Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen"

Transkript

1 Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

2 Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger

3 Om Fylkesmannen Fylkesmannen Er statens representant i fylket og utfører oppgaver for 12 departementer og 9 direktorater Samordner statlige oppgaver på regionalt nivå (innen fylket) Ivaretar rettsikkerheten til innbyggere, næringsdrivende og organisasjoner klageinstans i mange saker Skal virke til gagn og beste for fylket og holde sentrale myndigheter orientert om viktige saker for fylket 18 fylkesmannsembeter med totalt ca 2400 ansatte Fylkesmannen i Hedmark 120 ansatte Statens hus på Hamar Konstituert fylkesmann: Sylvia Brustad

4 Organisering

5 Vergemålsreformen Dagens organisering Ett overformynderi i hver kommune 429 stk Fylkesmannsembetene er klage- og tilsynsmyndighet Ny lov fra 1. juli 2013 Ny organisering Overformynderiene opphører Fylkesmannen overtar overformynderienes oppgaver Statens sivilrettsforvaltning blir klage og tilsynsorgan Begrepet «hjelpeverge» utgår alle blir verger Målsetting om Økt rettssikkerhet Mer likebehandling Økt kvalitet

6 Hva er et vergemål? Å ivareta interessene til en som ikke kan ivareta sine egne interesser innen økonomiske og/eller personlige forhold En verge skal treffe beslutninger sammen med eller på den vergetrengendes vegne men skal høre personen og handle i tråd med personens vilje

7 Litt bakgrunn NOU 2004:16 (Norges offentlige utredninger) Vergemål Forslag til ny lov Forslag til ny organisering Fra kommunene til staten Mer enhetlig tilbud Styrket rettssikkerhet Ny vergemålslov ble vedtatt i mars Forskrift vedtatt våren 2013 Lov og forskrift kan tre i kraft 1. juli 2013.

8 Målet med loven Ot.prp.nr. 110 ( ) side 1: «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke alle har evnen til å selv foreta handlinger som stifter rett eller pådrar ansvar. Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet.»

9 Nøkkeltall om vergemål Om lag vergemål (ca. 1 % av befolkningen) etter 1. juli /3 voksne 1/3 barn For Hedmark ca 2000 vergemål og ca 1600 verger mrd. kroner - tilhørende personer med vergemål forvaltes av vergemålsmyndighetene

10 Organisasjonskart vergemålsforvaltningen Fagdepartement Justisdepartementet Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet Statens sivilrettsforvaltning (sentral vergemålsmyndighet) Administrativt overordnet departement Fylkesmannsembetene (lokal vergemålsmyndighet)

11 Ny organisasjon Ønske om større fagmiljøer og økt grad av likebehandling Fylkesmannen Lokal vergemålsmyndighet Førstelinje opprettelse av vergemål, rekruttering og oppnevning av verger og representanter, behandling av søknader om økonomiske disposisjoner, fører tilsyn med verger og representanter mv. Statens sivilrettsforvaltning vergemålsavdelingen (Hamar) Sentral vergemålsmyndighet Behandler klager på fylkesmennenes vedtak og fører tilsyn IKT, bank, kompetanse/opplæring mv.

12 Fylkesmannens oppgaver Fylkesmannen oppnevner og fører tilsyn med vergene Men Fylkesmannen får ikke i oppgave å opptre på vegne av personen med vergemål. Det er det vergen som skal gjøre Fylkesmannen skal gi råd, veiledning og bistand til vergene Dere kan kontakte oss på telefon, e-post, brev eller via vergemålsportalen

13 Mål for ny vergemålsordning Hovedmål God rettssikkerhet En effektiv justissektor Delmål Resultatmål God rettssikkerhet for de som ikke kan ivareta egne interesser Like saker skal behandles likt over hele landet Høy grad av selvbestemmelse og individtilpassede vergemål Vergene skal utføre vervet på en forsvarlig måte Befolkning, kommuner og institusjoner skal ha god kjennskap til vergemål Helhetlig, effektiv og serviceorientert forvaltning Digitalt førstevalg Effektiv vergemålsforvaltning Forvaltningen av finansielle midler skal være forsvarlig Høy grad av brukertilfredshet

14 Loven hva er nytt?

15 Holdninger Vergemålsloven erstatter to gamle og utdaterte lover Lov om umyndiggjøring fra 1898 Lov om vergemål fra 1927 Synet på mennesket, dets verdi og dets behov for vern om egen integritet og selvbestemmelsesrett er svært endret de siste 100 år! Personens verdighet og integritet i sentrum for vergemålsloven Samtykket sentralt både knyttet til oppretting av vergemål, mandat, valg av verge og om midler skal forvaltes Vergens plikt til å høre, til å gjøre og til å ivareta interessene til personen Den nye loven sørger for ratifisering av FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

16 Hvem gjelder loven for Ny vergemålslov regulerer tre ordninger for bistand og støtte: Vergemål For barn under 18 år For voksne Legalfullmakt nærstående gis fullmakt til å representere familiemedlemmer i enkle økonomiske gjøremål Fremtidsfullmakt opprettes av personen selv for fremtiden når man ikke er i stand til å ivareta egne interesser Mer selvråderett for den som behøver vergemål Mer ansvar overføres fra vergemålsmyndighetene til vergene

17 Vilkår Det må foreligge en medisinsk diagnose 3 grunnvilkår knyttet til personens medisinske tilstand Sinnslidelse herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmisbruk, alvorlig spilleavhengighet, alvorlig svekket helbred Ikke i stand til å ivareta sine interesser Konkret behov og årsakssammenheng Hvert vergemål skal tilpasses personens behov I forhold til samtykkekompetanse og sykdomsbilde I forhold til handleevne (dersom den er helt eller delvis fratatt) Økonomiske forhold (kompleks formue?) Personlige forhold Alder Medisinsk årsak Med mer

18 Begjæringsrett og meldeplikt Disse kan begjære et vergemål: personen selv ektefelle/samboer foreldre, nærmeste livsarving eller søsken ens verge dersom man allerede har verge og vergemålet ønskes endret behandlende lege/tilsynslege Meldeplikt om behov for vergemål for kommuner og institusjoner: institusjon der personen er innlagt ansvarlig for kommunens sosialtjeneste (NAV) kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon

19 Vergeoppnevningen fortsetter Overgangsordninger i 101 alle vedtak truffet etter gammel lov gjelder etter ikrafttredelse av ny lov Alle vergeoppnevninger og mandater fortsetter som før etter 1. juli Hjelpeverger blir verger Senere vil Fylkesmannen gå igjennom mandatene og se om det er behov for endringer/presiseringer

20 Individtilpassede vergemål Hvert vergemål tilpasses det den vergetrengende har behov for Minste middels prinsipp man skal ikke gjøre større inngrep overfor personer enn nødvendig Man kan ha verge, men for eksempel selv ta hånd om økonomi og/eller ikke samtykke i at midler forvaltes av Fylkesmannen Vergens mandat kan utvides eller begrenses dersom personen med verge får økede behov (for eksempel blir sykere) eller om han/hun får mindre behov (for eksempel blir friskere)

21 Vergens oppgaver Vergen skal yte beslutningsstøtte: ivareta personens behov for støtte og hjelp på egne premisser uten å frata vedkommende sin selvbestemmelsesrett Man skal alltid høre hva personen selv mener når det gjelder disposisjoner av en viss betydning Unntatt når personen med verge ikke er i stand til å forstå hva dette innebærer (legeerklæring kan eventuelt innhentes) Ivaretakelse av økonomiske interesser Håndtere løpende inntekter og utgifter Forvaltning av fast eiendom (utleie eller salg) Bistand ved gjeldsproblemer Ivaretakelse av personlige interesser Søknader om trygdeytelser og eventuelle klager Representasjon og bistand i rettssak

22 Samtykkekompetanse De fleste vergemål opprettes etter ønske fra, eller med samtykke fra, den som ønsker/behøver verge (har samtykkekompetanse) Når vergemålet er frivillig, kan personen med verge også selv avslutte vergemålet Samtykke til opprettelse av vergemålet, vergens mandat, hvem som skal være verge og om midler skal forvaltes av Fylkesmannen (nytt) Personer med svært svekket helbred har ikke alltid samtykkekompetanse vergemål kan likevel opprettes (ikke samtykkekompetanse) For de som ikke er samtykkekompetente loven er streng ift disposisjoner av vedkommendes formue (for eksempel forskudd på arv)

23 Inhabilitet Vergen kan bli inhabil En verge regnes som inhabil, og kan ikke representere personen med verge, når vergen eller en som står vergen nær har interesser i en sak som kan stride mot interessene til personen under vergemål Søknad om lån fra personen med verge til vergen Større gave/forskudd på arv der vergen skal tilgodesees Det oppnevnes da en midlertidig verge (setteverge)

24 Vergens forhold til fylkesmannen Vergens opplysningsplikt Ta kontakt med Fylkesmannen om du har viktige opplysninger om personen du er verge for, den økonomiske situasjonen, endring i personens medisinske tilstand osv. Ta kontakt om du som verge er i tvil om noe og ved avgjørelser av stor betydning Personen med verge, vergen, pårørende og den som har begjært vergemålet, kan påklage Fylkesmannens vedtak Statens sivilrettsforvaltning behandler klager

25 Fylkesmannens samtykke Større beslutninger og disposisjoner krever samtykke fra personen med verge og/eller fra Fylkesmannen Disposisjoner over fast eiendom Livsforsikringer og livrente mv. Disposisjoner over løsøre av større verdi, usedvanlig karakter eller spesiell interesse Utlån av midler Gjeldsstiftelse Større gaver Arveforskudd Avkall på arv Her er det ingen vesentlige endringer fra tidligere Det er personen med verge og vergen som skal ta initiativ til alle disposisjoner som krever Fylkesmannens samtykke

26 Absolutte grenser for vergemålet Et vergemål skal aldri omfatte særlig personlige disposisjoner som: Å stemme ved valg Å inngå ekteskap Å erkjenne farskap Å samtykke til organdonasjon Å opprette eller tilbakekalle testament Å samtykke til tvang eller andre særlige personlige forhold

27 Fratakelse av rettslig handleevne Lov om umyndiggjøring oppheves Ny vergemålslov: hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne at man ikke selv kan foreta rettslige handlinger eller råde over sine egne midler Fratakelse av rettslig handleevne i økonomiske forhold Nødvendig for å hindre at personen det gjelder utsetter sin formue eller andre økonomiske interesser for fare for å bli vesentlig forringet - Personen det gjelder blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte Fratakelse av rettslig handleevne i personlige forhold Betydelig fare for at personen det gjelder vil handle på en måte som i vesentlig grad vil være egnet til å skade hans eller hennes interesser Fratakelse av rettslig handleevne krever ikke samtykke Beslutning treffes normalt av tingretten

28 Rettslig handleevne forts. Fratakelse av rettslig handleevne innen økonomiske forhold kan være aktuelt overfor gruppen aktive vergetrengende Terskelen for å avsi dom om individtilpasset fratakelse av den rettslige handleevnen, bør ikke være høy (jf. forarbeidene til loven) Men tiden vil vise hva som blir rettspraksis Saken fremmes normalt for retten av Fylkesmannen, men etter dialog/forslag fra vergen Ta kontakt med Fylkesmannen om du mener at dette tiltaket bør vurderes overfor personen du er verge for Full fratakelse av rettslig handleevne kun aktuelt dersom det kan være eneste tiltak for å hindre vesentlig gjeldsstiftelse, verdiforringelse eller utnyttelse

29 Endring i benevnelse på vergemål Hjelpevergemålet vergemål uten fratakelse av den rettslige handleevnen. Umyndiggjøring vergemål med full fratakelse av den rettslige handleevnen Beslutning om umyndiggjøring gjelder i tre år som en overgangsordning Må deretter eventuelt erstattes med nytt vedtak om hel/delvis fratakelse av rettslig handleevne

30 Alternativer til vergemål Man skal ikke gjøre større inngrep overfor personer enn nødvendig (minste middels prinsipp) Fylkesmannen skal alltid vurdere alternativer som kan anses som mindre inngripende bruk av frivillig eller tvungen forvaltning etter andre lover Forvaltning NAV Forvaltning sykehjem Privatrettslige alternativer Legalfullmakt om dette er tilstrekkelig Fremtidsfullmakt dersom dette foreligger

31 Legalfullmakt Nærstående har rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser Nærstående i rekkefølge: Ektefelle/samboer Barn Barnebarn Foreldre Legalfullmakten gjelder bare for praktiske og økonomiske dagligdagse gjøremål For eksempel ikke salg av eiendom eller arv/større gaver dette krever fremtidsfullmakt eller opprettelse av vergemål Loven gir fullmakten ikke behov for bekreftelse fra FM eller andre Men noen banker kan kreve en legeattest Gjelder ikke hvis det er opprettet fremtidsfullmakt eller vergemål

32 Fremtidsfullmakter Et privatrettslig alternativ til vergemål Kan opprettes av person som har fylt 18 år og forstår fullmaktens betydning Kan opprettes av alle som ønsker det med tanke på fremtiden Fremtidsfullmakten utnevner en fullmektig for eksempel ett av barna Inntrer ved alvorlig sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred eller når man ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser Fullmektigen er den som iverksetter når vilkårene er inntruffet Man får bistand på de områdene som følger av fullmakten Frihet til å velge hvem som skal ivareta dine interesser i fremtiden Formaliakrav som for testamente Fylkesmannen kan stadfeste

33 Krav om politiattest Alle verger som oppnevnes, må innhente politiattest (vandelsattest) Alle verger som allerede er oppnevnt, må også innhente politiattest Legg ved kopi av vergeoppnevningen Husk kopi av legitimasjon om man sender i posten Verger for nærstående, behøver ikke dette (ektefeller/samboere, barn, foreldre)

34 Bank, forvaltning av midler og regnskapsplikt

35 Opprettelse av konti Vergene skal velge bank for alle aktuelle konti Dersom Fylkesmannen skal forvalte midler opprettes det en kapitalkonto som Fylkesmannen disponerer Sentral ordning (for tiden 46 norske banker) Bestemt i vergemålsloven at det skal være slik Fylkesmannen forvalter midler over 2 G (grunnbeløp i folketrygden) tilsvarer i dag ca kr Når skal Fylkesmannen forvalte midler over 2 G? Mindreårige med formue (hele formuen forvaltes) Voksne som samtykker til at Fylkesmannen skal forvalte formue Voksne uten samtykkekompetanse Voksne som er fratatt rettslig handleevne på det økonomiske området

36 Kapitalkonto Da Fylkesmannen skal disponere, er det ikke like viktig med lokale filialer mv Vær opptatt av gode betingelser! Ingen faste trekk er mulig fra kapitalkonto (heller ikke behov da vergen kan disponere større beløp på vergekonto) Nye tilbud fra bankene offentliggjøres i slutten av juni (alternativer med bindingstid/fast rente) Nytt valg av kapitalkonto kan gjøres fra 1. juli

37 Forvaltning av finansielle midler voksne Person med verge Kapitalkonto Vergekonto Brukskonto Fylkesmannen disponerer Finansielle eiendeler >2G Bankavtaler via SRF Verge velger bank Bruk krever godkjenning fra FM SRF utfører tilsyn med FM Vergen disponerer Inntil 2G Verge og personen det gjelder velger bank fritt Disponeres av vergen Inntekter/faste utgifter Årlig vergeregnskap FM utfører tilsyn Personen med vergemål disponerer Til personens frie benyttelse Begrenset månedsbeløp Småutgifter Ikke regnskap 37

38 Forvaltning på sykehjem/bofellesskap Sykehjemmet/bofellesskapet fører regnskap Vergen er med på å kontrollere holde oversikten over samlede utgifter Finne praktiske, gode løsninger som vergen er komfortabel med Konti, faste overføringer, hvem har tilgang til hvilke konti mv. Fylkesmannen kan beslutte at vergen forvalter og ikke sykehjemmet

39 Forvaltning av finansielle eiendeler for mindreårige med verdi på mer enn 2G Mindreårig Kapitalkonto FM disponent Finansielle eiendeler. Over 2G hele beløpet forvaltes ingen vergekonto Verge velger bank Vergens bruk krever godkjenning fra FM Konto til foreldre/verger Overføring av renteinntekter mm årlig etter anmodning Hvor mye? bruke skjønn Disponeres av vergen Dekke deler av barnets utgifter konto for den mindreårige Den mindreåriges egne inntekter Gaver stilt til egen disposisjon

40 Forvaltning for mindreårige For å trygge den mindreåriges formue Foreldre/foresatte velger bank Etter ønske fra de som blir 18 år fortsatt forvaltning frem til 25 år Meldeplikt for Skatteetaten for finansielle eiendeler melding årlig (fra 1. juni 2014) Den som gir en gave til en mindreårig, kan bestemme at midlene ikke skal forvaltes av Fylkesmannen

41 Vergens regnskapsplikt Vergene påtar seg å forvalte økonomien for en annen viktig å dokumentere at dette er gjort riktig Regnskapsplikten overholdes gjennom å levere: Kontoutskrift fra vergekonto Selvangivelse til personen = økonomisk status pr Fullstendighetserklæring Kontoutskriften viser inngående beløp og hva som er tatt ut/belastet det løpende regnskapet Ta vare på bilag og øvrig dokumentasjon fra vergekonto i 3 år. Bilagene oppbevares f.eks. i ringperm sortert på dato Kontantbilag tas vare på og kontantuttak må forklares Bilagene oppbevares hos vergen, og ved tilsyn fra FM kan det kreves at bilagene fremlegges for kontroll. Frist for avlevering av regnskap er satt til 30.4.

42 Regnskap 1. halvår 2013 Overformynderiene eksisterer så lenge de har oppgaver Må avslutte regnskap, arkiv og fullføre avsluttede saker Hjelpeverger og verger med regnskapsplikt må levere regnskap for 1. halvår til overformynderiet Regnskapet leveres overformynderiet innen 31. august 2013 Avslutter relasjonen til kommunen

43 Honorar og utgiftsdekning

44 Vergehonorar Type Verge Personlige forhold Økonomiske forhold Pers./ Øk. forhold Timesats v/særlige forhold Næringsdrivende *** Oppgaveplikt over kr Nærstående 0* 0* 0* 0* Nei (Ja) Alminnelige ** Nei (Ja) Ja (Nei) Ja (Nei) Faste ** Ja Nei Advokat (offentlig salærsats) Ja Nei * Kun godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det, bl.a. vektlegges omfang og varighet ** Det kan avtales godtgjøring på timebasis ved særlige grunner etter avtale m/fm

45 Alminnelig eller fast verge Ikke et skarpt skille Alminnelig verge: frivillig verge som ikke gjør det som næring Fast verge: påtar seg vergeoppdrag og utfører det som næring Alminnelige verger mottar inntil 4000 kr skattefritt per vergeoppdrag Faste verger mottar inntil kr per vergeoppdrag Ikke skattefritt må selv føre dette i selvangivelsen For de som har inntekt inntil per år trenger ikke registrere seg som selvstendig næringsdrivende selv om de er å anse som næringsdrivende For de som får inntekt over kr per år skal registrere seg i Brønnøysund og får organisasjonsnummer

46 Alternativ til faste satser Det kan avtales at oppdraget skal godtgjøres på timebasis, særlig i startfasen av et oppdrag, eller ved begrensede oppdrag eller ved omfattende oppdrag. Vergen må da: Dokumentere at fast sats ikke gir rimelig dekning Dokumentere timeforbruk for vergearbeidet Fylkesmannen kan sette en grense for timeforbruket i perioden

47 Utgiftsdekning Som verge har man krav på dekning av utgifter knyttet til oppdraget Sentral vergemålsmyndighet fastsetter en årlig fast sats forslag om 900 kr pr oppdrag Dersom vergen har utgifter som i vesentlig grad overstiger den fastsatte utgiftsdekningen, kan man søke FM om dekning av slike utgifter

48 Honorar for 1. halvår Honorar og utgifter Krav om godtgjøring og utgiftsdekning må sendes til overformynderiet før 1. juli Alle verger må søke Fylkesmannen om godtgjøring for 2. halvår og videre Avtalene med kommunene overføres IKKE!

49 Hvem betaler? Personen med verge betaler normalt for honorar og utgifter Vergen trekker fra konto etter godkjenning fra Fylkesmannen Staten ved Fylkesmannen betaler dersom den vergetrengende har en bruttoinntekt som er lik eller lavere enn minstepensjon og har en nettoformue under kr dersom den vergetrengende er gift/samboer er det avgjørende om de to til sammen har en bruttoinntekt som er lik eller lavere enn minstepensjon for ektefeller og om de til sammen har en nettoformue under kr. Det skal sees bort fra boligformue. Utbetales av Fylkesmannen (v/direktoratet for økonomistyring) Det kan avtales at kostnadene fordeles mellom personen med verge og Staten

50 Vergemålsportalen Mine vergemål

51 Digitalt førstevalg En målsetting at kommunikasjonen mellom vergene (og andre) og lokal vergemålsmyndighet skal foregå via vergemålsportalen Mine vergemål samler informasjon om vergen og den eller de man er verge for bank, vedtak, kontaktinformasjon mv. Mål om elektronisk utveksling av informasjon med Skatteetaten og bankene En del av regjeringens politikk: digitalt førstevalg i forvaltningen Pålogging via

52 Vergemålsportalen

53

54

55

56 E-læringskurs

57 E-læringskurset Fylkesmannen skal tilby opplæring til alle verger Opplæring våren 2013 E-læringskurs Håndbok for verger E-læringskurset kan tas når det passer den enkelte Før 1. juli man kan benytte en åpen versjon av e- læringskurset som ligger på Vergemålsportalen Etter 1. juli bruker man MinID til å logge seg på Fylkesmannen får oversikt over hvem som har tatt kurset

58

59

60

61 Enslige, mindreårige asylsøkere

62 Enslige mindreårige asylsøkere Definisjon: Barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke beskyttelse uten å ha følge med foreldre eller andre som utøver foreldreansvaret. Dersom barnet innvilges oppholdstillatelse, skal barnet ha verge iht. vergemålslovens bestemmelser. Frem til oppnevning av verge skal barnet ha representant. UDI legger i sin saksbehandling til grunn at barnet er mindreårig fram til en alders-undersøkelse eventuelt viser at han eller hun er over 18 år.

63 Representantens kjerneoppgaver Ivareta barnets interesser i asylsaken. Se til at barnet får det rettsvern og de offentlige tjenester det har krav på. Se til at barnets omsorgsbehov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Godtgjøring til representanter er høyere enn for verger

64 Representant eller verge Fase 1: Ankomstfasen (representant) Fase 2: Transittfasen (representant) Fase 3: Mottaksfasen (representant) Fase 4: Bosettingsfasen (verge) Fylkesmannen i Oslo og Akershus har et særskilt ansvar for representantordningen, og rekrutterer representanter til ankomstfasen (Politiets utlendingsenhet i Oslo)

65 Vergens oppgaver i bosettingsfasen Ha dialog med barnets omsorgspersoner Se til at barnets botilbud er tilfredsstillende og at barnet har skoletilbud, leksehjelp om nødvendig og får tilbud om fritidsaktiviteter. Bistå med at barnet blir registrert i folkeregisteret og bidra til etablering av formell identitet Bistå med opprettelse av bankkonto. Søke om og forvalte barnetrygd (utvidet barnetrygd fra den dagen barnet fikk opphold) og eventuelt bidragsforskudd (der barnet bor alene og ikke får underhold av det offentlige).

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Vergemål Fagdag Kongsvinger 30.10.14 Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Agenda 1. Vergemålsreformen; bakgrunn, regelverk og organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Krav til å bli verge vergens

Detaljer

Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål

Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål Pål Sondre Kristiansen Seniorrådgiver 12.06.2019 Lovens virkeområde -Vergemål for barn under 18 år for voksne (uten/ med fratakelse av rettslig handleevne) EMA

Detaljer

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010 Ny vergemålslov Lov av 26. mars 2010 Formålet med ny vergemålslov Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål Profesjonalisere vergemålsforvaltningen Styrke arbeidet med

Detaljer

Informasjon om Vergemålsreformen

Informasjon om Vergemålsreformen Informasjon om Vergemålsreformen GerIT, 7. januar 2014 Lars Gustavsen fagsjef - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Disposisjon Litt om tidligere system Tidligere lovgivning og kommunale overformynderi Vergemålsreformens

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Odd Harald Mork Trude Jansen Asskildt Renate Skarstad Ingrid Renolen Oda Bjørge Bringa Anette Brenden Sturla Huse Aud Helen Hølmen Berit Siring Torsbakken Annichen

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

Vergemål Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek

Vergemål Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek Vergemål 23.01.2019 Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek Vergemålsloven Dato LOV-2010-03-26-9 Ikrafttredelse: 01.07.2013, 05.04.2013 Holdningsreform Rundskriv om opprettelse av vergemål (Statens

Detaljer

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland VERGEKURS 2014 Erfaringer Utfordringer Alternativer til vergemål Vergens rolle og oppdrag Samtykkekompetanse Fylkesmannens samtykke Gaver og forskudd på arv Bruk av kapital Forvaltning Regnskap Godtgjøring

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål PIO-senteret 02.05.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nasjonalt mål: Plan for opplæring Alle verger og hjelpeverger skal 1) ha fått informasjon om vergemålsreformen 2) gjennomført

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 FYLKESMANNEN I TROMS Justis- og sosialavdelingen Avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen tlf 77642040/41470466 Nils Aadnesen (fagansvar) tlf 77642064/94164933

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Agenda for dagen Generelt om Fylkesmannen og status for vergemålsfeltet i dag Innledning om reformen og ny lov Vergemålene i ny lov Forvaltning

Detaljer

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv?

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Fylkesmannen i Østfold v/jorunn Syvertsen og Tone Aaland Svartveit 12. juni 2015 Dette skal vi snakke om: «Arbeidsfordeling»,

Detaljer

Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål

Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål 17.04.2018 Stian Stensrud Rådgiver 1 CRPD artikkel 12 «mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til overalt å anerkjennes som en person i rettslig henseende.»

Detaljer

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem?

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Sør-Trøndersk Demensforum 2016 Juridisk rådgiver Hilde Hoff 2 Ny vergemålslov - Ny vergemålslov i kraft fra 1. juli 2013 (erstatter

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Fylkesmannen Fylkesmannen er Kongen og regjeringens representant i fylket Fylkesmannen får oppdrag fra de ulike fagdepartementene

Detaljer

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

Vergemål for utviklingshemmede

Vergemål for utviklingshemmede Vergemål for utviklingshemmede Særlig om vergens oppgaver og kompetanse Fagnettverk Nord 18.03.15 Målsetting for reformen Sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd,

Detaljer

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Vergemålsinstituttet Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Status 3500 vergemål Ca 1300 nye siden 2013 Avgjort ca 2500 søknader om samtykke, vederlag m.v. 950 millioner til forvaltning

Detaljer

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt?

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Hovedtrekk og bakgrunn for reformen Ny organisering Individtilpasset vergemål Meldeplikt for institusjoner og andre Taushetsplikt Litt om legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Detaljer

Lov om vergemål av

Lov om vergemål av MIUH, Årsmøtet 27.oktober 2013 Lov om vergemål av 260310 Nils Olav Aanonsen avdelingsleder Avdeling for nevrohabilitering OUS Nils Olav Aanonsen Fagdag MIUH 271013 I kraft fra 010613 Lov om vergemål av

Detaljer

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland KURS FOR VERGER Agenda 1. Vergemålsreformen bakgrunn, regelverk, organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Fylkesmann vs. verge vergemålets innhold 4. Forvaltning av finansielle eiendeler 5. Økonomi og

Detaljer

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Vergemålsordningen Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Noen ansatser Litt om vergemål i Nordland Ulike typer vergemål, grunnvilkår, vergens mandat, krav til samtykke

Detaljer

Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss.

Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss. Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss Besøk: Statens hus, Tordenskiolds gate 12, inngang Sjøsiden Telefon: 22 00 37

Detaljer

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 Vergemålsreformen Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 1 Målet med loven Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) s. 1: «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke

Detaljer

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Program Kort om vergens mandat og oppgaver Person med verges medbestemmelsesrett og samtykkekompetanse Rettslig handleevne

Detaljer

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN JANUAR 2013 1 Hva betyr det for meg som hjelpeverge at ny vergemålslov trer i kraft? Når ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013, vil det ikke

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

VERGEMÅL Januarseminaret Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus

VERGEMÅL Januarseminaret Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus VERGEMÅL Januarseminaret 2018 Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva skal jeg snakke om? Vergemålsloven av 26. mars 2010 nr. 9 - Når kan det etableres vergemål for voksne personer?

Detaljer

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Hva skal jeg snakke om? Kort orientering om reformen og bakgrunnen for denne De nye vergemålsformene for voksne Vergemål med og uten fratakelse av rettslig

Detaljer

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminnelige- og Agenda: nærstående verger i Vestfold Kl. 1800 Velkommen Kl. 1810 Kort om reformen, vergens mandat og

Detaljer

VERGEMÅL INFORMASJON

VERGEMÅL INFORMASJON VERGEMÅL INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR TRØNDELAG 2014 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål Personer under myndighetsalder 18 år Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming,

Detaljer

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Vergemål - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015 v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), s. 1: «Det

Detaljer

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016 Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland 1 Vergemålsreformen Ny vergemålslov ble vedtatt av et enstemmig Storting våren 2010 Ikrafttredelse 1. juli 2013, Fylkesmannen tok over.

Detaljer

Program for dagen Benstrekk

Program for dagen Benstrekk Vergemål Program for dagen 17.00 17.10 Velkommen v/ fagansvarlig Ann Lilly Inderhaug Orvik 17.10 17.20 Fylkesmannens rolle v/ fagansvarlig Ann Lilly Inderhaug Orvik 17.20 17.50 Vergerollen v/rådgiver Therese

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur Vergemål Velkommen til informasjonsmøte Tema for dagen: 17:00 17:20 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17:20 17:40 Finansforvaltning Solveig Helset, rådgiver

Detaljer

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemålsreformen ny lov om vergemål Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er vergemål? Det sentrale siktemålet med vergemålsloven er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som

Detaljer

Å være verge for en voksen

Å være verge for en voksen Å være verge for en voksen møte for verger for voksne i Vestfold 17. mars 2015 Hjertnes kulturhus, Sandefjord 19. mars 2015 Våle samfunnshus, Amfiet, Re 23. mars 2015 Auditoriet, Statens park, Tønsberg

Detaljer

Godtgjørelse og utgiftsdekning

Godtgjørelse og utgiftsdekning Godtgjørelse og utgiftsdekning Vergene har krav på godtgjøring for oppdraget og rett til å få dekket nødvendige utgifter i forb. med vergeoppdraget, jf vgml 30. Vergen må alltid søke om godtgjørelse og

Detaljer

Vergeordningen. Pårørendeskolen 04. September v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen

Vergeordningen. Pårørendeskolen 04. September v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen Vergeordningen Pårørendeskolen 04. September 2018 v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen Hva skal jeg snakke om? Regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen v/anne-mari Kirkevold Rustan, Mette Lie-Haugen og Elisabeth Solberg Dagsorden for informasjonsmøtet Generelt om Fylkesmannen og status for

Detaljer

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Høst 2013 Vår 2013 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål - Personer under myndighetsalder 18 år - Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens,

Detaljer

Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse,

Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse, Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse, forholdet til verge og andre som vil hjelpe Foredrag på fagkonferanse på Storefjell Resort Hotell, Gol 8. november 2018 Fagsjef

Detaljer

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål Pårørendesenteret 25.10.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 NR 14/2013 Dato: 31.05.2013 Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 Rundskriv fra Finans Norge

Detaljer

Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019

Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019 Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019 Agenda Gjennomgang av sentrale lovbestemmelser Oppnevning av verge Samtykkekompetanse Alternativer til vergemål (Vergemål for voksen,

Detaljer

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande Hva er vergemål? Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter og i ulik grad ikke er i stand

Detaljer

Vergekurs 8. juni 2017

Vergekurs 8. juni 2017 Vergekurs 8. juni 2017 Program Kl. 10.00-10.45: Kl. 10.45-11.00: Kl. 11.00-12.00: Kl. 12.00-13.00: Vergerollen (aktuelt for nye verger) Pause Gjeldsrådgivning ved fast verge Arne Erik Haldsrud Lunsj i

Detaljer

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet Vergemålsreformen Prosjektleder Oddbjørn Vassli Hedmark 24. mai 2012 Nøkkeltall om vergemål Om lag 50.000 personer har vergemål (1 % av befolkningen) 2/3 voksne 1/3 barn Nesten like mange verger som vergemål

Detaljer

Informasjon om vergemål

Informasjon om vergemål Informasjon om vergemål Primærmedisinsk uke Tvang og makt i helsetjenesten Fredag 28. oktober 2016 Lars Gustavsen fagsjef - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Dagens agenda 10:30-10:35 Innledning og agenda

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Anne-Karine Tverråen, Fagsjef vergemål Fylkesmannen i Telemark Vergemålsloven gir 3 muligheter for ivaretakelse av voksne personer: Vergemål for voksne - vanlig

Detaljer

Vergemål. Nidaroskongressen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Camilla Knudsen. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Vergemål. Nidaroskongressen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Camilla Knudsen. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemål Nidaroskongressen 2017 Foto: Camilla Knudsen 2 HVORDAN GÅR MAN FREM Begjæring om vergemål reguleres av vergemålsloven 56; - Personen selv, - Personens ektefelle/samboer,

Detaljer

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE 1 ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler melding om behov for eller begjæring om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål

Detaljer

Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter

Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter 1. Grunnleggende informasjon om ordningen 1.1 Hva er en fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er en fysisk fullmakt som gir én eller flere

Detaljer

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 1750 verger og nesten 2.000 vergemål i Oppland Regionfordelt antall vergemål Lillehammer 410 Midt dalen 94 Nord dalen 188 Valdres 245 Gjøvik 679 Hadeland 341

Detaljer

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger 24.04.17 1 Verge for personer som bor på sykehjem Den som har fylt 18 år og som på grunn

Detaljer

Vergens mandat. Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik

Vergens mandat. Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik Vergens mandat Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik 09.09.2016 1 Hvilke disposisjoner kan en verge treffe på vegne av person med verge? Beror på en tolkning av vergefullmakten. Økonomisk mandat. Personlig

Detaljer

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Anne-Karine Tverråen, Underdirektør, Fylkesmannen i Telemark Utgangspunktet den enkeltes selvbestemmelsesrett / autonomi Vergens oppgaver og ansvar Taushetsplikt

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni Juni 2013 1 For deg er det aktuelt at vi snakker om Kort informasjon om reformen Frivillighet,

Detaljer

VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE. Ved rådgiver Shamila Riaz

VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE. Ved rådgiver Shamila Riaz VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE Ved rådgiver Shamila Riaz Disposisjon Kort om vergemål: meldeplikt, vilkårene for å bli underlagt vergemål, vergemålets omfang,

Detaljer

FREMTIDSFULLMAKT. Hva er fremtidsfullmakt?

FREMTIDSFULLMAKT. Hva er fremtidsfullmakt? FREMTIDSFULLMAKT Hva er fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir én eller flere personer (fullmektigen) mulighet til å ivareta fullmaktsgivers interesser på angitte områder dersom fullmaktsgiver,

Detaljer

Fremtidsfullmakter. - Mens man fortsatt kan planlegge fremtiden

Fremtidsfullmakter. - Mens man fortsatt kan planlegge fremtiden Fremtidsfullmakter - Mens man fortsatt kan planlegge fremtiden Presentasjon av kursholder Ida Brabrand, er advokat i Brækhus advokatfirma Jobber blant annet med arve- og familierett Ser hver dag hvor verdifullt

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til introduksjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til introduksjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur Vergemål Velkommen til introduksjonsmøte Tema for dagen: 18:00 18:05 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 18:05 19:00 Hva er et vergemål? Fylkesmannens saksbehandling

Detaljer

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen Legens rolle i vergemålssaker Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen 13.09.2016 1 Vergemål en frivillig ordning for noen Gjennomgang av temaer: - Legens rett og plikt i vergemålssaker

Detaljer

Trygg framtid for folk og natur. Vergemål

Trygg framtid for folk og natur. Vergemål Trygg fra mtid for f o lk og nat ur. Vergemål Fylkesmannen roller og oppgaver Fylkesmannen er representant for Kongen og Regjeringen i fylket. Hovedoppgaver: Formidle og iverksette statlig politikk og

Detaljer

Vergens rolle og mandat

Vergens rolle og mandat Vergens rolle og mandat Oslo kongressenter 01.11.2018 v/seniorrådgiver Aleksander Hamre Leet Vergerollen Vergen skal: ivareta interessene til den som man er verge for innenfor det mandat man har fått fra

Detaljer

Møte for alminnelige- og pårørendeverger Agenda

Møte for alminnelige- og pårørendeverger Agenda Møte for alminnelige- og pårørendeverger Agenda 18:00-18:10 Velkommen v/fagsjef Lars Gustavsen 18:10-19:00 Grunnleggende privatøkonomi, budsjett, og disposisjon av vergekonto (herunder regnskap) v/seniorrådgiver

Detaljer

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen,

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen, VERGEMÅL Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 08.11.2017 Fra forarbeidene Bl ny vergemålslov; «Alle mennesker har evnen.l å ha re0gheter og plikter, men ikke alle har evnen.l selv å foreta handlinger som s.9er

Detaljer

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse 1 ORIENTERING OM VERGEMÅL MED FRATAKELSE AV DEN RETTSLIG HANDLEEVNE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler begjæring (søknad) om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål for

Detaljer

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Agenda Del I - Beredskap Oversikt over risiko Samordne ved hendelser Veiledning og tilsyn Øvelser Innsigelser iht PBL Del II Vergemål Grunnlag Erfaringer Del I - Beredskap

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Eksempler på lovbestemmelser/konvensjoner som slår fast selvbestemmelse

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Møte for faste verger

Møte for faste verger Møte for faste verger Tønsberg, 27. september 2017 fagsjef Lars Gustavsen Program 1730-1740 Velkommen v/ fagsjef Lars Gustavsen 1740-1840 Vergehavers samtykkekompetanse. Hvordan den kan variere fra område

Detaljer

Juridiske rammer for å bo

Juridiske rammer for å bo Juridiske rammer for å bo Seniorrådgiver Eilin Reinaas Menneskerettigheter Grunnloven 106: Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Detaljer

Verjemålsreforma. nettverkssamling for sjukeheimslegar 5. november 2013 v/liv Sørevik

Verjemålsreforma. nettverkssamling for sjukeheimslegar 5. november 2013 v/liv Sørevik Verjemålsreforma nettverkssamling for sjukeheimslegar v/liv Sørevik 1 Ny organisering: Fylkesmannen ny lokal vergemålsmyndighet Ny sentral vergemålsmyndighet på Hamar Fylkene danner vergemålsdistrikt Saksbehandlere

Detaljer

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25.

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Oktober 2012 Re$slig forankring Vergemålsloven av 22. april nr. 3 1927 Lov om

Detaljer

****************************************************************

**************************************************************** Vår referanse Vår dato 6367/2013 04.04.2013 Nyhetsbrev nr. 1 fra Statens sivilrettsforvaltning - tilbakemeldinger på spørsmål og problemstillinger fra prosjektgruppemøte for fylkesmennene 14.02.13. Innledning

Detaljer

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 Høringsnotat Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 FORSLAG TIL ENDRING I VERGEMÅLSFORSKRIFTEN 26 HEVING AV BELØPSGRENSEN FOR NÅR FYLKESMANNEN SKAL FORVALTE

Detaljer

Ny verjemålslov - meldeplikt om behov for verjemål mm.

Ny verjemålslov - meldeplikt om behov for verjemål mm. Ny verjemålslov - meldeplikt om behov for verjemål mm. Nettverkssamling for leiarar i helse- og omsorgstenestene Rica Sunnfjord Hotell, Førde 22.oktober 2013 Ove Midtbø, rådgjevar Verjemålsreforma Overordna

Detaljer

Lovvedtak 36. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 154 L (2009 2010), jf. Prop. 4 L (2009 2010) og Ot.prp. nr.

Lovvedtak 36. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 154 L (2009 2010), jf. Prop. 4 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. Lovvedtak 36 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 154 L (2009 2010), jf. Prop. 4 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) I Stortingets møte 4. mars 2010 ble det gjort slikt vedtak

Detaljer

Selvbestemmelsesretten. Aleksander Eggum

Selvbestemmelsesretten. Aleksander Eggum Selvbestemmelsesretten Aleksander Eggum Reform i utvikling Rundskriv om opprettelse av vergemål en veiledning til Fylkesmennene om opprettelse av vergemål for voksne, 27. februar 2018. Statens sivilrettsforvaltning.

Detaljer

VERGESAMLING For nye verger. Oslo. 31. januar Einar Carlsen 1

VERGESAMLING For nye verger. Oslo. 31. januar Einar Carlsen 1 VERGESAMLING For nye verger Oslo 31. januar 2018 Einar Carlsen 1 OM MEG Jeg fikk mitt første oppdrag i slutten av 2013 Har i dag oppdrag, fordelt på: IVARETA INTERESSER personlig 0% økonomisk 20% generelt

Detaljer

Oddvar Faltin teamleder helse- og omsorgstjenester. Pårørendesenteret i Oslo, 19.september 2018

Oddvar Faltin teamleder helse- og omsorgstjenester. Pårørendesenteret i Oslo, 19.september 2018 Oddvar Faltin teamleder helse- og omsorgstjenester Pårørendesenteret i Oslo, 19.september 2018 Ombudets mandat Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

FREMTIDSFULLMAKT. FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme

FREMTIDSFULLMAKT. FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme FREMTIDSFULLMAKT FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme Fremtidsfullmakt Hvem skal ta seg av din økonomi og personlige forhold når du ikke lenger klarer

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Foreldrerollen og vergerollen

Foreldrerollen og vergerollen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Foreldrerollen og vergerollen - To sider av samme sak? Tom Skauge Pårørende SOR-konferansen 24-25 april Foreldrerollen

Detaljer

1. Horten kommune er positive til tilrettelegging for kompetanseutvikling for å sikre trengende kompetente hjelpeverger.

1. Horten kommune er positive til tilrettelegging for kompetanseutvikling for å sikre trengende kompetente hjelpeverger. Horten kommune Vår ref. 11/8677 11/666-4 / FA-X47 Saksbehandler: Helge Skatvedt Ny vergemålslov - høring Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møtedato Saksnummer

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer