Kommunikasjonsstrategi for IKT-prosjektet A4.2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsstrategi for IKT-prosjektet A4.2"

Transkript

1 Kommunikasjonsstrategi for IKT-prosjektet A4.2

2 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer i styringsdokumentet som krever godkjenning fra prosjekteier, skal prosjektlederen oppdatere endringsloggen. Her skal det angis hvilke endringer som er gjort, hvem som har gjort endringen, og hvem som har godkjent at endringen blir foretatt.] Versjon Dato Endring Produsent Godkjent DISTRIBUSJONSLOGG [For å sikre at alle relevante interessenter har mottatt siste versjon av styringsdokumentet, må distribusjonsloggen oppdateres i tråd med versjonshåndteringen.] Versjon distribuert Dato Navn /7-18 Prosjektleder for A4.2 IKT- prosjektet Arne Prosjektkoordinator Ulla Nordgarden Kommunikasjonsansvarlig 13/7-18 Prosjektkoordinator Ulla Nordgarden, Odd Myklebust, Lars Arntzen, Nye Drammen 8/8-18 Delprosjektledere D1-D6 og prosjektstab i IKT- prosjektet A4.2

3 Innhold 1 Innledning Mål med kommunikasjonen i IKT-prosjektet A Målgrupper og kommunikasjonsbehov for IKT prosjektet A Kommunikasjonskanaler for IKT prosjektet A Kommunikasjonsutfordringer i IKT-prosjektet A Organisering av kommunikasjonsarbeidet i IKT-prosjektet A Kritiske suksessfaktorer Kommunikasjonsplan... 8

4 1 Innledning En kommunesammenslåing berører innbyggere, ansatte og folkevalgte i 3 kommuner og behovet for kommunikasjon er stort. Den politiske plattformen presiserte at det skulle utarbeides en felles kommunikasjonsstrategi for sammenslåingsprosessen som involverer bredt og involverer mange målgrupper, både interne og eksterne. Med bakgrunn i det har Nye Drammen utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som angår selve sammenslåingsprosessen og dannelsen av den nye kommunen. Nye Drammen definerer følgende interne målgrupper i kommunikasjonsstrategien for sammenslåingsprosessen: - Ansatte - Folkevalgte - Tillitsvalgte - Ansatte i selskaper som er eid av en eller flere av kommunene Eksterne målgrupper defineres av Nye Drammen som følgende: - Innbyggere - Brukere/tjenestemottakere - Næringsliv/leverandører - Lag og foreninger - Kommuner og offentlige etater i de tre kommunene som Nye Drammen har relasjoner til - Potensielle ansatte Nye Drammen peker videre i kommunikasjonsstrategien på at kommunikasjon er et gjennomgående virkemiddel i kommunesammenslåingen. På samme måte som den politiske plattformen var preget av åpenhet, respekt, troverdighet, medvirkning og involvering - skal også all kommunikasjon i etableringen av den nye kommunen videreføres i samme samarbeidsånd. På lik linje som andre pågående prosjekter i Nye Drammen, vil IKT prosjektet A4.2 komme til å berøre ansatte og innbyggere i tre kommuner. Behovet for kommunikasjon og dialog er følgelig stort også i dette prosjektet. IKT prosjektet A4.2 vil ha som strategi at det overordnede budskapet, prinsipper og kanaler i kommunikasjonsstrategien til Nye Drammen ivaretas også i IKT prosjektet, men at det må defineres målgrupper for IKT prosjektet spesielt. Samtidig som det også er nødvendig å utarbeide kommunikasjonsplaner for de ulike delprosjektene i A.4.2 prosjektet for å sikre at kommunikasjon med målgrupper er i tråd med kommunikasjonsbehov i IKT prosjektet og i det enkelte delprosjekt. 2 Mål med kommunikasjonen i IKT-prosjektet A4.2 Målet med å arbeide etter en kommunikasjonsstrategi og konkrete kommunikasjonsplaner for delprosjektene er å kunne lykkes med å nå alle målgrupper for prosjektet med enhetlig, hensiktsmessig og kvalifisert informasjon for de ulike målgruppene i IKT prosjektet A.4.2 Det er videre et mål for kommunikasjonsarbeidet at målgruppene kan holde seg informert og vite hvor man kan finne informasjon som de trenger. Behovet for kommunikasjon er stort, og kommunikasjonen skal involvere bredt slik at brukere av systemer, ansatte, ledere, tillitsvalgte og leverandører er kjent med hva som skjer og hvordan

5 sammenslåingsprosessen vil kunne påvirke den enkeltes arbeidssituasjon. Det er derfor et overordnet mål at alle målgrupper skal få informasjon som er kvalifisert og relevant ut i fra behov. Dette oppnås ved åpen og aktiv kommunikasjon underveis i prosjektet, samkjørt informasjon og forståelige budskap i prioriterte og kjente kanaler. 3 Målgrupper og kommunikasjonsbehov for IKT prosjektet A4.2 Som nevnt i innledningen har IKT prosjektet A4.2 definerte målgrupper som er spesielt for dette prosjektet. Interne målgrupper i IKT prosjektet Ansatte Ansatte er en bred og sammensatt målgruppe fordelt på mange virksomheter og i ulike roller. Prosjekteier Prosjektstyre i delprosjekter Leveranseteam (prosjektgrupper) Dagens porteføljestyre Innkjøp Ledere Tillitsvalgte HMS/vernetjenesten Systemeiere Systemansvarlige Virksomhetsledere Ansatte i ulike virksomheter og i 3 kommuner Antatt informasjonsbehov Hvordan blir de kommunale tjenestene påvirket av nye systemer og/eller sammenslåing av systemer? Hvordan blir jobben min påvirket av nye systemer eller sammenslåing av systemer? Vil vi få mange nye systemer å forholde oss til? Hvor kan jeg henvende meg for å få svar på spørsmålene jeg har? Hvor finner jeg relevant informasjon for meg og min virksomhet og våre systemer? Vil arbeidsprosesser og rutiner bli påvirket av nye systemer, utfasing av systemer eller sammenslåing av systemer? Vil det bli planlagt opplæring og innføring der det er nye systemer, rutiner og prosesser? Når skal vi arbeide med nye systemer? Vil arbeidet mitt påvirkes? Vil nye systemer eller sammenslåing av systemer og opplæring kreve mye ressurser? Vil det utarbeides nye rutiner ved bruk av nye eller andre systemer? Hvordan sikre ansatte/tillitsvalgtes medbestemmelse? Hvor kan jeg følge prosjektene som har med IKT å gjøre? Eksterne målgrupper Leverandører Hva blir konsekvensen for oss som i dag er leverandører til Drammen/Svelvik/ Nedre Eiker? Vil kontrakter og systemer bli videreført? Hvordan kan vi bli leverandør? Innbyggere og brukere av kommunale Hvordan vil systemer og sammenslåing av tjenester systemer påvirke bruk av kommunale tjenester? *Kommunikasjon og informasjon som berører andre målgrupper og aspekter ved sammenslåingsprosessen og etablering av nye kommune, vil håndteres av Nye Drammen og/eller andre prosjekter.

6 4 Kommunikasjonskanaler for IKT prosjektet A4.2 For å nå målgruppene på en tilfredsstillende måte må det brukes ulike kanaler. I kommunikasjonsstrategien for sammenslåingsprosessen peker Nye Drammen på at menneskers medievaner er i endring. Statistikk fra SSB og TNS Gallup viser at det var en nedgang på 73% fra 2014 til 2015 på antall mennesker som leser en trykt avis viser. Samtidig som 82% hadde brukt en smarttelefon og 93% hadde vært innom internett. En omfattende og langvarig prosess som en kommunesammenslåing tilsier et behov for blant annet aktiv bruk av internett og egen nettside, samt effektiv bruk av sosiale medier. IKT prosjektet A4.2 vil derfor informere i de samme kanalene som Nye Drammen har etablert. Samtidig peker Nye Drammen på at dette ikke er nok. Møter, e-post og nyhetsbrev til ansatte og involverte er også påkrevd. IKT-prosjektet vil derfor etterstrebe relevant informasjon og kommunikasjon også i disse kanalene. Kommunikasjonskanaler for IKT prosjektet Nettsiden Nye Drammen Dette er de tre kommunenes prioriterte informasjonskanal når det gjelder sammenslåingen og etableringen av nye kommune. På denne siden skal både interne og eksterne målgrupper få svar på de de måtte lure på, eller informasjon om hvor dem kan henvende seg. IKT prosjektet A4.2 vil benytte nettsiden til relevant informasjon som angår alle målgrupper. Sosiale medier Facebooksiden til Nye Drammen benyttes til å dele informasjon fra nyedrammen.no I denne kanalen vil IKT prosjektet A4.2 kunne dele informasjon fra nyedrammen.no som angår alle målgrupper. Prosjektportal Prosjektportalen er en oversikt over de ulike prosjektene som er i gang i forbindelse med etableringen av den nye kommunen. Her kan interne målgrupper og folkevalgte følge prosjektene. IKT prosjektet, inkludert alle delprosjekter vil benytte prosjektportalen som verktøy. vil benyttes blant annet til å sende relevant informasjon til alle eller utvalgte målgrupper i de ulike delprosjektene i IKT prosjektet.

