Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen"

Transkript

1 Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

2 Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger

3 Om Fylkesmannen Fylkesmannen Er statens representant i fylket og utfører oppgaver for 12 departementer og 9 direktorater Samordner statlige oppgaver på regionalt nivå (innen fylket) Ivaretar rettsikkerheten til innbyggere, næringsdrivende og organisasjoner klageinstans i mange saker Skal virke til gagn og beste for fylket og holde sentrale myndigheter orientert om viktige saker for fylket 18 fylkesmannsembeter med totalt ca 2400 ansatte Fylkesmannen i Hedmark 120 ansatte Statens hus på Hamar Konstituert fylkesmann: Sylvia Brustad

4 Organisering

5 Vergemålsreformen Dagens organisering Ett overformynderi i hver kommune 429 stk Fylkesmannsembetene er klage- og tilsynsmyndighet Ny lov fra 1. juli 2013 Ny organisering Overformynderiene opphører Fylkesmannen overtar overformynderienes oppgaver Statens sivilrettsforvaltning blir klage og tilsynsorgan Begrepet «hjelpeverge» utgår alle blir verger Målsetting om Økt rettssikkerhet Mer likebehandling Økt kvalitet

6 Hva er et vergemål? Å ivareta interessene til en som ikke kan ivareta sine egne interesser innen økonomiske og/eller personlige forhold En verge skal treffe beslutninger sammen med eller på den vergetrengendes vegne men skal høre personen og handle i tråd med personens vilje

7 Litt bakgrunn NOU 2004:16 (Norges offentlige utredninger) Vergemål Forslag til ny lov Forslag til ny organisering Fra kommunene til staten Mer enhetlig tilbud Styrket rettssikkerhet Ny vergemålslov ble vedtatt i mars Forskrift vedtatt våren 2013 Lov og forskrift kan tre i kraft 1. juli 2013.

8 Målet med loven Ot.prp.nr. 110 ( ) side 1: «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke alle har evnen til å selv foreta handlinger som stifter rett eller pådrar ansvar. Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet.»

9 Nøkkeltall om vergemål Om lag vergemål (ca. 1 % av befolkningen) etter 1. juli /3 voksne 1/3 barn For Hedmark ca 2000 vergemål og ca 1600 verger mrd. kroner - tilhørende personer med vergemål forvaltes av vergemålsmyndighetene

10 Organisasjonskart vergemålsforvaltningen Fagdepartement Justisdepartementet Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet Statens sivilrettsforvaltning (sentral vergemålsmyndighet) Administrativt overordnet departement Fylkesmannsembetene (lokal vergemålsmyndighet)

11 Ny organisasjon Ønske om større fagmiljøer og økt grad av likebehandling Fylkesmannen Lokal vergemålsmyndighet Førstelinje opprettelse av vergemål, rekruttering og oppnevning av verger og representanter, behandling av søknader om økonomiske disposisjoner, fører tilsyn med verger og representanter mv. Statens sivilrettsforvaltning vergemålsavdelingen (Hamar) Sentral vergemålsmyndighet Behandler klager på fylkesmennenes vedtak og fører tilsyn IKT, bank, kompetanse/opplæring mv.

12 Fylkesmannens oppgaver Fylkesmannen oppnevner og fører tilsyn med vergene Men Fylkesmannen får ikke i oppgave å opptre på vegne av personen med vergemål. Det er det vergen som skal gjøre Fylkesmannen skal gi råd, veiledning og bistand til vergene Dere kan kontakte oss på telefon, e-post, brev eller via vergemålsportalen

13 Mål for ny vergemålsordning Hovedmål God rettssikkerhet En effektiv justissektor Delmål Resultatmål God rettssikkerhet for de som ikke kan ivareta egne interesser Like saker skal behandles likt over hele landet Høy grad av selvbestemmelse og individtilpassede vergemål Vergene skal utføre vervet på en forsvarlig måte Befolkning, kommuner og institusjoner skal ha god kjennskap til vergemål Helhetlig, effektiv og serviceorientert forvaltning Digitalt førstevalg Effektiv vergemålsforvaltning Forvaltningen av finansielle midler skal være forsvarlig Høy grad av brukertilfredshet

14 Loven hva er nytt?

15 Holdninger Vergemålsloven erstatter to gamle og utdaterte lover Lov om umyndiggjøring fra 1898 Lov om vergemål fra 1927 Synet på mennesket, dets verdi og dets behov for vern om egen integritet og selvbestemmelsesrett er svært endret de siste 100 år! Personens verdighet og integritet i sentrum for vergemålsloven Samtykket sentralt både knyttet til oppretting av vergemål, mandat, valg av verge og om midler skal forvaltes Vergens plikt til å høre, til å gjøre og til å ivareta interessene til personen Den nye loven sørger for ratifisering av FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

16 Hvem gjelder loven for Ny vergemålslov regulerer tre ordninger for bistand og støtte: Vergemål For barn under 18 år For voksne Legalfullmakt nærstående gis fullmakt til å representere familiemedlemmer i enkle økonomiske gjøremål Fremtidsfullmakt opprettes av personen selv for fremtiden når man ikke er i stand til å ivareta egne interesser Mer selvråderett for den som behøver vergemål Mer ansvar overføres fra vergemålsmyndighetene til vergene

17 Vilkår Det må foreligge en medisinsk diagnose 3 grunnvilkår knyttet til personens medisinske tilstand Sinnslidelse herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmisbruk, alvorlig spilleavhengighet, alvorlig svekket helbred Ikke i stand til å ivareta sine interesser Konkret behov og årsakssammenheng Hvert vergemål skal tilpasses personens behov I forhold til samtykkekompetanse og sykdomsbilde I forhold til handleevne (dersom den er helt eller delvis fratatt) Økonomiske forhold (kompleks formue?) Personlige forhold Alder Medisinsk årsak Med mer

18 Begjæringsrett og meldeplikt Disse kan begjære et vergemål: personen selv ektefelle/samboer foreldre, nærmeste livsarving eller søsken ens verge dersom man allerede har verge og vergemålet ønskes endret behandlende lege/tilsynslege Meldeplikt om behov for vergemål for kommuner og institusjoner: institusjon der personen er innlagt ansvarlig for kommunens sosialtjeneste (NAV) kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon

19 Vergeoppnevningen fortsetter Overgangsordninger i 101 alle vedtak truffet etter gammel lov gjelder etter ikrafttredelse av ny lov Alle vergeoppnevninger og mandater fortsetter som før etter 1. juli Hjelpeverger blir verger Senere vil Fylkesmannen gå igjennom mandatene og se om det er behov for endringer/presiseringer

20 Individtilpassede vergemål Hvert vergemål tilpasses det den vergetrengende har behov for Minste middels prinsipp man skal ikke gjøre større inngrep overfor personer enn nødvendig Man kan ha verge, men for eksempel selv ta hånd om økonomi og/eller ikke samtykke i at midler forvaltes av Fylkesmannen Vergens mandat kan utvides eller begrenses dersom personen med verge får økede behov (for eksempel blir sykere) eller om han/hun får mindre behov (for eksempel blir friskere)

21 Vergens oppgaver Vergen skal yte beslutningsstøtte: ivareta personens behov for støtte og hjelp på egne premisser uten å frata vedkommende sin selvbestemmelsesrett Man skal alltid høre hva personen selv mener når det gjelder disposisjoner av en viss betydning Unntatt når personen med verge ikke er i stand til å forstå hva dette innebærer (legeerklæring kan eventuelt innhentes) Ivaretakelse av økonomiske interesser Håndtere løpende inntekter og utgifter Forvaltning av fast eiendom (utleie eller salg) Bistand ved gjeldsproblemer Ivaretakelse av personlige interesser Søknader om trygdeytelser og eventuelle klager Representasjon og bistand i rettssak

22 Samtykkekompetanse De fleste vergemål opprettes etter ønske fra, eller med samtykke fra, den som ønsker/behøver verge (har samtykkekompetanse) Når vergemålet er frivillig, kan personen med verge også selv avslutte vergemålet Samtykke til opprettelse av vergemålet, vergens mandat, hvem som skal være verge og om midler skal forvaltes av Fylkesmannen (nytt) Personer med svært svekket helbred har ikke alltid samtykkekompetanse vergemål kan likevel opprettes (ikke samtykkekompetanse) For de som ikke er samtykkekompetente loven er streng ift disposisjoner av vedkommendes formue (for eksempel forskudd på arv)

23 Inhabilitet Vergen kan bli inhabil En verge regnes som inhabil, og kan ikke representere personen med verge, når vergen eller en som står vergen nær har interesser i en sak som kan stride mot interessene til personen under vergemål Søknad om lån fra personen med verge til vergen Større gave/forskudd på arv der vergen skal tilgodesees Det oppnevnes da en midlertidig verge (setteverge)

24 Vergens forhold til fylkesmannen Vergens opplysningsplikt Ta kontakt med Fylkesmannen om du har viktige opplysninger om personen du er verge for, den økonomiske situasjonen, endring i personens medisinske tilstand osv. Ta kontakt om du som verge er i tvil om noe og ved avgjørelser av stor betydning Personen med verge, vergen, pårørende og den som har begjært vergemålet, kan påklage Fylkesmannens vedtak Statens sivilrettsforvaltning behandler klager

25 Fylkesmannens samtykke Større beslutninger og disposisjoner krever samtykke fra personen med verge og/eller fra Fylkesmannen Disposisjoner over fast eiendom Livsforsikringer og livrente mv. Disposisjoner over løsøre av større verdi, usedvanlig karakter eller spesiell interesse Utlån av midler Gjeldsstiftelse Større gaver Arveforskudd Avkall på arv Her er det ingen vesentlige endringer fra tidligere Det er personen med verge og vergen som skal ta initiativ til alle disposisjoner som krever Fylkesmannens samtykke

26 Absolutte grenser for vergemålet Et vergemål skal aldri omfatte særlig personlige disposisjoner som: Å stemme ved valg Å inngå ekteskap Å erkjenne farskap Å samtykke til organdonasjon Å opprette eller tilbakekalle testament Å samtykke til tvang eller andre særlige personlige forhold

27 Fratakelse av rettslig handleevne Lov om umyndiggjøring oppheves Ny vergemålslov: hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne at man ikke selv kan foreta rettslige handlinger eller råde over sine egne midler Fratakelse av rettslig handleevne i økonomiske forhold Nødvendig for å hindre at personen det gjelder utsetter sin formue eller andre økonomiske interesser for fare for å bli vesentlig forringet - Personen det gjelder blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte Fratakelse av rettslig handleevne i personlige forhold Betydelig fare for at personen det gjelder vil handle på en måte som i vesentlig grad vil være egnet til å skade hans eller hennes interesser Fratakelse av rettslig handleevne krever ikke samtykke Beslutning treffes normalt av tingretten

28 Rettslig handleevne forts. Fratakelse av rettslig handleevne innen økonomiske forhold kan være aktuelt overfor gruppen aktive vergetrengende Terskelen for å avsi dom om individtilpasset fratakelse av den rettslige handleevnen, bør ikke være høy (jf. forarbeidene til loven) Men tiden vil vise hva som blir rettspraksis Saken fremmes normalt for retten av Fylkesmannen, men etter dialog/forslag fra vergen Ta kontakt med Fylkesmannen om du mener at dette tiltaket bør vurderes overfor personen du er verge for Full fratakelse av rettslig handleevne kun aktuelt dersom det kan være eneste tiltak for å hindre vesentlig gjeldsstiftelse, verdiforringelse eller utnyttelse

29 Endring i benevnelse på vergemål Hjelpevergemålet vergemål uten fratakelse av den rettslige handleevnen. Umyndiggjøring vergemål med full fratakelse av den rettslige handleevnen Beslutning om umyndiggjøring gjelder i tre år som en overgangsordning Må deretter eventuelt erstattes med nytt vedtak om hel/delvis fratakelse av rettslig handleevne

30 Alternativer til vergemål Man skal ikke gjøre større inngrep overfor personer enn nødvendig (minste middels prinsipp) Fylkesmannen skal alltid vurdere alternativer som kan anses som mindre inngripende bruk av frivillig eller tvungen forvaltning etter andre lover Forvaltning NAV Forvaltning sykehjem Privatrettslige alternativer Legalfullmakt om dette er tilstrekkelig Fremtidsfullmakt dersom dette foreligger

31 Legalfullmakt Nærstående har rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser Nærstående i rekkefølge: Ektefelle/samboer Barn Barnebarn Foreldre Legalfullmakten gjelder bare for praktiske og økonomiske dagligdagse gjøremål For eksempel ikke salg av eiendom eller arv/større gaver dette krever fremtidsfullmakt eller opprettelse av vergemål Loven gir fullmakten ikke behov for bekreftelse fra FM eller andre Men noen banker kan kreve en legeattest Gjelder ikke hvis det er opprettet fremtidsfullmakt eller vergemål

32 Fremtidsfullmakter Et privatrettslig alternativ til vergemål Kan opprettes av person som har fylt 18 år og forstår fullmaktens betydning Kan opprettes av alle som ønsker det med tanke på fremtiden Fremtidsfullmakten utnevner en fullmektig for eksempel ett av barna Inntrer ved alvorlig sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred eller når man ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser Fullmektigen er den som iverksetter når vilkårene er inntruffet Man får bistand på de områdene som følger av fullmakten Frihet til å velge hvem som skal ivareta dine interesser i fremtiden Formaliakrav som for testamente Fylkesmannen kan stadfeste

33 Krav om politiattest Alle verger som oppnevnes, må innhente politiattest (vandelsattest) Alle verger som allerede er oppnevnt, må også innhente politiattest Legg ved kopi av vergeoppnevningen Husk kopi av legitimasjon om man sender i posten Verger for nærstående, behøver ikke dette (ektefeller/samboere, barn, foreldre)

34 Bank, forvaltning av midler og regnskapsplikt

35 Opprettelse av konti Vergene skal velge bank for alle aktuelle konti Dersom Fylkesmannen skal forvalte midler opprettes det en kapitalkonto som Fylkesmannen disponerer Sentral ordning (for tiden 46 norske banker) Bestemt i vergemålsloven at det skal være slik Fylkesmannen forvalter midler over 2 G (grunnbeløp i folketrygden) tilsvarer i dag ca kr Når skal Fylkesmannen forvalte midler over 2 G? Mindreårige med formue (hele formuen forvaltes) Voksne som samtykker til at Fylkesmannen skal forvalte formue Voksne uten samtykkekompetanse Voksne som er fratatt rettslig handleevne på det økonomiske området

36 Kapitalkonto Da Fylkesmannen skal disponere, er det ikke like viktig med lokale filialer mv Vær opptatt av gode betingelser! Ingen faste trekk er mulig fra kapitalkonto (heller ikke behov da vergen kan disponere større beløp på vergekonto) Nye tilbud fra bankene offentliggjøres i slutten av juni (alternativer med bindingstid/fast rente) Nytt valg av kapitalkonto kan gjøres fra 1. juli

37 Forvaltning av finansielle midler voksne Person med verge Kapitalkonto Vergekonto Brukskonto Fylkesmannen disponerer Finansielle eiendeler >2G Bankavtaler via SRF Verge velger bank Bruk krever godkjenning fra FM SRF utfører tilsyn med FM Vergen disponerer Inntil 2G Verge og personen det gjelder velger bank fritt Disponeres av vergen Inntekter/faste utgifter Årlig vergeregnskap FM utfører tilsyn Personen med vergemål disponerer Til personens frie benyttelse Begrenset månedsbeløp Småutgifter Ikke regnskap 37

38 Forvaltning på sykehjem/bofellesskap Sykehjemmet/bofellesskapet fører regnskap Vergen er med på å kontrollere holde oversikten over samlede utgifter Finne praktiske, gode løsninger som vergen er komfortabel med Konti, faste overføringer, hvem har tilgang til hvilke konti mv. Fylkesmannen kan beslutte at vergen forvalter og ikke sykehjemmet

39 Forvaltning av finansielle eiendeler for mindreårige med verdi på mer enn 2G Mindreårig Kapitalkonto FM disponent Finansielle eiendeler. Over 2G hele beløpet forvaltes ingen vergekonto Verge velger bank Vergens bruk krever godkjenning fra FM Konto til foreldre/verger Overføring av renteinntekter mm årlig etter anmodning Hvor mye? bruke skjønn Disponeres av vergen Dekke deler av barnets utgifter konto for den mindreårige Den mindreåriges egne inntekter Gaver stilt til egen disposisjon

40 Forvaltning for mindreårige For å trygge den mindreåriges formue Foreldre/foresatte velger bank Etter ønske fra de som blir 18 år fortsatt forvaltning frem til 25 år Meldeplikt for Skatteetaten for finansielle eiendeler melding årlig (fra 1. juni 2014) Den som gir en gave til en mindreårig, kan bestemme at midlene ikke skal forvaltes av Fylkesmannen

41 Vergens regnskapsplikt Vergene påtar seg å forvalte økonomien for en annen viktig å dokumentere at dette er gjort riktig Regnskapsplikten overholdes gjennom å levere: Kontoutskrift fra vergekonto Selvangivelse til personen = økonomisk status pr Fullstendighetserklæring Kontoutskriften viser inngående beløp og hva som er tatt ut/belastet det løpende regnskapet Ta vare på bilag og øvrig dokumentasjon fra vergekonto i 3 år. Bilagene oppbevares f.eks. i ringperm sortert på dato Kontantbilag tas vare på og kontantuttak må forklares Bilagene oppbevares hos vergen, og ved tilsyn fra FM kan det kreves at bilagene fremlegges for kontroll. Frist for avlevering av regnskap er satt til 30.4.

42 Regnskap 1. halvår 2013 Overformynderiene eksisterer så lenge de har oppgaver Må avslutte regnskap, arkiv og fullføre avsluttede saker Hjelpeverger og verger med regnskapsplikt må levere regnskap for 1. halvår til overformynderiet Regnskapet leveres overformynderiet innen 31. august 2013 Avslutter relasjonen til kommunen

43 Honorar og utgiftsdekning

44 Vergehonorar Type Verge Personlige forhold Økonomiske forhold Pers./ Øk. forhold Timesats v/særlige forhold Næringsdrivende *** Oppgaveplikt over kr Nærstående 0* 0* 0* 0* Nei (Ja) Alminnelige ** Nei (Ja) Ja (Nei) Ja (Nei) Faste ** Ja Nei Advokat (offentlig salærsats) Ja Nei * Kun godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det, bl.a. vektlegges omfang og varighet ** Det kan avtales godtgjøring på timebasis ved særlige grunner etter avtale m/fm

45 Alminnelig eller fast verge Ikke et skarpt skille Alminnelig verge: frivillig verge som ikke gjør det som næring Fast verge: påtar seg vergeoppdrag og utfører det som næring Alminnelige verger mottar inntil 4000 kr skattefritt per vergeoppdrag Faste verger mottar inntil kr per vergeoppdrag Ikke skattefritt må selv føre dette i selvangivelsen For de som har inntekt inntil per år trenger ikke registrere seg som selvstendig næringsdrivende selv om de er å anse som næringsdrivende For de som får inntekt over kr per år skal registrere seg i Brønnøysund og får organisasjonsnummer

46 Alternativ til faste satser Det kan avtales at oppdraget skal godtgjøres på timebasis, særlig i startfasen av et oppdrag, eller ved begrensede oppdrag eller ved omfattende oppdrag. Vergen må da: Dokumentere at fast sats ikke gir rimelig dekning Dokumentere timeforbruk for vergearbeidet Fylkesmannen kan sette en grense for timeforbruket i perioden

47 Utgiftsdekning Som verge har man krav på dekning av utgifter knyttet til oppdraget Sentral vergemålsmyndighet fastsetter en årlig fast sats forslag om 900 kr pr oppdrag Dersom vergen har utgifter som i vesentlig grad overstiger den fastsatte utgiftsdekningen, kan man søke FM om dekning av slike utgifter

48 Honorar for 1. halvår Honorar og utgifter Krav om godtgjøring og utgiftsdekning må sendes til overformynderiet før 1. juli Alle verger må søke Fylkesmannen om godtgjøring for 2. halvår og videre Avtalene med kommunene overføres IKKE!

49 Hvem betaler? Personen med verge betaler normalt for honorar og utgifter Vergen trekker fra konto etter godkjenning fra Fylkesmannen Staten ved Fylkesmannen betaler dersom den vergetrengende har en bruttoinntekt som er lik eller lavere enn minstepensjon og har en nettoformue under kr dersom den vergetrengende er gift/samboer er det avgjørende om de to til sammen har en bruttoinntekt som er lik eller lavere enn minstepensjon for ektefeller og om de til sammen har en nettoformue under kr. Det skal sees bort fra boligformue. Utbetales av Fylkesmannen (v/direktoratet for økonomistyring) Det kan avtales at kostnadene fordeles mellom personen med verge og Staten

50 Vergemålsportalen Mine vergemål

51 Digitalt førstevalg En målsetting at kommunikasjonen mellom vergene (og andre) og lokal vergemålsmyndighet skal foregå via vergemålsportalen Mine vergemål samler informasjon om vergen og den eller de man er verge for bank, vedtak, kontaktinformasjon mv. Mål om elektronisk utveksling av informasjon med Skatteetaten og bankene En del av regjeringens politikk: digitalt førstevalg i forvaltningen Pålogging via

52 Vergemålsportalen

53

54

55

56 E-læringskurs

57 E-læringskurset Fylkesmannen skal tilby opplæring til alle verger Opplæring våren 2013 E-læringskurs Håndbok for verger E-læringskurset kan tas når det passer den enkelte Før 1. juli man kan benytte en åpen versjon av e- læringskurset som ligger på Vergemålsportalen Etter 1. juli bruker man MinID til å logge seg på Fylkesmannen får oversikt over hvem som har tatt kurset

58

59

60

61 Enslige, mindreårige asylsøkere

62 Enslige mindreårige asylsøkere Definisjon: Barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke beskyttelse uten å ha følge med foreldre eller andre som utøver foreldreansvaret. Dersom barnet innvilges oppholdstillatelse, skal barnet ha verge iht. vergemålslovens bestemmelser. Frem til oppnevning av verge skal barnet ha representant. UDI legger i sin saksbehandling til grunn at barnet er mindreårig fram til en alders-undersøkelse eventuelt viser at han eller hun er over 18 år.

63 Representantens kjerneoppgaver Ivareta barnets interesser i asylsaken. Se til at barnet får det rettsvern og de offentlige tjenester det har krav på. Se til at barnets omsorgsbehov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Godtgjøring til representanter er høyere enn for verger

64 Representant eller verge Fase 1: Ankomstfasen (representant) Fase 2: Transittfasen (representant) Fase 3: Mottaksfasen (representant) Fase 4: Bosettingsfasen (verge) Fylkesmannen i Oslo og Akershus har et særskilt ansvar for representantordningen, og rekrutterer representanter til ankomstfasen (Politiets utlendingsenhet i Oslo)

65 Vergens oppgaver i bosettingsfasen Ha dialog med barnets omsorgspersoner Se til at barnets botilbud er tilfredsstillende og at barnet har skoletilbud, leksehjelp om nødvendig og får tilbud om fritidsaktiviteter. Bistå med at barnet blir registrert i folkeregisteret og bidra til etablering av formell identitet Bistå med opprettelse av bankkonto. Søke om og forvalte barnetrygd (utvidet barnetrygd fra den dagen barnet fikk opphold) og eventuelt bidragsforskudd (der barnet bor alene og ikke får underhold av det offentlige).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Odd Harald Mork Trude Jansen Asskildt Renate Skarstad Ingrid Renolen Oda Bjørge Bringa Anette Brenden Sturla Huse Aud Helen Hølmen Berit Siring Torsbakken Annichen

Detaljer

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland VERGEKURS 2014 Erfaringer Utfordringer Alternativer til vergemål Vergens rolle og oppdrag Samtykkekompetanse Fylkesmannens samtykke Gaver og forskudd på arv Bruk av kapital Forvaltning Regnskap Godtgjøring

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nasjonalt mål: Plan for opplæring Alle verger og hjelpeverger skal 1) ha fått informasjon om vergemålsreformen 2) gjennomført

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland KURS FOR VERGER Agenda 1. Vergemålsreformen bakgrunn, regelverk, organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Fylkesmann vs. verge vergemålets innhold 4. Forvaltning av finansielle eiendeler 5. Økonomi og

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

VERGEMÅL INFORMASJON

VERGEMÅL INFORMASJON VERGEMÅL INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR TRØNDELAG 2014 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål Personer under myndighetsalder 18 år Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming,

Detaljer

Vergemål for utviklingshemmede

Vergemål for utviklingshemmede Vergemål for utviklingshemmede Særlig om vergens oppgaver og kompetanse Fagnettverk Nord 18.03.15 Målsetting for reformen Sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd,

Detaljer

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Vergemålsordningen Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Noen ansatser Litt om vergemål i Nordland Ulike typer vergemål, grunnvilkår, vergens mandat, krav til samtykke

Detaljer

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Høst 2013 Vår 2013 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål - Personer under myndighetsalder 18 år - Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens,

Detaljer

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016 Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland 1 Vergemålsreformen Ny vergemålslov ble vedtatt av et enstemmig Storting våren 2010 Ikrafttredelse 1. juli 2013, Fylkesmannen tok over.

Detaljer

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN JANUAR 2013 1 Hva betyr det for meg som hjelpeverge at ny vergemålslov trer i kraft? Når ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013, vil det ikke

Detaljer

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Vergemål - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015 v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), s. 1: «Det

Detaljer

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet Vergemålsreformen Prosjektleder Oddbjørn Vassli Hedmark 24. mai 2012 Nøkkeltall om vergemål Om lag 50.000 personer har vergemål (1 % av befolkningen) 2/3 voksne 1/3 barn Nesten like mange verger som vergemål

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen v/anne-mari Kirkevold Rustan, Mette Lie-Haugen og Elisabeth Solberg Dagsorden for informasjonsmøtet Generelt om Fylkesmannen og status for

Detaljer

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 NR 14/2013 Dato: 31.05.2013 Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 Rundskriv fra Finans Norge

Detaljer

Å være verge for en voksen

Å være verge for en voksen Å være verge for en voksen møte for verger for voksne i Vestfold 17. mars 2015 Hjertnes kulturhus, Sandefjord 19. mars 2015 Våle samfunnshus, Amfiet, Re 23. mars 2015 Auditoriet, Statens park, Tønsberg

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 1750 verger og nesten 2.000 vergemål i Oppland Regionfordelt antall vergemål Lillehammer 410 Midt dalen 94 Nord dalen 188 Valdres 245 Gjøvik 679 Hadeland 341

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25.

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Oktober 2012 Re$slig forankring Vergemålsloven av 22. april nr. 3 1927 Lov om

Detaljer

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Agenda Del I - Beredskap Oversikt over risiko Samordne ved hendelser Veiledning og tilsyn Øvelser Innsigelser iht PBL Del II Vergemål Grunnlag Erfaringer Del I - Beredskap

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Lovvedtak 36. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 154 L (2009 2010), jf. Prop. 4 L (2009 2010) og Ot.prp. nr.

Lovvedtak 36. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 154 L (2009 2010), jf. Prop. 4 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. Lovvedtak 36 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 154 L (2009 2010), jf. Prop. 4 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) I Stortingets møte 4. mars 2010 ble det gjort slikt vedtak

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Foreldrerollen og vergerollen

Foreldrerollen og vergerollen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Foreldrerollen og vergerollen - To sider av samme sak? Tom Skauge Pårørende SOR-konferansen 24-25 april Foreldrerollen

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge...

Detaljer

Høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv.

Høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. Høringsnotat Lovavdelingen Februar 2011 Snr. 201100885 Høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. Innhold DEL I. FORSKRIFT TIL

Detaljer

Vergemålsreformen. sentrale trekk og kommunale oppgaver i forbindelse med reformen

Vergemålsreformen. sentrale trekk og kommunale oppgaver i forbindelse med reformen Vergemålsreformen sentrale trekk og kommunale oppgaver i forbindelse med reformen Vergemålsreformen noen sentrale trekk Vergemålsreformen: rettslige og organisatoriske endringer som skal gjennomføres i

Detaljer

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Pb 8005 Dep 0030 OSLO Deres dato 31.03.201 4 Deres referanse Vår referanse 14/982 EP KKF/KTU/bj 2014/1 051 AKN Vår dato 01.09.201

Detaljer

Fratakelse av rettslig handleevne. En veiledning til fylkesmennene

Fratakelse av rettslig handleevne. En veiledning til fylkesmennene Fratakelse av rettslig handleevne En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Retningslinjer om fratakelse av rettslig handleevne... 3 1 Innledning... 3 1.1 Loven...

Detaljer

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen v/siv Merete K. Arnesen Hvem er verge? Vergemål og barnevern Du er verge som forelder til egne barn under 18 år Verge er den/de som

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Vergemålsreformen. - særlig om meldeplikt og alternativer til vergemål

Vergemålsreformen. - særlig om meldeplikt og alternativer til vergemål Vergemålsreformen - særlig om meldeplikt og alternativer til vergemål Kort om reformen Ny vergemålslov (vedtatt 2010) og -forskrift trer i kraft 1. juli 2013 De kommunale overformynderiene avvikles Fylkesmannen

Detaljer

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Hvem gjelder forskriften for Pasienter i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon ( aldershjem, sykehjem) Langtidspasienter i psykiatriske

Detaljer

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014. Statens sivilrettsforvaltning

Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014. Statens sivilrettsforvaltning Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014 Statens sivilrettsforvaltning FORORD Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ble etablert som sentral vergemålsmyndighet da vergemålsreformen trådte i kraft 1. juli

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

For deg som behandler saker etter vergemålsloven

For deg som behandler saker etter vergemålsloven For deg som behandler saker etter vergemålsloven Læringshefte for saksbehandlere i vergemålsforvaltningen Utarbeidet av sentral vergemålsmyndighet Sist oppdatert: 28.03.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5.

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5. Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften

Detaljer

VERGEMÅL. Grunnkurs for faste verger 01.09.2015. v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

VERGEMÅL. Grunnkurs for faste verger 01.09.2015. v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon VERGEMÅL Grunnkurs for faste verger 01.09.2015 v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Hva er et vergemål? Bakgrunnen for ny vergemålslov, CRPD Vergemålsloven Vergens rolle og mandat Vergens

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

RUNDSKRIV 1-2013. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser

RUNDSKRIV 1-2013. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser RUNDSKRIV 1-2013 Utgiftsdekning og godtgjøring til verger og representanter Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser 2. desember 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 1 Aktuelle

Detaljer

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 4 til fylkesmennene. Utgitt: 22.12.2014

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 4 til fylkesmennene. Utgitt: 22.12.2014 Vergemål Nyhetsbrev nr. 4 til fylkesmennene Utgitt: 22.12.2014 1. Innledning Statens sivilrettsforvaltning (SRF) jobber fortløpende med juridiske tolkningsspørsmål og problemstillinger. Nedenfor har vi

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

RUNDSKRIV 1-2014. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser

RUNDSKRIV 1-2014. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser RUNDSKRIV 1-2014 Utgiftsdekning og godtgjøring til verger og representanter Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser 14. januar 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 1 Aktuelle

Detaljer

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene. Utgitt: 14.11.2014

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene. Utgitt: 14.11.2014 Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene Utgitt: 14.11.2014 1. Innledning Statens sivilrettsforvaltning (SRF) jobber fortløpende med juridiske tolkningsspørsmål og problemstillinger. I dette nyhetsbrevet

Detaljer

Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjøring etter særlige grunner for nærstående verger

Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjøring etter særlige grunner for nærstående verger Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjøring etter særlige grunner for nærstående verger En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OSLO KOMMUNE OVERFORMYNDERIET

OSLO KOMMUNE OVERFORMYNDERIET OVERFORMYNDERIET Det kongelige Justis- og politidepartement Sivilavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo (sendes pr e-post til: lovavdelin en 'd.de.no) Deres ref.: 20100885 EP KKF/LVM/bj Vår ref : Dato:

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OVERFORMYNDERIET

BÆRUM KOMMUNE OVERFORMYNDERIET BÆRUM KOMMUNE OVERFORMYNDERIET U Det kg1. Justis og Politidepartement Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES REF.: 201100885 EP KKF/LVM/bj VÅR REF.: gtdy DATO: 07.04.2011 AD NY VERGEMÅLSLOV HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

LPP Likepersonkonferansen 2014. Pårørendes rettigheter

LPP Likepersonkonferansen 2014. Pårørendes rettigheter LPP Likepersonkonferansen 2014 Pårørendes rettigheter 19 oktober 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Pårørendes rettigheter Nærmeste pårørende den pasienten selv utpeker Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro Del I INNLEDNING 2 Kartverket Eiendomsrettsseminaret,

Detaljer

Vedlegg 1: De framtidige arbeidsprosesser i vergemålsforvaltningen

Vedlegg 1: De framtidige arbeidsprosesser i vergemålsforvaltningen Justisdepartementet Utarbeidet av konsulentselskapet Steria AS Dato: 30.06.2011 Dette er et vedlegg til delprosjektrapporten Arbeidsprosesser og datastøtte i vergemålsforvaltningen Vedlegg 1: De framtidige

Detaljer

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 2 til fylkesmennene. Utgitt: 19.5.2014

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 2 til fylkesmennene. Utgitt: 19.5.2014 Vergemål Nyhetsbrev nr. 2 til fylkesmennene Utgitt: 19.5.2014 1. Innledning Statens sivilrettsforvaltning (SRF) jobber fortløpende med besvarelse av juridiske tolkningsspørsmål og problemstillinger. I

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

UTTALELSE VEDR. FORSKRIFT TIL NY VERGEMÅLSLOV OG ENDRINGER I ANNEN LOVGIVNING SOM FØLGE AV VERGEMÅLSLOV MV.

UTTALELSE VEDR. FORSKRIFT TIL NY VERGEMÅLSLOV OG ENDRINGER I ANNEN LOVGIVNING SOM FØLGE AV VERGEMÅLSLOV MV. Justisdepartementet Lovavdelingen P.o.box 8005 Dep, 0030 Oslo Bergen 6.mai 2011 UTTALELSE VEDR. FORSKRIFT TIL NY VERGEMÅLSLOV OG ENDRINGER I ANNEN LOVGIVNING SOM FØLGE AV VERGEMÅLSLOV MV. Viser til oversendelse

Detaljer

Disponering av kontantytelser

Disponering av kontantytelser Orgnr: 993132284 Tlf: 32243250 Fax: 32243251 E-post: post@villaskaarno Disponering av kontantytelser : Thorsrud Richard Skaar Utarbeidet av: Thorsrud Richard Skaar Revidert dato: Revisjonsnummer: Dokumentnummer:

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen Rundskriv I-15/2005 Departementene Sosial- og helsedirektoratet Fylkesmennene Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Spesialisthelsetjenesten v/barne- og voksenhabiliteringsenhetene Barneombudet Landets

Detaljer

Årsmelding for vergemålsområdet 2015

Årsmelding for vergemålsområdet 2015 Årsmelding for vergemålsområdet 2015 FORORD Etter vergemålsforskriften skal SRF utarbeide en årsmelding hvor det gis en løpende vurdering av vergemålsområdet. Ved utgangen av 2015 hadde vergemålsreformen

Detaljer

Utdeling av gaver/stønader og forskudd på arv. En veiledning til fylkesmennene

Utdeling av gaver/stønader og forskudd på arv. En veiledning til fylkesmennene Utdeling av gaver/stønader og forskudd på arv En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for utdeling av gaver/stønader og forskudd på arv... 3 1 Innledning...

Detaljer

FRA BARN TIL VOKSEN. Informasjon til familier med barn med bistandsbehov

FRA BARN TIL VOKSEN. Informasjon til familier med barn med bistandsbehov FRA BARN TIL VOKSEN Informasjon til familier med barn med bistandsbehov Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: August 2012 Revidert: Mars 2014 Innholdsfortegnelse Oppfølging fra kommunen... 3 Verge...3

Detaljer

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget.

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget. Søknad om verjegodtgjering Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige

Detaljer

Verjemålsreforma. Verjesamlingar vår 2013. Ove Midtbø Hanne Skei Veum Monica Nes Monica Åsen Gjerald

Verjemålsreforma. Verjesamlingar vår 2013. Ove Midtbø Hanne Skei Veum Monica Nes Monica Åsen Gjerald Verjemålsreforma Verjesamlingar vår 2013 Ove Midtbø Hanne Skei Veum Monica Nes Monica Åsen Gjerald Velkomne og takk for at de er her! Sentrale tema for samlinga Verdigrunnlaget bak reforma Dei viktigaste

Detaljer

Velferdsteknologi- hva sier loven

Velferdsteknologi- hva sier loven Velferdsteknologi- hva sier loven Står dagens lovgivning i veien for god og fremtidsrettet samfunnsutvikling på dette området? Velferdsteknologi NEI Men det er noen rettssikkerhetsutfordringer som er så

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Retten til å gjøre dårlige valg Selvbestemmelse, verdighet og omsorgsansvar

Retten til å gjøre dårlige valg Selvbestemmelse, verdighet og omsorgsansvar Jan Fridthjof Bernt Retten til å gjøre dårlige valg Selvbestemmelse, verdighet og omsorgsansvar Foredrag på SOR-konferanse Likhet for loven? Om rettssikkerhet for utviklingshemmede Bergen 25. oktober 2011

Detaljer

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Molde, Rica Seilet Hotell den 16.mars 2010 Alice Kjellevold Pårørendeinvolvering Pårørende gis generell informasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemålsreformen. Status i Møre og Romsdal. v/rådgiver Hilde Kristin Haugen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemålsreformen. Status i Møre og Romsdal. v/rådgiver Hilde Kristin Haugen Vergemålsreformen Status i Møre og Romsdal v/rådgiver Hilde Kristin Haugen Bakgrunn: Ny vergemålslov ble vedtatt i Stortinget våren 2010 Statsbudsjettet 2013: Regjeringen foreslår å bevilge 176,6 millioner

Detaljer

Oppretting av kapitalkonto for person med verje

Oppretting av kapitalkonto for person med verje Oppretting av kapitalkonto for person med verje Det går fram av verjemålslova 48, jf. 49, at finansielle eigedelar som er eigde av personar med verje, skal forvaltast av fylkesmannen med mindre anna følgjer

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen Saksbehandler: Elin Lånkan Deres ref.: Vår dato: 23.05.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: fmntell@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/121 Arkivnr: 755 Alle overformynderiene Alle kommunene

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Vedlegg 2: Brukstilfellebeskrivelser for vergemålsforvaltningen

Vedlegg 2: Brukstilfellebeskrivelser for vergemålsforvaltningen Justisdepartementet Utarbeidet av konsulentselskapet Steria AS Dato: 30.06.2011 Dette er et vedlegg til delprosjektrapporten Arbeidsprosesser og datastøtte i vergemålsforvaltningen Vedlegg 2: Brukstilfellebeskrivelser

Detaljer

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNINGEN - VERGENS ROLLE Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 22.06.2016 Innledning Bruk av tvang og makt må ha hjemmel i lov, og kan først utøves etter at vedtak eller

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer