KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen Thor Tøllefsen kom kl Forfall: Tove Rydningen, Per Åsmund Pettersen Varamedlemmer: Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, kontorsjefen, næringskonsulenten Rådmann og kontorsjef er inhabil i sak 22/03. Bård Eilertsen inhabil i sak 28/03. Svein Egil Haugen fikk permisjon kl Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0019/03 03/00054 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0020/03 02/02071 REISELIVET I TROMS - DESTINASJON TROMSØ 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET 0022/03 99/03156 SØKNAD OM FRADLEING 3 NAUSTTOMTER GBNR. 43/8-39, HANSNES 0023/03 02/00094 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE 0024/03 02/00447 SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV SENTER MOT INCEST 0025/03 03/00058 BUDSJETTREGULERING - KIRKE 0026/03 02/02136 BUDSJETTREGULERING - KULTUR 0027/03 02/02146 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

3 0028/03 02/01086 ANBUDSANTAKELSE RENOVASJON 0029/03 02/01808 BUDSJETT 2003 OG ØKONOMIPLAN /03 03/00055 REFERAT SAKER 0031/03 02/02075 TVIBITS REGIONPROSJEKT FOR BALSFJORD, KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE

4 0019/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet den 07. og godkjennes. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen fra møtet den 07. og godkjennes. 0020/03 REISELIVET I TROMS - DESTINASJON TROMSØ 1. Karlsøy kommune forlenger vedlagte avtale med Destinasjon Tromsø AS (DT) ut Medlemskapet innebærer et driftstilskudd til DT på ca. kr ekskl. mva. Dette finansieres gjennom kommunens næringsfond. 3. Karlsøy kommune deltar aktivt i utformingen av ny avtale. 4. Karlsøy kommune vil ta sin reiselivstilslutning fra og med 2004 opp til vurdering i forbindelse med omorganiseringen av reiselivssamarbeidet i fylket. Behandling: Pkt. 1 i innstillingen enstemmig vedtatt Pkt. 2 i innstillingen vedtatt mot 1 stemme Pkt. 3 og pkt. 4 i innstillingen enstemmig vedtatt.

5 Vedtak: 1. Karlsøy kommune forlenger vedlagte avtale med Destinasjon Tromsø AS (DT) ut Medlemskapet innebærer et driftstilskudd til DT på ca. kr ekskl. mva. Dette finansieres gjennom kommunens næring sfond. 3. Karlsøy kommune deltar aktivt i utformingen av ny avtale. 4. Karlsøy kommune vil ta sin reiselivstilslutning fra og med 2004 opp til vurdering i forbindelse med omorganiseringen av reiselivssamarbeidet i fylket. 0021/03 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET 1. Kåre Bjørnar Olsen og Einar Ove Hansen innvilges hver et lån stort kr til egenkapital for kjøp og overtakelse av Grønnliskaret Sportell, til sammen kr Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetaling hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. 2. Kåre B. Olsen og Einar O. Hansen innvilges et investeringstilskudd på kr til samme formål. 3. Kåre B. Olsen og Einar O. Hansen innvilges et markedsføringstilskudd på kr til markedsføring av nye og gamle tilbud på Grønnliskaret Sportell. 4. Belastes næringsfondet: Lån Tilskudd Det forutsettes at selgers lån i Karlsøy kommune innfries slik at det aktuelle panteheftet i eiendommen kan slettes. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåre Bjørnar Olsen og Einar Ove Hansen innvilges hver et lån stort kr til egenkapital for kjøp og overtakelse av Grønnliskaret Sportell, til sammen kr Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetaling hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. 2. Kåre B. Olsen og Einar O. Hansen innvilges et investeringstilskudd på kr til samme formål.

6 3. Kåre B. Olsen og Einar O. Hansen innvilges et markedsføringstilskudd på kr til markedsføring av nye og gamle tilbud på Grønnliskaret Sportell. 4. Belastes næringsfondet: Lån Tilskudd Det forutsettes at selgers lån i Karlsøy kommune innfries slik at det aktuelle panteheftet i eiendommen kan slettes. 0022/03 SØKNAD OM FRADLEING 3 NAUSTTO MTER GBNR. 43/8-39, HANSNES Søknadene om kjøp av 2 nausttomter fra eiendommen gbnr. 43/8 og 39, Steinvollen innvilges på følgende vilkår.: 1. Kjøpesum settes til kr pr. m2 råtomt. I tillegg kommer etableringskostnader som saksbehandlingsgebyr, oppmålingsgebyr tinglysing av skjøter, dokumentavgift. 2. Det gis tinglyst rett til adkomst over hovedeiendommen, samt tinglyst rett til å benytte stranda nedenfor tomtene. 3. Før tomtene overskjøtes må kjøpesum være betalt. Behandling: Forslag fra formannskapet: 4. Hele området vil bli søkt regulert til naustformål. Det inngåes avtale med kjøperne om deldekning av reguleringsutgiftene for hele området. Pkt. 1, 2. 3 og 4 enstemmig vedtatt. Vedtak: Søknadene om kjøp av 2 nausttomter fra eiendommen gbnr. 43/8 og 39, Steinvollen innvilges på følgende vilkår.: 1. Kjøpesum settes til kr pr. m2 råtomt. I tillegg kommer etableringskostnader som saksbehandlingsgebyr, oppmålingsgebyr tinglysing av skjøter, dokumentavgift. 2. Det gis tinglyst rett til adkomst over hovedeiendommen, samt tinglyst rett til å benytte stranda nedenfor tomtene. 3. Før tomtene overskjøtes må kjøpesum være betalt. 4. Hele området vil bli søkt regulert til naustformål. Det inngåes avtale med kjøperne om deldekning av reguleringsutgiftene for hele området.

7 0023/03 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE Behandling: Forslag fra Thor Tøllefsen: Karlsøy kommune har drøftet grensereguleringssaken mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune når det gjelder Reinøya. Karlsøy kommune ser det som naturlig at Karlsøy overtar den delen av Tromsø kommune som ligger på Reinøya. Saken har vært behandlet av Tromsø kommune og fylkesmannen i Troms med det utfall at det ikke ble noe forandring. Nå ligger saken i departementet til avgjørelse. Karlsøy kommune mener at departementet må se på de praktiske følger av at Karlsøy overtar denne del av Tromsø kommune, både når det gjelder for den enkelte innbygger og for de tjenester som Karlsøy i dag utfører på denne delen av Tromsø kommune. På denne bakgrunn mener Karlsøy kommune at departementet må ta en avgjørelse som kommmer både innbyggere og begge kommuner til gode. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune har drøftet grensereguleringssaken mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune når det gjelder Reinøya. Karlsøy kommune ser det som naturlig at Karlsøy overtar den delen av Tromsø kommune som ligger på Reinøya. Saken har vært behandlet av Tromsø kommune og fylkesmannen i Troms med det utfall at det ikke ble noe forandring. Nå ligger saken i departementet til avgjørelse. Karlsøy kommune mener at departementet må se på de praktiske følger av at Karlsøy overtar denne del av Tromsø kommune, både når det gjelder for den enkelte innbygger og for de tjenester som Karlsøy i dag utfører på denne delen av Tromsø kommune. På denne bakgrunn mener Karlsøy kommune at departementet må ta en avgjørelse som kommmer både innbyggere og begge kommuner til gode.

8 0024/03 SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV SENTER MOT INCEST Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: Søknaden kan ikke imøtekommes. Behandling: Forslag fra Svein Egil Haugen: Søknaden innvilges. Det bevilges kr 5000,- til Senter mot incest. Utgiftene utgiftsføres post tilskudd lag og foreninger med overføring fra formannskapsposten. Vedtak: Søknaden innvilges. Det bevilges kr 5000,- til Senter mot incest. Utgiftene utgiftsføres post tilskudd lag og foreninger med overføring fra formannskapsposten. 0025/03 BUDSJETTREGULERING - KIRKE Budsjettregulering for 2002 kan ikke imøtekommes. Av økonomiske årsaker kan ikke søknaden for 2003 imøtekommes. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjettregulering for 2002 kan ikke imøtekommes. Av økonomiske årsaker kan ikke søknaden for 2003 imøtekommes.

9 0026/03 BUDSJETTREGULERING - KULTUR Formannskapet opphever vedtaket i sak 18/03. Bevilgningen for 2003 til lag og foreninger reduseres tilsvarende med kr ,-. Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: Formannskapet opphever vedtaket i sak 18/03. Forslaget fra Bent Gabrielsen ble vedtatt mot 2 stemmer. Vedtak: Formannskapet opphever vedtaket i sak 18/ /03 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til kommunale retningslinjer for startlån Karlsøy kommune vedtaes. Veiledning ved ut- arbeiding av retningslinjer 1 Formål Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Husstander med etableringsproblemer er hustander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold.

10 2 Hvem kan få lån Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Lånsøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. Dokumentasjonen skal gis i form av en egenvurdering av økonomien etter låneopptaket. Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon. Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånsøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser. Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør normalt også være låntakere. Det er ikke fastsatt øvre inntektsgrense for å kunne få startlån verken i forskrift eller sentrale retningslinjer. Det er den totale situasjonen til husstanden som er avgjørende. I tillegg til inntekt er også antall medlemmer i husstanden og størrelsen på faste utgifter av betydning. Kommunen bør kreve dokumentasjon på inntekt. 3 Hva det kan gis lån til Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. Utbedring Startlån kan brukes til utbedring av boligen. Det er her først og fremst tenkt på ektefeller, registrerte partnere, samboere med mer. Barn over 18 år tas normalt ikke med i den økonomiske vurderingen, med mindre det er spesielle begrunnelser for det.

11 Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Kommunen vil vurdere hvilket behov husstanden har, både med hensyn til bolig og finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning forutsetter at husstanden kan bli boende i boligen. Uansett er det en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Nærmere om boligen Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Akseptabel kjøpesum kan derfor variere noe fra sted til sted. Særlig vil det kunne være aktuelt å godta høyere pris i pressområder. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. 4 Låneutmåling finansieringspakker Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggings-, utbedringskostnader eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger. Lånets størrelse vil også, som nevnt under punkt 2, avhenge av den enkeltes økonomi og dessuten annen långivers låneutmåling. Rask omsetningshastighet i store deler av landet kan utelukke søkere fra å være med i budrunder. Forhåndsgodkjenningen / finansieringsbevis kan for eksempel ha gyldighet på seks måneder, med mulighet for forlengelse.

12 Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd. 5 Rente- og avdragsvilkår Det er ikke satt en øvre arealgrense eller pris for boliger som finansieres med startlån, verken i forskrift eller i sentrale retningslinjer. Kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig med et øvre prisnivå, da pris på bolig kan endre seg raskt. Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Normalt gjelder følgende vilkår: Husbankens rentevilkår + 0,25% rente. 22 år nedbetalingstid eller tilsvarende kommunens nedbetalingstid til Husbanken. 3 års avdragsfri periode Kvartallsvise terminer Etableringsgebyr skal utgjøre 0,5% av lånebeløpet, minimum kr 350, maksimum kr Gebyr for omfattende endringer av vilkår samt prioritetsvikelse kr 350. Det vil være av betydning at kommunen har nok lånemidler. Et fleksibelt regelverk kan imøtekomme søkere som har behov for å få en finansieringspakke som gjenspeiler boligprisene i kommunen og søkers økonomi. Søkere uten egenkapital kan ha problemer med å få til fullfinansiering. I slike tilfeller er det viktig at kommunen kan fullfinansiere, enten som toppfinansiering sammen med annet lån, som 100% finansiering alene, eller i kombinasjon med boligtilskudd.

13 Fakturagebyr kr 65 ved kvartallsvise terminer, kr 36 ved eventuelle månedlige terminer. 6 Sikkerhet for lånet Lånet sikres med pant i eiendommen. Dersom startlånet er hovedfinansieringskilden skal det normalt sikres med 1. prioritets pant. boligtilskudd. Kommunen gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår. Kommunen bør vurdere å tilby både fast og flytende rente. Fastrente vil kunne gi en forutsigbarhet for søkers utgiftsside over tid. 7 Klageadgang Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret i kommunen som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes den til kommunens klagenemnd. Første klageinstans er formannskapet. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen. For etableringslån valgte mange kommuner 18 år nedbetalingstid og noen enda kortere. Dette gir unødvendige høye månedlige låneutgifter for kunden. Lengre nedbetalingstid kan benyttes framfor avdragsfri periode. Vi anbefaler at kommunen tilbyr månedlige terminer. Kommunen kan ta behandlings(etablerings)- gebyr og termingebyr. Aktuell sikkerhet vil være pant eiendommen eller andelen med tilhørende leierett til bolig. Panteretten må gis rettsvern etter gjeldende regler.

14 gjeldende regler. Hvilken prioritet panteretten skal ha er avhengig av finansieringspakke, men der det gis fullfinansiering bør kommunen ha første prioritet. Behandling: Rådmannen endret innstillingen slik i møtet. 1. Forslag til kommunale retningslinjer for startlån Karlsøy kommune vedtaes. 2. Formannskapet tar rådmannens redegjørelse mht praktisering av retningslinjene, herunder kreditkomite og kreditjournal til etterretning. 3. Vedtak i samtlige startlån saker i 1. halvår 2003 legges fram for formannskapet som referat. Innstillingen ( pkt. 1) og nytt pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forslag til kommunale retningslinjer for startlån Karlsøy kommune vedtaes. 2. Formannskapet tar rådmannens redegjørelse mht praktisering av retningslinjene, herunder kreditkomite og kreditjournal til etterretning. 3. Vedtak i samtlige startlån saker i 1. halvår 2003 legges fram for formannskapet som referat. Veiledning ved ut- arbeiding av retningslinjer

15 1 Formål Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Husstander med etableringsproblemer er hustander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold. 2 Hvem kan få lån Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitær t grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Lånsøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. Dokumentasjonen skal gis i form av en egenvurdering av økonomien etter låneopptaket. Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon. Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånsøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser. Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør normalt også være låntakere. Det er ikke fastsatt øvre inntektsgrense for å kunne få startlån verken i forskrift eller sentrale retningslinjer. Det er den totale situasjonen til husstanden som er avgjørende. I tillegg til inntekt er også antall medlemmer i husstanden og størrelsen på faste utgifter av betydning. Kommunen bør kreve dokumentasjon på inntekt. Det er her først og fremst tenkt på ektefeller, registrerte partnere, samboere med mer.

16 3 Hva det kan gis lån til Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. Utbedring Startlån kan brukes til utbedring av boligen. ektefeller, registrerte partnere, samboere med mer. Barn over 18 år tas normalt ikke med i den økonomiske vurderingen, med mindre det er spesielle begrunnelser for det. Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Kommunen vil vurdere hvilket behov husstanden har, både med hensyn til bolig og finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning forutsetter at husstanden kan bli boende i boligen. Uansett er det en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Nærmere om boligen Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Akseptabel kjøpesum kan derfor variere noe fra sted til sted. Særlig vil det kunne være aktuelt å godta høyere pris i pressområder. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. Rask omsetningshastighet i store deler av landet kan utelukke søkere fra å være med i budrunder. Forhåndsgodkjenningen /

17 4 Låneutmåling finansieringspakker / finansieringsbevis kan for eksempel ha gyldighet på seks måneder, med mulighet for forlengelse. Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggings-, utbedringskostnader eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger. Lånets størrelse vil også, som nevnt under punkt 2, avhenge av den enkeltes økonomi og dessuten annen långivers låneutmåling. Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd. Det er ikke satt en øvre arealgrense eller pris for boliger som finansieres med startlån, verken i forskrift eller i sentrale retningslinjer. Kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig med et øvre prisnivå, da pris på bolig kan endre seg raskt. 5 Rente- og avdragsvilkår Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Normalt gjelder følgende vilkår: Husbankens rentevilkår + 0,25% rente. 22 år nedbetalingstid eller tilsvarende kommunens nedbetalingstid til Husbanken. Det vil være av betydning at kommunen har nok lånemidler. Et fleksibelt regelverk kan imøtekomme søkere som har behov for å få en finansieringspakke som gjenspeiler boligprisene i kommunen og søkers økonomi. Søkere uten egenkapital kan ha problemer med å få til fullfinansiering. I slike tilfeller er det viktig at kommunen kan

18 3 års avdragsfri periode Kvartallsvise terminer Etableringsgebyr skal utgjøre 0,5% av lånebeløpet, minimum kr 350, maksimum kr Gebyr for omfattende endringer av vilkår samt prioritetsvikelse kr 350. egenkapital kan ha problemer med å få til fullfinansiering. I slike tilfeller er det viktig at kommunen kan fullfinansiere, enten som toppfinansiering sammen med annet lån, som 100% finansiering alene, eller i kombinasjon med boligtilskudd. Fakturagebyr kr 65 ved kvartallsvise terminer, kr 36 ved eventuelle månedlige terminer. 6 Sikkerhet for lånet Lånet sikres med pant i eiendommen. Dersom startlånet er hovedfinansieringskilden skal det normalt sikres med 1. prioritets pant. Kommunen gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår. Kommunen bør vurdere å tilby både fast og flytende rente. Fastrente vil kunne gi en forutsigbarhet for søkers utgiftsside over tid. 7 Klageadgang Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret i kommunen som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes den til kommunens klagenemnd. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen. For etableringslån valgte mange kommuner 18 år nedbetalingstid og noen enda kortere. Dette gir unødvendige høye månedlige låneutgifter for kunden. Lengre nedbetalingstid kan benyttes framfor avdragsfri periode. Vi anbefaler at kommunen tilbyr månedlige terminer.

19 Første klageinstans er formannskapet. Kommunen kan ta behandlings(etablerings)- gebyr og termingebyr. Aktuell sikkerhet vil være pant eiendommen eller andelen med tilhørende leierett til bolig. Panteretten må gis rettsvern etter gjeldende regler. Hvilken prioritet panteretten skal ha er avhengig av finansieringspakke, men der det gis fullfinansiering bør kommunen ha første prioritet. 0028/03 ANBUDSOVERTAKELSE RENOVASJON. Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. Karlsøy kommune forbereder kontrahering av Innsamling, Transport og Deponering av avfall med Perpetuum Mobile AS. 2. Dersom kontraktsforhandlingene med Perpetuum Mobile ikke fører fram gjennomføres det kontraktsforhandlinger med Karlsøy Renovasjon ANS. 3. Ordfører bemyndiges å gjennomføre kontraktsforhandlinger og påfølgende inngåelse av avtale. Behandling: Bård Eilertsen er inhabil i denne saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

20 Vedtak: 1. Karlsøy kommune forbereder kontrahering av Innsamling, Transport og Deponering av avfall med Perpetuum Mobile AS. 2. Dersom kontraktsforhandlingene med Perpetuum Mobile ikke fører fram gjennomføres det kontraktsforhandlinger med Karlsøy Renovasjon ANS. 3. Ordfører bemyndiges å gjennomføre kontraktsforhandlinger og påfølgende inngåelse av avtale. 0029/03 BUDSJETT 2003 OG ØKONOMIPLAN Følgende avgifts- og gebyrøkninger vedtaes for 2003: a. Husleie kommunale boliger, omsorgsboliger og leiligheter i Bosentert Vannvåg indeksreguleres i henhold til Husleieloven, jfr. tidligere vedtak. Formannskapet får fullmakt til å prissette strøm i de tilfeller boliger leies ut med kommunalt strømabonnement b. Barnehageavgifter økes med 5 % fra til kr 2800,-. c. Gjennomføringen av Stortingets vedtak om barnehagesatsing, det såkalte barnehageforliket, gjennomføres uavhengig av prisendringen i ovennevnte punkt d. Egenandeler skolefritidsordningen økes med 5 % fra e. Renovasjonsavgiften settes ned med 10 % i 2003 pr f. Renovasjonsavgiften for hytter og fritidshus fastsettes til en tredjedel av ordinært boligabonnement, med virkning fra Avgiften for 1. kvartal 2003 skal tilsvare avgiften for 2. kvartal g. Vannavgiftene fastsettes slik: 3 % økning fra h. Avløpsavgiftene fastsettes slik : 5 % økning fra i. Septikavgiftene fastsettes slik: Ingen økning i j. Feieavgiften økes ikke i k. Gebyrer for delingssaker økes med 10 % for hytter og fritidshus, og med 5 % for øvrige saker. Gebyr for byggesaker økes med 15 % for hytte og fritidsboliger og med 5 % for øvrige saker. l. Kulturskolekontingenten økes ikke m. Billettsatsene for svømmehallene økes med 10 %, avrundet til nærmeste krone slik: Barn kr 12,-., voksne kr 24,-. n. Samtlige økninger ovenfor er gjort for å dekke inn økte lønnskostnader i 2003.

21 . 2. Tilskudd for Kirkelig Fellesråd fastsettes til kr ,- for Administrasjonen får i 2003 fullmakt til å selge inntil 5 kommunale boliger, via megler. 4. Ordførers godtgjørelse fastsettes lik rådmannens lønn. 5. Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 6 % av ordførerens lønn. 6. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne mottak av flyktninger i 2003, basert på mulighetene for arbeid og bolig 7. Tidligere vedtak om nedbemanning med 8 årsverk i administrasjonen i perioden fullføres i forbindelse med innflytting i nytt administrasjonsbygg i Videre må det planlegges ytterligere nedbemanning med 2 årsverk i kommunens samlede virksomhet i , slik at økonomiplanen balanseres 8. Brannstasjonen på Vannareid legges ned pr Det opprettes oppvekstsenter i Stakkvik pr , ved at barnehagen flytter inn i skolens lokaler, og driften samordnes 10. Det opprettes oppvekstsenter på Vannareid pr , ved at barnehagen flytter inn i skolens lokaler, og driften samordnes 11. Barnehagebygningen på Vannareid selges, via megler. Deler av salgsinntektene benyttes til å ruste opp oppvekstsenteret. 12. Teknisk utvalg får i oppdrag å utarbeide forslag til antall veilyspunkter slik at man oppnår de budsjetterte innsparinger i strømutgifter og vedlikehold. Saken forelegges formannskapet til sluttbehandling. 13. Satsene for omsorgslønn justeres ikke i Kommunale veier skiltes med de vedtatte veinavnene. Utgiftene belastes vedlikeholdsbudsjettet for kommunale veier 15. Administrasjonen, i samråd med KS og ordfører, forbereder folkevalgtopplæringen høsten Administrasjonen utarbeider særskilt sak til kommunestyret med hensyn til framtidig utskifting og oppgradering av kommunale veilys, jfr. nye PCB-forskrifter 17. Teknisk utvalg får fullmakt til å godkjenne forsøk med brøyting i egen (kommunal) regi på Hansnes 18. Det opprettes 1 ny ingeniørstilling pr , som skal fordeles på henholdsvis Byggesak- og oppmålingskontoret og Anleggskontoret. Det forutsettes at stillingen finansieres med økte saksbehandlings- og oppmålingsgebyrer og redusert kjøp av konsulenttjenester. 18.b. De tekniske kontorer oppgraderes m.h.t. datautstyr og programvare, slik at kommunen i større grad kan prosjektere nyanlegg i egen regi. Kostnadene kr belastes kapitalinntekter boligsalg. 19. Eksisterende brøytekontrakter reforhandles med sikte på utgiftsreduksjoner

22 20. Administrasjonen forbereder særskilt sak, via administrasjonsutvalget, til kommunestyret med sikte på å justere permisjonsreglementet 21. Salg av tekniske tjenester prissettes slik a. Leie av mannskap kr 240,- pr time b. Leie av spyle-/tinevogn kr 640,- pr time inkl. mannskap 22. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne innleie av ekstern konsulenthjelp i forbindelse med utredning og planlegging av Vannøy- og Karlsøyforbindelsene 23. Administrasjonen bes forberede særskilte saker til kommunestyret med hens yn til planlegging av nye boligfelt på Hansnes og i området Gamnes kommunegrensen klasse i Stakkvik skole flyttes til Hansnes skole fra Det vedtaes redusert renholdsfrekvens på kommunale bygg i samsvar med formannskapets vedtak i sak 205/02 den Redusert renholdsfrekvens iverksettes snarest mulig. Ledige stillingsbrøker hentes inn ved naturlig avgang og omplasseringer. 26. Nye tiltak i 2003 framgår av vedlagte økonomiplan for perioden , og godkjennes med aktuell kostnads- og finansieringsplan. 27. Budsjett 2003 og økonomiplanen for perioden godkjennes med ovennevnte endringer Behandling: Pkt. 21: Forslag fra Bent Gabrielsen Timepris kr 300,-. Forslaget falt og administrasjonens forslag ble vedtatt. Forslag fra Thor Tøllefsen til nytt pkt. 26: Formannskapet ønsker at i økonomiplan skal pkt. 8 Flerbrukshus Vannøy blir ført opp i økonomiplanen for år Administrasjonen får i oppdrag og innpasse dette i økonomiplanen. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Forslag fra Bent Gabrielsen nyrr pkt 27: Inspektørstillingene Vannvåg og Vannareid skole opprettholdes som i dag. Kostnadene, dvs tidligere foreslåtte besparelser, belastes økte renteinntekter salg av Tromsbuss aksjer, med kr ,-. Enstemmig vedtatt.

23 Forslag fra ordfører nytt pkt. 24: 8. klasse i Stakkvik skole videreføres. Kostnadene, dvs. tidligere foreslåtte besparelser, dekkes med reduserte renteutgifter, med kr ,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt og innstillingen falt. Vedtak: 1. Følgende avgifts- og gebyrøkninger vedtaes for 2003: a. Husleie kommunale boliger, omsorgsboliger og leiligheter i Bosentert Vannvåg indeksreguleres i henhold til Husleieloven, jfr. tidligere vedtak. Formannskapet får fullmakt til å prissette strøm i de tilfeller boliger leies ut med kommunalt strømabonnement b. Barnehageavgifter økes med 5 % fra til kr 2800,-. c. Gjennomføringen av Stortingets vedtak om barnehagesatsing, det såkalte barnehageforliket, gjennomføres uavhengig a v prisendringen i ovennevnte punkt d. Egenandeler skolefritidsordningen økes med 5 % fra e. Renovasjonsavgiften settes ned med 10 % i 2003 pr f. Renovasjonsavgiften for hytter og fritidshus fastsettes til en tredjedel av ordinært boligabonnemen t, med virkning fra Avgiften for 1. kvartal 2003 skal tilsvare avgiften for 2. kvartal g. Vannavgiftene fastsettes slik : 3 % økning fra h. Avløpsavgiftene fastsettes slik : 5 % økning fra i. Septikavgiftene fastsettes slik: Ingen økning. j. Feieavgiften: Ingen økning. k. Gebyrer for delingssaker økes med 10 % for hytter og fritidshus, og med 5 % for øvrige saker. Gebyr for byggesaker økes med 15 % for hytte og fritidsboliger og med 5 % for øvrige saker. l. Kulturskolekontingenten økes ikke m. Billettsatsene for svømmehallene økes med 10 %, avrundet til nærmeste krone slik: Barn kr 12,-., voksne kr 24,-. n. Samtlige økninger ovenfor er gjort for å dekke inn økte lønnskostnader i Tilskudd for Kirkelig Fellesråd fastsettes til kr ,- for Administrasjonen får i 2003 fullmakt til å selge inntil 5 kommunale boliger, via megler. 4. Ordførers godtgjørelse fastsettes lik rådmannesn lønn, 5. Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 6 % av ordførerens lønn.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene.

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene. Byrådssak 1304 /16 Startlån - justering av inntektsgrenser og lånebeløp TONA ESARK-17-201625404-1 Hva saken gjelder: Etter at det i april 2014 kom ny forskrift om startlån, FOR-2014-03-274, måtte Bergen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Karlsøy kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kalsøy omsorgssenter - Vinterhagen Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 Til stede på møtet Medlemmer: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen,

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken Side 1 av 5 HB 7.B.13 Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 09.2009 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 September 2008 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål...- 1-2. Hva kan det gis lån til...- 1-3. Vurdering av lånsøker...- 2-4. Vurdering av sikkerhet...- 2-5. Miljøvennlige

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes ØRLAND KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: 06.12.02 Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes Utval Kommunest ret R.. Møtedato Utval ssaksnr Dokumentnr 1 17.12.02 02/0067 02/01379-2 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer