****************************************************************

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "****************************************************************"

Transkript

1 Vår referanse Vår dato 6367/ Nyhetsbrev nr. 1 fra Statens sivilrettsforvaltning - tilbakemeldinger på spørsmål og problemstillinger fra prosjektgruppemøte for fylkesmennene Innledning Nedenfor følger en punktvis tilbakemelding på de spørsmål og problemstillinger som kom frem i forbindelse med prosjektgruppemøte med fylkesmennene Noen forhold er også spilt inn av dere i ettertid. For øvrig jobber vi fortløpende med utredning og utarbeidelse av svar som kan være av allmenn interesse for fylkesmennene, og vi vil formidle ut disse pr. brev/e-post som et nyhetsbrev fra SRF med jevne mellomrom frem til ikrafttredelse. Vi ber om forståelse for at det har tatt litt tid å utarbeide disse tilbakemeldingene. **************************************************************** Datafangstportalen 1) Fortsatt registering av saker og overgangen til ny førsteinstans I de sakene hvor det er behov, må overformynderiene fortløpende oppdatere og endre allerede registrerte saker i Datafangstportalen. I tillegg må de registrere nye vergemål som kommer inn frem til For disse sakene må det også settes kryss for midler til forvaltning etter der det er aktuelt. Dette vil være saker hvor det i dag er overformynderiet som står for forvaltning av midlene, og hvor fylkesmannen skal overta forvaltningen etter Frem til vil det bli gjort uttrekk 2-3 ganger fra basen slik at SRF får valgt bank og videresendt bestilling til bank på kapitalkonto med den best tilgjengelige renten og ledig kvote. Etter må overformynderiene overføre saksdokumenter og opplysninger manuelt og i papirformat til fylkesmennene. Overformynderiene må ta kopier av alle relevante saksdokumenter og gi de opplysninger om saken som de anser nødvendige for at fylkesmannen kan overta oppgaven som førsteinstans. Postadresse: Postboks 8027 Dep 0030 Oslo Kontoradresse: Grønnegata Hamar Vergemålsavdelingen Saksbehandler: Trine Linge

2 For disse saksdokumenter og opplysninger, må fylkesmennene følge de prosedyrer det er lagt opp til i den elektroniske vergemålsapplikasjonen (VMA) kalt, «ARVE». Det vil være snakk om innregistrering ved søk i folkeregisteret og i VMA. Hvis det kommer inn aktiviteter/oppgaver i de saker som allerede er registrert inn etter en konvertering fra Datafangstportalen til VMA og som overformynderiet ikke har rukket å gjøre ferdig, skal disse papirbaserte aktiviteter/oppgaver skannes inn og knyttes til den allerede overførte saken for deretter å behandles av fylkesmannen. I nye saker, vil alle dokumenter skannes inn, opplysninger lagres, og ny sak for behandling hos fylkesmannen vil bli opprettet. 2) Midler til forvaltning Da man i desember 2012 oppdaterte Datafangstportalen med mulighet for å få informasjon om saker med «fortsatt forvaltning» etter , var nok vergemålsprosjektet litt upresise i veiledningen av hvilke saker det skulle krysses av for. Dette kan ha resultert i at det er meldt inn «midler til forvaltning» etter som ikke er til forvaltning i overformynderiene i dag. Det kan være forskjellige typer vergemål og det kan være saker hvor det ikke foreligger noen vedtak fra overformynderiets side. Begrepet «midler til forvaltning» i datafangstportalen må forstås slik at det skal svares JA i de tilfellene der overformynderiene har midler i sin forvaltning som de skal overføre til fylkesmannen innen Bakgrunnen for at det skal gjøres slik er at overformynderienes vedtak om forvaltning også gjelder etter at ny vergemålslov har trådt i kraft, jf. vergemålsloven 101 nr. 2. I de tilfellene hvor overformynderiet ikke har fattet vedtak om forvaltning, og forvaltningen av midler er overlatt til vergen, må fylkesmannen treffe vedtak om å ta midler til forvaltning etter , jf. vergemålsloven 48 og 49 og vergemålsforskriften 26. Fylkesmannen treffer da et enkeltvedtak om forvaltning av midler, jf. vergemålsloven 55 tredje ledd. Først når det foreligger vedtak fra fylkesmannen, foreligger det hjemmel for å kreve midlene overført fra vergene. Alternativt kan overformynderiene treffe vedtak om forvaltning av midler etter gjeldende lov. Da vil det kunne foreligge grunnlag for «fortsatt forvaltning» ved fylkesmannen. Overgangsordninger og overgangsregler for overformynderiene og fylkesmennene Prop. 46 L ( ) endringer i vergemålsloven, er behandlet og enstemmig vedtatt i Stortinget, siste gang (Flere detaljer kan finnes ved å gå inn på Proposisjonen inneholder utfyllende overgangsregler til vergemålsloven 2010 kapittel 13, 101 nr. 1-7, 102 nr. 6. I tillegg har forskrift til vergemålsloven nr. 201 (vergemålsforskriften) overgangsregler i kapittel 9. Fra Prop. 46 L fremgår bl.a. følgende: «101 skal lyde: 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid. 2. Beslutning om opprettelse av hjelpevergemål etter lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige gjelder også etter ikrafttredelsen av loven her. Hjelpevergemålet regnes etter lovens ikrafttredelse som et vergemål uten fratakelse av den rettslige handleevnen etter reglene i loven her og med det innhold som er besluttet for hjelpevergemålet. Oppdraget som hjelpeverge fortsetter etter lovens ikrafttredelse som et oppdrag som verge etter reglene i loven her og med det innhold som er besluttet for hjelpevergemålet. 2

3 3. Beslutning om umyndiggjøring etter lov 28. november 1898 om Umyndiggjørelse gjelder i tre år etter ikrafttredelsen av loven her. Beslutningen om umyndiggjøring regnes i denne perioden som et vergemål med full fratakelse av den rettslige handleevnen etter reglene i loven her. Oppdraget som verge fortsetter etter lovens ikrafttredelse som et oppdrag som verge etter reglene i loven her og med det innhold som gjelder for vergemål med full fratakelse av den rettslige handleevnen. 4. Finansielle eiendeler som ved ikrafttredelsen av loven her har vært forvaltet av overformynderiet etter lov 22. april 1927 nr. 3 kapittel 6, men som utgjør et beløp som er lavere enn beløpsgrensen som følger av forskrift etter 49 første ledd første punktum i loven her, skal forvaltes av fylkesmannen i ett år etter lovens ikrafttredelse. Dette gjelder likevel ikke hvis fylkesmannen i denne perioden beslutter at eiendelene ikke skal forvaltes av fylkesmannen. 102 skal lyde: 102 Endringer i andre lover Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: 6. Lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige oppheves.» Hovedregelen følger av ny vergemålslov 102 nr. 6. Av denne bestemmelsen fremgår det at vergemålsloven 1927 oppheves. Den normale forståelsen av dette er at også alle vedtak (forskrifter og enkeltvedtak) som er truffet med hjemmel i denne loven oppheves. Lovgiver har imidlertid ansett det som arbeidskrevende og upraktisk om dette utgangspunktet skulle følges fullt ut. Det er derfor gjort enkelte unntak i 101. Av 101 nr. 2 følger at «beslutningen om opprettelse av hjelpevergemålet» skal gjelde også etter ny lovs ikrafttredelse. Hjelpevergemålet vil regnes som et vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne, og vergemålet vil følge reglene i vergemålsloven 2010 som om beslutningen var truffet etter den nye loven. Beslutninger om umyndiggjøring videreføres i en periode på tre år etter ikrafttredelsen av den nye loven, jf. 101 nr. 3. Umyndiggjøringen vil regnes som et vergemål med full fratakelse av den rettslige handleevnen, og vergemålet vil følge reglene i vergemålsloven 2010 som om beslutningen var truffet etter den nye loven. Det er videre presisert i tredje punktum i nr. 2 og nr. 3 at vergeoppdraget fortsetter også etter at den nye loven er trådt i kraft. Det vil dermed ikke være behov for å oppnevne vergen på nytt. Ved hjelpevergemål vil vergen fortsette med det oppdraget han eller hun fikk ved oppnevningen, han vil bare heretter få benevnelsen «verge». Ved umyndiggjøring vil vergens oppdrag ha det innhold som gjelder for vergemål med full fratakelse av den rettslige handleevnen. 101 nevner imidlertid ikke overformynderiets beslutning om godtgjøring til vergen eller dekning av nødvendige utgifter. Beslutninger som tidligere er tatt knyttet til dette forlenges derfor ikke. For spørsmålet om godtgjøring, vil den nye lovens regler regulere vergeoppdraget, jf. vergemålsloven 30. Vi antar at det vil variere hvordan overformynderiene har formulert og delt opp vedtakene sine. Uansett hvilken løsning som er valgt, så vil resultatet bli at vedtaket om opprettelse av hjelpevergemål forlenges, mens vedtaket om godtgjøring anses oppheves i og med opphevelse av vergemålsloven av 1927 den Det vil tilsvarende være reglene i den nye loven som gjelder når det er snakk om opphør av vervet som verge, jf. 29 og utførelsen av vergeoppdraget, se ny lov kapittel nr. 4 gjelder finansielle eiendeler som forvaltes av overformynderiet etter reglene i vergemålsloven 1927 kapittel 6, men som har en verdi som medfører at de i utgangspunktet ikke skal forvaltes av fylkesmannen etter reglene i den nye loven kapittel 7. Bestemmelsen innebærer at vergemålsmyndighetene skal fortsette å forvalte midlene i ett år etter ikrafttredelsen av den nye loven. Dette gir fylkesmannen mulighet til å vurdere om det skal treffes vedtak etter 49 første ledd tredje 3

4 punktum. Bestemmelsen er ikke til hinder for at fylkesmannen tilbakefører midlene før ettårsfristen er over, jf. annet punktum. I forbindelse med Datafangsten, ble det formidlet ut informasjon om at overformynderiene skulle foreta en «siling» for å unngå å få inn saker som det er klart at fylkesmannen ikke skal ha videre saker som omhandler mindreåriges formue under 2 G og hvor det ikke er særlige grunner til fortsatt forvaltning. Det ble imidlertid fra lovgivers side nødvendig å ha overgangsregler for de sakene under 2 G som kommer til fylkesmannen og da enten fordi silingen har vært for dårlig, fordi det var tvilsomt om sakene skulle med eller ikke, eller fordi fylkesmannen uansett vil trenge litt tid til å ta stilling til om det er behov for fortsatt forvaltning av midler under 2 G. Bestemmelsen i 101 nr. 4 gir således fylkesmannen en nødvendig hjemmel og en mulighet til å gjennomgå og rydde opp i disse sakene. Vergemålsforskriften finnes på Vergemålsportalen, eller på I et forsøk på å gi en avklaring på overformynderiets kompetanse i tiden etter ikrafttredelse av ny lov, vil to av de mest sentrale bestemmelsene i forskriften bli kommentert nedenfor. Avklaringen er her knyttet opp mot kompetanse i forhold til å treffe vedtak om godtgjøring og utbetalingen av denne. 35. Avvikling av overformynderiene. Regnskap Overformynderiene skal bestå frem til oppgavene etter lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige, samt oppgavene etter overgangsbestemmelsene etter forskriften her, er sluttført eller overført til fylkesmannen. 37. Godtgjøring og utgifter Om vergen eller hjelpevergen har krav på godtgjøring eller dekning av utgifter for oppdraget frem til lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål er trådt i kraft, kan overformynderiet fastsette en frist for når dette kravet må være fremmet. Overformynderiet tar stilling til kravet og sørger for utbetaling. Der overformynderiet har vedtatt at beløpet skal dekkes av klientens midler, sørger vergen for utbetalingen og oppbevarer vedtaket som bilag. Av vergemålsforskriften 35 første ledd fremgår at overformynderiet skal bestå til alle oppgaver er utført eller overført til fylkesmannen. Bakgrunnen for bestemmelsen er ønsket om å sikre en tilfredsstillende avvikling og en god overlevering av oppgaven som førsteinstans. Dersom man tar utgangspunkt i 35 første ledd og sammenholder den med vergemålsforskriften 37, medfører dette at overformynderiet kan fastsette en frist for innsending av krav om godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter, og slik at kravet deretter skal behandles av overformynderiet. En innsendingsfrist for vergene kan settes i forkant av ny lov, og slik at man stipulerer et visst antall timer for arbeid fremover og en viss sum for dekning av utgifter basert på tidligere erfaring. En frist for fremsettelse av krav om godtgjøring etter ikrafttredelsen , er også mulig så lenge selve kravet gjelder for perioden frem til I de tilfeller hvor kommunen skal betale, jf. vergemålsloven annet ledd, er den pliktig til å foreta utbetalingen så lenge vergens krav omfatter arbeid utført før 01.07, selv om kravet kommer i etterkant. I de tilfeller hvor personen med verge selv skal betale, vil vergemålsforskriften 37 siste punktum komme til anvendelse. Det er vergen som i disse tilfellene skal sørge for at utbetalingen skjer via vergekonto. Det er den praksis og de avtaler som er opprettet i henhold til vergemålsloven 1927 som skal legges til grunn for vurdering og utbetaling av godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter. Fylkesmannen må sammen med overformynderiene foreta en vurdering av hva som er mest praktisk i forhold til behandlingen av kravene og om fristen for vergene til å fremme krav skal settes før eller etter ikrafttredelsen av ny lov. ********************************************************************************* Overformynderiets og vergens regnskapsplikt Regnskapsplikten er regulert i vergemålsforskriften 35 tredje ledd og 36, og er omhandlet i brev fra SRF I tillegg finner vi grunn til å kommentere følgende: 4

5 Vergemålsforskriften 35 har regler om overformynderiets regnskapsplikt, og siste ledd gir hjemmel for å søke fylkesmannen om utsatt frist dersom det er nødvendig og overformynderiet ikke anser det som mulig å få oversendt regnskapene innen den angitte fristen på tre måneder etter ny lovs ikrafttredelse. Verge- og hjelpevergeregnskapene skal leveres overformynderiet innen to måneder etter ikrafttredelsen og legges ved overformynderiets regnskap til fylkesmannen, jf. vergemålsforskriften 36. Vergen eller hjelpevergen kan søke overformynderiet om utsatt frist for innlevering dersom «særlige grunner» foreligger. Det kan være personlige grunner, problemer knyttet til innhenting av bilag eller regnskapets omfang som gir grunnlag for utsatt frist. Utover mulighetene med utsatt frist, foreligger ingen alternativer i forhold til å avlegge regnskapet på de vilkår og til den tid forskriften oppstiller. Fylkesmannen må sammen med overformynderiene i sitt fylke samarbeide om en løsning for hvordan regnskapsplikten best kan oppfylles og kontrollen utøves. Etter regnskapsforskriften gitt i medhold av vergemålsloven 1927, er det krav om at regnskapsbilag og vergeregnskap mv. skal oppbevares i minst 10 år etter utløpet av vedkommende regnskapsår. Vergeregnskap og bilag mv. som er utarbeidet og knyttet til gammel lov, må følge plikten om oppbevaring i 10 år. Den nye vergemålsforskriften 20 fjerde ledd har regler om at kvitteringer og andre bilag til vergeregnskapet skal oppbevares som dokumentasjon i tre år etter utløpet av regnskapsåret. For nye vergemål vil derfor vergen kun måtte oppbevare bilag mv. knyttet til vergekontoen i tre år etter avleggelse av regnskapet. Oppbevaringsplikten for fylkesmennene følger av regnskapsloven og fristen er 10 år. Alminnelig verge og fast verge mv. Vergemålsloven 2010 opererer kun med betegnelsene verge, fast verge og midlertidig verge (setteverge). Betegnelsen alminnelig verge vil likevel kunne brukes som en samlebetegnelse på de som ikke er familie, nærstående eller fast verge. Alminnelige verger er frivillige som ikke utøver vervet som næring. De kan ha et eller flere oppdrag knyttet til seg og påtar seg oppdrag fortrinnsvis utfra ønsket om å gjøre en uegennyttig innsats. (Personer som er familie eller nærstående vil pr. definisjon også falle inn under betegnelsen alminnelig verge, men er av hensiktsmessighetsgrunner skilt ut). Faste verger er personer som påtar seg oppdrag som verge og utfører det som næring. Det er imidlertid ikke noe krav om at en fast verge må registrere seg i Brønnøysundregistrene og få organisasjonsnummer. Brønnøysund har opplyst at enkeltpersonforetak med inntekt under pr. år IKKE får registrere seg som selvstendig næringsdrivende med organisasjonsnummer. Faste verger, som mottar godtgjørelse over dette beløpet på kr bør sørge for registrering før ny vergemålslov trer i kraft. Fylkesmannen vil ikke kunne foreta innberetning, jf. lønnsoppgaveplikten, eller forestå innbetaling av skatt mm for godtgjørelse som skal dekkes av midlene til den som har verge. Det stiller seg annerledes for godtgjørelse som fylkesmannen skal dekke. Faste verger som årlig mottar godtgjørelse med et beløp på mellom kr og kr av midlene til de personer som de er verge for, må oppgi godtgjørelsen som inntekt på sin egen selvangivelse. De er å anse som næringsdrivende og plikter å betale skatt. Utgifter knyttet til verge kommer normalt til fradrag på selvangivelsen til personen med verge. Vergen skal sørge for at vedkommende får fradraget ført i sin selvangivelse. Fylkesmannen vil som vedtaksmyndighet ha et ansvar i forhold til de verger som ikke er registrert som selvstendig næringsdrivende. Fylkesmannen bør se til at vergen innrapporterer sin inntekt som verge. Det er viktig at det ikke oppfattes som at fylkesmannen «oppfordrer» til skatteunndragelse ved å samtykke til dekning av godtgjørelse uten å følge opp de vergene som havner mellom skattefritak og de som blir registret i Enhetsregisteret. 5

6 Faste verger kan engasjeres av fylkesmennene, og det vil være hensiktsmessig å inngå en avtale med hver enkelt verge. Avtalen kan bl.a. inneholde informasjon om kompetanse, satser for godtgjøring mv. SRF vil utarbeide eksempler på standardavtaler med de faste vergene som fylkesmennene kan benytte. En ordning med alminnelige/frivillige verger er ment å være lovens hovedløsning, men slik at faste verger kan engasjeres bl.a. for enklere å få tak i kompetente og egnede verger. Den nye saksbehandlerløsningen (VMA) har for øvrig støtte for: Vergetype; ordinær verge, setteverge / midlertidig verge, representant. Vergeprofil; alminnelig, fast, nærstående/ familie, ektefelle/ samboer, advokat. Godtgjøring til faste verger Det følger av vergemålsloven 26 sammenholdt med vergemålsforskriften 16 fjerde ledd at faste verger «unntaksvis» skal gis godtgjøring time for time med en sats som pr. i dag er fastsatt til kr. 400 pr. time. I høringsnotatet om forskrift til den nye vergemålsloven mv. av februar 2011, fremgår følgende på s : «Departementet har i forslaget til forskrift 18 utformet en modell for godtgjøring til vergene som er basert på en fast årlig godtgjøring. Fordelen med et slikt system er at det er enkelt og forutberegnelig både for fylkesmannen og for vergene. Ulempen med en ordning med fastsatte årlige beløp er at godtgjøringen ikke i alle tilfeller vil reflektere det arbeid som legges ned av vergene. I forslaget til forskriftsbestemmelse foreslås det derfor en regel om faste satser supplert med en skjønnsmessig unntaksbestemmelse, der godtgjøring skal gis time for time etter en fastsatt timesats. En slik ordning gir mulighet for å lønne verger på timebasis der vergeoppdraget er særpreget i innhold og omfang, enten fordi en fast årlig sats ville gi en for høy godtgjøring eller for lav. Dette alternativet åpner også for at visse grupper av verger kan få godtgjøring på timebasis på grunn av arbeidets karakter og/eller på grunn av en bestemt kompetanse. Erfaringen viser også at et vergeoppdrag ofte kan være særlig krevende i den første fasen etter etablering avvergemålet, og der det ligger an til dette, kan det også på denne bakgrunnen være grunnlag for å lønne på timebasis. Midlertidige verger vil normalt også måtte avlønnes på timebasis.» Det ble i endelig forskrift foretatt en presisering av når det kan være aktuelt med en godtgjøring time for time. Presiseringen er gjort for å synliggjøre at timebasert godtgjøring ikke er et likestilt alternativ som vergene kan velge, men at en slik form for godgjøring må begrunnes og benyttes unntaksvis. Videre er det ikke tenkt at den årlige satsen skal brytes ned på timer. Den er tenkt som en «stykk-prisfinansiering», dvs. betaling for et vergemål, ikke betaling for et visst antall timer. Dette innebærer f.eks. at om man er fast verge på fulltid for 38 verger, så har man en årslønn på pluss ca i utgiftsdekning. Det er mest naturlig å inngå en avtale om timebasert godtgjøring de første månedene av et nytt vergemål. Det er ofte i denne fasen at vergemålet er mest krevende, det er mye som skal på plass og mye for vergen å sette seg inn i. Når vergen har fått oversikt over og kontroll på situasjonen, er det naturlig å gå over til den faste satsen med mindre vergen begrunner at det er nødvendig og naturlig med fortsatt timesats. Godtgjøring time for time kan også avtales underveis i utøvelsen av vergemålet hvis mandatet utvides til noe mer omfattende / arbeidskrevende og slik at man deretter går tilbake til fast sats når oppgaven er utført eller under kontroll. Ved oppnevning av setteverge med mandat i et klart avgrenset tilfelle, bruker man timesatsen og ikke den faste satsen pr. år. 6

7 Med mindre noe annet avtales, er det naturlig å utbetale den faste årlige satsen for godtgjøring med 1/12 per måned. Godtgjøring til advokater Som nevnt ovenfor vil ikke de vedtak eller avtaler som er inngått med vergene om honorar/godtgjøring forlenges etter Spørsmål om honorar vil fra 1. juli i hovedsak være regulert av lov og forskrift, jf. vergemålsloven og vergemålsforskriften 16, men med enkelte skjønnselementer der det er rom for individuelle tilpasninger/avtaler. For advokater som er verger etter (både nye og gamle) vil det være tre hovedgrupper mht. honorering: advokater som er verger og hvor vergeoppdraget i all hovedsak vil bestå av oppgaver som fordrer advokatbistand og advokatkompetanse disse lønnes etter den offentlige salærsatsen, jf. forskrift 12. mars 1997 nr om salær fra det offentlige til advokater mv. 2. advokater som er/skal være faste verger og hvor oppdraget ikke krever advokatkompetanse her kan det gjøres avtale med advokaten om honorar som fast verge. advokater som er nærstående/familie her kan advokaten anses som alminnelig/frivillig verge og skal ikke ha honorar. Oppdraget vil uansett være basert på frivillighet. En advokat som ikke er fornøyd med honoreringen, vil ha rett til å si fra seg oppdraget. Fylkesmannen vil deretter få arbeidet med å oppnevne en ny verge. Forvaltning av finansielle eiendeler Det følger av vergemålsloven 48 første ledd at alle finansielle eiendeler som eies av personer under vergemål (dvs. både mindreårige og voksne) som utgangspunkt skal forvaltes av fylkesmannen. Det følger videre av annet ledd at forvaltning for voksne som det er vedtatt vergemål for, og som har sin rettslig handleevne i behold, selv bestemmer om de ønsker en slik forvaltning ved å samtykke. Fra utgangspunktet om at alt skal forvaltes av fylkesmannen er det gjort viktige unntak: Mindre formuer forvaltes som utgangspunkt ikke av fylkesmannen, jf. 49 første ledd første punktum og vergemålsforskriften 26. Dette innebærer at for personer som har mindre enn 2G i formue, så forvalter vergen istedenfor fylkesmannen. Den samme beløpsgrensen skal gjelde både for mindreårige og for voksne under vergemål. Det følger av 49 første ledd annet og tredje punktum at fylkesmannen utfra en skjønnsmessig vurdering kan ta verdier til forvaltning når «særlige grunner» tilsier det. Fylkesmannen kan beslutte at beløp som overstiger grensen, ikke tas til forvaltning av fylkesmannen, eller at beløp som er lavere enn grensen, likevel forvaltes av fylkesmannen. Formålet med bestemmelsen er å sikre en god forvaltning og trygghet for den personen det gjelder, og kravet til «særlige grunner» skal ikke tolkes for strengt. Giver og arvelater (ofte foreldre og besteforeldre) står fritt til å bestemme at midler ikke skal tas til forvaltning av fylkesmannen, men i stedet forvaltes særskilt, jf. 49 annet ledd jf. 95. At eiendeler som utgjør et høyere beløp enn den fastsatte grensen skal forvaltes av fylkesmannen, betyr at de finansielle eiendelene skal tas til forvaltning av fylkesmannen i sin helhet dersom grensen overskrides. 7

8 Som nevnt over, må en voksen person som ikke er fratatt den rettslige handleevnen, samtykke i at midlene forvaltes av fylkesmannen. (Her forutsettes at vedkommende er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer, og at personens lege har uttalt seg om vedkommendes samtykkekompetanse før fylkesmannen legger til grunn at samtykkekompetanse mangler). Har personen med verge først gitt sitt samtykke, vil plasseringen måtte skje slik loven foreskriver, se vergemålsloven 51 - altså i utgangspunktet som innskudd i bank og kun i de banker som SRF har inngått avtale med. Dersom personen med verge selv ønsker å stå for forvaltningen eller ønsker at vergen skal gjøre dette, kan midlene plasseres på den måten, og i de banker som vedkommende selv velger. Informasjonsfolder om ny lov og vergemålsordning til bruk for kommunale instanser mfl. Folderen vil bli trykket opp på både bokmål, nynorsk og samisk. Sysselmannen på Svalbard må inviteres til opplæring. Sysselmannen er invitert, og vil delta på saksbehandleropplæringen. Kravet om samtale med personen med verge Dette kravet er regulert i loven 59 første ledd bokstav e). En samtale kan skje enten personlig eller gjennom telefon. Samtalen er ment som en rett for vedkommende som har behov for vergemål, men det påhviler ikke vedkommende selv noen plikt til å gjennomføre den. FM vil derimot ha en plikt til å tilby og å avholde en slik samtale hvor personen med behov for vergemål antas å være i stand til å forstå hva saken gjelder. En samtale vil kunne sikre at det samtykket som vedkommende skal gi, blir både frivillig og informert, og saksbehandler vil gjennom samtalen kunne få et godt grunnlag til å treffe et individtilpasset vergemål. Vergemål eller tvungen forvaltning Ot.prp. nr. 110 ( ) s omtaler tvungen forvaltning og opprettelse av vergemål som to parallelle ordninger som begge kan benyttes for personer med hjelpebehov. Tvungen forvaltning kan benyttes uavhengig av om det er opprettet vergemål for en person. Hvis vilkårene er tilstede, kan fylkesmannen på sin side ikke unnlate å opprette vergemål selv om f.eks. NAV eller sykehjemmet ikke ønsker å sette i gang prosessen for tvungen forvaltning. Hvert enkelt tilfelle må behandles konkret og vurderes for seg utfra hva som er mest hensiktsmessig for å ivareta vedkommendes interesser på best mulig måte. Vergemålsutvalget foreslo å oppheve bestemmelsene om tvungen forvaltning i bl.a. folketrygdloven fordi man ønsket at en slik form for «fratakelse av handleevnen» bare skulle kunne skje via vergemålsinstituttet. Justisdepartementet har ikke fulgt opp dette forslaget. Departementet så i stedet behov for å lage regler som sikret sammenhengen mellom tvungen forvaltning etter helse- og sosiallovgivningen og hjelpetiltak etter vergemålsloven kapittel 4. Fylkesmannen er i vergemålsloven 67 gitt hjemmel til å vurdere om midler tatt under tvungen forvaltning i stedet skal forvaltes av vergen. Politiattest Politiattest er omtalt i loven 26 og 28 annet ledd og vergemålsforskriften 15. Av disse bestemmelsene kan utledes følgende: 8

9 Alle nye verger som oppnevnes, må innhente politiattest i henhold til lov og forskrift. Alle verger som allerede er oppnevnt når ny lov trer i kraft må innhente politiattest. Nærstående etter 94 annet ledd er fritatt. Politiet må informeres om hensikten med vergenes innhenting av politiattest slik at vergene kan få ut politiattest med spesifikt innhold uten problemer. Fylkesmannen bør ta kontakt med sitt politidistrikt for å informere om den nye lovens krav til politiattest og dens innhold. Meldeplikt Vergemålsloven , jf. vergemålsforskriften 12, inneholder regler om meldeplikt for ulike instanser. Meldeplikten er utvidet fra å omfatte institusjon eller boform med heldøgns omsorg eller pleie, til også å gjelde ansvarlig for kommunes helse- og sosialtjenester utenfor institusjon. Somatiske sykehus, sykehjem, aldershjem, psykiatriske institusjoner og andre institusjoner eller boformer omfattes. Også private forpleiningssteder er inkludert i de instanser som har meldeplikt. Kommunens helse- og sosialtjeneste utenfor institusjon omfatter bl.a. hjemmehjelpsordningen og andre kommunale organer hvor de ansatte får kjennskap til at det foreligger behov for hjelp og assistanse hos eldre, psykisk utviklingshemmede og andre som bor hjemme. Utlevering av nødvendige og relevante opplysninger Vergemålsloven annet ledd inneholder regler om hvilke instanser som kan gi nødvendige og relevante opplysninger til fylkesmannen uten hinder av taushetsplikten. Det gjøres unntak fra taushetsplikten for helsepersonell og ansatte i barneverntjenesten og sosialtjenesten for å sikre en best mulig opplysning av saken. Unntaket er imidlertid begrenset til å gjelde opplysninger som er relevante og nødvendige i det enkelte tilfellet utfra det som er formålet med utleveringen. Med hilsen Bente Alvestad avdelingsdirektør Trine Linge fagdirektør 9

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 FYLKESMANNEN I TROMS Justis- og sosialavdelingen Avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen tlf 77642040/41470466 Nils Aadnesen (fagansvar) tlf 77642064/94164933

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Fylkesmannen Fylkesmannen er Kongen og regjeringens representant i fylket Fylkesmannen får oppdrag fra de ulike fagdepartementene

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN JANUAR 2013 1 Hva betyr det for meg som hjelpeverge at ny vergemålslov trer i kraft? Når ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013, vil det ikke

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nasjonalt mål: Plan for opplæring Alle verger og hjelpeverger skal 1) ha fått informasjon om vergemålsreformen 2) gjennomført

Detaljer

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt?

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Hovedtrekk og bakgrunn for reformen Ny organisering Individtilpasset vergemål Meldeplikt for institusjoner og andre Taushetsplikt Litt om legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

Godtgjørelse og utgiftsdekning

Godtgjørelse og utgiftsdekning Godtgjørelse og utgiftsdekning Vergene har krav på godtgjøring for oppdraget og rett til å få dekket nødvendige utgifter i forb. med vergeoppdraget, jf vgml 30. Vergen må alltid søke om godtgjørelse og

Detaljer

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland VERGEKURS 2014 Erfaringer Utfordringer Alternativer til vergemål Vergens rolle og oppdrag Samtykkekompetanse Fylkesmannens samtykke Gaver og forskudd på arv Bruk av kapital Forvaltning Regnskap Godtgjøring

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Vergemål Fagdag Kongsvinger 30.10.14 Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Agenda 1. Vergemålsreformen; bakgrunn, regelverk og organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Krav til å bli verge vergens

Detaljer

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Hva skal jeg snakke om? Kort orientering om reformen og bakgrunnen for denne De nye vergemålsformene for voksne Vergemål med og uten fratakelse av rettslig

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Agenda for dagen Generelt om Fylkesmannen og status for vergemålsfeltet i dag Innledning om reformen og ny lov Vergemålene i ny lov Forvaltning

Detaljer

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 Høringsnotat Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 FORSLAG TIL ENDRING I VERGEMÅLSFORSKRIFTEN 26 HEVING AV BELØPSGRENSEN FOR NÅR FYLKESMANNEN SKAL FORVALTE

Detaljer

Program for dagen Benstrekk

Program for dagen Benstrekk Vergemål Program for dagen 17.00 17.10 Velkommen v/ fagansvarlig Ann Lilly Inderhaug Orvik 17.10 17.20 Fylkesmannens rolle v/ fagansvarlig Ann Lilly Inderhaug Orvik 17.20 17.50 Vergerollen v/rådgiver Therese

Detaljer

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010 Ny vergemålslov Lov av 26. mars 2010 Formålet med ny vergemålslov Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål Profesjonalisere vergemålsforvaltningen Styrke arbeidet med

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer

1. Horten kommune er positive til tilrettelegging for kompetanseutvikling for å sikre trengende kompetente hjelpeverger.

1. Horten kommune er positive til tilrettelegging for kompetanseutvikling for å sikre trengende kompetente hjelpeverger. Horten kommune Vår ref. 11/8677 11/666-4 / FA-X47 Saksbehandler: Helge Skatvedt Ny vergemålslov - høring Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møtedato Saksnummer

Detaljer

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål PIO-senteret 02.05.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Lov om vergemål av

Lov om vergemål av MIUH, Årsmøtet 27.oktober 2013 Lov om vergemål av 260310 Nils Olav Aanonsen avdelingsleder Avdeling for nevrohabilitering OUS Nils Olav Aanonsen Fagdag MIUH 271013 I kraft fra 010613 Lov om vergemål av

Detaljer

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Odd Harald Mork Trude Jansen Asskildt Renate Skarstad Ingrid Renolen Oda Bjørge Bringa Anette Brenden Sturla Huse Aud Helen Hølmen Berit Siring Torsbakken Annichen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur Vergemål Velkommen til informasjonsmøte Tema for dagen: 17:00 17:20 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17:20 17:40 Finansforvaltning Solveig Helset, rådgiver

Detaljer

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016 Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland 1 Vergemålsreformen Ny vergemålslov ble vedtatt av et enstemmig Storting våren 2010 Ikrafttredelse 1. juli 2013, Fylkesmannen tok over.

Detaljer

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande Hva er vergemål? Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter og i ulik grad ikke er i stand

Detaljer

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemålsreformen ny lov om vergemål Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er vergemål? Det sentrale siktemålet med vergemålsloven er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som

Detaljer

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Pb 8005 Dep 0030 OSLO Deres dato 31.03.201 4 Deres referanse Vår referanse 14/982 EP KKF/KTU/bj 2014/1 051 AKN Vår dato 01.09.201

Detaljer

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminnelige- og Agenda: nærstående verger i Vestfold Kl. 1800 Velkommen Kl. 1810 Kort om reformen, vergens mandat og

Detaljer

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 NR 14/2013 Dato: 31.05.2013 Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 Rundskriv fra Finans Norge

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv?

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Fylkesmannen i Østfold v/jorunn Syvertsen og Tone Aaland Svartveit 12. juni 2015 Dette skal vi snakke om: «Arbeidsfordeling»,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Monica Bjørkholt Gundersen Tlf.: 38 17 67 42 Deres ref.: 09.02.2011 Vår dato: 09.05.2011 Vår ref.: 2011/930 Arkivkode: 755 Justis - og politidepartementet

Detaljer

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Program Kort om vergens mandat og oppgaver Person med verges medbestemmelsesrett og samtykkekompetanse Rettslig handleevne

Detaljer

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Anne-Karine Tverråen, Underdirektør, Fylkesmannen i Telemark Utgangspunktet den enkeltes selvbestemmelsesrett / autonomi Vergens oppgaver og ansvar Taushetsplikt

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen v/anne-mari Kirkevold Rustan, Mette Lie-Haugen og Elisabeth Solberg Dagsorden for informasjonsmøtet Generelt om Fylkesmannen og status for

Detaljer

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 Vergemålsreformen Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 1 Målet med loven Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) s. 1: «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem?

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Sør-Trøndersk Demensforum 2016 Juridisk rådgiver Hilde Hoff 2 Ny vergemålslov - Ny vergemålslov i kraft fra 1. juli 2013 (erstatter

Detaljer

VERGEMÅL INFORMASJON

VERGEMÅL INFORMASJON VERGEMÅL INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR TRØNDELAG 2014 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål Personer under myndighetsalder 18 år Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming,

Detaljer

Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjøring etter særlige grunner for nærstående verger

Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjøring etter særlige grunner for nærstående verger Fastsettelse av faste satser for utgiftsdekning og veiledning om godtgjøring etter særlige grunner for nærstående verger En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv.

Høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. Høringsnotat Lovavdelingen Februar 2011 Snr. 201100885 Høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. Innhold DEL I. FORSKRIFT TIL

Detaljer

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger Vergemålsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Vergemålsreformen. sentrale trekk og kommunale oppgaver i forbindelse med reformen

Vergemålsreformen. sentrale trekk og kommunale oppgaver i forbindelse med reformen Vergemålsreformen sentrale trekk og kommunale oppgaver i forbindelse med reformen Vergemålsreformen noen sentrale trekk Vergemålsreformen: rettslige og organisatoriske endringer som skal gjennomføres i

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Anne-Karine Tverråen, Fagsjef vergemål Fylkesmannen i Telemark Vergemålsloven gir 3 muligheter for ivaretakelse av voksne personer: Vergemål for voksne - vanlig

Detaljer

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland KURS FOR VERGER Agenda 1. Vergemålsreformen bakgrunn, regelverk, organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Fylkesmann vs. verge vergemålets innhold 4. Forvaltning av finansielle eiendeler 5. Økonomi og

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet Vergemålsreformen Prosjektleder Oddbjørn Vassli Hedmark 24. mai 2012 Nøkkeltall om vergemål Om lag 50.000 personer har vergemål (1 % av befolkningen) 2/3 voksne 1/3 barn Nesten like mange verger som vergemål

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget.

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget. Søknad om verjegodtgjering Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige

Detaljer

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Hvem gjelder forskriften for Pasienter i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon ( aldershjem, sykehjem) Langtidspasienter i psykiatriske

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Høringsfrist 20. april 2017 Side 1 av 9 Innhold

Detaljer

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE 1 ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler melding om behov for eller begjæring om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål

Detaljer

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Høst 2013 Vår 2013 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål - Personer under myndighetsalder 18 år - Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens,

Detaljer

VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE. Ved rådgiver Shamila Riaz

VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE. Ved rådgiver Shamila Riaz VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE Ved rådgiver Shamila Riaz Disposisjon Kort om vergemål: meldeplikt, vilkårene for å bli underlagt vergemål, vergemålets omfang,

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål Pårørendesenteret 25.10.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Vergemål - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015 v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), s. 1: «Det

Detaljer

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene. Utgitt: 14.11.2014

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene. Utgitt: 14.11.2014 Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene Utgitt: 14.11.2014 1. Innledning Statens sivilrettsforvaltning (SRF) jobber fortløpende med juridiske tolkningsspørsmål og problemstillinger. I dette nyhetsbrevet

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Vergeforeningen Følgesvennen v/hilde Krogh Friis gate Oslo

Vergeforeningen Følgesvennen v/hilde Krogh Friis gate Oslo Vergeforeningen Følgesvennen v/hilde Krogh Friis gate 6 0187 Oslo 01. 03. 2013 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høringssvar: Forslag til endring i utlendingsforskriften

Detaljer

Vergemål. Nidaroskongressen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Camilla Knudsen. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Vergemål. Nidaroskongressen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Camilla Knudsen. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemål Nidaroskongressen 2017 Foto: Camilla Knudsen 2 HVORDAN GÅR MAN FREM Begjæring om vergemål reguleres av vergemålsloven 56; - Personen selv, - Personens ektefelle/samboer,

Detaljer

Møte for faste verger

Møte for faste verger Møte for faste verger Tønsberg, 27. september 2017 fagsjef Lars Gustavsen Program 1730-1740 Velkommen v/ fagsjef Lars Gustavsen 1740-1840 Vergehavers samtykkekompetanse. Hvordan den kan variere fra område

Detaljer

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen v/siv Merete K. Arnesen Hvem er verge? Vergemål og barnevern Du er verge som forelder til egne barn under 18 år Verge er den/de som

Detaljer

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Vergemålsinstituttet Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Status 3500 vergemål Ca 1300 nye siden 2013 Avgjort ca 2500 søknader om samtykke, vederlag m.v. 950 millioner til forvaltning

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til introduksjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til introduksjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur Vergemål Velkommen til introduksjonsmøte Tema for dagen: 18:00 18:05 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 18:05 19:00 Hva er et vergemål? Fylkesmannens saksbehandling

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen Saksbehandler: Elin Lånkan Deres ref.: Vår dato: 23.05.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: fmntell@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/121 Arkivnr: 755 Alle overformynderiene Alle kommunene

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25.

Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov. PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Dagens ordninger og de viktigste endringene i forslag til ny vergemålslov PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin Eldbjørg Sande 25. Oktober 2012 Re$slig forankring Vergemålsloven av 22. april nr. 3 1927 Lov om

Detaljer

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21.

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. november 2016 Hvordan godtgjøres medgått tid til kontakt og samarbeid med advokaten?

Detaljer

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 4 til fylkesmennene. Utgitt: 22.12.2014

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 4 til fylkesmennene. Utgitt: 22.12.2014 Vergemål Nyhetsbrev nr. 4 til fylkesmennene Utgitt: 22.12.2014 1. Innledning Statens sivilrettsforvaltning (SRF) jobber fortløpende med juridiske tolkningsspørsmål og problemstillinger. Nedenfor har vi

Detaljer

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Eksempler på lovbestemmelser/konvensjoner som slår fast selvbestemmelse

Detaljer

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Vergemålsordningen Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Noen ansatser Litt om vergemål i Nordland Ulike typer vergemål, grunnvilkår, vergens mandat, krav til samtykke

Detaljer

Vergekurs 8. juni 2017

Vergekurs 8. juni 2017 Vergekurs 8. juni 2017 Program Kl. 10.00-10.45: Kl. 10.45-11.00: Kl. 11.00-12.00: Kl. 12.00-13.00: Vergerollen (aktuelt for nye verger) Pause Gjeldsrådgivning ved fast verge Arne Erik Haldsrud Lunsj i

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse 1 ORIENTERING OM VERGEMÅL MED FRATAKELSE AV DEN RETTSLIG HANDLEEVNE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler begjæring (søknad) om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål for

Detaljer

Vergemål for utviklingshemmede

Vergemål for utviklingshemmede Vergemål for utviklingshemmede Særlig om vergens oppgaver og kompetanse Fagnettverk Nord 18.03.15 Målsetting for reformen Sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd,

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

RUNDSKRIV 1-2014. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser

RUNDSKRIV 1-2014. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser RUNDSKRIV 1-2014 Utgiftsdekning og godtgjøring til verger og representanter Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser 14. januar 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 1 Aktuelle

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni Juni 2013 1 For deg er det aktuelt at vi snakker om Kort informasjon om reformen Frivillighet,

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2016/3482 VDA

Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2016/3482 VDA Barne- og likestillingsdepartementet Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2016/3482 VDA 30.01.2017 Høring - NOU 2016:16 - Ny barnevernslov Statens sivilrettsforvaltning viser til Barne- og

Detaljer

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5.

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5. Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften

Detaljer

OSLO KOMMUNE OVERFORMYNDERIET

OSLO KOMMUNE OVERFORMYNDERIET OVERFORMYNDERIET Det kongelige Justis- og politidepartement Sivilavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo (sendes pr e-post til: lovavdelin en 'd.de.no) Deres ref.: 20100885 EP KKF/LVM/bj Vår ref : Dato:

Detaljer

Kurs for faste verger april 2016

Kurs for faste verger april 2016 Kurs for faste verger april 2016 Lodve Solholm Embetsleiing Fylkesmann og ass. fylkesmann Rigmor Brøste Administrasjonsstab Informasjon og kommunal samordningsstab Helse- og sosial Justis- og beredskap

Detaljer

Rundskriv om internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet

Rundskriv om internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Rundskriv om internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Aktuelle bestemmelser...

Detaljer

Ot.prp. nr. 57 ( )

Ot.prp. nr. 57 ( ) Ot.prp. nr. 57 (2003 2004) Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2004) Tilråding fra Sosialdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Detaljer

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge...

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen Rundskriv I-15/2005 Departementene Sosial- og helsedirektoratet Fylkesmennene Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Spesialisthelsetjenesten v/barne- og voksenhabiliteringsenhetene Barneombudet Landets

Detaljer