Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013"

Transkript

1 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringsloven 3-1 Kapittel 27 Omgjøring av lån til utdanningsstipend Til 27-3 Beregningsmåte og rekkefølge Kunnskapsdepartementet foreslår å legge om ordningen med omgjøring av lån til utdanningsstipend ved gjennomført utdanning fra og med vårsemesteret 2013, slik at omgjøringen og kontrollen mot likningsopplysninger skjer i samme prosess. Ordningen med omgjøring av lån til utdanningsstipend ved gjennomført utdanning ble innført fra og med undervisningsåret , og har tre trinn på veien fra utbetaling til utdanningsstipend. Hele basisstøtten tildeles som lån (trinn 1), og borteboere kan få inntil 40 prosent av maksimal ordinær basisstøtte gjort om til utdanningsstipend dersom de består eksamen. Omgjøringen gjennomføres fortløpende, etter hvert som eksamensresultater rapporteres inn til Lånekassen fra lærestedene (trinn 2). Når skattelikningen foreligger for det kalenderåret det er gitt støtte for, blir stipendet behovsprøvd mot inntekt og formue (trinn 3). Dersom inntekt/formue er over fastsatte grenser, vil stipend bli gjort om til lån igjen. Dagens løsning er vanskelig å forstå for studenter og elever, og er komplisert å administrere for Lånekassen. Departementet foreslår derfor å legge om denne tretrinns-prosessen til en totrinns-prosess. Endringen går ut på at omgjøringen av lån til utdanningsstipend utsettes til likningen for kalenderåret foreligger, slik at omgjøringen og likningskontrollen kan tas i en samlet prosess. Studentene må vente lengre på å få omgjort lån til stipend på grunn av avlagte studiepoeng, men vil på den annen side få det endelige resultatet for støtteperioden i ett vedtak. Den foreslåtte ordningen er enklere å forstå, det blir færre vedtak der Lånekassen må gjøre om tidligere vedtak om omgjøring på grunn av nye opplysninger, noe som i dag gjør det vanskelig for studenten å holde oversikt. Reduksjon av kompleksitet vil medføre bedre kvalitet i vedtakene. Omgjøringen og likningskontrollen vil med den foreslåtte ordningen gjennomføres i samme prosess. Ordningen er komplisert, men en enkel beskrivelse gir et bilde av prosessen: Ved tildelingen av støtte beregner Lånekassen hvor mye av lånet som potensielt kan omgjøres til utdanningsstipend. Når Lånekassen får innrapportert en eksamen som kan brukes til omgjøring, beregnes kroneverdien til denne eksamen. Alle kroneverdiene legges i en eksamensverdipott. Når skattelikningen er klar, beregnes et eventuelt fradragsbeløp for kalenderåret. Fradragsbeløpet skal først redusere stipender som allerede er utbetalt som stipend, men som skal behovsprøves (stipend for nedsatt funksjonsevne og forsørgerstipend). Eventuell rest av fradragsbeløpet skal redusere lånet som potensielt kan gjøres om til utdanningsstipend.

2 Den delen av det som potensielt kan gjøres om til utdanningsstipend kalles omgjøringslån. Det er verdien tilsvarende omgjøringslånet som etter ligningskontrollen frigjøres og legges i omgjøringspotten. Omgjøringen skjer ved at en regner eksamensverdipotten og omgjøringspotten opp mot hverandre. For den enkelte student har ikke omleggingen av ordningen noen økonomiske konsekvenser av betydning. I den nye ordningen vil det ta noe lengre tid før lån blir gjort om til stipend, men det vil bli korrigert for renter som er påløpt i tiden mellom eksamen og likningskontroll, på samme måte som i dagens ordning. På grunn av at kroneverdien av en avlagt eksamen normalt vil stige på grunn av årlig justering av støttesatsene etter veksten i konsumprisindeksen, vil endringen få marginal positiv betydning for noen få studenter som henter inn faglig forsinkelse. Gjeldende forskrift beskriver ikke tydelig hvordan dagens omgjøring og likningskontroll gjennomføres. Departementet mener at den foreslåtte ordningen bør komme noe klarere fram i forskriftens Det foreslås derfor å legge til et nytt ledd i bestemmelsen, hvor det presiseres at omgjøringen gjennomføres på samme tid som behovsprøvingen etter kapittel 29. Det foreslås videre å justere gjeldende tredje ledd om rekkefølgen for omgjøring, slik at den bare gjelder til og med høsten Årsaken til dette er at i den nye prosessen for omgjøring som omfatter studiepoeng avlagt våren 2013, vil alt omgjøringslån bli liggende i en pott, og omgjøringen vil ikke lenger bli plassert på semestre. I tillegg er det nødvendig med endringer i 29-10, som beskriver rekkefølgen for reduksjon av stipender dersom likningsopplysninger tilsier at stipend skal gjøres om til lån, se omtale til I dette forslaget til endringsforskrift for er forslagene knyttet til vårsemesteret Det er fra dette tidspunktet den nye ordningen for konvertering vil være gjeldende, ved at studiepoeng avlagt våren 2013 omfattes av ordningen. For undervisningsåret vil den nye ordningen gjelde for hele året, og det er ikke lenger nødvendig å presisere når endringene skal gjelde fra. Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret ble sendt på høring 25. oktober Forslagene kan ikke gjennomføres i Lånekassens nåværende saksbehandlingssystem, og fremmes under forutsetning av at den pågående IT-fornyingen av Lånekassen følger nåværende plan. Dersom fornyingen blir forsinket, vil endringene måtte skje fra et senere tidspunkt. Forslagene til endringer i prosessen for omgjøring av lån til utdanningsstipend har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen. Gjeldende 27-3 for : 27-3 Beregningsmåte og rekkefølge Lån som kan omgjøres til utdanningsstipend, gis bare til søker som ikke bor sammen med foreldrene. Søker som bor sammen med foreldrene, får lån som ikke kan omgjøres til utdanningsstipend. Se 26-1 og Når søkeren har bestått utdanning, blir lån gjort om til utdanningsstipend for det antall studiepoeng eller tilsvarende som eksamen gir uttelling for.

3 Omgjøringen gis for de siste semestrene først, regnet fra semesteret hvor eksamen er avlagt. Forslag til endring i 27-3 for : 27-3 Beregningsmåte og rekkefølge Lån som kan omgjøres til utdanningsstipend, gis bare til søker som ikke bor sammen med foreldrene. Søker som bor sammen med foreldrene, får lån som ikke kan omgjøres til utdanningsstipend. Se 26-1 og Når søkeren har bestått utdanning, blir lån gjort om til utdanningsstipend for det antall studiepoeng eller tilsvarende som eksamen gir uttelling for. For utdanning som er bestått til og med høstsemesteret 2012, gis omgjøringen Omgjøringen gis for de siste semestrene først, regnet fra semesteret hvor eksamen er avlagt. For utdanning som er bestått fra og med vårsemesteret 2013, gjennomføres omgjøringen på samme tid som behovsprøvingen etter kapittel 29. Til kapittel 29 Behovsprøving av utdanningsstipend og forsørgerstipend Kunnskapsdepartementet foreslår en endring i overskriften til kapittel 29, slik at den samsvarer bedre med innholdet i bestemmelsene i kapitlet. Gjeldende overskrift til kapittel 29: Kapittel 29 Behovsprøving av utdanningsstipend og forsørgerstipend Forslag til endring i overskrift til kapittel 29 for : Kapittel 29 Behovsprøving av utdanningsstipend og forsørgerstipend Til 29-1 Person- og kapitalinntekt Det foreslås å spesifisere at renteinntekter fra BSU skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for trekk i stipend, selv om dette er kapitalinntekter som ellers skulle ha ført til trekk. BSU er en spesiell ordning siden man gjennom skattesystemet oppfordres til å spare til egen bolig. Departementet ønsker ikke å gjøre BSU til en mindre gunstig spareordning for studenter, og foreslår derfor å tilpasse behovsprøvingen for å ta hensyn til dette. Etter forskriftens 47-1 for undervisningsåret kan det gis et ekstra stipend til søkere som ikke kan ha lønnet arbeid i tillegg til utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne i seg selv, eller på grunn av at den nedsatte funksjonsevnen gjør det vanskelig å få arbeid (funksjonshemmende barrierer). Det foreslås å spesifisere i 29-1 at også stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan bli redusert på grunnlag av person- og kapitalinntekt. Dette er en teknisk endring som ikke medfører noen realitetsendringer. Helt siden stipendet til studenter med nedsatt funksjonsevne ble innført høsten 2011, har det vært behovsprøvd etter kapittel 29, og behovsprøvingen har vært hjemlet i bestemmelsen om stipendet ( 47-1 for ). Ved en feil har behovsprøvingen ikke blitt spesifisert i 29-1, og det søkes nå rettet opp i. Den samme spesifiseringen bør gjøres i 29-3, se egen omtale av denne.

4 Forslaget om unntak for BSU-inntekter har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen. Gjeldende 29-1 for : 29-1 Person- og kapitalinntekt Utdanningsstipend og forsørgerstipend kan bli redusert på grunnlag av inntekten til søkeren. Har søkeren en person- og kapitalinntekt over kr ved skattelikningen for 2012 og/eller over kr ved skattelikningen for 2013, blir stipendene redusert med fem prosent per måned av inntekt over grensen. Inntekt opptjent på Svalbard blir også regnet med. Dersom søkeren følger et utdanningsopplegg som har varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og vedkommende bare får støtte til dette opplegget, blir inntektsgrensen hevet til kr for 2012 og kr for Forslag til endring i 29-1 for : 29-1 Person- og kapitalinntekt Utdanningsstipend, og forsørgerstipend og stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan bli redusert på grunnlag av inntekten til søkeren. Har søkeren en person- og kapitalinntekt over kr ved skattelikningen for 2012 og/eller over kr ved skattelikningen for 2013, blir stipendene redusert med fem prosent per måned av inntekt over grensen. Inntekt opptjent på Svalbard blir også regnet med. Renteinntekter fra boligsparing for ungdom (BSU) skal ikke regnes med. Dersom søkeren følger et utdanningsopplegg som har varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og vedkommende bare får støtte til dette opplegget, blir inntektsgrensen hevet til kr for 2012 og kr for Til 29-3 Formue Det foreslås å spesifisere i bestemmelsen at også stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming etter gjeldende forskrift 47-1 kan bli redusert på grunnlag av person- og kapitalinntekt. Se omtale til Forslaget medfører ingen realitetsendringer, og har ingen budsjettkonsekvenser. Gjeldende 29-3 for : 29-3 Formue Utdanningsstipend og forsørgerstipend kan bli redusert på grunnlag av formue. Skattelikningen for det året søkeren har fått støtte, blir lagt til grunn. Formue på Svalbard blir også regnet med. Enslig søker får redusert stipendene med to prosent per måned av beløp over kr i formue for 2012 og kr i formue for Gift søker får redusert stipendene med én prosent per måned av beløp over kr i formue for 2012 og kr i formue for For gift søker legges formuen til søkeren og ektefellen sammen. Forslag til endring i 29-3 for :

5 29-3 Formue Utdanningsstipend, og forsørgerstipend og stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan bli redusert på grunnlag av formue. Skattelikningen for det året søkeren har fått støtte, blir lagt til grunn. Formue på Svalbard blir også regnet med. Enslig søker får redusert stipendene med to prosent per måned av beløp over kr i formue for 2012 og kr i formue for Gift søker får redusert stipendene med én prosent per måned av beløp over kr i formue for 2012 og kr i formue for For gift søker legges formuen til søkeren og ektefellen sammen. Til 29-4 Behovsprøving av forsørgerstipend mot ektefelles person- og kapitalinntekt Det foreslås å presisere samme unntak for ektefellens BSU-inntekter som for søkerens egne BSU-inntekter, ved beregningen av forsørgerstipend. Se omtale til Forslaget om unntak for BSU-inntekter har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen. Gjeldende 29-4 for : 29-4 Behovsprøving av forsørgerstipend mot ektefelles person- og kapitalinntekt Forsørgerstipendet til gift søker blir redusert med fem prosent per måned av ektefellens person- og kapitalinntekt over kr ved skattelikningen for 2012 og kr ved skattelikningen for Forslag til endring i 29-4 for : 29-4 Behovsprøving av forsørgerstipend mot ektefelles person- og kapitalinntekt Forsørgerstipendet til gift søker blir redusert med fem prosent per måned av ektefellens person- og kapitalinntekt over kr ved skattelikningen for 2012 og kr ved skattelikningen for Renteinntekter fra boligsparing for ungdom (BSU) skal ikke regnes med. Til Rekkefølgen stipendene reduseres i Likningskontrollen for 2013 skal etter planen bli foretatt høsten 2014 i det nye saksbehandlingssystemet i Lånekassen. I den forbindelse er det nødvendig med endringer i 29-10, som beskriver rekkefølgen for reduksjon av stipender dersom likningsopplysninger tilsier at stipend skal gjøres om til lån. Den nye prosessen for omgjøringsordningen og likningskontrollen er beskrevet i forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret som ble sendt på høring 25. oktober En av de viktigste forskjellene fra dagens ordning er at omgjøringen av lån til stipend for beståtte eksamener avventes til likningskontrollen året etter. Med denne nye prosessen er det nødvendig å redusere de ulike stipendene i en annen rekkefølge enn i dag. Den nye rekkefølgen for reduksjon av stipendene vil ikke medføre endringer i stipendenes størrelse, og det er kun tekniske årsaker til endringen. Dersom en annen rekkefølge velges, ville det kunne få utilsiktede konsekvenser for størrelsen på stipendene. Det er stipendene som allerede er utbetalt som stipend som må reduseres først, det vil si ekstra stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming etter

6 47-1 og forsørgerstipend etter Dernest vil utdanningsstipendet reduseres ved at lånet som potensielt kan gjøres om til utdanningsstipend reduseres. I forskriften for undervisningsåret er det nødvendig å skille mellom høstsemesteret og vårsemesteret, siden den nye ordningen vil være gjeldende fra og med vårsemesteret. Fra og med undervisningsåret vil det ikke lenger være nødvendig med et slikt skille i regelen, se forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret som ble sendt på høring 25. oktober Det foreslås å spesifisere i den delen av bestemmelsen som omhandler høstsemesteret 2012 at også stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan bli redusert på grunnlag av person- og kapitalinntekt. Dette er en teknisk endring som ikke medfører noen realitetsendringer. Helt siden stipendet til studenter med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming ble innført høsten 2011, har det vært behovsprøvd etter kapittel 29, og behovsprøvingen har vært hjemlet i bestemmelsen om stipendet ( 47-1 for ). Ved en feil har behovsprøvingen ikke blitt spesifisert i 29-10, og det søkes nå rettet opp i. Tilsvarende korrigering er foreslått for 29-1 og 29-3, se egen omtale av disse bestemmelsene. Forslagene til endringer i prosessen for omgjøring av lån til utdanningsstipend har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen. Gjeldende for : Rekkefølgen stipendene reduseres i Fradrag blir først gjort i utdanningsstipendet, deretter i forsørgerstipendet. For mye tildelt stipend blir gjort om til lån. Forslag til endring i for : Rekkefølgen stipendene reduseres i Fradrag blir Ved behovsprøvingen for høstsemesteret 2012 blir fradrag først gjort i utdanningsstipendet stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, deretter i utdanningsstipendet og i forsørgerstipendet. For mye tildelt stipend blir gjort om til lån. For vårsemesteret 2013 blir fradrag gjort i denne rekkefølgen: stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming etter 47-1, forsørgerstipend etter 28-1 og utdanningsstipend etter kapittel 27. For mye tildelt stipend blir gjort om til lån. Femte del. Spesielle ordninger Kapittel 43 Foreldrestipend Til 43-1 Vilkår for foreldrestipend Departementet foreslår en endring i den generelle bestemmelsen om foreldrestipend fra og med våren Vi foreslår å utvide unntaksregelen som i dag gjelder bare ved prematur fødsel, slik at søkere som føder før termindato generelt skal ha rett til foreldrestipend, dersom de ved

7 fødsel på termindatoen ville ha hatt rett til stipendet. Hovedregelen vil fortsatt være at søkeren må ha hatt rett til støtte i seks måneder før fødselen. Departementet ønsker å justere dette vilkåret for å unngå saker der studenten innretter seg på at hun har rett til stipendet, men likevel ikke får det fordi hun føder for tidlig. Dette er et urimelig utslag av vilkåret om å knytte opptjeningsretten til stipendet til fødselsdato. Departementet antar at det vil dreie seg om svært få saker i året, da de aller fleste som føder før termin også har oppfylt kravet i hovedregelen. For de få studentene dette gjelder, vil endringen derimot ha svært stor betydning. Departementet foreslår også at ordlyden i bokstav a endres fra at unntak kan gjøres til at unntak gjøres. Med endringen blir det klart at det alltid skal gjøres unntak fra hovedregelen dersom vilkåret er oppfylt. Dette er også gjeldende praksis i Lånekassen. Det har ikke vært intensjonen at Lånekassen skal gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvorvidt det skal gjøres unntak når vilkåret er oppfylt, slik gjeldende formulering kan gi inntrykk av. I forskriften for undervisningsåret er det nødvendig å skille mellom høstsemesteret og vårsemesteret, siden den nye regelen skal være gjeldende fra og med vårsemesteret. Fra og med undervisningsåret vil det ikke lenger være nødvendig med et slikt skille i regelen, se forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret som ble sendt på høring 25. oktober Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen. Gjeldende 43-1 i : 43-1 Vilkår for foreldrestipend Søker som får barn i utdanningsperioden, får i en periode hele støtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt: a) søkeren må ha hatt rett til støtte de siste seks månedene før fødselen eller adopsjonen (opptjeningsperiode). Det kan gjøres unntak ved prematur fødsel. b) søkeren må bo sammen med barnet, og c) søkerens ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra folketrygden. Ved gradert uttak av foreldrepenger blir det likevel gitt fullt foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut mindre enn 50 prosent foreldrepenger. Dersom ektefellen eller samboeren etter denne ordningen tar ut 50 prosent foreldrepenger eller mer, blir det gitt halvt foreldrestipend. Når en søker tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det foreldrestipend i permisjonstiden. Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig. Forslag til endring i 43-1 gjeldende fra vårsemester 2013: 43-1 Vilkår for foreldrestipend Søker som får barn i utdanningsperioden, får i en periode hele støtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt: a) søkeren må ha hatt rett til støtte de siste seks månedene før fødselen eller adopsjonen (opptjeningsperiode). Det kan gjøres unntak ved prematur fødsel. For vårsemesteret 2013 gjøres det unntak ved fødsel før termindato, når søkeren ellers ville ha hatt rett til foreldrestipend ved fødsel på termindato.

8 b) søkeren må bo sammen med barnet, og c) søkerens ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra folketrygden. Ved gradert uttak av foreldrepenger blir det likevel gitt fullt foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut mindre enn 50 prosent foreldrepenger. Dersom ektefellen eller samboeren etter denne ordningen tar ut 50 prosent foreldrepenger eller mer, blir det gitt halvt foreldrestipend. Når en søker tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det foreldrestipend i permisjonstiden. Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig. Kapittel 44 Sykestipend Til 44-1a Gradert sykestipend for høsten 2012 Departementet foreslår å endre bestemmelsen, slik at det kan gis gradert sykestipend til studenter som blir minst 50 prosent studieuføre også i perioden fra og med 1. januar 2013 til og med 14. august Med denne endringen vil regelen gjelde for hele undervisningsåret Høsten 2011 ble det vedtatt en midlertidig ordning med gradert sykestipend for studenter, som innebar at studenter og elever som ble 50 prosent sykmeldt eller mer, kunne få omgjort lån til sykestipend tilsvarende sykmeldingsprosenten. Ordningen ble innført for å møte behovene til elever og studenter som ble rammet av terrorhandlingene 22. juli 2011, men gjelder for alle studenter. Det ble senere vedtatt å videreføre ordningen med gradert sykestipend for høstsemesteret Departementet foreslår å videreføre denne midlertidige ordningen også i Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen, og forskriften for undervisningsåret ble vedtatt i februar Endringsforskriften om gradert sykestipend for høsten 2012 ble fastsatt i august For å regulere retten til gradert sykestipend også for vårsemesteret 2013, er det nødvendig å vedta en endringsforskrift, slik at også dette semesteret blir omfattet av ordningen. Når det gjelder videreføring av gradert sykestipend for høstsemesteret 2013, viser departementet til forslag til endringer av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret , som ble sendt på alminnelig høring 25. oktober Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen. Gjeldende 44-1a for : 44-1a Gradert sykestipend for høsten 2012 Søker som blir syk, og av den grunn er minst 50 prosent studieufør i perioden fra og med 15. august 2012 til og med 31. desember 2012, kan få lån omgjort til sykestipend tilsvarende andelen studieuførhet. De øvrige vilkårene i kapittel 44 må være oppfylt. Forslag til ny 44-1a for : 44-1a Gradert sykestipend for høsten 2012

9 Søker som blir syk, og av den grunn er minst 50 prosent studieufør i perioden fra og med 15. august 2012 til og med 31. desember 2012, kan få lån omgjort til sykestipend tilsvarende andelen studieuførhet. De øvrige vilkårene i kapittel 44 må være oppfylt.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Utdanningsstøtte i endring og vekst

Utdanningsstøtte i endring og vekst SKRIFTSERIE 9/2005 Vibeke Opheim Utdanningsstøtte i endring og vekst En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden

Detaljer

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref 200503364

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref 200503364 DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE I henhold til liste Saknr.(2oo!Sb6y&c> Dok.nr. / 1.7 OKT. 2005 Arkivnr. 62. A»o Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200503364

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014.

Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014. Det kongelige Kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep Oslo, 25.01.2013 0032 Oslo Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014. ANSA,

Detaljer

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000.

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000. Forsiden: Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000 logo Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2015

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2015 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2015 Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013 Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Lånekassen Rådgiverseminar 22.10.2013 Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge En ordning

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Analyse av utdanningstøtteordningene

Analyse av utdanningstøtteordningene R Analyse av utdanningstøtteordningene Rapport 2013-07 Proba-rapport nr. 2013-07, Prosjekt nr. 11061 ISSN: 1891-8093 AUG/SK, KAL, 20. Januar 2013 Offentlig Rapport 2013-07 Analyse av utdanningstøtteordningene

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Lånekassen i 2014 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Kundeservice i 2014 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 Kunnskapsdepartementet Utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSTØTTE FOR

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Innhold 1 Innhold...1 2 Om årsmeldingen...2 2.1 Kort om Lånekassen...3 2.2 Direktøren har ordet: Enklere studenthverdag...4 2.3 Resultater i 2005...5 3 Fornyelsen er i gang...6 3.1 Lånekassens visjon...7

Detaljer

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer... ...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...6 Internasjonale studenter...7 Kunnskapsbygg...8... Finansiering...8

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer