Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke"

Transkript

1 Fylkesmannen i Hordaland Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær Ajourført Liv Sørevik Ajourført Liv Sørevik

2 Informasjon Vergemålsreformen utløser et betydelig informasjonsbehov. Reformen innebærer: Ny vergemålslov med tilhørende forskrift og endringer i utlendingsloven Organisatoriske endringer med avvikling av dagens overformynderier og flytting av oppgavene til fylkesmennene og opprettelsen av sentral vergemålsmyndighet ved Statens sivilrettsforvaltning Ny vergemålsapplikasjon som medfører elektronisk forvaltning Det er også et mål for reformen å heve kvaliteten, bedre rettsikkerheten og sørge for økt likebehandling. Reformen skal bidra til en holdningsendring overfor personer under vergemål. Hovedmål Delmål God rettssikkerhet for individer og grupper God rettssikkerhet for de som ikke kan ivareta egne interesser En mer effektiv justissektor Helhetlig, effektiv og serviceorientert forvaltning Med den nye vergemålsloven får Norge et modernisert regelverk og en ny organisasjon som skal gi økt rettssikkerhet og rettslikhet for svake grupper som har behov for vergemål. Gjennomføringen gjør også at Norge i forhold til vergemålsområdet har ratifisert FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter. I verdigrunnlaget for loven står begrepene verdighet, integritet og minste inngreps prinsipp sentralt. Samtidig legger loven på plass nye og viktige materielle vilkår som: Legalfullmakt til pårørende Mulighet til å gi og få stadfestet framtidsfullmakt Individtilpassede vergemål Vergemålsreformen innføres 1. juli 2013.

3 Justisdepartementet ved vergemålsprosjektet har utarbeidet Strategi for informasjon og opplæring for ny vergemålsforvaltning. Dette dokumentet legger premissene for vår kommunikasjonsplan. Selv om mange tiltak vil initieres fra prosjektet og fra sivilrettsforvaltningen, er det viktig at Fylkesmannen i Hordaland har et bevisst og avklart forhold til hvordan vi vil kommunisere med berørte i vårt fylke. Informasjon fra arbeidet og kommunikasjon med de berørte er viktig for at vi skal nå målsettingene i reformen. Vergemålsreformen styres av vergemålsprosjektet i Justis- og beredskapsdepartementet. Både forutsetninger og mye av informasjonsarbeidet styres fra det sentrale prosjektet. I mange tilfeller vil Fylkesmannens rolle være å videreformidle informasjon til berørte i eget fylke. Men det er også viktig at vi tar egne initiativ og tilpasser vår informasjon og kommunikasjon til forholdene i eget fylke. Målgrupper Det er viktig å nå både primærgrupper og sekundærgrupper i informasjonsarbeidet. Primærgrupper er: vergemål personer under vergemål Enslige mindreårige asylsøkere Verger representanter Fylkesmannen Administrasjons- og vergemålsavdeldings ansatte Andre avdelinger FMHO Ledergruppe Fellesfunksjoner

4 Sekundærgrupper er: Verger Personer under vergemål Faste verger Hjelpeverger De med meldeplikt Institusjoner Ansvarlige for kommunenes helse- og omsorgstjeneste Ansvarlige for komunenes sosialtjeneste (NAV) De med begjærings rett Personen selv Pårørende Behandlende lege eller tilsynslege De med Skattemyndigheter informasjons plikt Bank og forsikring Andre målgrupper som har behov for informasjon om reformen er: advokater, tingrett, politiet, barnevern, folkeregister, løsøreregister, ideelle organisasjoner, media, publikum Ansvar Ansvar for informasjon om prosjektet er en del av prosjekteiers og prosjektleders rolle: Prosjektleder er ansvarlig for at de som er berørt av prosjektet får den informasjonen de trenger Informasjon internt i prosjektet ivaretas av prosjektleder Informasjon internt hos Fylkesmannen ivaretas av prosjekteier og prosjektleder i samarbeid Prosjekteier er ansvarlig for kontakt med media/presse.

5 Alle som jobber med prosjektet i administrasjons- og vergemålsavdelinga er ansvarlige for å bidra med materiale om prosjektet til internett, møter/konferanser etc. Prosjekteier: Fylkesmannen i Hordaland, her: Rune Fjeld og Kari Tepstad Utvær Prosjektleder: Liv Sørevik Kanaler Informasjon har ingen effekt før den er nådd frem til og oppfattet av de mottakerne en ønsker å nå. For å oppnå det, er det viktig å være bevisst på formen på budskapet og valg av kanal. Vi må benytte oss av mange forskjellige kanaler for å nå alle med vårt budskap: Informasjonsmøter internt Vergemålsportalen fylkesmannens nettside, intranett Møter med brukerorganisasjoner Alle aktuelle samarbeidspartnere, se pkt vedr målgruppe over (info-møter etter behov/forespørsel) Intern informasjon i eksisterende møtefora Flyer/informasjonsbrosjyre Lokal/regional presse Brev/e-poster Samarbeid Fylkesmannen samarbeider med fylkene Sogn og Fjordane, Rogaland, Aust Agder og Vest Agder om planlegging og oppfølging av informasjonen, og vi danner en region. Risiko Med risiko menes usikkerhetsfaktor som ikke kan fjernes i forkant og som er av en slik karakter at hvis den slår til så kan reformen bli mislykket i Hordaland. God opplæring og informasjon til de primære målgruppene er avgjørende for å lykkes med reformen. Dersom de primære målgruppene ikke skulle få den

6 Sannsy nligvis VERGEMÅLSREFORMEN I HORDALAND informasjonsprosjektet 2013 informasjon og opplæring de trenger, skapes det lett usikkerhet og dårlige vilkår for å lykkes med innføringen av reformen. Risikoen ved manglende eller dårlig planlagte opplærings- og informasjonstiltak er at: Verger kan velge å si fra seg sitt oppdrag på grunn av usikkerhet knyttet til sin nye rolle eller på grunn av digitalt førstevalg Samarbeidet mellom verger og Fylkesmannen kan bli utilfredsstillende dersom ikke Fylkesmannen utøver førstelinjetjenesten slik vergene forventer Fylkesmannen ikke har nødvendig kompetanse for å utøve saksbehandling som sikrer likebehandling og rettssikkerhet 5 Svært høyt 4 Høy 3 Middels høy 2 Lav Verger 1 Svært lavt 1 Liten eller minimal 2 Mindre 3 Merkbar Skade 4 Stor 5 Meget stor Konsekv ens

7 Plan for informasjonsarbeidet våren 2013 Frist Rapport milepælsaktivitet Ansvarlig/deltar Utført Innhenter informasjon om nettverkene og planer det enkelte fylket har des. Prosjektgruppemøte, informasjon om status prosjektet Utsendelse av skriv til alle overformynderier, som orientering videre til alle hjelpeverger og verger i fylket Plan for lansering av reformen nasjonalt Inger Helene Sørli, SRF Liv + info-nettverket Håvard Bekkelund JD, Liv, Kari, Trond Morten Liv, Trond Morten Plan for lansering av reformen lokalt Informasjonskampanje i fylket planlagt Liv, Kari, Rune X Oppdatering av nettsida til FMHO Liv X Kontakt med media Kari, Rune, Lars Edvard Informasjon II: utsendelse av brosjyre til hhv aktører m/meldeplikt/begjæringsrett, pårørende og potensielle verger SRF Liv Liv, SRF Hordaland poliolag Liv Artikler i by og lokalaviser Liv, Kari, Rune, Edvard Vi sender folder + info brev til alle berørte i sekundær målgruppe Legger info brevet ut på nettsida FMHO Liv SRF 11.mars- Opplæring for alle verger i fylket 29.mai Informasjon på avdelingsmøter Allmøte FMHO Samling for alle overformynderier Liv Kari NAV konferanse Solstrand Kari Informasjonskampanje i fylket gjennomført Liv Trond Morten Liv, Trond Morten Kari, Rune X X X UNDERSKRIFT Rune Fjeld/Kari Tepstad Utvær (s) Prosjekteier/-ansvarlig (godkjent plan) (ajourført plan) (ajourført plan) Liv Sørevik (s) prosjektleder

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Visjon Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Organisasjonen arbeider for et inkluderende samfunn for alle. Det at du har

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer