Årsmelding for vergemålsområdet Statens sivilrettsforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014. Statens sivilrettsforvaltning"

Transkript

1 Årsmelding for vergemålsområdet Statens sivilrettsforvaltning

2

3 FORORD Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ble etablert som sentral vergemålsmyndighet da vergemålsreformen trådte i kraft 1. juli En av oppgavene til den sentrale vergemålsmyndigheten er å utarbeide en årsmelding der det gis en løpende vurdering av vergemålsområdet. Årsmeldingen skal gjøres offentlig tilgjengelig. Med dette legger Statens sivilrettsforvaltning fram sin første årsmelding. Årsmeldingen fokuserer på problemstillinger og utfordringer i forbindelse med oppstarten av reformen. Dette har sammenheng med at det viktigste i oppstartsperioden har vært å bidra til at fylkesmannsembetene fikk etablert seg som førstelinje og SRF som sentral vergemålsmyndighet. I senere årsmeldinger kan det være aktuelt å gå nærmere inn på mer tematiske analyser på utvalgte områder, som bidrag til videre utvikling av vergemålsområdet. Det er ingen tvil om at det har vært en krevende oppstartsperiode både for fylkesmennene og Statens sivilrettsforvaltning. Det er lagt ned en stor arbeidsinnsats og mye godt arbeid, men etableringen av fagområdet har likevel kommet noe kortere enn jeg kunne håpe. At dataapplikasjonen ikke har fungert tilfredsstillende, har preget oppstarten og er fremdeles en utfordring. Oslo, 8. juni 2015 Anne Pauline Jensen direktør 3

4 Innhold FORORD INNLEDNING Bakgrunn for reformen Aktørene på vergemålsområdet FYLKESMANNENS VIRKSOMHET Vergemålsområdet andre halvår Vergemålsområdet STATENS SIVILRETTSFORVALTNINGS VIRKSOMHET I Klage- og tilsynsvirksomheten System for etatsstyring og tilsyn Statistikk og styringsinformasjon Opplæring, informasjon, veiledning og faglig samhandling Kapitalforvaltning Kontakt med brukerorganisasjoner AVSLUTNING GJENNOMFØRTE EMBETSBESØK, STYRINGS- OG FAGMØTER SAMT ANDRE MØTER 16 4

5 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for reformen Det sentrale siktemålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og voksne som ikke kan handle på egen hånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkeltes verdighet og integritet (jf. Ot.prp. nr. 110 ( ) Om lov om vergemål). Vergemålsloven av 1. juli 2013 erstattet umyndiggjørelsesloven fra 1898 og vergemålsloven fra Formålet med revisjonen av vergemålslovgivningen var å sørge for økt rettssikkerhet, økt rettslikhet og økt kvalitet i vergemålsforvaltningen. Fylkesmannen i hvert fylke overtok ansvar og oppgaver fra de tidligere overformynderiene i kommunene. Lokal vergemålsmyndighet ble dermed redusert fra 420 til 18 enheter. Statens sivilrettsforvaltning ble samtidig oppnevnt som sentral vergemålsmyndighet, med ansvar for blant annet klagesaksbehandling, tilsyn med og etatsstyring av vergemålsområdet. Vergemålsreformens verdigrunnlag er knyttet tett opp til de verdier som ligger i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 1. Loven skal forstås og praktiseres i lys av de samfunnsmessige endringer og den internasjonale utviklingen i bevissthet og holdninger overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er bl.a. et bærende prinsipp at mandatet til vergen skal tilpasses behovet til den som trenger verge og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Medbestemmelsesretten til personer med verge står sterkt i den nye reformen. 1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ble vedtatt i FN 13. desember Norge undertegnet konvensjonen 30. mars 2007, som ble ratifisert da vergemålsloven trådte i kraft 1. juli

6 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING RVALTNING ÅRSMELDING FOR VERGEMÅLSOMRÅET MRÅET Aktørene på vergemålsområdet Figur 1 Aktører på vergemålsområdet Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig departement for vergemålsområdet, og har vært ansvarlig for vergemålsreformen og utvikling av vergemålsapplikasjonen. Justis- og beredskapsdepartementet har delegert oppgaver knyttet til etatsstyringen av fylkesmennene til Statens sivilrettsforvaltning. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har direktoratsfunksjon som sentral vergemålsmyndighet. SRF behandler bl.a. klager over fylkesmannens vedtak og fører tilsyn med fylkesmannens oppgaver etter vergemålsloven. SRF har også ansvar for å forhandle med banker som skal benyttes til plassering av vergemålsmidler. Videre har SRF oppgave som etatsstyrer av fylkesmennene på vergemålsområdet, og skal overta forvaltningsansvaret for vergemålsapplikasjonen når Justis- og beredskapsdepartementet formelt har godkjent applikasjonen. Fylkesmannen Fylkesmannen behandler saker etter vergemålsloven i første instans. Det innebærer blant annet å oppnevne verger og gi vergene nødvendig opplæring, veiledning og bistand. Fylkesmannen oppnevner også representanter for enslige mindreårige asylsøkere, midlertidige idige verger (setteverger) for voksne og for barn ved for eksempel dommeravhør. Finansielle eiendeler over 2G, som eies av personer under vergemål, skal som hovedregel forvaltes av Fylkesmannen, og det må søkes fylkesmannen om blant annet bruk av kapital, kjøp og salg av fast eiendom, arveforskudd m.m. 6

7 Videre behandler fylkesmannen søknad om utgiftsdekning og godtgjøring til verger, og foretar utbetaling dersom vergen skal ha godtgjøring betalt av staten. Verger Alle voksne personer som ikke selv har verge, kan oppnevnes som verge. Den som oppnevnes som verge, må være egnet for vervet og må samtykke i oppnevningen. I de fleste tilfellene oppnevnes familiemedlemmer eller andre nærstående personer. Fylkesmannen kan også engasjere faste verger som kan ta på seg ansvar for flere vergemål. I tilfeller hvor vergeoppdraget tilsier det, kan det være aktuelt å oppnevne advokater. Verger kan ha krav på godtgjøring for arbeidet som verge, og har rett til å få dekket nødvendige utgifter i forbindelse med vergeoppdraget. Godtgjøring og utgifter dekkes som hovedregel av den som har verge, med mindre han eller hun har inntekt og formue som er lavere enn en bestemt sats 2. I slike tilfeller utbetaler fylkesmannen godtgjøringen. Personer med verge Voksne, dvs. personer over 18 år, kan få oppnevnt verge dersom han eller hun på grunn av sinnslidelse, demens, psykisk utvikling, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser 3. Personer som skal få oppnevnt verge, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge med mindre han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. Det å få oppnevnt en verge innebærer at man får hjelp til de gjøremål man trenger hjelp til å utføre, slik at man kan fungere på linje med andre personer i samfunnet. Vergemålet skal tilpasses det behovet personen har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til personens vilje, og dersom personen ikke er fratatt rettslig handleevne, kan han eller hun motsette seg at vergen gjennomfører disposisjoner vedkommende selv ikke ønsker. Personer som ikke har fylt 18 år regnes som mindreårige, og kan ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler med mindre noe annet er særlig bestemt. Verge for en mindreårig er den som har foreldreansvar for den mindreårige. Den som har foreldreansvar, må selv være myndig. Hvis den mindreårige er uten fungerende verge, skal fylkesmannen oppnevne ny eller midlertidig verge for den mindreårige. 4 Enslige mindreårige asylsøkere Barn, dvs. personer under 18 år, som kommer alene til Norge og søker asyl, kalles enslige mindreårige asylsøkere. De har krav på å få oppnevnt representant når foreldre eller andre med foreldreansvar ikke befinner seg i landet, eller disse ikke er i stand til å utøve foreldreansvaret. Representanten skal ivareta den mindreåriges interesser i asylsaken og ellers utføre de oppgaver som tilkommer en verge i henhold til annen lovgivning. 5 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har av SRF fått delegert et særlig veilednings- og opplæringsansvar for disse representantene. 2 Beløpet framgår av vergeforskriften 19 3 Vergemålsloven 2 og 20 4 Vergemålsloven 8, 9 og 16 5 Utlendingsloven kapittel 11 A 7

8 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING RVALTNING ÅRSMELDING FOR VERGEMÅLSOMRÅET MRÅET Interesse-/brukerorganisasjoner Interesse- og brukerorganisasjoner er gitt en rolle på vergemålsområdet et og SRF gjennomfører jevnlige møter med disse. Det er særlig Norsk forbund for utviklingshemmede som har engasjert seg i vergemålsreformen. 2 FYLKESMANNENS VIRKSOMHET 2.1 Vergemålsområdet andre halvår 2013 Da vergemålsreformen trådte i kraft, ble om lag vergemål fra de tidligere overformynderiene i kommunene overført til fylkesmennene. Samtidig ble om lag kapitalkontoer med til sammen om lag 13 milliarder kroner overført fra overformynderienes forvaltning til fylkesmannens forvaltning. I forkant var det gjennomført omfattende opplæring i fylkesmannsembetene både faglig og på det nyutviklede saksbehandlingssystemet, vergemålsapplikasjonen ARVE. Fylkesmennene behandlet over dokumenter knyttet til vergemålsområdet i Det ble opprettet nye vergemål for voksne og avsluttet saker. I tillegg ble det oppnevnt i overkant av setteverger, midlertidige verge eller representanter for enslig mindreårige asylsøkere. Overføringen av midler fra overformynderiene til fylkesmennene fortsatte utover høsten, og ved utgangen av 2013 hadde beløpet økt til om lag 14 milliarder kroner. 12 % 7 % Vedtak om opprettelse av vergemål/oppnevning av midlertidig verge Endre/avslutte vergemål 54 % 12 % Vedtak om bruk av kapital, kjøp/salg av fast eiendom, forskudd på arv, gave m.m. Opprette kapitalkonto 11 % 4 % Vedtak om godtgjøring til verger Øvrig saksbehandling / behandling av innkomne og utgående dokumenter. Figur 2 Vedtak og saksbehandlingsaktiviteter på vergemålsområdet 2. halvår 2013 Figur 2 viser fordelingen av vedtak og øvrige oppgaver på vergemålsområdet i Over halvparten av gjennomførte saksbehandlingsaktiviteter gjaldt behandling av innkomne og utgående dokumenter som er knyttet til vergemålssaker, uten at de kan kategoriseres inn under de enkelte vedtaksprosessene. Dette kan være dokumenter som enten er relatert til tidligere vedtak eller som av andre grunner ikke naturlig hører inn under pågående vedtaksprosesser. Oppstarten var sterkt preget av at vergemålsapplikasjonen ikke fungerte som forutsatt. Systemet feilet, og fylkesmennene måtte etablere manuelle løsninger for å sikre at 8

9 nødvendige oppgaver ble gjennomført. Samtidig var påtrykket av henvendelser til den nye førstelinjetjenesten betydelig. Det tok lang tid å behandle saker, og restansene økte. ARVE var ustabil hele det første halvåret. Systemfeil førte til at mange saksbehandlingsoppgaver/-aktiviteter feilet og forsvant fra saksbehandlers oppgaveoversikt, men ble hengende igjen som restanser i systemet. I mange tilfeller ble oppgavene opprettet og behandlet på nytt. Dette har gitt seg utslag i oppblåste restansetall i statistikken. I løpet av høsten 2014 og våren 2015 har fylkesmennene i samarbeid med SRF jobbet målrettet for å få oversikt over og redusere disse fiktive restansene. Justis- og beredskapsdepartementet / SRF startet å innhente data fra vergemålsapplikasjonen systematisk først fra mars Det er derfor ikke mulig å tallfeste restanseutviklingen nøyaktig det første halvåret. 2.2 Vergemålsområdet 2014 Utfordringer Fylkesmennene melder gjennomgående i årsrapportene for 2014 om fortsatt store utfordringer på vergemålsområdet. Det er naturlig nok ulikheter mellom embetene på de forskjellige områdene, men i hovedsak skyldes utfordringene tre faktorer. Vergemålsområdet har vist seg å være betydelig mer ressurskrevende enn først antatt. Det håndteres store mengder dokumenter, og enkelte fylkesmannsembeter melder at opp mot halvparten av inngående dokumenter i embetet gjelder vergemål. Vergemålsapplikasjonen fungerer fortsatt ikke tilfredsstillende, og løsningen er lite brukervennlig. Konsekvenser av utfordringene er blant annet at flere av embetene ikke har tilstrekkelig kapasitet til å kontakte dem som skal få opprettet vergemål, noe som kan gå ut over kvaliteten i saksbehandlingen og rettssikkerheten til den enkelte. Saksbehandlingstiden varierer mellom sakstyper og embeter. Flere embeter mener saksbehandlingstiden blir for lang på enkelte sakstyper. Begrensede ressurser og stor pågang fra publikum har ført til at flere embeter har begrenset tilgjengeligheten overfor brukere til faste telefon- og besøkstider. Pålagte oppgaver har også blitt nedprioritert til fordel for ordinær saksbehandling. Dette gjelder for eksempel gjennomgang og oppdatering av vergeregister og utbetaling av midler på kapitalkonto med saldo under 2G 6. Mange embeter uttrykker også at det blir for lite tid til å drive tilfredsstillende opplæring av verger. For å ivareta nødvendig oppgavegjennomføring, har fylkesmennene omprioritert ressurser fra andre avdelinger og benyttet en stor andel midlertidig ansatte. Som en følge av utfordringene melder embetene om en krevende ressurssituasjon. Fra flere embeter stilles det også spørsmål ved om grunnfinansieringen av vergemålsområdet var riktig. Til tross for utfordringene det rapporteres om, melder fylkesmennene gjennomgående at rettsikkerheten og rettslikheten har økt sammenlignet med tidligere ordning ut fra de parameterne de er bedt om å rapportere på. Mange uttrykker at de har tro på en velfungerende vergemålsforvaltning, og at vergemålsområdet har utviklet seg i riktig retning siden oppstarten. De største utfordringene knyttet til ARVE har avtatt i løpet av 2014, og det oppstår betydelig færre feil som følge av ustabilitet i systemet. 6 G = folketrygdens grunnbeløp, som utgjør kroner per år i perioden

10 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING RVALTNING ÅRSMELDING FOR VERGEMÅLSOMRÅET MRÅET Fylkesmannens saksbehandlingsaktiviteter Fylkesmennene har arbeidet målrettet med å få kontroll over restansesituasjonen. Antallet vergemål økte i løpet av året, og ved årsskiftet var det registrert i overkant av vergemål på landsbasis. I tillegg har midlene som fylkesmannen forvalter på vegne av personer med verge, økt til om lag 17 milliarder kroner fordelt på kapitalkontoer. Figur 3 Vedtak og saksbehandlingsaktiviteter på vergemålsområdet 2014 I løpet av 2014 registrerte fylkesmannen nesten inngående dokumenter som gjaldt vergemålsområdet. Figur 3 viser at andel vedtak som gjelder godtgjøring til verger, har økt sammenlignet med antall søknader om fylkesmannens samtykke til bruk av kapital m.m. og antall opprettede vergemål. Andel saksbehandlingsaktiviteter som ikke er direkte knyttet til enkeltvedtak har også økt fra 2013 til Fylkesmennene har rapportert at det er benyttet til sammen 220 årsverk på vergemålsfylkesmennene rapporterer at de har gjennomført opplæring av faste eller nye verger i løpet av Embetene har organisert opplæringen på ulike måter og innholdet i opplæringen kan variere mellom fylkesmannsembetene. De fleste embetene har området i Opplæring av verger og representanter Alle gjennomført årlige eller halvårlige vergesamlinger, og enkelte har etablert rutiner for individuelle samtaler med nye verger. Store geografiske avstander er en utfordring i flere fylker når det gjelder å gi alle verger et tilfredsstillende tilbud om opplæring og veiledning. Vergene har tilgang på e-læringsprogram og informasjonsmateriell gjennom vergemålsportalen Fylkesmannen i Oslo og Akershus har av SRF fått delegert et særskilt ansvar for veiledning og opplæring av representanter for enslige mindreårige asylsøkere. I november

11 arrangerte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et seminar for alle fylkesmannsembeter hvor enslige mindreårige asylsøkere var tema. Gjennomgang av vergeregnskaper Alle verger med regnskapsplikt skal årlig sende inn vergeregnskap. Fylkesmannen skal følge opp at alle leverer komplett regnskap, og skal kontrollere minimum 15 prosent av regnskapene. Det skal avgis rapport til SRF i etterkant. Firmaet EY er valgt som ekstern revisor i vergemålsordningen. EY besøkte fire embeter i 2014 og skal besøke samtlige embeter i EY avgir årlig en uavhengig bekreftelse til SRF om hvorvidt fylkesmannens internkontroll når det gjelder kontroll av vergeregnskaper er i samsvar med lovverk og instrukser. Revisjonen skal ikke bekrefte at vergeregnskapene i seg selv er korrekte, men at internkontrollsystemet hos fylkesmannen sikrer en forsvarlig forvaltning av midler for personer med verge. EY leverte høsten 2014 en attestasjon med negativ konklusjon for første vergeregnskapsår, dvs Eksempel på funn som medførte negativ konklusjon, var at regnskap hadde blitt godkjent av Fylkesmannen til tross for at innsendt regnskapsdokumentasjon var mangelfull. Det var ikke vesentlige forskjeller mellom embetene som ble kontrollert. I etterkant av revisjonen har SRF og fylkesmennene samarbeidet med revisor for å sikre bedre forståelse og klarere rutiner for kontroll av vergeregnskaper framover. 3 STATENS SIVILRETTSFORVALTNINGS VIRKSOMHET I Klage- og tilsynsvirksomheten Fra 1. juli desember 2013 mottok SRF 131 klagesaker og behandlet 96 saker. I 2014 mottok SRF 526 klagesaker, og det ble fattet 225 vedtak. Restansene økte fra 35 til 336 i løpet av året. Antall klagesaker i 2014 er vesentlig høyere enn anslagene i forkant av reformen, der det ble lagt til grunn ca klagesaker til SRF pr. år. Saksbehandlingstiden har økt fra 2-3 måneder ved begynnelsen av 2014 til 6-7 måneder ved utgangen av året. Figur 4 viser utviklingen i antall klagesaker i

12 Innkomne klager Behandlede klager Restanseutvikling Figur 4 Utvikling i restanser, innkomne og behandlede klagesaker i 2014 Høsten 2014 tok SRF i bruk ephorte som saksbehandlingsverktøy på klagesaker, fordi vergemålsapplikasjonen fortsatt ikke inneholder funksjonalitet for klagesaksbehandling. Det arbeides med å legge til rette for muligheten til å hente styringsdata fra ephorte, men det er p.t. ikke mulig å fastslå eksakt saksbehandlingstid og alder på restansene. Oversikten over restanser, antall innkomne og behandlede er basert på manuelle tellinger. SRF gjennomførte besøk til samtlige embeter i System for etatsstyring og tilsyn I 2014 har SRF fastsatt et system for etatsstyring av fylkesmennene. Systemet omfatter innspill til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med at det skal utarbeides fullmaktsbrev til fylkesmennene, gjennomgang av fylkesmennenes årsrapport, styringsmøter i form av embetsbesøk/dialogmøter med minimum seks embeter årlig, samt et årlig felles styringsmøte for samtlige embeter i forbindelse med budsjettbehandlingen om høsten. Tilsynsvirksomheten med saksbehandlingen vil primært bli ivaretatt gjennom klagesaksbehandlingen, men det vil også bli gjennomført stikkprøvekontroller dersom det vurderes nødvendig og hensiktsmessig. Tilsyn med embetenes kontroll med vergeregnskap blir ivaretatt ved at ekstern revisor (EY), går igjennom embetenes internkontrollssystem for kontroll av vergeregnskap og foretar stikkprøver. 3.3 Statistikk og styringsinformasjon Hver måned publiserer SRF styringsinformasjon i ARVE hjelpesenter. Dette er en midlertidig løsning i påvente av at funksjonalitet for styringsrapporter i vergemålsapplikasjonen skal utvikles. 12

13 SRF bruker dataene til å følge med på utviklingen på vergemålsområdet fra måned til måned, både for enkeltembeter og på landsbasis. Fylkesmennene benytter dataene til intern styring. Fra flere hold er det etterspurt statistikk på restanser og saksbehandlingstid i løpet av Formålet med den ønskede statistikken er å følge med på oppstarten og utviklingen på vergemålsområdet. Det er imidlertid heftet unøyaktighet ved statistikken som hentes fra ARVE, bl.a. er mengden restanser overestimert på grunn av de systemfeilene som oppsto i 2013 og Når det gjelder gjennomsnittlig saksbehandlingstid, påvirkes denne av embetenes rutiner for innregistrering av dokumenter og eksterne faktorer som ventetid på dokumentasjon. På grunn av ulike rutiner for innregistrering av dokumenter, er ikke saksbehandlingstiden egnet til å sammenligne på tvers av embeter. Analyser av saksbehandlingstid er likevel av interesse når man sammenholder resultatene med embetets interne rutiner og ser utviklingen over tid innenfor det enkelte embetet. Saksbehandlingstiden kan også være et uttrykk for embetets prioriteringer mellom oppgaver/aktiviteter. Problematikken knyttet til ulik registreringspraksis vil bli løst når funksjonaliteten for å benytte dokumentets mottatt-dato er utviklet og implementert. 3.4 Opplæring, informasjon, veiledning og faglig samhandling I forkant av reformen utarbeidet SRF saksbehandlingsrutiner og gjennomførte opplæring av medarbeidere i fylkesmannsembetene. Med de utfordringer som oppsto ved oppstarten fokuserte SRF først og fremst på å veilede og bistå fylkesmennene etter behov. SRF etablerte i 2014 mer faste kanaler for å drive opplærings- og informasjonsvirksomhet overfor embetene, jf. tekstboks 1. Fagmøter/samlinger SRF skal årlig arrangere fagmøter/-samlinger for fylkesmennene hvor det tas opp ulike emner med både interne og eksterne foredragsholdere. Lovdata De første vedtakene i vergemålssaker fra SRF ble publisert på Lovdata høsten Publiseringen av vedtakene er en del av SRF sitt strategiske arbeid med å utvikle rettslikhet på vergemålsfeltet. FM-nett FM-nett skal brukes til å formidle blant annet prinsipielle saker, møtekalender, møtereferater, presentasjoner, rutiner, retningslinjer og styringssignaler på disse to områdene. Vergemålsportalen Vergemålsportalen er en informasjonsportal om vergemålsordningen. Den gir alle informasjon om ulike forhold vedrørende vergemål. Dette gjelder både juridisk informasjon, bankenes betingelser samt nyttige skjemaer for verger. FAVE I løpet av 2014 ble det vedtatt å etablere et fagforum på vergemålsområdet (FAVE). Hovedformålet med FAVE er å være et rådgivende organ på vergemålsområdet for juridiske problemstillinger. Dette er en arena for å kanalisere felles problemstillinger, utfordringer og utviklingsbehov mellom embetene og SRF. FAVE skal også bidra til læring og erfaringsutveksling mellom embetene, samt bidra til at SRF får best mulig beslutningsgrunnlag for saker som berører embetene. FAVE består av til sammen fire representanter; en fra hver region og to representanter fra SRF. Regionsamlinger SRF deltar regelmessig på de ulike regionnettverkenes samlinger. Dette er samlinger i de ulike regionene med fokus på erfaringsutveksling og drøftelse av ulike utfordringer i den daglige saksbehandlingen. Tekstboks 1 SRFs kanaler for informasjons- og opplæringsvirksomhet 13

14 3.5 Kapitalforvaltning Bankløsningen Det er nedfelt i lov og forskrift at midler over 2G som hovedregel skal forvaltes av Fylkesmannen. Slike midler skal plasseres i bank. Høsten 2012 ble det lyst ut en kvalifiseringsrunde, og 46 banker ble kvalifisert. Det er en del av vergeoppdraget å ta stilling til hvordan midlene som tas til forvaltning skal plasseres og vergene kan da velge mellom gitte produkter i de 46 bankene. Bakgrunnen for valg av modell er at personer med verge skal stilles så likt som mulig andre personer, samtidig som risiko for tap skal gjøres så liten som mulig. Fylkesmannen må gjøre de praktiske oppgavene knyttet til plasseringen. Forholdet mellom bankene, sentral vergemålsmyndighet og fylkesmannen er regulert i et eget dokument. 7 Vergeregnskapskontroller og revisors attestasjon Etter forskriften til vergemålsloven skal den sentrale vergemålsmyndigheten velge en nasjonal revisor som skal påse at fylkesmennenes internrevisjon og kontroll av vergeregnskapene er i samsvar med lov og forskrift. EY ble etter en anbudsrunde valgt som revisor og de startet sitt arbeid høsten Avtalen med EY varer 2,5 år med mulighet for forlengelse. Sikkerhetsfondet 8 I henhold til instruks fra Justis- og beredskapsdepartement skal nasjonalt sikkerhetsfond vergemål stå på en konto i Norges Bank. SRF er gitt fullmakt til å forvalte det nasjonale sikkerhetsfondet i tråd med vergemålsloven 101, nr. 6 og Prp. 46 L ( ). Det er ikke foretatt erstatningsutbetalinger fra fondet. 3.6 Kontakt med brukerorganisasjoner Før reformstart gjennomførte Justis- og beredskapsdepartementet møter med brukerorganisasjonene. SRF har etter at vergemålsreformen trådte i kraft gjennomført møter med interesseorganisasjoner, primært Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU). Norsk forbund for utviklingshemmede har i møtene vært særlig opptatt av at intensjonen med tilpasset mandat blir oppfylt. Organisasjonen har gitt uttrykk for at den mener fylkesmennene ikke er tilstrekkelig oppmerksomme på utviklingshemmedes behov. På bakgrunn av dette holdt organisasjonen innlegg på fagsamlingen som SRF arrangerte for fylkesmennene i mai Dokumentet er kalt «Regelboken». 8 Kommuner med fellesforvaltning avsatte årlig midler til et sikkerhetsfond. Når alle personer med verge ved reformstart hadde fått sine beregnede saldoer inn på nyopprettet kapitalkonto, så utgjorde sum restbeholdninger fra hver av disse kommunene Nasjonalt sikkerhetsfond. Totalt utgjør sikkerhetsfondet i overkant av 90 mill NOK. 14

15 4 AVSLUTNING Vergemålsreformen som en kvalitets- og holdningsreform, er fortsatt i en oppstartsfase. SRF opplever at fylkesmannen som førstelinjetjeneste har høye ambisjoner og har gjort sitt ytterste for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet og integritet ut fra de rammevilkår som har vært. SRF mener overordnet at rettssikkerheten og rettslikheten på vergemålsområdet har økt sammenlignet med tidligere ordning, og at det jevnt over er god kvalitet på den saksbehandlingen og de vurderingene som gjøres på feltet. Alle utfordringer knyttet til innholdet i reformen er ennå ikke løst, og fagområdet må utvikles videre framover. Det organisatoriske er i hovedsak på plass, og embetene opplyser at de i stor grad har fått rutiner på plass i løpet av Både hos fylkesmennene og i SRF er det imidlertid utfordringer med kapasitet og kompetanse. Arkiv- og saksbehandlersystemer har også bydd på store utfordringer som foreløpig ikke er løst. Med ny lov og ny forskrift oppstår det mange juridiske problemstillinger. Vergemålsreformen har foreløpig få rettskilder å benytte for å løse disse. SRF mener at det er viktig å høste noen erfaringer fra praktiseringen før det lages rundskriv om hvordan loven skal praktiseres. En oppgave framover er å utarbeide retningslinjer for praktisering av vergemålsregelverket der dette er hensiktsmessig. Det vil også være nødvendig å vurdere behov for endringer i bl.a. regelverket og ulike rutiner og systemer knyttet til vergemålsreformen. SRF vil anbefale Justis- og beredskapsdepartementet på egnet tidspunkt å gjøre en analyse av om grunnfinansieringen av vergemål var tilstrekkelig på bakgrunn av de erfaringer som nå er gjort. Antall vergemål har økt, antall klager er større enn forutsatt, antall dokumenter som skal behandles av embetene er større enn forutsatt og det har vært arbeidskrevende prosesser bl.a. knyttet til kontroll av vergeregnskap. I tillegg er det viktig å minne om at vergemålsreformen var ment å være en kvalitetsreform, slik at sentrale oppgaver knyttet til å heve kvaliteten i tjenestene for personer med verge, bør ivaretas. SRF har oppfattet at det gjennomgående har vært en krevende situasjon for embetene, som ikke bare skyldes utfordringer til oppstarten generelt og vergemålsapplikasjonen spesielt. 15

16 5 GJENNOMFØRTE EMBETSBESØK, STYRINGS- OG FAGMØTER SAMT ANDRE MØTER Embetsbesøk/styrings- og fagmøter Dato Fylkesmannen i Oslo og Akershus 21. januar 2014 Fylkesmannen i Hedmark 4. februar 2014 Fylkesmannen i Oppland 13. februar 2014 Fylkesmannen i Telemark 25. februar 2014 Fylkesmannen i Buskerud 18. mars 2014 Fylkesmannen i Vest-Agder 1. april 2014 Fylkesmannen i Aust-Agder 2. april 2014 Fylkesmannen i Nordland 23. april 2014 Fylkesmannen i Troms 24. april 2014 Fylkesmannen i Finnmark 25. april 2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 7. mai 2014 Fylkesmannen i Vestfold 2. september 2014 Fylkesmannen i Østfold 4. september 2014 Fylkesmannen i Hordaland 18. september 2014 Fylkesmannen i Rogaland 25. september 2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 15. oktober 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 16. oktober 2014 Fylkesmannen i Møre- og Romsdal 28. oktober 2014 Styringsmøte med fylkesmennene 28. januar 2014 Styringsmøte med fylkesmennene 11. november 2014 Statusmøte med fylkesmennene 12. september 2014 Fagmøte med fylkesmennene 20. mai 2014 Møte med bruker- og interesseorganisasjonene ble avholdt 5. februar og 26. november

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010 Ny vergemålslov Lov av 26. mars 2010 Formålet med ny vergemålslov Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål Profesjonalisere vergemålsforvaltningen Styrke arbeidet med

Detaljer

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Odd Harald Mork Trude Jansen Asskildt Renate Skarstad Ingrid Renolen Oda Bjørge Bringa Anette Brenden Sturla Huse Aud Helen Hølmen Berit Siring Torsbakken Annichen

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål PIO-senteret 02.05.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Fylkesmannen Fylkesmannen er Kongen og regjeringens representant i fylket Fylkesmannen får oppdrag fra de ulike fagdepartementene

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 FYLKESMANNEN I TROMS Justis- og sosialavdelingen Avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen tlf 77642040/41470466 Nils Aadnesen (fagansvar) tlf 77642064/94164933

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Vergemål Fagdag Kongsvinger 30.10.14 Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Agenda 1. Vergemålsreformen; bakgrunn, regelverk og organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Krav til å bli verge vergens

Detaljer

Årsmelding for vergemålsområdet 2015

Årsmelding for vergemålsområdet 2015 Årsmelding for vergemålsområdet 2015 FORORD Etter vergemålsforskriften skal SRF utarbeide en årsmelding hvor det gis en løpende vurdering av vergemålsområdet. Ved utgangen av 2015 hadde vergemålsreformen

Detaljer

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 Vergemålsreformen Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 1 Målet med loven Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) s. 1: «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Agenda for dagen Generelt om Fylkesmannen og status for vergemålsfeltet i dag Innledning om reformen og ny lov Vergemålene i ny lov Forvaltning

Detaljer

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 1750 verger og nesten 2.000 vergemål i Oppland Regionfordelt antall vergemål Lillehammer 410 Midt dalen 94 Nord dalen 188 Valdres 245 Gjøvik 679 Hadeland 341

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN JANUAR 2013 1 Hva betyr det for meg som hjelpeverge at ny vergemålslov trer i kraft? Når ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013, vil det ikke

Detaljer

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet

Vergemålsreformen. Prosjektleder Oddbjørn Vassli. Hedmark 24. mai 2012. Justis- og beredskapsdepartementet Vergemålsreformen Prosjektleder Oddbjørn Vassli Hedmark 24. mai 2012 Nøkkeltall om vergemål Om lag 50.000 personer har vergemål (1 % av befolkningen) 2/3 voksne 1/3 barn Nesten like mange verger som vergemål

Detaljer

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 Høringsnotat Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 FORSLAG TIL ENDRING I VERGEMÅLSFORSKRIFTEN 26 HEVING AV BELØPSGRENSEN FOR NÅR FYLKESMANNEN SKAL FORVALTE

Detaljer

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminnelige- og Agenda: nærstående verger i Vestfold Kl. 1800 Velkommen Kl. 1810 Kort om reformen, vergens mandat og

Detaljer

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem?

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Sør-Trøndersk Demensforum 2016 Juridisk rådgiver Hilde Hoff 2 Ny vergemålslov - Ny vergemålslov i kraft fra 1. juli 2013 (erstatter

Detaljer

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

Lov om vergemål av

Lov om vergemål av MIUH, Årsmøtet 27.oktober 2013 Lov om vergemål av 260310 Nils Olav Aanonsen avdelingsleder Avdeling for nevrohabilitering OUS Nils Olav Aanonsen Fagdag MIUH 271013 I kraft fra 010613 Lov om vergemål av

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemålsreformen ny lov om vergemål Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er vergemål? Det sentrale siktemålet med vergemålsloven er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som

Detaljer

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland VERGEKURS 2014 Erfaringer Utfordringer Alternativer til vergemål Vergens rolle og oppdrag Samtykkekompetanse Fylkesmannens samtykke Gaver og forskudd på arv Bruk av kapital Forvaltning Regnskap Godtgjøring

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen v/anne-mari Kirkevold Rustan, Mette Lie-Haugen og Elisabeth Solberg Dagsorden for informasjonsmøtet Generelt om Fylkesmannen og status for

Detaljer

Foreldrerollen og vergerollen

Foreldrerollen og vergerollen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Foreldrerollen og vergerollen - To sider av samme sak? Tom Skauge Pårørende SOR-konferansen 24-25 april Foreldrerollen

Detaljer

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Program Kort om vergens mandat og oppgaver Person med verges medbestemmelsesrett og samtykkekompetanse Rettslig handleevne

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nasjonalt mål: Plan for opplæring Alle verger og hjelpeverger skal 1) ha fått informasjon om vergemålsreformen 2) gjennomført

Detaljer

Vergemål for utviklingshemmede

Vergemål for utviklingshemmede Vergemål for utviklingshemmede Særlig om vergens oppgaver og kompetanse Fagnettverk Nord 18.03.15 Målsetting for reformen Sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv?

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Fylkesmannen i Østfold v/jorunn Syvertsen og Tone Aaland Svartveit 12. juni 2015 Dette skal vi snakke om: «Arbeidsfordeling»,

Detaljer

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande Hva er vergemål? Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter og i ulik grad ikke er i stand

Detaljer

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Hva skal jeg snakke om? Kort orientering om reformen og bakgrunnen for denne De nye vergemålsformene for voksne Vergemål med og uten fratakelse av rettslig

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

1. Horten kommune er positive til tilrettelegging for kompetanseutvikling for å sikre trengende kompetente hjelpeverger.

1. Horten kommune er positive til tilrettelegging for kompetanseutvikling for å sikre trengende kompetente hjelpeverger. Horten kommune Vår ref. 11/8677 11/666-4 / FA-X47 Saksbehandler: Helge Skatvedt Ny vergemålslov - høring Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møtedato Saksnummer

Detaljer

Å rsmelding for vergemå lsområ det 2016

Å rsmelding for vergemå lsområ det 2016 Å rsmelding for vergemå lsområ det 2016 Å rsmelding vergemå l 2016 Innhold Forord... 3 1. Innledning... 4 1.1. Overordnede mål og verdier i vergemålsreformen... 4 1.2. Aktører i vergemålsordningen...

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger 24.04.17 1 Verge for personer som bor på sykehjem Den som har fylt 18 år og som på grunn

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 NR 14/2013 Dato: 31.05.2013 Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 Rundskriv fra Finans Norge

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur Vergemål Velkommen til informasjonsmøte Tema for dagen: 17:00 17:20 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17:20 17:40 Finansforvaltning Solveig Helset, rådgiver

Detaljer

Å være verge for en voksen

Å være verge for en voksen Å være verge for en voksen møte for verger for voksne i Vestfold 17. mars 2015 Hjertnes kulturhus, Sandefjord 19. mars 2015 Våle samfunnshus, Amfiet, Re 23. mars 2015 Auditoriet, Statens park, Tønsberg

Detaljer

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Vergemål - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015 v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), s. 1: «Det

Detaljer

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Anne-Karine Tverråen, Underdirektør, Fylkesmannen i Telemark Utgangspunktet den enkeltes selvbestemmelsesrett / autonomi Vergens oppgaver og ansvar Taushetsplikt

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016 Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland 1 Vergemålsreformen Ny vergemålslov ble vedtatt av et enstemmig Storting våren 2010 Ikrafttredelse 1. juli 2013, Fylkesmannen tok over.

Detaljer

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Anne-Karine Tverråen, Fagsjef vergemål Fylkesmannen i Telemark Vergemålsloven gir 3 muligheter for ivaretakelse av voksne personer: Vergemål for voksne - vanlig

Detaljer

Høring - NOU 2016:17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høring - NOU 2016:17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 DEP 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/3614 16/7709 - TJU 28.02.2017 Høring - NOU 2016:17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter

Detaljer

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt?

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Hovedtrekk og bakgrunn for reformen Ny organisering Individtilpasset vergemål Meldeplikt for institusjoner og andre Taushetsplikt Litt om legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Eksempler på lovbestemmelser/konvensjoner som slår fast selvbestemmelse

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vergekurs 8. juni 2017

Vergekurs 8. juni 2017 Vergekurs 8. juni 2017 Program Kl. 10.00-10.45: Kl. 10.45-11.00: Kl. 11.00-12.00: Kl. 12.00-13.00: Vergerollen (aktuelt for nye verger) Pause Gjeldsrådgivning ved fast verge Arne Erik Haldsrud Lunsj i

Detaljer

Informasjon om vergemål

Informasjon om vergemål Informasjon om vergemål Primærmedisinsk uke Tvang og makt i helsetjenesten Fredag 28. oktober 2016 Lars Gustavsen fagsjef - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Dagens agenda 10:30-10:35 Innledning og agenda

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål Pårørendesenteret 25.10.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer

Rundskriv om internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet

Rundskriv om internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Rundskriv om internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Aktuelle bestemmelser...

Detaljer

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Program for dagen Benstrekk

Program for dagen Benstrekk Vergemål Program for dagen 17.00 17.10 Velkommen v/ fagansvarlig Ann Lilly Inderhaug Orvik 17.10 17.20 Fylkesmannens rolle v/ fagansvarlig Ann Lilly Inderhaug Orvik 17.20 17.50 Vergerollen v/rådgiver Therese

Detaljer

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen v/siv Merete K. Arnesen Hvem er verge? Vergemål og barnevern Du er verge som forelder til egne barn under 18 år Verge er den/de som

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Vergemålsinstituttet Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Status 3500 vergemål Ca 1300 nye siden 2013 Avgjort ca 2500 søknader om samtykke, vederlag m.v. 950 millioner til forvaltning

Detaljer

Verjemålsreforma. nettverkssamling for sjukeheimslegar 5. november 2013 v/liv Sørevik

Verjemålsreforma. nettverkssamling for sjukeheimslegar 5. november 2013 v/liv Sørevik Verjemålsreforma nettverkssamling for sjukeheimslegar v/liv Sørevik 1 Ny organisering: Fylkesmannen ny lokal vergemålsmyndighet Ny sentral vergemålsmyndighet på Hamar Fylkene danner vergemålsdistrikt Saksbehandlere

Detaljer

VERGEMÅL INFORMASJON

VERGEMÅL INFORMASJON VERGEMÅL INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR TRØNDELAG 2014 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål Personer under myndighetsalder 18 år Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming,

Detaljer

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene. Utgitt: 14.11.2014

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene. Utgitt: 14.11.2014 Vergemål Nyhetsbrev nr. 3 til fylkesmennene Utgitt: 14.11.2014 1. Innledning Statens sivilrettsforvaltning (SRF) jobber fortløpende med juridiske tolkningsspørsmål og problemstillinger. I dette nyhetsbrevet

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Presentasjon av vergemålsprosjektet Datafangst Noen sentrale problemstillinger knyttet til avvikling i kommunene

Presentasjon av vergemålsprosjektet Datafangst Noen sentrale problemstillinger knyttet til avvikling i kommunene Presentasjon av vergemålsprosjektet Datafangst Noen sentrale problemstillinger knyttet til avvikling i kommunene Lovreform Vergemålsreformen Ny vergemålslov Representantordningen for enslige mindreårige

Detaljer

Høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv.

Høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. Høringsnotat Lovavdelingen Februar 2011 Snr. 201100885 Høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. Innhold DEL I. FORSKRIFT TIL

Detaljer

Høringssvar - NOU 2016: 17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høringssvar - NOU 2016: 17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2017/482 NBE 02.03.2017 Høringssvar - NOU 2016: 17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus presiseringer og syn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus presiseringer og syn Vergemålsavdelingen Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Utlendingsnemnda Deres ref.: «REF»

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen,

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen, VERGEMÅL Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 08.11.2017 Fra forarbeidene Bl ny vergemålslov; «Alle mennesker har evnen.l å ha re0gheter og plikter, men ikke alle har evnen.l selv å foreta handlinger som s.9er

Detaljer

REPRESENTANT- OG VERGEROLLEN

REPRESENTANT- OG VERGEROLLEN REPRESENTANT- OG VERGEROLLEN Representantens oppgaver- utlendingsloven 98d Representanten skal ivareta den mindreåriges interesser i saken og ellers utføre de oppgaver som tilkommer en verge i henhold

Detaljer

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 4 til fylkesmennene. Utgitt: 22.12.2014

1. Innledning. Vergemål Nyhetsbrev nr. 4 til fylkesmennene. Utgitt: 22.12.2014 Vergemål Nyhetsbrev nr. 4 til fylkesmennene Utgitt: 22.12.2014 1. Innledning Statens sivilrettsforvaltning (SRF) jobber fortløpende med juridiske tolkningsspørsmål og problemstillinger. Nedenfor har vi

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen Legens rolle i vergemålssaker Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen 13.09.2016 1 Vergemål en frivillig ordning for noen Gjennomgang av temaer: - Legens rett og plikt i vergemålssaker

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Supplerende tildelingsbrev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal Supplerende tildelingsbrev 2-2017 til Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dato: 29.06.2017 Saksnummer: 17/795 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BUDSJETTILDELINGER OG BESKRIVELSE AV FORMÅL... 4 2.1 Helse- og omsorgsdepartementet...

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Statens sivilrettsforvaltning

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Statens sivilrettsforvaltning JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Statens sivilrettsforvaltning 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Hovedutfordringer... 2 3.1. Nye oppgaver

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Høst 2013 Vår 2013 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål - Personer under myndighetsalder 18 år - Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens,

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets kommuner Landets fylkesmenn Rundskriv Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 2427 19 Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 7,1 Vurdering av søknader om nye stillinger 7 8.3 Rapporteringskrav fra fylkesmannen til

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Møte for faste verger

Møte for faste verger Møte for faste verger Tønsberg, 27. september 2017 fagsjef Lars Gustavsen Program 1730-1740 Velkommen v/ fagsjef Lars Gustavsen 1740-1840 Vergehavers samtykkekompetanse. Hvordan den kan variere fra område

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Vergemålsordningen Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Noen ansatser Litt om vergemål i Nordland Ulike typer vergemål, grunnvilkår, vergens mandat, krav til samtykke

Detaljer

REPRESENTANTORDNINGEN Enslige mindreårige asylsøkere OG VERGEORDINGEN Enslige mindreårige flyktninger

REPRESENTANTORDNINGEN Enslige mindreårige asylsøkere OG VERGEORDINGEN Enslige mindreårige flyktninger REPRESENTANTORDNINGEN Enslige mindreårige asylsøkere OG VERGEORDINGEN Enslige mindreårige flyktninger Mona Choon Rasmussen seniorrådgiver REPRESENTANTORDNINGEN utlendingsloven kapittel 11A FYLKESMANNENS

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til introduksjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til introduksjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur Vergemål Velkommen til introduksjonsmøte Tema for dagen: 18:00 18:05 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 18:05 19:00 Hva er et vergemål? Fylkesmannens saksbehandling

Detaljer

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse 1 ORIENTERING OM VERGEMÅL MED FRATAKELSE AV DEN RETTSLIG HANDLEEVNE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler begjæring (søknad) om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål for

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer