Hovedprosjektplan for gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjektplan for gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke (07.2012 07.2013)"

Transkript

1 Fylkesmannen i Hordaland Hovedprosjektplan for gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke ( ) Dato Status Ansvarlig Godkjent Rune Fjeld/Kari Tepstad Utvær Godkjent Rune Fjeld/Kari Tepstad Utvær Ajourført Sørevik

2 1 Bakgrunn Stortinget har vedtatt ny vergemålslov. Loven legger til grunn at Fylkesmannen skal bli ny lokal vergemålsmyndighet. Denne prosjektplanen viser hvordan Fylkesmannen i Hordaland har planlagt arbeidet med oppbygging av den lokale vergemålsforvaltningen i eget fylke i tidsrommet fra 1. juli 2012 fram til ikrafttredelse av loven 1. juli 2013 og iverksetting av vergemålsreformen. Prosjektplanen er et aktivt styringsdokument som oppdateres ved behov med nye versjoner av seksjonsleder vergemål. Nye versjoner av prosjektplanen godkjennes av styringsgruppa. 2 Mål Med den nye vergemålsloven og tilhørende forskrift får Norge et modernisert regelverk og en ny organisasjon som skal gi økt rettssikkerhet og rettslikhet for grupper som har behov for vergemål. I verdigrunnlaget i loven står begrepene verdighet, integritet og minste inngreps prinsipp sentralt. Overordnede politiske målsettinger med vergemålsreformen: Disse målene vil bli operasjonalisert og kommunisert av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i forkant av ikrafttredelsen og lagt til grunn for rapporteringen fra Fylkesmennene. De viktigste og overordna resultatmålene i prosjektets gjennomføringsfase for oss er: God kommunedialog: Bygge opp lokal vergemålsmyndighet i Hordaland ved overføring av alle sakene fra 33 overformynderier i fylket ved overføring av ca 4500 saker i datafangstprosjektet. Ha god kontakt og dialog med alle kommunene i fylket Etablere kontakt og dialog med dagens verger. Rekruttere fast vergekorps i Hordaland. Personaloverføring: Personaloverføring gjennom virksomhetsoverdragelse samt rekruttering av nye medarbeidere. Informasjonsarbeid Å nå både interne og eksterne målgrupper gjennom aktivt informasjonsarbeid i fylket Opplæringsarbeid Forberede og gjennomføre nødvendig og god opplæring av saksbehandlere og andre medarbeidere. Forberede og gjennomføre god og nødvendig opplæring av instruktører for opplæring av verger Forberede og gjennomføre god opplæring av verger/hjelpeverger i fylket Bank og regnskap Delta i bankprosjektet om forvaltning av finansielle midler for å ha kjennskap til plassering av vergemålsmidler og få en best mulig prosess ved overføring Dataprosjekt Delta i dataprosjektet for å få et godt og moderne fagverktøy i vergemålsarbeidet. Være med å teste og videreutvikle for å kunne ha god kompetanse også her. Side 2 av 14

3 Internkontrollsystem Få et godt internkontrollsystem for å oppnå best mulig forhold innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. 3 Organisering Rune Fjeld Kari Tepstad Utvær Styringsgruppa Sørevik Prosjektleder Krey prosjektmedarbeider Serine M. A. Lauritzen prosjektmedarbeider Ekstern ressursgruppe overformynderiet Fjell overformynderiet Stord overformynderiet Fusa overformynderiet Meland Rådmann i Lindås Hjelpeverge PROSJEKTGRUPPER Intern ressursgruppe prosjekteier, prosjektleder, prosjektmedarbeidere, ikt, arkiv, økonomi, personal, klage, fagforening overformynderiet i Bergen REKRUTTERE FASTE VERGER, Serine OPPLÆRINGS- PROSJEKTET, Serine PERSONALPROSJEKT, Kari KOMMUNEDIALOG PROSJEKTET,, Serine BANKPROSJEKTET DATAPROSJEKTET Reidun og Marina deltar i akseptansetest Regnskap og arkivmodul INFORMASJONSPROSJEKTET, Kari, Rune Edvard deltar mediekontakt Samarbeid: Nettredaksjonen Fagorganisasjonene KSA 33 kommuner Ovfm Bergen Side 3 av 14

4 Fylkesmannen i Hordaland har lagt arbeidet med vergemålsreformen til Administrasjons- og vergemålsavdelingen. I det daglige har seksjonsleder og prosjektleder Sørevik ansvaret for arbeidet med gjennomføring av reformen. Krey og Serine Margareth Ammerud Lauritzen deltar som prosjektmedarbeider. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa, som består av avdelingsdirektør Kari Tepstad Utvær og assisterende fylkesmann Rune Fjeld. Arbeidet med klager vedrørende dagens vergemålslov ivaretas av Kommunal og Samfunnsplanavdelinga ved seniorrådgiver Anne Kjersti Sande. Hun har dermed også den daglige kontakten med overformynderiene. Serine Margareth Ammerud Lauritzen deltar som prosjektmedarbeider fra 15. januar 2013 og skal ha ansvaret for det praktiske i forbindelse med opplæring av verger (lokaler, påmelding mv.) samt det praktiske i forbindelse med rekruttering av faste verger. Peder Vedde/Marina Dias Grande er ansvarlig for akseptansetesting av arkivmodulen i datasystemet. Reidun Kjelstrup er ansvarlig for akseptansetesting av regnskapsmodulen i datasystemet. er ansvarlig for akseptansetesting av saksbehandlermodulen i datasystemet. Møteplan og samlinger 2013 a. Fredag 11. jan: Planleggingsmøte flytting av Bergen ovfm b. Onsdag 30. jan: møte med sør-vest-nettverket, Stavanger c feb: Marina, og Reidun deltar akseptansetest Oslo d. Onsdag 13. feb: work shop sentral prosjektgruppe, Oslo e. Torsdag 14. feb: møte sentral prosjektgruppe, Oslo f. Mandag 18. feb: oppfølgingsmøte flytting Bergen ovfm/intern ressursgruppe g. Tirsdag 19. feb: møte ekstern ressursgruppe h. Fredag 8. mars: instruktøropplæring i Bergen i. Mandag 11. mars: planlegging av vergeopplæringen i distriktet, fordeling av oppgaver j. Mandag 25. mars: oppfølgingsmøte flytting Bergen ovfm/intern ressursgruppe k. Tirsdag 2. april: Bergen overformynderi flytter inn i Statens Hus l. Torsdag 18. april: avdelingsseminar m/tone Bergan m. Onsdag 24. april: møte sentral prosjektgruppe, Oslo n. Torsdag 25. april: møte sentral prosjektgruppe, Oslo o. Tirsdag 30. april: møte intern prosjektgruppe p. Mandag 6. mai: saksbehandleropplæring i Bergen q. Tirsdag 7. mai: saksbehandleropplæring i Bergen r. Onsdag 22. mai: møte intern prosjektgruppe s. Torsdag 6. juni: møte med sør-vest- nettverket, Kristiansand t. Tirsdag 11. juni: samling for alle overformyndere/rådmenn i Hordaland u. Onsdag 12. juni: møte sentral prosjektgruppe, Oslo v. Torsdag 13. juni: møte sentral prosjektgruppe, Oslo w. Mandag 17. juni: datasamling for alle saksbehandlere i regionen x. Tirsdag 18. juni: datasamling for alle saksbehandlere i regionen y. Mandag 1. juli: drift vergemålsenheten Deltakelse nasjonalt Prosjektleder deltar i nasjonal prosjektgruppe under ledelse av nasjonal prosjektleder hos Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg er prosjektleder referanseperson fra Fylkesmennene i det nasjonale bankprosjektet, som skal etablere bankavtaler for plassering av vergemålsmidler. Prosjektlederen er også meldt inn som medlem i det nasjonale informasjonsnettverket. Prosjektmedarbeider er referanseperson for dataprosjektet og for det nasjonale opplæringsnettverket. Peder Vedde/Marina Dias Grande er ansvarlig for akseptansetesting av arkivmodulen i datasystemet. Reidun Kjelstrup er ansvarlig for akseptansetesting av regnskapsmodulen i datasystemet. er ansvarlig for akseptansetesting av saksbehandlermodulen i datasystemet. Side 4 av 14

5 4 Generell framdrift 1. juli juli 2013 Dato Milepæl Nr.: Sentrale milepælsaktiviteter Ansvarlig Utført Godkjenning av budsjett for 2013 gjennomført, Kari, Reidun, Rune Virksomhetsplan 2013 utarbeidet Informasjonskampanje 2013 planlagt, Kari, Rune X Rekruttering av faste verger planlagt, Serine FASTE VERGER Påmelding til vergekurs iverksatt, Serine Nasjonal frist for kommunene til å registrere pågående vergemålssaker DATAFANGSTPORTALEN Kommunene,,, Serine Banker valgt for plassering av midler Opplæring av instruktører gjennomført Dataapplikasjonen vergemål levert og klar for produksjon med data fra kommunene DATA De nye lokalene inkl. arbeidsplasser til alle er fullt ut operative med møbler og utstyr LOKALENE, Kari Vergeopplæringen igangsatt Flytting av Bergen overformynderi Gjennomført PERSONAL Opplæringsprogram internt og eksternt gjennomført OPPLÆRING Interne rutiner, oppgave- og arbeidsfordeling i vergemålsenheten besluttet. INTERNKONTROLL Informasjonskampanje i fylket sluttført INFORMASJONSKAMPANJE VÅR Overføring av alle vergemålssaker mv. fra kommunene fullført KOMMUNENE Sentralt prosjekt Kommunene, Side 5 av 14

6 Midler, eiendeler etc. som skal forvaltes av Kommunene, fylkesmannen er overført fra kommunene BANK Helhetlig plan for drift av vergemålsenheten, Kari er utarbeidet og iverksatt DRIFTSPLAN HØST Fullt operativ vergemålsenhet, Kari 5 Risiko I prosjektplan for gjennomføringsfasen fra Justis- og beredskapsdepartementet er det foretatt en risikovurdering fra sentralt hold. Det vises til denne planen. Risikovurdering lokalt for vergemålsseksjonen: Område Mål Suksessfaktorer Risiko Risiko Vurdering Datafangstprosjektet 33 kommuner skal Kommunene nok Kommunene har Moderat overføre alle aktive ressurser til ikke nok saker innen 1. mars gjennomføring ressurser eller prioriterer ikke nok til gjennomføring Opplæring av verger i Hordaland Informasjonsprosjekt Bankprosjektet Dataprosjektet Fast vergekorps Opplæringsopplegg planlagt innen 1. feb instruktøropplæring 8. mars. Opplæring av alle verger i perioden 11. mars mai Alle berørte i primær målgruppe (se egen plan) har fått god informasjon og kjenner til reformen Overføring av midler til forvaltning (kapitalkonto) går etter planen Dataapplikasjonen fungerer optimalt Ha et fast vergekorps på ca verger klart i Hordaland til loven trer i kraft God planlegging Nok instruktører og god opplæring og oppfølging av disse Gode møtelokaler Godt oppmøte verger Evaluering underveis God planlegging og gjennomføring av informasjonskampanje Nok tid og ressurser til informasjonsarbeidet i fylket Interesse fra berørte parter Kommunene har krysset av for alle saker i datafangstportalen innen 1/3. Bankavtalene gode nok Informasjon til vergene når frem Alle får opprettet kapitalkonto innen fristen Vi følger opp dataprosjektet og deltar på samlinger hvor det er aktuelt Vi deltar aktivt i testing Vi deltar med superbruker som får lært opp videre på en god måte. Vi har egne fagfolk til alle tre modulene (saksbehandling, arkiv, regnskap) Ansatte deltar og får god kjennskap til datasystemet. God oppfølging Mange nok som melder seg frivillig God koordinering God opplæring og god informasjon Instruktører takler ikke oppgavene Møtelokaler ikke forberedt Verger melder seg ikke på kursene FMHO prioriterer ikke informasjon og arbeidet med å formidle dette Media eller berørte parter ikke interessert Kommunene følger ikke opp Innen fristen Bankene følger ikke opp kontoopprettelse Vergene velger ikke bank Data fra kommunene er ikke korrekt Dårlig opplæring For lite testing Avdekker ikke vesentlige feil Sårbar i forhold til bemanning og ressurser For få som melder seg Dårlig opplæring For dårlig informasjon som ikke når ut Moderat Moderat Moderat Lav Tiltak Følge opp kommuner. Ha en god dialog. Koble inn øverste ledelse kommunen dersom ikke blir fulgt opp Kvalitetssikre arbeidet som kommer inn Følge opp instruktører Følge opp påmelding Følge opp gjennomføringen Sette inn ressurser der det er behov God dialog overformynderier Følge opp planen og lage forberedte artikler og ha klart informasjon om ulike tema på forhånd Ta kontakt med de som blir direkte berørt og invitere seg til orienteringsmøter Deltakelse sentralt. Tett oppfølging kommuner Tett og god dialog med sentralt vergemålsprosjekt /delprosjekt bank Oppfølging av verger som ikke velger bank, evt FM velger bank for de Kvalitetssikring av det som kommer av data fra kommunene Tett oppfølging og deltakelse sentralt. Deltar på samlinger. Videreformidler kunnskap. Oppfølging av alle som skal bruke systemet FM Kontakte overformyndere Kontakte frivillige organisasjoner Legge info ut på nettside Søknadsskjema nettside Oppfølging Serine Kari Rune Edvard Kari Serine Serine Side 6 av 14

7 6 Rapportering Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen. Status og behov for oppdatering av prosjektplanen skjer kontinuerlig i samarbeid med avdelingsdirektør. Avdelingsdirektør informerer ved behov til embetsledelsen og på ledermøter. Statusrapport gis ca en gang pr måned eller ved behov til embetsledelsen. Utover dette følges de rapporteringskrav som til enhver tid gis fra sentralt hold. Dato Rapport milepælsaktivitet Ansvarlig Utført STATUSRAPPORT Intern prosjektgruppe STATUSRAPPORT Embetsledelsen STATUSRAPPORT Embetsledelsen 7 Informasjon Se vedlegg 1: «nformasjonskampanje Hordaland 2013» Plan for gjennomføringsfasen vår 2013 Dato Rapport milepælsaktivitet Ansvarlig/deltar Utført Side 7 av 14

8 Informasjon II: utsendelse av brosjyre til hhv aktører m/meldeplikt/begjæringsrett, pårørende og potensielle, SRF verger Informasjonskampanje i fylket gjennomført, Kari, Rune 8 Opplæring Se vedlegg 2 «opplæringsprosjektet 2013» for deltaljer Plan for gjennomføringsfasen OPPLÆRING internt og eksternt i fylket Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Påmelding til kurs iverksatt og fulgt opp Serine Instruktørkurs i Bergen SRF, Alle instruktørene Alle instruktører deltar i forberedelse til opplæring ALLE Fordeling av oppgaver INSTRUKTØRER Fordeling av distrikt Praktisk koordinering kurs i Meland og Osterøy gjennomført 8 instruktører Kurs i Odda, Bømlo, Kvinnherad, Sveio og 8 instruktører Stord gjennomført Kurs på Os og i Kvam gjennomført 2 instruktører Kurs på Voss gjennomført 4 instruktører mai Saksbehandlerkurs i Bergen, SRF ALLE personer fra Bergen deltar. Andre regioner? Kurs i Fjell gjennomført 4 instruktører Kurs i Bergen gjennomført Alle instruktører juni Opplæring av ansatte i sør-vestregionen - SRF ALLE datasamling. Evry sine lokaler 18 personer fra Bergen deltar Opplæring for alle gjennomført Side 8 av 14

9 9 Forvaltning av midler Plan for BANKPROSJEKTET i gjennomføringsfasen Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar Utført Første møte i ressursgruppa Oddbjørn Vassli X Gardermoen Telefonmøte Kristine Enger X Hans Dalby Første bankmøte, Gardermoen Kristine Enger X Andre bankmøte, Gardermoen Kristine Enger X Planleggingsmøte, JD Kristine Enger X Konkurransegrunnlaget sendt ut JD X Innkommende tilbud gjennomgått Kristine/SRF X og vurdert Planlegging videre bank/regnskap Kristine Enger Banker er valgt for plassering av midler Datafangst ferdigstilt Kristine Enger Portal lanseres med info Brev sendes ut Avklart ID kontroll med bankene for disponering hos FM SRF for verger å melde fra om opprettelse av kapitalkonto til FM Ferdigstilling av registrering fra FM for FM sende «opprett kto» til bank bankene rapporterer inn kto nr for overførsel Brev til overformynderiene om overføring til angitt konto Overformynderiene overfører til overformynderiene angitte konti Midler er plassert på kapitalkonto 10 Videre aktivitetsplan Milepæl 1: Prosessen med å få innredet og flyttet inn i nye LOKALER samt FLYTTING av Bergen overformynderi Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Datautstyr: Bestilt PC+datautstyr, Kari X til 15 arbeidsplasser Løsninger/behov for utforming akseptert av huseier Kari X Planleggingsmøte flytting av Bergen overformynderi, Kari Bg overformynderi v/marianne og Ane X Ikt, personal, arkiv Gjennomført individuelle Side 9 av 14

10 samtaler med alle som kommer over gjennom virksomhetsoverdragelse Nye lokaler tas i bruk av, Serine og Bestilling av møbler, utstyr mv. for 15 arbeidsplasser, møterom samt kopimaskin og annet utstyr det er behov for Oppfølgingsmøte Bergen overformynderi SAMLING FOR ALLE Gjennomgang av lokalene for plassering av overformynderiets ansatte Entra gjennomført renovering. Arbeidsplasser til alle er fullt ut operative med møbler og utstyr Oppfølgingsmøte Bergen overformynderi SAMLING FOR ALLE, Kari /Kari, Kari /Kari /Kari /Kari /Kari Bg overformynderi sine ansatte Serine, Trond Morten Helene IKT Alle Bergen overformynderi Marianne K, Ane Alle ved Bergen overformynderi Bergen overformynderi flytter inn /Kari Bg overformynderi De nye lokalene inkl. arbeidsplasser til alle er fullt ut operative /Kari Marianne Ikt, personal IKT X X X Milepæl 2: Prosessen med å få avviklet Bergen overformynderi sine oppgaver ETTER overgangen til Fylkesmannen 1. juli Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Etterarbeid i f m årsoppgjør og avslutning av regnskapet i Agresso Etterarbeid i f m avslutning av arkiv Bergen kommune Bergen kommune Ane Laila Bergen byarkiv Side 10 av 14

11 Milepæl 3: Prosessen vedrørende BEMANNING av vergemålsenhet samt ORGANISASJONSOPPBYGGING hos Fylkesmannen i Hordaland er gjennomført Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Bergen overformynderi på plass i lokalene, men arbeider opp mot Bergen kommune frem til 1/7, Kari Bergen overformynderi En ny medarbeider på plass, Kari Helene AVDELINGSSEMINAR heldagssamling m/ Tone Bergan, Kari En ny medarbeider på plass, Kari Helene Fullt bemannet vergemålsenhet Kari AVDELINGSSEMINAR heldagssamling m/tone Bergan ALLE ALLE på avd. + overformynderi Milepæl 4: Prosessen vedrørende overføring av vergemålssakene mv fra kommunene til fylkesmannen er gjennomført (datafangstprosjektet) samt KOMMUNEDIALOGEN Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Side 11 av 14

12 Oppfølging av kommunene i forhold til fremdrift datafangst Eksternt ressursgruppemøte Tema: status, vergeopplæring, faste verger Oppfølging av kommunene i forhold til fremdrift datafangst Nasjonal frist for kommunene til å registrere pågående vergemålssaker AVSLUTNINGSSAMLING for alle overformynderiene i Hordaland Overføring av alle vergemålssaker mv. fra kommunene fullført Kommunene Kommunene Kari, 4 overformynderier, hjelpeverge Tommy Peder Overformynderier Rådmenn Alle på vergemålsenheten Tommy Peder Milepæl 4: Prosessen vedrørende REKRUTTERING AV FASTE VERGER i et vergekorps Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Ekstern ressursgruppe diskuterer rekruttering av Ekstern ressursgruppe + X faste verger Adv Forberedende møte med idèdugnad Serine, Samle alle innmeldte forslag fra personer som ønsker å være fast verge Sende forespørsel til dagens Serine overformyndere m/info om vergeoppdraget Informasjon lagt inn på Serine nettsida FM Workshop Oslo SRF/Justisdept., Kari Side 12 av 14

13 Iverksette tiltak for finne målgruppe Lokalisert og sendt invitasjon til alle aktuelle faste verger Gjennomført opplæring av alle faste verger i Hordaland Vergekorps på ca personer spredt i fylket klare for oppdrag Milepæl 4: Prosessen vedrørende INFORMASJONSFORMIDLING internt og eksternt er gjennomført Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Medieoppmerksomhet om Sentralt prosjekt x vergemålsreformen Informasjonskampanje i fylket planlagt Kari,Rune, Trond Morten,Edvard, X Helga Informasjonskampanje i fylket gjennomført, Kari, Rune, Edvard Milepæl 5: Prosessen vedrørende OPPLÆRING internt og eksternt er gjennomført Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Opplæringsopplegg for medarbeidere i vergemålsenheten planlagt Opplæringsprogram i fylket gjennomført både for verger og for medarbeidere SRF Milepæl 6: Prosessen vedrørende OVERFØRING AV MIDLER mv som fylkesmannen skal forvalte inkl. bankavtaler, opprettelse av individuelle konti etc. er gjennomført Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Bidratt til en god gjennomføring av Sentralt prosjekt for etablering av bankavtaler for plassering av vergemålsmidler (bankprosjektet). prosjekt Overføring av midler, eiendeler etc. som skal forvaltes av fylkesmannen er overført Kommunene Sentralt prosjekt Side 13 av 14

14 Milepæl 7: Helhetlig plan for DRIFT av vergemålsenheten Dato Aktivitet Ansvarlig Deltar UTFØRT Rutiner ved opprettelse av nye vergemål, oppnevnelse av Sentralt prosjekt verger, setteverger og representanter inkl. hastesaker og samarbeid med tingretten utarbeidet Rutiner for veiledning av verger inkl. drift av vergenettverk, Ekstern prosjektgruppe rekruttering, tilsyn av verger utarbeidet Rutiner for formuesforvaltning Sentralt prosjekt utarbeidet Intern oppgave- og arbeidsfordeling i vergemålsenheten besluttet Kari Rune Rutiner for å møte publikum utarbeidet Plan for videreføring av informasjonsarbeidet i driftsfasen Plan for videreføring av opplæringsarbeidet i driftsfasen Helhetlig plan for drift av vergemålsenheten er utarbeidet og iverksatt Kari Resepsjonsansatte Bg ovfm, Gunnhild, Ann Irene Sentralt prosjekt, Kari Kari/Rune 10. UNDERSKRIFT (godkjent plan) (ajourført plan) (ajourført plan) Rune Fjeld/Kari Tepstad Utvær (s) Prosjekteier/-ansvarlig Sørevik (s) Prosjektleder Side 14 av 14

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet Vergemålsreformen Prosjektleder Oddbjørn Vassli Hedmark 24. mai 2012 Nøkkeltall om vergemål Om lag 50.000 personer har vergemål (1 % av befolkningen) 2/3 voksne 1/3 barn Nesten like mange verger som vergemål

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemålsreformen. Status i Møre og Romsdal. v/rådgiver Hilde Kristin Haugen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemålsreformen. Status i Møre og Romsdal. v/rådgiver Hilde Kristin Haugen Vergemålsreformen Status i Møre og Romsdal v/rådgiver Hilde Kristin Haugen Bakgrunn: Ny vergemålslov ble vedtatt i Stortinget våren 2010 Statsbudsjettet 2013: Regjeringen foreslår å bevilge 176,6 millioner

Detaljer

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 1750 verger og nesten 2.000 vergemål i Oppland Regionfordelt antall vergemål Lillehammer 410 Midt dalen 94 Nord dalen 188 Valdres 245 Gjøvik 679 Hadeland 341

Detaljer

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN JANUAR 2013 1 Hva betyr det for meg som hjelpeverge at ny vergemålslov trer i kraft? Når ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013, vil det ikke

Detaljer

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen v/anne-mari Kirkevold Rustan, Mette Lie-Haugen og Elisabeth Solberg Dagsorden for informasjonsmøtet Generelt om Fylkesmannen og status for

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA. Oppdatert 23. mai 2013

Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA. Oppdatert 23. mai 2013 Prosjektplan Informasjonssenterprosjektet SA Oppdatert 23. mai 2013 Innhold PROSJEKTMANDAT Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Hovedmål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetoden... 3 Ressurser... 4 Avgrensninger... 4

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nasjonalt mål: Plan for opplæring Alle verger og hjelpeverger skal 1) ha fått informasjon om vergemålsreformen 2) gjennomført

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014. Statens sivilrettsforvaltning

Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014. Statens sivilrettsforvaltning Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014 Statens sivilrettsforvaltning FORORD Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ble etablert som sentral vergemålsmyndighet da vergemålsreformen trådte i kraft 1. juli

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot.

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Regionalt Nyhetsbrev Nr 2/02/09 Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Fra den nasjonale prosjektledelsen kom det for en tid siden forespørsel om Helse Midt-Norge generelt og

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett) Statusrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: Se pkt 1. Gruppeleder: Måleansvarlig: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer

Detaljer

Addendum nr. 1 til Sentral Vergemålsmyndighets Regelbok for plasseringsordning av Vergemålsmidler i Bank

Addendum nr. 1 til Sentral Vergemålsmyndighets Regelbok for plasseringsordning av Vergemålsmidler i Bank ADDENDUM NR. 1 TIL SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING AV VERGEMÅLSMIDLER I BANK INNHOLD 1. Introduksjon... 2 2. Produkter og produkttilbud... 2 2.1. Antallet Produkter en skal

Detaljer

Vergemål for utviklingshemmede

Vergemål for utviklingshemmede Vergemål for utviklingshemmede Særlig om vergens oppgaver og kompetanse Fagnettverk Nord 18.03.15 Målsetting for reformen Sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd,

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Odd Harald Mork Trude Jansen Asskildt Renate Skarstad Ingrid Renolen Oda Bjørge Bringa Anette Brenden Sturla Huse Aud Helen Hølmen Berit Siring Torsbakken Annichen

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett) Sluttrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: 5 Gruppeleder: Måleansvarlig: Gruppemedlemmer: Veileder: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Endringer i kommuneloven 1. juli 2013 Rapporteringsplikt i årsberetningen: I kommuneloven 48 nr 5 innføres det et

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI â INNSTILLING TIL KOMITÉ FOR BYUTVIKLING

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Vergemålsreformen. sentrale trekk og kommunale oppgaver i forbindelse med reformen

Vergemålsreformen. sentrale trekk og kommunale oppgaver i forbindelse med reformen Vergemålsreformen sentrale trekk og kommunale oppgaver i forbindelse med reformen Vergemålsreformen noen sentrale trekk Vergemålsreformen: rettslige og organisatoriske endringer som skal gjennomføres i

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen Saksbehandler: Elin Lånkan Deres ref.: Vår dato: 23.05.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: fmntell@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/121 Arkivnr: 755 Alle overformynderiene Alle kommunene

Detaljer

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011 Kristinelundveien 6 Havnegata 20 Pb. 3190 Elisenberg 7010 Trondheim 0268 Oslo E-post: sensus@sensus.no Web: www.sensus.no Tlf: 40 00 58 96 Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse 2011 Roller Navn Telefon

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Prosjektdirektiv for Prosjektnavn Nye NAV Sandefjord Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Oppdragsgiver Prosjekteier Fellesnemnda SAS og Fylkesdirektør NAV Vestfold Hanne Knudsen Sedberg

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

I disse bunkene ligger restene av regjeringens digitale flaggskip

I disse bunkene ligger restene av regjeringens digitale flaggskip 8 // NYHETER BERGENS TIDENDE LØRDAG 11. APRIL 2015 DRUKNER I PAPIR: Bunkevis med sakene til samfunnets svakeste lastes i en tralle hos Fylkesmannen i Hordaland. Fra v. avdelingsdirektør Kari Tepstad Utvær,

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud November 2008 Hei alle foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud! Om kun få uker er det jul og snart også nytt år det er ikke lett

Detaljer

Nasjonal plan Tilbud ut i fra behov Sertifisering Kom i gang

Nasjonal plan Tilbud ut i fra behov Sertifisering Kom i gang Opplæringsplan 2011 Nasjonal plan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram som skal bidra til å sikre lik praksis, samt effektive og gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e- læringskurs,

Detaljer

Fellesnemnda 8.des 2015

Fellesnemnda 8.des 2015 Fellesnemnda 8.des 2015 Orientering fra møte i ansettelsesutvalget 24.11 Prosjektleders orientering Ansettelsesutvalget 24.11 Premisser for rekruttering av nye Sandefjord kommunes øverste ledelse Prosess

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Prosjektplan Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012 Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Bakgrunn I statsbudsjettet for 2011 står det at Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet

Detaljer

Gjøvik Kommune. Sluttrapport. Forberedelse for påkobling på Norsk Helsenett

Gjøvik Kommune. Sluttrapport. Forberedelse for påkobling på Norsk Helsenett Gjøvik Kommune Sluttrapport Forberedelse for påkobling på Norsk Helsenett 5. Juni 2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

Status for integrasjonen. Økern, 22. januar 2010

Status for integrasjonen. Økern, 22. januar 2010 Status for integrasjonen Økern, 22. uar Overordnet prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering

Detaljer

Meldal Kommune. Sluttrapport

Meldal Kommune. Sluttrapport Meldal Kommune Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Opplæringsplan 2011. Tilbud ut i fra behov Opplæringsplanen vil bli revidert årlig etter innspill fra pasientreisekontorene i de fire helseregionene.

Opplæringsplan 2011. Tilbud ut i fra behov Opplæringsplanen vil bli revidert årlig etter innspill fra pasientreisekontorene i de fire helseregionene. Opplæringsplan 2011 Nasjonal plan Pasientreiser ANS skal tilby et nasjonalt opplæringsprogram som skal bidra til å sikre lik praksis, samt effektive og gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e- læringskurs,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Dato Aktivitet Ansvar 2015 Januar

Dato Aktivitet Ansvar 2015 Januar Dato Aktivitet Ansvar 2015 Januar Februar 12. februar 17. februar 25. februar 24. februar 27. februar Prosjektgruppe kl. 09.00-13.00 Sammenstille tilskuddsmidlene! Mandat, roller og møteplan Hva skjer

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Nettverk for tilskudd

Nettverk for tilskudd Nettverk for tilskudd Økonomiregelverkets krav om fastsetting av regelverk 27.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Dagens program 09.00 09.40 Hvorfor skal vi ha et regelverk? Økonomiregelverkets

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

VERGEMÅL INFORMASJON

VERGEMÅL INFORMASJON VERGEMÅL INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR TRØNDELAG 2014 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål Personer under myndighetsalder 18 år Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

Skjoldtunet sykehjem

Skjoldtunet sykehjem REDUKSJON AV FALL I SYKEHJEM Skjoldtunet sykehjem Kjersti Øpstad Sønneve Teigen SKJOLDTUNET PILOT Skjoldtunet pilot fra Bergen kommune i Pasientsikkerhetskampanjen i TRYGGE HENDER Hordaland: Os kommune,

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

FOLLO BYGGETILSYN Felles tilsynskontor for kommunene Ski, Oppegård, Nesodden, Ås, Frogn og Enebakk.

FOLLO BYGGETILSYN Felles tilsynskontor for kommunene Ski, Oppegård, Nesodden, Ås, Frogn og Enebakk. FOLLO BYGGETILSYN Felles tilsynskontor for kommunene Ski, Oppegård, Nesodden, Ås, Frogn og Enebakk. Dato 06.01.2009 Rev. nr 3 ArkivsakID Godkjent dato av Utarbeidet av Follo byggetilsyn Sign: hpg Dokumenthistorikk

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer