Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen gjennomført opplæring i elektronisk verktøy innen 1. juli 2013 I Oslo og Akershus; ca verger/hjelpeverger

3 Program for dagen Vergemålsreformen Økonomi og regnskap Godtgjørelse for vergen Vergens rolle og oppdrag Mine vergemål E-læringskurs for verger

4 VERGEMÅLSREFORMEN

5 Hva er vergemål? Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter og i ulik grad ikke er i stand til alene å sørge for sine interesser på det økonomiske og/eller personlige området NOU 2004:16 side 33

6 Hva er vergemålsreformen? Ny vergemålslov av 26. mars 2010 nr. 9 erstatter umyndiggjøringsloven (1898) og vergemålsloven fra 1927 Nye bestemmelser i utlendingsloven om representantordning for EMA Ny organisering av vergemålsarbeidet En kvalitetsreform En holdningsreform

7 Holdningsreform - kjernen i reformen og den nye vergemålsloven Alle mennesker har rettigheter og plikter, men ikke alle har evnen til selv å foreta handlinger som stifter rett eller pådrar ansvar Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egen hånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet

8 Verdighet, integritet og selvbestemmelse Vergemålsreformens verdigrunnlag er tett knyttet opp til de verdier som ligger i CRPD FN-konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne Respekt for den enkeltes autonomi og integritet Personer med behov for vergemål er ingen ensartet gruppe Vergemålet må tilpasses individet, ikke omvendt Et minste inngreps prinsipp Må ta stilling til personens samtykkekompetanse, forstår han eller hun hva beslutningen innebærer? Vergemål et velferdsgode

9 Ny organisering Fylkesmannen er ny lokal vergemålsmyndighet Fylkesmannen i Oslo og Akershus har etablert egen vergemålsavdeling SRF er ny sentral vergemålsmyndighet, lokalisert på Hamar Ordinært forvaltningsorgan, ikke lenger politisk valgte overformyndere

10 Kvalitetsreform Økt profesjonalisering i alle ledd. Fra Fylkesmannen som lokal vergemålsmyndighet til et spesialisert og sentralisert klage- og tilsynsorgan Profesjonelle verger tilpasning til nye vergeoppdrag Datastøtte vergemålsportal og applikasjon Vergeopplæring E-læringsprogram, håndbok og fortløpende veiledning

11 Ny vergemålslov med forskrift Ny vergemålslov av 26. mars 2010 erstatter umyndiggjøringsloven (1898) og vergemålsloven (1927) Forskrift til vergemålsloven av 15. februar 2013 Ikrafttredelse 1. juli 2013

12 Kort historikk oversikt over forarbeider Umyndiggjøringsloven 28. november 1898 Vergemålsloven 22.april 1927 nr. 3 NOU 2004:16 Vergemål Ot.prp nr. 110 ( ) Om lov om vergemål Prop. 4 L ( ) Stortingsvedtak mars 2010 Forskrifter 15. februar 2013

13 De viktigste endringene i loven Ny lov skal øke rettssikkerheten for de vergetrengende og ivareta deres integritet på best mulig måte Ved tydeliggjøring av begreper som rettslig handleevne og økt medinnflytelse Nye materielle regler om vergemål for voksne Skjerpede saksbehandlingsregler Skjerpede krav til vergens utførelse av sitt arbeid

14 De viktigste endringene forts Regler som sikrer at vergemålet tilpasses det enkelte individs hjelpebehov og ønsker i større grad enn i dag Nye regler om private alternativer til vergemål

15 Samtykke Vergemålsordninger er i utgangspunktet frivillige Vergen må sørge for å innhente samtykke når den som har verge er i stand til å gi det Dette må vurderes både for små og store disposisjoner

16 Private alternativer til vergemål Legalfullmakt Fremtidsfullmakt Faste betalingsoppdrag Skal sikre økt selvbestemmelse for den enkelte, vil også avlaste vergemålsmyndighetene og dermed frigjøre mer tid til de tunge sakene

17 Legalfullmakt, vgml. 94 Gir nærstående adgang til å ivareta dagligdagse disposisjoner Alternativ til vergemål Nærstående er ektefelle/samboer, barn, barnebarn og foreldre Usikkert hvor praktisk bestemmelsen vil vise seg å bli

18 Fremtidsfullmakt, vgml. 78 flg Hva er en fremtidsfullmakt? Fullmakt til en el flere personer som fullmaktsgiver utpeker til å representere fullmaktsgiver etter at han/hun pga sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger selv kan ivareta sine interesser innenfor fullmaktens rammer

19 To typer fullmakt Vedvarende fullmakt; denne vil kunne tre i kraft straks den er opprettet, og skal fortsette å gjelde når fullmaktsgiver er kommet i en tilstand som nevnt i 78 Ren fremtidsfullmakt; trer i kraft først når tilstanden inntreffer

20 Når er dette aktuelt og for hvem? Gjelder istedenfor vergemål, evt i tillegg til vergemål Hvem kan opprette (fullmaktsgiver)? Må være fylt 18 år og forstå betydningen av fullmakten Hvem kan være fullmektig (representere)? 18 år, ikke være under vergemål og ikke juridisk person

21 Formelle krav til opprettelsen Vgml. 81; Skriftlig To vitner skal signere - må ha fylt 18 år og forstå betydningen av underskriften Fullmektigen, dennes ektefelle, samboer, barn el barnebarn kan ikke være vitne

22 Vgml. 80 Innhold og omfang Kan omfatte både personlige og økonomiske forhold, kan begrenses til å gjelde kun bestemte områder Uten særskilt hjemmel i lov kan fullmektigen på personens vegne ikke: stemme ved valg inngå ekteskap erkjenne farskap samtykke til donasjon av organer opprette eller tilbakekalle testament samtykke til tvang eller handle i andre særlig personlige forhold

23 Ikrafttredelse Vgml. 83 Trer i kraft når fullmaktsgiver pga sinnslidelse, f.eks demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områder som omfattes av fullmakten Fullmektigen må avgjøre når fullmakten trer i kraft Fullmektigen kan be fylkesmannen stadfeste ikrafttredelsen, vilkår for dette i vgml. 84

24 Vgml. 82 Anbefalte opplysninger Fullmakten bør dateres Vitnene bør i dokumentet opplyse at fullmaktsgiver har opprettet fullmakten av fri vilje og forstår betydningen av handlingen Personalia til vitnene bør påføres

25 Vgml. 85 Fullmektigens oppgaver Skal handle i samsvar med fullmakten og fremme fullmaktgivers interesser og rettigheter Bør høre fullmaktsgiver dersom dette er mulig Skal holde fullmaktsgivers midler atskilt fra egne

26 Ny vergeordning for voksne,vgml kap. 4 Dagens umyndiggjøring og hjelpevergemål erstattes av vergemål med eller uten fratakelse av rettslig handleevne Formålet bak de nye bestemmelsene er å kunne skreddersy hjelpetiltaket etter behovet til den enkelte det minste middels prinsipp Vergemål vil kunne omfatte både personlige og økonomiske forhold

27 Ordinært vergemål, vgml. 20 Vil i hovedtrekk tilsvare dagens hjelpevergemål Medisinske vilkår omtrent som i dag, nytt er at også alvorlig spilleavhengighet kan medføre vergemål Behovskrav Frivillig krever skriftlig samtykke Må omfatte både selve oppnevnelsen, vergemålets omfang og valg av verge

28 To unntak fra kravet til samtykke ved etablering av vergemål Dersom vedkommende ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer Fratakelse av rettslig handleevne forlater da den frivillige hjelpeordningen som ordinært vergemål innebærer

29 Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne, vgml. 22 Kan frata rettslig handleevne helt eller delvis Vilkår som for ordinært vergemål, samt; Økonomiske forhold: fare for vesentlig forringelse av formue eller andre økonomiske interesser, eller utnyttet på en utilbørlig måte Personlige forhold: betydelig fare for handlinger som i vesentlig grad vil skade vedkommendes interesser

30 Kompetanse til å begjære vergemål, vgml. 56 Vedkommende selv Personens ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste livsarving eller søsken Verge el fremtidsfullmektig Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der personen er innlagt eller bor Fylkesmannen av eget tiltak

31 Meldeplikt for institusjoner og andre, vgml. 57 Når skal det meldes? Når det antas å være behov for vergemål, evt endring Hvem har meldeplikt? Institusjon el boform med heldøgns omsorg og pleie Den ansvarlige for kommunens helse- og sosialtjeneste utenfor institusjon Plikt til å begrunne Hvilken opplysninger bør meldingen inneholde? Regulert i vergemålsforskriften kap 3 En beskrivelse av personens tilstand Vurdering av evt behov for å frata rettslig handleevne Forslag til egnet verge

32 Økonomi og regnskap

33 Overgangsbestemmelser, forskriften 36 Verge/hjelpeverge/midlertidig verge skal levere avsluttet regnskap til overformynderiet for 1. halvår 2013 Frist 1. september Utestående krav på godtgjøring og utgifter må rettes til kommunen så raskt som mulig, og senest innen 30. juni

34 Tilsyn etter ny lov Som ledd i fylkesmannens tilsynsansvar kontrolleres vergens regnskap Regulert i forskriften kap. 5 ( 20-24) Forenklet sml med dagens lov: Årlig selvangivelse Kontoutskrifter Fullstendighetserklæring Sendes fm innen 30. april

35 Bilag Vergene må ta vare på bilag og annen dokumentasjon for transaksjoner på vergekonto Vergen har plikt til å ta vare på dette i 3 år

36 Utvidet regnskapsplikt Utvidet regnskapsplikt kan pålegges, jf. vgml. 21, hvis fast eiendom el. annen ervervsvirksomhet

37 Adgang til å frita vergen for Vgml. 23 regnskapsplikt Ektefelle el samboer er verge Den som har verge bor hos sine foreldre og en el begge er oppnevnt som verge Ikke nødvendig sett hen til omfang av inntekt og formue

38 Forvaltning av midler Fylkesmannen forvalter midler for mindreårige og voksne med verge hvis midlene utgjør mer enn 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) G= kr ,- 2XG= kr ,-

39 Forvaltning i bank Vgml. 51 jf. forskriften kap. 6 Fylkesmannen, overformynderiet og ny bank sørger for at midlene blir plassert på kapitalkonto i valgt bank 1. juli Fra 1. juli kan vergen og personene med verge velge blant flere bankprodukter Oversikt over banker, produkter, betingelser og informasjon om valget blir lagt ut på portalen 1. juli

40 Forvaltning etter ny lov Person med verge Kapitalkonto FM disponent Vergekonto Verge disponent Brukskonto Personen selv disponent Finansielle eiendeler over 2G Bankavtaler via SRF Verge velger bank Løpende oppdatering hos FM Bruk krever godkjenning og registrering hos FM SRF fører tilsyn Midler inntil 2G Verge og personen det gjelder velger bank fritt Disponeres av vergen Inntekter/faste utgifter Årlig vergeregnskap FM fører tilsyn Til personens fri benyttelse Begrenset månedsbeløp Småutgifter Ikke regnskap Fritt valg av bank

41 GODTGJØRELSE

42 Vergehonorar Vgml. 30 jf forskriften 16 flg Hovedregel er stykkpris Det kan unntaksvis avtales at oppdraget skal godtgjøres på timebasis Særlig i startfasen av oppdraget Ved begrensede oppdrag Ved omfattende oppdrag Vergen må dokumentere at fast sats ikke gir en rimelig dekning Dokumentere timeforbruket for oppdraget Fylkesmannen kan sette en grense for timeforbruket

43 Verge Type Personlige forhold Økonomisk e forhold Pers./Øk. forhold Timesats v/særlige forhold Nærings drivend e*** Nærstående 0* 0* 0* 0* Nei (Ja) Alminnelige ** Nei (Ja) Oppgave plikt over kr Ja (Nei) Ja (Nei) Faste ** Ja Nei Advokat (offentlig salærsats) Ja Nei * Kun godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det, bl.a. vektlegges omfang og varighet ** Det kan avtales godtgjøring på timebasis ved særlige grunner etter avtale m/fm *** Verger med årlige næringsinntekter på over kr., må registrere seg i Brønnøysund som enkeltpersonforetak med organisasjonsnummer. Verger med årlige næringsinntekter mellom kr og kr., må også sende inn selvangivelse for næringsdrivende, men trenger ikke organisasjonsnummer. Standard honorarregning utarbeides sentralt og inntektene må påføres av vergene i selvangivelsen.

44 Utgiftsgodtgjørelse, vgml. 30 Som verge har man krav på dekning av nødvendige utgifter knyttet til utførelsen av oppdraget Et årlig beløp fastsettes av SRF Dersom vergen har utgifter som i vesentlig grad overstiger den fastsatte utgiftsdekningen kan du søke fylkesmannen om dekning av slike utgifter

45 Faste (profesjonelle) verger Vgml. 26 Fylkesmannen kan engasjere faste verger Må legge frem politiattest (økonomi og sedelighet) Forskriften 4 vergeberedskap

46 VERGENS ROLLE OG OPPDRAG

47 Vergerollen Begrepet hjelpeverge erstattes med verge, men oppdraget fortsetter som før Vergen skal: Ivareta interessene til den du er verge for innenfor mandatet Høre den du er verge for før store beslutninger, og der det ellers er naturlig Handle i tråd med vedkommendes vilje, med mindre handleevnen er fratatt eller personen ikke er i stand til å forstå

48 Vergens forhold til fylkesmannen Fylkesmannen fører tilsyn Du må ha samtykke fra fylkesmannen i en rekke større disposisjoner, bl.a; Kjøp og salg av fast eiendom Utleie Større gaver og arveforskudd Lån Fylkesmannen skal gi opplæring, bistand og veiledning Vergen kan påklage vedtak fattet av fylkesmannen

49 MINE VERGEMÅL EN OVERSIKT FOR VERGER

50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 E-læringskurset Tilgjengelig på vergemal.no Foreløpig ingen registrering Fra 1. juli tilgjengelig på mine vergemål

57

58

59

60

61

62 62

63 63

64 64

65 65

66

67 67

68

69 Vil du vite mer?

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Håndbok i vederlagsberegning

Håndbok i vederlagsberegning Håndbok i vederlagsberegning Halden kommune Oppdatert pr. 01.01.2014 VEDTATT I HALDEN KOMMUNESTYRE 28.06.2007 Med endring av 5, fjerde ledd tredje avsnitt. Vedtatt av Halden kommunestyre 17.12.2009 PS

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer