MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/3 3/54 GODKJENNING AV PROTOKOLL 2/3 2/271 REISELIVET I TROMS - DESTINASJON TROMSØ 21/3 3/4 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET 22/3 99/3156 SØKNAD OM FRADLEING 3 NAUSTTOMTER GBNR. 43/8-39, HANSNES 23/3 2/94 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE 24/3 2/447 SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV SENTER MOT INCEST 25/3 3/58 BUDSJETTREGULERING - KIRKE 26/3 2/2136 BUDSJETTREGULERING - KULTUR 27/3 2/2146 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

2 28/3 2/186 TILBUD VEDR. REFORHANDLING AV RENOVASJONSKONTRAKT 29/3 2/188 BUDSJETT 23 OG ØKONOMIPLAN /3 3/55 REFERAT SAKER 31/3 2/275 TVIBITS REGIONPROSJEKT FOR BALSFJORD, KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE Sted, dato Hansnes, Hanny Ditlefsen ordfører

3 Sak 19/3 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 3/54 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/3 Formannskapet Innstilling: Protokollen fra møtet den 7. og godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges nå fram for godkjenning. Side 3 av 3

4 Sak 2/3 REISELIVET I TROMS - DESTINASJON TROMSØ Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 2/271 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/3 Formannskapet Innstilling: 1. Karlsøy kommune forlenger vedlagte avtale med Destinasjon Tromsø AS (DT) ut Medlemskapet innebærer et driftstilskudd til DT på ca. kr 7. ekskl. mva. Dette finansieres gjennom kommunens næringsfond. 3. Karlsøy kommune deltar aktivt i utformingen av ny avtale. 4. Karlsøy kommune vil ta sin reiselivstilslutning fra og med 24 opp til vurdering i forbindelse med omorganiseringen av reiselivssamarbeidet i fylket. Saksutredning: Reiselivsmessig har Troms fylke de senere årene vært inndelt i 4 destinasjonsselskaper. Karlsøy kommune har sammen med Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø tilhørt Destinasjon Tromsø (DT). Avtalen mellom Karlsøy kommune og Destinasjon Tromsø var underskrevet i 1999 og var gjeldende fram til og med blir organisasjonsmessig et slags vakum fordi hele destinasjonsordningen i fylket er under vurdering. Kanskje ender det opp med ett eller to destinasjonselskaper, Harstad og Tromsø, eller bare ett for hele fylket. De to mindre selskapene i Troms, Nord-Troms og Midt- Troms, får det ikke til å fungere, og økonomien er nok hovedårsak til det. Destinasjon Tromsø henvendte seg til kommunene i november 22 med en status for reiselivssamarbeidet i regionen. Etter dette vedtok Tromsø kommune som majoritetseier i Destinasjon Tromsø as, å forlenge avtalen med ett år inntil ny organisering er på plass. De øvrige kommunene i regionen blir i brev av bedt om å gjøre det samme. Karlsøy kommune er allerede med i Infoguide 23. Denne er allerede utgitt, og skal være distribuert til alle husstander i regionen. REISELIVSRAPPORT Reiselivsnæringa med støtte fra Troms fylkeskommune og SND-Troms har fått utarbeidet en reiselivsrapport som også inneholder en strategi- og handlingsplan. Med denne rapporten som tema, inviterte Troms fylkeskommune samtlige kommuner i Troms til debattmøte fredag der denne rapporten ble presentert. Fra Karlsøy deltok ordfører og næringskonsulent. Side 4 av 4

5 Sak 2/3 I hovedsak kom diskusjonen til å dreie seg om hvorvidt Troms skulle deles i to eller ha bare ett destinasjonsselskap. Karlsøy kommune uttrykte her faren for at distriktskommunene ville bli enda mer usynlig i ett stort reiselivsselskap som skal markedsføre hele Troms. Vi ga derfor vår støtte til ei todeling av Troms. Det framkom også at enkelte kommuner av ulike grunner vurderte å stå utenfor et reiselivssamarbeid. Noen ønsket å satse mer på ei lokal profilering av sin kommune, eksempelvis Storfjord. Andre kommuner har stått utenfor og ønsker seg inn igjen. Destinasjonsselskapet i Nord-Troms har fungert dårlig, og bl.a. Skjervøy har ønsket seg inn i Destinasjon Tromsø. Vurdering: Administrasjonen mener det er viktig for Karlsøy kommune i stå tilsluttet et reiselivsselskap, og da er Destinasjon Tromsø det som regionmessig er naturlig for oss. Det har vært stilt spørsmål ved hva vi som kommune får igjen for medlemskapet. Vi skal her forsøke å liste opp de fordelene vi har med dette medlemskapet i forhold til å stå utenfor: 1. Karlsøy kommune markedsføres i fellesbrosjyrer og på messer. 2. Kommunen er presentert på Destinasjon Tromsøs turistinfokontor, Storgt. i Tromsø. 3. Reiselivsbedriftene i kommunen er sjølstendige medlemmer i DT, og kommunen bør ha et eget ansvar for disse. 4. Karlsøy kommune har medbestemmelse i selskapet gjennom deltakelse i styre og generalforsamling. 5. DT kan være med å legge opp turer til Karlsøy, i samarbeid med reiselivsbedrift og/eller kommunen, jfr. tyske midnattsolturister til Vannøy Sjøcamping i 2 og 21. Naturen er ikke salgbar i rå tilstand, den må bearbeides Hvor mye Karlsøy blir brukt i reiselivssammenheng avhenger av kvaliteten på tilbudene, om vi har det turistene etterspør. Og det de etterspør er gjerne ei pakkeløsning; se og oppleve natur, god og spesiell matopplevelse, overnattingstilbud, kjøp av lokale produkter - etc. Kvaliteten på reiselivsproduktene er totalt avhengig av gode, flinke næringsaktører lokalt, samt et stabilt og godt samarbeid mellom dem, der de utnytter hverandres kapasitet og kompetanse. Fra administrasjonens side anbefaler vi å forlenge kontrakten med Destinasjon Tromsø, den som gikk ut i 22, med ett år. Videre anbefaler vi å være med på å utforme ny kontrakt for et videre samarbeid. Her ønsker vi å legge føringer for ei tettere oppfølging av kommunene, for eksempel gjennom årlige møter der destinasjonsselskapet kommer på besøk til kommunene. For å bedre samarbeidet mellom kommunene, vil vi også foreslå fellesmøter som legges til deltakerkommunene, ikke bare til Tromsø. Vedlegg: 1. Fra Destinasjon Tromsø, datert : Status for reiselivssamarbeidet i regionen mulig ny organisering 2. Fra Destinasjon Tromsø, datert : Deltakelse i Destinasjon Tromsø eventuell ny organisering av reiselivssamarbeidet Side 5 av 5

6 Sak 2/3 3. Avtale mellom Karlsøy kommune og Destinasjon Tromsø AS Side 6 av 6

7 Sak 21/3 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 3/4 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/3 Formannskapet Innstilling: 1. Kåre Bjørnar Olsen og Einar Ove Hansen innvilges hver et lån stort kr 14. til egenkapital for kjøp og overtakelse av Grønnliskaret Sportell, til sammen kr 28.. Vanlige vilkår, dvs. 1 års tilbakebetaling hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. 2. Kåre B. Olsen og Einar O. Hansen innvilges et investeringstilskudd på kr 2. til samme formål. 3. Kåre B. Olsen og Einar O. Hansen innvilges et markedsføringstilskudd på kr 5. til markedsføring av nye og gamle tilbud på Grønnliskaret Sportell. 4. Belastes næringsfondet: Lån Tilskudd Det forutsettes at selgers lån i Karlsøy kommune innfries slik at det aktuelle panteheftet i eiendommen kan slettes. Saksutredning: Grønnliskaret Sportell var sommeren 22 lagt ut for salg, og Kåre Bjørnar Olsen og Einar Ove Hansen, begge fra Dåfjord, har brukt høsten og førjulsvinteren på å planlegge overtakelse. Hovedfinansiering har de fått gjennom Sparebank1 Nord-Norge. Nå søker de Karlsøy kommune om lån og tilskudd til egenkapital. Grunnlaget for driften av sportellet ligger i de 8 1 faste campingvognplassene som er utleid på årsbasis. I tillegg planlegger de et utvidet konsept rettet mot jakt- og villmarksturisme, med tilbud om overnatting, jaktkort etc. De ønsker i tillegg å kunne gi gjester og bygdefolk et kafe-/restauranttilbud. I første omgang vil de omgjøre leiligheten i 2. etasje i servicebygget til overnattingsplasser. I neste omgang vil de begynne å planlegge utleiehytter. De har satt opp følgende investeringsbudsjett i forbindelse med kjøp/overtakelse: Kjøp av eiendom og bygg kr AS-etablering kr 16. Markedsføring kr 8. Strømmålere, 1 stk. a 7 kr kr 7. Vareinnkjøp til kafe/restaurant kr 5. Sum investeringer i oppstartfase: kr Side 7 av 7

8 Sak 21/3 FINANSIERING: Lån, Sparebank1 Nord-Norge kr Lån, Karlsøy kommune kr 28. Investeringstilskudd, Karlsøy kommune kr 2. Markedsføringstilskudd, Karlsøy kommune kr 5. Annen egenkapital/annen finansiering kr 229. Sum finansiering kr Når det gjelder strømmålere som settes opp for hver campingvognplass, vurderer de å ta et fast depositum, et beløp de som leier plassen vil få tilbake ved utflytting. Når administrasjonen her legger inn forslag på kr 2. som investeringstilskudd, viser vi til 3 og 4 i vedtektene for næringsfondet. Vi har tidligere valgt å gi et lite investeringstilskudd i tillegg til lån til unge etablerere. En av initiativtakerne er i 2-årene, den andre i 3-årene. De er for øvrig begge bosatt i kommunen. Med et slikt tilskudd vil kommunen vise sin tilslutning til deres planer om en utvidelse av konseptet. De søker om markedsføringstilskudd på kr 8.. Det har i det siste blitt en standard å innvilge markedsføringstilskudd på kr 5., jfr. også 1 i vedtektene om delegasjon til rådmannen. Historie Grønnliskaret: Grønnliskaret har tidligere vært drevet av to eiere. Det var Mari-Ann Myrvang som bygde opp stedet og startet opp i 199. I 1996 overtok Oddmar Nilsen som har drevet fram til i dag. Oddmar Nilsen har et næringslån fra 1996 på kr 25. og et mindre lån fra 1997, kr 65. til traktor. Vi forutsetter at han gjør opp for sine lån ved salget. Vedlegg: Budsjett for Grønnliskaret Villmarksenter 23. Side 8 av 8

9 Sak 22/3 SØKNAD OM FRADLEING 3 NAUSTTOMTER GBNR. 43/8-39, HANSNES Saksbehandler: Ordfører Hanny Ditlefsen Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 99/3156 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/1 Teknisk utvalg /3 Formannskapet Innstilling: Søknadene om kjøp av 2 nausttomter fra eiendommen gbnr. 43/8 og 39, Steinvollen innvilges på følgende vilkår.: 1. Kjøpesum settes til kr. 3. pr. m2 råtomt. I tillegg kommer etableringskostnader som saksbehandlingsgebyr, oppmålingsgebyr tinglysing av skjøter, dokumentavgift. 2. Det gis tinglyst rett til adkomst over hovedeiendommen, samt tinglyst rett til å benytte stranda nedenfor tomtene. 3. Før tomtene overskjøtes må kjøpesum være betalt. Behandling/vedtak i Teknisk utvalg den sak 41/1 Behandling: Ved votering ble innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme. Vedtak: Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 2-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging/deling innenfor 1- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for 3 naustparseller fra eiendommen gbnr. 43/8 og 39 som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Endelig uttalelse fra Avd. for Næring/Miljø og Landbruk og Kulturetaten hos fylket må foreligge. Dersom disse har vesentlige merknader til omsøkte fradeling, faller tillatelsen bort. 2. Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk Utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Karlsøy Teknisk utvalg innen tre uker, viser til orientering. Side 9 av 9

10 Sak 22/3 Saksutredning: Det er innkommet søknad fra Gunn Marit Opsal og Jan Hugo Sørensen om kjøp av 1 nausttomt hver fra Karlsøy kommunes eiendom gbnr. 43/8 og 39, Steinvollen. Omsøkt areal er ca. 21m2 pr. tomt. Søknad om fradeling av 3 nausttomter fra eiendommen ble fremmet av ordfører Søknaden ble behandlet i Teknisk utvalg,sak 41/1, hvor det ble gitt delingstillatelse med forbehold for Landbruks og Fylkeskommunens kulturetats endelige uttalelser. Disse har nå gitt uttalelse til søknaden, uten merknader. Nausttomtene har beliggenhet mot grensa til eiendommen gbnr. 43/9. Det er gitt avkjøringstillatelse, og felles parkeringsplass er planlagt mellom tomtene og riksvegen. Markedpris for råtomt i Hansnesområdet er ca. kr. 3. pr. m2. Vedlegg: Kartutsnitt ØK-FF Søknader om kjøp Side 1 av 1

11 Sak 23/3 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 2 Arkivsaksnr.: 2/94 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/3 Formannskapet /3 Formannskapet Innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 3/3 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Saksutredning: I kommunestyremøtet den ble brev av fra Arne-Bjørn Lockertsen og klage sendt til departementet fra underskriverne ved Arne-Bjørn Lockertsen, lagt fram som referat for kommunestyret. Kommunestyret vedtok at disse sakene skulle legges fram for formannskapet som egen sak. Vedlegg: Brev fra Arne-Bjørn Lockertsen av Søknad om kommunegrense-justering av Brev fra Fylkesmannen av Brev fra Karlsøy kommune av Brev fra Tromsø kommune av Brev fra Arne-Bjørn Lockertsen av Klage til departementet av Side 11 av 11

12 Sak 24/3 SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV SENTER MOT INCEST Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 2/447 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/2 Formannskapet /3 Formannskapet Innstilling: Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: Søknaden kan ikke imøtekommes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 43/2 Behandling: Svein Egil Haugen foreslo: Karlsøy kommune bevilger kr. 4.5,- til Senter mot incest. Beløpet belastes konto , med overføring fra konto reserverte tilleggsbevilgninger. Enst. vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune bevilger kr. 4.5,- til Senter mot incest. Beløpet belastes konto , med overføring fra konto reserverte tilleggsbevilgninger. Vedlegg: Klage datert Saksutredning: Administrasjonen har delegert myndighet til å behandle søknader om økonomisk støtte. Denne søknaden er administrativt avslått fordi det ikke er budsjett til slike saker. Støttesenteret har klaget, og saken skal da behandles politisk. Side 12 av 12

13 Sak 25/3 BUDSJETTREGULERING - KIRKE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 3/58 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/3 Formannskapet Innstilling: Budsjettregulering for 22 kan ikke imøtekommes. Av økonomiske årsaker kan ikke søknaden for 23 imøtekommes. Saksutredning: Fra Karlsøy menighetsråd er det kommet søknad om budsjettregulering for år 22. Menighetsrådet har i sak 54/2 vedtatt å søke Karlsøy kommune om at i stedet for utbetaling til kommunen på kr 54.,- for kirkens bruk av biler, minigraver, reiseutgifter og arbeidsklær til kirkegårdsbetjent, omgjøres dette til tjenesteyting. Videre søker menighetsrådet om at dette blir beregnet som tjenesteyting for framtiden. Det vil være problematisk å øke bevillingen for 22, før regnskap for 22 er avsluttet. Vedlegg: Søknad fra menighetsrådet. Side 13 av 13

14 Sak 26/3 BUDSJETTREGULERING - KULTUR Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 2/2136 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/2 Kultur- og oppvekstutvalget /3 Formannskapet /3 Formannskapet Innstilling: Formannskapet opphever vedtaket i sak 18/3. Bevillingen for 23 til lag og foreninger reduseres tilsvarende med kr 15.,-. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den sak 7/2 Behandling: Vedtak enstemmig: Som innstillinga. Vedtak: Den foreslåtte budsjettreguleringa bifalles. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 18/3 Behandling: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjettregulering i sak 7/2 i Kultur-og oppvekstutvalget kan ikke godkjennes. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPSMØTE Formannskapet vedtok i sak 18/3 at budsjettreguleringen ikke kunne godkjennes. Det viser seg imidlertid at melding midlene er fordelt til lag og organisasjoner og at melding om vedtak er sendt til lag og organisasjoner. Side 14 av 14

15 Sak 26/3 De frivillige organisasjonene har allerede innrettet seg etter disse vedtakene og noen har allerede brukt midlene de hadde fått melding om at de hadde fått. Kommunen har ifølge forvaltningsloven forpliktelser overfor de som allerede har innrettet seg etter vedtaket, og utbetaling kan ikke uten videre stoppes. Formannskapet har vedtatt at budsjettreguleringen ikke godkjennes. Formannskapet kan likevel oppheve det vedtaket og for eksempel redusere neste års bevilling på tilskudd til lag og foreninger tilsvarende. Saksutredning til formannskapet Rådmann og ordfører har fått medling om budsjettendringen. I h.h.t. delegasjonsreglementet skal ordfører og rådmann ha melding om slike vedtak. I følge pkt d kan ordfører eller rådmann bringe budsjettreguleringsvedtak som hovedutvalgene har gjort inn for formannskapet til endelig godkjenning. Saksutredning: Det vises til budsjettreguleringsskjema 3 og til budsjettkjøring pr Vedlegg: 1. Budsjettreguleringsskjema 3 2. Budsjettkjøring pr Side 15 av 15

16 Sak 27/3 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Saksbehandler: Norvald Nilsen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 2/2146 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/3 Formannskapet /3 Formannskapet Innstilling: Forslag til kommunale retningslinjer for startlån Karlsøy kommune Veiledning ved utarbeiding av retningslinjer 1 Formål Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Husstander med etableringsproblemer er hustander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold. 2 Hvem kan få lån Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Lånsøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. Dokumentasjonen skal gis i form av en egenvurdering av økonomien etter låneopptaket. Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon. Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånsøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser. Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør normalt også være låntakere. Det er ikke fastsatt øvre inntektsgrense for å kunne få startlån verken i forskrift eller sentrale retningslinjer. Det er den totale situasjonen til husstanden som er avgjørende. I tillegg til inntekt er også antall medlemmer i husstanden og størrelsen på faste utgifter av betydning. Kommunen bør kreve dokumentasjon på inntekt. Side 16 av 16

17 Sak 27/3 inntekt. 3 Hva det kan gis lån til Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. Utbedring Startlån kan brukes til utbedring av boligen. Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. Det er her først og fremst tenkt på ektefeller, registrerte partnere, samboere med mer. Barn over 18 år tas normalt ikke med i den økonomiske vurderingen, med mindre det er spesielle begrunnelser for det. Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Kommunen vil vurdere hvilket behov husstanden har, både med hensyn til bolig og finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning forutsetter at husstanden kan bli boende i boligen. Uansett er det en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Nærmere om boligen Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Akseptabel kjøpesum kan derfor variere noe fra sted til sted. Særlig vil det kunne være aktuelt å godta høyere pris i pressområder. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. 4 Låneutmåling finansieringspakker Side 17 av 17 Rask omsetningshastighet i store deler av landet kan utelukke søkere fra å være med i budrunder. Forhåndsgodkjenningen / finansieringsbevis kan for eksempel ha gyldighet på seks måneder, med mulighet for forlengelse.

18 Sak 27/3 Låneutmålingen fastsettes innenfor 1% av kjøpesummen, nybyggings-, utbedringskostnader eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger. Lånets størrelse vil også, som nevnt under punkt 2, avhenge av den enkeltes økonomi og dessuten annen långivers låneutmåling. for forlengelse. Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd. 5 Rente- og avdragsvilkår Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Det er ikke satt en øvre arealgrense eller pris for boliger som finansieres med startlån, verken i forskrift eller i sentrale retningslinjer. Kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig med et øvre prisnivå, da pris på bolig kan endre seg raskt. Normalt gjelder følgende vilkår: Husbankens rentevilkår +,25% rente. 22 år nedbetalingstid eller tilsvarende kommunens nedbetalingstid til Husbanken. 3 års avdragsfri periode Kvartallsvise terminer Etableringsgebyr skal utgjøre,5% av lånebeløpet, minimum kr 35, maksimum kr 1.2. Gebyr for omfattende endringer av vilkår samt prioritetsvikelse kr 35. Fakturagebyr kr 65 ved kvartallsvise terminer, kr 36 ved eventuelle månedlige terminer. Det vil være av betydning at kommunen har nok lånemidler. Et fleksibelt regelverk kan imøtekomme søkere som har behov for å få en finansieringspakke som gjenspeiler boligprisene i kommunen og søkers økonomi. Søkere uten egenkapital kan ha problemer med å få til fullfinansiering. I slike tilfeller er det viktig at kommunen kan fullfinansiere, enten som toppfinansiering sammen med annet lån, som 1% finansiering alene, eller i kombinasjon med boligtilskudd. Side 18 av 18

19 Sak 27/3 6 Sikkerhet for lånet Lånet sikres med pant i eiendommen. Dersom startlånet er hovedfinansieringskilden skal det normalt sikres med 1. prioritets pant. 7 Klageadgang Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret i kommunen som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes den til kommunens klagenemnd. Første klageinstans er formannskapet. Kommunen gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår. Kommunen bør vurdere å tilby både fast og flytende rente. Fastrente vil kunne gi en forutsigbarhet for søkers utgiftsside over tid. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen. For etableringslån valgte mange kommuner 18 år nedbetalingstid og noen enda kortere. Dette gir unødvendige høye månedlige låneutgifter for kunden. Lengre nedbetalingstid kan benyttes framfor avdragsfri periode. Vi anbefaler at kommunen tilbyr månedlige terminer. Kommunen kan ta behandlings(etablerings)- gebyr og termingebyr. Aktuell sikkerhet vil være pant eiendommen eller andelen med tilhørende leierett til bolig. Panteretten må gis rettsvern etter gjeldende regler. Hvilken prioritet panteretten skal ha er avhengig av finansieringspakke, men Side 19 av 19

20 Sak 27/3 der det gis fullfinansiering bør kommunen ha første prioritet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 15/3 Behandling: Saken sendes tilbake for nærmere utredning. Vedtak: Saken sendes tilbake for nærmere utredning. Saksutredning: Etter at tidligere sak var utredet har Husbanken kommet med forslag til kommunale retningslinjer for startlån. Disse er tilpasset Karlsøy kommune som forslag til vedtak ovenfor. Framlagt forslag til vedtak, sak 15.3: 1. Kommunen setter samme maksimum løpetid på videre utlån som for innlån fra Husbanken. 2. Karsløy kommune påplusser er rentetillegg på.25% ved videre utlån. 3. Gebyr: 4. Karlsøy kommune innfører etableringsgebyr i forbindelse med nye startlån. Gebyret settes til,5% av lånebeløpet, minimum 35 kr, maksimum 12 kr. 5. Det innføres gebyr for omfattende endring av vilkår for næringslån, samt prioritetsvikelser. Gebyret settes til 35 kr. 6. Gebyr innføres på fakturering, løpende lån: Ved månedlige terminer 36 kr, ved kvartalsvise terminer 65 kr. 7. Lånene sikres med pant i investeringsobjektet innenfor en ramme tilsvarende normal omsetningsverdi på boligen. 8. Første klageinstans er formannskapet. 9. For øvrig gjelder Husbankens retningslinjer for startlån. Bakgrunn: Fra 1. januar 23 gjelder startlån til erstatning for etableringslån. I sak 81/2 den vedtok kommunestyret å delegere til rådmann myndighet til å forvalte startlån. I denne forbindelse er det behov for retningslinjer som setter grensesnitt for delegasjon. Side 2 av 2

21 Sak 27/3 Retningslinjenes 5: Løpetid for lånene: Slik vi forstår det er det ikke endelig avgjort hvor lang avdragstid Husbanken vil gi kommunene. Det er antydet 22 år. Kommunen kan gi andre lånevilkår, også lengere avdragstid. Da må kommunen sørge for å ha kapital til dekning av differansen i lånetid. Forslag: Kommunen setter samme maksimum løpetid på videre utlån som for innlån fra Husbanken. Rentetillegg: Retningslinjene åpner for at kommunene kan ta et rentetillegg på,25% ved videre utlån til dekning av administrasjonskostnadene. Kommunen kan også bruke rentetillegget for å sette administreringen av lånene ut til andre, eks. bank. Dette har vi forstått ikke er ønskerlig. Vi forutsetter også at det skal kunne avtales både fast og flytende rente også på utlån. Forslag: Karsløy kommune påplusser er rentetillegg på.25% ved videre utlån. Gebyr: Kommunen kan i flg. Husbanken i tillegg kreve gebyr for å dekke faktiske utgifter. I dag har vi fakturagebyr på kr 25 som har stått fast noen år.. Husbanken praktiserer også etalberingsgebyr ved etablering av nye lån. I tillegg foreslås gebyr ved endring av lån. Forslag: 1. Karlsøy kommune innfører etableringsgebyr i forbindelse med nye startlån. Gebyret settes til,5% av lånebeløpet, minimum 35 kr, maksimum 12 kr. 2. Det innføres gebyr for omfattende endring av vilkår for næringslån, samt prioritetsvikelser. Gebyret settes til 35 kr. 3. Gebyr innføres på fakturering, løpende lån: Ved månedlige terminer 36 kr, ved kvartalsvise terminer 65 kr. Retningslinjenes 6: Som sikkerhet for lånene har det vært vanlig å kreve 2. prioritets pant i eiendommen. Selv om kommunen med denne låneordningen kulle være hovedfinansieringskilden antar vi at det blir vanskelig og dyrt for boligetablerer å få topplån fra bank med 2. prioritet. Man bør forutsette at kommunen skal ha minimum 2. prioritets pnat i investeringsobjektet. Pantesikkerheten bør ligge innenfor normal låneverdi i henhold til takst. (Salgsverdien ligger normalt noe høyere) Forslag: Lånene sikres med pant i investeringsobjektet innenfor en ramme tilsvarende normal låneverdi på boligen. Retningslinjenes 9: Det er ytret ønske om å bruke formannskapet som første klageinstans i saker med administrativt vedtak. Forslag: Første klageinstans er formannskapet. Side 21 av 21

22 Sak 27/3 Startlån Forskrift om startlån Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2. desember 22 med hjemmel i Lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank 1 og Formål Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 2 Hvem som kan få lån til hva Lån kan gis fra Husbanken til: a) Kommuner til videreutlån til enkeltpersoner til boligformål når husstanden er vanskeligstilt b) Kommuner til kjøp av kommunale utleieboliger c) Selskaper, stiftelser og lignende til kjøp av utleieboliger. 3 Rente- og avdragsvilkår Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. Videreutlån til enkeltpersoner skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunene gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil,25 prosentpoeng, til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at dette får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen. Lån fra Husbanken til kommunene, selskap, stiftelser og lignende til utleieboliger utmåles etter retningslinjer fastsatt av Husbanken. 4 Sikkerhet for lånet og dekning av tap Lån fra Husbanken til kommuner gis som gjeldsbrevslån. Lån fra Husbanken til selskaper, stiftelser og lignende skal som hovedregel være sikret ved pant i den bebygde eiendom. Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent. Tap på lån til utleieboliger dekkes, som for ordinære husbanklån, av staten. 5 Nærmere retningslinjer Husbankens hovedstyre kan gi nærmere retningslinjer. Kommunene kan fastsette eget regelverk innenfor retningslinjene gitt av Husbankens hovedstyre. 6 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar 23. Side 22 av 22

23 Sak 27/3 Samtidig oppheves forskrift om kjøpslån fra Den Norske Stats Husbank av nr. 156 og forskrift om etableringslån fra Den Norske Stats Husbank av nr Retningslinjer for startlån 1 Formål Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 2 Hvem kan få lån Lån kan gis fra Husbanken til: a) Kommuner til videreutlån til enkeltpersoner til boligformål når husstanden er vanskeligstilt. b) Kommuner til kjøp av kommunale utleieboliger c) Selskaper, stiftelser og lignende til kjøp av utleieboliger. 2.1 Lån til kommuner for videreutlån til enkeltpersoner Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre ungdom i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere,, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Kommunen kan utarbeide egne retningslinjer for hvordan ordningen skal praktiseres, forutsatt at disse ivaretar formålet og hovedintensjonene for ordningen. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering. 2.2 Lån til kommuner til kjøp av kommunale utleieboliger Kommunene kan søke Husbanken om lån til kjøp av kommunale utleieboliger. Boligene skal være forbeholdt husstander med etableringsproblemer. Lånet kan utgjøre inntil 1% av kjøpesummen pluss omkostninger. 2.3 Lån til selskaper, stiftelser og lignende til kjøp av utleieboliger Selskaper, stiftelser og lignende kan søke Husbanken om lån til kjøp av utleieboliger. Boligene skal være forbeholdt husstander med etableringsproblemer. Søknaden skal anbefales av kommunen og være i samsvar med kommunens eventuelle boligsosiale handlingsplan. Side 23 av 23

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken Side 1 av 5 HB 7.B.13 Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 09.2009 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 11.06.2014. Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje. Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 11.06.2014. Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje. Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 11.06.2014 Møtested: Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje Tidspunkt: 08:30 11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer