Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret."

Transkript

1 Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge ute i verden som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. Lokalt initiativ og tett oppfølging er avgjørende. Utdanningshjelpen tar utgangspunkt i lokale muligheter, jobber med lave kostnader, i liten skala og mot direkte resultater. 2: STRUKTUR Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtets primære funksjon er å utpeke styret, men skal også få fullt innsyn i årsmelding, godkjenne revidert regnskap, fastsette kontingent, vedta budsjett og behandle andre saker på agendaen. For stemmegivning etc, se vedtekter. Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene, med et hovedansvar for økonomi og legal drift i henhold til formålet. Styret kvalitetssikrer foreningens virksomhet. Styrets rolle er tilbaketrukket og fungerer konsulterende, strategisk og kontrollerende. Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Hvert prosjekt ledes av en prosjektleder og avhengig av prosjektets omfang, en oppnevnt prosjektstyringsgruppe. Prosjektstyringsgruppa, som i mange tilfeller vil kunne være styret, vil sammen med prosjektleder stå rimelig frie i utførelsen av prosjektet, så lenge dette utføres i henhold til øvrige retningslinjer. Medlemsgruppa, er et forum for folk som vil bidra til våre prosjekter som frivillige, være konsulterende eller bare følge med på hva som skjer. 3 ANSVARSOMRÅDER 3.1 Årsmøtet 3.2 Styret 3.3 Daglig Leder 3.4 Prosjektledere - 1 -

2 3.5 Medlemmer 3.1 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtets primære funksjon er å utpeke styret, men skal også få fullt innsyn i årsmelding, revidert regnskap, vedtektsendring, vedta budsjett og behandle andre saker på agendaen. Det vises for øvrig til vedtekter Styrets instruks Generelle plikter og ansvarsområder Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene og består av formann og styremedlemmer. Styret har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. Kvalitetssikre årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for foreningen og de enkelte prosjekter, før dette fremlegges årsmøtet. Påse at informasjonsplikten overfor det offentlige blir opprettholdt. Påse at styrevedtak blir fulgt opp. Styret skal føre tilsyn med daglig ledelse og foreningens virksomhet forøvrig. Formannen skal påse at foreningen har en kompetent daglig leder og at foreningen blir forvaltet tilfredsstillende. Styret skal ikke ha honorar, men evt. utgifter i forbindelse med styrearbeidet skal dekkes av foreningen. Styremedlemmer kan også tildeles plasser i prosjektstyringsgrupper og ressursgrupper. Slike tileggsverv vil være frivillig for det enkelte styremedlem og kan etter avtale honoreres. Styremedlemmer skal normalt kunne besvare e-post og forespørsler innen tre arbeidsdager. Godkjenne økonomiske omdisponeringer. Godkjenne planer og retningslinjer. Ved vedtak skal styremedlemmene opptre med 100% enighet utad. Inkalling og forarbeid til styremøte Styremedlemmene skal motta innkalling innen rimelig tid, agenda og sakspapirer minst tre arbeidsdager før møtet avholdes. Det legges opp til fullført saksbehandling i beslutningssaker. Agendaen kan bestå av følgende sakskategorier 1) Formalia, 2) Oppfølgingssaker, 3) Beslutningssaker, 4) Orientering og diskusjon og 5) Eventuelt. Styremedlemmene skal bestrebe å få meldt inn alle saker til møteinkaller i god tid, slik at vi unngår unødig tid på eventuelt. Agendaen skal følge samme saksnummer-system som referatet / møteboka. Om ikke annet er avtalt, vil DL være møteinkaller. Alle styremedlemmer kan legge frem saker, men saker bør innmeldes til møteinkaller og være saksbehandlet med beslutningsforslag innen fristen

3 Styremøtet Styrets formann vil lede styremøtet om ikke annet er avtalt. DL vil føre protokoll dersom ikke annet er avtalt. Styret gjør vedtak i møte, det legges opp til konsensus. Ved uenighet blir det avstemming, ved stemmelikhet gjelder det som formannen har stemt for. Er formannen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for. Styret skal føre møtebok med fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder foreningen. Tid og sted for møtene skal gå frem av boken. Styret underskriver og godkjenner referat/møtebok under pkt. 1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte ved neste møte. Referatet sendes imidlertid så snart det er klart via mail til styremedlemmene. Saksnummeret er på fire siffer føres som følger: For hver sak opprettes et saksnummer som følger saken videre i all behandling. Første siffer angir år, måned, de to neste saksnummer denne måneden. Protokolltilførsel: brukes når en synes vedtaket er fundamentalt galt eller når en ønsker å fraskrive seg ansvar. Styremedlemmet må selv formulere protokolltilførselen før votering. Styrets tidsperspektiv Fortiden, i form av kjennskap til og godkjenning av rapporter og utførte oppdrag. Nåtiden, i form av oppfølging av beslutningssaker og statusrapporter. Fremtiden, i form av langsiktig og strategisk tenkning, godkjenning av nye prosjektplaner og budsjetter. Styrets saksperspektiv Styret skal være givers / medlemmenes garantist for at foreningen og dens prosjekter drives på tilfredsstillende måte. Styret skal derfor legge retningslinjer for prosjekter og drift, og kontrollere at dette blir overholdt og er i samsvar med norsk lov og praksis. Daglig Leder Daglig leder har det samlede ansvar daglig virksomhet i foreningen: sikre grunnlag for drift, påse forsvarlig regnskapsføring, rapportering til styret og medlemmer, rekruttering, samt generell PR og Internet. DL s rolle kan beskrives som foreningens motor og initiativtager. Daglig leders hovedfokus skal imidlertid være å skape best mulige rammebetingelser for prosjektlederne, hjelpe til på en best mulig måte. DL står fritt til å trekke inn relevant ekspertise til å løse sine oppgaver. Daglig leder koordinerer prosjektenes drift gjennom AU. Daglig leder fungerer også som foreningens kontaktperson, og koordinerer virksomhetens korrespondanse med eksterne partnere

4 Daglig leder har ellers det ansvar han/hun er pålagt i følge loven og direkte av styret og er stiftelsens kontaktperson utad. Rapportering til styret På styremøtene og ved spesielle hendelser, underrette styret om stiftelsens virksomhet og økonomiske stilling. Fremlegge forslag til årsoppgjør og beretning. Utarbeide forslag til budsjett for foreningen. Innkalling og forberedelse til styremøter, samt referater og etterarbeid dersom annet ikke er avtalt. Fremlegge organisasjonssaker av vesentlig betydning, herunder saker fra eventuelle underlagte prosjekter. Underrette om ethvert uvanlig forhold i virksomheten. Daglig leder er også ansvarlig for å ta vare på all relevant korrespondanse (intern og ekstern). Vedtaksoppfølging: Daglig leder skal iverksette styrets vedtak, og påse at foreningens ansatte og andre involverte får tilstrekkelig informasjon om vedtakene og følger disse Arbeidsutvalg, AU Arbeidsutvalget (AU) består av prosjektleder for hvert prosjekt og ledes av Daglig leder. I AU deles erfaringer fra de ulike prosjekter, og felles innsats koordineres. AU er i stor grad fristilt for selvstendige beslutninger, men styret skal til enhver tid være orientert ved avvik fra plan eller retningslinjer Prosjektleders ansvarsområder Prosjektleder rapporterer til Daglig leder, men er i stor grad fristilt, både med hensyn til ansettelser, forslag til prosjektplaner og faktisk implementering lokalt. Daglig leder skal imidlertid være informert, som igjen rapporterer vesentlig info til styret. Arrangementer og innsamlinger i Norge kan også gjennomføres separat, såfremt dette er koordinert i AU. Planlegging og budsjettering av prosjektet i samarbeid med AU og i henhold til retningslinjer. Gjennomføre prosjektet i henhold til budsjett og prosjektplan. Anskaffelse av utstyr til de ulike aktiviteter i henhold til prosjektplan Ansettelser / avsettelser i henhold til prosjektplan Koordinere evt. samarbeid med lokale organisasjoner. Utvikle prosjektene i samarbeid med mottagergruppen Bindeledd til AU - 4 -

5 Ansvarlig for PR for eget prosjekt, herunder ansvarlig for oppdatering av prosjektinformasjon på nett. Utarbeide prosjektplan med klare mål, budsjett og rapporter Medlemmenes rolle Et forum for interesserte som vil bidra til våre prosjekter som frivillige, være konsulterende eller bare følge med på hva som skjer. Alle medlemmer får tilsendt nyhetsbrev og annen informasjon. Alle medlemmer kan komme med forslag til nye prosjekter ol. Utdanningshjelpen vil kontakte medlemmer for støtte til mindre oppdrag eller konsultasjoner. Medlemmer i ressursgruppa vil kunne bistå konsulterende og også opptas i styret eller prosjektstyringssgrupper dersom de er egnet for oppgaven. Vi vil bruke medlemmene aktivt! - 5 -

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub Denne instruksen har som formål å angi Hovedstyrets oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

De norske pinsemenigheters ytremisjon

De norske pinsemenigheters ytremisjon De norske pinsemenigheters ytremisjon Org.nr. 982 565 154 I n n e h o l d e r : Side 2 Side 4 Side 11 Statutter Retningslinjer for Organisasjonen Retningslinjer for Misjonstjeneste Oppdatert etter årsmøtet

Detaljer

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13)

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13) INSTRUKS FOR STYRET OG DAGLIG LEDER I MOELVEN INDUSTRIER ASA, foretaksnr. 914348803 Gjeldende fra styremøte 27. januar 2015. Formålet med styreinstruksen er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer