fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning"

Transkript

1 Nr fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning

2 Navn på selskaper og produkter som brukes i denne håndboken kan være registrerte varemerker eller varemerker som tilhører sine respektive eiere.

3 FØR BRUK AV KALKULATOREN FOR FØRSTE GANG... Batteriene er ikke satt inn i kalkulatoren ved fabrikken. Se til å følge prosedyren nedenfor for å legge inn batteriene og justere displaykontrasten før du prøver å bruke kalkulatoren for første gang. 1. Se til at du ikke ved uhell trykker på -tasten, skyv huset på kalkulatoren, og vend deretter kalkulatoren. Fjern batteridekselet fra kalkulatoren ved å trekke med fingeren ved det punktet som er merket. fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii 2. Legg inn de fire batteriene som medfølger kalkulatoren. Se til at de positive (+) og negative ( ) endene på batteriene vender riktig vei. 3. Sett på plass batteridekselet, og se til at tappene går inn i hullene som er merket, og vend kalkulatoren med frontsiden opp. Kalkulatoren vil automatisk slås på, og MAIN MENU (hovedmenyen) vil vises på displayet. i

4 Hvis hovedmenyen som vises til høyre ikke er på displayet, trykk på RESTART-knappen på baksiden av kalkulatoren. RESTART-knappen Skjermen ovenfor viser fx-9860gii SD. Utseendet til skjermen på andre modeller kan være noe ulikt. 4. Bruk markørtastene (,,, ) for å velge SYSTEM-ikonet, og trykk, og trykk deretter ( ) for å vise kontrastjusteringsskjermen. 5. Justere kontrasten. Markørtasten gjør displaykontrasten mørkere. Retningstasten gjør skjermen lysere. (INIT) tilbakestiller kontrasten til standardinnstillingen. 6. For å avslutte displaykontrastjusteringen trykker du på. ii

5 Forholdsregler ved bruk En fremdriftslinje eller opptattindikator vises på skjermen når kalkulatoren utfører en beregning, skriver til minnet eller leser fra minnet. Opptattindikator Fremdriftslinje Trykk aldri på RESTART-knappen eller ta batteriene ut av kalkulatoren når fremdriftslinjen eller opptattindikatoren vises på skjermen. Det kan føre til at innholdet i minnet går tapt og kan forårsake feilfunksjonering på kalkulatoren. fx-7400g II, fx-9750g II brukere... Du kan også overføre data til en datamaskin ved bruk av det tilgjengelige Program-Linkprogrammet (FA-124). Program-Link-programmet kan brukes til å overføre sikkerhetskopidata til en datamaskin. fx-9860g II SD, fx-9860g II, fx-9860g AU PLUS-brukere... Denne kalkulatoren er utstyrt med flash-minne for datalagring. Det anbefales at du alltid sikkerhetskopierer dataene dine til flash-minnet. For detaljer om sikkerhetskopiering, se «Bruke Minnehåndtering» (side 11-1) i den separerte bruksanvisningen for programvare. Du kan også overføre data til en datamaskin ved hjelp av Program-Link-programmet (FA-124) som følger med kalkulatoren. Program-Link-programmet kan også brukes til å overføre sikkerhetskopidata til en datamaskin. Kun fx-9860g II SD Hvis meldingen «No Card» vises selv om et SD-kort er satt inn i SD-kortåpningen, betyr det at kalkulatoren ikke gjenkjenner kortet av en eller annen grunn. Prøv å ta ut kortet og deretter sette det inn igjen. Hvis dette ikke virker, ta kontakt med utvikleren av SD-kortet. Merk at noen SD-kort kanskje ikke er kompatible med denne kalkulatoren. Nr -1

6 Forholdsregler for håndtering Kalkulatoren er laget av presisjonskomponenter. Gjør aldri forsøk på å demontere den. Unngå å miste kalkulatoren og utsette den for harde slag. Ikke oppbevar kalkulatoren eller la den ligge i områder som er utsatt for høye temperaturer eller luftfuktighet, eller store mengder støv. Hvis kalkulatoren utsettes for lave temperaturer, kan den kreve mer tid til å vise resultatene, og det kan dessuten hende at den ikke virker. Korrekt operasjon vil gjenopptas når kalkulatoren bringes tilbake til normal temperatur. Displayet vil bli tomt, og tastene vil ikke virke under beregninger. Når du bruker tastaturet, se til at du ser på displayet for å sikre at alle tasteoperasjonene utføres riktig. Skift hovedbatteriene én gang årlig, uansett hvor mye kalkulatoren brukes i løpet av denne perioden. La det aldri befinne seg tomme batterier i batterihuset. De kan lekke og skade enheten. Ikke bruk et oxyride-batteri* eller en annen type nikkelbasert primærbatteri med dette produktet. Ikke-kompatibilitet mellom slike batterier og produktspesifikasjoner kan føre til kortere batterilevetid og produktfeilfunksjon. Batteriene skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Ved svelging skal lege oppsøkes umiddelbart. Unngå bruk av flyktige væsker, slik som tynner eller benzen til å rengjøre enheten. Tørk av den med en myk, tørr klut eller med en klut som har blitt fuktet med en løsning av vann og et nøytralt rengjøringsmiddel og vridd opp. Vær alltid forsiktig når du tørker av støvet fra displayet for å unngå oppripning. Produsenten og dens leverandører skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor deg eller noen annen person for noen skader, utgifter, tapte profitter, tapte besparelser eller andre skader som oppstå ut fra tap av data og/eller formler som oppstår ved feilfunksjon, reparasjoner eller utskiftning av batteri. Det er opp til deg å forberede de fysiske dataregistreringene for å beskytte disse mot slikt datatap. Batterier, det flytende krystallpanelet eller andre komponenter skal aldri bortskaffes ved å brenne dem. Sørg for at strømbryteren er stilt på OFF når batteriene skiftes ut. Hvis kalkulatoren utsettes for en sterk elektrostatisk ladning, kan minneinnholdet skades, eller tastene kan slutte å virke. I et slikt tilfelle, utfør Reset-operasjonen for å slette minnet og gjenopprette normal tasteoperasjon. Hvis kalkulatoren slutter å virke riktig av en eller annen grunn, bruk en gjenstand som er tynn og spiss til å trykke på RESTART-knappen på baksiden av kalkulatoren. Merk imidlertid at dette sletter alle dataene i kalkulatorminnet. Merk at sterk vibrasjon eller støt under programutføring kan gjøre at utføringen stopper eller kan skade kalkulatorens minneinnhold. Bruk av kalkulatoren i nærheten av et TV-apparat eller radio kan forårsake interferens med TVeller radiomottak. Før det antas feilfunksjon i enheten, se til å lese gjennom bruksanvisningen på nytt og sikre at problemet ikke er på grunn av utilstrekkelig batterieffekt, programmering eller operasjonsfeil. * Navn på selskaper og produkter som brukes i denne håndboken kan være registrerte varemerker eller varemerker som tilhører sine respektive eiere. Nr-2

7 Sørg for å beholde fysiske arkiver over alle viktige data! Den store minnekapasiteten til enheten gjør det mulig å lagre store mengder data. Men du bør merke deg at lav batterieffekt eller feil utskiftning av batteriene som tilfører strøm til enheten, kan føre til at data som er lagret i minnet ødelegges eller også går fullstendig tapt. Lagret data kan også påvirkes av sterk elektrostatisk ladning eller sterkt støt. Det er ditt ansvar å beholde sikkerhetskopier av data for å beskytte mot tap. Siden denne kalkulatoren bruker et ubrukt minne som arbeidsområde ved utføring av de interne beregningene, kan det oppstå en feil når det ikke er nok minne tilgjengelig til å utføre beregninger. For å unngå slike problemer, er det lurt å la det være igjen 1 eller 2 kbytes ledig minne (ubrukt) til enhver tid. CASIO Computer Co., Ltd. skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for noen spesielle, følgesmessige, tilfeldige eller konsekvensielle skader i forbindelse med eller som oppstår ut i fra kjøpet eller bruken av disse materialene. Videre skal CASIO Computer Co., Ltd. ikke være ansvarlig for krav av noe slag som helst med hensyn til bruk av disse materialene av noen annen part. Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis på noen som helst måte uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra produsenten. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk. Nr-3

8 Innhold 1. Tastelayout 2. Bruke bakgrunnsbelysningen 3. Spesifikasjoner 4. Gjenstart og tilbakestilling 5. Strømforsyning Nr-4

9 1. Tastelayout fx-9860gii SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Nr-5

10 2. Bruke bakgrunnsbelysningen (kun fx-9860g II SD/fx-9860G II /fx-9860g AU PLUS) Kalkulatoren er utstyrt med et bakgrunnslys for enkel lesing, selv i mørket. Du kan bevare batterieffekten ved å begrense bruken av bakgrunnslyset til kun når du trenger det. u Slå bakgrunnslyset på eller av Trykk!K(LIGHT) for å slå bakgrunnslyset på eller av. Tast for å skifte bakgrunnslyset på/av Du kan konfigurere kalkulatoren slik at bakgrunnslyset slår seg på når en tast trykkes, i stedet for at du må slå bakgrunnslyset på og av med!k(light). For detaljer, se «Fastsetting av tasten for baklys» (side 12-2) i den separerte bruksanvisningen for programvare. Varighet på bakgrunnslys Bakgrunnslyset slås av automatisk hvis du ikke utfører noen tasteoperasjon i løpet av en forhåndsinnstilt tid (30 sekunder eller 10 sekunder). Hvis du utfører en tasteoperasjon, vil bakgrunnslyset forlenges med den aktuelle forhåndsinnstilte tiden (30 sekunder eller 10 sekunder). Se «Fastsetting av varighet for baklys» (side 12-2) i bruksanvisningen for programvare for informasjon om hvordan du spesifiserer 30 sekunder eller 10 sekunder som varighetstiden for bakgrunnslyset. Bakgrunnslys og batterilevetid Frekvent bruk av bakgrunnslyset vil forkorte batteriets levetid. Det følgende er retningslinjer som viser hvordan batteriets levetid påvirkes av bruk av bakgrunnslyset. Dette er basert på et nytt sett alkaliske batterier ved en temperatur på 25 C. Bruk av bakgrunnslyset 5 minutter beregning * 1, 55 minutter visning per time; ikke bruk av bakgrunnslys 5 minutter beregning * 1, 55 minutter visning, 3 minutter bakgrunnslys per time 5 minutter beregning * 1, 55 minutter visning, 15 minutter bakgrunnslys per time 5 minutter beregning * 1, 55 minutter visning per time; kontinuerlig bruk av bakgrunnslys Omtrentlig batterilevetid 200 timer ( 80 timer * 2 ) 190 timer ( 75 timer * 2 ) 150 timer ( 70 timer * 2 ) 80 timer ( 50 timer * 2 ) * 1 fx-9860g II SD: 5 minutter SD-korttilgang * 2 kun fx-9860g II SD Nr-6

11 3. Spesifikasjoner Variabler: 28 Beregningsområde: to 9, og 0. Interne operasjoner bruker 15-sifret mantisse. Eksponensielt visningsområde: Norm 1: 10 2 > x, x Norm 2: 10 9 > x, x Programkapasitet: fx-9860gii SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS/fx-9750GII bytes (maks) fx-7400gii bytes (maks) Lagringsminnekapasitet: fx-9860gii SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS: 1,5 MB (maks) fx-9750gii/fx-7400gii: Ingen Strømforsyning: Fire batterier i AAA-størrelse (LR03 (AM4)) Strømforbruk: fx-9860gii SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS: 0,7 W fx-9750gii/fx-7400gii: 0,35 W Omtrentlig batterilevetid fx-9860gii SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS: 280 timer (kontinuerlig visning av hovedmenyen) 200 timer* kontinuerlig drift (5 minutter beregning, 55 minutter visning) * fx-9860gii SD: 80 timer når et SD-kort brukes 190 timer* kontinuerlig drift ( 5 minutter beregning, 55 minutter visning, 3 minutter bakgrunnslysdrift per time) * fx-9860gii SD: 75 timer når et SD-kort brukes 1 år (ubrukt med strøm av) fx-9750gii/fx-7400gii: 300 timer (kontinuerlig visning av hovedmenyen) 230 timer kontinuerlig drift (5 minutter beregning, 55 minutter visning) 1 år (ubrukt med strøm av) Alt det følgende kan forkorte batteriets levetid. - Bestemte SD-korttyper eller hyppig SD-korttilgang - Hyppig bruk av bakgrunnslys - Utførelse av sekvensiell programberegning - Bestemte batterityper Automatisk strømsparing: Strømmen slås automatisk av omtrent 10 minutter eller 60 minutter etter siste operasjon. Omgivelsestemperaturområde: 0 C til 40 C Nr-7

12 Dimensjoner: fx-9860gii SD/fx-9860GII/fx-9860G AU PLUS: 21,2 mm (H) 91,5 mm (B) 184,0 mm (D) fx-9750gii/fx-7400gii: 21,3 mm (H) 87,5 mm (B) 180,5 mm (D) Omtrentlig høyde: fx-9860gii SD: 225 g (inkludert batterier) fx-9860gii/fx-9860g AU PLUS: 220 g (inkludert batterier) fx-9750gii/fx-7400gii: 205 g (inkludert batterier) Datakommunikasjon 3-pin seriellport Metode: Start-stopp (asynkront), halv-duplex Overføringshastighet (BPS): bits/sekund (normal) 9600 bits/sekund (ved tilkobling til CFX-9850G-serien eller fx-7400g-serien kalkulator, send/ mottakommandoer) bits/sekund (Send38k/Receive38k-kommandoer) < bits/sekund> Paritet: EVEN Bitlengde: 8 bits Stoppbit: Send: 1 bit Motta: 1 bit Inkluderer paritet (ingen) 1-bit X ON/X OFF-kontroll: Ingen <9600, bits/sekund> Paritet: Ingen Bitlengde: 8 bits Stoppbit: Send: 3 bits Motta: 2 bits Inkluderer paritet (ingen) 1-bit X ON/X OFF-kontroll: Ingen USB-port (alle modeller unntatt fx-7400gii) I overensstemmelse med USB 1.1-standarder Nr-8

13 4. Gjenstart og tilbakestilling u Gjenstart Hvis kalkulatoren skulle begynne å oppføre seg unormal, kan du starte den på nytt ved å trykke på knappen RESTART. Men merk at du kun skal bruke RESTART-knappen som en siste utvei. Normalt vil kalkulatorens operativsystem startes på nytt når du trykker på RESTART-knappen, så programmer, graffunksjoner og annen data i kalkulatorminnet bevares. RESTART-knappen fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Viktig! Kalkulatoren sikkerhetskopierer brukerdata (hovedminne) når du slår den av og laster dataene når du slår den på igjen. Når du trykker på RESTART-knappen, starter kalkulatoren på nytt og laster sikkerhetskopiert data. Dette betyr at hvis du trykket på RESTART-knappen etter at du redigerte et program, graffunksjon eller annen data, vil all data som ikke er sikkerhetskopiert gå tapt. u Tilbakestilling Bruk tilbakestilling når du ønsker å slette all data som aktuelt er lagret i kalkulatorens minne og gjenopprette alle modusinnstillingene til de opprinnelige standardene. Før du utfører tilbakestillingsoperasjonen, la først en skriftlig kopi av alle viktige data. For detaljer se «Tilbakestilling» (side 12-3) i den separerte bruksanvisningen for programvare. 5. Strømforsyning Denne kalkulatoren drives av fire batterier i AAA-størrelse (LR03 (AM4)). Hvis følgende melding vises på skjermen, slår du av kalkulatoren med en gang og skifter ut batteriene ved å følge instruksjonene. Nr-9

14 Hvis du prøver å fortsette å bruke kalkulatoren, slås strømmen av automatisk for å beskytte innholdet i minnet. Du vil ikke være i stand til å slå på strømmen igjen før du skifter batteriene. Sørg for å skifte batteriene minst én gang i året, uansett hvor mye du bruker kalkulatoren i løpet av denne tiden. Batteriene som kommer med denne kalkulatoren tømmes lett under forsendelse og oppbevaring. På grunn av dette kan det være nødvendig å skifte dem tidligere enn normalt forventet batterilevetid. k Skifte batterier Forholdsregler: Feil bruk av batteriene kan gjøre at de sprenges eller lekker og mulig skade de indre delene på kalkulatoren. Merk følgende forholdsregler: Se til at de positive (+) og negative ( ) polene på hvert batteri vender riktig vei. Bland aldri batterier av ulike typer. Bland aldri gamle batterier og nye. La det aldri befinne seg tomme batterier i batterihuset. Ta ut batteriene hvis du ikke har planer om å bruke kalkulatoren over lang tid. Prøv aldri å lade opp batteriene som medfølger kalkulatoren. Ikke utsett batteriene for direkte varme, ikke la dem kortsluttes eller ikke gjør forsøk på å demontere dem. (Hvis et batteri lekker, rengjør batterihuset på kalkulatoren straks, og se til at du ikke lar batterivæsken komme i direkte kontakt med huden.) Batteriene skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Ved svelging skal lege oppsøkes umiddelbart. u Slik skifter du batteriene Snu aldri kalkulatoren når batteriene er fjernet eller ikke lagt riktig inn. Det kan føre til at minnedata slettes og kan forårsake feilfunksjonering på kalkulatoren. Hvis feilbehandling av batteriene forårsaker slike problemer, legg inn batteriene riktig, og utfør deretter gjenstartoperasjonen for å gjenoppta normal bruk. Sørg for å skifte ut alle fire batterier med nye. Hvis du slår av kalkulatoren samtidig med redigering av en eactivity og deretter skifter ut batteriene kan dette føre til at alle data som blir redigert vil bli slettet. Pass på å lagre alle eactivity-data, før du slår av kalkulatoren og skifter ut batteriene. 1. Trykk på!o(off) for å slå av kalkulatoren. Advarsel! Sørg for å slå av kalkulatoren før du skifter ut batteriene. Hvis batteriene skiftes ut mens strømmen er på, vil minnedata slettes. Nr-10

15 2. Se til at du ikke ved uhell trykker på -tasten, skyv huset på kalkulatoren og vend den. 3. Fjern batteridekselet fra kalkulatoren ved å trekke med fingeren ved det punktet som er merket. 4. Fjern de fire gamle batteriene. 5. Last et nytt sett med fire batterier, sørg for at de positive (+) og negative ( ) endene vender i riktig retning. 6. Skift ut batteridekselet. fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii 7. Vend kalkulatoren med frontsiden opp, og ta av huset. Trykk deretter for å slå på strømmen. Hvis tallene på displayet synes for lyse og vanskelige å se etter at du slår på strømmen, kan du justere kontrasten. Om den automatiske strømutkoblingsfunksjonen Strømmen på kalkulatoren blir slått av automatisk hvis du ikke utfører noen handlinger innen aktiveringstiden du angir for innstillingen for å slå av strømmen automatisk. Du kan angi 10 eller 60 minutters som aktiveringstid (se «Innstillinger for strømegenskaper» på side 12-1). For å gjenopprette strømmen, trykk. Nr-11

16 Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany Dette merket gjelder kun for landene i EU.

17 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA1402-C 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Kapittel 21: Minne og variabler

Kapittel 21: Minne og variabler Kapittel 21: Minne og variabler 21 Introduksjon til minne og variabler... 334 Kontrollere og tilbakestille minnet... 337 Vise VAR-LINK-skjermbildet... 338 Manipulere variabler og mapper med VAR-LINK...

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

Funksjonsknapper. Innhold. MODE = Funksjon. NE/RE/ = Neste/nullstill/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/pluss. EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth

Funksjonsknapper. Innhold. MODE = Funksjon. NE/RE/ = Neste/nullstill/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/pluss. EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth NORSK 1 (A.L.T.) Funksjonsknapper MODE = Funksjon NE/RE/ = Neste/nullstill/minus ST/SP/+ = Start/stopp/pluss EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth Innhold Avsnitt Side Funksjoner... 3 Symboler... 3 Konfigurering/app...

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

PM AM

PM AM BRUKSANVISNING NO 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A NO Produktbeskrivelse: (A) Skjermmodul (B) Håndleddsrem (C) Sensorknapp (D) USB-kontakt D B NO Produktbeskrivelse Din personlige

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Approach G7 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Hvordan behandle Lipo

Hvordan behandle Lipo Hvordan behandle Lipo Bidrag fra Pål Stavn Denne artikkelen ble publisert i Model Informasjon nr. 3 2007 Vet du hvordan vi bør behandle Lipo batteriene for å få mest mulig ut av de? Foruten en spesiell

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Gratulerer med kjøpet av ditt nye nettbrett/surfplatta (Produkt)! Denne håndboken inneholder viktig sikkerhets- og driftsinformasjon for

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen! Den har 10 dagers værmelding og er laget med ny teknologi og de mest moderne komponentene, noe som

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer