Omarbeidet i sin helhet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Kontor for inntektssikring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omarbeidet i sin helhet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Kontor for inntektssikring."

Transkript

1 Rundskriv 22-6 Utbetaling til Nav-kontor o.a. Utarbeidet av Rikstrygdeverket, Generelt kontor Omarbeidet i sin helhet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Kontor for inntektssikring. Generelt om 22-6 Hovedregelen er at ytelser etter folketrygdloven skal utbetales til den som har rett til ytelsen. Dette er fastslått i Det er i kapittel 22 gitt ulike bestemmelser om unntak fra hovedregelen om at en ytelse skal utbetales til den berettigede. Regelen i 22-6 framstår således i realiteten som en utbetalingsregel. Det er fremdeles den enkelte bruker som er berettiget til ytelsen, men ytelsen kan utbetales til andre eller et NAV-kontor som skal disponere den på vegne av og til beste for den som har rett til ytelsen. Det er kun ytelser som gis etter folketrygdloven som er omfattet av bestemmelsen. Andre ytelser som utbetales av NAV må utbetales til den berettigede, med mindre det finnes særskilt hjemmel for noe annet. Vedtak etter 22-6 har tradisjonelt blitt betegnet som «tvungen forvaltning». Dette i motsetning til «frivillig forvaltning» som har sitt grunnlag i avtale mellom bruker og sosialtjenesten i NAV. En slik avtale om frivillig forvaltning kan også omfatte andre ytelser enn de som gis etter folketrygdloven. En avtale om frivillig forvaltning kan når som helst sies opp av bruker. Det vises til retningslinjene i "Landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi". Som hovedregel må det gjøres forsøk på å inngå avtale om frivillig forvaltning før det fattes vedtak etter Dersom forsøk på å inngå avtale om frivillig forvaltning ikke har ført frem, eller det ikke har vært ansett som hensiktsmessig å prøve å få i stand en avtale, må dette fremgå av vedtaket reiser to sentrale problemstillinger. For det første om ytelsen skal utbetales til andre enn den berettigede selv, og for det andre hvordan ytelsen i så fall skal forvaltes. Det er relativt lite å bygge på når det gjelder rettskilder i form av forarbeider til någjeldende og tidligere folketrygdlov. Den bredeste omtalen i forarbeider til folketrygdloven er gitt i NOU 1990: 20 Forenklet folketrygdlov. Det er imidlertid gitt lite konkrete føringer på hvordan bestemmelsen skal praktiseres og hvordan ytelsen skal forvaltes. I Ot.prp. nr. 29 ( ) som bygger på NOU 1990: 20, er det kun vist til nevnte NOU og at bestemmelsen skal praktiseres som etter den tidligere lov (dvs i folketrygdloven av 1966). Slik rettskildesituasjonen er, kan det være naturlig å supplere med reglene i vergemålsloven og de hensyn som ligger til grunn for disse når det skal gis retningslinjer for behandling av saker om tvungen forvaltning. Tvungen forvaltning har klare likhetstrekk med tiltak som kan iverksettes etter vergemålsloven og enkelte sentrale prinsipper som ligger til grunn for reglene i vergemålsloven, må også gjelde for saker om tvungen forvaltning etter folketrygdloven. Selv om vergemålsloven ikke gjelder direkte (jf. tredje ledd første punktum i 22-6), må ivaretakelsen av brukers rettssikkerhet bygge på de samme betraktninger som er lagt til grunn for vergemålsloven. I Ot. Prp. nr. 110 ( ), som er forarbeidene til vergemålsloven, sier Justisdepartementet blant annet: «Ut over reguleringen i vergemålslovgivningen finnes det imidlertid bestemmelser i helse- og sosiallovgivningen som i praksis må betraktes som en form for delvis fratakelse av den rettslige handleevnen med hensyn til visse typer økonomiske ytelser. Dette gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold av kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, folketrygdloven og til dels spesialisthelsetjenesteloven....til folketrygdloven kapittel 22 er det dessuten gitt et detaljert rundskriv, som blant annet utfyller bestemmelsen om tvungen forvaltning i folketrygdloven » Justisdepartementet likestiller her langt på vei vergemålslovens regler om fratakelse av den rettslige handleevne i økonomiske forhold med reglene om tvungen forvaltning i andre lover, herunder Dette innebærer at de samme hensyn og prinsipper som gjelder for vergemålsloven, også vil være relevant ved behandling av saker etter 22-6.

2 Videre viser Justisdepartementet i proposisjonen til FN-konvensjon av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen er ratifisert av Norge. Departementet uttaler blant annet: «Etter FN-konvensjonen 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 12 nr. 4 kreves det at alle tiltak som gjelder utøvelsen av den rettslige handleevnen "gjennomgås jevnlig av kompetent, uavhengig og upartisk myndighet eller rettsinstans". Departementet ser derfor behov for regler som ivaretar sammenhengen mellom vedtak om tvungen forvaltning etter helse- og sosiallovgivningen og de hjelpetiltak som følger av vergemålsloven kapittel 4.» Justisdepartementets uttalelse er gitt i tilknytning til 22-6 tredje ledd om at fylkesmannen skal ha kopi av vedtaket. Dette kom inn som nytt tredje ledd i 22-6 i forbindelse med utarbeidelse av (den nye) vergemålsloven for å styrke rettssikkerheten. Her har FN-konvensjonen således fått direkte betydning for innholdet i folketrygdloven 22-6, men konvensjonen må generelt legges til grunn for behandlingen av saker om tvungen forvaltning etter folketrygdloven. Konvensjonens artikkel 12 nr. 4 lyder slik: «Partene skal sikre at alle tiltak som gjelder utøvelsen av rettslig handleevne, har bestemmelser om hensiktsmessige og effektive beskyttelsesmekanismer for å hindre misbruk i samsvar med internasjonale menneskerettighetsbestemmelser. Slike beskyttelsesmekanismer skal sikre at tiltak som gjelder utøvelsen av rettslig handleevne, respekterer vedkommende persons rettigheter, vilje og preferanser, at det ikke foreligger noen interessekonflikt og utilbørlig påvirkning, at de er forholdsmessige og tilpasset vedkommendes omstendigheter, og at de gjelder for kortest mulig tid og gjennomgås jevnlig av en kompetent, uavhengig og upartisk myndighet eller rettsinstans. Beskyttelsesmekanismene skal stå i forhold til i hvilken grad tiltakene berører vedkommendes rettigheter og interesser.» Ett av flere moment er at de tiltak som iverksettes skal være forholdsmessige og tilpasset vedkommendes omstendigheter. Dette har betydning for vurderingen om tvungen forvaltning skal iverksettes, men også for innholdet i vedtaket. Selv om vilkårene for tvungen forvaltning er til stede, skal vedtaket ikke være mer inngripende enn nødvendig. Dette stiller krav til en presis utforming av hva et vedtak om tvungen forvaltning skal gå ut på. I denne forbindelse kan det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsuttalelse til vergemålsloven. Her uttaler departementet i tilknytning til vurderingen om 22-6 skulle oppheves: «Arbeids- og sosialdepartementet ser at det kan være betenkeligheter ved at forvaltningen har slik myndighet som trygdeetaten er tillagt i disse tilfellene, og det kan synes hensiktsmessig at slike beslutninger legges til andre enn trygdeetaten. Departementet har i utgangspunktet derfor ikke prinsipielle innvendinger mot at bestemmelsen oppheves. Vi vil imidlertid understreke at det er et klart behov for å ha en ordning som gir mulighet til at andre kan forvalte kontantytelser som utbetales bl.a. fra trygden, i tilfeller hvor en stønadsmottaker, midlertidig eller permanent, viser seg ute av stand til selv å forvalte ytelsen.... Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at den aktuelle paragrafen innebærer en stor grad av fleksibilitet, blant annet ved at utbetalingen til andre kan begrenses til å gjelde en del av den aktuelle ytelsen.» Denne uttalelsen underbygger prinsippet om at begrensningen av brukers økonomiske handleevne ikke skal gå lenger enn det som strengt tatt er nødvendig. I samsvar med departementets uttalelse må det alltid foretas en vurdering om tvungen forvaltning skal begrenses til å gjelde en del av den aktuelle ytelsen. Videre underbygger dette at frivillig forvalting bør prøves før det fattes vedtak om tvungen forvaltning, med mindre det er overveiende sannsynlig at en avtale om frivillig forvaltning ikke vil føre frem eller være hensiktsmessig. Også Trygderetten har i flere kjennelser understreket at tvungen forvaltning er et alvorlig inngrep. I kjennelse TRR uttaler retten følgende: «Tvungen forvaltning er eit svært inngripande tiltak, og det er difor strenge vilkår for å gjera eit slikt vedtak. I NOU 1990 nr. 20 er tvungen forvaltning uttalt å vera eit tiltak av ein slik karakter at det må sjåast på som delvis umyndiggjering, og Trygderetten har i ordskurd med ankenummer TRR understreka inngrepet sitt alvor ved å uttala: «at det er et alvorlig inngrep å frata en person disposisjonsretten over egne midler». Denne oppfatninga er seinare kome til uttrykk i til dømes ankesak med nummer TRR , og seinare attgjeve i blant anna ankesak med nummer TRR » Første ledd, første punktum, personenes mentale tilstand o.a. I første ledd første punktum er det angitt to hovedvilkår. Det er personens tilstand og at personen ikke er i stand til å disponere ytelsen selv. Det må være årsakssammenheng mellom tilstanden og manglende evne til å disponere ytelsen. Det er således viktig at det foreligger dokumentasjon for at det foreligger en tilstand som beskrevet i loven og at det er denne tilstanden som er årsaken til at personen ikke er i stand til å disponere trygdeytelsen selv. Hva som nærmere ligger i betydningen at personen «ikke er i stand til å disponere ytelsen», er ikke

3 nærmere omtalt i forarbeidene, men lovteksten i seg selv tilsier at personen må være i en tilstand som innebærer et betydelig avvik fra selvhjulpenhet. Det er ingen formelle krav til dokumentasjon på personens tilstand, men det må fortrinnsvis kreves dokumentasjon som bygger på formell sakkyndig medisinsk kompetanse med mindre det skulle foreligge konkrete omstendigheter som tilsier at det er åpenbart unødvendig. Aktuell dokumentasjon vil kunne være sosialrapport med vedlagt oversikt over inntekter og utgifter, i tillegg til utbetalings- og stønadshistorikk. Annen dokumentasjon vil typisk være legeuttalelse, uttalelse fra offentlig institusjon/sykehus, spesialisterklæring mv. Sinnslidelse mv. kan være vanskelig å fastslå bare på grunnlag av primær- eller sekundærdiagnoser. I slike tilfeller må det foreligge legeerklæring som konkluderer med at personen ikke er i stand til å disponere ytelsen selv på grunn av forhold som nevnt. Noen vil også rent midlertidig kunne karakteriseres som sinnslidende. Det kan da være aktuelt å vedta at ytelsen skal utbetales til NAV-kontoret (evt. andre) for en nærmere bestemt periode. Begrepet sinnslidelse er også brukt i vergemålsloven (vgml. 20). I merknaden til bestemmelsen sier departementet blant annet i Ot.prp. nr. 110 ( ): «Begrepet "sinnslidelse" er brukt som en samlebetegnelse og innebærer en videreføring av uttrykket "Aandssvaghed eller Sindssygdom" i umyndiggjørelsesloven 1 nr. 1. Demens er spesielt nevnt blant sinnslidelsene. Begrepet er bevisst ikke begrenset til "senil" demens, fordi demens noen ganger også kan utvikles hos yngre personer, og uten at det foreligger aldersbetinget senilitet. Samlebegrepet "sinnslidelse" vil i tillegg til demens blant annet omfatte psykosene (typisk schizofreni og bipolar lidelse) og ulike typer sinnslidelser som har oppstått som følge av skade, sykdom eller stoffbruk.» Det må legges til grunn at begrepet «sinnslidelse» skal forstås på samme måte i 22-6 som i vergemålsloven 20. Når det gjelder rusmisbruk kan en legeerklæring belyse om misbruket har medført alvorlige medisinske følger eller om det er overveiende fare for slike følger. En sosialrapport vil kunne belyse om alkoholisme eller narkomani har medført et betydelig sosialt forfall (dette vil ofte vise seg ved at vedkommende er uten arbeid og fast bolig), om stønadsmottakeren uten effekt har vært innlagt en eller flere ganger i institusjon og om vedkommende ligger det offentlige til byrde ved stadig å måtte få tilskudd til trygdeytelsen. Også erklæringer fra ulike kommunale oppfølgingstiltak kan bidra til å belyse saken. I vergemålsloven 94 er det gitt legalfullmakt til nærstående slik at disse kan foreta enkle dagligdagse disposisjoner som gjelder utgifter knyttet til bolig, daglig underhold, offentlige avgifter, skatt og forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler. I følge vergemålsloven 94 andre ledd, er nærstående i denne sammenheng ektefelle/samboer, barn, barnebarn og foreldre. Det er således ikke nødvendig å gripe inn med tvungen forvaltning for enhver person som ikke er i stand til å ivareta egne interesser. Bestemmelsen om legalfullmakt begrenser sannsynligvis antallet begjæringer om tvungen forvaltning fra nærstående. Første ledd, andre punktum, personen bruker sine trygdeytelser på en skadelig måte Andre punktum omhandler tilfeller der personen er i stand til å disponere ytelsen, men bruker den på en måte som åpenbart er til skade for seg selv eller andre. Den underliggende årsak kan også her være tilstander som nevnt i første punktum men i mindre alvorlig grad. Det er imidlertid selve disponeringen av midlene som i seg selv er grunnlaget for å gripe inn med tvungen forvaltning. Det er hensynet til personen selv, eventuelt til andre nærstående, som berettiger at vedkommende kan fratas disposisjonsretten til sine ytelser helt eller delvis. Det er ikke enhver ufornuftig bruk av ytelsene som berettiger inngripen. Lovens vilkår er at det må være åpenbart at bruken er til skade for personen selv, eller nærstående som nevnt. At vedkommende bruker sine midler på en måte som de fleste vil oppfatte som ufornuftig, er ikke tilstrekkelig grunn for å gripe inn med tvungen forvaltning. Hensikten med bestemmelsen er heller ikke å ivareta det offentliges interesser i å begrense sosiale utgifter, men det vil her være en viss sammenheng. Når en person over tid disponerer sine ytelser på en måte som gjør at vedkommende blir avhengig av sosialhjelp for å få dekket sine grunnleggende behov eller forpliktelser, må dette objektivt sett ansees for å være til skade for personen selv. At vedkommende måtte ha en annen subjektiv oppfatning av hva som er best for seg selv, kan da ikke tillegges avgjørende betydning.

4 Det må som hovedregel være forsøkt frivillig forvaltning og den skadelige disponeringen av ytelsene må ha pågått over noe tid. Det må også fremgå av vedtaket hvorfor det ikke er inngått avtale om frivillig forvaltning og hvorfor den skadelige disponeringen av ytelsene ikke antas å være av mer forbigående karakter. Det er ikke bare hensynet til den berettigede selv som er omfattet av loven. Også hensynet til person som han eller hun forsørger eller plikter å forsørge kan være grunnlag for å fatte vedtak om å utbetale ytelsen til en annen. Hvem den berettigede plikter å forsørge vil som regel være lett å fastslå. Dette må forstås som rettslig forsørgelsesplikt og omfatter barn og ektefelle. Det kan her ikke være avgjørende at barna eller ektefellen bor sammen med den berettigede. Det avgjørende må være at den berettigede bruker ytelsen på en måte som er til skade for dem han eller hun har rettslig plikt til å forsørge. Dersom ytelsen blir brukt slik at den rettslige forsørgelsesplikten ikke blir overholdt, vil dette være en vektig grunn for å utbetale ytelsen til en annen. Loven omfatter imidlertid også andre enn de som har et rettslig krav på forsørgelse. Også de som rent faktisk blir forsørget er omfattet. Det er ikke omtalt nærmere i forarbeidene hva som ligger i dette vilkåret, men det må antas at terskelen for å gripe inn med tvungen forvaltning er høyere enn når det er personer med rettslig krav på forsørgelse som blir skadelidende. For å gripe inn med tvungen forvaltning til fordel for personer som ikke har rettslig krav på forsørgelse, må det antakelig stilles krav om at disse må bo sammen med stønadsberettigede og slik sett hører til dennes husstand. Dette kan være samboer, dersom det er et ekteskapslignende forhold, myndige barn eller foreldre. (Dette harmonerer også med forståelsen av dekningsloven om at samboer hører til skyldnerens husstand, og det er antatt at også myndige barn og foreldre er omfattet. Det kan således ikke tas utlegg i midler som trengs for å forsørge disse.) Hvem ytelsen skal utbetales til må vurderes konkret. I hovedsak vil dette være til sosialtjenesten i NAV. Dersom ytelsen skal utbetales til andre enn sosialtjenesten i NAV, må det kunne fastslås med stor grad av sikkerhet at dette er personer som vil disponere ytelsen på en slik måte som loven krever. I all hovedsak bør dette være nærstående personer som den berettigede til ytelsen plikter å forsørge eller rent faktisk forsørger. Andre ledd, ytelsen skal disponeres til beste for den som har rett til den At ytelsen skal disponeres til beste for den som har rett til den, er for så vidt selvsagt. Spørsmålet om hva som til enhver tid er å anse til det beste for den berettigede er et annet spørsmål som loven ikke gir direkte svar på, men det er åpenbart at sikring av bolig og andre grunnleggende behov er det sentrale. Det vil som regel være personens utilstrekkelige evner til selv å sørge for at slike grunnleggende behov blir ivaretatt, som er selve begrunnelsen for å gripe inn med tvungen forvaltning. Om vedtaket og berettigedes klagemuligheter Det må alltid klart framgå av vedtaket hvem som skal motta ytelsen og disponere den på vegne av den berettigede. Et vedtak om tvungen forvaltning skal ikke gjøres mer inngripende enn strengt nødvendig. Dersom det er tilstrekkelig å sikre at faste utgifter til boligformål som husleie, avdrag på lån, avgifter og strøm m.m. blir dekket, skal tvungen forvaltning av ytelsen ikke omfatte mer enn dette. Den resterende del av ytelsen skal da utbetales til den berettigede selv. Der saksforholdet ligger til rette for det, kan det også gis andre pålegg i vedtaket om hvordan ytelsen skal disponeres. En presis angivelse kan forhindre at det senere oppstår konflikt mellom berettigede og forvalter om dette. For eksempel kan det være aktuelt og fastsatte i vedtaket hvor stor del av ytelsen den berettigede skal kunne disponere selv. Forvalter skal følge opp det som er fastsatt i vedtaket og vil være bundet av dette. Forvalter kan ikke foreta disposisjoner som i realiteten innebærer en endring av vedtaket. Dette betyr at de enkelte disposisjoner som foretas av forvalter ikke kan påklages så lenge disse ligger innenfor det mandatet forvalter er gitt i vedtaket. Det er vedtaket som kan være gjenstand for klage, ikke de enkelte disposisjoner som foretas for å følge opp det som er fastsatt i vedtaket. Dersom den berettigede mener at forvalter disponerer ytelsen i strid med det mandatet som er gitt i vedtaket, kan dette påklages. Eventuelt må det avklares om den berettigede i realiteten krever endring av vedtaket. Dersom det ansees nødvendig å fatte vedtaket om full tvungen forvaltning, vil situasjonen sannsynligvis være slik at forvalter (da særlig NAV-kontor) er best egnet til å ta avgjørelser om hvordan ytelsen skal disponeres. Formelt kan det imidlertid også i slike tilfeller gis pålegg i vedtaket om hvordan ytelsen skal disponeres, men dette vil etter omstendighetene i den enkelte sak kunne fremstå som lite formålstjenlig. Dersom det ikke er gitt nærmere føringer i vedtaket, har forvalteren, gjennom vedtaket, fått mandat til å vurdere hvordan ytelsen skal disponeres til

5 beste for den som har rett til den. Enkeltdisposisjoner som foretas av forvalteren vil da i utgangspunktet være oppfølging av vedtaket og de enkelte disposisjonene vil derfor ikke være gjenstand for klage. Dersom det derimot påberopes at forvalters disponering ikke samsvarer med lovens krav, om at ytelsen skal disponeres til beste for den som har rett til den, kan dette påklages. Eventuelt må det avklares om den berettigede i realiteten krever endring av vedtaket, for eksempel at vedkommende mener seg berettiget til selv å disponere en (større) del av ytelsen. At vedtaket ikke skal være mer inngripende enn nødvendig, innebærer også at det må tas stilling til om det skal begrenses i tid. Uansett skal den tvungne forvaltningen oppheves dersom endrede forhold tilsier at vilkårene ikke lenger er til stede. Dersom det er klare holdepunkter for at vedkommendes utilstrekkelighet må antas å være av forbigående art, bør det fattes tidsbegrenset vedtak. Når det er berettiget tvil om forholdene vil være av varig karakter, bør det uansett fastsettes i vedtaket at saken innen en viss tid skal tas opp til revisjon. Parter, kravsfremsettelse og klageadgang Den som er berettiget til ytelsen er part i saken. Den berettigede kan således sette frem krav om at ytelsen helt eller delvis skal utbetales til en annen eller til et NAV-kontor. Selv om dette sannsynligvis vil forekomme sjeldent, kan det ikke utelukkes at det er personer som selv innser at de har behov for den type trygghet og hjelp dette gir. Når en person har slik selvinnsikt vil det sannsynligvis være mest nærliggende at det blir inngått avtale om frivillig forvaltning. Andre enn den som er part kan ikke sette frem krav, men kan anmode om tvungen forvaltning. Formelt sett betyr dette at saken tas opp av eget tiltak. Dette innebærer at det ikke er å anse som et vedtak om avslag dersom det besluttes at det ikke skal fattes vedtak om tvungen forvaltning. Beslutningen om ikke å fatte vedtak om tvungen forvaltning, kan da ikke påklages. Dette gjelder altså med mindre det er berettigede selv som har satt fram krav om tvungen forvaltning. Vergemålsloven har andre regler når det gjelder dette. I vergemålsloven 56, er det lovfestet at personer som etter loven har kompetanse til å begjære vergemål blir part i saken. Det er imidlertid ikke gitt regler i lov eller forskrift til 22-6 omkring partsforhold og klageadgang, og det kan heller ikke uten videre bygges på en analogi fra vergemålsloven. Forholdet reguleres således etter forvaltningslovens regler om hvem som er parter og hvem som kan ha rettslig klageinteresse. Det legges til grunn at det ikke er andre enn berettigede selv som har klageadgang i saker om tvungen forvaltning og at andre ikke skal anses for å være part eller ha rettslig klageinteresse (dvs. ha klageadgang uten å være part). Dette standpunktet bør også sees i sammen med at partsrettigheter og rettslig klageinteresse gir rett til innsyn i saken og derved opplysninger som i utgangspunktet er taushetsbelagte (med mindre de allerede er kjent for nærstående). En begjæring fra andre må imidlertid alltid vurderes på ethvert stadium av saken, men saken tas da formelt opp av eget tiltak. Vedtaksmyndighet når personen ikke er bosatt i Norge Det er ikke gitt regler som omhandler dette. Det er ikke i kapittel 22, som i stønadskapitlene, satt som vilkår at personen må være medlem i folketrygden. Det er heller ikke lovfestet vilkår om at personen må være bosatt i Norge, eller være norsk statsborger. Utgangspunktet er da at det ikke er formelle skranker for at en sak om tvungen forvaltning kan behandles i Norge selv om personen har flyttet til utlandet er imidlertid en «kanregel», og det må derfor foretas en konkret vurdering av hva som er det naturlige anvendelsesområde og om det rent praktisk er mulig å følge opp et vedtak om tvungen forvaltning på en forsvarlig måte. Det kan da være formålstjenlig å ta utgangspunkt i vergemålsloven og de hensyn som der er lagt til grunn. Forholdet er regulert i vergemålsloven 98, som lyder: «Om en norsk statsborger har flyttet fra Norge, kan sak etter loven her i særlige tilfeller behandles av fylkesmannen der personen hadde sin siste bopel i Norge.» I Ot.prp. nr. 110 ( ), som er forarbeidene til vergemålsloven, uttaler departementet : "I bestemmelsen foreslås det en snever unntaksregel for utflyttede, norske statsborgere, se punkt I Norge legges bopel til grunn for tilknytning til riket, og ikke statsborgerskap. Personer som har flyttet fra riket, har dermed i utgangspunktet ikke rett til bistand fra vergemålsmyndigheten. Utflyttede norske statsborgere erfarer fra tid til annen at de heller ikke får slik bistand i bostedsstaten siden de ikke er statsborgere i bostedslandet. Det foreslås derfor at fylkesmannen der personen sist hadde bopel i riket, i særlige tilfeller skal ha kompetanse, men ikke plikt, til å behandle saken. I vurderingen bør det legges vekt på om forholdene er slik at fylkesmannen vil være i stand til å utøve sine oppgaver etter loven til tross for at personen er utflyttet, om personen kan få nødvendig bistand i bostedslandet, om personen har fast eiendom i Norge, eller om det er andre forhold som taler for at det skal kunne opprettes vergemål i Norge. Et slikt forhold kan være at fylkesmannen vil være best egnet til

6 å vurdere personens interesser, jf. Haagkonvensjonen [side 226] 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne artikkel 7." (Konvensjonen omfatter ikke trygdeytelser.) De reelle hensyn som her kommer til uttrykk, må også kunne legges til grunn for vurderingen av anvendelsesområdet til I praksis vil det sannsynligvis i all hovedsak være aktuelt å vurdere tvungen forvaltning der personen har flyttet til utlandet og åpenbart bruker sine trygdeytelser til skade for en som han eller hun plikter å forsørge og som bor igjen i Norge. Tredje ledd, forholdet til fylkesmannen I NOU 2004:16 Vergemål, ble det foreslått å oppheve 22-6 ut fra rettssikkerhetshensyn. Utvalget fremholdt at vedtak etter bestemmelsen i realiteten er en «handleevnefratakelse». Utvalget mente også, at ved tilstander som nevnt i første ledd første punktum, vil vedkommende ha behov for å bli satt under vergemål. Vergemålsutvalgets forslag om å oppheve 22-6 ble ikke fulgt opp av departementet. Departementet fremholdt blant annet ar det var behov for bestemmelsen, og uttaler i Ot.prp. nr. 110 ( ): «Når det gjelder bestemmelsene i folketrygdloven mv. om tvungen forvaltning av kontantytelser fra blant annet folketrygden, er departementet enig med utvalget i at det kan anses noe betenkelig at trygdekontorer (NAV) og institusjoner er tillagt myndighet til å treffe beslutninger om dette. Samtidig deler departementet den oppfatningen som enkelte høringsinstanser har gitt uttrykk for, om at bestemmelsene er praktiske, og at det kan være behov for at mindre inngripende former for delvis fratakelse av handleevnen kan skje uten at domstolsbehandling er påkrevd. Lite byråkratiske og kostnadskrevende ordninger vil kunne virke positivt for den hjelpetrengende selv.» For å styrke rettssikkerhetsgarantien, ble någjeldende tredje ledd i 22-6 vedtatt. I proposisjonen uttaler departementet: «Etter FN-konvensjonen 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 12 nr. 4 kreves det at alle tiltak som gjelder utøvelsen av den rettslige handleevnen "gjennomgås jevnlig av kompetent, uavhengig og upartisk myndighet eller rettsinstans". Departementet ser derfor behov for regler som ivaretar sammenhengen mellom vedtak om tvungen forvaltning etter helse- og sosiallovgivningen og de hjelpetiltak som følger av vergemålsloven kapittel 4. Etter departementets syn bør disse reglene utformes med sikte på å styrke rettssikkerheten ved at fylkesmannen får kunnskap om vedtaket og derved anledning til å treffe vedtak om vergemål om forholdene i saken ellers skulle tilsi det. Hvor det treffes vedtak om tvungen forvaltning uten at det er opprettet vergemål etter kapittel 4, ser departementet det som hensiktsmessig at den instansen som treffer vedtaket om tvungen forvaltning, pålegges en plikt til å sende en kopi av vedtaket til fylkesmannen. På denne måten vil fylkesmannen få viktig kunnskap om personer som det eventuelt kan være grunn til å vurdere opprettelse av vergemål for. Samtidig vil en slik bestemmelse kunne ha en viss "oppdragende" effekt på den instansen som beslutter tvungen forvaltning, ved at en annen myndighet får anledning til blant annet å se på hvilket grunnlag vedtaket er truffet på. Dersom vilkårene for vergemål er til stede, kan fylkesmannen beslutte om det fortsatt er hensiktsmessig med en ordning med tvungen forvaltning, eller om denne kompetansen skal overføres til vergen.» Denne uttalelsen fra departementet stiller også visse krav til utformingen av et vedtak om tvungen forvaltning. NAV har plikt til å sende kopi av vedtaket til fylkesmannen slik at fylkesmannen skal kunne vurdere om det kan være grunn til å opprette vergemål for personen. Vedtakets innhold må derfor være slik at fylkesmannen blir i stand til å foreta en reell vurdering av dette. Det vises også til vergemålsloven 67 hvor fylkesmannen ved opprettelse av vergemål er pålagt å vurdere om midler som er underlagt tvungen forvaltning etter 22-6 (samt ftrl og helse- og omsorgstjenesteloven 12-4) i stedet skal forvaltes av vergen. Dersom personen allerede er under vergemål, følger det av 22-6 andre ledd at vergen må samtykke til vedtak hvis forvaltning av ytelsen hører under vergens mandat. Vergemålsloven 57, meldeplikt til fylkesmannen En person som ved tvungen forvaltning får innskrenket disposisjonsrett til sin folketrygdytelse, har sin rettslige handleevne i behold og kan selv foreta rettslige handlinger og råde over sine øvrige midler, uten noen form for begrensning. Den som skal disponere folketrygdytelsen, har derfor ikke mandat til å foreta andre handlinger på vegne av personen, med mindre det foreligge fullmakt fra personen selv. Dersom en person har behov for bistand utover tvungen forvaltning av sine trygdeytelser, må det vurderes om det skal gis melding til fylkesmannen.

7 I vergemålsloven 57 er det gitt pålegg om meldeplikt for institusjoner og andre. Bestemmelsens første ledd lyder slik: «Må det antas at det er behov for vergemål for en person som er innlagt i institusjon, skal institusjonen melde fra til fylkesmannen. Meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skal begrunnes.» I vergemålsforskriften 12 er det gitt nærmere regler om meldeplikten. Bestemmelsens første ledd lyder slik: «Melding om behov for vergemål etter vergemålsloven 57 skal begrunnes. Begrunnelsen skal inneholde en beskrivelse av tilstanden til personen som det antas har behov for vergemål, samt en vurdering av på hvilke områder det antas at personen har behov for bistand fra verge. Meldingen skal også inneholde en vurdering av hvorvidt det er behov for fratakelse av rettslig handleevne, jf. vergemålsloven 22.» Ettersom tvungen forvaltning etter 22-6 kun omfatter ytelser etter folketrygdloven, er det viktig at fylkesmannen får melding dersom det avdekkes at personen det gjelder har midler av noe omfang utover folketrygdytelsene. Det er naturlig å begrense anvendelsesområdet til 22-6 ut fra de samme betraktninger som legges til grunn for begrensingen i vergemålsloven 94 om rekkevidden av legalfullmakten til nærstående. Dette innebærer at forvalter skal foreta enkle dagligdagse disposisjoner som gjelder utgifter knyttet til bolig, daglig underhold, offentlige avgifter, skatt og forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler. Dersom det må tas stilling til hvordan likvide midler skal forvaltes, ligger dette utenfor anvendelsesområdet til 22-6, med mindre det er snakk om relativt beskjedne beløp som naturlig plasseres på konto i personens navn. Det kan også være aktuelt å gi melding til fylkesmannen dersom personen konsekvent handler på en måte som gjør det vanskelig å gjennomføre et vedtak om tvungenforvaltning etter hensikten. Det vises til at personen har sin rettslige handleevne i behold og kan inngå bindende avtaler som innebærer økonomiske forpliktelser som potensielt kan føre til utleggstrekk i vedkommendes ytelser. Regnskapsplikt, revisjon av regnskap og vedtak Det er vedtaksorganet som har ansvar for å føre kontroll med at vedtakene blir gjennomført som forutsatt. Det er ikke gitt formelle regler i lov eller forskrift om regnskapsplikt. At det foreligger plikt til å dokumentere hvordan midlene disponeres, er likevel selvsagt. Uten slik dokumentasjon kan det ikke føres kontroll med at midlene er brukt til beste for personen, slik loven krever, eller om forvalter har holdt seg innenfor det mandatet som er gitt i vedtaket. Det skal føres et enkelt regnskap. I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig å arkivere kontoutskrifter. Pålegg om regnskapsplikt, og en nærmere presisering av innholdet i denne, må gis i selve vedtaket. Nærstående kan fritas for regnskapsplikt når det ikke synes nødvendig sett hen til omfanget av hva som forvaltes og situasjonen for øvrig. Også dette må fremgå av vedtaket. Vedtaksinstansen skal foreta jevnlig gjennomgang, fortrinnsvis en gang i året, for å vurdere om vedtakene bør endres eller oppheves, med mindre det ansees åpenbart unødvendig med slik kontroll. Det kan for eksempel være tilfellet når det er konstatert varig alvorlig mental svekkelse. Det skal fastsettes i vedtakene at den som forvalter ytelsen, innen en viss tid, skal foreta en fornyet vurdering som skal sendes til vedtaksinstansen. Dersom det er lite sannsynlig at forholdne vil endre seg, kan det være tilstrekkelig at det fastsettes i vedtaket at forvalter skal sende en bekreftelse på at forholdne er uendret. Det må således vurderes konkret i den enkelte sak hvor omfattende revisjon forvalter skal pålegges å utføre. Fjerde ledd, forskriftshjemmel Det er ikke gitt forskrifter til 22-6.

Vergemål Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek

Vergemål Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek Vergemål 23.01.2019 Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek Vergemålsloven Dato LOV-2010-03-26-9 Ikrafttredelse: 01.07.2013, 05.04.2013 Holdningsreform Rundskriv om opprettelse av vergemål (Statens

Detaljer

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Program Kort om vergens mandat og oppgaver Person med verges medbestemmelsesrett og samtykkekompetanse Rettslig handleevne

Detaljer

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Hva skal jeg snakke om? Kort orientering om reformen og bakgrunnen for denne De nye vergemålsformene for voksne Vergemål med og uten fratakelse av rettslig

Detaljer

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE 1 ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler melding om behov for eller begjæring om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål

Detaljer

VERGEMÅL Januarseminaret Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus

VERGEMÅL Januarseminaret Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus VERGEMÅL Januarseminaret 2018 Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva skal jeg snakke om? Vergemålsloven av 26. mars 2010 nr. 9 - Når kan det etableres vergemål for voksne personer?

Detaljer

Informasjon om Vergemålsreformen

Informasjon om Vergemålsreformen Informasjon om Vergemålsreformen GerIT, 7. januar 2014 Lars Gustavsen fagsjef - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Disposisjon Litt om tidligere system Tidligere lovgivning og kommunale overformynderi Vergemålsreformens

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010 Ny vergemålslov Lov av 26. mars 2010 Formålet med ny vergemålslov Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål Profesjonalisere vergemålsforvaltningen Styrke arbeidet med

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss.

Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss. Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss Besøk: Statens hus, Tordenskiolds gate 12, inngang Sjøsiden Telefon: 22 00 37

Detaljer

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv?

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Fylkesmannen i Østfold v/jorunn Syvertsen og Tone Aaland Svartveit 12. juni 2015 Dette skal vi snakke om: «Arbeidsfordeling»,

Detaljer

Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål

Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål 17.04.2018 Stian Stensrud Rådgiver 1 CRPD artikkel 12 «mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til overalt å anerkjennes som en person i rettslig henseende.»

Detaljer

Selvbestemmelsesretten. Aleksander Eggum

Selvbestemmelsesretten. Aleksander Eggum Selvbestemmelsesretten Aleksander Eggum Reform i utvikling Rundskriv om opprettelse av vergemål en veiledning til Fylkesmennene om opprettelse av vergemål for voksne, 27. februar 2018. Statens sivilrettsforvaltning.

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål

Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål Pål Sondre Kristiansen Seniorrådgiver 12.06.2019 Lovens virkeområde -Vergemål for barn under 18 år for voksne (uten/ med fratakelse av rettslig handleevne) EMA

Detaljer

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem?

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Sør-Trøndersk Demensforum 2016 Juridisk rådgiver Hilde Hoff 2 Ny vergemålslov - Ny vergemålslov i kraft fra 1. juli 2013 (erstatter

Detaljer

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 Vergemålsreformen Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 1 Målet med loven Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) s. 1: «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland VERGEKURS 2014 Erfaringer Utfordringer Alternativer til vergemål Vergens rolle og oppdrag Samtykkekompetanse Fylkesmannens samtykke Gaver og forskudd på arv Bruk av kapital Forvaltning Regnskap Godtgjøring

Detaljer

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande Hva er vergemål? Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter og i ulik grad ikke er i stand

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Møte for faste verger

Møte for faste verger Møte for faste verger Tønsberg, 27. september 2017 fagsjef Lars Gustavsen Program 1730-1740 Velkommen v/ fagsjef Lars Gustavsen 1740-1840 Vergehavers samtykkekompetanse. Hvordan den kan variere fra område

Detaljer

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål PIO-senteret 02.05.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt?

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Hovedtrekk og bakgrunn for reformen Ny organisering Individtilpasset vergemål Meldeplikt for institusjoner og andre Taushetsplikt Litt om legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Detaljer

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Vergemål Fagdag Kongsvinger 30.10.14 Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Agenda 1. Vergemålsreformen; bakgrunn, regelverk og organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Krav til å bli verge vergens

Detaljer

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse 1 ORIENTERING OM VERGEMÅL MED FRATAKELSE AV DEN RETTSLIG HANDLEEVNE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler begjæring (søknad) om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål for

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Vergemålsordningen Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Noen ansatser Litt om vergemål i Nordland Ulike typer vergemål, grunnvilkår, vergens mandat, krav til samtykke

Detaljer

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25.

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Oktober 2012 Re$slig forankring Vergemålsloven av 22. april nr. 3 1927 Lov om

Detaljer

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Hvem gjelder forskriften for Pasienter i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon ( aldershjem, sykehjem) Langtidspasienter i psykiatriske

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 FYLKESMANNEN I TROMS Justis- og sosialavdelingen Avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen tlf 77642040/41470466 Nils Aadnesen (fagansvar) tlf 77642064/94164933

Detaljer

Lov om vergemål av

Lov om vergemål av MIUH, Årsmøtet 27.oktober 2013 Lov om vergemål av 260310 Nils Olav Aanonsen avdelingsleder Avdeling for nevrohabilitering OUS Nils Olav Aanonsen Fagdag MIUH 271013 I kraft fra 010613 Lov om vergemål av

Detaljer

Noen kritiske bemerkninger til Prop.107L Ny arvelov. Advokat Kristin Hegstad

Noen kritiske bemerkninger til Prop.107L Ny arvelov. Advokat Kristin Hegstad Noen kritiske bemerkninger til Prop.107L Ny arvelov Advokat Kristin Hegstad Temaene Arvelaters adgang til å råde over pliktdelsarven - lovforslaget 53. Tidspunktet for opphør av ektefellens arverett etter

Detaljer

Vergens mandat. Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik

Vergens mandat. Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik Vergens mandat Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik 09.09.2016 1 Hvilke disposisjoner kan en verge treffe på vegne av person med verge? Beror på en tolkning av vergefullmakten. Økonomisk mandat. Personlig

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 2018/ Arkivkode: 008 Dato:

Deres ref: Vår ref: 2018/ Arkivkode: 008 Dato: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2018/58107-7 Arkivkode: 008 Dato: 13.02.2019 Høringsuttalelse - endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse,

Detaljer

Vergemål for utviklingshemmede

Vergemål for utviklingshemmede Vergemål for utviklingshemmede Særlig om vergens oppgaver og kompetanse Fagnettverk Nord 18.03.15 Målsetting for reformen Sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd,

Detaljer

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Eksempler på lovbestemmelser/konvensjoner som slår fast selvbestemmelse

Detaljer

Vergemål. Nidaroskongressen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Camilla Knudsen. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Vergemål. Nidaroskongressen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Camilla Knudsen. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemål Nidaroskongressen 2017 Foto: Camilla Knudsen 2 HVORDAN GÅR MAN FREM Begjæring om vergemål reguleres av vergemålsloven 56; - Personen selv, - Personens ektefelle/samboer,

Detaljer

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Vergemålsinstituttet Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Status 3500 vergemål Ca 1300 nye siden 2013 Avgjort ca 2500 søknader om samtykke, vederlag m.v. 950 millioner til forvaltning

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni Juni 2013 1 For deg er det aktuelt at vi snakker om Kort informasjon om reformen Frivillighet,

Detaljer

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemålsreformen ny lov om vergemål Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er vergemål? Det sentrale siktemålet med vergemålsloven er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Vergemål - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015 v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), s. 1: «Det

Detaljer

VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE. Ved rådgiver Shamila Riaz

VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE. Ved rådgiver Shamila Riaz VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE Ved rådgiver Shamila Riaz Disposisjon Kort om vergemål: meldeplikt, vilkårene for å bli underlagt vergemål, vergemålets omfang,

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse,

Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse, Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse, forholdet til verge og andre som vil hjelpe Foredrag på fagkonferanse på Storefjell Resort Hotell, Gol 8. november 2018 Fagsjef

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Anne-Karine Tverråen, Fagsjef vergemål Fylkesmannen i Telemark Vergemålsloven gir 3 muligheter for ivaretakelse av voksne personer: Vergemål for voksne - vanlig

Detaljer

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen Legens rolle i vergemålssaker Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen 13.09.2016 1 Vergemål en frivillig ordning for noen Gjennomgang av temaer: - Legens rett og plikt i vergemålssaker

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Samtykkesøknader. Aleksander Eggum

Samtykkesøknader. Aleksander Eggum Samtykkesøknader Aleksander Eggum Vergemålsloven 37-43. Søke om samtykke fra Fylkesmannen til en del disposisjoner (kapittel 6: salg, kjøp, lån, arveforskudd, pantsettelse, utleie, mm.) Aktuelle søknader

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/8674-2 Dato: 24.10.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM SOSIALE TJENESTER, 18, STØNAD TIL LIVSOPPHOLD INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Høring - NOU 2016:17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høring - NOU 2016:17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 DEP 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/3614 16/7709 - TJU 28.02.2017 Høring - NOU 2016:17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter

Detaljer

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Innholdet i fremstillingen 1. Oversikt over forskjellige

Detaljer

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016 Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland 1 Vergemålsreformen Ny vergemålslov ble vedtatt av et enstemmig Storting våren 2010 Ikrafttredelse 1. juli 2013, Fylkesmannen tok over.

Detaljer

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger Vergemålsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019

Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019 Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019 Agenda Gjennomgang av sentrale lovbestemmelser Oppnevning av verge Samtykkekompetanse Alternativer til vergemål (Vergemål for voksen,

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen v/anne-mari Kirkevold Rustan, Mette Lie-Haugen og Elisabeth Solberg Dagsorden for informasjonsmøtet Generelt om Fylkesmannen og status for

Detaljer

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Fagdag Stavanger 1. september Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Arbeids- og velferdsdirektoratet v/stine Glosli Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 2009-12-18

Detaljer

Vergeordningen. Pårørendeskolen 04. September v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen

Vergeordningen. Pårørendeskolen 04. September v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen Vergeordningen Pårørendeskolen 04. September 2018 v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen Hva skal jeg snakke om? Regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen

Detaljer

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Odd Harald Mork Trude Jansen Asskildt Renate Skarstad Ingrid Renolen Oda Bjørge Bringa Anette Brenden Sturla Huse Aud Helen Hølmen Berit Siring Torsbakken Annichen

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2018

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2018 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2018 01.02.18 (Informasjonsskrivet erstatter informasjonsskriv 2/2013 om bruk av vilkår) Bruk av vilkår ved tildeling

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger 24.04.17 1 Verge for personer som bor på sykehjem Den som har fylt 18 år og som på grunn

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Barn med særlige behov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter /horing-om2/id2457760/ 1 Forslag til endring 1. Forslag om overføring

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Å være verge for en voksen

Å være verge for en voksen Å være verge for en voksen møte for verger for voksne i Vestfold 17. mars 2015 Hjertnes kulturhus, Sandefjord 19. mars 2015 Våle samfunnshus, Amfiet, Re 23. mars 2015 Auditoriet, Statens park, Tønsberg

Detaljer

Selvbestemmelsesrett og samtykke

Selvbestemmelsesrett og samtykke 1 Selvbestemmelsesrett og samtykke Samtykke Samtykke vil si å tillate at en handling rammer en selv Det foreligger flere typer samtykke Det enkleste er samtykke avgitt av en person som fullt ut forstår

Detaljer

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven Saksbehandler: Avdeling for opplæringsloven Fylkesmannen i Oppland Vår dato: 01.10.2018 Deres dato: 13.03.2018 Vår referanse: 2018/15892 Deres referanse: Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Detaljer

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 NR 14/2013 Dato: 31.05.2013 Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 Rundskriv fra Finans Norge

Detaljer

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast

Detaljer

Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper

Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper «JURIDISK WORKSHOP» Velferdsrett - uføretrygd, Oslo H2015 1 Overordnet formål Folketrygdloven 1997 (ftrl.) 12-1 «Formålet

Detaljer

Vedlegg til høringssvar forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Vedlegg til høringssvar forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger Vedlegg til høringssvar forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger Forskriften 2 Arbeidsrettet tiltak I den nye forskriften gis det en uttømmende definisjon av hva som skal anses som

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen,

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen, VERGEMÅL Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 08.11.2017 Fra forarbeidene Bl ny vergemålslov; «Alle mennesker har evnen.l å ha re0gheter og plikter, men ikke alle har evnen.l selv å foreta handlinger som s.9er

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Arild Karlsen, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Brynjulf Egeberg, medisinsk

Detaljer

Oddvar Faltin teamleder helse- og omsorgstjenester. Pårørendesenteret i Oslo, 19.september 2018

Oddvar Faltin teamleder helse- og omsorgstjenester. Pårørendesenteret i Oslo, 19.september 2018 Oddvar Faltin teamleder helse- og omsorgstjenester Pårørendesenteret i Oslo, 19.september 2018 Ombudets mandat Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Agenda for dagen Generelt om Fylkesmannen og status for vergemålsfeltet i dag Innledning om reformen og ny lov Vergemålene i ny lov Forvaltning

Detaljer

Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv

Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv Bente Hustad Rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SELVBESTEMMELSE OG BESLUTNINGSKOMPETANSE PÅ

Detaljer

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål Pårørendesenteret 25.10.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Vergens rolle og mandat

Vergens rolle og mandat Vergens rolle og mandat Oslo kongressenter 01.11.2018 v/seniorrådgiver Aleksander Hamre Leet Vergerollen Vergen skal: ivareta interessene til den som man er verge for innenfor det mandat man har fått fra

Detaljer

Endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.

Endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv. Høringsnotat Lovavdelingen November 2018 Snr. 18/5852 Endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.) Innhold

Detaljer

Tolkningsuttalelse Bruk av private aktører ved tilsyn under samvær etter omsorgsovertakelse

Tolkningsuttalelse Bruk av private aktører ved tilsyn under samvær etter omsorgsovertakelse Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Deres ref: Vår ref: 2017/60881-2 Arkivkode: 30 Dato: 30.04.2018 Tolkningsuttalelse Bruk av private aktører ved tilsyn under samvær etter omsorgsovertakelse

Detaljer

Selvbestemmelsesrett og samtykke

Selvbestemmelsesrett og samtykke 1 Selvbestemmelsesrett og samtykke Samtykke Samtykke vil si å tillate at en handling rammer en selv Det foreligger flere typer samtykke Det enkleste er samtykke avgitt av en person som fullt ut forstår

Detaljer

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 17/2010 Sakens parter: A. Norsk

Detaljer

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 Høringsnotat Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 FORSLAG TIL ENDRING I VERGEMÅLSFORSKRIFTEN 26 HEVING AV BELØPSGRENSEN FOR NÅR FYLKESMANNEN SKAL FORVALTE

Detaljer

Informasjon om vergemål

Informasjon om vergemål Informasjon om vergemål Primærmedisinsk uke Tvang og makt i helsetjenesten Fredag 28. oktober 2016 Lars Gustavsen fagsjef - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Dagens agenda 10:30-10:35 Innledning og agenda

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Olav Vik, juridisk

Detaljer

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge...

Detaljer