KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil Haugen, Liv Skogvold, Marit Sørensen, Gudmund Mikkelsen, Freddy Mikkelsen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Egil Fjellstad, Osvald Olsen, Tove Eliassen, Trine Thomassen, Leif Krøyserth, Kjellaug Klemetsen. Forfall: Leif-Viggo Ditlefsen, Bjørn Lian Varamedlemmer: Kjellaug Klemetsen Møtet ble lovlig satt med 18 representanter. Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, helse- og sosialsjef, kultur- og oppvekstsjef, teknisk sjef, økonomileder, kommuneplanlegger, kontorsjef. Leder i kontrollutvalget og KomRev Nord var også tilstede. Ingen merknader til innkalling. Merknader til saklisten: Sak 57 trekkes pga. vesentlige innkomne merknader som skal behandles i driftsutvalget. Osvald Olsen hadde to interpellasjoner: vedr. legekontor på Vannareid og vedr. samferdselsutfordringer. Osvald Olsen fikk permisjon kl pga. sykdom. Svein Egil Haugen fikk permisjon kl Tilleggssak: Bredbånd i Karlsøy, sak 67/07. Elveeierlaget i Skogsfjord, suppleringsvalg, sak 68/07. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

2 0045/07 07/03280 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0046/07 07/00167 ÅRSMELDING OG REGNSKAP /07 07/00128 TERTIALRAPPORTER /07 07/00276 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD - KIRKELIG FELLESRÅD 0049/07 04/00020 REDUKSJON OG FRAMTIDIG DRIFT AV VEILYSENE 0050/07 04/00635 BRANNGARASJE, AMBULANSESTASJON OG HJELPEMIDDELSENTRAL - HANSNES GBNR 44/ /07 03/01033 BRØYTING I EGEN REGI 0052/07 04/00103 BRØYTING KARLSØYA OG NORDEIDET 0053/07 02/00216 TILSKUDD POLITISKE PARTIER 0054/07 07/03123 LANGSUNDFORBINDELSEN - PRINSIPPVEDTAK BOMPENGEUTREDNING 0055/07 03/00848

3 MATAVFALLSKVERN I PRIVATHUSHOLDNINGER 0056/07 07/02708 BYTTEKVOTER FOR FISK 0057/07 05/01144 KVALSHAUSEN STEINBRUDD - REGULERINGSPLAN GBNR. 47/2 - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING 0058/07 05/00826 REGULERINGSPLAN PÅ EIENDOMMEN GBNR. 38/57 OG 88 STAKKVIK - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING 0059/07 05/00287 REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER OG NAUST PÅ EIENDOMMEN GBNR. 42/11, HESSFJORD - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING 0060/07 05/00792 REGULERING AV HYTTEFELT PÅ KARLSØY - GBNR. 46/1, KARLSØY - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING 0061/07 04/00457 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT GBNR. 7/9, SKARPENES I DÅFJORD - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING 0062/07 07/03377 REFERATSAKER 0063/07 06/01082 SKOLESTRUKTUR I KARLSØY 0064/07 03/01078 ANLEGGSPLAN

4 0065/07 06/00695 KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN /07 02/00995 ASFALTERING / FAST DEKKE PÅ VEI 0067/07 02/01662 BREDBÅND I KARLSØY 0068/07 06/00599 VALG AV KOMMUNENS VARAREPRESENTANT TIL SKOGSFJORDELVA ELVEEIERLAG

5 0045/07 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 0046/07 ÅRSMELDING OG REGNSKAP Karlsøy kommunes årsregnskap 2006 godkjennes. 2. Årsmelding 2006 tas til etterretning. 3. Underskudd i driftsregnskap for 2006 kr ,-, dekkes inn i regnskapsåret Investeringsregnskapet for 2006 finansieres i henhold til vedlagt budsjettreguleringsskjema. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommunes årsregnskap 2006 godkjennes. 2. Årsmelding 2006 tas til etterretning. 3. Underskudd i driftsregnskap for 2006 kr ,-, dekkes inn i regnskapsåret Investeringsregnskapet for 2006 finansieres i henhold til vedlagt budsjettreguleringsskjema. 0047/07

6 TERTIALRAPPORTER 2007 Formannskapets innstilling: 1. Tertialrapporten pr taes til etterretning. 2. Vedlagte budsjettreguleringer på driftsbudsjettet 2007 vedtaes. 3. Kommunestyret vedtar at budsjettrammen i 2007 for kultur- og oppvekstetaten skal reduseres med kr ,-. 4. Kommunestyret vedtar at budsjettrammen for 2007 for helse- og sosialetaten skal styrkes med kr for å dekke økte kostnader til legeskyssbåt og lønnsoppgjør. 5. Andre innsparinger som muliggjøres i budsjett 2007 skal gå til inndekning av redusert rammetilskudd (netto 1 million kr som følge av justert folketall og revidert nasjonalbudsjett). 6. Kommunestyret godkjenner den foreslåtte prognosemodellen for (inntekter, utgifter, investeringer, låneopptak og lånenedbetaling)som grunnlag for høstens behandling av budsjett 2008 og økonomiplan Kommunestyret legger de foreslåtte handlingsreglene for henholdsvis investeringsvolum og innbetalinger av avdrag for nye investeringer til grunn for kommende økonomiplanperiode. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Tertialrapporten pr taes til etterretning. 2. Vedlagte budsjettreguleringer på driftsbudsjettet 2007 vedtaes. 3. Kommunestyret vedtar at budsjettrammen i 2007 for kultur- og oppvekstetaten skal reduseres med kr ,-. 4. Kommunestyret vedtar at budsjettrammen for 2007 for helse- og sosialetaten skal styrkes med kr for å dekke økte kostnader til legeskyssbåt og lønnsoppgjør. 5. Andre innsparinger som muliggjøres i budsjett 2007 skal gå til inndekning av redusert rammetilskudd (netto 1 million kr som følge av justert folketall og revidert nasjonalbudsjett). 6. Kommunestyret godkjenner den foreslåtte prognosemodellen for (inntekter, utgifter, investeringer, låneopptak og lånenedbetaling)som grunnlag for høstens behandling av budsjett 2008 og økonomiplan Kommunestyret legger de foreslåtte handlingsreglene for henholdsvis investeringsvolum og innbetalinger av avdrag for nye investeringer til grunn for kommende økonomiplanperiode.

7 0048/07 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD - KIRKELIG FELLESRÅD Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er budsjettmidler til dette. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Det bevilges kr ,- til dekking av deler av underskuddet til kirkelig fellesråd. Midlene dekkes av økte overføringer fra staten. Hanny Ditlefsen trakk sitt forslag. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er budsjettmidler til dette. 0049/07 REDUKSJON OG FRAMTIDIG DRIFT AV VEILYSENE 1. Nye investeringer og driftsutgifter på veilysnettet vurderes i forbindelse med de årlige budsjett- og økonomiplanbehandlinger. 2. Tidspunkter og perioder for belysning opprettholdes som siste vinterhalvår. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Nye investeringer og driftsutgifter på veilysnettet vurderes i forbindelse med de årlige budsjett- og økonomiplanbehandlinger. 2. Tidspunkter og perioder for belysning opprettholdes som siste vinterhalvår.

8 0050/07 BRANNGARASJE, AMBULANSESTASJON OG HJELPEMIDDELSENTRAL HANSNES, GBNR 44/ Ny brann- og ambulansestasjon, inklusiv lokaler for hjelpemidler, godkjennes med samlet investeringssum inntil kr ,-. 2. Det tas opp lån inntil kr ,- til finansiering av prosjektet. 3. Kommunens investerings- og driftskostnader for ambulansestasjon forutsettes dekket inn ved en langsiktig leieavtale med UNN, i samsvar med intensjonserklæring fra UNN. 4. Kommunestyret delegerer til formannskapet å godkjenne endelig leieavtale med UNN. Forslag fra Thor Tøllefsen: 1. Ambulansestasjonen inklusiv lokale for hjelpemidler godkjennes med samlet investering ca. 3 millioner. 2. Brannstasjon utbygging utsettes inn til administrasjonen har utredet et eventuelt kjøp av Jadabygget. Saken føres opp til kommunestyret i august. Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Rådmannens forslag ble vedtatt mot 5 stemmer.. 1. Ny brann- og ambulansestasjon, inklusiv lokaler for hjelpemidler, godkjennes med samlet investeringssum inntil kr ,-. 2. Det tas opp lån inntil kr ,- til finansiering av prosjektet. 3. Kommunens investerings- og driftskostnader for ambulansestasjon forutsettes dekket inn ved en langsiktig leieavtale med UNN, i samsvar med intensjonserklæring fra UNN. 4. Kommunestyret delegerer til formannskapet å godkjenne endelig leieavtale med UNN. 0051/07 BRØYTING I EGEN REGI

9 1. Brøyting av kommunale veger på Vestre Vannøy og Hansnes Nord lyses straks ut på anbud. 2. Kontraktsperiode 2 år. 3. Hvis anbudene ikke er tilfredsstillende økonomisk, videreføres brøyting i egen regi. 4. Formannskapet avklarer spørsmålet om brøyting i egen regi, etter at anbudene er vurdert, jfr. punkt 3. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Brøyting av kommunale veger på Vestre Vannøy og Hansnes Nord lyses straks ut på anbud. 2. Kontraktsperiode 2 år. 3. Hvis anbudene ikke er tilfredsstillende økonomisk, videreføres brøyting i egen regi. 4. Formannskapet avklarer spørsmålet om brøyting i egen regi, etter at anbudene er vurdert, jfr. punkt /07 BRØYTING KARLSØYA OG NORDEIDET 1. Brøyting av kommunale veger på Karlsøya og Nordeidet lyses straks ut på anbud. 2. Kontraktsperiode 2 år. 3. Ved neste anbudsrunde i 2009 vurderes omfanget av brøytestrekningene på Karlsøya og Nordeidet. Forslag fra Thor Tøllefsen: Pkt. 3 går ut. Forslaget fikk 8 stemmer og falt. Rådmannens forslag fikk 9 stemmer og ble vedtatt. 1. Brøyting av kommunale veger på Karlsøya og Nordeidet lyses straks ut på anbud. 2. Kontraktsperiode 2 år.

10 3. Ved neste anbudsrunde i 2009 vurderes omfanget av brøytestrekningene på Karlsøya og Nordeidet. 0053/07 TILSKUDD POLITISKE PARTIER 1. Karlsøy kommunestyre yter et tilskudd til de politiske partier som tilsvarer kr. 1150,- pr kommunestyrerepresentant. 2. På grunn av valget vil representanttillegget beregnes tilsvarende. 3. Tilskuddet for 2007 utbetales og belastes ansvar 100, Politisk virksomhet. Rådmannen trakk pkt. 2 og endret pkt 3 slik:.. med utgangspunkt i 19 kommunestyrerepresentanter og. Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommunestyre yter et tilskudd til de politiske partier som tilsvarer kr. 1150,- pr kommunestyrerepresentant. 2. Tilskuddet for 2007 utbetales med utgangspunkt i 19 kommunestyrerepresentanter og belastes ansvar 100, Politisk virksomhet. 0054/07 LANGSUNDFORBINDELSEN - PRINSIPPVEDTAK BOMPENGEUTREDNING Karlsøy kommunestyre er positiv til en utredning om bompenger som en av finansieringskildene knyttet til realiseringen av Langsundforbindelsen.

11 Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. Karlsøy kommunestyre er positiv til en utredning om bompenger som en av finansieringskildene knyttet til realiseringen av Langsundforbindelsen. 0055/07 MATAVFALLSKVERN I PRIVATHUSHOLDNINGER 1. Administrasjonen utarbeider forslag til lokal forskrift for bruk av matavfallskvern i Karlsøy kommune. 2. Forskriften legges ut til høring og behandles deretter i aktuelle organer. Forslag fra Bent Gabrielsen til nytt pkt. 2: Forskriften legges fram til behandling i driftsutvalget når administrasjonen har utarbeidet forslaget. Innstillingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Administrasjonen utarbeider forslag til lokal forskrift for bruk av matavfallskvern i Karlsøy kommune. 2. Forskriften legges fram til behandling i driftsutvalget når administrasjonen har utarbeidet forslaget. 3. Forskriften legges ut til høring og behandles deretter i aktuelle organer. 0056/07 BYTTEKVOTER FOR FISK Forslag fra Gudmund Mikkelsen: Kommunestyret slutter seg til skrivet fra Fiskekjøpernes forening v/steinar Eliassen.

12 Enstemmig vedtatt. Kommunestyret slutter seg til skrivet fra Fiskekjøpernes forening v/steinar Eliassen. 0057/07 KVALSHAUSEN STEINBRUDD - REGULERINGSPLAN GBNR. 47/2 - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING Karlsøy kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan for Kvalshausberg steinbrudd, gbnr. 47/2 på Vannøya i Karlsøy kommune. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i Plan- og bygningsloven 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet. Saken trekkes. Saken trekkes. 0058/07 REGULERINGSPLAN PÅ EIENDOMMEN GBNR. 38/57 OG 88 STAKKVIK - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING Karlsøy kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for 8 rorbuer med tilhørende infrastruktur på eiendommen gbnr. 38/57 og 88, Stakkvik. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet.

13 Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for 8 rorbuer med tilhørende infrastruktur på eiendommen gbnr. 38/57 og 88, Stakkvik. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet. 0059/07 REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER OG NAUST PÅ EIENDOMMEN GBNR. 42/11, HESSFJORD - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING Karlsøy kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for boliger og naust med tilhørende infrastruktur på eiendommen gbnr. 42/11, Hessfjord. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet.

14 Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for boliger og naust med tilhørende infrastruktur på eiendommen gbnr. 42/11, Hessfjord. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet. 0060/07 REGULERING AV HYTTEFELT PÅ KARLSØY - GBNR. 46/1, KARLSØY - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING Karlsøy kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på Karlsøya, gbnr. 46/1 i Karlsøy kommune. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet.

15 Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i Plan- og bygningsloven 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet. Forslag fra Svein Egil Haugen: - Karlsøy kommune ber om at utbyggingen skjer gradvis slik at det blir ei naturlig tilpassing av kommuikasjoner og infrastruktur. - Utbygginga bør skje med størst mulig lokal medvirkning - Utbygginga må ta hensyn til det som kommer fram i de siste tilrådningene fra FNs klimapanel Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Svein Egil Haugen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på Karlsøya, gbnr. 46/1 i Karlsøy kommune. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i Plan- og bygningsloven 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet. - Karlsøy kommune ber om at utbyggingen skjer gradvis slik at det blir ei naturlig tilpassing av kommuikasjoner og infrastruktur. - Utbygginga bør skje med størst mulig lokal medvirkning. - Utbygginga må ta hensyn til det som kommer fram i de siste tilrådningene fra FNs klimapanel.

16 0061/07 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT GBNR. 7/9, SKARPENES I DÅFJORD - KOMMUNESTYRETS ENDELIGE GODKJENNING Karlsøy kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hytter og naust på eiendommen gbnr. 7/9, Skarpenes i Dåfjord. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hytter og naust på eiendommen gbnr. 7/9, Skarpenes i Dåfjord. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet.

17 0062/07 REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering Referatsak nr. 20 Bredbånd føres opp som egen sak 67/07. Øvrige referatsaker tas til orientering Referatsak nr. 20 Bredbånd føres opp som egen sak 67/07. Øvrige referatsaker tas til orientering 0063/07 SKOLESTRUKTUR I KARLSØY Den foreløpige rapporten fra skolestrukturutvalget tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Den foreløpige rapporten fra skolestrukturutvalget tas til orientering. 0064/07 ANLEGGSPLAN Teksten i anleggsplanens pkt A Idrettsanlegg, første tiltak, forandres til: Karlsøy kommune. Kunstgress på grusbanen ved Hansnes skole.

18 Forslag fra Bent Gabrielsen: Saken utsettes. Forslaget fikk 4 stemmer og falt. Innstillingen ble enstemig vedtatt. Teksten i anleggsplanens pkt A Idrettsanlegg, første tiltak, forandres til: Karlsøy kommune. Kunstgress på grusbanen ved Hansnes skole. 0065/07 KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan for Karlsøy kommune for stadfestes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt og i tilfelle stadfestet, jfr Planog bygningsloven Avtrykk av planen sendes til fylkesmannen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Forslag fra Liv Skogvold: Saken utsettes til neste møte. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste møte. 0066/07 ASFALTERING/ FAST DEKKE PÅ VEI Forslag fra Hanny Ditlefsen:

19 Siste punkt, punkt 6 i k-sak 42/07 strykes. De øvrige punktene vedtas. Det voteres over samtlige punkter i k-sak 42/07, inkludert forslaget fra Ditlefsen: Vedtatt mot 6 stemmer. 1. Karlsøy kommunestyre godkjenner utkast til avtale med Troms fylkeskommune om forskottering av oppgradering og asfaltering av fylkesvei 302 Reinskar Stakkvik med maksimalt 6 millioner kr. 2. Beløpet utbetales til Troms fylkeskommune samtidig med at asfalteringsarbeidet starter opp. 3. Kommunen finansierer beløpet med låneopptak 6 millioner kr. 4. De årlige renteutgiftene på lånet dekkes over næringsfondet, da kommunens forskottering anses som et næringspolitisk tiltak. 5. Prosjektet og låneopptaket innarbeides i budsjett Det forutsettes at lånet innvilges avdragsfrihet fram til fylkeskommunen tilbakebetaler dette. 0067/07 BREDBÅND I KARLSØY Forslag fra Freddy Mikkelsen: Kommunestyret ber formannskapet vurdere å bruke av næringsfondet for å etablere utbygging av bredbånd med legging av ny fiberkabel, jfr. tilbud fra Telenor av Det gjelder spesielt for de områder som i dag ikke har mulighet for ADSL-tilknytning. Det lokale næringsliv bør også inviteres til et spleiselag. Mikkelsens forslag enstemmig vedtatt. Kommunestyret ber formannskapet vurdere å bruke av næringsfondet for å etablere utbygging av bredbånd med legging av ny fiberkabel, jfr. tilbud fra Telenor av Det gjelder spesielt for de områder som i dag ikke har mulighet for ADSL-tilknytning. Det lokale næringsliv bør også inviteres til et spleiselag.

20 0068/07 VALG AV KOMMUNENS VARAREPRESENTANT TIL SKOGSFJORDELVA ELVEEIERLAG Forslag fra ordfører: Asle Cebakk velges som varamedlem. Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. Asle Cebakk velges som varamedlem.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 02.05.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer