Vedlegg til høringssvar forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til høringssvar forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger"

Transkript

1 Vedlegg til høringssvar forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger Forskriften 2 Arbeidsrettet tiltak I den nye forskriften gis det en uttømmende definisjon av hva som skal anses som et tiltak som kan gi rett til arbeidsavklaringspenger. Det er ønskelig at 2 også omfatter forsøksordninger knyttet til arbeidsrettede tiltak. Når det i forskrift fastsettes nærmere regler om hva som skal godkjennes som et arbeidsrettet tiltak etter folketrygdloven 11-6, er det viktig at alle arbeidsrettede tiltak som gir rett til arbeidsavklaringspenger er med. Ettersom forsøkstiltakene gir rett til arbeidsavklaringspenger, er det hensiktsmessig å gi en tydelig hjemmel for disse tiltaksdeltakernes rett til å motta ytelsen. Det er også uklart om den uttømmende definisjonen av hva som skal anses som et tiltak vil kunne få betydning for personer som allerede deltar i forsøksordninger. Til bokstav a) I bokstav a) presiseres det at Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ikke defineres som et arbeidsmarkedstiltak. Målgruppen for tiltaket er personer som mottar eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven. Slik bokstav a) er utformet, medfører det at personer som deltar på VTA-tiltaket, men som ikke ennå har fått innvilget uføretrygd, fratas rett til arbeidsavklaringspenger. Det mener vi er svært uheldig og bør tas ut av den nye forskriftsbestemmelsen. Den foreslåtte innskrenkningnen vil kunne medføre at brukere som har blitt vurdert til å ha varig nedsatt arbeidsevne må vente til uføretrygd er innvilget, før de kan begynne i VTA, for å unngå å stå uten livsoppholdsytelse mens søknad om uføretrygd behandles. Til bokstav c) Direktoratet er positive til at arbeid hos frivillige aktører i større grad anses som et hensiktsmessig tiltak for personer som er i et arbeidsrettet løp og mottar arbeidsavklaringspenger. Vi vurderer likevel at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å opprette bokstav c) for å sikre at frivillige aktører kan være arrangører av arbeidsmarkedstiltak. Dette ivaretas i bokstav a). Personer med arbeidsavklaringspenger kan delta på arbeidsmarkedstiltak arrangert av private, offentlige og frivillige aktører jamfør bokstav a). Det innebærer at aktivitet hos en frivillig aktør kan anses og defineres som et arbeidsmarkedstiltak. Vi vurderer at for eksempel det å være besøksvenn på dagtid/heltid, kan defineres som tiltaket arbeidstrening og inngå i et arbeidsrettet løp. Ordlyden i bokstav c) slik den fremstår i forskriften, vurderes som utydelig og det kan knyttes usikkerhet til hva det åpnes opp for. Den kan leses som at det gis rom for at alle offentlige og private virksomheter, inkludert frivillige aktører, kan definere ulike aktiviteter/arbeid som tiltak uten at disse tiltakene/aktivitetene er regulert i henhold til et regelverk. Det anser vi som svært uheldig. En foreslått utvidelse jamfør bokstav c) vil også medføre at NAV sitt oppfølgingsansvar utvides betraktelig i form av endret og utvidet samhandling med en rekke aktører som ikke har avklaring av brukerens arbeidsevne som sin oppgave og heller ikke nødvendigvis overgang til arbeid som mål for sine aktiviteter. Den aktuelle aktiviteten skal i henhold til forskriften bokstav c «være egnet til å styrke medlemmets mulighet for overgang til arbeid». Det vil dermed være nødvendig både i planleggingen og oppfølgingen av en 1

2 aktivitet hos en frivillig aktør at det sikres tilstrekkelig arbeidsretting og progresjon underveis, noe som kan bli vanskelig å gjennomføre. En slik utvidelse av tiltaksdefinisjonen, vil også medføre at brukere som gjennomfører en mer hobbypreget aktivitet vil kunne ha rett til tilleggsstønader. I dag dekkes reisekostnader primært ved reise til aktiviteter hjemlet i tiltaksforskriften. Gruppen av brukere med rett til dekning av utgifter til reise etter tilleggsstønadsforskriften, vil kunne utvides betraktelig som følge av den foreslåtte endringen i forskriftens 2 bokstav c. Arbeidsutprøving hos egen arbeidsgiver Vi mener at forskriften 2 bør utvides til også å omfatte forsøket arbeidsutprøving hos egen arbeidsgiver og andre tilsvarende tiltak som forsøkes ut, slik at rettighetene til ytelser for brukere på forsøkstiltak får en klar hjemmel. Dette behovet må ses i lys av at det pågår et forsøk på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om arbeidsutprøving hos egen arbeidsgiver. I dag åpnes det i tillegg for at bruker kan prøve seg ut hos egen arbeidsgiver mot at arbeidsgiver betaler for såkalt produktiv arbeidstid. Dette registreres ikke som et arbeidsrettet tiltak, men som egenaktivitet. Vi legger til grunn at den uttømmende reguleringen av godkjente tiltak, likevel medfører at tålt egenaktivitet ved utprøving hos egen arbeidsgiver kan videreføres. Forskriften 3 Fravær fra fastsatt aktivitet Innledningen i forskriften 3 må omformuleres, slik at det fremgår at fravær på grunn av sterke velferdsgrunner inntil 10 virkedager per kalenderår ikke skal føre til reduksjon av arbeidsavklaringspengene og tilsvarende at fravær i ut over 10 virkedager skal føre til reduksjon. Arbeidsavklaringspengene stanses ikke når bruker melder fra på meldekort om fravær fra fastsatt aktivitet. Fraværet medfører i første omgang eventuelt at det ikke utbetales arbeidsavklaringspenger for den aktuelle dagen. På grunnlag av fraværet, kan saksbehandler etter en konkret vurdering beslutte å stanse ytelsen. Forskriften 4 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger ved brudd på nærmere bestemte aktivitetsplikter Vi foreslår at det for ordens skyld tas inn i 4 bokstav c at opplysninger og dokumenter må leveres innen angitt frist, for eksempel slik: «c) gi de opplysninger og levere de dokumentene som Arbeids- og velferdsetaten krever fremlagt i medhold av folketrygdloven 21-3 innen angitt frist.» Forskriften 5 Rimelig grunn til ikke å sende meldekort Arbeids- og velferdsdirektoratet er positive til at det forskriftsfestes hva som er rimelig grunn for ikke å sende meldekort. Forskriften vil sikre større forutsigbarhet for brukerne og NAV får et klarere rettsgrunnlag i den videre praktiseringen av hva som er rimelig grunn. I høringsnotatet foreslår departementet «å forskriftsfeste forvaltningspraksisen på området for å skape rettslikhet i den videre praktiseringen». Både den øvrige omtalen i høringsnotatet og selve forskriften åpner imidlertid for en lempeligere praksis, når det gjelder vurderingen av hva som er rimelig grunn. Spesielt gjelder dette forskriften bokstav b og d. Selv om det i Prop. 2

3 74 L står eksplisitt at departementet vil understreke at «det skal være en streng vurdering av hva som kan anses som rimelig grunn» mener vi at forskriften 5 vil innebære en mindre streng praksis enn det vi har i dag, og som rundskrivet og også Trygderetten legger opp til. Vi anser det på bakgrunn av forskriften og omtalen i høringsnotatet, nødvendig å endre praksis, med mindre det kommer andre føringer i endelig forskrift. Departementet bør i så fall gi merknader til forskriften slik at høringsnotatet ikke blir stående som endelig forarbeid til bestemmelsen. Over tid har det vært lagt til grunn lik praksis på dagpenger og arbeidsavklaringspenger, når det gjelder meldeplikt og vurdering av «rimelig grunn». Forskriften 5 vil som nevnt ovenfor føre til en oppmyking av praksis for arbeidsavklaringspenger, som da ikke kan legges til grunn som endring av praksis på dagpenger. Departementet presiseres i høringsnotatet at «forslaget om regulering av rimelig grunn gjelder kun for arbeidsavklaringspenger og får ikke anvendelse for andre ytelser». Vi mener at det er det er uheldig at det ikke fastsettes en tilsvarende forskrift også for dagpenger. Dette bør gjøres likt på tvers av ytelser når regelverket/prinsippene i regelverket er det samme. En ulik tolkning av samme begrep på to stønadsområder gir lite sammenheng i regelverket og det vil kunne skape forvirring og lite forutsigbarhet både for NAV og fra et brukerperspektiv. Vi mener derfor at departementet bør sikre forskriftsfesting av rimelig grunn for ikke å sende meldekort også for dagpenger. Dersom departementet ønsker å myke opp praksisen på arbeidsavklaringspenger og ikke på dagpenger, bør det konkret understrekes i merknader til forskriften til forskrift om arbeidsavklaringspenger 5 når den fastsettes. 7 Arbeidsavklaringspenger til studenter I høringsnotatet til forskriften fremgår det at bestemmelsen om arbeidsavklaringspenger til studenter også omfatter studenter som tar «videregående opplæring og alle andre utdanninger som gir rett til støtte i Lånekassen». Dagens rundskriv til definerer gruppen med rett etter studentbestemmelsen slik: «Etter Ot.prp.nr. 4 ( ) er det kun studenter med rett til støtte fra Lånekassen som kan få arbeidsavklaringspenger etter studentbestemmelsen. Også videregående opplæring omfattes. Dette er i samsvar med det som ble lagt til grunn etter de tidligere reglene om rehabiliteringspenger, da med utgangspunkt i forarbeider (se Ot.prp. nr. 4 ( ) pkt. 6, s. 17).» Forskriftsteksten innebærer en utvidelse av dagens praksis og at det vil bli gitt arbeidsavklaringspenger til studenter som tar utdanning som ikke er arbeidsrettet. Andre utdanninger som kan gi rett til støtte fra Lånekassen og som vil kunne omfattes av forskriften, er blant annet folkehøyskoler og bibelskoler. Vi vil legge en slik utvidelse til grunn med mindre det fremkommer noe annet i merknader til forskriften når den fastsettes. Når det gjelder varighetsbegrensningen i forskriften 7 tredje ledd, forstår vi det slik at de seks månedene med rett til stønad etter bestemmelsen, skal regnes fra det tidspunktet studenten avbryter studiene. Dersom retten til arbeidsavklaringspenger skal begrenses til seks måneder fra studiet avbrytes, vil perioden mellom dato for avbrutt studie og dato som søknad 3

4 om arbeidsavklaringspenger settes frem, gå til fratrekk fra perioden på seks måneder. Brukere som har rett til sykestipend fra Lånekassen i total tilgjengelig periode på fire måneder og 15 dager, vil i så tilfelle kunne motta inntil halvannen måned med stønad etter studentbestemmelsen. I motsetning til hvordan forskriftsteksten er formulert, står det i høringsnotatet at det ved vurderingen av stønadsperiodens lengde, ikke ses hen til om studenten har mottatt sykestipend før krav om arbeidsavklarinspenger settes frem. Forskriften må justeres dersom studenten skal ha rett arbeidsavklaringspenger i seks måneder uavhengig av om vedkommende først har mottatt sykestipend. 9 - Reduksjon av arbeidsavklaringspenger ved delvis nedsatt arbeidsevne Det fremgår av høringsnotatatet at departementet ønsker å forskriftsfeste generelle bestemmelser for hvordan arbeidsavklaringspengene skal reduseres ved samtidig arbeid, Forskriften 9gjenspeiler dagens rundskriv og praksis i NAV. Tilsvarende som nevnt under forskriften 5 ovenfor, mener vi at det er det er uheldig at det ikke fastsettes tilsvarende forskrift for dagpenger. Vi mener at departementet bør sikre forskriftsfesting av føring av timer på meldekortet også for dagpenger. 10 Arbeidsavklaringspenger når medlemmet er nær ved å komme i fullt arbeid I henhold til forskriftsteksten skal perioden medlemmet kan motta arbeidsavklaringspenger med inntil 80 prosent «framgå av vedtak eller av medlemmets aktivitetsplan». Bruker får et eget vedtak om dette, hvor perioden fremgår. Vi mener at det det er viktig at perioden framgår både i vedtak og plan, slik det også skal i dag. Vi mener derfor at teksten i forskriften må endres slik at det står «framgå av vedtak og av medlemmets aktivitetsplan». 11 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av ytelser fra arbeidsgiver Formuleringen «kan Arbeid- og velferdsetaten trekke hele utbetalingen fra arbeidsavklaringspengene» i første ledd, siste punktum er uklar. Det må komme klart fram at dersom medlemmet ikke kan sannsynliggjøre enn fordeling mellom lønn og erstatning, så kan NAV redusere arbeidsavklaringspengene på grunnlag av hele utbetalingen fra arbeidsgiveren. I tillegg må «opplyses» endres til «dokumenteres», jf. 11 første setning. Slik det er formulert nå kan det tolkes slik at dersom medlemmet kun opplyser om en fordeling, så skal NAV ensidig legge denne til grunn. Vi foreslår at 11 første ledd, siste punktum endres slik: «Hvis medlemmet ikke kan dokumentere en fordeling mellom lønn og erstatning, kan Arbeid- og velferdsetaten redusere arbeidsavklaringspengene på grunnlag av hele utbetalingen fra arbeidsgiveren». Det fremgår av tredje ledd siste setning at arbeidsavklaringspengene skal reduseres fra det tidspunktet arbeidsgiveren utbetaler ytelsen. Praksis i dag er at arbeidsavklaringspengene reduseres fra det tidspunktet brukeren ikke lenger er dekket av ordinær lønn. Slik fremgår dette av dagens rundskriv: «Selv om utbetalingen skjer som en engangssum, månedlig eller i rater over flere år, og om den gir rett til feriepenger eller ikke, anses utbetalingen som lønn fremover i tid, regnet fra oppsigelsestidens utløp.» 4

5 Det fremgår ikke av høringsnotatet at 11 tredje ledd siste setning er ment å innebære noen materiell endring sett i forhold til dagens praksis og vi stiller derfor spørsmål om bestemmelsen vil medføre en utilsiktet endring. Dersom departementet mener at praksis ikke skal endres, må forskriften justeres. I høringsnotatet beskrives det at dersom utbetaling fra forsikringsselskap skal kunne føre til avkortning av ytelsen, så må utbetalingen blant annet ha samme formål som arbeidsavklaringspenger. Vi mener at utbetalinger som foretas fra forsikringsselskap på vegne av en arbeidsgiver, skal føre til avkortning på lik linje som utbetaling fra arbeidsgiver. Formålet med utbetalingen bør ikke vektes i større grad, dersom utbetalingen kommer fra forsikringsselskap, enn dersom utbetalingen kom direkte fra arbeidsgiver. Gjeldende forskrift om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 Innledningsvis i høringsnotatet, skriver departementet at forskrift om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 oppheves i sin helhet. Vi er enige i at 1, 3 og 4 i denne forskriften er overflødige, ettersom forholdene som her reguleres dekkes i tilstrekkelig grad av Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften). Forskrift om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 2 om unntak fra maksimal stønadsperiode, mener vi bør videreføres. Omforskrift om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 2: Det sies ikke noe om varigheten av retten til tilleggsstønader i nytt kapittel 11 A. Ettersom kravet for å omfattes av målgruppen for arbeidsavklaringspenger i tilleggsstønadsforskriften er knyttet til at man oppfyller ny 11-5 og ny 11 A-4, kan man i prinsippet motta tilleggsstønader grunnet nedsatt arbeidsevne i en periode som går utover maksimal periode med rett til arbeidsavklaringspenger. Dersom dette skal begrenses, kan begrensning på varighet tas inn i forskriften om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 2 (til forskriftshjemmelen i ny 11 A-4). Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Hjemmelshenvisningen i tilleggsstønadsforskriften 1 første ledd bokstav a, må oppdateres i henhold til nye bestemmelser i kapittel 11. Denne endringen er ikke omtalt i høringsnotatet. 5

Saksbehandler Glenny Jelstad Arkiv: 573 &13 Arkivsaksnr.: 17/ Dato:

Saksbehandler Glenny Jelstad Arkiv: 573 &13 Arkivsaksnr.: 17/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Glenny Jelstad Arkiv: 573 &13 Arkivsaksnr.: 17/8080-2 Dato: 04.10.17 Høring - Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger INNSTILLING TIL: Bystyrekomitè

Detaljer

Høringsnotat om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi

Høringsnotat om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi Høringsnotat om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi Innledning Arbeids- sosialdepartementet viser til Meld. St. 33 (2015 2016) NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet hvor det

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger Utsendt: 4. september 2017 Høringsfrist: 31. oktober 2017 1 1 Innledning Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Høringsnotat - endringer i dagpengeforskriften 3-1 og ny 6-9

Høringsnotat - endringer i dagpengeforskriften 3-1 og ny 6-9 06.02.2019 Høringsnotat - endringer i dagpengeforskriften 3-1 og ny 6-9 Departementet foreslår i høringsnotatet endringer i bestemmelsen i dagpengeforskriften som omhandler inntekter opptjent gjennom deltakelse

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER 2 - OM MAKSIMAL STØNADSPERIODE INNSTILLING

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har følgende synspunkter: Generelt LHL mener dagens AAP ordning

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/16169-2 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet Hva saken gjelder: Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne Oslo, 1. november 2016 Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 8. juli 2016, og benytter med dette anledningen til å komme

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Hva sier lovverket? Ved koordinerende rådgivende overlege Nina Thunold Reime

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Hva sier lovverket? Ved koordinerende rådgivende overlege Nina Thunold Reime Arbeidsavklaringspenger (AAP) Hva sier lovverket? Ved koordinerende rådgivende overlege Nina Thunold Reime Mars 2018 11-5 Nedsatt arbeidsevne - krav til årsakssammenheng Arbeidsevnen nedsatt med minst

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 43 Lov om endringer i

Detaljer

Org.nr. Org.no. NO MVA

Org.nr. Org.no. NO MVA NIERINGSUVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE NHO Postadresse Postal Address Postboks 5250 Majorstuen NO-0303 Oslo Norway Adresse Address Essendrops gate 9 Oslo Norway Org.nr. Org.no.

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 27.10.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 201603663-9 354 HØRINGSSVAR:

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Høringsnotat om regulering av søknadstidspunkt, opptjeningstid mv. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Arbeids- og sosialdepartementet. Høringsnotat om regulering av søknadstidspunkt, opptjeningstid mv. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet Arbeids- og sosialdepartementet Høringsnotat om regulering av søknadstidspunkt, opptjeningstid mv. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet Utsendt 29. april 2019 Høringsfrist 13. juni 2019 1 Regulering

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 15. Kapittel 2 Kort oversikt over regelverket... 31. Kapittel 3 Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader...

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 15. Kapittel 2 Kort oversikt over regelverket... 31. Kapittel 3 Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader... Innhold Kapittel 1 Innledning... 15 1.1 Introduksjon til temaet... 15 1.2 Nærmere om opplegget for fremstillingen... 16 1.3 Folketrygdlovens formål og system... 18 1.3.1 Formål... 18 1.3.2 Folketrygdlovens

Detaljer

Høringssvar fra Uføres Landsforbund, ULF Norge

Høringssvar fra Uføres Landsforbund, ULF Norge Høringssvar fra Uføres Landsforbund, ULF Norge Forslag til endringer i foreskrift om arbeidsavklaringspenger. Høringsfrist 31. oktober 2017 Vi velger å sette fokus på de kronisk syke. Dette er blant annet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2018

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2018 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2018 01.02.18 (Informasjonsskrivet erstatter informasjonsskriv 2/2013 om bruk av vilkår) Bruk av vilkår ved tildeling

Detaljer

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak FOR 2001-12-20 nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak DATO: FOR-2001-12-20-1544 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Arbeidsmarkedsavd., Velferdspolitisk avd. PUBLISERT: I 2001 hefte 17

Detaljer

STATENS WIP PENSJONSKASSE

STATENS WIP PENSJONSKASSE STATENS WIP PENSJONSKASSE Arbeids- og sosialdepartementet Vår dato 26.05.2014 POSTBOKS 8019 DEP Vår referanse 14/012894-2 0030 OSLO Deres dato Deres referanse 14/910 Utkast til forskrifteri forbindelse

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

NAV som tilrettelegger for utdanning

NAV som tilrettelegger for utdanning NAV som tilrettelegger for utdanning Status om NAVs virkemidler til studentene: utdanning som arbeidsrettet tiltak mentorordningen tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen 17/10/2017//May-Liz Flatholm,

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Utdanning som arbeidsrettet tiltak ved vedtak om arbeidsavklaringspenger

Utdanning som arbeidsrettet tiltak ved vedtak om arbeidsavklaringspenger Utdanning som arbeidsrettet tiltak ved vedtak om arbeidsavklaringspenger Kandidatnummer: 547 Leveringsfrist: 25.04.16 Antall ord: 17 739 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: 27.8.2014 Saksbeh: Beate Fisknes Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved

Detaljer

LE 16/2407- Det Kgl. Arbeids- og sosialdepartement Postboks 8019 Dep 0030 Oslo

LE 16/2407- Det Kgl. Arbeids- og sosialdepartement Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Det Kgl. Arbeids- og sosialdepartement Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 31.10.2016 08.07.2016 LE 16/2407- Høringssvar forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

Høringsnotat. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsfrist 1. mars Side 1 av 7

Høringsnotat. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsfrist 1. mars Side 1 av 7 Høringsnotat Forslag til endring i lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet (innhenting av opplysninger og forholdet til ny

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Undervisning turnusleger, 26.10.17 Arbeidsavklaringspenger (AAP) Nina Thunold Reime Koordinerende rådgivende overlege, NAV i Telemark Arbeidsavklaringspenger - Formål Å sikre inntekt for medlemmer mens

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

1. Utvidelse av unntaket som gjelder utdanning utenfor normal arbeidstid - dagpengeforskriften 4-3 fjerde ledd bokstav a

1. Utvidelse av unntaket som gjelder utdanning utenfor normal arbeidstid - dagpengeforskriften 4-3 fjerde ledd bokstav a Høringsnotat Endringer i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet Justeringer i adgangen til å motta dagpenger under utdanning Det siste året har arbeidsmarkedet gradvis blitt

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endringer i forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Aktivitetsplikt for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp

Aktivitetsplikt for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp Aktivitetsplikt for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp Jostein Hestnes Tidligere bestemmelse (gjelder også nå) Sosialtjenesteloven 20 20 Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Arbeidstilsynet Postboks 4720 Torgard 7468 Trondheim Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 15.09.2017 29.05.2017 COS Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo,

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1534 17/1095-4 432/NIKR Oslo, 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Det vises til ovennevnte

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet Utsendt 20. mars 2018 Høringsfrist 20. juni 2018 Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Ot.prp. nr. 57 ( )

Ot.prp. nr. 57 ( ) Ot.prp. nr. 57 (2003 2004) Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2004) Tilråding fra Sosialdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

Detaljer

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg når ansatte mottar arbeidsavklaringspenger? Kundeforum SSØ Side 2 Året med sykmelding

Detaljer

Nytt regelverk på arbeidsavklaringspenger et nyttig verktøy for økt deltagelse?

Nytt regelverk på arbeidsavklaringspenger et nyttig verktøy for økt deltagelse? Nytt regelverk på arbeidsavklaringspenger et nyttig verktøy for økt deltagelse? - Hvordan det nye regelverket kan bidra til å få flere ut i arbeid. 8. Mars 2018 // Maren Brevik, Fagkoordinator AAP, NAV

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/8674-2 Dato: 24.10.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM SOSIALE TJENESTER, 18, STØNAD TIL LIVSOPPHOLD INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

HØRING - HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

HØRING - HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSAVKLARINGSPENGER ArkivsakID.: 16/6315 Arkivkode: FA - X02, TI - &13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 142/16 Formannskapet 12.10.2016 HØRING - HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSAVKLARINGSPENGER RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i blåreseptforskriften stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad 7. oktober 2013 1 Høringsnotatets hovedinnhold Helse-

Detaljer

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Ut av språkjungelen I SPRÅKJUNGELEN NAV forvalter 55 ulike ytelser Vi har 2000 ulike brev Vi har 4 brevløsninger Vi sender ut 9,5 millioner vedtak i året

Detaljer

Høring forslag til endring i avklaringspenger

Høring forslag til endring i avklaringspenger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo postmottak@asd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 16/2407- HH 1. november 2016 Høring forslag til endring i avklaringspenger Vi viser til departementets

Detaljer

Lovvedtak 20. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 81 L ( ), jf. Prop. 7 L ( )

Lovvedtak 20. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 81 L ( ), jf. Prop. 7 L ( ) Lovvedtak 20 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 81 L (2011 2012), jf. Prop. 7 L (2011 2012) I Stortingets møte 5. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap)

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap) 9. Forslag til nye lovbestemmelser Bestemmelser om formål står i 15-1 generelle vilkår står i 15-2 til 15-4 overgangsstønad står i 15-5 til 15-9 stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far som er i

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram 29 Kvalifiseringsprogram 1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven

Detaljer

Utvalg Saksnummer Møtedato Helse- og omsorgskomitéen 046/

Utvalg Saksnummer Møtedato Helse- og omsorgskomitéen 046/ ArkivsakID 16/3125 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Hans Morten Stubbe NAV Elverum Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger Utvalg Saksnummer Møtedato Helse- og omsorgskomitéen 046/16

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 17/262 Vår ref: 15/09173-12 Dato: 10.03.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens

Detaljer

Høring forslag til endringer i lov om studentsamskipnader. Vi viser til nevnte høringssak, datert

Høring forslag til endringer i lov om studentsamskipnader. Vi viser til nevnte høringssak, datert Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201002618 Vår ref.: 201003025-2 Arkivkode: 008 Dato: 03.09.2010 Høring forslag til endringer i lov om studentsamskipnader Vi viser til nevnte

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsa Astrup Bustad, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Liv Dalen, attføringskyndig

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven Saksbehandler: Avdeling for opplæringsloven Fylkesmannen i Oppland Vår dato: 01.10.2018 Deres dato: 13.03.2018 Vår referanse: 2018/15892 Deres referanse: Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Prop. 5 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven

Prop. 5 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven Prop. 5 L (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven Tilråding fra Miljøverndepartementet 15. november 2013,

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL

Detaljer

Høringsnotat Endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning

Høringsnotat Endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning Høringsnotat Endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning 1. Bakgrunn Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler, og har som formål å sikre at næringsdrivende

Detaljer

Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon

Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon ARBEIDS. OG INKLUDER1NGSDEPARTEMEN MOTTATT 1-7 MAR 2008 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 14.03.2008 Høringsuttalelse

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Høringsuttalelse - endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 dep 0030 OSLO Vår ref: 2017/506 Vår dato: 15.09.2017 Deres ref: 17/4119-HEG Deres dato: 14.07.2017 Høringsuttalelse - endringer i introduksjonsloven og

Detaljer

Finansiering av deler av barnehage barnehageloven 14 andre ledd. 2. Bakgrunn tidligere tolkninger fra direktoratet og KS' tilbakemelding

Finansiering av deler av barnehage barnehageloven 14 andre ledd. 2. Bakgrunn tidligere tolkninger fra direktoratet og KS' tilbakemelding Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 19/1596-2 Dato 1. juli 2019 Finansiering av deler av barnehage barnehageloven 14 andre ledd 1. E-post fra KS om tilskudd til barnehage

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene 25.11.2008 Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet AGENDA 1. ARBEIDSEVNEMETODEN Bakgrunn, prinsipper og metodikk 2. NAV-LOVENS 14a Rettighetsfesting

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Organiseringen av NAV. Sykepenger

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Organiseringen av NAV. Sykepenger Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd 07.06.2019//Eirik Bjørgo, Ann-Kristin Thorbjørnsen og Lill Bærefjell 1 Organiseringen av NAV 2 Sykepenger Stor saksmengde preger hvordan vi jobber Oppgavefordeling

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

Høring ny uføreordning i offentlige tjenestepensjonsordninger

Høring ny uføreordning i offentlige tjenestepensjonsordninger Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår dato: 22.08.2013 Vår referanse: xx/xxxxx Saksbehandler: xxx Telefon: xx xx xx xx Deres dato: Deres referanse: Høring ny uføreordning i offentlige tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Oslo, Vår ref: Gry Myklebust / DOK FORSØK MED TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD- HØRING AV FORSKRIFT

Oslo, Vår ref: Gry Myklebust / DOK FORSØK MED TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD- HØRING AV FORSKRIFT HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET (AID) Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo C S Deres ref: Oslo, 13.02.2007 Vår ref: Gry Myklebust / DOK-2006-04230 FORSØK

Detaljer

Kontrollutvalgets innstillingsrett

Kontrollutvalgets innstillingsrett SEKRETARIATSKONFERANSE FKT 21.03.18 Bakgrunn Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport forskrift 12: «Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller

Detaljer

Deres ref 12/185 Vår ref 207.04.03 Dato: 17. januar 2014. Høringsuttalelse vedrørende ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg

Deres ref 12/185 Vår ref 207.04.03 Dato: 17. januar 2014. Høringsuttalelse vedrørende ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 12/185 Vår ref 207.04.03 Dato: 17. januar 2014 Høringsuttalelse vedrørende ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Det vises til

Detaljer

Informasjon om videreutdanningsstrategien "Kompetanse for kvalitet"

Informasjon om videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet 1 Fylkesinfo 3/2017 Vår dato Avdeling Vår referanse 31.01.2017 seksjon for juridiske spørsmål 16/02036-1 Vår saksbehandler Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard Arkivkode Alle fylkeslag Informasjon om videreutdanningsstrategien

Detaljer

Høringssvar - forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar - forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak 0 MED ARBEID SOM MÅL ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 22 SEPT 2008 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Os1o Vår ref 50/90-01/SvK Deres ref 200700670-/AAO 19.09.2008

Detaljer

Melding om vedtak: Høring - endringer i introduksjonsloven - introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Melding om vedtak: Høring - endringer i introduksjonsloven - introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Porsgrunn kommune Rådmannens stab Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO postmottak@bld.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato 13/3837 14/06911-3 07.01.2015 Melding om

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH IDO Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO G / I I - ) LikestilHngs- og fl1iskrimineringsombudet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1224-3-SIG 200702972-/SLH 18.11.2008 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Oslo kommune Byrådet.WN Byrådssak 129/14 ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Sammendrag: Byrådet viser til bystyrets vedtak i sak 293/13 punkt 1-4. Staten gir stønad til

Detaljer

Prop. 80 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven, i kontantstøtteloven og barnetrygdloven.

Prop. 80 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven, i kontantstøtteloven og barnetrygdloven. Prop. 80 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.) Tilråding

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 6. juni 2014 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 6. juni 2014 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 6. juni 2014 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristin Løchen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Sundas Arshad,

Detaljer

Skattedirektoratet Oslo

Skattedirektoratet Oslo Skattedirektoratet firmapost@skatteetaten.no Oslo 13.03.17 Høringssvar til forslag til ny forskrift til lov om folkeregistrering - punktet hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge, skattedirektoratets

Detaljer