Hovedprosjektplan for gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjektplan for gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke (07.2012 07.2013)"

Transkript

1 Fylkesmannen i Hordaland Hovedprosjektplan for gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke ( ) Dato Status Ansvarlig Godkjent Rune Fjeld/Kari Tepstad Utvær Godkjent Rune Fjeld/Kari Tepstad Utvær Ajourført Sørevik

2 1 Bakgrunn Stortinget har vedtatt ny vergemålslov. Loven legger til grunn at Fylkesmannen skal bli ny lokal vergemålsmyndighet. Denne prosjektplanen viser hvordan Fylkesmannen i Hordaland har planlagt arbeidet med oppbygging av den lokale vergemålsforvaltningen i eget fylke i tidsrommet fra 1. juli 2012 fram til ikrafttredelse av loven 1. juli 2013 og iverksetting av vergemålsreformen. Prosjektplanen er et aktivt styringsdokument som oppdateres ved behov med nye versjoner av seksjonsleder vergemål. Nye versjoner av prosjektplanen godkjennes av styringsgruppa. 2 Mål Med den nye vergemålsloven og tilhørende forskrift får Norge et modernisert regelverk og en ny organisasjon som skal gi økt rettssikkerhet og rettslikhet for grupper som har behov for vergemål. I verdigrunnlaget i loven står begrepene verdighet, integritet og minste inngreps prinsipp sentralt. Overordnede politiske målsettinger med vergemålsreformen: Disse målene vil bli operasjonalisert og kommunisert av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i forkant av ikrafttredelsen og lagt til grunn for rapporteringen fra Fylkesmennene. De viktigste og overordna resultatmålene i prosjektets gjennomføringsfase for oss er: God kommunedialog: Bygge opp lokal vergemålsmyndighet i Hordaland ved overføring av alle sakene fra 33 overformynderier i fylket ved overføring av ca 4500 saker i datafangstprosjektet. Ha god kontakt og dialog med alle kommunene i fylket Etablere kontakt og dialog med dagens verger. Rekruttere fast vergekorps i Hordaland. Personaloverføring: Personaloverføring gjennom virksomhetsoverdragelse samt rekruttering av nye medarbeidere. Informasjonsarbeid Å nå både interne og eksterne målgrupper gjennom aktivt informasjonsarbeid i fylket Opplæringsarbeid Forberede og gjennomføre nødvendig og god opplæring av saksbehandlere og andre medarbeidere. Forberede og gjennomføre god og nødvendig opplæring av instruktører for opplæring av verger Forberede og gjennomføre god opplæring av verger/hjelpeverger i fylket Bank og regnskap Delta i bankprosjektet om forvaltning av finansielle midler for å ha kjennskap til plassering av vergemålsmidler og få en best mulig prosess ved overføring Dataprosjekt Delta i dataprosjektet for å få et godt og moderne fagverktøy i vergemålsarbeidet. Være med å teste og videreutvikle for å kunne ha god kompetanse også her. Side 2 av 14

3 Internkontrollsystem Få et godt internkontrollsystem for å oppnå best mulig forhold innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. 3 Organisering Rune Fjeld Kari Tepstad Utvær Styringsgruppa Sørevik Prosjektleder Krey prosjektmedarbeider Serine M. A. Lauritzen prosjektmedarbeider Ekstern ressursgruppe overformynderiet Fjell overformynderiet Stord overformynderiet Fusa overformynderiet Meland Rådmann i Lindås Hjelpeverge PROSJEKTGRUPPER Intern ressursgruppe prosjekteier, prosjektleder, prosjektmedarbeidere, ikt, arkiv, økonomi, personal, klage, fagforening overformynderiet i Bergen REKRUTTERE FASTE VERGER, Serine OPPLÆRINGS- PROSJEKTET, Serine PERSONALPROSJEKT, Kari KOMMUNEDIALOG PROSJEKTET,, Serine BANKPROSJEKTET DATAPROSJEKTET Reidun og Marina deltar i akseptansetest Regnskap og arkivmodul INFORMASJONSPROSJEKTET, Kari, Rune Edvard deltar mediekontakt Samarbeid: Nettredaksjonen Fagorganisasjonene KSA 33 kommuner Ovfm Bergen Side 3 av 14

