Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål"

Transkript

1 Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

2 Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform - Fra kommunalt overformynderi til fylkesmannen - Regelverksreform - Ny vergemålslov i kraft 1. juli Holdningsreform - Selvbestemmelse øk.og personlig - Minste middels prinsipp - Individuelt mandat

3 Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 ( ), s. 1: «Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet.»

4 Alternativer til vergemål Nytt: Legalfullmakt til nærstående Gir de nærmeste (e.f., samboer, barn, barnebarn og foreldre) en lovhjemlet rett til å handle på vegne av personen med verge i enkle, dagligdagse forhold (vml 94) Nytt: Faste betalingsoppdrag (vml 93) - Faller ikke automatisk bort Nytt: Lovregulering av fremtidsfullmakter

5 Ny organisering Fylkesmannen er «lokal vergemålsmyndighet» (begrepet «overformynderi» bortfalt) Kommunene har ikke lenger noen formell rolle i vergemålsforvaltningen, men Statens sivilrettsforvaltning er ny «sentral vergemålsmyndighet» Tilsyn og klager

6 Ulike typer verger Foreldre som verger for sine barn Oppnevnte verger - Nærstående/familieverger - Alminnelige frivillige verger (venn, nabo ) - Faste (profesjonelle) verger - Advokatverger

7 Grunnvilkår for vergemål - voksne Sinnslidelse, herunder demens Psykisk utviklingshemming Rusmisbruk Alvorlig spilleavhengighet Alvorlig svekket helbred Ikke i stand til å ivareta sine interesser Konkret behov og årsakssammenheng

8 Krav til vergen Felles krav: - Egnet - Må samtykke - Må ikke selv ha verge Ikke-nærstående: - Politiattest (økokrim. og seksuallovbrudd) Faste (profesjonelle): - Tilleggskrav i kontrakt

9 Krav til samtykke frivillig, forutsatt samtykkekompetanse Samtykket skal omfatte: - At vm opprettes (om) - Vm`s omfang (hvor mye) - Hvem som skal være verge (hvem)

10 Nærmere om mandat - individtilpasning Hvert vergemål skal tilpasses personens behov eks. økonomisk og personlig Tre typer vergemål: - For voksne uten fratakelse av rettslig handleevne - For voksne med (hel eller delvis) fratakelse av rettslig handleevne - For mindreårige

11 Fratakelse av rettslig handleevne Begrepet «umyndiggjøring» ut Hel fratakelse av rettslig handleevne = tidl. umyndiggj. Delvis fratakelse av rettslig handleevne = helt nytt På det økonomiske området På det personlige området Resthandleevne Særlige personlige forhold Et eksempel vedr. delvis fratakelse av rettslig handleevne

12 Nærmere om vergens rolle Ivareta interessene til personen med verge, innenfor rammen av mandatet Høre personen med verge før det treffes større beslutninger, og ellers der det er naturlig Handle i tråd med personen med verges vilje, med mindre denne er fratatt sin rettslige handleevne på det aktuelle område, eller vedkommende åpenbart ikke er i stand til å forstå

13 Vergemålets funksjon i velferdssamfunnet En person med verges opplevelse fra litteraturens verden

14 Forvaltning av midler - kapitalkonto Alt over 2 G forvaltes av FM, hvis ikke: Personen med verge er samtykkekompetent, og ikke samtykker E.f. eller samboer er verge Arvelater el. giver har bestemt unntak FM kan gå over eller under 2 G i særl. tilf. Bruk krever godkjenning fra FM Årlig regnskap (FM)

15 Forvaltning av midler - vergekonto Alt inntil 2 G og formuesgoder som ikke er finansielle eiendeler (= penger, bankinnskudd, andre pengekrav, selskapsandeler, livspoliser, verdipapirer) Disponeres av vergen, i samråd med personen med verge Faste utgifter Årlig erklæring, kontoutskrifter, årsoppg., oppbevare bilag, selvangivelse (aut.?)

16 Forvaltning av midler - brukskonto - Til personen med verges frie benyttelse - Typisk «lommepenger» - Ikke regnskap - Avhengig av mandat og vergens skjønn

17 Forvaltning i institusjon Folketrygdloven 22-4 og 22-6 Helse- og oms.tj.loven 12-4 Forskrift nr

18 Forvaltning i bank Kapitalkonto (over 2 G) opprettes i den bank vergen/personen med verge velger blant godkjente banker Vergekonto og evt brukskonto opprettes i den bank vergen/personen med verge selv velger fritt

19 Forvaltning når e.f. eller samboer er verge FM tar ikke midler til forvaltning E.f./samboer står ikke under tilsyn, og har ikke opplysningsplikt etter loven Likevel et moment ved oppnevning av e.f. eller samboer som verge, der det er særkullsbarn, fullt særeie, skyer i horisonten

20 Godtgjøring til verge Nærstående (foreldre, barn, e.f./samboer) får bare godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det Alminnelige (ikke-nærstående) verger får i utg.pkt skattefritt per år per vm (hvis både økonomisk og personlig) Faste (profesjonelle) verger får i utg.pkt skattepliktig (hvis øk. og pers.) Advokater: Off. timesats

21 Fremtidsfullmakt Et privat alternativ til offentlig vergemål - hva, hvorfor, hvem, når og hvordan?

22 Hva er en fremtidsfullmakt? Definisjon i ny vergemålslov 78: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

23 Ulike typer fullmakter Økonomisk, personlig eller kombinasjon Alm. fullm. (øk.) bortfaller ved inkapabilitet Løpende fullmaktsforhold ( 93) Kun øk., typisk betalingsoppdrag Legalfullmakt til pårørende ( 94) E.f./samb., barn, b.barn, foreldr. Kun øk., «daglig drift» - Fullmakter med fremtidsvirkning

24 Fullmakter med fremtidsvirkning Vedvarende fullmakt - en alm. fullmakt (øk.), som går over til fremtidsfullmakt etter inkapabilitet (øk. og/eller pers.) Fremtidsfullmakt på det økonomiske omr. Fremtidsfullmakt på det personlige omr. Fremtidsfullmakt på det øk. og pers. omr.

25 Hvorfor fremtidsfullmakt? Individets selvbestemmelsesrett Behov for klarere juridiske rammer Behov for å tilrettelegge for pårørende Behov for å beskytte seg mot pårørende Trenger ikke FMs samtykke til kjøp, salg, utl., drift el. pants. av fast eiendom, avh. av verdifullt løsøre, utlån, gjeldsstiftelse, gaver av større verdi, arveforskudd m.v.

26 Faremomenter Kan ikke trekkes tilbake etter inntrådt inkapabilitet Økt selvbestemmelse betyr økt konsekvensansvar (risiko) En fremtidsfullmektig kan nok lettere enn en verge misbruke sin stilling Men: Også vergeordninger misbrukes Dessuten: De fleste hjelpetrengende har ingen formell interesseivaretakelse

27 Hvordan kan misbruksfaren reduseres? Bruke god tid på å tenke igjennom og drøfte nåværende og fremtidige behov normalt i samarbeid med akt. fullmektiger helst i samarbeid med person med særlig innsikt på fremtidsfullmaktsområdet kontroll- og bortfallsklausuler m.v. jfr testament

28 Alle «seniorer»? Hvem bør vurdere fremtidsfullmakt? En personlig historie Særlig begynnende demente og deres pårørende, fordi: de har normalt tid til forberedelse de demente er spesielt sårbare de dementes pårørende er slitne de er mange, og de blir stadig flere

29 Når? I utgangspunktet når som helst Ikke vent for lenge ved begynnende demens det kan gå fort til «fullmaktsførheten» er borte

30 Hvem bør ta initiativ? Ideelt sett den begynnende demente selv Vanligvis vil nærmeste pårørende ta initiativet Helse- og omsorgspersonell m.fl. bør kjenne til at fremtidsfullmakt er mulig

31 Hvordan opprette Noen må ta initiativ fremtidsfullmakt? Det bør/må tas kontakt med noen med særlig innsikt på området Fullmaktsgiver, påtenkte fullmektiger og «den innsiktsfulle» samarbeider Fullmakt undertegnes i vitners nærvær Legeattest bør legges ved

32 Spørsmål? Ta gjerne kontakt med vergemålsenheten hos fylkesmannen - Tlf e-post

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerdagene 2015 Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge...

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer