Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525"

Transkript

1 NR 14/2013 Dato: Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: Rundskriv fra Finans Norge til medlemsbedriftene omfatter hovedsakelig informasjon fra Finans Norges egne organer samt informasjon vedrørende endret regelverk. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen. Dessuten legges alle rundskriv fra Finans Norge ut på medlemsnett. Det forutsettes at mottaker hos medlemsselskapene foretar den nødvendige interne distribusjon. Ny vergemålslov fra 1. juli 2013 Fra 1. juli 2013 trer ny vergemålslov med forskrifter i kraft. Den nye loven erstatter gjeldende vergemålslov fra 1927 og umyndiggjøringsloven fra Nytt i loven er blant annet at tilsyn med verger og forvaltning av mindreåriges midler overføres fra de kommunale overformynderiene til fylkesmennene. Videre økes grensen for når mindreåriges midler skal forvaltes av det offentlige fra kr ,- til 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. En viktig nyhet for bankene er også at mindreårige som har fylt 15 år, etter endringer i finansavtaleloven 25 som trer i kraft 1. juli, alene kan inngå kontoavtale for såkalte frie rådighetsmidler. Finans Norge har utarbeidet mønstre til nye avtalevilkår for kontoer som eies av mindreårige. Justisdepartementet har utarbeidet vilkår for kontoer tilhørende personer under vergemål som forvaltes av det offentlige. De mest sentrale endringene i vergemålsregelverket samt endringene i finansavtaleloven 25 (som også trer i kraft fra ) omtales nedenfor. Mye god informasjon om vergemålsloven finnes også på Vergemålsportalen, 1. Vergemålsmyndighetene Fylkesmennene overtar fra lovens ikrafttredelsesdato oppgavene som de kommunale overformynderiene har hatt. Dette er blant annet å forvalte finansielle eiendeler som tilhører personer under vergemål og oppnevne verger for myndige personer som på grunn av sykdom, sinnslidelser, rusavhengighet eller lignende ikke er i stand til å ivareta sine interesser. En viktig oppgave for fylkesmennene vil også være å føre tilsyn med vergene. Side 1 av 10

2 Statens sivilrettsforvaltning skal føre tilsyn med fylkesmannen og behandle klager over fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven. Regler om vergemålsmyndighetene og saksbehandlingsreglene for fylkesmannen finnes i vergemålsloven kapittel 2 og Vergemål 2.1 Vergemål for mindreårige Personer under 18 år (mindreårige) er under vergemål og kan som utgangspunkt ikke selv foreta rettslige handlinger eller disponere over sine midler, se vergemålsloven 9. Vergene disponerer på den mindreåriges vegne. Verge for mindreårige er de som har foreldreansvar etter barneloven, jf. vergemålsloven 16. Normalt har begge foreldrene foreldreansvar sammen, og begge foreldrene er da verger sammen. Når det er to verger, er utgangspunktet at begge må opptre i fellesskap, se vergemålsloven 18. Kravet om at begge vergene må opptre sammen ved disposisjoner for mindreårige gjelder også for åpning og disponering av konto, se også finansavtaleloven ny 25. Det er enkelte unntak: En verge kan etter vergemålsloven 18 gi den andre vergen fullmakt til å opptre alene som verge, både generelt og for konkrete forhold. En verge kan alene opprette konto i den mindreåriges navn uten den andre vergens samtykke. Ved avtaleinngåelsen skal vergen i så fall opplyse om det finnes andre verger for den mindreårige. Dersom det finnes flere verger, skal institusjonen informere den andre vergen om opprettelsen av kontoen. Se endret finansavtalelov 25 tredje ledd. Vergen kan likevel ikke uten den andres verge disponere en slik konto med mindre det foreligger et særlig grunnlag for dette, se de neste to kulepunktene. Fylkesmannen kan beslutte at en av vergene skal kunne disponere en mindreårigs konto alene dersom den mindreårige bor sammen med bare en av vergene. Dette vil det særlig være behov for dersom den andre vergen er vanskelig å få tak i, er rusavhengig eller lignende. Se vergemålsloven 18 fjerde ledd. Gaveyter eller arvelater kan beslutte at arven eller gaven skal forvaltes på en bestemt måte, jf vergemålsloven 95. Dette innebærer også at gaveyteren eller arvelateren kan bestemme at en av vergene kan disponere midlene alene, jf. finansavtaleloven ny 25 fjerde ledd. Det er videre noen viktige unntak fra det formelle utgangspunktet om at vergene disponerer for den mindreårige: Side 2 av 10

3 Den mindreårige selv kan disponere over midler som er tjent ved eget arbeid etter fylte 15 år eller midler som vergen eller andre har latt den mindreårige få til egen fri rådighet, se vergemålsloven 12. En mindreårig som har fylt 15 år kan etter endret finansavtalelov 25 alene inngå avtale om innskuddskonto for midler som han eller hun har rett til å disponere over etter vergemålsloven 12. Uten vergesamtykke kan den mindreårige over 15 år også disponere over innskuddene på en slik konto. Dette betyr at foruten å gjøre kontante innskudd og uttak, kan den mindreårige alene inngå avtale med banken om å disponere innestående på kontoen også ved bruk av betalingskort og nettbank. Skal et betalingskort til mindreårige kunne benyttes til netthandel, bør banken likevel inngå avtale med vergene om dette. Dersom det skal opprettes en konto for en mindreårig under 15 år, krever dette alltid vergenes samtykke, også for midler som den mindreårige fritt kan disponere over etter vergemålsloven 12. Vergene må også samtykke til inngåelse av avtale om kort eller nettbank for mindreårige under 15 år. Mindreårige kan ikke inngå avtale om kredittkort heller ikke med vergenes samtykke. Dette vil være å stifte gjeld, noe som krever at vergen har fylkesmannens samtykke, se vergemålsloven 40. Finans Norge ved Kontraktsutvalget har utarbeidet nye mønsteravtaler for ungdomskonto som kan benyttes for midler som tilhører mindreårige. Mønsteravtalen gjelder for mindreårige både over og under 15 år og uansett om midlene på ungdomskontoen er frie rådighetsmidler eller ikke. Mønsteravtalen er lagt ut på Finans Norges medlemssider. 2.2 Vergemål for voksne Vilkår for vergemål Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det, jf. vergemålsloven 20. Dersom en person er i en av de overnevnte tilstander, må det vurderes hvorvidt vedkommende skal fratas sin rettslige handleevne helt eller delvis i økonomiske og/eller personlige forhold. For at en person skal fratas sin rettslige handleevne i økonomiske forhold, må dette være nødvendig for å hindre at han eller hun utsetter sin formue eller andre økonomiske interesser for fare for å bli vesentlig forringet, eller han eller hun blir utnyttet på en Side 3 av 10

4 utilbørlig måte, jf. vergemålsloven 22 annet ledd. Fratakelsen av den rettslige handlemåten kan begrenses til å gjelde bestemte eiendeler eller bestemte disposisjoner. En person som er fratatt den rettslige handleevnen vil i likhet med en mindreårig, kunne råde over midler som han eller hun har tjent ved eget arbeid eller virksomhet etter fylte 15 år, eller som vergen eller andre har latt personen få til egen rådighet, jf. vergemålsloven 23. Oppnevning av verger Fylkesmannen oppnevner verger, jf vergemålsloven kapittel 5. Verger oppnevnt for myndige personer har hittil vært kalt hjelpeverger, men kalles etter ny vergemålslov for verger. Allerede opprettede hjelpevergemål etter vergemålsloven av 1927, gjelder også etter ikrafttredelse av ny vergemålslov. Hjelpevergemålet skal etter ikrafttredelsen anses som et vergemål uten fratakelse av den rettslige handleevnen. Oppnevnt verges rettslige handleevne Vergen skal innenfor mandatet fra fylkesmannen, foreta rettslige handlinger og råde over midler på vegne av personen han eller hun er verge for, med mindre annet er bestemt i lov eller av arvelater/giver, jf. vergemålsloven 32. Dersom personen under vergemål ikke er fratatt den rettslige handleevnen, kan vergen ikke foreta disposisjonen hvis den som er satt under vergemål motsetter seg dette. Dette gjelder likevel ikke hvis personen under vergemål ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer, se vergemålsloven 33 annet ledd. Penger som ikke skal forvaltes av fylkesmannen, skal vergen sette på bankkonto i eierens navn. Vergen kan etter avtale med banken gis tilgang til alminnelige betalingsinstrumenter knyttet til kontoen til den som er under vergemål, jf. vergemålsloven 36. Vergen må ha fylkesmannens samtykke til å stifte gjeld på vegne av den som er under vergemål, likevel ikke ved opptak av lån til utdanning i statlig låneinstitusjon, se vergemålsloven 40. Samtykke fra fylkesmannen kreves også ved pantsettelse av vedkommendes eiendeler. Vergen må også ha fylkesmannen samtykke til bl.a. å erverve fast eiendom, pantsette fast eiendom, leie bort fast eiendom, erverve livsforsikring eller livrente og til å låne ut midler som tilhører den som er under vergemål til vergen selv eller til vergens nærstående, se vergemålsloven 39. Fylkesmannen må også samtykke for at vergen kan gi gaver eller arveforskudd på vegne av den som er under vergemål eller avslå arv og gave på vegne av vedkommende, se vergemålsloven 41 og 42. Side 4 av 10

5 Den som er under vergemål kan etter vergemålsloven 40 tredje ledd ikke pådras kausjonsansvar (selv ikke med fylkesmannens samtykke), og hans eller hennes eiendeler kan ikke stilles til sikkerhet for andres gjeld. Oppnevnte verger har regnskapsplikt til fylkesmannen, jf. vergemålsloven 35 jf. 53 jf. vergemålsforskriften 20. Kravene er vesentlig forenklet i det nye regelverket. Regnskapsplikten kan normalt oppfylles ved at vergen årlig bekrefter at eiendelene er forvaltet i samsvar med lov, forskrift og vedtak, samt sender inn årsoppgaver for aksjer/verdipapirer o.l, opplysninger om faste eiendommer som forvaltes, selvangivelse mv.. For å gjøre det enklest mulig for vergen, er bankene pålagt å sende direkte til fylkesmannen kontoutskrifter pr 31. desember for de kontoer som oppnevnte verger forvalter. Statens sivilrettsforvaltning har - på spørsmål fra Finans Norge - opplyst at organet vil gi bankene informasjon om formatet på slike årlige kontoutskrifter samt hvilke kontoer det skal sendes slike kontoutskrifter for. Dersom personen under vergemål selv disponerer konto (frie rådighetsmidler), har vergen ikke regnskapsplikt for disse midlene. Banken behøver da heller ikke å sende årlig kontoutskrift til fylkesmannen for denne kontoen. 3. Offentlig forvaltning av midler tilhørende personer under vergemål Overformynderiene har hittil forvaltet finansielle eiendeler til mindreårige når disse har oversteget kroner. Overformynderiet har da overtatt forvaltningen av de mindreåriges midler fra første krone. Etter de nye reglene heves beløpsgrensen til 2G (pt ca kroner), se vergemålsloven 36 og vergemålsforskriften 26. Nytt er også at denne grensen i utgangspunktet også skal gjelde for voksne under vergemål, se vergemålsloven 49. Er det ektefelle eller samboer som er oppnevnt som verge, skal fylkesmennene likevel ikke forvalte disse midlene, jf. vergemålsloven 44. Når grensebeløpet 2 G skal beregnes, har Lovavdelingen i et brev til Finans Norge gitt uttrykk for at også finansielle eiendeler som personen under vergemål har fått til fri rådighet (se ny vergemålslov 12) skal telle med. Midler som en giver eller arvelater etter vergemålsloven 95 uttrykkelig har bestemt skal holdes utenfor overformynderiets forvaltning, skal derimot holdes utenfor. Det er uklart om det kun er den del av de finansielle eiendeler som overstiger grensen på 2G som skal forvaltes av fylkesmennene, eller om fylkesmennene skal overta forvaltningen fra første krone. Finans Norge har lagt til grunn at det kun er midlene som overstiger 2G tilhørende personer under vergemål som skal forvaltes av Fylkesmannen. Denne oppfatningen er basert på dialog med Justisdepartementet og Justisdepartementets Side 5 av 10

6 engasjerte rådgivere samt det kvalifiseringsgrunnlaget som ble utarbeidet i forbindelse med kvalifiseringsprosessen for anbud om forvaltning av vergemålsmidler. I mai 2013 ga Statens sivilrettsforvaltning i en e-post til Finans Norge uttrykk for at beløpet fra første krone vil bli forvaltet av fylkesmannen dersom de finansielle eiendelene overstiger grensebeløpet på 2G. På grunnlag av denne tilbakemeldingen, har Finans Norge anmodet Justisdepartementets Lovavdeling om en avklaring av spørsmålet. Uansett utfallet av ovennevnte spørsmål for mindreårige, har det kommet signaler om at for voksne under vergemål, vil fylkesmannen beslutte at vergen får en passende sum til disposisjon for å dekke løpende utgifter. Alle midler som i dag forvaltes av overformynderiene, skal overføres til fylkesmennenes forvaltning og i en overgangsperiode på ett år forvaltes av fylkesmannen, se vergemålsloven 101 nr 4. Dette betyr at i utgangspunktet skal også beløp helt ned til kroner overføres til fylkesmannen. I løpet av ettårs perioden skal fylkesmannen beslutte om midler under 2G skal forvaltes. Hvis ikke fylkesmannen treffer noen beslutning, frigis midlene under 2G, og vergen kan da selv velge hvilken bank som ønskes benyttet. (Finans Norge er kjent med at det i flere overformynderier arbeides med å frigi for vergene midler som i sum ikke overstiger 2G pr 1. juli 2013.) Fylkesmennene vil få informasjon fra ligningsmyndighetene når finansielle eiendeler tilhørende en person under vergemål, herunder mindreåriges midler, overstiger 2G, se vergemålsloven 54 tredje ledd. Også vergen har plikt til å gi slik informasjon til fylkesmennene. Bankene har etter den nye loven ingen slik rapporteringsplikt. Hjemmelen i vergemålsloven 54 første ledd om at finansinstitusjoner gjennom forskrift kan pålegges å gi melding til fylkesmennene hvis personer under vergemål tilføres midler, er ikke benyttet. Fylkesmennenes forvaltning av finansielle eiendeler for personer under vergemål skjer ved at midlene plasseres på individuelle konti i bank, jf. vergemålsloven 51. Vergemålsmyndigheten har gjennomført en prosess for å få tilbud samt godkjenne de banker som ønsker å motta slike innskudd. Vergen kan velge hvilken av de kvalifiserte bankene som midlene skal plasseres i. Informasjon om hvilke banker som kan motta slike innskudd, og vilkårene for dette finnes på Vergemålsportalen. Statens sivilrettsforvaltning har i brev informert hjelpeverger og verger om valg av bank i forbindelse med ny vergemålslov. Side 6 av 10

7 4. Fremtidsfullmakt og legalfullmakt Vergemålsloven kapittel 10 inneholder bestemmelser om fremtidsfullmakter, herunder en bestemmelse om nærståendes representasjonsrett (legalfullmakt). Dette er nytt og er tenkt som et privatrettslig alternativ til vergemål. 4.1 Fremtidsfullmakt Ved fremtidsfullmakt kan personer over 18 år gi fullmakt til én eller flere fysiske personer (fullmektig(-er)) om å representere seg etter at vedkommende på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten, jf. vergemålsloven 78. Fullmaktsgiveren kan i utgangspunktet bestemme hva fremtidsfullmakten skal omfatte og kan gjelde både økonomiske og personlige forhold, jf. vergemålsloven 80. Som økonomiske forhold regnes blant annet kjøp og salg av eiendeler, betaling av gjeld og andre utgifter, forsikringsspørsmål, håndtering av bankkonto og selvangivelse, søknader om økonomiske ytelser på fullmaktsgiverens vegne og investering av fullmaktsgiverens midler. En fullmakt kan også begrenses til å gjelde på bestemte områder. Den personen som utpekes som fullmektig, må på det tidspunktet fullmakten trer i kraft ha fylt 18 år og ikke være satt under vergemål, jf. vergemålsloven 79 annet ledd. Fullmakten kan også utpeke en annen fullmektig for det tilfellet at fullmektigen blir midlertidig eller varig forhindret fra å utføre sitt oppdrag, jf. vergemålsloven 79 tredje ledd. Dets stilles en rekke formkrav til fremtidsfullmakter, jf. vergemålsloven 81. Fullmakten må gjøres skriftlig med to vitner som har fylt 18 år og som fullmaktsgiveren har godtatt, og som er tilstede sammen og som vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. Fullmaktsgiveren skal skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift, mens vitnene er til stede. Likeledes skal vitnene underskrive dokumentet mens fullmaktsgiveren er til stede, og etter fullmaktsgiverens ønske. Enkelte personer kan ikke være vitner dette gjelder fullmektigen og fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn. Vergemålsloven 82 inneholder også en oversikt over opplysninger fullmakten bør inneholde, for eksempel bør den dateres. Fullmektigen kan be om at fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen av en fremtidsfullmakt, jf. vergemålsloven 84. Ved en begjæring om stadfesting må fullmektigen legge frem fremtidsfullmakten, bevis for at pårørende er varslet og legeerklæring om fullmaktsgiverens helsetilstand. Blir ikrafttredelsen stadfestet, skal fullmektigen motta en attest om dette. Stadfesting skal registreres i ulike registre, for eksempel grunnboken, Side 7 av 10

8 Løsøreregistret, Verdipapirsentralen osv., jf. vergemålsloven 77. Stadfesting gir tredjepersoner (for eksempel bankene) tilleggsdokumentasjon for at fullmakten har trådt i kraft. Finans Norge er av den oppfatning at bankene normalt bør kreve at en fremtidsfullmakt stadfestes før en fullmektig gis rettigheter etter en fremtidsfullmakt, for eksempel disposisjonsrett til fullmaktsgiverens konto. Alternativet til stadfesting vil være fremleggelse av legeattest hvor det fremgår at fullmaktsgiveren er i en tilstand som nevnt i vergemålsloven 78. På vergemålsportalen ( finnes et eksempel på en fremtidsfullmakt som Finans Norges Kontraktsutvalg har gjennomgått og kan anbefale. 4.2 Nærstående representasjonsrett (legalfullmakt) Nærståendes representasjonsrett fremgår av vergemålsloven 94. Dette instituttet kan også kalles en legalfullmakt: Loven gir nærstående en formell kompetanse til å representere et familiemedlem uten skriftlig fullmakt fra personen selv og uten at de nærstående formelt blir oppnevnt som verge av fylkesmannen. Legalfullmakt kan brukes i en midlertidig situasjon, for eksempel ved akutt sykdom, men fullmakten kan i prinsippet også vare evig. Det er vilkår om at familiemedlemmet på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser. Nærstående har i kraft av legalfullmakt kompetanse til å: utføre praktiske og dagligdagse økonomiske gjøremål som gjelder familiemedlemmets (personen man hjelper) bolig og daglige underhold betale skatter og avgifter og forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler som familiemedlemmet selv har inngått sørge for nødvendige oppsigelser av betalingsoppdrag som ikke lenger er aktuelle disponere familiemedlemmets bankkonti i den utstrekning det er nødvendig for å utføre sine oppgaver (Ot.prp. nr. 110 ( ) s. 221) Som nærstående regner loven i prioritert rekkefølge: ektefelle eller samboer, barn, barnebarn, foreldre. En nærstående har bare representasjonsrett dersom samtlige medlemmer med høyere prioritet etter rekkefølgen som følger av første punktum, skriftlig har frasagt seg retten til å representere familiemedlemmet. En nærståendes Side 8 av 10

9 representasjonsrett gjelder ikke hvis det er oppnevnt verge for familiemedlemmet eller hvis forholdet omfattes av en fremtidsfullmakt. Dersom noen mer uvanlige disposisjoner ønskes gjennomført, for eksempel kjøp og salg av fast eiendom, og det ikke er opprettet fremtidsfullmakt, må det oppnevnes verge. Finans Norge mener at banken som hovedregel må innhente legeattest som viser at kontohaver er i den tilstand som uløser legalfullmakten, før den nærstående kan få disposisjonsrett til familiemedlemmets konto. Banken bør også forsøke å avklare at det ikke finnes fremtidsfullmakt eller er oppnevnt verge. Det vil således kunne være visse utfordringer for bankene å forholde seg til legalfullmakter, ikke minst fordi det kan være en viss fare for misbruk. 4.3 Faste betalingsoppdrag får evig liv Skriftlig fullmakt til en finansinstitusjon eller betalingsmottaker om at det som fast oppdrag skal foretas en bestemt angitt betaling på fullmaktsgiverens vegne (det vil si såkalte faste betalingsoppdrag og AvtaleGiro-fullmakter) er gyldig også etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser, jf. vergemålsloven 93. Både en verge og en fullmektig (fremtids- og legalfullmektig) kan innen for sine mandater kalle tilbake faste betalingsoppdrag. 5. Vergemålsloven 95 særskilt forvaltning etter bestemmelse av giver og arvelater En giver eller en arvelater kan etter vergemålsloven 95 ved gave eller testament bestemme at en gave eller arv som tilfaller en person under vergemål, skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte, se også vergemålsloven 49 annet ledd. Med andre ord kan giveren bestemme at fylkesmannen ikke skal ha en rolle i forvaltning av finansielle eiendeler som overføres til personer under vergemål. Det oppstilles enkelte formkrav til gaver som skal forvaltes på særskilt måte. For det første må givers bestemmelse være skriftlig og datert (gavebrev). Gavebrevet må være opprettet senest når gaven gis. I motsetning til ved opprettelsen av testament, stilles det ikke krav om at vitner må signere på gavedisposisjonen. En tilsvarende disposisjon fra arvelater må fremgå av et gyldig opprettet testament, jf. arveloven kapittel VIII. Vergemålsloven 95 vil, i følge merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 110 ( ) side 223, også få anvendelse på såkalte gavekonti som en giver kan opprette for en Side 9 av 10

10 mindreårig eller en person under vergemål. I motsetning til hva som er gjeldende rett, vil gaveyteren kunne fastsette at gaven på kontoen skal kunne forvaltes av én verge alene selv om den umyndige har flere verger, jf. endret finansavtalelov 25 nr. 4. Arvelateren/giveren vil i testament/gavebrev også kunne bestemme at midlene ikke skal være underlagt forvaltning eller regnskapsplikt til fylkesmannen. Dersom det er åpenbart uheldig for den som er under vergemål at midlene står til hans eller hennes rådighet, kan vergen med fylkesmannens samtykke frata vedkommende råderetten over dem eller bestemme at midlene skal forvaltes etter reglene i vergemålsloven. Finans Norge har laget mønster til erklæring om gave til mindreårige som skal unntas vergemålslovens regler om disponering og/eller forvaltning. Mønsteret ligger på Finans Norges medlemssider. Side 10 av 10

Vergemål Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek

Vergemål Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek Vergemål 23.01.2019 Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek Vergemålsloven Dato LOV-2010-03-26-9 Ikrafttredelse: 01.07.2013, 05.04.2013 Holdningsreform Rundskriv om opprettelse av vergemål (Statens

Detaljer

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010 Ny vergemålslov Lov av 26. mars 2010 Formålet med ny vergemålslov Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål Profesjonalisere vergemålsforvaltningen Styrke arbeidet med

Detaljer

Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål

Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål 17.04.2018 Stian Stensrud Rådgiver 1 CRPD artikkel 12 «mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til overalt å anerkjennes som en person i rettslig henseende.»

Detaljer

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Program Kort om vergens mandat og oppgaver Person med verges medbestemmelsesrett og samtykkekompetanse Rettslig handleevne

Detaljer

Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål

Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål Pål Sondre Kristiansen Seniorrådgiver 12.06.2019 Lovens virkeområde -Vergemål for barn under 18 år for voksne (uten/ med fratakelse av rettslig handleevne) EMA

Detaljer

Informasjon om Vergemålsreformen

Informasjon om Vergemålsreformen Informasjon om Vergemålsreformen GerIT, 7. januar 2014 Lars Gustavsen fagsjef - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Disposisjon Litt om tidligere system Tidligere lovgivning og kommunale overformynderi Vergemålsreformens

Detaljer

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt?

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Hovedtrekk og bakgrunn for reformen Ny organisering Individtilpasset vergemål Meldeplikt for institusjoner og andre Taushetsplikt Litt om legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

FREMTIDSFULLMAKT. Hva er fremtidsfullmakt?

FREMTIDSFULLMAKT. Hva er fremtidsfullmakt? FREMTIDSFULLMAKT Hva er fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir én eller flere personer (fullmektigen) mulighet til å ivareta fullmaktsgivers interesser på angitte områder dersom fullmaktsgiver,

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål PIO-senteret 02.05.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 Høringsnotat Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 FORSLAG TIL ENDRING I VERGEMÅLSFORSKRIFTEN 26 HEVING AV BELØPSGRENSEN FOR NÅR FYLKESMANNEN SKAL FORVALTE

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter

Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter 1. Grunnleggende informasjon om ordningen 1.1 Hva er en fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er en fysisk fullmakt som gir én eller flere

Detaljer

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv?

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Fylkesmannen i Østfold v/jorunn Syvertsen og Tone Aaland Svartveit 12. juni 2015 Dette skal vi snakke om: «Arbeidsfordeling»,

Detaljer

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Vergemålsinstituttet Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Status 3500 vergemål Ca 1300 nye siden 2013 Avgjort ca 2500 søknader om samtykke, vederlag m.v. 950 millioner til forvaltning

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Vergemål Fagdag Kongsvinger 30.10.14 Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Agenda 1. Vergemålsreformen; bakgrunn, regelverk og organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Krav til å bli verge vergens

Detaljer

Å være verge for en voksen

Å være verge for en voksen Å være verge for en voksen møte for verger for voksne i Vestfold 17. mars 2015 Hjertnes kulturhus, Sandefjord 19. mars 2015 Våle samfunnshus, Amfiet, Re 23. mars 2015 Auditoriet, Statens park, Tønsberg

Detaljer

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland VERGEKURS 2014 Erfaringer Utfordringer Alternativer til vergemål Vergens rolle og oppdrag Samtykkekompetanse Fylkesmannens samtykke Gaver og forskudd på arv Bruk av kapital Forvaltning Regnskap Godtgjøring

Detaljer

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Vergemålsordningen Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Noen ansatser Litt om vergemål i Nordland Ulike typer vergemål, grunnvilkår, vergens mandat, krav til samtykke

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem?

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Sør-Trøndersk Demensforum 2016 Juridisk rådgiver Hilde Hoff 2 Ny vergemålslov - Ny vergemålslov i kraft fra 1. juli 2013 (erstatter

Detaljer

Fremtidsfullmakter. - Mens man fortsatt kan planlegge fremtiden

Fremtidsfullmakter. - Mens man fortsatt kan planlegge fremtiden Fremtidsfullmakter - Mens man fortsatt kan planlegge fremtiden Presentasjon av kursholder Ida Brabrand, er advokat i Brækhus advokatfirma Jobber blant annet med arve- og familierett Ser hver dag hvor verdifullt

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 FYLKESMANNEN I TROMS Justis- og sosialavdelingen Avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen tlf 77642040/41470466 Nils Aadnesen (fagansvar) tlf 77642064/94164933

Detaljer

Vergemål for utviklingshemmede

Vergemål for utviklingshemmede Vergemål for utviklingshemmede Særlig om vergens oppgaver og kompetanse Fagnettverk Nord 18.03.15 Målsetting for reformen Sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd,

Detaljer

VERGEMÅL Januarseminaret Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus

VERGEMÅL Januarseminaret Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus VERGEMÅL Januarseminaret 2018 Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva skal jeg snakke om? Vergemålsloven av 26. mars 2010 nr. 9 - Når kan det etableres vergemål for voksne personer?

Detaljer

Vergeordningen. Pårørendeskolen 04. September v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen

Vergeordningen. Pårørendeskolen 04. September v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen Vergeordningen Pårørendeskolen 04. September 2018 v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen Hva skal jeg snakke om? Regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen

Detaljer

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 Vergemålsreformen Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 1 Målet med loven Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) s. 1: «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke

Detaljer

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN JANUAR 2013 1 Hva betyr det for meg som hjelpeverge at ny vergemålslov trer i kraft? Når ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013, vil det ikke

Detaljer

Lov om vergemål av

Lov om vergemål av MIUH, Årsmøtet 27.oktober 2013 Lov om vergemål av 260310 Nils Olav Aanonsen avdelingsleder Avdeling for nevrohabilitering OUS Nils Olav Aanonsen Fagdag MIUH 271013 I kraft fra 010613 Lov om vergemål av

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Hva skal jeg snakke om? Kort orientering om reformen og bakgrunnen for denne De nye vergemålsformene for voksne Vergemål med og uten fratakelse av rettslig

Detaljer

Vergemål. Nidaroskongressen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Camilla Knudsen. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Vergemål. Nidaroskongressen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Camilla Knudsen. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemål Nidaroskongressen 2017 Foto: Camilla Knudsen 2 HVORDAN GÅR MAN FREM Begjæring om vergemål reguleres av vergemålsloven 56; - Personen selv, - Personens ektefelle/samboer,

Detaljer

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE 1 ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler melding om behov for eller begjæring om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande Hva er vergemål? Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter og i ulik grad ikke er i stand

Detaljer

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Odd Harald Mork Trude Jansen Asskildt Renate Skarstad Ingrid Renolen Oda Bjørge Bringa Anette Brenden Sturla Huse Aud Helen Hølmen Berit Siring Torsbakken Annichen

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni Juni 2013 1 For deg er det aktuelt at vi snakker om Kort informasjon om reformen Frivillighet,

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Agenda for dagen Generelt om Fylkesmannen og status for vergemålsfeltet i dag Innledning om reformen og ny lov Vergemålene i ny lov Forvaltning

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss.

Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss. Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss Besøk: Statens hus, Tordenskiolds gate 12, inngang Sjøsiden Telefon: 22 00 37

Detaljer

FREMTIDSFULLMAKT. FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme

FREMTIDSFULLMAKT. FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme FREMTIDSFULLMAKT FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme Fremtidsfullmakt Hvem skal ta seg av din økonomi og personlige forhold når du ikke lenger klarer

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen v/anne-mari Kirkevold Rustan, Mette Lie-Haugen og Elisabeth Solberg Dagsorden for informasjonsmøtet Generelt om Fylkesmannen og status for

Detaljer

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminnelige- og Agenda: nærstående verger i Vestfold Kl. 1800 Velkommen Kl. 1810 Kort om reformen, vergens mandat og

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Vergemål - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015 v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), s. 1: «Det

Detaljer

Lovvedtak 36. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 154 L (2009 2010), jf. Prop. 4 L (2009 2010) og Ot.prp. nr.

Lovvedtak 36. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 154 L (2009 2010), jf. Prop. 4 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. Lovvedtak 36 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 154 L (2009 2010), jf. Prop. 4 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) I Stortingets møte 4. mars 2010 ble det gjort slikt vedtak

Detaljer

Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019

Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019 Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019 Agenda Gjennomgang av sentrale lovbestemmelser Oppnevning av verge Samtykkekompetanse Alternativer til vergemål (Vergemål for voksen,

Detaljer

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemålsreformen ny lov om vergemål Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er vergemål? Det sentrale siktemålet med vergemålsloven er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016 Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland 1 Vergemålsreformen Ny vergemålslov ble vedtatt av et enstemmig Storting våren 2010 Ikrafttredelse 1. juli 2013, Fylkesmannen tok over.

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen,

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen, VERGEMÅL Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 08.11.2017 Fra forarbeidene Bl ny vergemålslov; «Alle mennesker har evnen.l å ha re0gheter og plikter, men ikke alle har evnen.l selv å foreta handlinger som s.9er

Detaljer

Fagemne 1.6 Mindreårige, verge, fylkesmannen og banken

Fagemne 1.6 Mindreårige, verge, fylkesmannen og banken BI Bank og Forsikring Utskriftsvennlig versjon Kompendium, delhefte Fagemne 1.6 Mindreårige, verge, fylkesmannen og banken DAG JØRGEN HVEEM PERSONLIG ØKONOMI Kompendiet dekker kunnskapskravene for emneområdet

Detaljer

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål Pårørendesenteret 25.10.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Anne-Karine Tverråen, Fagsjef vergemål Fylkesmannen i Telemark Vergemålsloven gir 3 muligheter for ivaretakelse av voksne personer: Vergemål for voksne - vanlig

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

VERGEMÅL INFORMASJON

VERGEMÅL INFORMASJON VERGEMÅL INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR TRØNDELAG 2014 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål Personer under myndighetsalder 18 år Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming,

Detaljer

Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse,

Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse, Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse, forholdet til verge og andre som vil hjelpe Foredrag på fagkonferanse på Storefjell Resort Hotell, Gol 8. november 2018 Fagsjef

Detaljer

Informasjon om vergemål

Informasjon om vergemål Informasjon om vergemål Primærmedisinsk uke Tvang og makt i helsetjenesten Fredag 28. oktober 2016 Lars Gustavsen fagsjef - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Dagens agenda 10:30-10:35 Innledning og agenda

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge...

Detaljer

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Anne-Karine Tverråen, Underdirektør, Fylkesmannen i Telemark Utgangspunktet den enkeltes selvbestemmelsesrett / autonomi Vergens oppgaver og ansvar Taushetsplikt

Detaljer

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse 1 ORIENTERING OM VERGEMÅL MED FRATAKELSE AV DEN RETTSLIG HANDLEEVNE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler begjæring (søknad) om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål for

Detaljer

ARV. Kurs i regi av Huseiernes Landsforbund Stavanger 6. februar 2018

ARV. Kurs i regi av Huseiernes Landsforbund Stavanger 6. februar 2018 ARV Kurs i regi av Huseiernes Landsforbund Stavanger 6. februar 2018 1 Presentasjon av dagens tema Arv etter loven Arveplanlegging generasjonsskifte Arv etter testament Fremtidsfullmakter Avgrensning mot:

Detaljer

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger 24.04.17 1 Verge for personer som bor på sykehjem Den som har fylt 18 år og som på grunn

Detaljer

Fra juridisk synsvinkel v/ Marit Vestad

Fra juridisk synsvinkel v/ Marit Vestad Fra juridisk synsvinkel v/ Marit Vestad Vår erfaring fra tilsyn og gjennomgang av tilsendte vedtak: Det er ikke tilstrekkelig kunnskap om betydningen av å vurdere om en pasient har samtykkekompetanse eller

Detaljer

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland KURS FOR VERGER Agenda 1. Vergemålsreformen bakgrunn, regelverk, organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Fylkesmann vs. verge vergemålets innhold 4. Forvaltning av finansielle eiendeler 5. Økonomi og

Detaljer

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Høst 2013 Vår 2013 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål - Personer under myndighetsalder 18 år - Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens,

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Pb 8005 Dep 0030 OSLO Deres dato 31.03.201 4 Deres referanse Vår referanse 14/982 EP KKF/KTU/bj 2014/1 051 AKN Vår dato 01.09.201

Detaljer

Verjemålsreforma. nettverkssamling for sjukeheimslegar 5. november 2013 v/liv Sørevik

Verjemålsreforma. nettverkssamling for sjukeheimslegar 5. november 2013 v/liv Sørevik Verjemålsreforma nettverkssamling for sjukeheimslegar v/liv Sørevik 1 Ny organisering: Fylkesmannen ny lokal vergemålsmyndighet Ny sentral vergemålsmyndighet på Hamar Fylkene danner vergemålsdistrikt Saksbehandlere

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur Vergemål Velkommen til informasjonsmøte Tema for dagen: 17:00 17:20 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17:20 17:40 Finansforvaltning Solveig Helset, rådgiver

Detaljer

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25.

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Oktober 2012 Re$slig forankring Vergemålsloven av 22. april nr. 3 1927 Lov om

Detaljer

Kvalifisering for deltakelse i plasseringsordning for kapitalforvaltning av vergemålsmidler

Kvalifisering for deltakelse i plasseringsordning for kapitalforvaltning av vergemålsmidler Kvalifisering for deltakelse i plasseringsordning for kapitalforvaltning av vergemålsmidler Hamar, 19. august 2019 1 Innledning Personer med verge kan i dag plassere midler på kapitalkonto 1 i 42 norske

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nasjonalt mål: Plan for opplæring Alle verger og hjelpeverger skal 1) ha fått informasjon om vergemålsreformen 2) gjennomført

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Det kgl. Justis- og Politidepartement, Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 201100885 EP 09.02.2011 2011/3257-2 FM-J Ida Marie

Detaljer

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Hvem gjelder forskriften for Pasienter i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon ( aldershjem, sykehjem) Langtidspasienter i psykiatriske

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Selvbestemmelsesretten. Aleksander Eggum

Selvbestemmelsesretten. Aleksander Eggum Selvbestemmelsesretten Aleksander Eggum Reform i utvikling Rundskriv om opprettelse av vergemål en veiledning til Fylkesmennene om opprettelse av vergemål for voksne, 27. februar 2018. Statens sivilrettsforvaltning.

Detaljer

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen Legens rolle i vergemålssaker Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen 13.09.2016 1 Vergemål en frivillig ordning for noen Gjennomgang av temaer: - Legens rett og plikt i vergemålssaker

Detaljer

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Fylkesmannen Fylkesmannen er Kongen og regjeringens representant i fylket Fylkesmannen får oppdrag fra de ulike fagdepartementene

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

Møte for alminnelige- og pårørendeverger Agenda

Møte for alminnelige- og pårørendeverger Agenda Møte for alminnelige- og pårørendeverger Agenda 18:00-18:10 Velkommen v/fagsjef Lars Gustavsen 18:10-19:00 Grunnleggende privatøkonomi, budsjett, og disposisjon av vergekonto (herunder regnskap) v/seniorrådgiver

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Det Norske Veritas Pensjonistforening Høvik 24. april 2018. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

Vergens mandat. Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik

Vergens mandat. Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik Vergens mandat Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik 09.09.2016 1 Hvilke disposisjoner kan en verge treffe på vegne av person med verge? Beror på en tolkning av vergefullmakten. Økonomisk mandat. Personlig

Detaljer

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Eksempler på lovbestemmelser/konvensjoner som slår fast selvbestemmelse

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5.

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5. Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

Oddvar Faltin teamleder helse- og omsorgstjenester. Pårørendesenteret i Oslo, 19.september 2018

Oddvar Faltin teamleder helse- og omsorgstjenester. Pårørendesenteret i Oslo, 19.september 2018 Oddvar Faltin teamleder helse- og omsorgstjenester Pårørendesenteret i Oslo, 19.september 2018 Ombudets mandat Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet

Detaljer