7 Arrangementer og møter Møter i prosjektstyre for hovedprosjekt og delprosjekter I IKT prosjektet A4.2 vil det foregå arrangementer og møter i de ulike delprosjektene som vil involvere målgruppene for det enkelte prosjekt. Dette kan være informasjonsmøter, workshops, møter i leveranseteam og prosjektstyrer. Ved behov kan prosjektet også fasilitere møter med virksomheter utenfor prosjektet. Kommunikasjon til ansatte er i hovedsak et lederansvar, samtidig som ansatte har et ansvar for å holde seg informert. Prosjektet A4.2 vil etterstrebe hensiktsmessig kommunikasjon i de ulike prosjektstyrene i prosjektet, slik at lederne kan videreformidle kvalifisert og relevant informasjon. 5 Kommunikasjonsutfordringer i IKT-prosjektet A4.2 Det kan være utfordringer knyttet til å nå interessenter med rett og kvalifisert informasjon til rett tid ettersom målgruppen er stor, bred og har varierende behov for informasjon. I tillegg vil ansatte og virksomheter berøres av IKT-prosjektet i ulik grad, avhengig av hvilken virksomhet den ansatte tilhører og hvilke systemer som benyttes der. Det er derfor viktig å huske at informasjonsbehovet for konsekvens og påvirkning antas å være større til sterkere målgruppen er berørt, og at kommunikasjonsplanene i delprosjektene i A4.2 bør gjenspeile dette i budskap, kommunikasjonsmål og frekvens for kommunikasjon. Videre kan det oppstå usikkerhet og misnøye blant brukere og virksomheter hvis kommunikasjonen ikke er enhetlig, eller i samsvar med hva andre har fått av informasjon. Til sist er det viktig å huske at de interne målgruppene berøres av endringer og kommunesammenslåingen på mange måter, ikke bare i form av endringer innenfor IKT området. Dette kan komme til å påvirke informasjonsbehovet. 6 Organisering av kommunikasjonsarbeidet i IKT-prosjektet A4. Det utarbeides en overordnet kommunikasjonsplan for IKT-prosjektet A4.2, samt kommunikasjonsplaner for det enkelte delprosjekt. Målet er å sikre helhetlig kommunikasjon om IKT prosjektet frem til Kommunikasjonsstrategien for IKT prosjektet beskriver kommunikasjonsutfordringer, prioriterte målgrupper, kommunikasjonsmål, budskap og kanaler for IKT prosjektet. I kommunikasjonsplanen for hvert delprosjekt vil berørte aktører, mål, budskap, hyppighet/tidspunkt samt hvem som er ansvarlig bli definert.

8 7 Kritiske suksessfaktorer Nye Drammen peker på at all kommunikasjon og involvering i sammenslåingsprosessen må være basert på følgende suksesskriterier: - Kommunikasjonen som er preget av åpenhet, respekt og troverdighet - Likeverd og balanse er nøkkelord for kommunikasjon og involvering - Rett mengde kommunikasjon til rett tid til rett målgruppe - Kommunikasjonen skal bidra til å skape en «vi følelse» for den nye kommunen IKT-prosjektet A4.2 vil etterstrebe de samme suksessfaktorene. Berørte aktører Prosjektstyret for A4.2 og prosjektstyrene for delprosjektene. 8 Kommunikasjonsplan Mål med kommunikasjonen forankring og beslutninger Budskap Status i prosjektet Delprosjektledere Målsetninger forankring, engasjement Tidsplan og og forpliktelse til arbeidet milepæler som skal utføres Leveranseteam (prosjektgrupper) Porteføljestyret D IKT Øvrige berørte virksomheter og ansatte forpliktelse til arbeidet som skal utføres av leveranseteamet Målsetninger Tidsplan og milepæler Kommunikasjonsform Når? / Ved milepæl? Møter i prosjektstyret Prosjektportal Møter, Prosjektportal, Jevnlig og i henhold til milepælsplan og beslutningspunkter Avtalte møter i prosjektstyret Ukentlig, daglig Møter, prosjektportal, Ukentlig og daglig e-post Sikre kjennskap til Mål, tidsplan, Møter, prosjektportal, Månedlig aktiviteter i IKT prosjektet konsekvens for porteføljeaktiviteter Overordnede Nye Drammen sin Når planene er vedtatt kunnskap og planer, fremdrift og portal, e-post og Minimum 1 gang per engasjement om nye målsetninger allmøter i D IKT måned og hyppigere løsninger, plattform og Konsekvens og ved behov arkitektur som skal påvirkning implementeres i den nye Gevinst/nytteverdi kommunen kjennskap til prosessene Tillitsvalgt / Vernetjenesten kunnskap om prosessene Innkjøp forpliktelse til arbeid som må utføres av Konsekvens, påvirkning, Nytteverdi Status i prosjektet Konsekvens og påvirkning Gevinst/nytteverdi Overordnede planer, fremdrift og milepæler Ledere Portalen til nye Drammen Møter i prosjektstyrene Portalen til nye Drammen Møter Jevnlig Minimum en gang per måned Ved behov Jevnlig og i henhold til milepælsplan og beslutningspunkter Avtalte møter i prosjektstyret Når fremdriftsplanen er vedtatt Ved behov Ansvarlig Prosjektleder for IKT prosjektet A4.2 Arne Delprosjektledere Prosjektleder for IKT prosjektet A4.2 Arne Delprosjektledere Prosjektleder Arne Prosjektleder for D6 Robert Tenold Leder for virksomheten Prosjektleder Arne Virksomhetsledere Delprosjektledere Arne Delprosjektledere

9 Systemeiere, system-ansvarlig, Systemkoordinator Personvernombudet Leverandører innkjøpsenheten, samt sikre bistand forpliktelse til felles løsninger og tjenester som skal tas i bruk i nye kommunen Sikre trygghet for at arbeidet utføres i tråd med personvernforordningen Sikre hensiktsmessig dialog Konsekvens og påvirkning Overordnede planer, fremdrift Konsekvens og påvirkning Gevinst/nytteverdi Konsekvens og påvirkning på overordnet nivå Behov Møter Portalen til nye Drammen Når fremdriftsplanen er Delprosjekt-ledere vedtatt D1-D6 Etter beslutninger på Testleder løsninger I forkant av opplæring I forkant av implementering I forkant av test Ved behov 1 gang per kvartal Prosjektleder Arne Dialogmøter Ved behov Anskaffelsesprosesser Anskaffelses-prosesser Mercell (anskaffelsesportal) Møter Enheten for leverandør-styring i D-IKT

Prosjektplan A3: Kommunikasjon

Prosjektplan A3: Kommunikasjon Prosjektplan A3: Kommunikasjon Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Odd Myklebust Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer i styringsdokumentet

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Sammen bygger vi ny kommune

Sammen bygger vi ny kommune 1 Sammen bygger vi ny kommune Kommunikasjonsstrategi for Nye Drammen 1. Innledning En kommunesammenslåing berører innbyggere, ansatte og folkevalgte i tre kommuner. Behovet for kommunikasjon og dialog

Detaljer

Prosjektplan A2 Eiendom

Prosjektplan A2 Eiendom Prosjektplan A2 Eiendom Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Ulla Nordgarden Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer i styringsdokumentet

Detaljer

Prosjektplan A5 Anskaffelser

Prosjektplan A5 Anskaffelser Prosjektplan A5 Anskaffelser Programleder: Prosjektleder: Morten Deol Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer i styringsdokumentet som

Detaljer

Prosjektplan. A 4.4 Adressenavn (Endring av like veinavn i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker )

Prosjektplan. A 4.4 Adressenavn (Endring av like veinavn i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker ) Prosjektplan A 4.4 Adressenavn (Endring av like veinavn i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker ) Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Håkon Løvli Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosektplan basert

Detaljer

Regionreformen Kommunikasjonsplan

Regionreformen Kommunikasjonsplan Regionreformen 2019 Kommunikasjonsplan 1. Innledning Troms og Finnmark fylkeskommune er en ny organisasjon i et nytt fylke som skal skapes og utvikles. Sammenslåinga til et nytt storfylke i nord er en

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi For Viken

Kommunikasjonsstrategi For Viken Kommunikasjonsstrategi For Viken 2018-2020. Vedtatt i fellesnemnda 2.2.2018 Innledning: Viken fylkeskommune er en ny organisasjon og blir et nytt fylke som skal skapes og utvikles. God kommunikasjon er

Detaljer

mmmmmmmm Kommunikasjonsprinsipper for sammenslåingsprosessen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner

mmmmmmmm Kommunikasjonsprinsipper for sammenslåingsprosessen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner mmmmmmmm Kommunikasjonsprinsipper for sammenslåingsprosessen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner Hedmark og Oppland fylkeskommuner er vedtatt slått sammen til en fylkeskommune fra 1. januar 2020. Navnet

Detaljer

Nyhetsbrev 1 for A4.2 IKT-prosjektet, desember 2018

Nyhetsbrev 1 for A4.2 IKT-prosjektet, desember 2018 Nyhetsbrev 1 for A4.2 IKT-prosjektet, desember 2018 Nye Drammen er nå godt i gang med å etablere en felles plattform for kommunenes IKT-tjenester. De tre kommunene har rundt 150 fag- og støttesystemer

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for byggingen av ny Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kommunikasjonsstrategi for byggingen av ny Vestfold og Telemark fylkeskommune Kommunikasjonsstrategi for byggingen av ny Vestfold og Telemark fylkeskommune 1. Om dette dokumentet Vestfold og Telemark fylkeskommuner er vedtatt sammenslått fra 1. januar 2020. Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Prosjektplan A 1.2 Virksomhetsoverdragelse

Prosjektplan A 1.2 Virksomhetsoverdragelse Prosjektplan A 1.2 Virksomhetsoverdragelse Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Marit Nielsen Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer

Detaljer

Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan

Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Hilde Haslum Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større

Detaljer

Prosjektplan AP5 Interkommunale samarbeid og eierskap

Prosjektplan AP5 Interkommunale samarbeid og eierskap Prosjektplan AP5 Interkommunale samarbeid og eierskap Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Ulla Nordgarden Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved

Detaljer

Kommunikasjonsplan for gjennomføringsprosjektet

Kommunikasjonsplan for gjennomføringsprosjektet Kommunikasjonsplan for gjennomføringsprosjektet Bakgrunn Fra 1. januar 2018 blir SIKT Udir slått sammen. Ressursene, kompetansen virkemidlene staten har for å utvikle barnehager skoler blir samlet. Fra

Detaljer

Prosjektplan Samordning av arkiv delprosjekt felles arkivdepot

Prosjektplan Samordning av arkiv delprosjekt felles arkivdepot Prosjektplan Samordning av arkiv delprosjekt felles arkivdepot Programleder: Ulla Nordgarden Prosjektleder: Kari Helene Kristiansen Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Sammen bygger vi ny kommune - kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å bygge nye Asker

Sammen bygger vi ny kommune - kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å bygge nye Asker Sammen bygger vi ny kommune - kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å bygge nye Asker En statusgjennomgang for fellesnemnda 16.11.18 v/ Jon Bakkerud og Elena Solberg Røyken, Hurum og Asker = ny kommune

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NYE LINDESNES

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NYE LINDESNES KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NYE LINDESNES 2018-2020 Kommunikasjonsstrategien for nye Lindesnes skal synliggjøre hvilke overordnede retningslinjer kommunen ønsker for sitt kommunikasjonsarbeid. 1. Innledning

Detaljer

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A3. Kommunikasjon

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A3. Kommunikasjon UTKAST Prosjektmandat Delprosjekt A3 Kommunikasjon 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A3: Kommunikasjon. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og Asker

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Veien fram til Nye Asker kommune

Veien fram til Nye Asker kommune 1. Veien fram til Nye Asker kommune Status i kommunereformen 146 kommuner har vedtatt at de ønsker sammenslåing. 83 kommuner har gjensidige vedtak 63 kommuner ønsker sammenslåing uten at det er enighet

Detaljer

Prosjektplan A4.3 Samordning matrikkel

Prosjektplan A4.3 Samordning matrikkel Prosjektplan A4.3 Samordning matrikkel Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Håkon Løvli Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer

Detaljer

Kommunikasjonsplan Nye NAV Molde

Kommunikasjonsplan Nye NAV Molde Delprosjekt: NAV - Nye Molde kommune Mandatet er gitt av: Prosjektrådmann Nye Molde kommune Arne Sverre Dahl og fylkesdirektør i NAV Stein Veland Versjon dato: godkjent av styringsgruppen 07.02.19 // PROSJEKTDOKUMENT

Detaljer

Informasjonsstrategi Nye Tjeldsund kommune

Informasjonsstrategi Nye Tjeldsund kommune Informasjonsstrategi Nye Tjeldsund kommune 1 Innhold 1. Innledning...3 2. Målsetting...3 3. Budskap...4 4. Målgrupper...4 5. Virkemidler...5 6. Tiltaksplan...6 2 1. Innledning Kommunesammenslåingen mellom

Detaljer

Prosjektplan AP4 Arbeidsgiverpolitikk

Prosjektplan AP4 Arbeidsgiverpolitikk Prosjektplan AP4 Arbeidsgiverpolitikk Programleder: Enger Prosjektleder: Marit Nielsen Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent

Detaljer

Prosjektplan Politisk organisering Delprosjekter P 1.1, P.1.2, P.1.3 og P.1.4

Prosjektplan Politisk organisering Delprosjekter P 1.1, P.1.2, P.1.3 og P.1.4 Prosjektplan Politisk organisering Delprosjekter P 1.1, P.1.2, P.1.3 og P.1.4 Programleder: Bent Inge Bye Prosjektleder: Elisabeth Enger Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM 1 Innhold 1. Innledning...4 1.1. Bakgrunn...4 1.1.1. Administrative arbeidsgrupper...4 1.2. Mål for de administrative arbeidsgruppene i hovedprosjektet...4 1.2.1. Prioritering

Detaljer

Kommunikasjonsplan. for prosjektet Indre Østfold kommune Askim Eidsberg Hobøl Spydeberg - Trøgstad

Kommunikasjonsplan. for prosjektet Indre Østfold kommune Askim Eidsberg Hobøl Spydeberg - Trøgstad Kommunikasjonsplan for prosjektet Indre Østfold kommune 2020 Askim Eidsberg Hobøl Spydeberg - Trøgstad 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Målsettinger...4 Prinsipper...4 Strategier...6 Budskap...7 Målgrupper...8

Detaljer

Intern- og ekstern kommunikasjon John Andrew Firing Bjørn Sjøvold

Intern- og ekstern kommunikasjon John Andrew Firing Bjørn Sjøvold Intern- og ekstern kommunikasjon John Andrew Firing Bjørn Sjøvold fra prosjektplanen Den nye kommunen skal være en fremtidsrettet og effektiv tjenesteleverandør, som utvikler levende lokalsamfunn og

Detaljer

Prosjektplan P3 Regional posisjon

Prosjektplan P3 Regional posisjon Prosjektplan P3 Regional posisjon Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Myklebust Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer i styringsdokumentet

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Sammen bygger vi ny kommune. - kommunikasjonsstrategi for bygging av Nye Asker - versjon 2.0

Sammen bygger vi ny kommune. - kommunikasjonsstrategi for bygging av Nye Asker - versjon 2.0 Sammen bygger vi ny kommune - kommunikasjonsstrategi for bygging av Nye Asker - versjon 2.0 1. Innledning En kommunesammenslåing berører både innbyggere, ansatte og folkevalgte i de tre kommunene. Behovet

Detaljer

NYE STAVANGER KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR PROGRAM NYE STAVANGER

NYE STAVANGER KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR PROGRAM NYE STAVANGER NYE STAVANGER KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR PROGRAM NYE STAVANGER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 KOMMUNIKASJONSMÅL FOR PROGRAMMET... 4 4 OVERORDNET BUDSKAP. 4 5 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Prosjektplan A1.3 HR

Prosjektplan A1.3 HR Prosjektplan A1.3 HR Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Delprosjektleder: Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent Godkjent

Detaljer

Program nye Kristiansand

Program nye Kristiansand Nye Kristiansand kommune Program nye Kristiansand Status Fellesnemnda 28. november 2017 Administrativ organisering Programstyre (rådmenn) Programleder (ny rådmann) Programsekretariat Faste koordineringsmøter

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF 21. juni 2016 Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF Kommunikasjonsplanen må være et levende dokument, som både endres og oppdateres etter behov. Kommunikasjonsmål Hovedmålet med kommunikasjonen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Kragerø kommune

Kommunikasjonsstrategi for Kragerø kommune Kommunikasjonsstrategi for Kragerø kommune 2018-2021 Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.03.18 sak 8/18 1 Innhold Hensikt med en kommunikasjonsstrategi... 3 Dagens situasjon... 4 Intern kommunikasjon...

Detaljer

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSPLAN ALTA KOMMUNE ENDRET FOR LIVSKRAFTIG DRIFT I 2018

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSPLAN ALTA KOMMUNE ENDRET FOR LIVSKRAFTIG DRIFT I 2018 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSPLAN ALTA KOMMUNE ENDRET FOR LIVSKRAFTIG DRIFT I 2018 Vedtatt av Prosjektgruppen for omstilling 31.05.18. Innhold 1 Bakgrunn... 2 1.1 Budskapet i prosjektet... 2 1.2 Kommunens

Detaljer

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Hobøl kommune Sammen på vei til Nye Askim 2020. Prosjektkoordinator

Detaljer

Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE. Info strategi behandlet den 16. januar 2017

Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE. Info strategi behandlet den 16. januar 2017 2017 Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE strategi behandlet den 16. januar 2017 1. Innledning Veldig mange mennesker blir berørt av en kommunesammenslåing.

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D System Socio Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D System Socio Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-002-01 System Socio Nye Drammen kommune mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet... 3 2.1. Sektor og system som berøres... 3 2.2.

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato:

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: IT i nye Moss kommune Delprosjektleder: Skal rekrutteres Planlagt startdato: 01.03.2018 Planlagt sluttdato: 30.06.2020 Arkivreferanse: 1. BAKGRUNN 8.juni 2016 vedtok Stortinget ny kommunestruktur. Moss

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for programmet nye Kristiansand i perioden

Kommunikasjonsstrategi for programmet nye Kristiansand i perioden Kommunikasjonsstrategi for programmet nye Kristiansand i perioden 30.1.2018 1.1.2020 Versjon 2.0 22. januar 2018 Kristin Wallem Timenes Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mandat og hensikt med kommunikasjonsarbeidet...

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

STATUSRAPPORT. Nye Drammen. Prosjekt Delprosjekt Ansvarlig A1 Administrativ organisering, 1.1 Organisering, styring og kontroll Elisabeth Enger

STATUSRAPPORT. Nye Drammen. Prosjekt Delprosjekt Ansvarlig A1 Administrativ organisering, 1.1 Organisering, styring og kontroll Elisabeth Enger STATUSRAPPORT Nye Drammen Administrative prosjekter Rapporteringsperiode: Uke 44 Programkoordinator: Ulla Nordgarden Navn og kode på prosjekter, med ansvarlige: Prosjekt Delprosjekt Ansvarlig A1 Administrativ

Detaljer

NYE MOSS. Veien mot en ny kommune

NYE MOSS. Veien mot en ny kommune NYE MOSS Veien mot en ny kommune Prosessen i Mosseregionen Moss, Rygge, Våler og Råde gjennomførte i 2014/2015 en utredning av en mulig, ny kommune Råde og Våler ville stå alene, hver for seg Moss og Rygge

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Fet kommune og Skedsmo kommune 2. mai 2016 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Mandat... 3 4. Målgrupper... 4 5. Suksesskriterier... 4 6. Kanaler:... 5 7. Roller

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

NASJONAL SLAGKRAFT, REGIONAL ATTRAKTIVITET OG LOKAL IDENTITET

NASJONAL SLAGKRAFT, REGIONAL ATTRAKTIVITET OG LOKAL IDENTITET 1 NASJONAL SLAGKRAFT, REGIONAL ATTRAKTIVITET OG LOKAL IDENTITET Forslag til kommunikasjonsstrategi for nye Ålesund kommune, første gang presentert 6. oktober 2016. Rev: nov./des. 2016, jan-17, april-17,

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D3-004 System HsPro Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D3-004 System HsPro Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-004 System HsPro Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet...

Detaljer

Dokumentet skal være et verktøy for ansatte i alle virksomheter i kommunen og legger føringer for kommunikasjon og informasjonsarbeid.

Dokumentet skal være et verktøy for ansatte i alle virksomheter i kommunen og legger føringer for kommunikasjon og informasjonsarbeid. Innhold 1 Innledning... 1 2 Forankring... 2 2.1 Verdiforankring... 2 2.2 Forankring i enhetene... 2 3 Kommunikasjonsmål og prinsipper... 3 3.1 Åpen tilgjengelig troverdig medvirkning... 3 3.2 Målgrupper...

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2018 2020 Innledning Vi lever i et samfunn som oversvømmes med informasjon. Dagens teknologi gir oss effektive muligheter for å nå mange på kort tid. Gjennom internett, media, tv,

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

UTKAST mal Delprosjektplan. Delprosjekt politisk organisering. Nye Aurskog-Høland kommune. Siste oppdatering

UTKAST mal Delprosjektplan. Delprosjekt politisk organisering. Nye Aurskog-Høland kommune. Siste oppdatering Delprosjektplan Delprosjekt politisk organisering Nye AurskogHøland kommune Siste oppdatering 31.05.18 1 Innhold 1. Mandat og organisering 33 Mandat 3 Organisering 3 2. Interessentanalyse 5 3. Delprosjektets

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI TRØNDELAG

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI TRØNDELAG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI TRØNDELAG 1 2018 2020 INNLEDNING Trøndelag fylkeskommune er en viktig aktør for utviklingen av Trøndelag. Kommunikasjonsstrategien er et styringsverktøy for hvordan vi kommuniserer

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

Styringsdokument A4.2 IKT

Styringsdokument A4.2 IKT Styringsdokument A4.2 IKT Prosjektrådmann: Elisabeth Enger Prosjektleder: Arne Nedregård Godkjent dato: 15.11.18 Nye Drammen kommune- Styringsdokument 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent Godkjent

Detaljer

Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplan Viken 2020 Kommunikasjonsplan 2018-2019 Vedtatt i fellesnemda 04.09.18 Innledning Viken fylkeskommune er en ny organisasjon og et nytt fylke som skal skapes og utvikles. God kommunikasjon er avgjørende

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Go West Kommunikasjonsplan Vestby

Go West Kommunikasjonsplan Vestby Go West Kommunikasjonsplan Vestby Jeanette Høydahl Bjørn Hødal Cecilie Sommer-Mathiesen Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsmål Vellykket overføring av Vestby til SØ 02.05.18 Innbyggerne i Vestby er

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet...

Detaljer

Prosjekt UiO: Saksbehandling og arkiv, delprosjekt 1

Prosjekt UiO: Saksbehandling og arkiv, delprosjekt 1 Prosjekt UiO: Saksbehandling og arkiv, delprosjekt 1 1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet skal erstatte dagens system for saksbehandling og arkivering med mer hensiktsmessige løsninger. Anskaffelsen

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av nye Roan og Åfjord kommune

Kommunikasjonsplan for utviklingen av nye Roan og Åfjord kommune Kommunikasjonsplan for utviklingen av nye Roan og Åfjord kommune For perioden 23.08.2017 31.12.2019 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Utfordringer... 3 3. Målgrupper... 4 4. Mål... 5 5. Tiltaksdel, delmål

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

PROSJEKTPLAN for Etablering av knutepunkt og pilot

PROSJEKTPLAN for Etablering av knutepunkt og pilot PROSJEKTPLAN for Etablering av knutepunkt og pilot Kort beskrivelse av prosjektet: Som et sentralt grep i byggingen av Nye Drammen skal det etableres knutepunkt i 10 kommunedeler, hvorav en av dem som

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi i perioden frem til Vedtatt av fellesnemnda

Kommunikasjonsstrategi i perioden frem til Vedtatt av fellesnemnda Vedtatt av fellesnemnda 01.09.2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Målsettinger... 3 3 Gjennomgående prinsipper... 4 3.1 Åpenhet... 4 3.2 Tilgjengelighet... 4 3.3 Samspill og dialog... 4 4 Målgrupper...

Detaljer

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå?

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Råd og innspill ordfører Bjarne Sommerstad og rådmann/prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker 20.11.2015 Nye Sandefjord

Detaljer

Innledning. Versjon Dato Tekst Godkjent Opprettet I tråd med innspill gitt i styringsgruppemøte

Innledning. Versjon Dato Tekst Godkjent Opprettet I tråd med innspill gitt i styringsgruppemøte Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Kommunikasjonsplan Prosjekt overføring

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

MANDAT. A12 NYE ARBEIDSFORMER Nytt hovedkontor, midlertidig lokalisering, nye arbeidsformer og digitalisering

MANDAT. A12 NYE ARBEIDSFORMER Nytt hovedkontor, midlertidig lokalisering, nye arbeidsformer og digitalisering MANDAT A12 NYE ARBEIDSFORMER Nytt hovedkontor, midlertidig lokalisering, nye arbeidsformer og digitalisering 1 9 Innhold 1. Innledning...4 1.1. Bakgrunn...4 1.1.1. Administrative arbeidsgrupper...4 1.2.

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret

Detaljer

Prosjektplan (Pol) P2 Identitet, symboler og felles kultur

Prosjektplan (Pol) P2 Identitet, symboler og felles kultur Prosjektplan (Pol) P2 Identitet, symboler og felles kultur Prosjekteier: Fellesnemnda Prosjektleder: Tor Tveter Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Styringsdokument basert på Difis mal 1 1. BAKGRUNN OG

Detaljer

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Politisk plattform for ny kommune Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Del A - Kommunereformen Del B - Politisk plattform for en ny kommune 1 Visjon for ny kommune 2 Sterkere lokaldemokrati 3

Detaljer

Universitetet i Oslo Prosjektmandat for IT-drift prosjektet

Universitetet i Oslo Prosjektmandat for IT-drift prosjektet Fylles ut ved beslutning om konseptfase for prosjekt (beslutningspunkt 1) Behandlet dato: Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: Programstyret Beslutning: Prosjektets mandat godkjent Bemanning

Detaljer