4 Fylkesmannen i Hordaland har lagt arbeidet med vergemålsreformen til Administrasjons- og vergemålsavdelingen. I det daglige har seksjonsleder og prosjektleder Sørevik ansvaret for arbeidet med gjennomføring av reformen. Krey og Serine Margareth Ammerud Lauritzen deltar som prosjektmedarbeider. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa, som består av avdelingsdirektør Kari Tepstad Utvær og assisterende fylkesmann Rune Fjeld. Arbeidet med klager vedrørende dagens vergemålslov ivaretas av Kommunal og Samfunnsplanavdelinga ved seniorrådgiver Anne Kjersti Sande. Hun har dermed også den daglige kontakten med overformynderiene. Serine Margareth Ammerud Lauritzen deltar som prosjektmedarbeider fra 15. januar 2013 og skal ha ansvaret for det praktiske i forbindelse med opplæring av verger (lokaler, påmelding mv.) samt det praktiske i forbindelse med rekruttering av faste verger. Peder Vedde/Marina Dias Grande er ansvarlig for akseptansetesting av arkivmodulen i datasystemet. Reidun Kjelstrup er ansvarlig for akseptansetesting av regnskapsmodulen i datasystemet. er ansvarlig for akseptansetesting av saksbehandlermodulen i datasystemet. Møteplan og samlinger 2013 a. Fredag 11. jan: Planleggingsmøte flytting av Bergen ovfm b. Onsdag 30. jan: møte med sør-vest-nettverket, Stavanger c feb: Marina, og Reidun deltar akseptansetest Oslo d. Onsdag 13. feb: work shop sentral prosjektgruppe, Oslo e. Torsdag 14. feb: møte sentral prosjektgruppe, Oslo f. Mandag 18. feb: oppfølgingsmøte flytting Bergen ovfm/intern ressursgruppe g. Tirsdag 19. feb: møte ekstern ressursgruppe h. Fredag 8. mars: instruktøropplæring i Bergen i. Mandag 11. mars: planlegging av vergeopplæringen i distriktet, fordeling av oppgaver j. Mandag 25. mars: oppfølgingsmøte flytting Bergen ovfm/intern ressursgruppe k. Tirsdag 2. april: Bergen overformynderi flytter inn i Statens Hus l. Torsdag 18. april: avdelingsseminar m/tone Bergan m. Onsdag 24. april: møte sentral prosjektgruppe, Oslo n. Torsdag 25. april: møte sentral prosjektgruppe, Oslo o. Tirsdag 30. april: møte intern prosjektgruppe p. Mandag 6. mai: saksbehandleropplæring i Bergen q. Tirsdag 7. mai: saksbehandleropplæring i Bergen r. Onsdag 22. mai: møte intern prosjektgruppe s. Torsdag 6. juni: møte med sør-vest- nettverket, Kristiansand t. Tirsdag 11. juni: samling for alle overformyndere/rådmenn i Hordaland u. Onsdag 12. juni: møte sentral prosjektgruppe, Oslo v. Torsdag 13. juni: møte sentral prosjektgruppe, Oslo w. Mandag 17. juni: datasamling for alle saksbehandlere i regionen x. Tirsdag 18. juni: datasamling for alle saksbehandlere i regionen y. Mandag 1. juli: drift vergemålsenheten Deltakelse nasjonalt Prosjektleder deltar i nasjonal prosjektgruppe under ledelse av nasjonal prosjektleder hos Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg er prosjektleder referanseperson fra Fylkesmennene i det nasjonale bankprosjektet, som skal etablere bankavtaler for plassering av vergemålsmidler. Prosjektlederen er også meldt inn som medlem i det nasjonale informasjonsnettverket. Prosjektmedarbeider er referanseperson for dataprosjektet og for det nasjonale opplæringsnettverket. Peder Vedde/Marina Dias Grande er ansvarlig for akseptansetesting av arkivmodulen i datasystemet. Reidun Kjelstrup er ansvarlig for akseptansetesting av regnskapsmodulen i datasystemet. er ansvarlig for akseptansetesting av saksbehandlermodulen i datasystemet. Side 4 av 14

5 4 Generell framdrift 1. juli juli 2013 Dato Milepæl Nr.: Sentrale milepælsaktiviteter Ansvarlig Utført Godkjenning av budsjett for 2013 gjennomført, Kari, Reidun, Rune Virksomhetsplan 2013 utarbeidet Informasjonskampanje 2013 planlagt, Kari, Rune X Rekruttering av faste verger planlagt, Serine FASTE VERGER Påmelding til vergekurs iverksatt, Serine Nasjonal frist for kommunene til å registrere pågående vergemålssaker DATAFANGSTPORTALEN Kommunene,,, Serine Banker valgt for plassering av midler Opplæring av instruktører gjennomført Dataapplikasjonen vergemål levert og klar for produksjon med data fra kommunene DATA De nye lokalene inkl. arbeidsplasser til alle er fullt ut operative med møbler og utstyr LOKALENE, Kari Vergeopplæringen igangsatt Flytting av Bergen overformynderi Gjennomført PERSONAL Opplæringsprogram internt og eksternt gjennomført OPPLÆRING Interne rutiner, oppgave- og arbeidsfordeling i vergemålsenheten besluttet. INTERNKONTROLL Informasjonskampanje i fylket sluttført INFORMASJONSKAMPANJE VÅR Overføring av alle vergemålssaker mv. fra kommunene fullført KOMMUNENE Sentralt prosjekt Kommunene, Side 5 av 14

6 Midler, eiendeler etc. som skal forvaltes av Kommunene, fylkesmannen er overført fra kommunene BANK Helhetlig plan for drift av vergemålsenheten, Kari er utarbeidet og iverksatt DRIFTSPLAN HØST Fullt operativ vergemålsenhet, Kari 5 Risiko I prosjektplan for gjennomføringsfasen fra Justis- og beredskapsdepartementet er det foretatt en risikovurdering fra sentralt hold. Det vises til denne planen. Risikovurdering lokalt for vergemålsseksjonen: Område Mål Suksessfaktorer Risiko Risiko Vurdering Datafangstprosjektet 33 kommuner skal Kommunene nok Kommunene har Moderat overføre alle aktive ressurser til ikke nok saker innen 1. mars gjennomføring ressurser eller prioriterer ikke nok til gjennomføring Opplæring av verger i Hordaland Informasjonsprosjekt Bankprosjektet Dataprosjektet Fast vergekorps Opplæringsopplegg planlagt innen 1. feb instruktøropplæring 8. mars. Opplæring av alle verger i perioden 11. mars mai Alle berørte i primær målgruppe (se egen plan) har fått god informasjon og kjenner til reformen Overføring av midler til forvaltning (kapitalkonto) går etter planen Dataapplikasjonen fungerer optimalt Ha et fast vergekorps på ca verger klart i Hordaland til loven trer i kraft God planlegging Nok instruktører og god opplæring og oppfølging av disse Gode møtelokaler Godt oppmøte verger Evaluering underveis God planlegging og gjennomføring av informasjonskampanje Nok tid og ressurser til informasjonsarbeidet i fylket Interesse fra berørte parter Kommunene har krysset av for alle saker i datafangstportalen innen 1/3. Bankavtalene gode nok Informasjon til vergene når frem Alle får opprettet kapitalkonto innen fristen Vi følger opp dataprosjektet og deltar på samlinger hvor det er aktuelt Vi deltar aktivt i testing Vi deltar med superbruker som får lært opp videre på en god måte. Vi har egne fagfolk til alle tre modulene (saksbehandling, arkiv, regnskap) Ansatte deltar og får god kjennskap til datasystemet. God oppfølging Mange nok som melder seg frivillig God koordinering God opplæring og god informasjon Instruktører takler ikke oppgavene Møtelokaler ikke forberedt Verger melder seg ikke på kursene FMHO prioriterer ikke informasjon og arbeidet med å formidle dette Media eller berørte parter ikke interessert Kommunene følger ikke opp Innen fristen Bankene følger ikke opp kontoopprettelse Vergene velger ikke bank Data fra kommunene er ikke korrekt Dårlig opplæring For lite testing Avdekker ikke vesentlige feil Sårbar i forhold til bemanning og ressurser For få som melder seg Dårlig opplæring For dårlig informasjon som ikke når ut Moderat Moderat Moderat Lav Tiltak Følge opp kommuner. Ha en god dialog. Koble inn øverste ledelse kommunen dersom ikke blir fulgt opp Kvalitetssikre arbeidet som kommer inn Følge opp instruktører Følge opp påmelding Følge opp gjennomføringen Sette inn ressurser der det er behov God dialog overformynderier Følge opp planen og lage forberedte artikler og ha klart informasjon om ulike tema på forhånd Ta kontakt med de som blir direkte berørt og invitere seg til orienteringsmøter Deltakelse sentralt. Tett oppfølging kommuner Tett og god dialog med sentralt vergemålsprosjekt /delprosjekt bank Oppfølging av verger som ikke velger bank, evt FM velger bank for de Kvalitetssikring av det som kommer av data fra kommunene Tett oppfølging og deltakelse sentralt. Deltar på samlinger. Videreformidler kunnskap. Oppfølging av alle som skal bruke systemet FM Kontakte overformyndere Kontakte frivillige organisasjoner Legge info ut på nettside Søknadsskjema nettside Oppfølging Serine Kari Rune Edvard Kari Serine Serine Side 6 av 14

7 6 Rapportering Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen. Status og behov for oppdatering av prosjektplanen skjer kontinuerlig i samarbeid med avdelingsdirektør. Avdelingsdirektør informerer ved behov til embetsledelsen og på ledermøter. Statusrapport gis ca en gang pr måned eller ved behov til embetsledelsen. Utover dette følges de rapporteringskrav som til enhver tid gis fra sentralt hold. Dato Rapport milepælsaktivitet Ansvarlig Utført STATUSRAPPORT Intern prosjektgruppe STATUSRAPPORT Embetsledelsen STATUSRAPPORT Embetsledelsen 7 Informasjon Se vedlegg 1: «nformasjonskampanje Hordaland 2013» Plan for gjennomføringsfasen vår 2013 Dato Rapport milepælsaktivitet Ansvarlig/deltar Utført Side 7 av 14

8 Informasjon II: utsendelse av brosjyre til hhv aktører m/meldeplikt/begjæringsrett, pårørende og potensielle, SRF verger Informasjonskampanje i fylket gjennomført, Kari, Rune 8 Opplæring Se vedlegg 2 «opplæringsprosjektet 2013» for deltaljer Plan for gjennomføringsfasen OPPLÆRING internt og eksternt i fylket Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Påmelding til kurs iverksatt og fulgt opp Serine Instruktørkurs i Bergen SRF, Alle instruktørene Alle instruktører deltar i forberedelse til opplæring ALLE Fordeling av oppgaver INSTRUKTØRER Fordeling av distrikt Praktisk koordinering kurs i Meland og Osterøy gjennomført 8 instruktører Kurs i Odda, Bømlo, Kvinnherad, Sveio og 8 instruktører Stord gjennomført Kurs på Os og i Kvam gjennomført 2 instruktører Kurs på Voss gjennomført 4 instruktører mai Saksbehandlerkurs i Bergen, SRF ALLE personer fra Bergen deltar. Andre regioner? Kurs i Fjell gjennomført 4 instruktører Kurs i Bergen gjennomført Alle instruktører juni Opplæring av ansatte i sør-vestregionen - SRF ALLE datasamling. Evry sine lokaler 18 personer fra Bergen deltar Opplæring for alle gjennomført Side 8 av 14

9 9 Forvaltning av midler Plan for BANKPROSJEKTET i gjennomføringsfasen Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar Utført Første møte i ressursgruppa Oddbjørn Vassli X Gardermoen Telefonmøte Kristine Enger X Hans Dalby Første bankmøte, Gardermoen Kristine Enger X Andre bankmøte, Gardermoen Kristine Enger X Planleggingsmøte, JD Kristine Enger X Konkurransegrunnlaget sendt ut JD X Innkommende tilbud gjennomgått Kristine/SRF X og vurdert Planlegging videre bank/regnskap Kristine Enger Banker er valgt for plassering av midler Datafangst ferdigstilt Kristine Enger Portal lanseres med info Brev sendes ut Avklart ID kontroll med bankene for disponering hos FM SRF for verger å melde fra om opprettelse av kapitalkonto til FM Ferdigstilling av registrering fra FM for FM sende «opprett kto» til bank bankene rapporterer inn kto nr for overførsel Brev til overformynderiene om overføring til angitt konto Overformynderiene overfører til overformynderiene angitte konti Midler er plassert på kapitalkonto 10 Videre aktivitetsplan Milepæl 1: Prosessen med å få innredet og flyttet inn i nye LOKALER samt FLYTTING av Bergen overformynderi Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Datautstyr: Bestilt PC+datautstyr, Kari X til 15 arbeidsplasser Løsninger/behov for utforming akseptert av huseier Kari X Planleggingsmøte flytting av Bergen overformynderi, Kari Bg overformynderi v/marianne og Ane X Ikt, personal, arkiv Gjennomført individuelle Side 9 av 14

10 samtaler med alle som kommer over gjennom virksomhetsoverdragelse Nye lokaler tas i bruk av, Serine og Bestilling av møbler, utstyr mv. for 15 arbeidsplasser, møterom samt kopimaskin og annet utstyr det er behov for Oppfølgingsmøte Bergen overformynderi SAMLING FOR ALLE Gjennomgang av lokalene for plassering av overformynderiets ansatte Entra gjennomført renovering. Arbeidsplasser til alle er fullt ut operative med møbler og utstyr Oppfølgingsmøte Bergen overformynderi SAMLING FOR ALLE, Kari /Kari, Kari /Kari /Kari /Kari /Kari Bg overformynderi sine ansatte Serine, Trond Morten Helene IKT Alle Bergen overformynderi Marianne K, Ane Alle ved Bergen overformynderi Bergen overformynderi flytter inn /Kari Bg overformynderi De nye lokalene inkl. arbeidsplasser til alle er fullt ut operative /Kari Marianne Ikt, personal IKT X X X Milepæl 2: Prosessen med å få avviklet Bergen overformynderi sine oppgaver ETTER overgangen til Fylkesmannen 1. juli Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Etterarbeid i f m årsoppgjør og avslutning av regnskapet i Agresso Etterarbeid i f m avslutning av arkiv Bergen kommune Bergen kommune Ane Laila Bergen byarkiv Side 10 av 14

11 Milepæl 3: Prosessen vedrørende BEMANNING av vergemålsenhet samt ORGANISASJONSOPPBYGGING hos Fylkesmannen i Hordaland er gjennomført Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Bergen overformynderi på plass i lokalene, men arbeider opp mot Bergen kommune frem til 1/7, Kari Bergen overformynderi En ny medarbeider på plass, Kari Helene AVDELINGSSEMINAR heldagssamling m/ Tone Bergan, Kari En ny medarbeider på plass, Kari Helene Fullt bemannet vergemålsenhet Kari AVDELINGSSEMINAR heldagssamling m/tone Bergan ALLE ALLE på avd. + overformynderi Milepæl 4: Prosessen vedrørende overføring av vergemålssakene mv fra kommunene til fylkesmannen er gjennomført (datafangstprosjektet) samt KOMMUNEDIALOGEN Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Side 11 av 14

12 Oppfølging av kommunene i forhold til fremdrift datafangst Eksternt ressursgruppemøte Tema: status, vergeopplæring, faste verger Oppfølging av kommunene i forhold til fremdrift datafangst Nasjonal frist for kommunene til å registrere pågående vergemålssaker AVSLUTNINGSSAMLING for alle overformynderiene i Hordaland Overføring av alle vergemålssaker mv. fra kommunene fullført Kommunene Kommunene Kari, 4 overformynderier, hjelpeverge Tommy Peder Overformynderier Rådmenn Alle på vergemålsenheten Tommy Peder Milepæl 4: Prosessen vedrørende REKRUTTERING AV FASTE VERGER i et vergekorps Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Ekstern ressursgruppe diskuterer rekruttering av Ekstern ressursgruppe + X faste verger Adv Forberedende møte med idèdugnad Serine, Samle alle innmeldte forslag fra personer som ønsker å være fast verge Sende forespørsel til dagens Serine overformyndere m/info om vergeoppdraget Informasjon lagt inn på Serine nettsida FM Workshop Oslo SRF/Justisdept., Kari Side 12 av 14

13 Iverksette tiltak for finne målgruppe Lokalisert og sendt invitasjon til alle aktuelle faste verger Gjennomført opplæring av alle faste verger i Hordaland Vergekorps på ca personer spredt i fylket klare for oppdrag Milepæl 4: Prosessen vedrørende INFORMASJONSFORMIDLING internt og eksternt er gjennomført Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Medieoppmerksomhet om Sentralt prosjekt x vergemålsreformen Informasjonskampanje i fylket planlagt Kari,Rune, Trond Morten,Edvard, X Helga Informasjonskampanje i fylket gjennomført, Kari, Rune, Edvard Milepæl 5: Prosessen vedrørende OPPLÆRING internt og eksternt er gjennomført Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Opplæringsopplegg for medarbeidere i vergemålsenheten planlagt Opplæringsprogram i fylket gjennomført både for verger og for medarbeidere SRF Milepæl 6: Prosessen vedrørende OVERFØRING AV MIDLER mv som fylkesmannen skal forvalte inkl. bankavtaler, opprettelse av individuelle konti etc. er gjennomført Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Bidratt til en god gjennomføring av Sentralt prosjekt for etablering av bankavtaler for plassering av vergemålsmidler (bankprosjektet). prosjekt Overføring av midler, eiendeler etc. som skal forvaltes av fylkesmannen er overført Kommunene Sentralt prosjekt Side 13 av 14

14 Milepæl 7: Helhetlig plan for DRIFT av vergemålsenheten Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Rutiner ved opprettelse av nye vergemål, oppnevnelse av Sentralt prosjekt verger, setteverger og representanter inkl. hastesaker og samarbeid med tingretten utarbeidet Rutiner for veiledning av verger inkl. drift av vergenettverk, Ekstern prosjektgruppe rekruttering, tilsyn av verger utarbeidet Rutiner for formuesforvaltning Sentralt prosjekt utarbeidet Intern oppgave- og arbeidsfordeling i vergemålsenheten besluttet Kari Rune Rutiner for å møte publikum utarbeidet Plan for videreføring av informasjonsarbeidet i driftsfasen Plan for videreføring av opplæringsarbeidet i driftsfasen Helhetlig plan for drift av vergemålsenheten er utarbeidet og iverksatt Kari Resepsjonsansatte Bg ovfm, Gunnhild, Ann Irene Sentralt prosjekt, Kari Kari/Rune 10. UNDERSKRIFT (godkjent plan) (ajourført plan) (ajourført plan) Rune Fjeld/Kari Tepstad Utvær (s) Prosjekteier/-ansvarlig Sørevik (s) Prosjektleder Side 14 av 14

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet Vergemålsreformen Prosjektleder Oddbjørn Vassli Hedmark 24. mai 2012 Nøkkeltall om vergemål Om lag 50.000 personer har vergemål (1 % av befolkningen) 2/3 voksne 1/3 barn Nesten like mange verger som vergemål

Detaljer

Status i vergemålsreformen September 2012

Status i vergemålsreformen September 2012 Status i vergemålsreformen September 2012 Planen Område 1. halvår 2012 2. halvår 2012 1. Halvår 2013 Prosjektledelse JD SRF Lokal vergemålsmyndighet Sentral vergemålsmyndighet FM SRF Personal Avklare overføring

Detaljer

Presentasjon av vergemålsprosjektet Datafangst Noen sentrale problemstillinger knyttet til avvikling i kommunene

Presentasjon av vergemålsprosjektet Datafangst Noen sentrale problemstillinger knyttet til avvikling i kommunene Presentasjon av vergemålsprosjektet Datafangst Noen sentrale problemstillinger knyttet til avvikling i kommunene Lovreform Vergemålsreformen Ny vergemålslov Representantordningen for enslige mindreårige

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemålsreformen. Status i Møre og Romsdal. v/rådgiver Hilde Kristin Haugen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemålsreformen. Status i Møre og Romsdal. v/rådgiver Hilde Kristin Haugen Vergemålsreformen Status i Møre og Romsdal v/rådgiver Hilde Kristin Haugen Bakgrunn: Ny vergemålslov ble vedtatt i Stortinget våren 2010 Statsbudsjettet 2013: Regjeringen foreslår å bevilge 176,6 millioner

Detaljer

PLAN FOR ARBEIDET MED VERJEMÅLSREFORMA

PLAN FOR ARBEIDET MED VERJEMÅLSREFORMA PLAN FOR ARBEIDET MED VERJEMÅLSREFORMA Bakgrunn Stortinget har vedteke ny verjemålslov. Lova legg til grunn at Fylkesmannen skal verte lokal verjemålsmyndigheit. Dette dokumentet inneheld Fylkesmannen

Detaljer

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Fylkesmannen Fylkesmannen er Kongen og regjeringens representant i fylket Fylkesmannen får oppdrag fra de ulike fagdepartementene

Detaljer

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 1750 verger og nesten 2.000 vergemål i Oppland Regionfordelt antall vergemål Lillehammer 410 Midt dalen 94 Nord dalen 188 Valdres 245 Gjøvik 679 Hadeland 341

Detaljer

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN JANUAR 2013 1 Hva betyr det for meg som hjelpeverge at ny vergemålslov trer i kraft? Når ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013, vil det ikke

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Agenda for dagen Generelt om Fylkesmannen og status for vergemålsfeltet i dag Innledning om reformen og ny lov Vergemålene i ny lov Forvaltning

Detaljer

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Vergemål Fagdag Kongsvinger 30.10.14 Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Agenda 1. Vergemålsreformen; bakgrunn, regelverk og organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Krav til å bli verge vergens

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 FYLKESMANNEN I TROMS Justis- og sosialavdelingen Avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen tlf 77642040/41470466 Nils Aadnesen (fagansvar) tlf 77642064/94164933

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. Finansiell rådgivning til plassering av vergemålsmidler i bankmarkedet

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. Finansiell rådgivning til plassering av vergemålsmidler i bankmarkedet Konkurransegrunnlag for kjøp av Finansiell rådgivning til plassering av vergemålsmidler i bankmarkedet For levering til Justis- og beredskapsdepartementet, Vergemålsprosjektet 16. mai 2012 Innhold 1 OPPDRAGET

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen v/anne-mari Kirkevold Rustan, Mette Lie-Haugen og Elisabeth Solberg Dagsorden for informasjonsmøtet Generelt om Fylkesmannen og status for

Detaljer

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. Ekstern bistand til bankavtale for vergemålsmidler

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. Ekstern bistand til bankavtale for vergemålsmidler Konkurransegrunnlag for kjøp av Ekstern bistand til bankavtale for vergemålsmidler For levering til Justis- og beredskapsdepartementet, Vergemålsprosjektet 6. januar 2012 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminnelige- og Agenda: nærstående verger i Vestfold Kl. 1800 Velkommen Kl. 1810 Kort om reformen, vergens mandat og

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010 Ny vergemålslov Lov av 26. mars 2010 Formålet med ny vergemålslov Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål Profesjonalisere vergemålsforvaltningen Styrke arbeidet med

Detaljer

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylker og kommuner innen Plan- og bygningslovens virkeområde. Norge

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. Ekstern bistand til utvikling av strategier og planer for opplæring og informasjon for ny vergemålsforvaltning

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. Ekstern bistand til utvikling av strategier og planer for opplæring og informasjon for ny vergemålsforvaltning Konkurransegrunnlag for kjøp av Ekstern bistand til utvikling av strategier og planer for opplæring og informasjon for ny vergemålsforvaltning For levering til Justis- og beredskapsdepartementet, Vergemålsprosjektet

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt?

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Hovedtrekk og bakgrunn for reformen Ny organisering Individtilpasset vergemål Meldeplikt for institusjoner og andre Taushetsplikt Litt om legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA. Oppdatert 23. mai 2013

Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA. Oppdatert 23. mai 2013 Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA Oppdatert 23. mai 2013 Innhold PROSJEKTMANDAT Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Hovedmål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetoden... 3 Ressurser... 4 Avgrensninger... 4

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nasjonalt mål: Plan for opplæring Alle verger og hjelpeverger skal 1) ha fått informasjon om vergemålsreformen 2) gjennomført

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. 02.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett) Statusrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: Se pkt 1. Gruppeleder: Måleansvarlig: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding:

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding: NTNU S-sak 36/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.10. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas/Jens Petter Nygård Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

Notat til AD-møtet. U.off inntil et gitt tidspkt? Saken legges frem av (navn/tittel) Styreleder Sykehusinnkjøp HF Steinar Marthinsen

Notat til AD-møtet. U.off inntil et gitt tidspkt? Saken legges frem av (navn/tittel) Styreleder Sykehusinnkjøp HF Steinar Marthinsen Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 22.08. 2016 Fra : Sykehusinnkjøp HF v/styreleder Dato : XX XX XX Saksbehandlende RHF: Helse Sør-Øst RHF Type sak: Statussak Dato for innlevering av saksfremlegg 08.08.2016

Detaljer

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande Hva er vergemål? Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter og i ulik grad ikke er i stand

Detaljer

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot.

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Regionalt Nyhetsbrev Nr 2/02/09 Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Fra den nasjonale prosjektledelsen kom det for en tid siden forespørsel om Helse Midt-Norge generelt og

Detaljer

1. Horten kommune er positive til tilrettelegging for kompetanseutvikling for å sikre trengende kompetente hjelpeverger.

1. Horten kommune er positive til tilrettelegging for kompetanseutvikling for å sikre trengende kompetente hjelpeverger. Horten kommune Vår ref. 11/8677 11/666-4 / FA-X47 Saksbehandler: Helge Skatvedt Ny vergemålslov - høring Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møtedato Saksnummer

Detaljer

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 07.09.16. Endringene foretatt av: INNHOLD Bakgrunn og problemstilling...

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Endring i den offentlige forvaltningen av reindriften lovproposisjon og konsultasjoner

Endring i den offentlige forvaltningen av reindriften lovproposisjon og konsultasjoner Endring i den offentlige forvaltningen av reindriften lovproposisjon og konsultasjoner Møte Gardermoen 27.5.2013 Utgangspunkt for endringene NOU 2001:35 Forslag til endringer i reindriftsloven (og ny forvaltning)

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014. Statens sivilrettsforvaltning

Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014. Statens sivilrettsforvaltning Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014 Statens sivilrettsforvaltning FORORD Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ble etablert som sentral vergemålsmyndighet da vergemålsreformen trådte i kraft 1. juli

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Elin Danielsen. Sander Torneus Pernille Dahl Johnsen

Elin Danielsen. Sander Torneus Pernille Dahl Johnsen Prosjektrapport utvikling av plattformen scenefolk.no Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prosjektmedarbeidere: Enkeltoppgaver: HATS Kari Lydersen Lisa Helstrøm Jørgensen Elin Danielsen Irene Rasmussen

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni Juni 2013 1 For deg er det aktuelt at vi snakker om Kort informasjon om reformen Frivillighet,

Detaljer

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Prosjektplan Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012 Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Bakgrunn I statsbudsjettet for 2011 står det at Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet

Detaljer

Digital leksehjelp va r 2015

Digital leksehjelp va r 2015 Digital leksehjelp va r 215 Antall åpningsdager: 84 Antall fullførte sesjoner: 997 Fullførte sesjoner i gjennomsnitt per åpningsdag: 11,9 Aktive frivillige per juni 215: 3 Vårsemesteret I januar lanserte

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Endringer i kommuneloven 1. juli 2013 Rapporteringsplikt i årsberetningen: I kommuneloven 48 nr 5 innføres det et

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Fellesnemnda 8.des 2015

Fellesnemnda 8.des 2015 Fellesnemnda 8.des 2015 Orientering fra møte i ansettelsesutvalget 24.11 Prosjektleders orientering Ansettelsesutvalget 24.11 Premisser for rekruttering av nye Sandefjord kommunes øverste ledelse Prosess

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Internserien 8/2011 Utgitt av Statens helsetilsyn Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Målgruppe: Ansatte i Statens helsetilsyn og fylkesmannsembetene Saksbehandlere:

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt

Detaljer

- Sentral vergemålsmyndighet -

- Sentral vergemålsmyndighet - Vergemålsprosjektet Rapport fra delprosjekt 7 - Sentral vergemålsmyndighet - Dato Status Ansvarlig 30.06.11 Ferdig Stine Røtne 1. INNLEDNING Bakgrunn Stortinget vedtok våren 2010 ny vergemålslov. Den nye

Detaljer

Bankplassering av vergemålsmidler

Bankplassering av vergemålsmidler Bankplassering av vergemålsmidler Kvalifiseringsgrunnlag for deltakelse i plasseringsordning for kapitalforvaltning av vergemålsmidler Justis- og beredskapsdepartementet Vergemålsprosjektet 14. september

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011 Kristinelundveien 6 Havnegata 20 Pb. 3190 Elisenberg 7010 Trondheim 0268 Oslo E-post: sensus@sensus.no Web: www.sensus.no Tlf: 40 00 58 96 Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse 2011 Roller Navn Telefon

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen Byrådssak 222/15 Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen PÅLB ESARK-6504-201517235-4 Hva saken gjelder: Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Å lede endringsprosesser

Å lede endringsprosesser Å lede endringsprosesser Hva var viktig for oss i Arendal kommune? Hva var viktig for meg som leder? Erfaringer fra en kommune som er i gang. v/ Ragnhild Vignes Enhetsleder Arendal kommune, Koordinerende

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Vergemålsreformen. Sluttrapport fra forprosjektet plan for gjennomføringsfasen

Vergemålsreformen. Sluttrapport fra forprosjektet plan for gjennomføringsfasen Vergemålsreformen Sluttrapport fra forprosjektet plan for gjennomføringsfasen Godkjent 10. november 2011 FORORD Stortinget vedtok ny vergemålslov i mars 2010. Et forprosjekt for iverksetting av den nye

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett) Sluttrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: 5 Gruppeleder: Måleansvarlig: Gruppemedlemmer: Veileder: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer

Detaljer