til vergekurs Registrering og rundstykker / kaffe Vergerollen hva er vergens ansvar og oppgaver?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til vergekurs Registrering og rundstykker / kaffe Vergerollen hva er vergens ansvar og oppgaver?"

Transkript

1 til vergekurs Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl :00: Kl : Registrering og rundstykker / kaffe Velkommen - innledning Vergerollen hva er vergens ansvar og oppgaver? Pause Særlig om håndteringen av økonomien til den man er verge for Lunch Regnskapsplikten hva går den ut på? Pause Andre praktiske tips / opplysninger i forhold til utførelsen av vergeoppgavene Pause Godtgjøring og utgiftsdekning i forbindelse med vergeoppdraget 1

2 Før vi starter En stor takk til alle verger!!! Dere gjør en utrolig god og viktig jobb! 2

3 Vergemål to hovedtyper 1. Vanlig vergemål Dette tilsvarer den tidligere hjelpevergeordningen Er mest vanlig, og dekker som regel hjelpebehovet til PMV ( Personen Med Verge) Ingen fratakelse av rettslig handleevne for PMV 2. Vergemål med hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne Dette tilsvarer tidligere umyndiggjøring, bortsett fra at man nå også skal kunne frata rettslig handleevne delvis - tilpasset det konkrete behovet 3

4 Ordinært / vanlig vergemål Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred, ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det Er en frivillig ordning som krever samtykke (forutsatt at vedkommende har samtykkekompetanse) Må foreligge legeerklæring 4

5 Vergemål med fratakelse av handleevne De grunnleggende vilkårene for vergemål må være oppfylt I tillegg særskilte vilkår Minste middels prinsipp bør ha prøvd ut vanlig vergemål først Besluttes av tingretten ved dom Fylkesmannen kan fatte hastevedtak 5

6 Vilkår for fratakelse av rettslig handleevne Økonomi: Nødvendig for å forhindre at formuen/øko. interesser blir vesentlig forringet Nødvendig for å forhindre at personen blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte Personlig: Betydelig fare for at han eller hun vil handle på en måte som i vesentlig grad vil være egnet til å skade sine interesser - må gjelde konkrete områder 6

7 Vergerollen hva er vergens oppgaver og ansvar? Utgangspunktet: Vergemålsloven 31: En verge skal innenfor rammen av sitt mandat ivareta interessene til den som er under vergemål Vergens kompetanse 32: Innenfor rammen av sitt mandat foretar vergen rettslige handlinger og råder over midler på vegne av personen han eller hun er verge for, med mindre noe annet er bestemt ved lov eller av en arvelater eller giver» 7

8 Vergens mandat Det skal tas uttrykkelig stilling til myndighetsområde ved oppnevningen - eks. økonomiske interesser, personlige interesser, skifteoppgjør, ivareta interesser overfor offentlige myndigheter Minste middels prinsipp Behovene kan endre seg underveis da må man ta kontakt for endring NB! Les mandatet nøye og sett deg inn i regelverket 8

9 Hva vil det si å være verge? Verge er en offentlig utnevnt fullmektig Vergen skal innenfor mandatet ivareta interessene til den som er satt under vergemål. Man har samme rettigheter som vedkommende selv har. Den som har verge er en myndig person som har sin rettslige handleevne i behold. Man må ha respekt og omtanke for den man er verge for. Skal høre med den som er satt under vergemål når det gjelder saker av større betydning og ellers når det fremstår som naturlig. PMV skal i utgangspunktet samtykke i beslutninger. 9

10 Kravet til samtykke fra personen med verge Verge kan ikke gjennomføre en disposisjon hvis den som er satt under vergemål motsetter seg dette. Hvis PMV ikke har samtykkekompetanse vedrørende det konkrete spørsmålet, kan vergen likevel gjennomføre disposisjonen selv om PMV motsetter seg den. Da må Fylkesmannen eller vergen med Fylkesmannens samtykke innhente legeerklæring for å få klargjort om PMV er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer. 10 For å hindre PMV selv i å gjøre «lite hensiktsmessige» rettslige handlinger, må man gå veien om fratakelse av rettslig handleevne

11 Kravene til å kunne gi et informert samtykke (samtykkekompetanse) Fyllestgjørende informasjon Må evne å forstå informasjonen Må forstå hvilken betydning informasjonen har for egen situasjon Må kunne resonnere med utgangspunkt i informasjonen Må evne å ta et valg og uttrykke dette Må kunne huske informasjonen og valgene man tar 11

12 Hva vil det si å være verge forts? VIKTIG: Verge er ingen støttekontakt, handlehjelp eller hjemmehjelp ( klippe plen, vaske, handle klær, følge til lege etc.) Om man bistår med slike ting er dette ikke i kraft av å være verge, og man får heller ikke betalt som verge om man hjelper med slike ting Rollen med tanke på ivaretakelse av helserettigheter reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven Her vil nære pårørende ha rettighetene, verge kan ha det, men kommer sist på «listen» 12

13 Noen eksempler på hva som er / kan være vergens oppgaver Forvalte midler, dvs. betale regninger, lage budsjett, føre regnskap Rydde opp i økonomi - gjeldsforhandlinger, avtaler med kreditorer / inkassoselskaper etc. Levere / sjekke selvangivelse Inngå nødvendige avtaler på vegne av vedkommende Søke på tjenester fra NAV, kommune og andre Bistå med kjøp og salg av bolig Melde adresseendring Klage på vedtak Representere på skifte, foreta anmeldelser etc Ordne med forsikringer 13

14 Samarbeidet mellom Fylkesmannen og vergene Vi skal sammen arbeide for at personene som er under vergemål blir godt ivaretatt Fylkesmannen skal gi nødvendig opplæring, bistand og veiledning og gi konkrete råd så langt som mulig i den aktuelle situasjonen -Om nødvendig skal vi gi bistand slik at vergene kan følge rådet Fylkesmannen fører også tilsyn med vergene, bla. ved vergenes regnskapsplikt Vergene på sin side bør rådføre seg med Fylkesmannen når han eller hun er i tvil og når det gjelder avgjørelser av særlig betydning for den som er under vergemål 14

15 Fylkesmannen må samtykke i en del saker Disposisjoner over fast eiendom / leiligheter Gjeldsstiftelse Pantsettelse Avhende løsøre av større verdi, usedvanlig karakter eller spesiell interesse Utlån av midler Utdeling av større gaver /Forskudd på arv Avkall på arv Uttak av midler som FM forvalter Godtgjøring av vergeoppdrag 15

16 Sammenfatning Vergens oppgaver og ansvar reguleres av Mandatet PMVs samtykkekompetanse / ønsker Begrensninger i lov, herunder Fylkesmannens lovpålagte oppgaver 16

17 Når ektefelle / samboer er verge ( 44) Ikke underlagt tilsyn fra Fylkesmannen Hovedregel: Ektefellen / samboeren ivaretar interessene «uten innblanding» Skal fritas for regnskapsplikt med mindre særlige grunner taler mot det, forskriften 23. Unntak som krever samtykke fra Fylkesmannen: Erverve eller avhende fast eiendom, eller rettighet til eiendom, avkall på odelsrett etc. Pantsette eiendom Stifte gjeld 17

18 Ved oppstart av et oppdrag hvordan gå frem? Oppstartsmøte med PMV Bli enige om hva verge skal bistå med innenfor mandat og regelverk Lage en avtale hvor begge skriver under Må være forberedt på at det ikke alltid er lett å samarbeide med PMV og det kan være mye «mas» på tlf. og sms. Må sette grenser kan være vanskelig Verge kan også bli utsatt for urettmessig kritikk Ta kontakt med oss om du synes ting er vanskelig 18

19 Hvordan få oversikt over økonomien? Mange trenger hjelp nettopp til å betale regninger og få orden på økonomien Verge må få oversikt over økonomi Noen PMV har oversikt, andre ikke Vergefullmakten gir tilgang på opplysninger I Skatteetaten, banker, NAV, kommune, kreditorer etc. Verge må ta kontakt med ulike etater Få tilgang på nettbank / bankbrikke Få tilgang på Min ID Postadr. i Folkeregisteret blir automatisk endret til vergen - gi beskjed om ny regningsadresse til andre 19

20 Håndtering av økonomien til den man er verge for Grunnregler: Midlene skal disponeres til PMVs beste / etter vedkommedes ønsker og behov / avtale Holde PMVs økonomi helt adskilt fra egen / familiens Alle midler til PMV skal være på konto i dennes navn Ikke adgang til å låne penger fra PMV eller til PMV uten Fylkesmannens samtykke Må kunne dokumentere at pengene har gått til PMV 20

21 Kontoforholdene til PMV Verge må disponere en såkalt «vergekonto» Her går typisk trygdeinntekter inn og her betales regningene fra Kan benytte en eksisterende konto, men det er viktig at kun vergen benytter denne Om du må endre konto meld fra til NAV om ny konto som trygden skal inn på Verge kan disponere inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) på vergekonto(er) Det vil si kr Det er regnskapsplikt på vergekontoen(e) ( sier mer om dette etterpå) Fra vergekonto overfører verge penger til PMVs brukskonto etter behov og ønske. 21

22 Når man har fått oversikt Sende «Økonomisk status» til Fylkesmannen Sette opp budsjett for PMV Bli enige om overføringer til PMVs brukskonto Ta kontakt med evt. kreditorer Legge inn faste trekk fra vergekonto til husleie etc. Rydd opp i kontoer ( noen har mange kontoer som ikke er i bruk - lag struktur) Nettbanktilgang Søke på nødvendige tjenester fra hjelpeapparat 22

23 Når skal Fylkesmannen forvalte midler? Fylkesmannen skal i utgangspunktet forvalte PMVs midler når beløpet overstiger 2 G ( dvs. kr ) Gjelder da fra «1.» krone, men selvsagt praktisk at verge har noen midler stående Kontante midler og fond Om PMV har samtykkekompetanse må vedkommende samtykke i fylkesmannens forvaltning Verge/PMV skal velge bank i «bankordningen» Skjema for valg av bank. Kommer sannsynligvis nye anbudsrunder slik at banker som ikke er med i dag får ny mulighet 23 Ved søknad om uttak / overføring av midler bruk eget skjema Skjema for bruk av kapital

24 Forvaltning av PMVs midler en skisse av hvordan det kan se ut Person med verge Kapitalkonto FM disponent Vergekonto(er) Verge disponent Brukskonto personen selv disponerer Brukskonto som bolig / institusjon disponerer Finansielle eiendeler >2G Bankavtaler via SRF Verge velger bank Løpende oppdatering hos FM Bruk krever godkjenning fra FM SRF utfører tilsyn med FM Inntil 2G Verge og personen det gjelder velger bank fritt Disponeres av vergen Inntekter går inn/faste utgifter Årlig vergeregnskap FM utfører tilsyn Til personens frie benyttelse Begrenset månedsbeløp Småutgifter Ikke regnskap, men levere kontoutskrift Disponeres etter avtale med verge / klient Verge fører tilsyn/ sjekker regnskap leverer kontoutskrift 24

25 Hjemmeboende PMV hos foreldre Mange bor hjemme en periode etter fylte 18 år før de flytter i egen bolig Viktig å holde økonomien adskilt også her Avtal med Fylkesmannen en sum for «kost og losji» som kan overføres til foreldre hver måned fast. For regninger og innkjøp ellers som går til PMV må det brukes konto / bankkort. Ta vare på kvitteringene 25

26 Verger skal ha et regnskap over midlene de forvalter for andre Skal i utgangspunktet ha minst to permer En til regnskapet på vergekonto(ene) - dvs. kontoutskrifter og kvitteringer En til ulike avtaler og vedtak /andre dokumenter Vergen har plikt til å føre regnskap, jf. vgml 35, 3. ledd og vergemålsforskriften kap

27 Regnskapspermen(e) Ha skilleark for hver måned Sett fortløpende inn kvitteringer i permen for rett måned Ta ut kontoutskrifter fra bank fortløpende hver måned og skriv på kontoutskriftene hva beløpene gjelder, om det ikke allerede fremgår tydelig. Sett utskriften inn i permen for hver måned Det må være ordentlige kontoutskrifter fra bank, dvs. ikke excel eller transaksjonsutskrifter som lett kan manipuleres Verge må kommentere på utskriftene alle transaksjoner som ikke er helt selvforklarende 27

28 Kontanter Ved uttak av kontanter må det kommenteres på kontoutskriften hva dette har gått til (også kontantuttak i butikk ved varekjøp) Om PMV eller sykehjem / bolig har fått kontanter, skal du få kvittering fra dem på at de har mottatt kontantene. Kvittering fra PMV forutsetter samtykkekompetanse Kvitteringen oppbevares som bilag i regnskapspermen Bruk konto og kort mest mulig Penger PMV selv bruker på lommepengekontoen kan verge naturlig nok ikke ha kvitteringer på 28

29 Årlig regnskapskontroll Vergens skal årlig sende vergeregnskapet til kontroll til Fylkesmannen innen 30/4 det påfølgende året Verge skal da sende inn følgende: 1. Fullstendighetserklæring 2. Kopi av alle kontoutskriftene fra bank, dvs. regnskapet som vergene har laget gjennom året med forklaringene på kontoutskriftene 3. Kopi av innlevert selvangivelse for det tilhørende året 4. Årsoppgaver fra banker / andre finansinstitusjoner 29

30 1. Fullstendighetserklæring Vergen må bekrefte årlig at eiendelene er forvaltet i samsvar med lov, forskrift og vedtak, samt gi opplysninger om eiendelene man forvalter for PMV Dette gjøres på den såkalte Fullstendighetserklæringen Nyttige skjema Vergemaal Viktig at denne fylles ut nøye Kommenter faste overføringer til PMVs brukskonto / konto som bolig disponerer i kommentarfeltene Må underskrives og dateres 30

31 2. Kontoutskrifter Må som nevnt være utskrift fra bank, ikke excel etc. Utskrift for ALLE årets måneder MÅ være med. Kontoutskrifter for alle kontoer som tilhører PMV skal være med uavhengig av disposisjonsrett for verge Send også med årsoppgaver fra banker og andre finansinstitusjoner - Sjekk mot selvangivelse da ser du hvilke årsoppgaver som skal sendes inn HUSK: Kommentarer på alle transaksjoner må være påført kontoutskriftene 31

32 Kvitteringene Kvitteringer må som nevnt tas vare på. Oppbevar i perm/ mappe måned for måned så det er lett å finne tilbake. Kvitteringene skal imidlertid IKKE sendes inn til Fylkesmannen sammen med regnskapet. Kvitteringer skal oppbevares som dokumentasjon i tre år etter utløpet av regnskapsåret. (Gamle regnskap fra før 2013 må oppbevares i 10 år ) Fylkesmannen kan be om å få alle kvitteringer eller enkelte av dem i forbindelse med kontroll av vergeregnskapene 32

33 3. Selvangivelsen ( og litt annet) Må sende med innsendt selvangivelse som tilhører regnskapsåret - utskrift av ligning og / eller skatteoppgjør er ikke godkjent Send inn alt i samlet innsending til oss Bruk ikke stifter eller binders NB! Dere må ta nødvendige kopier til dere selv før dere sender originaler til oss. Vi kan dessverre ikke returnere noe til dere. 33

34 Om omsorgsbolig etc. disponerer konto for PMV Det kan ofte være praktisk at omsorgsbolig disponerer egen konto for PMV Verge overfører da en avtalt sum hver måned til div. lommepenger og handling Det skal ikke bygge seg opp penger på denne kontoen Det er verges ansvar å betale regninger etc Verge skal kontrollere denne kontoen jevnlig, minst en gang i året På fullstendighetserklæringen må man krysse av for at man ha kontrollert denne 34

35 Ved avslutning av vergeoppdrag Avsluttende vergeregnskap ved opphør eller død: Meld fra til Fylkesmannen ved dødsfall Verge tilskrives i brev med melding om å levere: - fullstendighetserklæring - kontoutskrifter fra xx til opphørsdato/dødsdato - samlet økonomisk oversikt saldo alle konti - retur av original vergefullmakt 35

36 Litt om renter på konto som Fylkesmannen forvalter Rentene endrer seg hele tiden mye har skjedd på rentefronten på få år. Sjekk vergemålsportalen og se den oppdaterte renteoversikten der Renteoversikt Sjekk - og bytt bank dersom lav rente! Bruk fastsatt skjema for bankbytte som du finner på vergemålsportalen Skjema for valg av bank 36

37 Kreditorer sletting av gjeld Være obs på avtaleloven 33 og 36 Inngåtte avtaler kan være ugyldige og det kan derfor være mulighet til å få slettet gjeld. 33. Selv om en viljeserklæring ellers maatte ansees for gyldig, binder den ikke den, som har avgit den, hvis det paa grund av omstændigheter, som forelaa, da den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringen gjældende. 36. En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane. 37

38 For å unngå uønsket gjeld / låneopptak Legg inn kredittsperre hos kredittvurderingsselskaper, Kreditinform, Dun&Bradstreet etc. Sperr telefoner for reklamesalg i Brønnøysundregisteret Klienten må samtykke om vedkommende har samtykkekompetanse 38

39 Forvaltning hos NAV NAV har hjemmel til å forvalte trygdeutbetalinger Kan være praktisk om PMV krever å bruke mer midler enn han eller hun har til disposisjon Såkalt «Tvungen forvaltning» NAV Vestfold behandler slike saker Folketrygdloven Utbetaling til Nav-kontor o.a.dersom en person ikke er i stand til å disponere ytelsen selv på grunn av sinnslidelse, psykisk utviklingshemning, alvorlig mental svekkelse, hjerneskade, eller misbruk av berusende eller bedøvende midler, kan ytelsen utbetales til en annen person eller til et Navkontor. Det samme gjelder når en person åpenbart bruker sine trygdeytelser til skade for seg selv eller en person som han eller hun forsørger eller plikter å forsørge. Ytelsen skal disponeres til beste for den som har rett til den. Reglene i vergemålsloven får ikke anvendelse på ytelser det er truffet vedtak om etter første ledd. Fylkesmannen skal ha kopi av vedtaket. Hvis fylkesmannen treffer vedtak om vergemål for personen etter reglene i vergemålsloven, kan fylkesmannen beslutte at ytelsen i stedet skal forvaltes av vergen. Er personen allerede under vergemål, må vergen samtykke til vedtak som nevnt i første ledd hvis forvaltning av ytelsen hører under vergens mandat. 39

40 Vergens taushetsplikt - 46 Oppnevnt verge har lovpålagt taushetsplikt også etter avsluttet vergeoppdrag Plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det dere får vite som ledd i vergeoppdraget vedrørende personlige/ økonomiske forhold eller om tekniske innretninger samt drifts eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde Ikke taushetsbelagt: Opplysning om at noen er satt under vergemål At du er oppnevnt som verge Mandatet for vergeoppdraget 40

41 Taushetsplikt forts. Opplysninger som må gis som ledd i utførelsen av vergeoppdraget, for eksempel ved søknader, er naturlig nok lov å gi Overfor nære familiemedlemmer ( ektefeller, barn, søsken): Taushetsplikten rekker ikke lenger enn det man kan anta at er PMVs ønske Taushetsplikt viker for lovbestemt opplysningsplikt eller meldeplikt med hjemmel i lov 41

42 Hva kan sendes på e-post? E-post er usikkert Feilsendt post Hacking Svindel og identitetstyveri Taushetsbelagt info skal som hovedregel ikke sendes på mail Søknadsskjemaer skal enten sendes i Altinn eller pr. vanlig post, fordi de inneholder opplysninger som er personlige Har dere et spørsmål i saken og sender mail bruk SaksID nummeret i stedet og unngå fullt navn og fødselsnummer ( står i heading på brev dere har fått som vår ref.) 42

43 Praktisk informasjon Vergemålsportalen: Administreres av Statens sivilrettsforvaltning (SRF) SRF er sentral vergemålsmyndighet og klageorgan 43

44 Vergemålsportalen er veldig viktig!!! Veldig nyttig nettside Innlogging på «Min side» som verge Her kan du for eksempel se saldo på FM-konto for PMV Informasjon om regelverket Håndbok for verger må leses Elektronisk vergekurs må tas Søknadsskjemaer Oppdatert bank- og renteinformasjon Retningslinjer og instrukser for en del sakstyper les igjennom Vergemålsportalen 44

45 Fylkesmannens hjemmeside Klikk på vergemålsbanneret ( grått felt) Her legger vi ut viktig info innimellom så sjekk jevnlig der. Her ligger også linker til skjemaer på vergemålsportalen, lovverk etc. 45

46 Særlig om søknader Husk å søke i god tid vi har mye å gjøre og saker kan ikke forventes å bli behandlet med en gang Bruk søknadsskjemaene som ligger på vergemålsportalen - Husk at også PMV (med samtykkekompetanse) må underskrive på skjemaene, ellers må vi sende dem i retur til dere for underskrift Og ikke minst sett dere godt inn i hvilke saker dere må søke Fylkesmannen for å utføre. 46

47 Tips til dataprogrammer ( fra en verge) Om du er profesjonell verge med mange oppdrag: Fiken.no: Billig og bra regnskapssystem om du er næringsdrivende Finnes også gratis prosjektstyringsprogram hvor du kan lage et prosjekt pr. PMV lett å holde oversikt over arbeidsoppgaver etc. Toggle 47

48 Kontaktinformasjon Fylkesmannen Åpningstider: 9-14 Alle dager unntatt onsdag Telefonvaktordning E-post: Adr. Fylkesmannen i Telemark Vergemål Pb. 2603, 3702 SKIEN Tlf

49 Ansatte som jobber med vergemål: Liv Grønnerød Aas Gøril Elisabeth Larsen Oterholt Gunn Haatveit Waal Ingunn Sunde Mona Nordby Wenche Sunde Grethe Bakken Anne-Karine Tverråen Kristian Johnsen Irene Tvedt 49

50 Godtgjøring og utgiftsdekning for vergeoppdraget 50

51 Godtgjørelse for vergeoppdraget Alle verger bortsett fra de som er nærstående, vil ha krav på en årlig godtgjørelse for vergeoppdraget, samt en årlig utgiftsdekning. Vanligvis vil denne være kr i året om man er vanlig verge med mandat både økonomi og personlig. Dette er skattefritt. Utgiftsdekningen er på kr pr. år. For såkalte profesjonelle, fast verger vil satsen for godtgjøring være kr i året for de som er verger med fullt mandat. Dette er for de verger som har vergeoppdrag som hovedinntektskilde og driver «næring» 51

52 Godtgjørelse for vergeoppdrag forts. Det kan gis timebetaling om oppdraget er veldig omfattende, da hhv. kr. 200 og 400 pr. time om du er vanlig eller fast verge. Også nærstående verger kan søke om godtgjørelse dersom det er særlig grunner for dette. Advokater kan påta seg oppdrag som fast verge med de honorar som da gjelder, eller evt. få timebetaling etter sats for fri rettshjelp dersom oppdraget krever advokat som verge. 52

53 Hvem skal dekke godtgjørelsen? Godtgjørelsen skal i utgangspunktet betales av den som har verge Inntekts- og formuesgrense for egenbetaling står i forskriftens 19. Fylkesmannen dekker utgiftene dersom PMV har minstepensjon eller mindre i inntekt, og samtidig har under kr. på konto Hvis PMV er gift eller samboer og har felles økonomi med en annen, er det egne satser 53

54 Presiseringer og unntak Formue som består i bolig skal normalt ses bort fra Det kan søkes om at FM dekker godtgjørelse / utgiftsdekningen selv om man overstiger inntekts- /formuesgrensen «når hensynet til personens betalingsevne tilsier det» Er en konkret vurdering Må vedlegge oversikt over månedlige inntekter og utgifter som dokumentasjon Alle type inntekter regnes med, også barnebidrag, bostøtte etc. 54

55 Presisering forts. FM kan også forskuttere utgiftene med tanke på motregning senere, f.eks. om en bolig snart skal selges slik at det kommer penger på konto Vergeutgifter er en utgift på linje med andre utgifter, og må dekkes før man sparer opp midler Kan også være aktuelt å betale deler av utgiftene, slik at PMV betaler noe og FM betaler noe. 55

56 Søknad om godtgjørelse Søknadsskjema finnes på vergemålsportalen Søknad om godtgjøring Alminnelige ( vanlige) verger kan som nevnt ta kr i godtgjøring og kr i utgiftsdekning fra vergekonto uten å søke Fylkesmannen På Fullstendighetserklæringen krysser dere bare av for at dere har tatt godtgjøring og skriver en linje om det i merknadsfeltet. Dersom FM skal dekke kravet eller det kreves timebetalt, må søknad sendes 56

57 Betalt vergegodtgjøring gir rett til fradrag i selvangivelse for PMV Dersom PMV betaler sin verge selv, er det viktig at dere som verger korrigerer selvangivelsen slik at PMV får fradrag for disse utgiftene Fradrag for vergegodtgjørelse som man selv har betalt ut fra PMVs konto, skal føres som fradrag i post 3.3 "Kapitalkostnader - andre fradrag" i selvangivelsen til den vergetrengende, jfr. Lignings-ABC en pkt

58 Kunne du tenke deg å ha flere vergeoppdrag? Da vil vi gjerne at du skal ta kontakt med oss! Vi trenger virkelig flere verger i Tinn, Hjartdal, Notodden, Vinje, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Kviteseid, Kragerø og Drangedal De andre kommunene i Nedre Telemark er godt dekket opp foreløpig. Søknadskjema om å bli verge ligger på vergemålsportalen / vår hjemmeside Vergesøknad 58

59 Takk for oss! Håper dagen har vært nyttig for dere! Lykke til videre som verge! Ta kontakt om du har spørsmål! 59

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser

Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Når brukerne ikke kan ivareta egne interesser Anne-Karine Tverråen, Fagsjef vergemål Fylkesmannen i Telemark Vergemålsloven gir 3 muligheter for ivaretakelse av voksne personer: Vergemål for voksne - vanlig

Detaljer

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende

Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Roller, grenser og ansvar for verge og pårørende Anne-Karine Tverråen, Underdirektør, Fylkesmannen i Telemark Utgangspunktet den enkeltes selvbestemmelsesrett / autonomi Vergens oppgaver og ansvar Taushetsplikt

Detaljer

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold

Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminneligeog nærstående verger i Vestfold Informasjonsmøte for alminnelige- og Agenda: nærstående verger i Vestfold Kl. 1800 Velkommen Kl. 1810 Kort om reformen, vergens mandat og

Detaljer

Program for dagen Benstrekk

Program for dagen Benstrekk Vergemål Program for dagen 17.00 17.10 Velkommen v/ fagansvarlig Ann Lilly Inderhaug Orvik 17.10 17.20 Fylkesmannens rolle v/ fagansvarlig Ann Lilly Inderhaug Orvik 17.20 17.50 Vergerollen v/rådgiver Therese

Detaljer

Økonomi forvaltning og regnskap

Økonomi forvaltning og regnskap Økonomi forvaltning og regnskap Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta de økonomiske interessene til personen med verge står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den løpende bistanden

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013

VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL VERGER FEBRUAR/MARS 2013 FYLKESMANNEN I TROMS Justis- og sosialavdelingen Avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen tlf 77642040/41470466 Nils Aadnesen (fagansvar) tlf 77642064/94164933

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer

Vergemål Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek

Vergemål Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek Vergemål 23.01.2019 Juridisk rådgiver Brukertorget, Ragnhild Meek Vergemålsloven Dato LOV-2010-03-26-9 Ikrafttredelse: 01.07.2013, 05.04.2013 Holdningsreform Rundskriv om opprettelse av vergemål (Statens

Detaljer

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VERGEKURS 2014 www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland VERGEKURS 2014 Erfaringer Utfordringer Alternativer til vergemål Vergens rolle og oppdrag Samtykkekompetanse Fylkesmannens samtykke Gaver og forskudd på arv Bruk av kapital Forvaltning Regnskap Godtgjøring

Detaljer

Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål

Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål Styrket beslutningsstøtte gjennom vergemål Pål Sondre Kristiansen Seniorrådgiver 12.06.2019 Lovens virkeområde -Vergemål for barn under 18 år for voksne (uten/ med fratakelse av rettslig handleevne) EMA

Detaljer

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet

Vergemål Fagdag Kongsvinger Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Vergemål Fagdag Kongsvinger 30.10.14 Ingebjørg Gaukerud og Josefine H. Jordet Agenda 1. Vergemålsreformen; bakgrunn, regelverk og organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Krav til å bli verge vergens

Detaljer

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. PIO-senteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål PIO-senteret 02.05.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til informasjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur Vergemål Velkommen til informasjonsmøte Tema for dagen: 17:00 17:20 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17:20 17:40 Finansforvaltning Solveig Helset, rådgiver

Detaljer

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Program Kort om vergens mandat og oppgaver Person med verges medbestemmelsesrett og samtykkekompetanse Rettslig handleevne

Detaljer

Vergekurs 8. juni 2017

Vergekurs 8. juni 2017 Vergekurs 8. juni 2017 Program Kl. 10.00-10.45: Kl. 10.45-11.00: Kl. 11.00-12.00: Kl. 12.00-13.00: Vergerollen (aktuelt for nye verger) Pause Gjeldsrådgivning ved fast verge Arne Erik Haldsrud Lunsj i

Detaljer

Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål

Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål Legalfullmakt, fremtidsfullmakt og vergemål 17.04.2018 Stian Stensrud Rådgiver 1 CRPD artikkel 12 «mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til overalt å anerkjennes som en person i rettslig henseende.»

Detaljer

Kurs vergeregnskap for 2017

Kurs vergeregnskap for 2017 Kurs vergeregnskap for 2017 Torsdag 15.3.2018 Kl. 18-20 Sted: Fylkesmannens lokaler i Statens Park, Tønsberg Fagsjef Lars Gustavsen Siv Agerbo Morten W. Lewin 1 Program for kvelden: Vergeregnskapet: hva

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Odd Harald Mork Trude Jansen Asskildt Renate Skarstad Ingrid Renolen Oda Bjørge Bringa Anette Brenden Sturla Huse Aud Helen Hølmen Berit Siring Torsbakken Annichen

Detaljer

Informasjon om Vergemålsreformen

Informasjon om Vergemålsreformen Informasjon om Vergemålsreformen GerIT, 7. januar 2014 Lars Gustavsen fagsjef - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Disposisjon Litt om tidligere system Tidligere lovgivning og kommunale overformynderi Vergemålsreformens

Detaljer

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013

Økonomi og regnskap. Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomi og regnskap Kurs for hjelpeverger Mai 2013 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen Å ivareta personen med verge sine økonomiske interesser står sentralt i vergemålsreformen Vergene står for den

Detaljer

Kurs for faste verger april 2016

Kurs for faste verger april 2016 Kurs for faste verger april 2016 Lodve Solholm Embetsleiing Fylkesmann og ass. fylkesmann Rigmor Brøste Administrasjonsstab Informasjon og kommunal samordningsstab Helse- og sosial Justis- og beredskap

Detaljer

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN JANUAR 2013 1 Hva betyr det for meg som hjelpeverge at ny vergemålslov trer i kraft? Når ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013, vil det ikke

Detaljer

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010

Ny vergemålslov. Lov av 26. mars 2010 Ny vergemålslov Lov av 26. mars 2010 Formålet med ny vergemålslov Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål Profesjonalisere vergemålsforvaltningen Styrke arbeidet med

Detaljer

Vergens rolle og mandat

Vergens rolle og mandat Vergens rolle og mandat Oslo kongressenter 01.11.2018 v/seniorrådgiver Aleksander Hamre Leet Vergerollen Vergen skal: ivareta interessene til den som man er verge for innenfor det mandat man har fått fra

Detaljer

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt?

Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Vergemålsreformen NY LOV - hva er helt nytt? Hovedtrekk og bakgrunn for reformen Ny organisering Individtilpasset vergemål Meldeplikt for institusjoner og andre Taushetsplikt Litt om legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Detaljer

Å være verge for en voksen

Å være verge for en voksen Å være verge for en voksen møte for verger for voksne i Vestfold 17. mars 2015 Hjertnes kulturhus, Sandefjord 19. mars 2015 Våle samfunnshus, Amfiet, Re 23. mars 2015 Auditoriet, Statens park, Tønsberg

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger. Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Agenda for dagen Generelt om Fylkesmannen og status for vergemålsfeltet i dag Innledning om reformen og ny lov Vergemålene i ny lov Forvaltning

Detaljer

Vergeordningen. Pårørendeskolen 04. September v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen

Vergeordningen. Pårørendeskolen 04. September v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen Vergeordningen Pårørendeskolen 04. September 2018 v/ rådgiver Ingeborg Lunde, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen Hva skal jeg snakke om? Regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Vergemål. Pårørendesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Vergemål Pårørendesenteret 25.10.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/rådgiver Aleksander Hamre Leet Hva skal jeg snakke om? Behovet og regelverket Opprettelse av vergemål Vergerollen og vergemål i praksis

Detaljer

Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss.

Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss. Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsavdelingen c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325, 1502 Moss Besøk: Statens hus, Tordenskiolds gate 12, inngang Sjøsiden Telefon: 22 00 37

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

Godtgjørelse og utgiftsdekning

Godtgjørelse og utgiftsdekning Godtgjørelse og utgiftsdekning Vergene har krav på godtgjøring for oppdraget og rett til å få dekket nødvendige utgifter i forb. med vergeoppdraget, jf vgml 30. Vergen må alltid søke om godtgjørelse og

Detaljer

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger

VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET. - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger VERGENS ROLLE OG OPPGAVER I SAMARBEID MED SYKEHJEMMET - Forum for sykehjemsmedisin - Arkeologisk museum Stavanger 24.04.17 1 Verge for personer som bor på sykehjem Den som har fylt 18 år og som på grunn

Detaljer

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser

Vergemålsinstituttet. Status. Dagens agenda Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Vergemålsinstituttet Bistand til personer med demens og andre kognitive svekkelser Status 3500 vergemål Ca 1300 nye siden 2013 Avgjort ca 2500 søknader om samtykke, vederlag m.v. 950 millioner til forvaltning

Detaljer

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål

Vergemålsreformen. på tre kvarter. v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Vergemålsreformen på tre kvarter v/gunnar Munkerud Seniorrådgiver/fagansvarlig vergemål Reformens fire bein - Kvalitetsreform - Mer vekt på rettssikkerhet, likhetsbehandling og individualitet - Organisasjonsreform

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Opplæring av verger og hjelpeverger Oslo - mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nasjonalt mål: Plan for opplæring Alle verger og hjelpeverger skal 1) ha fått informasjon om vergemålsreformen 2) gjennomført

Detaljer

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv?

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Fylkesmannen i Østfold v/jorunn Syvertsen og Tone Aaland Svartveit 12. juni 2015 Dette skal vi snakke om: «Arbeidsfordeling»,

Detaljer

Trygg framtid for folk og natur. Vergemål

Trygg framtid for folk og natur. Vergemål Trygg fra mtid for f o lk og nat ur. Vergemål Fylkesmannen roller og oppgaver Fylkesmannen er representant for Kongen og Regjeringen i fylket. Hovedoppgaver: Formidle og iverksette statlig politikk og

Detaljer

VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE. Ved rådgiver Shamila Riaz

VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE. Ved rådgiver Shamila Riaz VERGEMÅL FRIVILLIG HJELPETILTAK, UTEN BEGRENSNINGER I RETTSLIG HANDLEEVNE Ved rådgiver Shamila Riaz Disposisjon Kort om vergemål: meldeplikt, vilkårene for å bli underlagt vergemål, vergemålets omfang,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vergemålsreformen. Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vergemålsreformen Informasjonsmøte/opplæring for advokater 21. mai 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Plan for opplæring Nasjonalt mål: alle verger og hjelpeverger skal; ha fått informasjon om reformen

Detaljer

Møte for alminnelige- og pårørendeverger Agenda

Møte for alminnelige- og pårørendeverger Agenda Møte for alminnelige- og pårørendeverger Agenda 18:00-18:10 Velkommen v/fagsjef Lars Gustavsen 18:10-19:00 Grunnleggende privatøkonomi, budsjett, og disposisjon av vergekonto (herunder regnskap) v/seniorrådgiver

Detaljer

Vergemål for utviklingshemmede

Vergemål for utviklingshemmede Vergemål for utviklingshemmede Særlig om vergens oppgaver og kompetanse Fagnettverk Nord 18.03.15 Målsetting for reformen Sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd,

Detaljer

VERGESAMLING For nye verger. Oslo. 31. januar Einar Carlsen 1

VERGESAMLING For nye verger. Oslo. 31. januar Einar Carlsen 1 VERGESAMLING For nye verger Oslo 31. januar 2018 Einar Carlsen 1 OM MEG Jeg fikk mitt første oppdrag i slutten av 2013 Har i dag oppdrag, fordelt på: IVARETA INTERESSER personlig 0% økonomisk 20% generelt

Detaljer

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE 1 ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler melding om behov for eller begjæring om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål

Detaljer

Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019

Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019 Vergemål Regionalt Kompetansesamarbeid Gjøvikregionen 12. mars 2019 Agenda Gjennomgang av sentrale lovbestemmelser Oppnevning av verge Samtykkekompetanse Alternativer til vergemål (Vergemål for voksen,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til introduksjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vergemål. Velkommen til introduksjonsmøte. Trygg framtid for folk og natur Vergemål Velkommen til introduksjonsmøte Tema for dagen: 18:00 18:05 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 18:05 19:00 Hva er et vergemål? Fylkesmannens saksbehandling

Detaljer

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge

Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Vergemålsreformen bakgrunn og hva den betyr for deg som verge/hjelpeverge Fylkesmannen Fylkesmannen er Kongen og regjeringens representant i fylket Fylkesmannen får oppdrag fra de ulike fagdepartementene

Detaljer

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland

Vergemålsordningen. Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Vergemålsordningen Hvem gjør hva og hvordan? Bestemme selv? Trond Gården Fylkesmannen i Nordland Noen ansatser Litt om vergemål i Nordland Ulike typer vergemål, grunnvilkår, vergens mandat, krav til samtykke

Detaljer

Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse,

Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse, Hvem kan bestemme over meg og mitt liv? Selvbestemmelse og samtykkekompetanse, forholdet til verge og andre som vil hjelpe Foredrag på fagkonferanse på Storefjell Resort Hotell, Gol 8. november 2018 Fagsjef

Detaljer

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande

Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Fagkonferanse 2012 Hell, 8. November Eldbjørg Sande Hva skal jeg snakke om? Kort orientering om reformen og bakgrunnen for denne De nye vergemålsformene for voksne Vergemål med og uten fratakelse av rettslig

Detaljer

VERGEMÅL INFORMASJON

VERGEMÅL INFORMASJON VERGEMÅL INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR TRØNDELAG 2014 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål Personer under myndighetsalder 18 år Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming,

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525

Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 NR 14/2013 Dato: 31.05.2013 Til: Medlemmene i Finans Norge Att: juridisk og daglig bank/pm Kontaktpersoner i Finans Norge: Gunnar Harstad og Charlotte Tvedt Arkivref: 13-525 Rundskriv fra Finans Norge

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

VERGEMÅL Januarseminaret Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus

VERGEMÅL Januarseminaret Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus VERGEMÅL Januarseminaret 2018 Ida Juul-Gam, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva skal jeg snakke om? Vergemålsloven av 26. mars 2010 nr. 9 - Når kan det etableres vergemål for voksne personer?

Detaljer

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem?

Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvem trenger verge, og hvordan går vi frem? Sør-Trøndersk Demensforum 2016 Juridisk rådgiver Hilde Hoff 2 Ny vergemålslov - Ny vergemålslov i kraft fra 1. juli 2013 (erstatter

Detaljer

Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter

Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter 1. Grunnleggende informasjon om ordningen 1.1 Hva er en fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er en fysisk fullmakt som gir én eller flere

Detaljer

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5.

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5. Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Opplæring i ny vergemålslov Vergemålsreformen Agenda Organisering Den nye loven Bank og forvaltning av midler Regnskapsplikt Honorar og utgiftsdekning Vergemålsportalen E-læringskurs Enslige mindreårige

Detaljer

FREMTIDSFULLMAKT. Hva er fremtidsfullmakt?

FREMTIDSFULLMAKT. Hva er fremtidsfullmakt? FREMTIDSFULLMAKT Hva er fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir én eller flere personer (fullmektigen) mulighet til å ivareta fullmaktsgivers interesser på angitte områder dersom fullmaktsgiver,

Detaljer

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017

Høringsnotat. Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 Høringsnotat Sivilavdelingen Dato: 27. oktober 2017 Saksnr.: 17/4693 Høringsfrist: 24. januar 2017 FORSLAG TIL ENDRING I VERGEMÅLSFORSKRIFTEN 26 HEVING AV BELØPSGRENSEN FOR NÅR FYLKESMANNEN SKAL FORVALTE

Detaljer

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen Legens rolle i vergemålssaker Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen 13.09.2016 1 Vergemål en frivillig ordning for noen Gjennomgang av temaer: - Legens rett og plikt i vergemålssaker

Detaljer

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Vergemål - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015 v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), s. 1: «Det

Detaljer

Møte for faste verger

Møte for faste verger Møte for faste verger Tønsberg, 27. september 2017 fagsjef Lars Gustavsen Program 1730-1740 Velkommen v/ fagsjef Lars Gustavsen 1740-1840 Vergehavers samtykkekompetanse. Hvordan den kan variere fra område

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland

KURS FOR VERGER www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland KURS FOR VERGER Agenda 1. Vergemålsreformen bakgrunn, regelverk, organisering 2. Opprettelse av vergemål 3. Fylkesmann vs. verge vergemålets innhold 4. Forvaltning av finansielle eiendeler 5. Økonomi og

Detaljer

Lov om vergemål av

Lov om vergemål av MIUH, Årsmøtet 27.oktober 2013 Lov om vergemål av 260310 Nils Olav Aanonsen avdelingsleder Avdeling for nevrohabilitering OUS Nils Olav Aanonsen Fagdag MIUH 271013 I kraft fra 010613 Lov om vergemål av

Detaljer

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013

Vergemålsreformen. Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 Vergemålsreformen Presentasjon av vergemålsreformen for kommuneoverleger 6. juni 2013 1 Målet med loven Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) s. 1: «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke

Detaljer

Informasjonsmøte våren 2017

Informasjonsmøte våren 2017 Foto: Eskild Haugum Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Informasjonsmøte våren 2017 Røros 23.03.2017 Åfjord 29.03.2017 Hitra 30.03.2017 Rennebu 06.04.2017 Selbu 18.04.2017 Trondheim 20.04.2017 Folk og samfunn

Detaljer

Vergens mandat. Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik

Vergens mandat. Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik Vergens mandat Av: Shamila Riaz og Sveta Breivik 09.09.2016 1 Hvilke disposisjoner kan en verge treffe på vegne av person med verge? Beror på en tolkning av vergefullmakten. Økonomisk mandat. Personlig

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Velkommen 27.10.2015. Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Velkommen 27.10.2015. Trygg framtid for folk og natur Velkommen 27.10.2015 Tema for dagen: 09:00-09:15 Velkommen Ann Lilly Inderhaug Orvik, fagansvarlig Fylkesmannen i Møre og Romsdal 09:15 10:30 Kommunikasjon den vanskelige samtalen 10:30 10:45 Pause Inger

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse

Utgangspunkt rettslig handleevne og rett til selvbestemmelse 1 ORIENTERING OM VERGEMÅL MED FRATAKELSE AV DEN RETTSLIG HANDLEEVNE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler begjæring (søknad) om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål for

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen,

VERGEMÅL. Seniorrådgiver Hans D. Reppen, VERGEMÅL Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 08.11.2017 Fra forarbeidene Bl ny vergemålslov; «Alle mennesker har evnen.l å ha re0gheter og plikter, men ikke alle har evnen.l selv å foreta handlinger som s.9er

Detaljer

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Hvem gjelder forskriften for Pasienter i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon ( aldershjem, sykehjem) Langtidspasienter i psykiatriske

Detaljer

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vergemålsreformen ny lov om vergemål. Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vergemålsreformen ny lov om vergemål Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er vergemål? Det sentrale siktemålet med vergemålsloven er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som

Detaljer

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON

VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON VERGEMÅL ETTER 1. JULI INFORMASJON FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Høst 2013 Vår 2013 VERGEMÅL 1 Hva er vergemål - Personer under myndighetsalder 18 år - Personer over 18 år, med sinnslidelse, herunder demens,

Detaljer

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande

PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande PMU 2012 Kurs i samfunnsmedisin 25. Oktober 2012 Eldbjørg Sande Hva er vergemål? Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter og i ulik grad ikke er i stand

Detaljer

Selvbestemmelsesretten. Aleksander Eggum

Selvbestemmelsesretten. Aleksander Eggum Selvbestemmelsesretten Aleksander Eggum Reform i utvikling Rundskriv om opprettelse av vergemål en veiledning til Fylkesmennene om opprettelse av vergemål for voksne, 27. februar 2018. Statens sivilrettsforvaltning.

Detaljer

FREMTIDSFULLMAKT. FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme

FREMTIDSFULLMAKT. FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme FREMTIDSFULLMAKT FREMTIDSFULLMAKT OG LITT OM ARVELOVEN Foredrag i Røyken Rotaryklubb 12/11 av Arnulv Lemme Fremtidsfullmakt Hvem skal ta seg av din økonomi og personlige forhold når du ikke lenger klarer

Detaljer

Fremtidsfullmakter. - Mens man fortsatt kan planlegge fremtiden

Fremtidsfullmakter. - Mens man fortsatt kan planlegge fremtiden Fremtidsfullmakter - Mens man fortsatt kan planlegge fremtiden Presentasjon av kursholder Ida Brabrand, er advokat i Brækhus advokatfirma Jobber blant annet med arve- og familierett Ser hver dag hvor verdifullt

Detaljer

Rundskriv om internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet

Rundskriv om internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Rundskriv om internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Aktuelle bestemmelser...

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland

VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016. Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland VERGEMÅL Haugesund, 03.05.2016 Vilde Torsvoll og Anne Beth Hovland 1 Vergemålsreformen Ny vergemålslov ble vedtatt av et enstemmig Storting våren 2010 Ikrafttredelse 1. juli 2013, Fylkesmannen tok over.

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni

VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni VERGEMÅLSREFORMEN Fylkesmannen i Finnmark Vergemålsseksjonen Katrine Erlandsen Anne Liv Lidtveit Kirkenes 11.juni Juni 2013 1 For deg er det aktuelt at vi snakker om Kort informasjon om reformen Frivillighet,

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen v/siv Merete K. Arnesen Hvem er verge? Vergemål og barnevern Du er verge som forelder til egne barn under 18 år Verge er den/de som

Detaljer

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen

Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen Informasjonsmøte for verger og hjelpeverger Vergemålsreformen v/anne-mari Kirkevold Rustan, Mette Lie-Haugen og Elisabeth Solberg Dagsorden for informasjonsmøtet Generelt om Fylkesmannen og status for

Detaljer

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver

Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Hva betyr det å være myndig og ha selvbestemmelse når man har Down syndrom? Hedvig Ekberg assistrende generalsekretær/ juridisk rådgiver Eksempler på lovbestemmelser/konvensjoner som slår fast selvbestemmelse

Detaljer

ARV. Kurs i regi av Huseiernes Landsforbund Stavanger 6. februar 2018

ARV. Kurs i regi av Huseiernes Landsforbund Stavanger 6. februar 2018 ARV Kurs i regi av Huseiernes Landsforbund Stavanger 6. februar 2018 1 Presentasjon av dagens tema Arv etter loven Arveplanlegging generasjonsskifte Arv etter testament Fremtidsfullmakter Avgrensning mot:

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013

VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 VERGEMÅL - Møte om kommuneprop. 16.05.2013 1750 verger og nesten 2.000 vergemål i Oppland Regionfordelt antall vergemål Lillehammer 410 Midt dalen 94 Nord dalen 188 Valdres 245 Gjøvik 679 Hadeland 341

Detaljer

Kvalifisering for deltakelse i plasseringsordning for kapitalforvaltning av vergemålsmidler

Kvalifisering for deltakelse i plasseringsordning for kapitalforvaltning av vergemålsmidler Kvalifisering for deltakelse i plasseringsordning for kapitalforvaltning av vergemålsmidler Hamar, 19. august 2019 1 Innledning Personer med verge kan i dag plassere midler på kapitalkonto 1 i 42 norske

Detaljer

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer