6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater"

Transkript

1 DDMSVW i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF 8. Deksel til batterihus Spesifikasjoner Avstand: Stendere: (19mm) Metall: (78mm) Strømledning(78mm) Avstand: (61 cm-15 meter) Fuktighetsdetektorindikator Indikator: Audio/LCD-skjerm Målenøyaktighet: +/-0,5 % = +/-1 sifre per 3 meter Strømforbruk: 70 ma Batteri: 9V Temperatur: 5 C-40 C Vater 1

2 Oversikt over tastatur SET Velg målingsreferanse fra foran eller bak på enheten, eller 90-graders vinkel MODE Velge måleenhet i feet/inches eller metrisk system MR Hente fram minne MIN Memory in (+) Legge til (-) Trekke fra (x) Gange (=) Summere Sikkerhetsanvisninger Advarsel: Les og forstå hele bruksanvisningen før bruk. Dersom du ikke følger alle instruksjoner, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Fare: Laserstråling, unngå direkte stråling i øynene, dette kan føre til alvorlig øyeskade. - Ikke bruk optiske verktøy som teleskop til å se på laserstrålen. - Plasser laseren slik at du unngår direkte kontakt med øynene. - Ikke bruk laseren rundt barn og ikke la barn bruke laseren. - Ikke ta fra hverandre enheten. Dette kan føre til skadelig laserstråling. Advarsel! Justeringer og annet bruk enn det som er oppgitt i denne bruksanvisningen kan føre til skadelig laserstråling. - Ikke bruk enheten i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. - Bruk bare enheten med spesialtilpassede batterier. Annen bruk kan føre til brannfare. - Lagre produktet utenfor barns rekkevidde. Laser er farlig i hendene på uerfarne personer. - Bruk bare tilbehør som er anbefalt av produsenten. - Tilbehør som kan være laget for en laser, kan føre til skade på en annen laser. - Reparasjoner må kun utføres av fagpersoner! - Ikke fjern advarsler på produktet. Dette kan føre til stråling. - Enheten er kun til innendørs bruk. - Produktet skal brukes innenfor en temperatur på 5 C-40 C. Advarsel! Støtfare! Skru alltid av strømmen når du arbeider i nærheten av elektriske ledninger. Dersom du berører eller driller elektriske ledninger kan det føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Materialets tykkelse, type materiale, fuktighetsinnhold og andre variabler kan påvirke resultatene. Sensoren oppdager elektriske ledninger og rør på samme måte som stendere avhengig av plassering i veggen. Vær forsiktig når du driller eller spikrer i vegger, gulv eller tak som kan inneholde elektriske ledninger. Disse vil oppdages på samme måte som stendere. Stendere er ofte plassert 406 mm eller 610 mm fra hverandre, og er vanligvis 38 mm brede. Vær oppmerksom på ting som er plassert nærmere eller har en annen bredde. 2

3 LCD-display - Dersom flytende krystaller kommer i kontakt huden: Vask området med mye vann. Fjern tilsmussede klær. - Dersom flytende krystaller kommer i kontakt med øynene: Skyll øyet med rennende vann. Ta kontakt med lege. - Dersom flytende krystaller svelges: Skyll munnen godt med vann. Drikk store mengder vann og fremkall oppkast. Kontakt deretter lege. Sette inn batteriet Sørg for at ON/OFF-bryteren er i OFFposisjon. Fjern batteridekselet ved å trykke ned midt på dekselet og trekke det bakover. Sett inn et nytt 9V-batteri og sørg for at (+) og (-) plasseres korrekt. Sett på plass batteridekselet og klikk det på plass. Se figur 1. Advarsel! Batterier kan eksplodere eller lekke, og kan føre til skade eller brann. For å redusere denne risikoen må du: - Følge alle anvisninger nøye. - Alltid sette i batteriet på riktig måte. Batteriets sikkerhetsanvisninger - Ikke kortslutt batteriterminalene. - Ikke lad batteriene. - Ta ut utbrukte batterier umiddelbart, og kast dem i søppelkassen for spesialavfall. - Ikke kast batterier på åpen flamme. - Hold batterier utenfor barns rekkevidde. - Ta ut batteriene dersom ikke enheten skal brukes på en stund. Indikator for svakt batteri Øverst til venstre i displayet viser et symbol for svakt batteri når dette oppdages. Når batteriet blir dårligere, vil tegn ikke lenger vises i displayet. Bruksanvisning Fuktighet (se figur 2) 1. Skyv Detection mode -bryteren til. Trykk på knappen på siden av enheten. Displayet viser med informasjon. 2. Plasser sensoren mot målområdet, minst 3-4 mm inntil. Displayet viser fuktighet som følger: 3

4 A. Dersom indikatoren viser 0 %-17 %, betyr det at materialet er i tørr tilstand. B. Dersom indikatoren viser 17 %-20 %, betyr det at materialet har begynt å bli fuktig. C. Dersom indikatoren viser mer enn 20 %, betyr det at materialet er fuktig. 3. Displayet vil skru seg av automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet. 4. Dersom du ønsker å søke igjen, gjentar du trinn 1 og Etter bruk rengjør du enheten med en myk, tørr klut og lagrer den på et tørt sted utenfor barns rekkevidde. Måle avstand 1. Skyv detektormodusknappen til DISTANCE MEASUREMENT. 2. Trykk bryteren til. Trykk på en knapp for å aktivere enheten. 3. Trykk på MODE for å velge fett/inch eller meter som måleenhet. 4. Trykk på SET (for å få avstanden til vegg) for å velge måling fra foran på enheten, bak på enheten eller 90 ut fra enheten. 5. Pek enheten i loddrett stilling mot målet og trykk på knappen som er plassert på siden av enheten. Bruk laserpekeren for å sørge for at enheten peker mot objektet du ønsker å måle distansen til. 6. Når distansen er utenfor måleavstanden (61 cm-15 meter) vil enheten pipe og vise ERROR i displayet. 7. Når avstanden er innenfor måleavstand, vil enheten pipe og vise avstanden i 15 sekunder. 8. Drei ON/OFF-bryteren til OFFposisjon for å skru av. 9. For sammenhengende bruk trykker og holder du inne Read -knappen på en av sidene til enheten og gå til og fra målstedet. Merknader 1. Når du bruker enheten i en 90-graders vinkel må du sørge for å låse måleren i 90 graders posisjon. Å ikke ha måleren på 90 grader, vil føre til unøyaktig avlesning. 2. For nøyaktige mål må du unngå bevegelse etter at du har trykket på avlesningsknappen til avstanden vises. 4

5 3. Det målte objektet må ha en jevn overflate og være i et rom uten hindre i måleavstanden. På denne måten vil du oppnå nøyaktige resultater. 4. Avstandsmålingen kan påvirkes av omstendighetene. For å sørge for korrekt avlesning må du gjenta målingen til du har fått minst to like avlesninger på tre forsøk. 5. Displayet vil bli blankt etter 15 sekunder med inaktivitet. 6. Måleren kan ikke måle avstand gjennom glass. 7. Laser brukes for å finne ut hvor verktøyet pekes mot, og er bare virkningsfull akkurat når målingen pågår. Sluttsum 1. Legge sammen: Etter at du har tatt første måling (eller hentet forrige måling med MR-knappen), trykker du på + for å legge til måling. Ta den andre målingen og trykk på =. 2. Trekke fra: Etter at du har tatt første måling (eller hentet forrige måling med MR-knappen), trykker du på - for å trekke fra måling. Ta den andre målingen og trykk på =. 3. Gange: Etter at du har tatt første måling (eller hentet forrige måling med MRknappen), trykker du på x for å gange måling. Ta den andre målingen og trykk på =, eller trykk x igjen og = for å ta en tredje måling og få volumet i kubikk. Laser Fare! Laserstråling! Unngå direkte øyekontakt. Stendermodus For søk etter stendere gjennom 19 mm tykk tørrmur. 1. Skyv Detection mode -bryteren til METAL. Hold enheten i lufta bort fra elektriske ledninger. Søk både loddrett og vannrett mot veggen. Trykk på en av avlesningsknappene og hold inne denne. 2. Enheten vil pipe en gang når den kalibrerer og vise symbolet i displayet. 3. Skyv enheten sakte over veggens overflate uten å løfte eller skråstille den. Når en stender oppdages, viser displayet en rekke svarte bokser. Ro ned tempoet, og fortsett å skyve til du hører et pipesignal. Merk dette midt på enheten. 4. Hold knappen inne og søk under det markerte punktet til de svarte boksene vises igjen. Uten å slippe knappen søker du i andre retningen og finner andre enden med bokser. Når enheten piper igjen markerer du punktet. Senteret er mellom disse to punktene. 5

6 Metallmodus For søk etter metall gjennom opptil 50 mm tykk tørrmur. 1. Skyv Detection mode -bryteren til METAL. Hold enheten i lufta bort fra elektriske ledninger. Søk både loddrett og vannrett mot veggen. Trykk på en av avlesningsknappene og hold inne denne. 2. Enheten vil pipe en gang når den kalibrerer vise metallsymbolet i displayet. 3. Skyv enheten sakte over overflaten på veggen uten å løfte eller helle. Når et metallobjekt oppdages vil displayet vise en rad svarte bokser. Saktne farten og skyv enheten videre helt til displayet viser en full rad svarte bokser. Merk dette stedet på veggen. Merk: Fordi metallrør eller objekter kan plasseres både loddrett og vannrett bak en vegg, kan du søke både loddrett og vannrett. Strømledninger For søk etter strømledninger gjennom opptil 50mm tykk tørrmur. 1. Skyv Detection mode -bryteren til AC WIRE. Hold enheten i lufta bort fra elektriske ledninger. 2. Enheten vil pipe en gang når den kalibrerer og vise det elektriske symbolet i displayet. 3. Skyv enheten sakte over overflaten på veggen uten å løfte eller helle. Når en strømledning oppdages vil displayet vise en rad svarte bokser. Saktne farten og skyv enheten videre helt til displayet viser en full rad svarte bokser. Merk dette stedet på veggen. 4. Sensoren viser strømledninger, og vil kun vise strømførende. Dersom enheten er kalibrert i nærheten av en strømledning, vil det kunne svekke følsomheten. Statisk lading kan spre søket 30 cm på begge sider av ledningen. Laservater Dette er et instrument som fastslår om en overflate er rett. Det består av et innkapslet, væskefylt rør med en luftboble som flyter til midten når instrumentet er plassert på et jevnt plan. 6

7 Advarsel! Det kan hende at en elektrisk ledning ikke oppdages av enheten. Vær derfor forsiktig når du kutter eller driller inn i områder som kan inneholde ledninger eller rør. Sensoren vil ikke merke ledninger i metallrør eller metallkanaler, bak metallvegger eller bak flere lag vegg eller andre tykke materialer. Vær forsiktig dersom området har tykkere vegger enn vanlig. Advarsel! Skru alltid av strømmen dersom du arbeider i nærheten av elektriske ledninger, for å unngå elektrisk støt. Oppbevaring Lagre alltid produktet innendørs, på et rent, tørt sted utenfor barns rekkevidde. Vedlikehold Bruk mildt rengjøringsmiddel og en lett fuktig klut til å rengjøre enheten. Ikke la noe væske komme på innsiden av verktøyet, og aldri senk enheten i vann eller annen væske. Bruk bare tilleggsutstyr som er anbefalt med enheten. Annen bruk kan føre til fare! 7