KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor Tøllefsen og Anne Karin Giæver. Forfall: Per-Åsmund Pettersen, som ikke hadde meldt forfall. Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Rådmann Jan-Hugo Sørensen. Under behandlingen av sak 147/03 Brøyting i egen regi møtte ingeniør Torgeir Bøe, ingeniør Vidar Haug og ingeniør Maxim Mironov. Innkallingen ble enstemmig godkjent. Sakslisten ble enstemmig godkjent, med ny tilleggssak: Etablerings- og Startlån. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Heidi Hansen servicemedarbeider

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0140/03 03/01065 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0141/03 02/00010 SKIPSFJORD LANDSKAPSVERNEOMRÅDE 0142/03 03/00830 KONKURSBO BURØYSUNDBRUKET AS 0143/03 03/00985 KIM ANDRÉ GABRIELSEN: EGENKAPITAL TIL KJØP AV FISKEFARTØY 0144/03 03/00996 CATO VIKAN: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 0145/03 03/01001 SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE TIL DOKUMENTARFILM "SKJÆR I SJØEN" 0146/03 03/01020 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPSTART AV VÆRHOLDSLAG 0147/03 03/01033 BRØYTING I EGEN REGI 0148/03 03/01053 REFERAT SAKER 0149/03 03/01057

3 REFERAT SAKER ETTER JORDLOVEN 0150/03 03/01088 ETABLERINGS- OG STARTLÅN

4 0140/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Protokollen fra møtet godkjennes. 0141/03 SKIPSFJORD LANDSKAPSVERNEOMRÅDE Plan forelegges for uttalelse. Formannskapet har ingen merknader til høringsutkastet. Enstemmig vedtatt. Formannskapet har ingen merknader til høringsutkastet.

5 0142/03 KONKURSBO BURØYSUNDBRUKET AS Brev datert fra befolkningen i Burøysund ble referert. Rådmannen la fram sin innstilling i saken: 1. Karlsøy kommune vil slette sine pantobligasjoner i eiendommen gnr. 58, bnr. 55 i Karlsøy, forutsatt at ny eier inngår langsiktig avtale med Karlsøy kommune om leie av kommunens bølgedemper/kai. 2. Dette forutsetter at avtalt salgssum ved frivillig salg av eiendommen ikke gir dekning for kommunens pantobligasjoner. 3. Det forutsettes at den nye leieavtalen på bølgedemperen/kaien i hovedsak samsvarer med eksisterende leieavtale, slik at kommunen over tid får refundert sine investeringer. 1. Karlsøy kommune vil slette sine pantobligasjoner i eiendommen gnr. 58, bnr. 55 i Karlsøy, forutsatt at ny eier inngår langsiktig avtale med Karlsøy kommune om leie av kommunens bølgedemper/kai. 2. Dette forutsetter at avtalt salgssum ved frivillig salg av eiendommen ikke gir dekning for kommunens pantobligasjoner. 3. Det forutsettes at den nye leieavtalen på bølgedemperen/kaien i hovedsak samsvarer med eksisterende leieavtale, slik at kommunen over tid får refundert sine investeringer.

6 0143/03 KIM ANDRÉ GABRIELSEN: EGENKAPITAL TIL KJØP AV FISKEFARTØY Saken utsettes da det ikke er midler igjen på næringsfondet i år. Saken kan tas opp til ny vurdering i første formannskapsmøte i Thor Tøllefsen erklærte seg inhabil på grunn av slektskap. Saken utsettes da det ikke er midler igjen på næringsfondet i år. Saken kan tas opp til ny vurdering i første formannskapsmøte i /03 CATO VIKAN: SØKN AD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Saken utsettes da det ikke er midler igjen på næringsfondet i år. Saken tas opp til vurdering i første formannskapsmøte i Saken utsettes da det ikke er midler igjen på næringsfondet i år. Saken tas opp til vurdering i første formannskapsmøte i 2004.

7 0145/03 SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE TIL DOKUMENTARFILM "SKJÆR I SJØEN" Søknaden om økonomisk støtte til dokumentarfilm innvilges med kr ,-. Utgiften belastes tilskudd lag og foreninger med overføring fra formannskapsposten. Søknaden om økonomisk støtte til dokumentarfilm innvilges med kr ,-. Utgiften belastes tilskudd lag og foreninger med overføring fra formannskapsposten. 0146/03 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPSTART AV VÆRHOLDSLAG Reinøy Værholdslag innvilges tilskudd med 50 % av investeringskostnadene på kr ,. Dvs. tilskudd på kr ,- for oppstart av Værholdslag. Tilskuddet gis på følgende vilkår: Tilskuddet utbetales i sin helhet ved dokumentasjon av investeringskostnadene:

8 Hvis laget nedlegges innen 4 år fra utbetaling av tilskuddet skal tilskudd tilbakebetales kommunens næringsfond etter følgende satser: 1. år: 100%, 2. år: 75%, 3. år: 50%, 4. år: 25 % Beløpet belastes næringsfondet Reinøy Værholdslag innvilges tilskudd med 50 % av investeringskostnadene på kr ,. Dvs. tilskudd på kr ,- for oppstart av Værholdslag. Tilskuddet gis på følgende vilkår: Tilskuddet utbetales i sin helhet ved dokumentasjon av investeringskostnadene: Hvis laget nedlegges innen 4 år fra utbetaling av tilskuddet skal tilskudd tilbakebetales kommunens næringsfond etter følgende satser: 2. år: 100%, 2. år: 75%, 3. år: 50%, 4. år: 25 % Beløpet belastes næringsfondet

9 0147/03 BRØYTING I EGEN REGI Formannskapet godkjenner plan for innsparingstiltak, og anbefaler formanskapet å iverksette leasing av nødvendig brøyteutstyr 1. Brøytekostnadene innenfor de enkelte rodene varierer i betydelig grad. Teknisk etat får i oppdrag å arbeide mot brøytekontrakter der man prøver å oppnå mer ensartet prisnivå mellom de forskjellige rodene. 2. Følgende strekninger brøytes i kommunal regi: Alle strekninger som er kommunal vei og der det fortsatt er fast bosetting og som blir brøyta etter gjeldende brøyteplan. a. Følgende strekninger tas inn: Vei til utleieboliger i Nyborgfeltet, Hansnes. Busslomme nedenfor Stakkvik skole. b. Følgende strekninger utgår: All brøyting på Nordeidet utgår. Vedtak i Teknisk utvalg, møte ble framlagt. Ingeniør Torgeir Bøe ved Anleggskontoret redegjorde for saken, og leverte ut nytt notat datert Formannskapet drøftet saken, og dro deretter på befaring, før man fortsatte møtet. Etter debatten la rådmannen fram følgende innstilling: 1. Formannskapet godkjenner at brøyting av kommunale veier på henholdsvis Vannareid og Hansnes utføres i egen regi, som en forsøksperiode for de 2 kommende vintersesongene. 2. Formannskapet godkjenner at det leases/leies nødvendig brøyteutstyr for disse 2 årene. 3. Formannskapet ber Driftsstyret (Teknisk utvalg) om å foreta en ny gjennomgang av hvilke veier som skal defineres som kommunale veier, og om disse skal brøytes. Saken forelegges deretter kommunestyret. 4. Inntil kommunestyret har behandlet saken benyttes den nye brøyteplanen som Teknisk utvalg har vedtatt i møte , med unntak av veiene på Karlsøya som for vinteren 2003/2004 brøytes i henhold til gammel børyteplan.

10 1. Formannskapet godkjenner at brøyting av kommunale veier på henholdsvis Vannareid og Hansnes utføres i egen regi, som en forsøksperiode for de 2 kommende vintersesongene. 2. Formannskapet godkjenner at det leases/leies nødvendig brøyteutstyr for disse 2 årene. 3. Formannskapet ber Driftsstyret (Teknisk utvalg) om å foreta en ny gjennomgang av hvilke veier som skal defineres som kommunale veier, og om disse skal brøytes. Saken forelegges deretter kommunestyret. 4. Inntil kommunestyret har behandlet saken benyttes den nye brøyteplanen som Teknisk utvalg har vedtatt i møte , med unntak av veiene på Karlsøya som for vinteren 2003/2004 brøytes i henhold til gammel børyteplan. 0148/03 REFERAT SAKER Sakene tas til etterretning. Referatsak nr. : 1. Tas til etterretning. 2. Tas til etterretning. 3. Tas til etterretning. 4. Tas til etterretning. 5. Tas til etterretning. 6. Ses i sammenheng med høstens budsjett- og økonomiplanbehandling.

11 7. Ses i sammenheng med høstens budsjett- og økonomiplanbehandling. 8. Ses i sammenheng med høstens budsjett- og økonomiplanbehandling. 9. Tas til etterretning. 10. Fylkestingets behandling av Nasjonal Transportplan: Tas til etterretning. 11. Salg av kommunal bolig Sørmo : Administrasjonen får fullmakt til å avslutte salget. 12. Søknad om statlig tilskudd psykiatriboliger: Tas til etterretning. 13. JAZZ endringsledelse: Tas til etterretning. 14. Avtale med Torsvågbruket A/S om kjøp av kai og arealer: Tas til etterretning. 15. Referat fra prosjektmøte i Langsundforbindelsen : Tas til etterretning. 16. Pressemelding Destinasjon Tromsø: Tas til etterretning. 17. Skatteinngangen pr. august 2003: Tas til etterretning. 18. Bytte av pensjonsleverandør brev fra Gjensidige Nor datert : Tatt til orientering. 19. Leieavtaler med fiskerne liggeplasser Torsvåg: Tas til etterretning. 20. Valgstyret: Samtlige medhjelpere under valgopptellingen, både valgstyret og administrasjonen, godtgjøres med timelønn og overtid med utgangspunkt i årslønn kr ,-. Enstemmig vedtatt. Sakene tas til etterretning, med unntak av nr. 6, 7, 8, 11 og Ses i sammenheng med høstens budsjett- og økonomiplanbehandling. 7. Ses i sammenheng med høstens budsjett- og økonomiplanbehandling. 8. Ses i sammenheng med høstens budsjett- og økonomiplanbehandling. 11. Salg av kommunal bolig Sørmo : Administrasjonen får fullmakt til å avslutte salget. 20. Valgstyret: Samtlige medhjelpere under valgopptellingen, både valgstyret og administrasjonen, godtgjøres med timelønn og overtid med utgangspunkt i årslønn kr ,-.

12 0149/03 REFERAT SAKER ETTER JORDLOVEN Referat sakene tas til etterretning. Referat sakene tas til etterretning. 0150/03 ETABLERINGS- OG STARTLÅN 1. Formannskapet godkjenner at låntakere på kommunens etableringslån og startlån til enhver tid kan få tilbud om fastrentevilkår. 2. Videre godkjenner formannskapet at låntakere på kommunens etableringslån kan få overført disse lånene til samme avdragsvilkår som startlånene. Enstemmig vedtatt.

13 1. Formannskapet godkjenner at lånetakere på kommunens etableringslån og startlån til enhver tid kan få tilbud om fastrentevilkår. 2. Videre godkjenner formannskapet at låntakere på kommunens etableringslån kan få overført disse lånene til samme avdragsvilkår som startlånene.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer