KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, Svein-Egil Haugen Forfall: Per Åsmund Pettersen, Thor Tøllefsen, Varamedlemmer: Mary-Ann Myrvang Fra administrasjonen møtte: Rådmann, helse- og sosialsjef, kultur- og oppvekstsjef, næringskonsulent, økonomisjef, avdelings ingeniør, kontorsjef Formannskapet starte med befaring på parkeringsplassen Sengskroken kapell, Kokkevollen vannverk, Burøysund bølgedemper og Torsvåg havn vedr. liggeplasser for fiskeflåten. Bård Eilertsen inhabil i sak 16/03 p.g.a. slektskap. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0113/03 03/00895 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 0114/03 02/02161 DÅFJORD LAKS AS 0115/03 03/00030 SØKNAD OM KJØP AV NÆRINGSTOMT 0116/03 03/00260 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL NÆRINGSFORMÅL GBNR. 38/163, STAKKVIK 0117/03 02/01729 SØKNAD OM MIDLER TIL FLYTELLING AV ELG PÅ RINGVASSØYA 0118/03 03/00380 SKUDDPREMIE PÅ SMÅVILT 0119/03 03/00515 LANGSUND MOTTAKSSTASJON - SØKNAD OM STØTTE/LÅN 0120/03 03/00637 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR VANNAREID 0121/03 03/00759 TILSKUDDSORDNING FOR DAGLIGVAREBUTIKKER I UTKANTSTRØK 2003

3 0122/03 03/00837 STEIN J. OLSEN: SJØHUS M/ATELIER OG SOUVENIRVERKSTED - KARLSØYA 0123/03 03/00899 SKOGSFJORDVATN GRENDEHUS: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 0124/03 03/00589 TERTIALRAPPORTER TERTIAL 0125/03 03/00729 ØKNING DEPOSITUM KOMMUNALE BOLIGER 0126/03 03/00852 ELDREBOLIGER 0127/03 03/00897 SKOGSFJORDVATN SKOLE- HUSLEIE 0128/03 03/00896 REFERAT SAKER 0129/03 03/00908 REFERAT SAKER JORD- OG KONSESJONSLOVEN 0130/03 02/00022 REINØY SJØMAT: SØKNAD OM OPPSTARTSTILSKUDD 0131/03 02/00977 LANGSUNDFORBINDELSEN-, VANNØY - OG KARLSØYFORBINDELSEN

4 0132/03 03/00937 REHABILITERING VANNVÅG OG HANSNES SVØMMEHALL - VIDERE ARBEID 0133/03 03/00940 MARKEDSFØRING AV KARLSØY KOMMUNE 0134/03 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0135/03 03/00945 REFERAT SAKER 0136/03 02/01693 LEASING AV BIL - KULTURSKOLEN ZE /03 03/00948 BILETTERINGSSYSTEMET PÅ FERJENE

5 0113/03 GODKJENNING AV PROTOKOLLER Protokollene fra møtene og fra godkjennes. Protokollene fra møtene og fra godkjennes. 0114/03 DÅFJORD LAKS AS Karlsøy kommmune anbefaler utvidelse av oppdrettsvolum (samlokalisering) ved eksisterende lokalitet ved Strandmo, Kopperelv ved Ringvasøya slik det opprinnelig ble søkt om fra Dåfjord Laks A/S Det forutsettes at intensjonene i Friluftsloven og oppdrettsloven blir fulgt. Dette betyr at: anlegget skal plasseres slik at fri ferdsel blir minimalt redusert anlegget skal merkes etter forskriftene når anlegget fjernes eller opphører skal forankring og tauverk umiddelbart fjernes. Karlsøy kommmune anbefaler utvidelse av oppdrettsvolum (samlokalisering) ved eksisterende lokalitet ved Strandmo, Kopperelv ved Ringvasøya slik det opprinnelig ble søkt om fra Dåfjord Laks A/S Det forutsettes at intensjonene i Friluftsloven og oppdrettsloven blir fulgt. Dette betyr at: anlegget skal plasseres slik at fri ferdsel blir minimalt redusert

6 anlegget skal merkes etter forskriftene når anlegget fjernes eller opphører skal forankring og tauverk umiddelbart fjernes. 0115/03 SØKNAD OM KJØP AV NÆRINGSTOMT Søknaden kan ikke imøtekommes fordi kommunen ikke ønsker å selge område før usikkerheten rundt konkursen til Dåfjord Laks A/S er avklart. Søknaden kan ikke imøtekommes fordi kommunen ikke ønsker å selge område før usikkerheten rundt konkursen til Dåfjord Laks A/S er avklart. 0116/03 SØKNAD OM KJ ØP AV TOMT TIL NÆRINGSFORMÅL GBNR. 38/163, STAKKVIK Karlsøy kommune selger til Reinøy Gartneri v/ Arne Bjørn Lockertsen, inntil m2 av eiendommen gnr. 38 bnr. 163 i Karlsøy kommune til en pris av kr. 5,- pr. m2. Igjenværende areal av bnr. 163, m2, ønsker kommunen selv å beholde. Den nyetablerte tomta gis rettigheter til vann. 2. Vedtak fattet med hjemmel i Kommuneloven 13 og delegasjonsreglement 3.2 myndighetsområde for formannskapet pkt. 9. Innstillingen ble enstemmig vedtatt som pkt. 1

7 Pkt. 2 enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune selger til Reinøy Gartneri v/ Arne Bjørn Lockertsen, inntil m2 av eiendommen gnr. 38 bnr. 163 i Karlsøy kommune til en pris av kr. 5,- pr. m2. Igjenværende areal av bnr. 163, 3200 m2, ønsker kommunen selv å beholde. Den nyetablerte tomta gis rettigheter til vann. 2. Vedtak fattet med hjemmel i Kommuneloven 13 og delegasjonsreglement 3.2 myndighetsområde for formannskapet pkt /03 SØKNAD OM MIDLER TIL FLYTELLI NG AV ELG PÅ RINGVASSØYA Søknaden legges til budsjett og økonomiplan behandlingen Søknaden legges til budsjett og økonomiplan behandlingen /03 SKUDDPREMIE PÅ SMÅVILT Saken sees i sammenheng med budsjett og økonomiplanbehandlingen

8 Saken sees i sammenheng med budsjett og økonomiplanbehandlingen /03 LANGSUND MOTTAKSSTASJON - SØKNAD OM STØTTE/LÅN 1. Langsund Mottaksstasjon AL innvilges lån kr ,- i næringsfondet. 2. Følgende vilkår gjelder: i) Lånet tilbakebetales i sin helhet når virksomheten innvilges momsfritak, og senest ett år etter utbetaling. ii) Lånet er rente- og avdragsfritt, men ordinære gebyrer skal belastes på vanlig måte. 3. Utbetales via konto: (næringsfondet). 1. Langsund Mottaksstasjon AL innvilges lån kr ,- i næringsfondet. 2. Følgende vilkår gjelder: iii) Lånet tilbakebetales i sin helhet når virksomheten innvilges momsfritak, og senest ett år etter utbetaling. iv) Lånet er rente- og avdragsfritt, men ordinære gebyrer skal belastes på vanlig måte. 3. Utbetales via konto: (næringsfondet). 0120/03 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR VANNAREID 1. Saken utsettes. Stedsutviklingsplan for Vannareid tas opp til ny vurdering våren Vestre Vannøy utviklingslag oppfordres til å utdype søknaden ved å sende kommunen et notat på problemstillinger, ideer eller skisser til en slik plan.

9 Forslag fra Bård Eilertsen: Ta ut første setning. Ta bort ordet ny i neste setning. Enstemmig vedtatt. 1 Stedsutviklingsplan for Vannareid tas opp til vurdering våren Vestre Vannøy utviklingslag oppfordres til å utdype søknaden ved å sende kommunen et notat på problemstillinger, ideer eller skisser til en slik plan. 0121/03 TILSKUDDSORDNING FOR DAGLIGVAREBUTIKKER I UTKANTSTRØK Karlsøy kommune innvilger tilskudd til følgende dagligvarebutikker, i henhold til fylkeskommunal ordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk: - Renate Magnussen & co, Kristoffervalen: kr ,- - Karlsøy Brygge & Sjøsportell, Karlsøya: kr ,- - Berthe Antonsen s eftf., Rebbenes: kr ,- 3. Beløpet utbetales sammen med tilskuddet fra Troms fylkeskommune, til sammen kr ,- til de to førstnevnte og kr ,- til den tredje. 4. Belastes næringsfondet: Karlsøy kommune innvilger tilskudd til følgende dagligvarebutikker, i henhold til fylkeskommunal ordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk: - Renate Magnussen & co, Kristoffervalen: kr ,- - Karlsøy Brygge & Sjøsportell, Karlsøya: kr ,- - Berthe Antonsen s eftf., Rebbenes: kr ,- 2 Beløpet utbetales sammen med tilskuddet fra Troms fylkeskommune, til sammen kr ,- til de to førstnevnte og kr ,- til den tredje. 3 Belastes næringsfondet:

10 0122/03 STEIN J. OLSEN: SJØHUS M/ATELIER OG SOUVENIRVERKSTED - KARLSØYA Forslag fra Bård Eilertsen: Saken utsettes inntil en ser utviklinga på næringsfondet. Vedtatt mot 2 stemmer. Saken utsettes inntil en ser utviklinga på næringsfond et. 0123/03 SKOGSFJORDVATN GRENDEHUS: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 1. Skogsfjordvatn Grendehus A/L innvilges tilskudd kr og lån kr til utbedring og tilpassing av grendehuset. 2. Om anlegget selges eller laget/virksomheten nedlegges i løpet av de første fire år, skal tilskudd tilbakebetales etter følgende forhold: 100% første året, 75% andre året, 50% tredje året og 25% fjerde året etter at tilskudd er utbetalt. 3. For lånet gjelder vanlige vilkår, blant annet 10 års tilbakebetalingstid, hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 7,8%. 4. Belastes næringsfondet: (tilskudd) og (lån). Forslag fra ordfører: Saken utsettes inntil en ser utviklingen på næringsfondet. Saken utsettes inntil en ser utviklingen på næringsfondet.

11 0124/03 TERTIALRAPPORTER TERTIAL 1. Administrasjonens regnskapsrapport pr. 2. tertial 2003, med tilhørende forslag til budsjettreguleringer, taes til etterretning og godkjennes. 2. Det gies tilleggsbevilgning på kr ,- for 2003 til helse- og sosialetaten. 3. Budsjettreguleringer for 2003 på kapitalbudsjettet godkjennes som foreslått. Rådmannens forslag til pkt. 4: Finansieres med reduksjon av posten renteutgifter (lån). Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Administrasjonens regnskapsrapport pr. 2. tertial 2003, med tilhørende forslag til budsjettreguleringer, taes til etterretning og godkjennes. 2. Det gies tilleggsbevilgning på kr ,- for 2003 til helse- og sosialetaten. 3. Budsjettreguleringer for 2003 på kapitalbudsjettet godkjennes som foreslått. 4. Finansieres med reduksjon av posten renteutgifter (lån). 0125/03 ØKNING DEPOSITUM KOMMUNALE BOLIGER Depositumet for kommunale boliger anbefales satt til kr ,- for ordinære boliger og kr 5.000,- for hybel/hybelleigligheter. Forslag fra Bård Eilertsen: Pkt. 2: Satsene for depositum vurderes i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger. Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

12 1. Depositumet for kommunale boliger anbefales satt til kr ,- for ordinære boliger og kr 5.000,- for hybel/hybelleigligheter. 2. Satsene for depositum vurderes i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger. 0126/03 ELDREBOLIGER Når kommunal bolig tildeles som omsorgsbolig delegeres det til bolignemda å justere ned leiepris til tilsvarende av hva en omsorgsbolig koster, for tiden kr ,-. Når kommunal bolig tildeles som omsorgsbolig delegeres det til bolignemda å justere ned leiepris til tilsvarende av hva en omsorgsbolig koster, for tiden kr , /03 SKOGSFJORDVATN SKOLE- HUSLEIE Karlsøy kommune opprettholder kravet på kr 1500,- i husleie pr. måned. Karlsøy kommune opprettholder kravet på kr 1500,- i husleie pr. måned.

13 0128/03 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Referat sakene tas til etterretning. 0129/03 REFERAT SAKER JORD- OG KONSESJONSLOVEN Referatsakene etter jord- og konsesjonsloven tas til etterretning. Referatsakene etter jord- og konsesjonsloven tas til etterretning. 0130/03 REINØY SJØMAT: SØKNAD OM OPPSTARTSTILSKUDD Reinøy Sjømat A/S gis et forhåndstilsagn på inntil kr ,- i tilskudd til konsulentbistand i forbindelse med oppstart av bedrift i Stakkvik. Kontrakt må være underskrevet før pengene utbetales. Belastes næringsfondet:

14 Reinøy Sjømat A/S gis et forhåndstilsagn på inntil kr ,- i tilskudd til konsulentbistand i forbindelse med oppstart av bedrift i Stakkvik. Kontrakt må være underskrevet før pengene utbetales. Belastes næringsfondet: /03 LANGSUNDFORBINDELSEN-, VANNØY - OG KARLSØYFORBINDELSEN 1. Langsundforbindelsen A/S får disponere inntil kr ,- av planleggingsmidlene til Karlsøy Vannøyforbindelsene til utarbeidelse av en forstudie av fastlandsforbindelse for Vannøya og Karlsøya. 2. De avsatte planleggingsmidlene, jfr. k-sak 55/02 og k-sak 06/03 punkt 22, benyttes. 1. Langsundforbindelsen A/S får disponere inntil kr ,- av planleggingsmidlene til Karlsøy Vannøyforbindelsene til utarbeidelse av en forstudie av fastlandsforbindelse for Vannøya og Karlsøya. 2. De avsatte planleggingsmidlene, jfr. k-sak 55/02 og k-sak 06/03 punkt 22, benyttes. 0132/03 REHABILITERING VANNVÅG OG HANSNES SVØMMEHALL - VIDERE ARBEID 1. Formanskapet godkjenner at prosjekteringen av Vannvåg og Hansnes svømmehall gjennomføres snarest. 2. Ved anbudsutlysning av Vannvåg svømmehall taes det forbehold om kommunestyrets godkjenning av ny kostnadsramme på kr 10 mill, med tilhørende ny finasieringsplan

15 3. Ny kostnads og finasieringsplan for Hansnes svømmehall vurderes ved høstens budsjett og økonmiplanbehandling 1. Formanskapet godkjenner at prosjekteringen av Vannvåg og Hansnes svømmehall gjennomføres snarest. 2. Ved anbudsutlysning av Vannvåg svømmehall taes det forbehold om kommunestyrets godkjenning av ny kostnadsramme på kr 10 mill, med tilhørende ny finasieringsplan 3. Ny kostnads og finasieringsplan for Hansnes svømmehall vurderes ved høstens budsjett og økonmiplanbehandling 0133/03 MARKEDSFØRING AV KARLSØY KOMMUNE Det bevilges kr ,- til markedsføring av Karlsøy kommune. Utgiften belastes konto med overføring fra næringsfondet konto Innstilingen ble enstemmig vedtatt. Det bevilges kr ,- til markedsføring av Karlsøy kommune. Utgiften belastes konto med overføring fra næringsfondet konto

16 0134/03 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 1. Knut E. Sandersen innvilges etableringstilskudd fra næringsfondet på inntil kr 8.000,- i forbindelse med oppstart av lokalavis for Karlsøy kommune, Øyfolkets Blad. 2. Tilskuddet kan deles opp, og utbetales fortløpende iht. dokumenterte utgifter. Belastes konto: Hvis virksomheten innstilles i løpet av de første 4 år, skal tilskuddsbeløpet tilbakebetales næringsfondet etter følgende forhold: 1. år 100%, 2. år 75%, 3. år 50%, 4. år 25%, jfr. vedtekter for næringsfondet. 1. Knut E. Sandersen innvilges etableringstilskudd fra næringsfondet på inntil kr 8.000,- i forbindelse med oppstart av lokalavis for Karlsøy kommune, Øyfolkets Blad. 2. Tilskuddet kan deles opp, og utbetales fortløpende iht. dokumenterte utgifter. Belastes konto: Hvis virksomheten innstilles i løpet av de første 4 år, skal tilskuddsbeløpet tilbakebetales næringsfondet etter følgende forhold: 1. år 100%, 2. år 75%, 3. år 50%, 4. år 25%, jfr. vedtekter for næri ngsfondet. 0135/03 REFERAT SAKER Referatsakene tas til etterretning. Innstillingenn ble enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til etterretning.

17 0136/03 LEASING AV BIL - KULTURSKOLEN ZE Rådmannen delegeres myndighet til å sørge for anskaffelse av kulturskolebil. Rådmannen delegeres myndighet til å sørge for anskaffelse av kulturskolebil. 0137/03 BILETTERINGSSYSTEMET PÅ FERJENE Formannskapet har drøftet de nye billetteringsreglene som TFDS har iverksatt. Det nye elektroniske billetteringssystemet dekker både fylkesveifergesambandet Hansnes Reinøy Karlsøy og riksveisambandet Hansnes Vannøy. Formannskapet reagerer på at dette billetterings- og prissystemet ikke tar høyde for overgangsbilletter mellom fylkesveifergesambandet og riksveisambandet. Resultatet av dette et at en reise fra eksempelvis Reinøy til Karlsøy må betale dobbel billett. Formannskapet ber TFDS og samferdselsmyndighetene i fylket snarest endre dette billetteringssystemet. Formannskapet har drøftet de nye billetteringsreglene som TFDS har iverksatt. Det nye elektroniske billetteringssystemet dekker både fylkesveifergesambandet Hansnes Reinøy Karlsøy og riksveisambandet Hansnes Vannøy.

18 Formannskapet reagerer på at dette billetterings- og prissystemet ikke tar høyde for overgangsbilletter mellom fylkesveifergesambandet og riksveisambandet. Resultatet av dette et at en reise fra eksempelvis Reinøy til Karlsøy må betale dobbel billett. Formannskapet ber TFDS og samferdselsmyndighetene i fylket snarest endre dette billetteringssystemet.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer