KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, Forfall: Per Åsmund Pettersen Varamedlemmer: Mari-Ann Myrvang Fra administrasjonen møtte: Kultur- og oppvekstsjef, helse- og sosialsjef, økonomisjef, kontorsjef, Avd.ingeniør Torgeir Bøe, rådmann I tillegg var Terje Hansen og Espen Aursand invitert til å legge fram sak 89/03. Innkalling og sakliste med tilleggssaker godkjennes. Thor Tølefsen fikk permisjon kl Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0083/03 03/00594 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0084/03 03/00410 ÅRSMELDING /03 03/00612 REGNSKAP /03 03/00589 TERTIALRAPPORTER /03 02/00105 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2004, INNBYDELSE TIL SØKNAD 0088/03 02/00113 KARLSØY SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGER - BYGGEFASEN- VEGGRUNN 0089/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG 0090/03 02/01958 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG - REGULERINGSPLAN 0091/03 02/02112 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR VANNVÅG

3 0092/03 03/00400 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT VILTFOND 0093/03 03/00456 LEASING AV 3 ARBEIDSBILER 0094/03 03/00496 KJØP AV BRANNGARASJE I VANNVÅG 0095/03 03/00520 KARLSØY I TROMS FESTIVALEN /03 03/00551 DROSJELØYVE 0097/03 03/00580 TV-AKSJONEN /03 03/00585 SØKNAD OM STØTTE TIL TURNE - RINGVASSØY MUSIKKKORPS 0099/03 03/00613 OVERTAKELSE AV NYBORG BOLIGFELT 0100/03 03/00595 FISKERIDAGAN I TROMSØ MAI 0101/03 03/00609 LESKUR PÅ HOVEDHOLDEPLASSEN ISTAKKVIK 0102/03 03/00610 DRIFTSSTYRE FOR LIGGEPLASSER FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

4 0103/03 03/00616 BIDRAG TIL TV-AKSJONEN /03 03/00624 REFERAT SAKER 0106/03 03/00649 TILLEGGSREFERAT SAKER 0107/03 03/00660 MIDLERTIDIG LOKALISERING AV HELSE- OG SOSIALTJENESTER. 0108/03 03/00654 UTTALELSE, LANDSFORENINGEN FOR TAPERNE, MOBBING 0109/03 03/00132 SALG AV " SØRBO" 44/81, 9130 HANSNES

5 0083/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 0084/03 ÅRSMELDING 2002 Forslag til vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. Enstemmig Formannskapets forslag til vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. 0085/03 REGNSKAP 2002 Formannskapets forslag til vedtak: 1. Regnskap 2002 godkjennes. 2. Regnskapsoverskudd kr ,- disponeres som avsetning til disposisjonsfondet.

6 3. Udekket finansieringsbehov på kr ,- i kapitalregnskapet belastes disposisjonsfondet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak: 1. Regnskap 2002 godkjennes. 2. Regnskapsoverskudd kr ,- disponeres som avsetning til disposisjonsfondet. 3. Udekket finansieringsbehov på kr ,- i kapitalregnskapet belastes disposisjonsfondet. 0086/03 TERTIALRAPPORTER 2003 Regnskapsrapporten for 1. tertial 2003 taes til etterretning. Enstemmig som innstillingen. Regnskapsrapporten for 1. tertial 2003 taes til etterretning. 0087/03 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2004, INNBYDELSE TIL SØKNAD Forelegges formannskapet for evt. prioritering av tiltak. Forslag til vedtak: 1. Karlsøy kommune søker om trafikksikkerhetsmidler til følgende prosjekter:

7 a. Adkomst og parkering, Hansnes skole b. Adkomst og parkering, Gamnes barnehage 2. Prosjektene utredes nærmere med eksakt kostnads- ogfinansieringsplan. Saken forelegges deretter formannskapet for behandling og bevilgning. Enstemmig vedtatt. 1 Karlsøy kommune søker om trafikksikkerhetsmidler til følgende prosjekter: a. Adkomst og parkering, Hansnes skole b. Adkomst og parkering, Gamnes barnehage 2 Prosjektene utredes nærmere med eksakt kostnads- ogfinansieringsplan. Saken forelegges deretter formannskapet for behandling og bevilgning. 0088/03 KARLSØY SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGER - BYGGEFASEN- VEGGRUNN Karlsøy kommune selger arealet lang FV 304, gnr. 44 og bnr. 12 til Statens vegvesen. Kontrakten underskrives og returneres. 1. Prisen settes til kr pr. m2. Forslag fra ordføreren til nytt pkt Prisen settes til kr 25,- pr. m2, som tilsvarer prisen kommunen betalte for området. Innstilling pkt. 1 og nytt forslag til pkt. 2 enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune selger arealet lang FV 304, gnr. 44 og bnr. 12 til Statens vegvesen. Kontrakten underskrives og returneres. 2. Prisen settes til kr 25,- pr. m, som tilsvarer prisen kommunen betalte for området..

8 0089/03 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Plan- og byggekomiteens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar tilstandskontrollen av det gamle sykehjemmet til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner hovedprosjektet for Karlsøy Offentlige Servicekontor med en kostnadsramme på totalt 27 mill kr, basert på de kostnadsreduserende tiltak som framkommer av saksutredningen. 3. Kommunestyret ber Plan- og byggekomiteen følge opp potensielle kostnadsreduserende tiltak, og orientere kommunestyret etter innhenting av anbud. 4. Ombyggingen skal finansieres ved Låneopptak, stort kr Tilskudd 551 kr Salg av eiendommer kr MVA-kompensasjon, beregnet til 1,5 mill kr, disponeres til reduksjon av låneopptaket. 5. Rådmannen innarbeider prosjektet i Økonomiplanen for Det forutsettes at låneutgiftene finansieres av leieinntekter og nedbemanning. 6. Plan- og byggekomiteen bemyndiges å gjennomføre prosjektet Karlsøy Offentlige Servicekontor innenfor en total kostnadsramme på 27 mill kr. Arbeidene skal utføres i henhold til tidligere vedtatt prosjektorganisering og delegasjoner. 7. Rådmannen bemyndiges å gjennomføre prosjektet i henhold til de vedtak plan- og byggekomiteen gjør. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar tilstandskontrollen av det gamle sykehjemmet til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner hovedprosjektet for Karlsøy Offentlige Servicekontor med en kostnadsramme på totalt 27 mill kr, basert på de kostnadsreduserende tiltak som framkommer av saksutredningen. 3. Kommunestyret ber Plan- og byggekomiteen følge opp potensielle kostnadsreduserende tiltak, og orientere kommunestyret etter innhenting av anbud.

9 4. Ombyggingen skal finansieres ved Låneopptak, stort kr Tilskudd 551 kr Salg av eiendommer kr MVA-kompensasjon, beregnet til 1,5 mill kr, disponeres til reduksjon av låneopptaket. 5. Rådmannen innarbeider prosjektet i Økonomiplanen for Det forutsettes at låneutgiftene finansieres av leieinntekter og nedbemanning. 6. Plan- og byggekomiteen bemyndiges å gjennomføre prosjektet Karlsøy Offentlige Servicekontor innenfor en total kostnadsramme på 27 mill kr. Arbeidene skal utføres i henhold til tidligere vedtatt prosjektorganisering og delegasjoner. 7. Rådmannen bemyndiges å gjennomføre prosjektet i henhold til de vedtak plan- og byggekomiteen gjør. Thor Tøllefsen fikk permisjon. 0090/03 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG - REGULERINGSPLAN Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Administrasjonen tar kontakt med fiskerlaget og Torsvågbruket AS v/eliassen for å bringe i orden grunnspørsmålet, og deretter utrede andre alternativ for landfeste. Ordfører trakk sitt forslag. Forslag fra formannskapet: 1. Det bevilges kr ,- for utarbeidelse av reguleringsplan Torsvåg havn. 2. Beløpet finansieres ved bevilgning fra disposisjonsfondet. 3. Rådannen får fullmakt til å inngå kontrakt om kjøp av slike konsulenttjenester innenfor den vedtatte ramme. 4. Karlsøy kommune forhandler videre med Torsvågbruket A/S om kjøp av tomt og adkomst til planlagt prosjekt for liggeplasser for fskeflåten. Mottatt pristilbud i brev datert fra Torsvågbruket ansees som uakseptabelt. 5. Administrasjonen vurderer samtidig alternativ lokalisering i Torsvåg av de palnlagte liggeplasser.

10 Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges kr ,- for utarbeidelse av reguleringsplan Torsvåg havn. 2. Beløpet finansieres ved bevilgning fra disposisjonsfondet. 3. Rådannen får fullmakt til å inngå kontrakt om kjøp av slike konsulenttjenester innenfor den vedtatte ramme. 4. Karlsøy kommune forhandler videre med Torsvågbruket A/S om kjøp av tomt og adkomst til planlagt prosjekt for liggeplasser for fskeflåten. Mottatt pristilbud i brev datert fra Torsvågbruket ansees som uakseptabelt. 5. Administrasjonen vurderer samtidig alternativ lokalisering i Torsvåg av de palnlagte liggeplasser. 0091/03 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR VANNVÅG Prosjektgruppen får disponere området i Vannvåg som er regulert til lekeplass. Arealet skal brukes til lekeplass/park 1. Opparbeidelse av området må skje i nært samarbeid med anleggskontoret. 2. Arbeidet med endring av eksisterende reguleringsplan igangsettes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

11 1. Prosjektgruppen får disponere området i Vannvåg som er regulert til lekeplass. Arealet skal brukes til lekeplass/park 2. Opparbeidelse av området må skje i nært samarbeid med anleggskontoret. 3. Arbeidet med endring av eksisterende reguleringsplan igangsettes. 0092/03 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT VILTFOND Med hjemmel i viltlovens 43 vedtar kommunestyret å opprette et kommunalt viltfond (bundet driftsfond) med retningslinjer for inntekter til fondet og bruk av midler i fondet, jfr. 3 og 4 i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i viltlovens 43 vedtar kommunestyret å opprette et kommunalt viltfond (bundet driftsfond) med retningslinjer for inntekter til fondet og bruk av midler i fondet, jfr. 3 og 4 i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. 0093/03 LEASING AV 3 ARBEIDSBILER 1. Det gies fullmakt til å skifte ut 1 Volvo modell, 1 Toyota hiace 4 wd 87 modell og en leaset Toyota hiace 200 modell.

12 2. Det leases 3 nye biler etter rådmannesn behovsvurdering. 3. Administrasjonen får fullmakt til å inngå nye leasing kontrakter. 4. Leasing utgiftene forutsettes innarbeidet i eksisterende driftsbudsjett. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Det gies fullmakt til å skifte ut 1 Volvo modell, 1 Toyota hiace 4 wd 87 modell og en leaset Toyota hiace 200 modell. 2. Det leases 3 nye biler etter rådmannesn behovsvurdering. 3. Administrasjonen får fullmakt til å inngå nye leasing kontrakter. 4. Leasing utgiftene forutsettes innarbeidet i eksisterende driftsbudsjett. 0094/03 KJØP AV BRANNGARASJE I VANNVÅG Karlsøy kommune selger ikke branngarasjen. Dersom branngarasjen skal selges på et senere tidspunkt, vil dette bli kunngjort. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune selger ikke branngarasjen. Dersom branngarasjen skal selges på et senere tidspunkt, vil dette bli kunngjort.

13 0095/03 KARLSØ Y I TROMS FESTIVALEN 2003 Søknaden om økonomisk støtte til festivalen kan ikke imøtekommes. Forslag fra ordfører: 1. Søknaden om økonomisk støtte til Karlsøy utviklingslag i forbindelse med festival på kr ,- imøtekommes. Beløpet utgiftsføres konto tilskudd lag og foreninger med overførng fra konto reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. budsjettreguleringsskjema nr Arrangøren i samarbeid med administrasjonen planlegger et informasjonsfora til kommunens ungdom, jfr. pkt. 2 i søknaden som lyder: At kommunen bruker festivalen til å treffe ungdommen. Dette kan skje ved at man for eksempel engasjerer et par erfarne ungdomsskolelærere som kan både informere og som kan sirkulere og prate med ungdommen under festivalen. Dette vil også være til god hjelp for å legge en demper på alkoholkonsumet. Enstemmig vedtatt. 1. Søknaden om økonomisk støtte til Karlsøy utviklingslag i forbindelse med festival på kr ,- imøtekommes. Beløpet utgiftsføres konto tilskudd lag og foreninger med overførng fra konto reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. budsjettreguleringsskjema nr Arrangøren i samarbeid med administrasjonen planlegger et informasjonsfora til kommunens ungdom, jfr. pkt. 2 i søknaden som lyder: At kommunen bruker festivalen til å treffe ungdommen. Dette kan skje ved at man for eksempel engasjerer et par erfarne ungdomsskolelærere som kan både informere og som kan sirkulere og prate med ungdommen under festivalen. Dette vil også være til god hjelp for å legge en demper på alkoholkonsumet. 0096/03

14 DROSJELØYVE Karlsøy formannskap vil gå imot at løyvet i Skogsfjorden overflyttes til Hansnes. Formannskapet ønsker at det fortsatt skal være et taxi tilbud til befolkningen i Skogsfjorden. Forslag fra ordfører: Karlsøy kommune har ingen merknader til søknaden. Karlsøy kommune har ingen merknader til søknaden. 0097/03 TV-AKSJONEN 2003 Følgende aksjonskomite velges: Forslag til vedtak: Sigmund Bjørndal leder Geir Ottesen Kjellaug Isaksen Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Forslaget ble enstemmig vedtatt. Følgende aksjonskomite velges: Sigmund Bjørndal leder

15 Geir Ottesen Kjellaug Isaksen Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll 0098/03 SØKNAD OM STØTTE TIL TURNE - RINGVASSØY MUSIKKKORPS Søknaden om støtte til turne kan ikke imøtekommes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Søknaden om støtte til turne kan ikke imøtekommes. 0099/03 OVERTAKELSE AV NYBORG BOLIGFELT Karlsøy kommune overtar Nyborg boligfelt iht. tilbud fra Material og Maling AS. 1. Overtakelsen skjer så tidlig som mulig i Overtakelsen finansieres med salg kommunale boliger. Saken legges fram for kommunestyret for endelig behandling.

16 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune overtar Nyborg boligfelt iht. tilbud fra Material og Maling AS. 2. Overtakelsen skjer så tidlig som mulig i Overtakelsen finansieres med salg kommunale boliger. Saken legges fram for kommunestyret for endelig behandling. 0100/03 FISKERIDAGAN I TROMSØ MAI Det innvilges inntil kr ,- fra næringsfondet til Karlsøy kommunes deltakelse på Fiskeridagan i Tromsø mai Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det innvilges inntil kr ,- fra næringsfondet til Karlsøy kommunes deltakelse på Fiskeridagan i Tromsø mai /03 LESKUR PÅ HOVEDHOLDEPLASSEN ISTAKKVIK Det rettes en søknad til Statens Vegvesen om å bygge leskur i Stakkvika.

17 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det rettes en søknad til Statens Vegvesen om å bygge leskur i Stakkvika. 0102/03 DRIFTSSTYRE FOR LIGGEPLASSER FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Forslag til vedtak fra ordfører: De kommunale representantene skal ivareta Karlsøy kommune sine interesser i driftsstyret. Rådmannen får i oppdrag å lage retningslinjer for liggeplasser i Torsvåg. Enstemmig vedtatt. De kommunale representantene skal ivareta Karlsøy kommune sine interesser i driftsstyret. Rådmannen får i oppdrag å lage retningslinjer for liggeplasser i Torsvåg. 0103/03 BIDRAG TIL TV-AKSJONEN 2003

18 Det bevilges kr 5000,- til TV-aksjonen for Redd Barna. Utgiften belastes konto tilskudd til lag og foreninger med overførsel fra konto reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjema. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det bevilges kr 5000,- til TV-aksjonen for Redd Barna. Utgiften belastes konto tilskudd til lag og foreninger med overførsel fra konto reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjema. 0104/03 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Referat sakene tas til etterretning. 0106/03

19 TILLEGGSREFERAT SAKER Referatsakene tas til etterretning. Formannskapets forslag til vedtak: Referat sak nr. 3 legges som egen sak til formannskapet i neste møte. Referatsakene tas til etterretning. 0107/03 MIDLERTIDIG LOKALISERING AV HELSE- OG SOSIALTJENESTER. Formannskapet ber rådmannen om snarest å gjennomføre flytting av nåværende tjenester i tidligere sykehjemsbygg 1. Det forutsettes at ledige kommunale lokaler anvendes hvis de anses egnet, men det gis også myndighet å leie inn tilleggslokaler. 2. Merkostnader som følge av flytting og etablering i nye lokaler forutsettes tatt opp som budsjettreguleringssak i helse-og sosialetatens driftsbudsjett. Forslag til nytt pkt. 3: Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å iverksette flyttinger snaresst, og bevilgningsspørsmålet må avklares i etterkant. Pkt. 1, 2 og nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet ber rådmannen om snarest å gjennomføre flytting av nåværende tjenester i tidligere sykehjemsbygg 2. Det forutsettes at ledige kommunale lokaler anvendes hvis de anses egnet, men det gis også myndighet å leie inn tilleggslokaler.

20 3. Formannskapet gir rådmann fullmakt til å iverksette nødvendige flyttinger snarest, og bevilgningsspørsmålet må avklares i etterkant. 0108/03 UTTALELSE, LANDSFORENINGEN FOR TAPERNE, MOBBING Karlsøy formannskap har drøftet uttalelsene fra generalsekretær Ola Ødegaard i Landsforeningen rettferd for taperne. Formannskapet tar sterk avstand fra uttalelse som Ødegaard har hatt både i TV og aviser. Formannskapet kan ikke ta Ødegaard alvorlig i den spesielle saken som gjelder Hansnes skole. Formannskapet tar også avstand fra de uttalelsene som Ødegaard har gitt angående Karlsøy kommune generelt, der Ødegaard blant annet kaller Karlsøy kommune for ei mobbe -bule. Dette er så langt fra sannheten som det er mulig å komme. Karlsøy kommune vil på det sterkeste støtte opp om både skoleledelse, lærere, foreldre og elever. Vi vet at skolen tar mobbing på alvor. Det som har skjedd er alvorlig og skolen tar forholdsregler for at slikt ikke skal skje. Mobbing er er generelt samfunnsproblem som også Karlsøy kommune tar på alvor. Enstemmig vedtatt. Karlsøy formannskap har drøftet uttalelsene fra generalsekretær Ola Ødegaard i Landsforeningen rettferd for taperne. Formannskapet tar sterk avstand fra uttalelse som Ødegaard har hatt både i TV og aviser. Formannskapet kan ikke ta Ødegaard alvorlig i den spesielle saken som gjelder Hansnes skole. Formannskapet tar også avstand fra de uttalelsene som Ødegaard har gitt angående Karlsøy kommune generelt, der Ødegaard blant annet kaller Karlsøy kommune for ei mobbe-bule. Dette er så langt fra sannheten som det er mulig å komme. Karlsøy kommune vil på det sterkeste støtte opp om både skoleledelse, lærere,

21 foreldre og elever. Vi vet at skolen tar mobbing på alvor. Det som har skjedd er alvorlig og skolen tar forholdsregler for at slikt ikke skal skje. Mobbing er er generelt samfunnsproblem som også Karlsøy kommune tar på alvor. 0109/03 SALG AV " SØRBO" 44/81, 9130 HANSNES Rådmannen får fullmakt til å selge boligen under takst. Enstemmig vedtatt. Rådmannen får fullmakt til å selge boligen under takst.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer