Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:"

Transkript

1 Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune en spørreundersøkelse

2 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune et 3årig prosjekt som ferdigstilles i desember Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: At ansatte og ledere har økt sin evne til å identifisere etiske utfordringer i omsorgstjenesten, i utøvelsen av tjenesten og i utviklingen av omsorgstjenesten reflektere over hvilke verdier som står på spill, i utøvelsen av tjenesten og i utviklingen av omsorgstjenesten drøfte og begrunne praksis med blant annet, bakgrunn i etisk refleksjon Prosjektmål er som følger: Strukturer for systematisk etisk arbeid Råd for etisk refleksjon prøves ut gjennom prosjektperioden på 3 år Vedvarende kompetansehevende tiltak til omsorgstjenestens ansatte Larvikskurset; etikk takk! Alle avdelinger kan redegjøre for at de har etisk refleksjon på etablerte arenaer Alle avdelinger bruker en metodikk/verktøy for etisk refleksjon som de kan redegjøre for Metodebok for systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten for Larvik kommune foreligger Etablering av systematisk etisk arbeid er planlagt i andre kommunale sektorer i Larvik kommune Kulturer for systematisk etisk arbeid At brukere og pårørende reiser etiske problemstillinger i møte med omsorgstjenesten At brukere og pårørende deltar i en etisk dialog sammen med omsorgstjenesten At brukere og pårørende får en tjeneste som kan begrunnes etisk så vel som faglig Brukere og pårørende møtes på en god måte både i møte mellom bruker/pårørende og ansatt og i møte med omsorgstjenesten Ledere og ansatte i større grad identifiserer etiske utfordringer Ledere og ansatte opplever større grad av mestring av etiske utfordringer For nærmere beskrivelse av prosjektet; teoretisk grunnlag, strategi, tiltak og bakgrunn for prosjektet se For å kunne svare på om mål er nådd har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i omsorgstjenesten. For nærmere beskrivelse av gjennomføring av systematisk etikkarbeid i vårt Råd for etisk refleksjon og ved våre avdelinger, se Her finner du Rådets årsrapporter og en metodebank som beskriver hver og en avdeling sitt etikkarbeid med hvilke verktøy som brukes, gjennomføring, arenaer og erfaringer.

3 2 Spørreundersøkelse 2.1 Hva ønsket vi svar på? Vi ønsket å vite om avdelingen har systematisk etisk arbeid etikkarbeidets betydning i eget arbeid (møte med brukere og kollegaer) etikkarbeidets betydning for avdelingens praksis (praksis er vårt felles anliggende) etikkarbeidet betydning for læring, fellesskap når situasjonen utfordrer og mot til å reise etiske utfordringer betydningen av Råd for etisk refleksjon for den enkelte ansatte og for omsorgstjenesten og om hvordan etikkarbeidet syns i avdelingene og om dette syns kan si oss noe om kulturer for etikkarbeidet 2.2 Gjennomføring av spørreundersøkelse For å få svar på disse spørsmålene har vi gjort følgende: Spurt alle avdelingsledere i omsorgstjenesten og på rehabiliteringsavdelingen Presteløkka Spurt alle etikk kontakter i omsorgstjenesten og på rehabiliteringsavdelingen Presteløkka Spurt ansatte på 4 avdelinger Ansatte på de 4 valgte avdelingene har arbeidet systematisk med etikk i prosjektperioden og avdelingslederne her er òg deltakere i prosjektets ressursgruppe. Bakgrunn for å velge disse avdelingene var å se hvordan ansatte og ledere opplever etikkarbeidet når det har festet seg. Spørreundersøkelsen var obligatorisk for ledere - og frivillig og anonym for andre ansatte. Ved prosjektstart i 2008 var det i alt 21 avdelinger som deltok i prosjektet. Det var avdelinger i den tradisjonelle omsorgstjenesten som den gang inkluderte Rus og psykiatri. I løpet av prosjektperioden har Helse - og rehabilitering blitt inkludert med avdeling Presteløkka (rehabiliteringsavdeling). Avdelingsleder her er òg deltaker i ressursgruppa med avdelingsledere for prosjektet. Avdelings Presteløkka deltar i denne evalueringen. Deler av rus og psykiatri var i 2008 organisert i den tradisjonelle omsorgstjenesten som i dag er organisert i en egen enhet. 2 avdelinger; psykiatriteam og boliger for mennesker med psykiske lidelser er inkludert i spørreundersøkelsen. Omsorgstjenesten for funksjonshemmede (OmFu) er en egen enhet i Larvik og er i dag inkludert i etikkarbeidet både med deltakere i råd for etisk refleksjon og oppstart med systematisk etisk refleksjon og kompetanseheving av etikk kontakter, men er ikke inkludert i spørreundersøkelsen.

4 Spørreundersøkelsen inkluderte i utgangspunktet 21 avdelinger som har deltatt fra oppstart i avdeling Presteløkka; totalt 22 avdelinger. De 2 avdelingene i Omsorgstjenesten for rus og psykiatri har ikke besvart undersøkelsen pr Resultat avdelingsledere Totalt: 20 avdelinger Har avdelingen satt i gang systematisk etisk refleksjon? Ja 10 Nei, men vi har en plan 6 Nei 4 Antall avdelinger 20 Hvilke verktøy bruker dere? Diskursetisk drøftingsmodell 10 Etikk kommode 6 Fish bowl 1 Verdikort 4 Andre ART Veiledning med ekstern veileder E lærings verktøy Verdiforum m/veileder Hvor ofte har dere avsatt tid? Hyppighet 2 ganger per uke Ukentlig Hver annen uke Hver mnd (12 avdelinger har besvart) Tidsramme minutter minutter 1 time (11 avdelinger har besvart) Antall samlinger fra januar 2010 til august 2010 (10 avdelinger har besvart) 2 6 samlinger samlinger samlinger Ikke svart Hvem har hovedansvar for den praktiske gjennomføringen av refleksjon på avdelingen? Avdelingsleder og Assisterende 2 Etikk kontakter og avdelingsledere 4 Avdelingsleder 1 Etikk kontakt 2 Assisterende og etikk kontakter 2 Veileder ekstern 2

5 Har avdelingen etikk kontakter 1 etikk kontakt 2 etikk kontakter 3 etikk kontakter Ja 17 6 avdelinger har 1 etikk kontakt 10 avdelinger har 2 etikk kontakter 1 avdeling har 3 etikk kontakter Nei 3 Hvilke roller har etikk kontaktene på avdelingen? (beskriv) Ingen rolle: Under utarbeidelse ikke systematisk refleksjon ennå Foreløpig ikke så aktiv rolle som følge av sykdom under etikkseminar i januar. Dette endrer seg nå. Pr. dags dato ingen (sykdom) Deltatt på møte har kun vært ett Blir tatt med når vi starter (systematisk etisk refleksjon) Generelt rolle i avdelingen: Generelt i arbeidsmiljø, i dialog Etikk kontakten har som person hatt en aktiv rolle i øyeblikkene med refleksjon. Være tilgjengelig for samtaler/diskusjoner Kontakt med etikk rådet og forslag til løsninger Nylig opprettet. Kun en har vært på etikk kontakt samling. Har fokus på refleksjonsarbeid på avdelingen. Aktiv på samlingene som er holdt Lede etisk refleksjon Ansvar for tema og gjennomføring av refleksjon Ansvar for at etisk refleksjon blir gjennomført lære ansatte de forskjellige metodene veilede ansatte Holde etikk møter. Se at ledere må holde fokus på dette Dra i gang en etisk refleksjon. Være obs på situasjoner som rører seg rundt oss og vise engasjement Skal holde etikken i fokus på avdelingen. De skal sørge for at refleksjon foregår til fastsatte datoer. Men det skjer altfor ofte at når ikke leder er tilstede uteblir refleksjonen og det er lav grunnbemanning Skal lede møter m/etisk refleksjon, fange opp ta i mot etiske dilemma til drøfting. Viktig rolle i å lede samlingen. Ta initiativ. Likeverdige kollegaforhold I hvor stor grad har etikk-kontaktene betydning for etikkarbeidet på avdelingen Vet ikke Liten Betydning Noe Betydning Stor Betydning Svært stor Betydning Har avdelingen og/eller du som leder, hatt hjelp fra Ressurspersoner fra Råd for etisk refleksjon i etikkarbeidet? Ja, en gang Ja, flere ganger Nei Ressurspersoners betydning Vet ikke 2 Liten betydning 1 Noe betydning 5 Stor betydning 2 Svært stor betydning Vet ikke Liten betydning 1 Noe betydning 3 Stor betydning 1 Svært stor betydning Vet ikke 2 Liten betydning Noe betydning 1 Stor betydning 1 Svært stor betydning

6 Har du selv tatt opp etiske dilemma som du som leder møter i ditt arbeid? Ja 17 Nei 2 Hvilke arenaer? Ledermøte 10 Avdelingen 13 Med Kollegaer 14 Annet Refleksjonsgruppe lederskole 2 Vanskelig å løse i avd. ledermøte og andre fora Medarbeidersamtale Hvordan syns det på din avdeling at dere har etisk refleksjon? Kommunikasjon og språk Endret kommunikasjonsform og språk Mindre småprat og frustrasjoner knyttet til problemsituasjoner Generell informasjon og samtaler Trygghet og mindre stress Alle vet at det er en tid og et sted for å ta opp utfordrende dilemmaer i hverdagen Lettere å bearbeide vanskelige hendelser mens vi er på jobb slippe å ta med bekymringene hjem Når vi har det er det fint å reflektere sammen og finne løsninger sammen. Det binder oss mer sammen og frustrasjonen minsker rundt temaer som er vanskelig å ta stilling til. Moralsk stress minskes ved etisk refleksjon. Vi går hjem og føler/opplever at vi har gjort en bra/bedre jobb. Etikksamlinger Det tas stadig opp etiske problemstillinger Har avsatt tid på ukeplanen Kurset Etisk refleksjon gis det gode tilbakemeldinger på. Verdiforum er et veiledningstilbud til alle ansatte. Vi er i gang med etisk refleksjon, spesielt knyttet opp mot IV3 prosjektet. Bevisstgjøring og mer systematisk jobbing med innkomstsamtaler har skapt etisk refleksjon. Vi avsetter tid opplyser på morgentreffet og rekrutterer til etikk - treff Atferd Mer fokus på holdninger og atferd. Personalet tilbakemelder større fokus på egne holdninger og praksis. Det syns ikke..ennå Vi er ikke synlige nok har lovet å få opp en postkasse Jeg har ikke vært lenge nok i arbeidet som avdelingsleder til å kunne uttale meg om det, men jeg er veldig opptatt av viktigheten av etisk refleksjon Etisk kontakt ber om innspill fra medarbeidere til første etiske refleksjon Ellers ingen synlige tegn foreløpig. Hva trenger du som avdelingsleder for å lede etikkarbeide videre?. Resultater så langt i avdelingen er motivasjon i seg selv til å fortsette! Utfordringer for natt Møteplasser for ansatte avdeling natt Avdeling natt har pr. i dag ingen faste møte arenaer. Dette er under utarbeiding. Natt tjenesten vil få noe endret arbeidstid slik at møtetid inngår i ordinær turnus. Dette vil gi oss rom for å kunne jobbe systematisk med etikk arbeid. Nattevakter i institusjon har pr. i dag ingen timer til møtetid. Håper på at vi kan få noen timer inn i budsjett fra neste år. Ser stor verdi av etikkarbeid. Kompetente etikk kontakter En stabil etikk kontakt Kan ikke lede dette arbeidet! Trenger engasjerte etikk kontakter og en ass.avd.leder som tar ansvar for dette. Gode etikk kontakter

7 Engasjerte etikk kontakter som tar ansvar for å dra refleksjoner på fellesarenaer Å vite at de som er etikk kontakter blir fulgt opp At etikk kontakter forplikter seg til å gjennomføre arbeidet hver 14. dag. At de tar mer ansvar selv om det er travelt og gruppen blir liten skal de samles. De har fått mye påfyll og kunnskap. Etikk kontakter må ikke være redde for å stå frem. Tid, penger og støtte Tid for etikk kontaktene til å kunne jobbe Gi etikk kontakter tid og rom til etikk arbeid i avdelingen Jeg trenger flere sykepleiere i avdelingen for å få satt i gang flere prosjekter Grunnbemanningen er altfor lav. Vi lapper sammen hver dag for å få oppgavene gjort. Internundervisning i grupper drevet av avd. egne ansatte har stor verdi, men koster timelønn for ansatte. Dette er en viktig investering. Støtteapparat for å legitimere arbeidet videre. Holdningsarbeid Forståelse i avd. at dette er viktig i vårt daglige virke, og at dette er situasjoner vi står i hver dag Drahjelp - oppstart Vi er ikke kommet i ordentlig i gang med etikk arbeidet. Etikk kontaktene har enda ikke vært på opplæring. Dette arbeides det nå med etisk råd for å komme i gang. Takker også ja til annen drahjelp. Jeg/vi må skaffe etikk kontakter i avdelingen. Utfordring å finne noen som vil og som brenner. Tenker at det er fint å bruke (Leder og sekretær Råd for etisk refleksjon) i avdelingen for å skape engasjement. Plan for etisk refleksjon plan er utarbeidet fra 6/9 10 ny avdeling Drahjelp i avdelingen Etikk kompetanse som leder Etikk og verdifokusering på tjenesteyting må fortsatt være tema i lederfora Jeg trenger kompetansepåfyll og inspirasjon for å holde etikkarbeidet ved like i en travel hverdag. Assisterende avdelingsledere som er nærere i daglig drift bør få samme kompetanse. Avdelingene bør ha økonomisk handlingsrom til å drive kompetanseutvikling. Påstander Helt Verken enig eller Enig Helt enig Vet ikke Vi driver med etisk refleksjon hele tiden og har ikke behov for systematisk etisk refleksjon Etikkprosjektet er en drivkraft for etisk refleksjon på avdelingen Å fremme etisk refleksjon er først og fremst en lederoppgave Etisk refleksjon fremmer læring på avdelingen vår 9 11 Det er lettere å ta opp vanskelige saker etter at vi har begynt med etisk refleksjon Å jobbe systematisk med etisk refleksjon fratar den enkelte helsearbeider det personlige ansvaret som en har i arbeidet sitt Å drøfte etiske dilemma sammen på avdelingen fremmer fellesskapet og ansatte opplever å ikke stå alene med vanskelige saker For meg er råd for etisk refleksjon viktig fordi jeg vet at jeg kan henvende meg der om jeg skulle trenge det Råd for etisk refleksjon er viktig for å vise at omsorgstjenesten tar etiske problemer på alvor

8 2.4 Resultat Ansatte Totalt 58 respondenter Når vi har hatt etisk refleksjon på vår avdeling har jeg alltid lært noe Helt Når vi har hatt etisk refleksjon på vår avdeling står vi mer sammen i vanskelige situasjoner Helt Når vi har hatt etisk refleksjon på vår avdeling er det lettere å ta opp vanskelige saker Helt I hvor stor grad har etisk refleksjon hatt betydning for ditt arbeid i møte med brukere og pårørende? Vet ikke Liten Betydning Noe Betydning Stor Betydning Svært stor Betydning Kommentarer: For eksempel har jeg tatt opp en problemstilling under etisk refleksjon i forkant av møte med pårørende/pasient, kan jeg øke bevisstheten i min ordbruk, kroppsspråk etc. atferd i selve møte Hvordan møte pasienten Økt bevissthet Etisk refleksjon er viktig og man får mer fokus på det med disse samlingene Gir et arbeidsredskap til bruk i vanskelige situasjoner Ved å reflektere sammen får vi frem flere løsninger som kan være viktig og da sammen finne best mulig løsning for brukeren, pårørende Fått en større empati respekt for hverandres synspunkter Håndtere liknende situasjoner bedre seinere. Fører til personlig og faglig utvikling respekt, gjensidig. At man kan kunne møte brukere og pårørende med respekt og toleranse

9 I hvor stor grad har etisk refleksjon betydning for ditt arbeid i møte med kollegaer? Vet ikke Liten Betydning Noe Betydning Stor Betydning Svært stor Betydning Kommentarer: Økt bevissthet Hvordan vi møter hverandre og tar vare på hverandre Etisk refleksjon gir meg økt forståelse for hvordan de ulike opplever ulike arbeidssituasjoner Oppmuntre hverandre til å være tålmodige, å ha respekt for hverandres synspunkter Respekt for hverandres synspunkter, og kunne akseptere at andre har kanskje andre meninger enn en selv For meg er etisk råd viktig fordi jeg vet at jeg kan henvende meg der om jeg skulle trenge det Helt Råd for etisk refleksjon er viktig for å vise at omsorgstjenesten tar etiske problemer på alvor Helt Resultat Etikk kontakter Antall respondenter: 12 Utdanning Høgskole: 4 Fagarbeider: 8 Har avdelingen satt i gang systematisk etisk refleksjon Ja: 9 Nei: 3 Etikk kontakters rolle Ikke avklart ikke klarlagt ennå ikke aktiv på grunn av sykdom Generell rolle Hvordan vi prater til pasienten og om dem Kontaktperson forsøker å formilde i hverdagen viktigheten av respekt og empati Etikk kontakt Lede etisk refleksjon Jeg har ansvar for å igangsette og lede den ukentlige etiske refleksjonen i gruppa Vanskelig å få satt av tid. Det må planlegges, settes av fast tid. Leder i avdelingen må være den som setter planen /setter av tid og hvem som skal delta hver gang. Det bør ikke være etikk kontaktenes ansvar. Ellers fått spørsmål/tilbakemelding på at dette er bra. Blitt etterspurt!

10 Gjennomføring og planlegging av refleksjon. Jobbe mot å få en felles forståelse av hvor viktig etikk er for at vi skal kunne gi best mulig tjeneste. Gjennomføring og planlegging av refleksjon. Jobbe mot å få en felles forståelse at etikk er viktig i vårt arbeide, så får vi gitt best mulig tjeneste Leder sammen med en kollega etisk refleksjon 1 gang i uka. Prøver å ha refleksjon hver 14. dag satt opp halvårsplan men ikke så enkelt å få det til pga redusert bemanning. Må kanskje vurdere alternative samlinger m/fiskebollemetoden eller (?) Betydning av etisk refleksjon på avdelingen du jobber på Reflekterer over konkrete problemstillinger knyttet til avdeling og/eller pasient sammen; bedre kvalitet..kan reflektere over problem/pasient i egen avdeling. Bedrer samspill med saksbehandler Fin metode å løse problemer, sammen Bruke refleksjon som et verktøy for å løse problemstillinger som personalet står i. Bruke refleksjon som et verktøy til å løse problemstillinger som personalet står i Viktige tema blir satt fokus på og diskutert. Vi kommer fram til nye løsninger og tiltak, og vanskelige emner blir satt i et system der det er lettere å prate om det Tenke annerledes. Se en sak fra flere sider. Få inn nytt i hodet. Bedre kvaliteten på tjenesten og øke trygghet for beboer og personale Bedre kvaliteten på tjenesten og øke trygghet for beboer og personale Vi har blitt flinkere til å tenke konsekvens, utfall av våre holdninger og væremåte. Mer reflekterte Ansatte opplever dette som meningsfullt trygghet for personale Har fått positiv respons på refleksjonene Tilbakemeldinger på at det er viktig og nødvendig Mange tenker etisk refleksjon i det daglige Mange vanskelige temaer, men få skriver det ned Etisk refleksjon er viktig og nyttig i vår avdeling Vi får drøftet/reflektert over situasjoner som føles vanskelig å stå i. Det er en god form for veiledning og til å få innspill. En kan også stå sterkere rustet til liknende situasjoner Har avdelingen og/eller du som etikk - kontakt, hatt hjelp fra ressurspersoner fra Råd for etisk refleksjon i etikkarbeidet? Ja, en gang Ja, flere ganger 7 Nei 5 Betydning av Etikk kontaktenes nettverk Vet ikke Liten Betydning Noe Betydning Stor Betydning Svært stor Betydning Betydning av ressurspersoners bidrag på avdelingen Vet ikke Liten Betydning Noe Betydning Stor Betydning Svært stor Betydning Jeg greier i stor grad å engasjere kollegaene mine i etikkarbeidet Helt Jeg opplever å få god støtte fra lederen min

11 Helt Hva trenger du som etikk kontakt for å engasjere kollegaene dine til videre etikkarbeid? Etikk kontaktenes nettverk Etikk møter så man får litt påfyll og støtte Inspirasjon Trenger det etiske råd for oppbakking å veiledning Trenger etisk råd forveiledning og hjelp Bra med samlinger for etikk kontakter Jeg ønsker å vite hvor jeg skal hente hjelp hvis vi trenger hjelp (Ikke deltaker i nettverk) Etikksamlingerne har vært veldig bra! Gir påfyll og giv til å drive Samarbeid med leder Det er fort gjort at det sklir ut Godt samarbeid med leder Godt samarbeid med leder. Det må være leder i avdelingen som lager/setter plan for systematisk etisk refleksjon. Hvem som skal være med, tidspunkt, hvor. Det må settes på dagsplan Tid Tid Tid til å forberede og gjennomføre refleksjon Tid til å forberede og gjennomføre refleksjon Nok tid til å reflektere, hverdagsoppgavene og lite personell gjør at etikken blir nedprioritert God tid/avsatt tid Litt mer tid! Faglig påfyll Foredrag Faglig påfyll Kunnskap Metoder/verktøy Gode arbeidsmodeller Fra avdelingen konkrete problemstillinger Øvingscase Gode eksempler om avdelingen ikke kommer på noe selv, der har DVDene vært et bra alternativ Jeg tror dette blir bra når vi kommer skikkelig i gang. Vi er en avdeling som er gode på å drøfte etiske konflikter og ta opp vanskelige ting. Så jeg tror ikke det blir noe problem å engasjere! For meg er etisk råd viktig fordi jeg vet at jeg kan henvende meg der om jeg skulle trenge det Helt 7 5 Råd for etisk refleksjon er viktig for å vise at omsorgstjenesten tar etiske problemer på alvor Helt 2 10

12 2.6 Oppsummering Resultater Systematisk etisk refleksjon Av totalt 22 avdelinger er det pr avdelinger som har systematisk etisk arbeid, 6 har ikke startet, men har planlagt oppstart, 4 avdelinger har verken startet opp arbeidet eller planer om dette. 2 avdelinger har ikke svart. Møtehyppighet og tid Avdelingene har etisk refleksjon fra 1 gang/måned til 2 ganger i uken. De fleste avdelingene har ukentlige eller hver annen uke. Avdelingene har avsatt tid fra 15 minutter til 1 time og har hatt 2 til 30 samlinger fra januar 2010 til august Av de 4 avdelingene hvor vi har spurt alle ansatte om etikkarbeidet er det møter fra 2 ganger pr. uke til hver annen uke. Resultatene fra disse 4 avdelingene når det gjelder andre spørsmål er svært like og det ser ikke ut til at møtehyppighet innenfor disse rammene har betydning. Avsatt tid er fra 15 minutter til 1 time og heller ikke her viser resultatene forskjell. Refleksjonsspørsmål for videre arbeid Møtehyppighet og tid.. Hva er mulig? Ansvar for å lede refleksjonene Hvem som har ansvar for planlegging og gjennomføring av refleksjonen varierer. Av 13 avdelinger er det 9 avdelinger hvor leder eller assisterende har ansvaret. 2 avdelinger har ekstern veileder og 2 avdelinger er det etikk kontakten som har ansvar. Av de 4 avdelingene hvor vi har spurt alle ansatte oppgir alle avdelingene at Avdelingsleder har et hovedansvar. Dette kan være en suksessfaktor. Etikk kontakter Av 20 avdelinger er det 17 avdelinger som har etikk kontakter og 3 avdelinger som ikke har. Av de 4 avdelingene hvor vi har spurt alle ansatte er det 3 avdelinger som har 2 etikk kontakter og 1 avdeling som har 1 etikk kontakt. Etikk kontaktens rolle beskrives av avdelingsledere som: Ingen rolle 4 avdelinger Generell rolle 6 avdelinger Lede etisk refleksjon 8 avdelinger En avdelingsleder har følgende kommentar på etikk kontakters rolle: At etikk kontakter forplikter seg til å gjennomføre arbeidet hver 14. dag. At de tar mer ansvar selv om det er travelt og gruppen blir liten skal de samles. De har fått mye påfyll og kunnskap. Etikk kontakter må ikke være redde for å stå frem.

13 Etikk kontaktene vurderer sin egen rolle innen samme kategorier, men noen beskrivelser avdekker at etikk kontaktene forventer at leder skal sette av tid og planlegger. Det kan se ut som om etikk kontaktens rolle og forventninger til denne ikke er avklart. Vanskelig å få satt av tid. Det må planlegges, settes av fast tid. Leder i avdelingen må være den som setter planen /setter av tid og hvem som skal delta hver gang. Det bør ikke være etikk kontaktenes ansvar. Ellers fått spørsmål/tilbakemelding på at dette er bra. Blitt etterspurt! Halvparten av avdelingslederne vurderer etikk kontaktene som sentrale for etikkarbeidet på avdelingen andre halvparten vurderer de som ikke sentrale. Refleksjonsspørsmål for videre arbeid Hvordan mobilisere kompetansen til etikk kontaktene? Hvilken rolle skal etikk kontaktene ha på avdelingen? Antall etikk kontakter på avdelingen betydning? Råd for etisk refleksjon Avdelingsledere vurderer i all hovedsak oppstartshjelp fra Råd for etisk refleksjon som noe betydningsfullt. Etikk kontaktene som vurderer dette som svært betydningsfullt. Råd for etisk refleksjon er viktig for den enkelte medarbeider For meg er etisk råd viktig fordi jeg vet at jeg kan henvende meg der om jeg skulle trenge det Av totalt 86 ansatte, både ledere, etikk kontakter og andre ansatte, er det 74 som er enig eller helt enig påstanden og 12 som verken er enig eller, ikke vet eller er. Ansatte vurderer råd for etisk refleksjon er viktig for å vise at omsorgstjenesten tar etiske problemer på alvor. Av totalt 87 ansatte som har svart er det 82 som er enig eller helt enig påstanden Råd for etisk refleksjon er viktig for å vise at omsorgstjenesten tar etiske problemer på alvor. 5 ansatte er ikke enig. Refleksjonsspørsmål for videre arbeid Oppstartshjelp hva skal det være? Hvordan syns det på avdelingen at avdelingen har etisk refleksjon - Kommunikasjon og språk (3 kommentarer) - Trygghet og mindre stress (3 kommentarer) - Konkrete aktiviteter (5 kommentarer) - Atferd (2 kommentarer) - Det syns ikke ennå (3 kommentarer) Kommentar - Trygghet og mindre stress Når vi har det er det fint å reflektere sammen og finne løsninger sammen. Det binder oss mer sammen og frustrasjonen minsker rundt temaer som er vanskelig å ta stilling til. Moralsk stress minskes ved etisk refleksjon. Vi går hjem og føler/opplever at vi har gjort en bra/bedre jobb.

14 Hva trenger avdelingsleder for å lede etikkarbeidet videre? - Utfordringer for natt (2) - Kompetente etikk kontakter (6) - Tid, penger og støtte (6) - Drahjelp i oppstartsfasen (4) - Etikk kompetanse som leder (2) Læring, mot og fellesskap Etikkarbeidet i omsorgstjenesten i Larvik har et teoretisk fundament som handler om etablering av strukturer og kulturer for læring og det at praksisfeltet er vårt felles anliggende (se Av totalt 58 ansatte er 52 enig eller helt enig i påstanden: Når vi har hatt etisk refleksjon på vår avdeling har jeg alltid lært noe 49 ansatte er enig eller helt enig i påstanden: Når vi har hatt etisk refleksjon på vår avdeling står vi mer sammen i vanskelige situasjoner 47 ansatte er enig eller helt enig i påstanden: Når vi har hatt etisk refleksjon på vår avdeling er det lettere å ta opp vanskelige saker I tillegg spurte vi ansatte om betydningen av etisk refleksjon i hver enkelt sitt arbeid med brukere og pårørende. 46 svarer at dette har hatt stor eller svært stor betydning og 10 svarer at det har hatt noe betydning. Følgende kommentarer viser hva dette kan innebære: For eksempel har jeg tatt opp en problemstilling under etisk refleksjon i forkant av møte med pårørende/pasient, kan jeg øke bevisstheten i min ordbruk, kroppsspråk etc. atferd i selve møte (Etisk refleksjon) Gir et arbeidsredskap til bruk i vanskelige situasjoner Ved å reflektere sammen får vi frem flere løsninger som kan være viktig og da sammen finne best mulig løsning for brukeren, pårørende Respekt for hverandres synspunkter Håndtere liknende situasjoner bedre seinere. Fører til personlig og faglig utvikling Respekt, gjensidig. At man kan kunne møte brukere og pårørende med respekt og toleranse På spørsmål om betydningen av etisk refleksjon for hver enkelt sitt arbeid i møte med kollegaer svarte 44 ansatte at dette har stor eller svært stor betydning, 11 noe betydning og 2 vet ikke. Følgende kommentarer viser hva dette kan innebære: Etisk refleksjon gir meg økt forståelse for hvordan de ulike opplever ulike arbeidssituasjoner

15 Oppmuntre hverandre til å være tålmodige, å ha respekt for hverandres synspunkter Respekt for hverandres synspunkter, og kunne akseptere at andre har kanskje andre meninger enn en selv Evalueringen er gjennomført av Sigrid Kobro Stensrød Sigrid er avdelingsleder ved Avdeling Bukta en avdeling med integrerte tjenester som. Sigrid er sykepleier og har mastergrad i verdibasert ledelse ved Diakonhjemmet Høyskole Ingvild Svendsen Ingvild er fagkonsulent i Omsorg nordøst, er sykepleier og har en mastergrad i sykepleievitenskap UiO og vært sentral i etikkprosjektet.

Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune

Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune Vårt teoretiske fundament Praksisfeltet vårt felles anliggende På vårt første Larvikskurs - demens stilte vi spørsmålet om hva vi gjør når

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer