Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen"

Transkript

1 Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

2 Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger

3 Om Fylkesmannen Fylkesmannen Er statens representant i fylket og utfører oppgaver for 12 departementer og 9 direktorater Samordner statlige oppgaver på regionalt nivå (innen fylket) Ivaretar rettsikkerheten til innbyggere, næringsdrivende og organisasjoner klageinstans i mange saker Skal virke til gagn og beste for fylket og holde sentrale myndigheter orientert om viktige saker for fylket 18 fylkesmannsembeter med totalt ca 2400 ansatte Fylkesmannen i Hedmark 120 ansatte Statens hus på Hamar Konstituert fylkesmann: Sylvia Brustad

4 Organisering

5 Vergemålsreformen Dagens organisering Ett overformynderi i hver kommune 429 stk Fylkesmannsembetene er klage- og tilsynsmyndighet Ny lov fra 1. juli 2013 Ny organisering Overformynderiene opphører Fylkesmannen overtar overformynderienes oppgaver Statens sivilrettsforvaltning blir klage og tilsynsorgan Begrepet «hjelpeverge» utgår alle blir verger Målsetting om Økt rettssikkerhet Mer likebehandling Økt kvalitet

6 Hva er et vergemål? Å ivareta interessene til en som ikke kan ivareta sine egne interesser innen økonomiske og/eller personlige forhold En verge skal treffe beslutninger sammen med eller på den vergetrengendes vegne men skal høre personen og handle i tråd med personens vilje

7 Litt bakgrunn NOU 2004:16 (Norges offentlige utredninger) Vergemål Forslag til ny lov Forslag til ny organisering Fra kommunene til staten Mer enhetlig tilbud Styrket rettssikkerhet Ny vergemålslov ble vedtatt i mars Forskrift vedtatt våren 2013 Lov og forskrift kan tre i kraft 1. juli 2013.

8 Målet med loven Ot.prp.nr. 110 ( ) side 1: «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke alle har evnen til å selv foreta handlinger som stifter rett eller pådrar ansvar. Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet.»

9 Nøkkeltall om vergemål Om lag vergemål (ca. 1 % av befolkningen) etter 1. juli /3 voksne 1/3 barn For Hedmark ca 2000 vergemål og ca 1600 verger mrd. kroner - tilhørende personer med vergemål forvaltes av vergemålsmyndighetene

10 Organisasjonskart vergemålsforvaltningen Fagdepartement Justisdepartementet Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet Statens sivilrettsforvaltning (sentral vergemålsmyndighet) Administrativt overordnet departement Fylkesmannsembetene (lokal vergemålsmyndighet)

11 Ny organisasjon Ønske om større fagmiljøer og økt grad av likebehandling Fylkesmannen Lokal vergemålsmyndighet Førstelinje opprettelse av vergemål, rekruttering og oppnevning av verger og representanter, behandling av søknader om økonomiske disposisjoner, fører tilsyn med verger og representanter mv. Statens sivilrettsforvaltning vergemålsavdelingen (Hamar) Sentral vergemålsmyndighet Behandler klager på fylkesmennenes vedtak og fører tilsyn IKT, bank, kompetanse/opplæring mv.

12 Fylkesmannens oppgaver Fylkesmannen oppnevner og fører tilsyn med vergene Men Fylkesmannen får ikke i oppgave å opptre på vegne av personen med vergemål. Det er det vergen som skal gjøre Fylkesmannen skal gi råd, veiledning og bistand til vergene Dere kan kontakte oss på telefon, e-post, brev eller via vergemålsportalen

13 Mål for ny vergemålsordning Hovedmål God rettssikkerhet En effektiv justissektor Delmål Resultatmål God rettssikkerhet for de som ikke kan ivareta egne interesser Like saker skal behandles likt over hele landet Høy grad av selvbestemmelse og individtilpassede vergemål Vergene skal utføre vervet på en forsvarlig måte Befolkning, kommuner og institusjoner skal ha god kjennskap til vergemål Helhetlig, effektiv og serviceorientert forvaltning Digitalt førstevalg Effektiv vergemålsforvaltning Forvaltningen av finansielle midler skal være forsvarlig Høy grad av brukertilfredshet

14 Loven hva er nytt?

15 Holdninger Vergemålsloven erstatter to gamle og utdaterte lover Lov om umyndiggjøring fra 1898 Lov om vergemål fra 1927 Synet på mennesket, dets verdi og dets behov for vern om egen integritet og selvbestemmelsesrett er svært endret de siste 100 år! Personens verdighet og integritet i sentrum for vergemålsloven Samtykket sentralt både knyttet til oppretting av vergemål, mandat, valg av verge og om midler skal forvaltes Vergens plikt til å høre, til å gjøre og til å ivareta interessene til personen Den nye loven sørger for ratifisering av FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

16 Hvem gjelder loven for Ny vergemålslov regulerer tre ordninger for bistand og støtte: Vergemål For barn under 18 år For voksne Legalfullmakt nærstående gis fullmakt til å representere familiemedlemmer i enkle økonomiske gjøremål Fremtidsfullmakt opprettes av personen selv for fremtiden når man ikke er i stand til å ivareta egne interesser Mer selvråderett for den som behøver vergemål Mer ansvar overføres fra vergemålsmyndighetene til vergene

17 Vilkår Det må foreligge en medisinsk diagnose 3 grunnvilkår knyttet til personens medisinske tilstand Sinnslidelse herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmisbruk, alvorlig spilleavhengighet, alvorlig svekket helbred Ikke i stand til å ivareta sine interesser Konkret behov og årsakssammenheng Hvert vergemål skal tilpasses personens behov I forhold til samtykkekompetanse og sykdomsbilde I forhold til handleevne (dersom den er helt eller delvis fratatt) Økonomiske forhold (kompleks formue?) Personlige forhold Alder Medisinsk årsak Med mer

18 Begjæringsrett og meldeplikt Disse kan begjære et vergemål: personen selv ektefelle/samboer foreldre, nærmeste livsarving eller søsken ens verge dersom man allerede har verge og vergemålet ønskes endret behandlende lege/tilsynslege Meldeplikt om behov for vergemål for kommuner og institusjoner: institusjon der personen er innlagt ansvarlig for kommunens sosialtjeneste (NAV) kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon

19 Vergeoppnevningen fortsetter Overgangsordninger i 101 alle vedtak truffet etter gammel lov gjelder etter ikrafttredelse av ny lov Alle vergeoppnevninger og mandater fortsetter som før etter 1. juli Hjelpeverger blir verger Senere vil Fylkesmannen gå igjennom mandatene og se om det er behov for endringer/presiseringer

20 Individtilpassede vergemål Hvert vergemål tilpasses det den vergetrengende har behov for Minste middels prinsipp man skal ikke gjøre større inngrep overfor personer enn nødvendig Man kan ha verge, men for eksempel selv ta hånd om økonomi og/eller ikke samtykke i at midler forvaltes av Fylkesmannen Vergens mandat kan utvides eller begrenses dersom personen med verge får økede behov (for eksempel blir sykere) eller om han/hun får mindre behov (for eksempel blir friskere)

21 Vergens oppgaver Vergen skal yte beslutningsstøtte: ivareta personens behov for støtte og hjelp på egne premisser uten å frata vedkommende sin selvbestemmelsesrett Man skal alltid høre hva personen selv mener når det gjelder disposisjoner av en viss betydning Unntatt når personen med verge ikke er i stand til å forstå hva dette innebærer (legeerklæring kan eventuelt innhentes) Ivaretakelse av økonomiske interesser Håndtere løpende inntekter og utgifter Forvaltning av fast eiendom (utleie eller salg) Bistand ved gjeldsproblemer Ivaretakelse av personlige interesser Søknader om trygdeytelser og eventuelle klager Representasjon og bistand i rettssak

22 Samtykkekompetanse De fleste vergemål opprettes etter ønske fra, eller med samtykke fra, den som ønsker/behøver verge (har samtykkekompetanse) Når vergemålet er frivillig, kan personen med verge også selv avslutte vergemålet Samtykke til opprettelse av vergemålet, vergens mandat, hvem som skal være verge og om midler skal forvaltes av Fylkesmannen (nytt) Personer med svært svekket helbred har ikke alltid samtykkekompetanse vergemål kan likevel opprettes (ikke samtykkekompetanse) For de som ikke er samtykkekompetente loven er streng ift disposisjoner av vedkommendes formue (for eksempel forskudd på arv)

23 Inhabilitet Vergen kan bli inhabil En verge regnes som inhabil, og kan ikke representere personen med verge, når vergen eller en som står vergen nær har interesser i en sak som kan stride mot interessene til personen under vergemål Søknad om lån fra personen med verge til vergen Større gave/forskudd på arv der vergen skal tilgodesees Det oppnevnes da en midlertidig verge (setteverge)

24 Vergens forhold til fylkesmannen Vergens opplysningsplikt Ta kontakt med Fylkesmannen om du har viktige opplysninger om personen du er verge for, den økonomiske situasjonen, endring i personens medisinske tilstand osv. Ta kontakt om du som verge er i tvil om noe og ved avgjørelser av stor betydning Personen med verge, vergen, pårørende og den som har begjært vergemålet, kan påklage Fylkesmannens vedtak Statens sivilrettsforvaltning behandler klager

25 Fylkesmannens samtykke Større beslutninger og disposisjoner krever samtykke fra personen med verge og/eller fra Fylkesmannen Disposisjoner over fast eiendom Livsforsikringer og livrente mv. Disposisjoner over løsøre av større verdi, usedvanlig karakter eller spesiell interesse Utlån av midler Gjeldsstiftelse Større gaver Arveforskudd Avkall på arv Her er det ingen vesentlige endringer fra tidligere Det er personen med verge og vergen som skal ta initiativ til alle disposisjoner som krever Fylkesmannens samtykke

26 Absolutte grenser for vergemålet Et vergemål skal aldri omfatte særlig personlige disposisjoner som: Å stemme ved valg Å inngå ekteskap Å erkjenne farskap Å samtykke til organdonasjon Å opprette eller tilbakekalle testament Å samtykke til tvang eller andre særlige personlige forhold

27 Fratakelse av rettslig handleevne Lov om umyndiggjøring oppheves Ny vergemålslov: hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne at man ikke selv kan foreta rettslige handlinger eller råde over sine egne midler Fratakelse av rettslig handleevne i økonomiske forhold Nødvendig for å hindre at personen det gjelder utsetter sin formue eller andre økonomiske interesser for fare for å bli vesentlig forringet - Personen det gjelder blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte Fratakelse av rettslig handleevne i personlige forhold Betydelig fare for at personen det gjelder vil handle på en måte som i vesentlig grad vil være egnet til å skade hans eller hennes interesser Fratakelse av rettslig handleevne krever ikke samtykke Beslutning treffes normalt av tingretten

28 Rettslig handleevne forts. Fratakelse av rettslig handleevne innen økonomiske forhold kan være aktuelt overfor gruppen aktive vergetrengende Terskelen for å avsi dom om individtilpasset fratakelse av den rettslige handleevnen, bør ikke være høy (jf. forarbeidene til loven) Men tiden vil vise hva som blir rettspraksis Saken fremmes normalt for retten av Fylkesmannen, men etter dialog/forslag fra vergen Ta kontakt med Fylkesmannen om du mener at dette tiltaket bør vurderes overfor personen du er verge for Full fratakelse av rettslig handleevne kun aktuelt dersom det kan være eneste tiltak for å hindre vesentlig gjeldsstiftelse, verdiforringelse eller utnyttelse

29 Endring i benevnelse på vergemål Hjelpevergemålet vergemål uten fratakelse av den rettslige handleevnen. Umyndiggjøring vergemål med full fratakelse av den rettslige handleevnen Beslutning om umyndiggjøring gjelder i tre år som en overgangsordning Må deretter eventuelt erstattes med nytt vedtak om hel/delvis fratakelse av rettslig handleevne

30 Alternativer til vergemål Man skal ikke gjøre større inngrep overfor personer enn nødvendig (minste middels prinsipp) Fylkesmannen skal alltid vurdere alternativer som kan anses som mindre inngripende bruk av frivillig eller tvungen forvaltning etter andre lover Forvaltning NAV Forvaltning sykehjem Privatrettslige alternativer Legalfullmakt om dette er tilstrekkelig Fremtidsfullmakt dersom dette foreligger

31 Legalfullmakt Nærstående har rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser Nærstående i rekkefølge: Ektefelle/samboer Barn Barnebarn Foreldre Legalfullmakten gjelder bare for praktiske og økonomiske dagligdagse gjøremål For eksempel ikke salg av eiendom eller arv/større gaver dette krever fremtidsfullmakt eller opprettelse av vergemål Loven gir fullmakten ikke behov for bekreftelse fra FM eller andre Men noen banker kan kreve en legeattest Gjelder ikke hvis det er opprettet fremtidsfullmakt eller vergemål

32 Fremtidsfullmakter Et privatrettslig alternativ til vergemål Kan opprettes av person som har fylt 18 år og forstår fullmaktens betydning Kan opprettes av alle som ønsker det med tanke på fremtiden Fremtidsfullmakten utnevner en fullmektig for eksempel ett av barna Inntrer ved alvorlig sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred eller når man ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser Fullmektigen er den som iverksetter når vilkårene er inntruffet Man får bistand på de områdene som følger av fullmakten Frihet til å velge hvem som skal ivareta dine interesser i fremtiden Formaliakrav som for testamente Fylkesmannen kan stadfeste

33 Krav om politiattest Alle verger som oppnevnes, må innhente politiattest (vandelsattest) Alle verger som allerede er oppnevnt, må også innhente politiattest Legg ved kopi av vergeoppnevningen Husk kopi av legitimasjon om man sender i posten Verger for nærstående, behøver ikke dette (ektefeller/samboere, barn, foreldre)

34 Bank, forvaltning av midler og regnskapsplikt

35 Opprettelse av konti Vergene skal velge bank for alle aktuelle konti Dersom Fylkesmannen skal forvalte midler opprettes det en kapitalkonto som Fylkesmannen disponerer Sentral ordning (for tiden 46 norske banker) Bestemt i vergemålsloven at det skal være slik Fylkesmannen forvalter midler over 2 G (grunnbeløp i folketrygden) tilsvarer i dag ca kr Når skal Fylkesmannen forvalte midler over 2 G? Mindreårige med formue (hele formuen forvaltes) Voksne som samtykker til at Fylkesmannen skal forvalte formue Voksne uten samtykkekompetanse Voksne som er fratatt rettslig handleevne på det økonomiske området

36 Kapitalkonto Da Fylkesmannen skal disponere, er det ikke like viktig med lokale filialer mv Vær opptatt av gode betingelser! Ingen faste trekk er mulig fra kapitalkonto (heller ikke behov da vergen kan disponere større beløp på vergekonto) Nye tilbud fra bankene offentliggjøres i slutten av juni (alternativer med bindingstid/fast rente) Nytt valg av kapitalkonto kan gjøres fra 1. juli

37 Forvaltning av finansielle midler voksne Person med verge Kapitalkonto Vergekonto Brukskonto Fylkesmannen disponerer Finansielle eiendeler >2G Bankavtaler via SRF Verge velger bank Bruk krever godkjenning fra FM SRF utfører tilsyn med FM Vergen disponerer Inntil 2G Verge og personen det gjelder velger bank fritt Disponeres av vergen Inntekter/faste utgifter Årlig vergeregnskap FM utfører tilsyn Personen med vergemål disponerer Til personens frie benyttelse Begrenset månedsbeløp Småutgifter Ikke regnskap 37

38 Forvaltning på sykehjem/bofellesskap Sykehjemmet/bofellesskapet fører regnskap Vergen er med på å kontrollere holde oversikten over samlede utgifter Finne praktiske, gode løsninger som vergen er komfortabel med Konti, faste overføringer, hvem har tilgang til hvilke konti mv. Fylkesmannen kan beslutte at vergen forvalter og ikke sykehjemmet

39 Forvaltning av finansielle eiendeler for mindreårige med verdi på mer enn 2G Mindreårig Kapitalkonto FM disponent Finansielle eiendeler. Over 2G hele beløpet forvaltes ingen vergekonto Verge velger bank Vergens bruk krever godkjenning fra FM Konto til foreldre/verger Overføring av renteinntekter mm årlig etter anmodning Hvor mye? bruke skjønn Disponeres av vergen Dekke deler av barnets utgifter konto for den mindreårige Den mindreåriges egne inntekter Gaver stilt til egen disposisjon

40 Forvaltning for mindreårige For å trygge den mindreåriges formue Foreldre/foresatte velger bank Etter ønske fra de som blir 18 år fortsatt forvaltning frem til 25 år Meldeplikt for Skatteetaten for finansielle eiendeler melding årlig (fra 1. juni 2014) Den som gir en gave til en mindreårig, kan bestemme at midlene ikke skal forvaltes av Fylkesmannen

41 Vergens regnskapsplikt Vergene påtar seg å forvalte økonomien for en annen viktig å dokumentere at dette er gjort riktig Regnskapsplikten overholdes gjennom å levere: Kontoutskrift fra vergekonto Selvangivelse til personen = økonomisk status pr Fullstendighetserklæring Kontoutskriften viser inngående beløp og hva som er tatt ut/belastet det løpende regnskapet Ta vare på bilag og øvrig dokumentasjon fra vergekonto i 3 år. Bilagene oppbevares f.eks. i ringperm sortert på dato Kontantbilag tas vare på og kontantuttak må forklares Bilagene oppbevares hos vergen, og ved tilsyn fra FM kan det kreves at bilagene fremlegges for kontroll. Frist for avlevering av regnskap er satt til 30.4.

42 Regnskap 1. halvår 2013 Overformynderiene eksisterer så lenge de har oppgaver Må avslutte regnskap, arkiv og fullføre avsluttede saker Hjelpeverger og verger med regnskapsplikt må levere regnskap for 1. halvår til overformynderiet Regnskapet leveres overformynderiet innen 31. august 2013 Avslutter relasjonen til kommunen

43 Honorar og utgiftsdekning

44 Vergehonorar Type Verge Personlige forhold Økonomiske forhold Pers./ Øk. forhold Timesats v/særlige forhold Næringsdrivende *** Oppgaveplikt over kr Nærstående 0* 0* 0* 0* Nei (Ja) Alminnelige ** Nei (Ja) Ja (Nei) Ja (Nei) Faste ** Ja Nei Advokat (offentlig salærsats) Ja Nei * Kun godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det, bl.a. vektlegges omfang og varighet ** Det kan avtales godtgjøring på timebasis ved særlige grunner etter avtale m/fm

45 Alminnelig eller fast verge Ikke et skarpt skille Alminnelig verge: frivillig verge som ikke gjør det som næring Fast verge: påtar seg vergeoppdrag og utfører det som næring Alminnelige verger mottar inntil 4000 kr skattefritt per vergeoppdrag Faste verger mottar inntil kr per vergeoppdrag Ikke skattefritt må selv føre dette i selvangivelsen For de som har inntekt inntil per år trenger ikke registrere seg som selvstendig næringsdrivende selv om de er å anse som næringsdrivende For de som får inntekt over kr per år skal registrere seg i Brønnøysund og får organisasjonsnummer

46 Alternativ til faste satser Det kan avtales at oppdraget skal godtgjøres på timebasis, særlig i startfasen av et oppdrag, eller ved begrensede oppdrag eller ved omfattende oppdrag. Vergen må da: Dokumentere at fast sats ikke gir rimelig dekning Dokumentere timeforbruk for vergearbeidet Fylkesmannen kan sette en grense for timeforbruket i perioden

47 Utgiftsdekning Som verge har man krav på dekning av utgifter knyttet til oppdraget Sentral vergemålsmyndighet fastsetter en årlig fast sats forslag om 900 kr pr oppdrag Dersom vergen har utgifter som i vesentlig grad overstiger den fastsatte utgiftsdekningen, kan man søke FM om dekning av slike utgifter

48 Honorar for 1. halvår Honorar og utgifter Krav om godtgjøring og utgiftsdekning må sendes til overformynderiet før 1. juli Alle verger må søke Fylkesmannen om godtgjøring for 2. halvår og videre Avtalene med kommunene overføres IKKE!

49 Hvem betaler? Personen med verge betaler normalt for honorar og utgifter Vergen trekker fra konto etter godkjenning fra Fylkesmannen Staten ved Fylkesmannen betaler dersom den vergetrengende har en bruttoinntekt som er lik eller lavere enn minstepensjon og har en nettoformue under kr dersom den vergetrengende er gift/samboer er det avgjørende om de to til sammen har en bruttoinntekt som er lik eller lavere enn minstepensjon for ektefeller og om de til sammen har en nettoformue under kr. Det skal sees bort fra boligformue. Utbetales av Fylkesmannen (v/direktoratet for økonomistyring) Det kan avtales at kostnadene fordeles mellom personen med verge og Staten

50 Vergemålsportalen Mine vergemål

51 Digitalt førstevalg En målsetting at kommunikasjonen mellom vergene (og andre) og lokal vergemålsmyndighet skal foregå via vergemålsportalen Mine vergemål samler informasjon om vergen og den eller de man er verge for bank, vedtak, kontaktinformasjon mv. Mål om elektronisk utveksling av informasjon med Skatteetaten og bankene En del av regjeringens politikk: digitalt førstevalg i forvaltningen Pålogging via

52 Vergemålsportalen

53

54

55

56 E-læringskurs

57 E-læringskurset Fylkesmannen skal tilby opplæring til alle verger Opplæring våren 2013 E-læringskurs Håndbok for verger E-læringskurset kan tas når det passer den enkelte Før 1. juli man kan benytte en åpen versjon av e- læringskurset som ligger på Vergemålsportalen Etter 1. juli bruker man MinID til å logge seg på Fylkesmannen får oversikt over hvem som har tatt kurset

58

59

60

61 Enslige, mindreårige asylsøkere

62 Enslige mindreårige asylsøkere Definisjon: Barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke beskyttelse uten å ha følge med foreldre eller andre som utøver foreldreansvaret. Dersom barnet innvilges oppholdstillatelse, skal barnet ha verge iht. vergemålslovens bestemmelser. Frem til oppnevning av verge skal barnet ha representant. UDI legger i sin saksbehandling til grunn at barnet er mindreårig fram til en alders-undersøkelse eventuelt viser at han eller hun er over 18 år.

63 Representantens kjerneoppgaver Ivareta barnets interesser i asylsaken. Se til at barnet får det rettsvern og de offentlige tjenester det har krav på. Se til at barnets omsorgsbehov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Godtgjøring til representanter er høyere enn for verger

64 Representant eller verge Fase 1: Ankomstfasen (representant) Fase 2: Transittfasen (representant) Fase 3: Mottaksfasen (representant) Fase 4: Bosettingsfasen (verge) Fylkesmannen i Oslo og Akershus har et særskilt ansvar for representantordningen, og rekrutterer representanter til ankomstfasen (Politiets utlendingsenhet i Oslo)

65 Vergens oppgaver i bosettingsfasen Ha dialog med barnets omsorgspersoner Se til at barnets botilbud er tilfredsstillende og at barnet har skoletilbud, leksehjelp om nødvendig og får tilbud om fritidsaktiviteter. Bistå med at barnet blir registrert i folkeregisteret og bidra til etablering av formell identitet Bistå med opprettelse av bankkonto. Søke om og forvalte barnetrygd (utvidet barnetrygd fra den dagen barnet fikk opphold) og eventuelt bidragsforskudd (der barnet bor alene og ikke får underhold av det offentlige).

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge...

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer