Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013"

Transkript

1 Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 Nasjonalt mål: Plan for opplæring Alle verger og hjelpeverger skal 1) ha fått informasjon om vergemålsreformen 2) gjennomført opplæring i elektronisk verktøy innen ikrafttredelse 1. juli 2013

3 Program for dagen 1. Vergemålsreformen 2. Økonomi og regnskap 3. Godtgjørelse 4. Pause 5. Vergens rolle og oppdrag 6. Mine vergemål oversikt for verger 7. E-læringskurs for verger

4 VERGEMÅLSREFORMEN Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter og i ulik grad ikke er i stand til alene å sørge for sine interesser på det økonomiske og/eller personlige området

5 Hva er vergemålsreformen? Ny vergemålslov av 26. mars 2010 nr. 9 erstatter umyndiggjøringsloven (1898) og vergemålsloven fra 1927 Nye bestemmelser i utlendingsloven om representantordning for enslig mindreårige asylsøkere (EMA) Ny organisering av vergemålsarbeidet En kvalitetsreform En holdningsreform

6 Hvorfor er det behov for en reform? Gammelt regelverk som ikke i tilstrekkelig grad fanger opp de utfordringer som finnes i samfunnet i dag Tradisjonelt særlig rettet mot økonomiske interesser, i dag stadig økende behov for rettslig representasjon også i personlige anliggender Behov for å styrke rettssikkerhet, rettslikhet og kvalitet i vergemålsarbeidet Behov for modernisering for at vi skal kunne tiltre FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

7 Ny organisering Fylkesmannen erstatter kommunene som lokal vergemålsmyndighet Oppgaven som klage- og tilsynsorgan (sentral vergemålsmyndighet) overføres fra Fylkesmannen til Statens sivilrettsforvaltning, lokalisert på Hamar Fylkesmannen i Oslo og Akershus har etablert egen vergemålsavdeling Personer som i dag er ansatt ved overformynderiene vil arbeide i vergemålsavdelingen

8 Kvalitetsreform Økt profesjonalisering i alle ledd. Fra Fylkesmannen som lokal vergemålsmyndighet til et spesialisert og sentralisert klage og tilsynsorgan Profesjonelle verger tilpasning til type vergeoppdrag Datastøtte - vergemålsportal- og applikasjon Vergeopplæring E-læringsprogram, håndbok og fortløpende veiledning

9 Holdningsreform Reformens verdiplattform Alle mennesker har en ubetinget verdi upåvirket av personens egenskaper, ferdigheter og funksjoner Innebærer at alle mennesker har rett til selvbestemmelse (autonomi) og vern om integritet (ukrenkelighet) Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar Implementering av de etiske verdiene

10 Samtykke Vergemålsordningen er i utgangspunktet en frivillig ordning Vergen må sørge for å innhente samtykke når den som har verge er i stand til å gi det Dette må vurderes både for store og små beslutninger

11 De viktigste endringene i loven Skal ivareta rettsikkerheten og integriteten for de vergetrengende Tydeliggjøre innholdet i begreper som rettslig handleevne og økt medinnflytelse Nye regler om vergemål for voksne som sikrer at vergemålet tilpasses det enkelte individs hjelpebehov og ønsker i større grad enn i dag Skjerpede saksbehandlingsregler Krav til vergens utførelse av vergeoppdraget Nye regler om forvaltning av finansielle eiendeler Nye regler om private alternativer til vergemål

12 Ny vergeordning for voksne Dagens umyndiggjøring og hjelpevergemål erstattes av vergemål med eller uten fratakelse av rettslig handleevne Formålet bak de nye bestemmelsene er å kunne skreddersy vergemålet etter den enkeltes behov det minste middels prinsipp Vergens mandat tilpasses og vil kunne omfatte både personlige og økonomiske forhold

13 Ordinært vergemål Tilsvarer i all hovedsak dagens lov Vilkår knyttet til personens tilstanddiagnose. Nytt er at også alvorlig spilleavhengighet og rusmiddelbruk omfattes Krav om årsakssammenheng mellom den aktuelle tilstanden og en manglende evne til å ivareta egne interesser Behovskrav Skriftlig samtykke må omfatte både selve oppnevnelsen, vergemålets omfang og personvalget

14 To unntak fra kravet til samtykke til etablering av vergemål Dersom vedkommende ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer Fratakelse av rettslig handleevne - forlater da den frivillige hjelpeordningen som ordinært vergemål innebærer

15 Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne Kan frata rettslig handleevne helt eller delvis, både for personlige - og/eller økonomiske forhold Vilkår som for ordinært vergemål, samt for: økonomiske forhold: fare for vesentlig forringelse av formue eller andre økonomiske interesser, eller utnyttet på en utilbørlig måte personlige forhold: betydelig fare for handlinger som i vesentlig grad vil skade vedkommendes interesser Målsettingen er altså et individtilpasset vergemål minste middels prinsipp

16 Hvem kan be om opprettelse eller endring av vergemål? Vedkommende selv Personens ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste livsarving eller søsken Vergen Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der personen er innlagt eller bor Fylkesmannen av eget tiltak

17 Meldeplikt for institusjoner og andre Når skal det meldes? Når det antas å være behov for vergemål eller endring av eksisterende vergemål Hvem har meldeplikt? Institusjon el boform med heldøgns omsorg og pleie Den ansvarlige for kommunens helse- og sosialtjeneste utenfor institusjon Meldingen skal begrunnes og inneholde: en beskrivelse av personens tilstand og en vurdering av på hvilke områder det er behov for bistand fra verge en vurdering av evt. behov for å frata rettslig handleevne forslag til egnet verge

18 Kort om private representasjonsforhold som alternativ til vergemål Nytt i norsk rett Fremtidsfullmakt, legalfullmakt og løpende fullmaktsforhold Legger til rette for utøvelse av selvbestemmelsesrett over eget privatliv for fremtidige situasjoner der man ikke lenger er i stand til å treffe beslutninger Erstatter offentlige inngrep for voksne personer som mister evne til selv å ivareta sine interesser Betryggende å selv kunne velge, samt samfunnsøkonomisk lønnsomt

19 ØKONOMI OG REGNSKAP

20 Overgangsbestemmelser Plikt til å levere avsluttet regnskap til kommunen Fristen er satt til 1. september Krav om godtgjøring og utgifter rettes til kommunen så raskt som mulig, senest innen 30. juni

21 Tilsyn Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med vergene Det er som ledd i dette tilsynet at fylkesmannen kontrollerer vergeregnskap Fylkesmannen kan kreve ytterligere opplysninger og at dokumentasjon på økonomiske disposisjoner legges fram

22 Innlevering av regnskap Vesentlig enklere etter ny lov Regnskapet består av: Årlig selvangivelse Kontoutskrifter Fullstendighetserklæring Sendes til fylkesmannen innen 30.april

23 Bilag Vergene må ta vare på bilag og annen dokumentasjon for transaksjoner på vergekonto Vergen har plikt til å ta vare på dette i 3 år

24 Fritak for regnskapsplikt Fylkesmannen har adgang til å frita for regnskapsplikt Ektefelle eller samboer som verge Den som har verge bor hos sine foreldre og en eller begge er oppnevnt som verge Ikke nødvendig sett hen til omfang av inntekt og formue

25 Utvidet regnskapsplikt Fylkesmannen skal pålegge utvidet regnskapsplikt når vergemålet omfatter drift av fast eiendom eller annen ervervsvirksomhet

26 Forvaltning av midler Fylkesmannen forvalter midler der de utgjør mer enn 2 ganger folketrygdens grunnbeløp(g) G= kr ,- 2xG= kr ,- Dette er aktuelt både for voksne med verge og mindreårige

27 Valg av Bank Fylkesmannen, overformynderiet og ny bank sørger for at midlene blir plassert på kapitalkonto i valgt bank den 1. juli Fra 1. juli kan vergen og personen med verge velge blant flere bankprodukter Oversikt over banker, produkter, betingelser og informasjon om valget blir lagt ut på vergemal.no innen 1. juli

28 Forvaltning etter ny lov Person med verge Kapitalkonto FM disponent Vergekonto Verge disponent Brukskonto Personen selv disponent Finansielle eiendeler over 2G Bankavtaler via SRF Verge velger bank Løpende oppdatering hos FM Bruk krever godkjenning og registrering hos FM SRF fører tilsyn Midler inntil 2G Verge og personen det gjelder velger bank fritt Disponeres av vergen Inntekter/faste utgifter Årlig vergeregnskap FM fører tilsyn Til personens fri benyttelse Begrenset månedsbeløp Småutgifter Ikke regnskap Fritt valg av bank

29 GODTGJØRELSE

30 Vergehonorar/godtgjøring Type Personlige forhold Økonomiske forhold Pers./Øk. forhold Timesats v/særlige forhold Næringsdrivende *** Oppgaveplikt over kr Verge Nærstående 0* 0* 0* 0* Nei (Ja) Alminnelige ** Nei (Ja) Ja (Nei) Ja (Nei) Faste ** Ja Nei Advokat (offentlig salærsats) Ja Nei * Kun godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det, bl.a. vektlegges omfang og varighet ** Det kan avtales godtgjøring på timebasis ved særlige grunner etter avtale m/fm *** Verger med årlige næringsinntekter på over kr., må registrere seg i Brønnøysund som enkeltpersonforetak med organisasjonsnummer. Verger med årlige næringsinntekter mellom kr og kr., må også sende inn selvangivelse for næringsdrivende, men trenger ikke organisasjonsnummer. Standard honorarregning utarbeides sentralt og inntektene må påføres av vergene i selvangivelsen.

31 Vergehonorar Utgangspunktet er fastpris Det kan unntaksvis avtales at oppdraget skal godtgjøres på timebasis Særlig i startfasen av oppdraget Ved begrensede oppdrag Ved omfattende oppdrag Vergen må dokumentere at fast sats ikke gir en rimelig dekning Dokumentere timeforbruket for oppdraget Fylkesmannen kan sette en grense for timeforbruket

32 Utgiftsgodtgjørelse Som verge har man krav på dekning av nødvendige utgifter knyttet til utførelsen av oppdraget Et årlig beløp fastsettes av SRF Dersom vergen har utgifter som i vesentlig grad overstiger den fastsatte utgiftsdekningen, kan du søke fylkesmannen om dekning av slike utgifter

33 Faste verger - vergekorps Fylkesmannen skal sørge for at vi hele tiden har en stamme av faste verger i vårt distrikt som kan ta vergeoppdrag når det ikke finnes nærstående som kan utføre oppdraget Hvem kan bli faste (profesjonelle) verger? Interesse for mennesker Kunnskap om samfunnet Selvstendig næringsdrivende Må vise politiattest Sedelighet Økonomi

34 Pause

35 VERGENS ROLLE OG OPPDRAG

36 Vergerollen Begrepet hjelpeverge erstattes med verge, men vergeoppdraget fortsetter som før! Vergen skal: ivareta interessene til den som man er verge for innenfor det mandat man har fått fra Fylkesmannen Høre hva den man er verge for mener, før det treffes større beslutninger, og der det ellers er naturlig Handle i tråd med personens vilje, med mindre handleevnen er fratatt eller personen ikke er i stand til å forstå

37 Mandat Det skriftlige mandatet vergen har fått vil være den viktigste veiledningen for den enkelte verge med hensyn til hvilke oppgaver vergen har

38 Ulike vergeoppdrag Eldre - demens Personer med sinnslidelser Psykisk utviklingshemmede Rusavhengige Alvorlig spillavhengige Enslig mindreårige asylsøkere (EMA)

39 Eldre Ofte personer med ulike former for demens den største gruppen vergetrengende Demens utvikler seg mot økende mentalt og emosjonelt forfall, og er lite påvirket av behandling Behov for en verges bistand vedvarer og øker derfor gjerne med tiden Både omfanget og innholdet i vergemålet vil trenge justeringer med sykdommens utvikling/vedkommendes behov Kan handle i strid med egne personlige og økonomiske interesser Kan ha behov for hjelp både på det økonomiske, rettslige og personlige plan

40 Personer med sinnslidelser For eksempel psykoser (schizofreni og bipolar lidelse) eller sinnslidelser som følge av skade (hjerneslag), sykdom eller langvarig stoffmisbruk Vergeoppdraget for psykotiske personer er ofte krevende Kan handle i strid med egne personlige og økonomiske interesser Både omfanget og innholdet i vergemålet vil trenge justeringer med sykdommens utvikling/vedkommendes behov Selvbestemmelse er sentralt! Mandatet skal spesialtilpasses - samarbeid mellom personen det gjelder, vergen og Fylkesmannen

41 Psykisk utviklingshemmede Store individuelle forskjeller både når det gjelder mestring og behov for støtte Noen har omfattende og mangesidig bistands- og støttebehov trenger hjelp både på det personlige, økonomiske og rettslige plan Svært viktig med et spesialtilpasset vergemål hjelpen må baseres ut fra vedkommendes situasjon og behov Selvbestemmelse er sentralt! Foreldrene oppnevnes ofte som verge, men i enkelte tilfeller oppnevnes en utenforstående

42 Tvang psykisk utviklingshemmede Helse- og omsorgstjenesteloven (kap. 9) Formålet med reglene er å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt Verge skal oppnevnes der kommunen mener det blir aktuelt å gjøre vedtak om tvang Vergen kan aldri samtykke til bruk av tvang, men skal i likhet med vedkommende selv og pårørende alltid: høres før tvangsvedtak treffes uttale seg i saker som skal overprøves, klageadgang og adgangen til å bringe vedtaket inn for tilsynsmyndighet og tingretten

43 Rusavhengige Nytt i loven at rusmisbruk gir grunnlag for vergemål Omfatter alle typer misbruk av rusmidler, herunder alkohol, narkotika og medikamenter Stort omfang og spesielle konsekvenser Kan ha behov for ivaretakelse av både økonomiske, rettslige og personlige interesser

44 Alvorlig spillavhengige Nytt i loven at alvorlig spillavhengighet gir grunnlag for vergemål Et voksende problem Alvorlige konsekvenser for dem det gjelder og deres nærmeste Trenger hjelp til å ivareta sine økonomiske interesser

45 Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Nye regler i utlendingsloven om representantordning Representanten skal ivareta barnets rettigheter i forbindelse med asylsaken Får oppnevnt verge etter vedtak om opphold Vergen skal ivareta barnets interesser både rettslig, personlige og økonomiske

46 Taushetsplikt for verger Vergen plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite som ledd i vergeoppdraget om noens personlige forhold tekniske innretninger og fremgangsmåter drifts- eller forretningsforhold av konkurransemessig betydning Ikke taushetsbelagt at noen er under vergemål, hvem som er verge, samt rammen for vergemålet overfor nærstående når klienten selv ikke kan uttrykke seg. Dette fritaket gjelder kun når det må antas å være etter klientens eget ønske Taushetsplikten gjelder også etter at vergeoppdraget er avsluttet!

47 Vergens forhold til Fylkesmannen Fylkesmannen fører tilsyn med vergene Vergen har opplysningsplikt Fylkesmannen skal gi opplæring, bistand og veiledning Vergen bør rådføre seg ved tvil og ved avgjørelser av særlig betydning Vergen kan påklage vedtak fattet av Fylkesmannen

48 Mine vergemål - en oversikt for verger

49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 E-læringskurset Tilgjengelig på vergemal.no Foreløpig ingen registrering Fra 1. juli tilgjengelig på mine vergemål

56

57

58

59

60

61 61

62 62

63 63

64 64

65

66 66

67

68 Vil du vite mer?

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland KURS FOR VERGER Agenda 1. Vergemålsreformen bakgrunn, regelverk, organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Fylkesmann vs. verge vergemålets innhold 4. Forvaltning av finansielle eiendeler 5. Økonomi og

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

For deg som behandler saker etter vergemålsloven

For deg som behandler saker etter vergemålsloven For deg som behandler saker etter vergemålsloven Læringshefte for saksbehandlere i vergemålsforvaltningen Utarbeidet av sentral vergemålsmyndighet Sist oppdatert: 28.03.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene. Utgitt: 14.11.2014

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene. Utgitt: 14.11.2014 Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene Utgitt: 14.11.2014 1. Innledning Statens sivilrettsforvaltning (SRF) jobber fortløpende med juridiske tolkningsspørsmål og problemstillinger. I dette nyhetsbrevet

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

RUNDSKRIV 1-2013. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser

RUNDSKRIV 1-2013. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser RUNDSKRIV 1-2013 Utgiftsdekning og godtgjøring til verger og representanter Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser 2. desember 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 1 Aktuelle

Detaljer

RUNDSKRIV 1-2014. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser

RUNDSKRIV 1-2014. Utgiftsdekning. godtgjøring. til verger og representanter. Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser RUNDSKRIV 1-2014 Utgiftsdekning og godtgjøring til verger og representanter Regelverk, vedtak om faste satser, veiledninger og rutinebeskrivelser 14. januar 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 1 Aktuelle

Detaljer

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet Håndbok for overformynderiene 2006 Justis- og politidepartementet 1 HÅNDBOK FOR OVERFORMYNDERIENE 9 INNLEDNING 9 HVA TAS OPP I HÅNDBOKA? 9 1. NOEN SENTRALE BEGREPER 10 1.1 Vergemål, verge og umyndig 10

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OVERFORMYNDERIET

BÆRUM KOMMUNE OVERFORMYNDERIET BÆRUM KOMMUNE OVERFORMYNDERIET U Det kg1. Justis og Politidepartement Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES REF.: 201100885 EP KKF/LVM/bj VÅR REF.: gtdy DATO: 07.04.2011 AD NY VERGEMÅLSLOV HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere:

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Til deg som er verge eller vurderer å bli det Det er et viktig samfunnsansvar å være verge for en enslig mindreårig asylsøker. Som øverste ansvarlig

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Melhus kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer