Basert på regresjonsformel oppnådd ved statistisk beregning av parret variabel, kan den anslåtte verdien til y beregnes for en gitt x-verdi. Den korresponderende x-verdien (to verdier, x 1 og x 2, i tilfelle kvadratisk regresjon) kan også beregnes for en verdi for y i regresjonsformelen. 4 For å bestemme den anslåtte verdien for y når x = 160 i regresjonsformelen produsert av logaritmisk regresjon av dataene i 3. Spesifiser Fix 3 for resultatet. (Utfør følgende operasjon etter å ha fullført operasjonene i 3.) 160 (STAT) (Reg) ( ) Resultater: 8106,898 Viktig: Regresjonskoeffisient, korrelasjonskoeffisient og anslåtte verdiberegninger kan ta betraktelig tid når det er et stort antall dataenheter. Opprette en talltabell fra en funksjon (TABLE) TABLE oppretter en talltabell for x og f(x) ved hjelp av en inntastings f(x)- funksjon. Utfør følgende trinn for å opprette talltabell. 1. Trykk (TABLE) for å gå inn i TABLE-modus. 2. Tast inn en funksjon i formatet f(x), ved hjelp av X-variabelen. Pass på å taste inn X-variabelen ( (X)) når du oppretter en talltabell. Enhver annen variabel enn X håndteres som en konstant. Pol og Rec kan ikke tastes inn i funksjonen. 3. Som svar på påminnelsene som kommer til syne, skal du taste inn verdiene du ønsker å bruke ved å trykke etter hver. Nr-19

Bruksanvisning Numeri 624. Norsk utgave laget av Ola Brox

Bruksanvisning Numeri 624. Norsk utgave laget av Ola Brox Math Bruksanvisning Numeri 624 Norsk utgave laget av Ola Brox Gratulerer med ny lommeregner! Ta godt vare på den så har du den lenge! Lommeregneren har det best i beskyttelsesdekselet. Sett derfor dekselet

Detaljer

fx-570es PLUS fx-991es PLUS

fx-570es PLUS fx-991es PLUS Nr fx-570es PLUS fx-991es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner...

Detaljer

http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc

http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc NO fx-570ex fx-991ex Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Bruksanvisninger er tilgjengelige på flere språk her: http://world.casio.com/manual/calc Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Bruksanvisning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Bruksanvisning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Bruksanvisning Nr http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. NORSK Avtaking og påsetting

Detaljer

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Bruksanvisning RCA502147-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Bruksanvisning RCA502147-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Nr fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Bruksanvisning RCA502147-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Angående denne brukerhåndboken Merkingen

Detaljer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Navn på selskaper og produkter som brukes i denne håndboken

Detaljer

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning Nr http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. NORSK Avtaking

Detaljer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) Nr fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktig! Vennligst ha bruksanvisningen og all medfølgende informasjon lett tilgjengelig

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Tallregning og algebra

Tallregning og algebra 30 Tallregning og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator

Verktøyopplæring i kalkulator Verktøyopplæring i kalkulator Enkel kalkulator... 3 Regneuttrykk uten parenteser... 3 Bruker kalkulatoren riktig regnerekkefølge?... 3 Negative tall... 4 Regneuttrykk med parenteser... 5 Brøk... 5 Blandet

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Casio fx 9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. Casio fx 9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx 9860 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Tallet π.....................................

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Kapittel 21: Minne og variabler

Kapittel 21: Minne og variabler Kapittel 21: Minne og variabler 21 Introduksjon til minne og variabler... 334 Kontrollere og tilbakestille minnet... 337 Vise VAR-LINK-skjermbildet... 338 Manipulere variabler og mapper med VAR-LINK...

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://no.yourpdfguides.com/dref/2995772

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://no.yourpdfguides.com/dref/2995772 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER

SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 8A Kapittel A GEOMETRI LINJE, LINJESTYKKE OG STRÅLE linje stråle linjestykke VINKLER VINKELBEIN OG TOPPUNKT En vinkel har et toppunkt. Denne vinkelen

Detaljer

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform 1 10 Tall og tallregning Studentene skal kunne gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall definere og benytte de anerkjente skrivemåtene for åpne, halvåpne og lukkede intervaller

Detaljer

Enkel matematikk for økonomer 1. Innhold. Parenteser, brøk og potenser. Ekstranotat, februar 2015

Enkel matematikk for økonomer 1. Innhold. Parenteser, brøk og potenser. Ekstranotat, februar 2015 Ekstranotat, februar 205 Enkel matematikk for økonomer Innhold Enkel matematikk for økonomer... Parenteser, brøk og potenser... Funksjoner...4 Tilvekstform (differensialregning)...5 Nyttige tilnærminger...8

Detaljer

Lær å bruke Microsoft Mathematics, Matematikk-tillegget i Word og WordMat. Av Sigbjørn Hals

Lær å bruke Microsoft Mathematics, Matematikk-tillegget i Word og WordMat. Av Sigbjørn Hals Lær å bruke Microsoft Mathematics, Matematikk-tillegget i Word og WordMat Av Sigbjørn Hals 1 Innhold Hva er matematikktillegget for Word?... 2 Nedlasting og installasjon av matematikktillegget for Word...

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Regning med tall og bokstaver

Regning med tall og bokstaver Regning med tall og bokstaver M L N r du har lest dette kapitlet, skal du kunne ^ bruke reglene for br kregning ^ trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk ^ regne med potenser ^ l se likninger

Detaljer

CATALOG, variabler og tegn

CATALOG, variabler og tegn 2 CATALOG, variabler og tegn CATALOG... 42 CUSTOM-menyen... 43 Lagre data til variabler... 44 Klassifisere variabler som datatyper... 48 CHAR-menyen (Tegn)... 51 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 42

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator for elever

Verktøyopplæring i kalkulator for elever Verktøyopplæring i kalkulator for elever Innholdsfortegnelse Enkel kalkulator... 2 Kalkulator med brøk og parenteser... 7 GeoGebra som kalkulator... 11 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 Enkel kalkulator

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

SINUS R1, kapittel 1-4

SINUS R1, kapittel 1-4 Løsning av noen oppgaver i SINUS R1, kapittel 1-4 Digital pakke B TI-Nspire Enkel kalkulator (Sharp EL-506, TI 30XIIB eller Casio fx-82es) Oppgaver og sidetall i læreboka: 1.13 e, side 13 1.31 a, side

Detaljer

HP 300s+ Vitenskapelig kalkulator Brukerhåndbok

HP 300s+ Vitenskapelig kalkulator Brukerhåndbok Juniper.book Page 1 Friday, August 24, 2012 1:36 AM HP 300s+ Vitenskapelig kalkulator Brukerhåndbok Juniper.book Page 2 Friday, August 24, 2012 1:36 AM Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler.

Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler. 196 FAKTA De naturlige tallene bestôr av ett eller ere sifre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...Alle de hele positive tallene kaller vi naturlige tall, og tallmengden kaller vi N. NÔr vi tar med 0 og

Detaljer

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup Brukerveiledning for webapplikasjonen Mathemateria 01.02.2015 Terje Kolderup Innhold Brukerveiledning for webapplikasjonen...1 Mathemateria...1 Introduksjon...3 Typisk eksempel og bryterstyring...3 Innlogging...4

Detaljer

Tempoplan: Kapittel 5: 2/1 1/2. Kapittel 6: 1/2 1/3. Kapittel 7: 1/3 1/4. Resten av tida repetisjon og prøver. 4: Algebra

Tempoplan: Kapittel 5: 2/1 1/2. Kapittel 6: 1/2 1/3. Kapittel 7: 1/3 1/4. Resten av tida repetisjon og prøver. 4: Algebra Tempoplan: Kapittel 5: /1 1/. Kapittel 6: 1/ 1/. Kapittel 7: 1/ 1/4. Resten av tida repetisjon og prøver. 4: Algebra Algebra omfatter tall- og bokstavregninga i matematikken. Et viktig grunnlag for dette

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-84 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 9A og 9B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 9A Kapittel A GEOMETRI Regulære mangekanter Når alle sidene er like lange og alle vinklene er like store i en mangekant, sier vi

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx 9860 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

Brukerveiledning. Oversatt til norsk av Øistein Gjøvik

Brukerveiledning. Oversatt til norsk av Øistein Gjøvik Brukerveiledning Oversatt til norsk av Øistein Gjøvik Lær mer om å tegne grafer til funksjoner, plotte data fra tabeller, evaluere likninger, utforske transformasjoner og mere til! Hvis du har spørsmål

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. TI-Nspire CAS

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. TI-Nspire CAS Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-Nspire CAS Innhold 1 Om TI-Nspire 4 2 Regning 4 2.1 Noen forhåndsdefinerte variabler......................

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Funksjoner Forelesning i Matematikk 1 TMA4100. Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 18. august 2011

Funksjoner Forelesning i Matematikk 1 TMA4100. Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 18. august 2011 Funksjoner Forelesning i Matematikk TMA400 Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 8. august 20 2 Definisjon av funksjon Definisjon En funksjon er en regel f som til et hvert tall i definisjonsmengden

Detaljer

1 C z I G + + = + + 2) Multiplikasjon av et tall med en parentes foregår ved å multiplisere tallet med alle leddene i parentesen, slik at

1 C z I G + + = + + 2) Multiplikasjon av et tall med en parentes foregår ved å multiplisere tallet med alle leddene i parentesen, slik at Ekstranotat, 7 august 205 Enkel matematikk for økonomer Innhold Enkel matematikk for økonomer... Parenteser og brøker... Funksjoner...3 Tilvekstform (differensialregning)...4 Telleregelen...7 70-regelen...8

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T TI-84

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-84 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Tallet π.....................................

Detaljer

FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/

FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/ NO FC-200V FC-100V Bruksanvisning CASIO Worldwide Education Webside http://edu.casio.com CASIO EDUCATIONAL FORUM http://edu.casio.com/forum/ CASIO Skandinavia Webside http://casio-europe.com/no/ E-1 Viktig!

Detaljer

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. TI-NspireCAS

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. TI-NspireCAS Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-NspireCAS Innhold 1 Om TI-NspireCAS 4 1.1 Applikasjonene................................. 4 1.2 Dokumenter...................................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Beskrivende statistikk.

Beskrivende statistikk. Obligatorisk oppgave i Statistikk, uke : Beskrivende statistikk. 1 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke I løpet av uken blir løsningsforslag lagt ut

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 2 Regning 4 2.1 Tallet e...................................... 4 3 Sannsynlighetsregning

Detaljer

MATLABs brukergrensesnitt

MATLABs brukergrensesnitt Kapittel 3 MATLABs brukergrensesnitt 3.1 Brukergrensesnittets vinduer Ved oppstart av MATLAB åpnes MATLAB-vinduet, se figur 1.1. MATLAB-vinduet inneholder forskjellige (under-)vinduer. De ulike vinduene

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner)

fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) Nr fx-570ms fx-991ms Bruksanvisning 2 (Tilleggsfunksjoner) CA 310035-001V09 http://world.casio.com/edu_e/ Viktig! Vennligst ha bruksanvisningen og all medfølgende informasjon lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

TALLÆRE UKE 34. Rest. Hvis vi deler a med b og det ikke går opp har vi rest som er mindre enn b.

TALLÆRE UKE 34. Rest. Hvis vi deler a med b og det ikke går opp har vi rest som er mindre enn b. TALLÆRE UKE 34. Faktor. Hva er en faktor i et heltall? Vi fant ut at hvis et heltall b er med i et regnestykke med kun multiplikasjon som gir heltallet a som svar da er b faktor i a. Eksempel: 3 8=24 og

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Løsningsforslag AA6526 Matematikk 3MX - 5. mai 2004. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag AA6526 Matematikk 3MX - 5. mai 2004. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag AA6526 Matematikk 3MX - 5. mai 2004 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 3MX er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Tema. Beskrivelse. Husk!

Tema. Beskrivelse. Husk! Dette er ment som en hjelpeoversikt når du bruker boka til å repetisjon. Bruk Sammendrag etter hvert kapittel som hjelp. Verktøykassen fra side 272 i boka er og til stor hjelp for repetisjon til terminprøve.

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Innledning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Innledning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Innledning Mål for opplæringen er at eleven skal kunne løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritme funksjoner, både ved regning

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

16 Programmere TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

16 Programmere TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 16 Programmere Skrive et program på TI-86... 248 Kjøre et program... 256 Arbeide med programmer... 258 Laste ned og kjøre et assemblerspråkprogram... 261 Skrive inn og lagre en streng... 263 TI -86 M1

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Oblig3Pi- en matematisk rettet obligatorisk oppgave nr. 3 (av 4) i INF1000 ett av to alternativer for oblig 3.

Oblig3Pi- en matematisk rettet obligatorisk oppgave nr. 3 (av 4) i INF1000 ett av to alternativer for oblig 3. Oblig3Pi- en matematisk rettet obligatorisk oppgave nr. 3 (av 4) i INF ett av to alternativer for oblig 3. Leveringsfrist Oppgaven må leveres senest fredag. oktober kl 6.. Viktig: les slutten av oppgaven

Detaljer

Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger

Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger Vi bruker det vi har lært i 6.3 om løsning av separable differensialligninger også i noen av oppgavene fra 6.1 og 6.2 for å knytte denne løsningsteknikken

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Litt enkel matematikk for SOS3003

Litt enkel matematikk for SOS3003 Litt enkel matematikk for SOS3003 Erling Berge Fall 2009 Erling Berge 1 Om matematikk Matematikk er ikkje vanskeleg Det er eit språk for logikken. Det er lett å lære og å lese Det kan vere litt vanskelegare

Detaljer

SINUS R1, kapittel 5-8

SINUS R1, kapittel 5-8 Løsning av noen oppgaver i SINUS R1, kapittel 5-8 Digital pakke B TI-Nspire Enkel kalkulator (Sharp EL-506, TI 30XIIB eller Casio fx-82es) Oppgaver og sidetall i læreboka: 5.43 c side 168 5.52 side 173

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Komplekse tall og komplekse funksjoner

Komplekse tall og komplekse funksjoner KAPITTEL Komplekse tall og komplekse funksjoner. Komplekse tall.. Definisjon av komplekse tall. De komplekse tallene er en utvidelse av de reelle tallene. Dvs at de komplekse tallene er en tallmengde som

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1 Look what I say Imagetalk Symbol Writer Håndbok Norsk Håndbok Side 1 Håndbok for Imagetalk Symbol Writer Innhold Hva er Imagetalk Symbol Writer?... side 3 Hvordan denne håndboken skal brukes... 3 Funksjonaliteten

Detaljer