Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013"

Transkript

1 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013

2 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistand til personer med vergemål i økonomiske spørsmål Grensa for når midler skal tas til forvaltning heves fra kr ,- til 2G. Pr. 1. mai 2013 er 1G kr ,-. Fylkesmannen plikter som hovedregel å ta midlene til forvaltning i alle typer vergemål når grensa på 2G er nådd. Ikke som etter gjeldende vergemålslov hvor overformynderiet kan ta midler til forvaltning i hjelpevergemål. 2

3 Forvaltning etter ny lov Person med verge Kapitalkonto FM disponent Finansielle eiendeler >2G Bankavtaler via SRF Verge velger bank Løpende oppdatering hos FM Bruk krever godkjenning fra FM SRF utfører tilsyn med FM Vergekonto Verge disponent Inntil 2G Verge og personen det gjelder velger bank fritt Disponeres av vergen Inntekter/faste utgifter Årlig vergeregnskap FM utfører tilsyn Brukskonto personen selv disponerer Til personens frie benyttelse Begrenset månedsbeløp Småutgifter Ikke regnskap 3

4 Fire målsettinger for etablering av sentrale bankavtaler for kapitalkonto Avkastning mest mulig lik ordinære innskytere Nasjonale avtaler like muligheter Mål Sikker plassering innenfor innskuddsgarantien Effektiv og profesjonell forvaltning på laveste effektive nivå 4

5 Valg av bankplassering for kapitalkonto Midler som forvaltes av Fylkesmannen plasseres i bank, basert på sentrale inngåtte avtaler. Pr. i dag er 46 banker kvalifisert til å tilby plasseringer på flere produkter. I overgangsordningen plasseres midlene på kun en konto uansett størrelse på innskuddet. Etter 1. juli kan midlene fordeles på flere banker. I overgangsordningen plasseres midlene på kun ett fastsatt produkt. Det er på flytende rente uten binding. De kvalifiserte bankene avga tilbud på dette produktet i mars. Etter 1. juli vil ytterligere 5 plasseringsalternativ være tilgjengelig.

6 Banknavn Rente Danske Bank (Fokus Bank) 3,40 SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 3,35 Bamble og Langesund sparebank 3,30 SpareBank 1 Østfold Akershus 3,25 Aurskog Sparebank 3,25 Drangedal og Tørdal Sparebank 3,20 SpareBank 1 Lom og Skjåk 3,20 SpareBank 1 Nordvest 3,20 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,20 SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg 3,20 Sparebanken Sør 3,20 Sparebanken Telemark 3,20 Bank 1 Oslo og Akershus as 3,15 Helgeland Sparebank 3,15 Nes Prestegjelds Sparebank 3,15 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,15 Sparebanken Sogn og Fjordane 3,15 Bjugn Sparebank 3,10 SpareBank 1 SMN 3,10 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,10 Sparebanken Vest 3,10 Rørosbanken 3,05 Sparebanken Møre 3,05 Banknavn Rente Aasen Sparebank 3,00 DNB Bank ASA 3,00 Haugesund Sparebank 3,00 Rindal Sparebank 3,00 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,00 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3,00 Tolga Os Sparebank 3,00 Toten Sparebank 3,00 Orkdal Sparebank 2,95 Sparebanken Hedmark 2,90 Bud, Fræna og Hustad Sparebank 2,80 Lofoten Sparebank 2,80 SpareBank 1 Nord-Norge 2,80 Harstad Sparebank 2,75 Klæbu Sparebank 2,75 Oppdalsbanken 2,75 Stadsbygd Sparebank 2,75 Sparebanken Hemne 2,50 Soknedal Sparebank 2,45 Grong Sparebank 2,25 Melhus Sparebank 2,25 Surnadal Sparebank 2,25 Meldal Sparebank 2,00

7 Valg av bankplassering for kapitalkonto Statens sivilrettsforvaltning sendte et brev til vergene 5. april med frist 22. april for å velge bank. Brevet er lagt ut på portalen, vergemal.no. Det vil bli opprettet konto i Danske Bank for de som ikke har valgt bank. Vergen og personen med verge kan fritt bytte bank etter 1. juli.

8 Valg av bankplassering for kapitalkonto Fylkesmannen, overformynderiet og ny bank sørger for at midlene blir plassert på valgt bank den Fra kan vergen og personen med verge velge blant seks bankprodukter, både med og uten binding, og med fast eller flytende rente. Oversikt over banker, produkter, betingelser og informasjon om valget blir lagt ut på portalen etter 20. juni. Kun Fylkesmannen har disposisjonsrett på kapitalkonto og eventuelle uttak må godkjennes av Fylkesmannen etter søknad. Fylkesmannen har løpende oversikt over midlene på kapitalkontoene og vergen kan finne informasjon om hvilken bank, rente og produkt som er valgt via Mine vergemål på portalen.

9 Vergens regnskapsplikt for vergekontoen(e) Vergens regnskapsplikt forenkles. Regnskapsplikten oppfylles ved innlevering av: Kontoutskrifter gjennom hele året fra kontoen som vergen disponerer. Kopi av endelig innsendt selvangivelse til personen = økonomisk status pr Fullstendighetserklæring. Denne erklæringen inneholder bekreftelse på at oppgaver er utført i henhold til lov og forskrift, og beskrivelse av eventuelle beløp fra kontoutskrift eller annet som krever nærmere forklaring.

10 .fortsettelse regnskapsplikt Vergene plikter å samle alle bilag og øvrig dokumentasjon for alle transaksjoner på vergekonto i 3 år. Bilagene oppbevares på en betryggende måte, f.eks. i ringperm med stigende datorekkefølge, og i samsvar med kontoutskriftene. Også kontantbilag og forklaring av eventuelle kontantuttak. Bilagene oppbevares hos vergen, og ved tilsyn fra Fylkesmannen kan det kreves at bilagene fremlegges for kontroll. Frist for avlevering av regnskap er satt til Fristen er for de som driver næring eller har fått utsatt frist for innlevering av selvangivelsen.

11 Internkontroll og tilsyn - Sentral vergemålsmyndighet utfører tilsyn med Fylkesmannen - Fylkesmannen utfører tilsyn med vergene og vergeregnskapene - Sentral vergemålsforvaltning gir Fylkesmannen instrukser og prosedyrer vedrørende forvaltning av midlene - Årlig ekstern revisors gjennomgang og godkjenning av internkontroll/tilsynsordningen hos Sentral vergemålsmyndighet og Fylkesmannen - Fylkesmannen rapporterer årlig til Sentral vergemålsmyndighet

12 Godtgjøring og utgiftsdekning

13 Verge Type Personlige forhold Pers./Øk. Vergehonorar forhold Økonomiske forhold Timesats v/særlige forhold Nærstående* Alminnelige Faste (kan også være advokater) Advokat (offentlig salærsats) 0** 0** 0** 0** *** *** * Nærstående: forelder/barn/ektefelle/samboer til den som er under vergemål ** Kun godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det, bl.a. vektlegges omfang og varighet *** Det kan avtales godtgjøring på timebasis ved særlige grunner etter avtale m/fm

14 Godtgjøring alternativ til faste satser Dersom omfanget av oppdraget tilsier det, kan det unntaksvis avtales at oppdraget skal godtgjøres på timesbasis. Vergen må da: Dokumentere at fast sats ikke gir rimelig dekning Dokumentere timeforbruk for vergearbeidet Fylkesmannen bør i det enkelte tilfelle sette en grense for hvor mange timer som kan brukes på oppdraget.

15 Utgiftsdekning Som verge har man krav på dekning av utgifter knyttet til oppdraget. I forskrift til vergemålsloven er det bestemt at årlig beløp skal fastsettes av Sentral vergemålsmyndighet. Dersom vergen har utgifter som i vesentlig grad overstiger det fastsatte beløpet, kan han/hun søke Fylkesmannen om dekning av slike utgifter.

16 Hvem dekker godtgjøringen og utgiftene til vergen? Den hjelpetrengende må selv dekke godtgjøringen og utgiftene til vergen hvis han/hun enten har mer enn minstepensjon i inntekt eller mer i formue enn kr ,- (enslig)/ kr ,- (gift/samboer). Ved vurdering av formuen skal nettoformuen legges til grunn. Formue som består i personens bolig, skal det normalt ses bort fra. Fylkesmannen dekker godtgjøringen og utgiftene til vergen for de som har inntekt/formue under nevnte grenser.

17 Overgangsbestemmelser regnskap Med mindre overformynderiet har fritatt for regnskapsplikt, skal det utarbeides regnskap til og med 30. juni Regnskapet skal leveres til overformynderiet innen 1. september Overformynderiet kan gi utsatt frist når særlige grunner tilsier det.

18 Overgangsbestemmelser godtgjøring og utgiftsdekning Om hjelpevergen har krav på godtgjøring eller dekning av utgifter for oppdraget fram til og med 30. juni 2013, kan overformynderiet fastsette en frist for når kravet må være fremmet. Overformynderiet tar stiling til kravet og sørger for utbetaling. Der overformynderiet har vedtatt at beløpet skal dekkes av klientens midler, sørger hjelpevergen for utbetalingen og oppbevarer vedtaket som bilag. For å få godtgjøring eller dekket utgifter etter 1. juli 2013, må vergen søke om det til Fylkesmannen.

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland KURS FOR VERGER Agenda 1. Vergemålsreformen bakgrunn, regelverk, organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Fylkesmann vs. verge vergemålets innhold 4. Forvaltning av finansielle eiendeler 5. Økonomi og

Detaljer

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 1750 verger og nesten 2.000 vergemål i Oppland Regionfordelt antall vergemål Lillehammer 410 Midt dalen 94 Nord dalen 188 Valdres 245 Gjøvik 679 Hadeland 341

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån.

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån. Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst I år er de siste års vinner, DinBANK, skjøvet ned til andreplass av vinneren Sparebanken Øst, som er en del av samme bankkonsept. Som i fjor troner også den mindre

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Bankavtale for vergemålsmidler Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Advokatfirmaet Grette DA, 27. april 2012 Til Justis- og beredskapsdepartementet Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

HUN STYRER NORGES BESTE BANK

HUN STYRER NORGES BESTE BANK MEDLEMSMAGASIN NR 1 FEBRUAR 2015 HUN STYRER NORGES BESTE BANK De beste bankene i 2014 er kåret. Hele 16 000 kroner skiller mellom beste til dårligste bank. DETTE MÅ DU VITE OM BARNE- FORSIKRING Vi har

Detaljer

For deg som behandler saker etter vergemålsloven

For deg som behandler saker etter vergemålsloven For deg som behandler saker etter vergemålsloven Læringshefte for saksbehandlere i vergemålsforvaltningen Utarbeidet av sentral vergemålsmyndighet Sist oppdatert: 28.03.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING FOR VERGEMÅLSMIDLER I BANK

SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING FOR VERGEMÅLSMIDLER I BANK SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING FOR VERGEMÅLSMIDLER I BANK INNHOLD 1. Introduksjon... 4 2. Definisjoner... 4 3. Kvalifisering av Banker... 8 3.1. Forvaltning av Vergemålsmidler

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER I år som i fjor vinner BNP Paribas. Banken har vært en gjenganger på toppen av våre rentebarometre år etter år. Postbanken som vinner klassen for lån 2 millioner i år havner

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Dato for revisjon: 1. mars 2010 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Lovgrunnlag... 4 1.1 Generelt om lovgrunnlag... 4 1.2 Formål med økonomireglement... 4 1.3 Kommunens

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer