VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL"

Transkript

1 VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1

2 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform 2

3 Målet med reformen Ny verjemålslov vedtatt av et samlet Storting våren 2010 MÅL: Oppfylle kravene til FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Verdigrunnlaget i loven: Verdighet, integritet og minste inngreps prinsipp Styrke rettstryggheten for de som ikke kan ivareta egne interesser og bygge opp en effektiv forvalting 3

4 Holdnings og regelverksreform Bærende prinsipper for ny lov er ivaretakelse av verdigheten og integriteten til personer med behov for verge: Rett til å samtykke i alle ledd så fremt personen forstår hva saken gjelder, dvs. om det skal opprettes vergemål, omfanget av vergemål og hvem som skal være verge Minste middels prinsipp skal ligge til grunn for omfanget av vergemålet individtilpasset vergemål kun på de områder PMV trenger bistand. Vergemål på: - økonomisk område - personlig område Opphever lov om umyndiggjøring nye regler om begrenset fratakelse av rettslig handleevne 4

5 Hvem trenger verge? Den som har fylt 18 år og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta egne interesser hvis det er behov for det Behov: Se på andre måter å sikre interessene til den det gjelder i tråd med minste middels prinsipp Annet lovgivning: Helse- og omsorgstjenesteloven om tvang overfor psyk. utviklingshemmede 9-3, 3. ledd: Dersom verge ikke er oppnevnt skal kommunen begjære det m.m det er gjort av andre med begjæringsrett(pers. selv, ektefelle/samboer, foreldre, søsken, lege) 5

6 Vergemålets innhold og omfang Dersom PMV har rettslig handleevne i behold og er samtykkekompetent kan han/hun selv råde over sine midler og foreta rettslige handlinger, i utgangspunktet kalle tilbake disposisjon som er foretatt av vergen. Skal ellers bli forsøkt hørt før beslutninger blir truffet på hans/hennes vegne. Vergemål kan begrenses saklig (hjelp til å gjennomføre bestemte disposisjoner) eller i tid (f. eks til tilstanden blir bedre) Kan ikke omfatte kompetanse til å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til organdonasjon, opprette/endre testament, samtykke til tvang eller andre særlig personlige forhold. 6

7 Vergemål på det økonomiske området Nødvendig hjelp til å styre økonomien. Ikke mer omfattende enn nødvendig Vergemål på det personlige området Bl.a søke om offentlige tjenester og goder på bestemte områder (eks. bolig, institusjonsopphold, skole/arbeid) Grensen mot helse- omsorgslovgivningen og innholdet i ytelsene/tjenestene fra det offentlige: Pårørende før verge i spørsmål om retten til å bli hørt viktig hvor ikke pårørende er verge Vml. 28: Hvis hensiktsmessig kan det oppnevnes 2 verger (eks. belastende, mangel på kompetanse) 7

8 Fratakelse av rettslig handleevne Vergemålet kan omfatte fratakelse av rettslig handleevne (evnen til å binde seg rettslig og til å pådra seg ansvar) på begrenset område = delvis umyndiggjøring (vergemålsloven 22) Reglene erstatter lov om umyndiggjøring og er ment for personer med verge som ellers er aktive i egne liv Avgjørelsen treffes av tingretten (nærstående, verge, lege og Fylkesmannen. FM ikke førsteinstans i saker om fratakelse av rettslig handleevne, men kan fungere som rådgiver) 8

9 Vilkår: -økonomiske området dersom det er nødvendig for å hindre at personen utsetter sin formue eller andre økonomiske interesser for fare for å bli vesentlig forringet, eller for å bli utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte. Fratakelsen kan begrenses til å gjelde bestemte eiendeler eller bestemte disposisjoner -i personlige forhold på bestemte områder hvis det er betydelig fare for at personen vil handle på en måte som i vesentlig grad vil være egnet til å skade egne interesser. Ikke på særlig personlige områder som aldri kan omfattes av vergemål 9

10 Nærståendes representasjonsrett «Nærstående har etter reglene i denne paragrafen rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser. Den nærstående har rett til på familiemedlemmets vegne å foreta økonomiske disposisjoner som gjelder familiemedlemmets bolig og daglig underhold» Nærstående: Ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre i prioritert rekkefølge. En nærstående har bare representasjonsrett dersom samtlige medlemmer med høyere prioritet skriftlig har sagt fra seg retten. 10

11 Fremtidsfullmakter, vml. kap. 10 «En framtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områder som omfattes av fullmakten» Fullmaktsgiver og fullmektig: Fullmakten kan bare opprettes av person over 18 år som har evne til å forstå hva fullmakten innebærer. Fullmektigen må være 18 år når fullmakten trer i kraft (og ikke selv være under vergemål). Fullmektigen kan ikke være en juridisk person. 11

12 mer om fremtidsfullmakter Fullmaktens innhold og omfang: Både økonomiske og personlige forhold- kan være begrenset til å gjelde bestemte områder. Kan gjennom fullmakten regulere hvordan eiendeler, økonomiske midler etc skal disponeres etter at tilstanden har inntrådt. Eks. salg av bolig, forskudd på arv, gaver etc. OGSÅ personlige området, eks. søke om bolig, offentlige tjenester osv. Formkrav: Skriftlig med 2 vitner over 18 år som vet at dokumentet er en fremtidsfullmakt. Vitnene bør bekrefte på dokumentet at fullmaktsgiver har opprettet dokumentet av fri vilje og hadde evne til å forstå betydningen av handlingen og gi andre opplysninger som kan ha betydning for fullmaktens gyldighet. 12

13 mer om fremtidsfullmakter Ikrafttredelse: Fullmektigen tar stilling til når fullmakten trer i kraft og skal snarest mulig orientere fullmaktsgiver og dennes ektefelle/samboer om ikrafttredelsen og om fullmaktens innhold. Fullmektigen kan be FM stadfeste ikrafttreldelsen. FM skal stadfeste fullmakten hvis formkravene er oppfylt, med mindre det er grunn til å anta at fullmektigen ikke er egnet for oppdraget. Vergemål for fullmaktsgiveren: - kan fortsatt begjæres av personer med begjæringsrett. Ved vurderingen legges vekt på om fullmaktsgiver ivaretar interessene som forutsatt i fullmakten eller behov for mer hjelp. 13

14 Vergens utførelse av oppdraget Innenfor rammen av sitt mandat foreta rettslige handlinger og råde over midler på vegne av personen vedkommende er verge for etter reglene i lovens kap. 6 (ta vare på eiendeler, disponere inntekter m.m.) HUSKE samtykkekompetansen og / eller legge vekt på hva vedkommende mener HABILITET ikke handle på vegne av personen når en selv eller noen som står en nær har interesse i saken som strider mot interessene til den en er verge for 14

15 Vergen skal bl.a. ha Fylkesmannens samtykke til - kjøp/salg av fast eiendom eller andre forhold knyttet til fast eiendom og bolig - drift av fast eiendom - tegne livsforsikring, livrente eller føderåd - selge/gi bort løsøre hvor dette er av større verdi, er av spesiell karakter eller av andre grunner er av spesiell interesse for den som er under vergemål eller dennes familie -låne ut personens midler til seg selv eller personer som står en nær - ta opp lån eller pantsette eiendeler - ikke gi gaver utover det som følger av skikk og bruk - ikke avslå gave eller gi avslag på arv m.m. ubetydelig verdi - ikke gi forskudd på arv m.m klare holdepunkter for at PMV ønsker det, eller arving har særlig behov 15

16 Gaver og arveforskudd, vml. 41 «Vergen kan ikke gi gaver eller stønader på vegne av den som er under vergemål utover det som følger av skikk og bruk». Gjelder det større beløp skal FM samtykke. Vergen skal rådføre seg med FM dersom han/hun er i tvil. Skikk og bruk: Gaver ved jul, bursdag, konfirmasjon, dåp osv. Avhengig av hva som har vært gitt før og økonomien til PMV. Større beløp: Antatt mellom kr. 500 kr er innenfor grensen, men avhengig av hva som har vært gitt tidligere og økonomien til PMV. Ikke gi gaver selv om «skikk og bruk» dersom PMV ikke har økonomi til det. 16

17 mer om gaver og arveforskudd, vml. 41 «Med Fylkesmannens samtykke kan vergen gi arveforskudd til en livsarving hvis det foreligger særlig behov for det, eller hvis det foreligger skriftlige nedtegnelser eller andre holdepunkter for at et slikt forskudd er i samsvar med ønsket til den som er under vergemål» Skriftlige nedtegnelser: Legges til grunn ved FM sin vurdering. Særlig behov: Behov utover det alminnelige (ikke tilstrekkelig at ekstra midler «kommer godt med», f. eks for å nedbetale vanlig gjeld. Krav om konkret behov for midlene). Alltid vurdere økonomien til PMV. Som hovedregel ha kr igjen (kan variere med alder) 17

18 Sykehjemslegens rolle ved opprettelse/endring av testament - Beboer som har egen fri vilje og som er ved sans og samling (samtykkekompetanse) kan FRITT opprette eller endre testament (anbefale hjelp av advokat, andre utenforstående) - Lege/annen sakkyndig nærmest til å si noe om vilkårene er oppfylt. Viktig at lege understreker hva som er bakgrunnen for journalnotater- evnen til å ha og gi uttrykk for egen vilje kan variere - Ikke evne til å uttrykke egen vilje gjennom testament pga. manglende forståelse (ikke samtykkekompetent): Ikke opprette/endre testament blir ugyldig. - Vml. 21, 4. ledd: Verge kan aldri opprette testament 18

19 Meldeplikt for kommunene Vml «Må det antas at det er behov for vergemål for person som er innlagt i institusjon, skal institusjonen melde fra til Fylkesmannen» - NY! «meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helseog omsorgstjeneste utenfor institusjon» - «Meldeplikten gjelder tilsvarende ved behov for endring av eksisterende vergemål» ( Forskriftens 12) 19

20 Hva skal meldingen inneholde? Forskrift til vergemålsloven 12 1) Begrunnelse: - Begrunnelsen skal inneholde en beskrivelse av tilstanden til personen og en vurdering av på hvilke områder (økonomisk/personlig + omfang) det antas at personen har behov for bistand fra verge 2)Vurdering av behovet for fratakelse av rettslig handleevne 3)Forslag om verge (om mulig) Fylkesmannen skal sørge for å informere om meldeplikten og dens innhold til de ansvarlige for den krets av personer og organer som meldeplikten gjelder for. 20

21 Legens rolle og vurdering av samtykke Fylkesmannen kan opprette vergemål dersom det foreligger bestemte avvik i en persons mentale eller fysiske funksjonsevne Det er den rådende medisinske oppfatningen som må være avgjørende Følgende tilstander kan gi grunnlag for å opprette vergemål: sinnslidelse, herunder demens psykisk utviklingshemming rusmiddelmisbruk alvorlig spilleavhengighet alvorlig svekket helbred 21

22 Sinnslidelse inkluderer demens, utviklet både hos eldre og yngre personer, og uten at det foreligger aldersbetinget senilitet Legen bør foreta en konkret vurdering av om tilstanden medfører at personen ikke er i stand til å ivareta sine personlige og/eller økonomiske interesser overfor offentlige myndigheter og private parter - vurderes ut fra de oppgavene personen har behov for å løse - det må foreligge et betydelig avvik fra det normale - uheldig disponering av midler er ikke i seg selv tilstrekkelig - den enkeltes integritet og ønsker om en konkret forvaltning skal respekteres selv om den kan fremstå som mindre fornuftig for andre Det må være konkret behov for vergemål ut fra totalsituasjonen 22

23 Hvis pårørende ivaretar personens interesser på en god måte ved hjelp av legalfullmakt eller andre fullmakter, skal en slik ordning videreføres i stedet for å opprette vergemål En skal legge vekt på personens faktiske situasjon og hjelpebehov fremfor den medisinske diagnosen eller tilstanden - som i seg selv ikke gir grunnlag for vergemål Det må være en årsakssammenheng mellom den aktuelle tilstanden og mangelen på ivaretakelse av egne interesser Det kreves skriftlig samtykke fra personen til følgende: - opprettelsen av vergemålet - vergemålets omfang (inkl. FMs forvaltning av midler) - hvem som skal være verge 23

24 Kravet om samtykke gjelder ikke hvis personen «ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer» NB! Legen kan ikke skrive at samtykke er «utilrådelig å innhente», men må vurdere om personen er samtykkekompetent eller ikke Fylkesmannens vurdering av om vi skal innhente samtykke fra personen eller ikke, bygger på legeerklæringen - viktig at legen som undersøker personen er klar over hva erklæringen skal brukes til, slik at denne blir tilstrekkelig informativ - hvorvidt personen har samtykkekompetanse bør fremgå klart av legeerklæringen spesifiser! 24

25 25

26 Forvaltning av midler etter ny lov 26

27 Utgiftsdekning og honorar Alle verger har krav på dekning av utgifter Fast årlig sats, med mulighet for dekning av faktiske utgifter som vesentlig overskrider satsen. Alminnelige verger/foreldreverger: Honorar til foreldre/barn/ektefelle/samboer bare hvis særlige grunner taler for det. Søsken får honorar. Faste verger: Alle har krav på honorar. Høyere satser, men skattepliktig som næringsdrivende. Honorar: Fast årlig sats, med mulighet for dekning av timer hvis omfanget av oppdraget tilsier det. Dekkes av PMV med mindre inntekt under minstepensjon og formue under kr Mulighet til å gjøre helt/delvis unntak. 27

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Håndbok i vederlagsberegning

Håndbok i vederlagsberegning Håndbok i vederlagsberegning Halden kommune Oppdatert pr. 01.01.2014 VEDTATT I HALDEN KOMMUNESTYRE 28.06.2007 Med endring av 5, fjerde ledd tredje avsnitt. Vedtatt av Halden kommunestyre 17.12.2009 PS

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer