Verjemålsreforma. Verjesamlingar vår Ove Midtbø Hanne Skei Veum Monica Nes Monica Åsen Gjerald

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verjemålsreforma. Verjesamlingar vår 2013. Ove Midtbø Hanne Skei Veum Monica Nes Monica Åsen Gjerald"

Transkript

1 Verjemålsreforma Verjesamlingar vår 2013 Ove Midtbø Hanne Skei Veum Monica Nes Monica Åsen Gjerald

2 Velkomne og takk for at de er her!

3 Sentrale tema for samlinga Verdigrunnlaget bak reforma Dei viktigaste endringane i lova Rolla som verje Honorar og dekking av utgifter Økonomisk forvalting Rekneskap Fylkesmannen si rolle

4 Kva er de opptekne av?

5 Føremålet med verjemålsreforma Å byggje opp ei ny og moderne verjemålsforvalting, og styrke rettstryggleiken for personar som ikkje kan ta hand om eigne interesser.

6 Kva betyr dette for deg? Ny verjemålslov Overformynderiet blir «takka av» 1. juli 2013 Fylkesmannen overtek oppgåvene Alle som utfører verjeoppdrag blir omtala som «verje» Som verje skal du kontakte Fylkesmannen der du tidlegare tok kontakt med overformynderiet

7 Inger Hagerup «Våre små søsken»

8 Verdireform Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 3.mai 2008 Frå objekt for omsorg til subjekt med rettar Frå gruppetenking til fokus på enkeltindividet Verjemål er eit velferdsgode!

9 Grunnleggjande verdiar Menneskeverd Respekt Rettstryggleik Å få bruke eigne ressursar Å kunne bestemme sjølv Kvalitetssikre utøvinga av verjerolla Minste middels prinsipp Auka grad av sjølvråderett Auka grad av rettslikskap

10 Tre ordningar for bistand og støtte Legalfullmakt 94 Framtidsfullmakt 78 Verjemål

11

12

13

14 Individtilpassa verjemål 21: «Vergemålet skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig» Mandat som «ser» og ivaretek den enkelte sitt konkrete behov versus «verge i sin alminnelighet» Rettsleg handleevne kan fråtakast på bestemte område

15 Individtilpassa verjemål Verjemål som omhandlar økonomisk og/eller personlege forhold Verjemål med heilt eller delvis fråtaking av rettsleg handleevne Omfang av verjemålet skal gå klart fram av vedtaket

16 Personlege forhold og interesser Verje sitt verdigrunnlag: Verne om retten den enkelte har til å bestemme sjølv Nokon må «snakke for» den som ikkje sjølv kan ivareta eigne interesser Auka fokus på personlege forhold og interesser Døme: Rett til tenester/hjelpetiltak, offentleg stønad, helse, hygiene og kosthald

17 Utføring av verjeoppdraget Verje skal: Vere ein støttespelar og hjelpar ut frå fastsett mandat Sikre ivaretaking av samtykkekompetansen Sikre trygg og forsvarleg forvalting av den aktuelle personen sine midlar og eigedelar

18 Eksisterande verjemål vert vidareført Hjelpeverjemål vert vidareført som verjemål utan fråtaking av rettsleg handleevne hjelpeverjeoppdraget fortset som eit verjeoppdrag frå 1.juli 2013 Umyndiggjering: Vert vidareført som eit verjemål med fråtaking av rettsleg handleevne, i inntil tre år

19 Verjerolla nytt etter 1. juli Krav om politiattest (ikkje-nærståande) Faste verjer (fleire oppdrag med oppdragskontrakt) Representantordning for einsleg mindreårige asylsøkjarar

20 Rekruttering MÅL: Noverande hjelpeverjer held fram Dialog med overformynderia fram til 1. juli Dialog med søkjar/den som ber om verje Bruke eigen lokalkunnskap «Selje bodskapen» på ulike faglege arenaer Annonsere

21 Vil du bli fast verje?

22 Faste verjer Fylkesmannen skal etter ny verjemålslov ha ei beredskapsordning med faste verjer Skal ivareta personlege og/eller økonomiske tilhøve for den verjetrengande. Personlege eigenskapar, integritet og motivasjon og gode kommunikasjonsevner. Må sjølv ha ryddig økonomi og god vandel. Politiattest og kredittvurdering. Godtgjering etter fastsette satsar, og faste verjer kan registrere seg som sjølvstendig næringsdrivande.

23 Økonomisk forvalting Forvalting av midlar og eigedelar Rekneskap

24 Økonomisk forvalting etter dagens regelverk Mindreårige med midlar over kr ,- blir forvalta av overformynderiet. Midlar til vaksne med hjelpeverje over kr ,- blir forvalta av overformynderiet. Midlar til vaksne med hjelpeverje blir forvalta av hjelpeverje.

25 Hovudregelen etter ny lov Fylkesmannen skal forvalte midlar som overformynderiet forvaltar i dag (brev om val av bank) Fylkesmannen skal forvalte midlar over 2G til vaksne med verje som ikkje har samtykkekompetanse (fatte vedtak etter 1. juli) Fylkesmannen skal forvalte midlar over 2G til vaksne med verje som er fråteken rettsleg handleevne

26 Forvalting av midlar etter ny lov Samtykke som grunnlag for forvalting av midlar Fråteken rettsleg handleevne knytt til økonomiske forhold

27 Omgjering til kontantar FM kan gjere om finansielle eigedelar til kontante midlar, jf. vml. 50 Klare sentrale føringar om at FM skal gjere om finansielle eigedelar til kontante midlar som kan plasserast som ordinære kontantinnskot Unntak: BSU, depositumkonti for husleige eller andre spesielle bankkonti dersom mest hensiktsmessig

28 Forvalting av midlar etter ny lov Person med verje Kapitalkonto: FM disponent Verjekonto: Verje disponent Brukskonto: Personen sjølv disponerer 28

29 Forvalting av midlar: Kapitalkonto Midlar over 2G skal forvaltast av Fylkesmannen og plasserast i bank, basert på sentrale avtalar. Verje skal velje bank. I overgangsordninga skal midlane plasserast på flytande rente utan binding i kvalifisert bank. Uttak/overføring frå kapitalkonto skal godkjennast av Fylkesmannen.

30 Stadsbygd Sparebank Sparebank 1 Ringerike Hadeland Soknedal Sparebank Drangedal og Tørdal Sparebank Aurskog Sparebank Sparebank 1 Nordvest Meldal Sparebank Harstad Sparebank Surnadal Sparebank Sparebanken Hedmark Danske Bank (Fokus Bank) DNB Bank ASA Sparebanken 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Søre Sunnmøre Sparebank 1 Nord-Norge Sparebanken 1 Nøtterøy - Tønsberg Sparebank 1 Østfold og Akershus Lom og Skjåk Sparebank 1 Sparebank 1 Hallingdal Sparebank 1 - Bank 1 Oslo Akershus as Sparebanken Telemark Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebank 1 SMN Bamble og Langesund sparebank Toten Sparebank Tolga Os Sparebank Rørosbanken Lofoten Sparebank Melhus Sparebank Sparebanken Hemne Haugesund Sparebank Nes Prestegjelds Sparebank Helgeland Sparebank Sparebanken Møre Orkdal Sparebank Klæbu Sparebank Sparebanken Sør Grong Sparebank Oppdalsbanken Bud, Fræna og Hustad Sparebank Bjugn Sparebank Sparebank 1 Gudbrandsdal Rindal Sparebank Sparebanken Vest Aasen Sparebank Totalt 46 banker

31 Forvalting av midlar: Verjekonto Driftskonto til faste inntekter og utgifter Disponert av verje Verje og personen det gjeld vel fritt kva bank ein ynskjer Årleg verjerekneskap Beløpet kan ikkje overstige 2G

32 Forvalting av midlar: Brukskonto For dei personane som ynskjer det og til fri disposisjon Fritt val av bank Avgrensa månadsbeløp Midlar til livsopphald Lommepengar og småutgifter Ikkje rekneskapsplikt

33 Forvalting av eigedom og eigedelar Sikre gyldig forsikringsordning Halde i god stand Rådføre seg meg fagpersonar

34 Rekneskapsplikt Hovudregelen er at verje har rekneskapsplikt FM kan gje fritak frå rekneskapsplikt Verje som er ektefelle/sambuar til personen under verjemål skal fritakast, dersom ikkje «særlige grunner» tilseier det

35 Rekneskapsplikt Rekneskapsplikta omfattar: Verjekonto for eit kalenderår m/kontoutskrift på transaksjonsnivå - den «løpande» rekneskapen. kopi av sjølvmelding fullstendigheitserklæring Verje skal ikkje sende kvitteringar og andre bilag til FM, men skal oppbevare desse som dokumentasjon i inntil 3 år Frist for innsending av verjerekneskap er 30.april

36 Rekneskapsplikt i overgangsperioden Alle verjer må sende inn rekneskap til overformynderiet som vanleg for 1.halvår 2013 (dersom ikkje fritak) til dømes kontoutskrifter med bilag per Overformynderiet sin frist for innsending til FM er Rekneskap etter ny lov for 2.halvår 2013, skal sendast FM innan 30.april 2014

37 Honorar til verje Nærståande verjer (foreldre, barn, ektefelle/sambuar): Kun når særlege tilfelle tilseier det Alminnelege (ikkje-nærståande) verjer: Kr 4000 skattefritt per år per verjemål Både økonomiske og personlege forhold Økonomiske forhold åleine kr 3500 per år Personlege forhold åleine kr 2000 per år

38 Honorar til verje Faste (profesjonelle) verjer: Kr per år per verjemål (skattepliktig) Økonomiske forhold åleine kr 7500 per år Personlege forhold åleine kr 4500 per år Advokatar: Offentleg salærsats Timesats: Godtgjering per time dersom omfanget av oppdraget tilseier det (unntak)

39 Utgiftsdekking Fast årleg sats for dekking av verje sine utgifter Om «nødvendige» utgifter avvik vesentleg frå fast årleg sats, kan verje søkje Fylkesmannen om dekking av desse Inntekt/formue til personen under verjemål er avgjerande for kven som skal dekkje godtgjering og utgifter til verjen

40 Overgangsreglar Gjeldande vedtak om godtgjering og dekking av utgifter vert ikkje automatisk vidareført må fremje nytt krav til FM etter 1.juli 2013 Uteståande krav etter gjeldande lov bør setjast fram for overformynderiet i god tid før 1.juli 2013

41 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Statens Hus, Leikanger i Sogn og Fjordane

42 Støtte for verje Kompetansebygging gjennom dialog: FM pliktar å gje naudsynt opplæring, rettleiing og bistand Verjemålsportalen: E-læringskurs Nettsida til Fylkesmannen:

43

44

45

46 Ta gjerne kontakt med ein av oss hjå Fylkesmannen Kontaktinformasjon Ove Midtbø prosjektleiar / Monica Åsen Gjerald rådgjevar verjemål / Takk for merksemda og vel heim

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland KURS FOR VERGER Agenda 1. Vergemålsreformen bakgrunn, regelverk, organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Fylkesmann vs. verge vergemålets innhold 4. Forvaltning av finansielle eiendeler 5. Økonomi og

Detaljer

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 1750 verger og nesten 2.000 vergemål i Oppland Regionfordelt antall vergemål Lillehammer 410 Midt dalen 94 Nord dalen 188 Valdres 245 Gjøvik 679 Hadeland 341

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget.

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget. Søknad om verjegodtgjering Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

For deg som behandler saker etter vergemålsloven

For deg som behandler saker etter vergemålsloven For deg som behandler saker etter vergemålsloven Læringshefte for saksbehandlere i vergemålsforvaltningen Utarbeidet av sentral vergemålsmyndighet Sist oppdatert: 28.03.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån.

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån. Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst I år er de siste års vinner, DinBANK, skjøvet ned til andreplass av vinneren Sparebanken Øst, som er en del av samme bankkonsept. Som i fjor troner også den mindre

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer