Rettigheter og utfordringer gravide leger Høstkurset Rlf 25. sept 2014 Jan Robert Johannessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettigheter og utfordringer gravide leger Høstkurset Rlf 25. sept 2014 Jan Robert Johannessen"

Transkript

1 Rettigheter og utfordringer gravide leger Høstkurset Rlf 25. sept 2014 Jan Robert Johannessen Basert på en presentasjon laget av Tone Houge Holter, rådgiver i Legeforeningens sekretariat * SOP Litt om forsikrings- og pensjonsordninger

2 Hovedtemaer Hva er SOP? Hva betyr SOP for dere? Fokus på sykdom og fødselspermisjon Hvis tid: Supplerende forsikringsordninger Sparing til pensjon Lånefondet+++ 2

3 SOP: Bakgrunn og organisering Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ble opprettet etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse SOP ledes av et styre, fire medlemmer oppnevnt av Landsstyret og et medlem oppnevnt fra Arbeidsdepartementet. SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter, og står under tilsyn av Arbeidsdepartementet Legeforeningens sekretariat er forretningsfører 3

4 Hva er SOP Medlemmer: Alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år Et sikkerhetsnett for leger Et supplement til folketrygden Privatpraktiserende er målgruppen Økonomisk sikring, men ikke forsikring Avbruddsytelser/Pensjon/Kollektive ytelser 4

5 I tillegg til ytelsene: Støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister. Eks. Legeforeningens forskningsinstitutt Kollegiale støttegrupper for leger Rekreasjonstilbud for leger ved Modum Bad: Villa Sana: kurs, samtalerådgivning 5

6 SOPs utvikling Tilnærmet bortfall i overføringene fra 1992/93 Stadig flere rettighetshavere Økte utbetalinger, spesielt sykehjelp Underdekning på om lag 2 mrd. Stadig reduserte pensjonsytelser Behov for tiltak.. 6

7 Nye vedtekter fra Viktigste endringer Differensiering av rettigheter mellom medlemmer autorisert før/etter Autoriserte etter ikke rett til alderspensjon og ektefellepensjon noe lavere sykehjelpsytelse Begrunnelse Styrker mulighetene til å holde pensjonsløftet gitt til medlemmer autorisert før Autoriserte etter har ikke vært med i finansieringsgrunnlaget for SOP Autoriserte etter kan i større grad sikre seg ved egen forsikringsdekning 7

8 Ny modell for avbruddsytelsene Reduserte satser for sykehjelp Særlig for leger autorisert etter 1993, Men også for øvrige leger Andre beregningsmessige forutsetninger: Lavere beregningsgrunnlag (eks. legevakt teller ikke med) Bistilling ikke lenger del av beregningen Utgiftskompensasjon begrenses til maks 90 % av faktiske utgifter Konklusjon: adskillig reduksjon i ytelsene, særlig ifm sykehjelp for de yngste legene SOP skal være et bidrag, ikke nærmest fulldekkende for tapet Legen må ta større ansvar for dekningen selv 8

9 Disse ytelsene er skjermet og gis høy dekning: Fødselsstønad Adopsjonsstønad Pleiepenger Sykehjelp for dem som har sykdommer som medlemmet kan dokumentere har ført til reservasjon eller avslag på søknad om sykeavbruddsforsikring i privat forsikringsselskap. 9

10 Hva betyr SOP for dere? Avbruddsytelser: Sykehjelp Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon Pleiepenger/opplæringspenger Pensjonsytelser: Uførepensjon Barnepensjon Engangsstønad ved død 10

11 Vilkår for rett til avbruddsytelse Rett til ytelse forutsetter at medlemmet driver kurativ praksis fra kontor utenfor institusjon. Rett til tilsvarende ytelse i folketrygden må foreligge. Legen må ha praksisomsetning på over seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G) Det ytes ikke avbruddsytelser for lengre tid tilbake enn seks måneder fra søknaden er mottatt av SOP 11

12 Rettighetsavgrensning: krav til organisering ORGANISERING RETTIGHETER Lege med driftsavtale Legen er registrert som personlig næringsdrivende Solopraksis eller deltaker i gruppepraksis Ja Ja Legen er tilknyttet annen juridisk person (aksjeselskap, ansvarlig selskap m.m.) - Pasientene er legens kunder og legen innkrever alle inntekter som føres i legens eget næringsskjema. - Pasientene er den andre juridiske personens kunder. Denne innkrever inntektene og honorerer legen. Nei Nei Legen er arbeidstaker Enmannsaksjeselskap med legen ansatt - legen som eneste eier Ja Nei Kompaniaksjeselskap legen er ansatt i selskap med bare andre Ja Nei praktiserende leger som aktive eiere og hvor legen selv har eierandel og ansvar for utgifter i forhold til sin praksisinntekt i selskapet Lege ansatt i aksjeselskap som eies helt eller delvis av andre Nei Nei Ja Lege uten driftsavtale Ja 12

13 Avbruddsytelser Formål: å bidra til å kompensere for privatpraktiserende legers tapte inntekter og driftsutgifter ved fravær fra praksis som skyldes sykdom, fødsel, adopsjon eller pleie av alvorlig syke barn. Sjablongmessig beregning: Beregningsgrunnlag: legens brutto praksisinntekt fra kurativ virksomhet, ekskl inntekter fra legevakt 13

14 Sykehjelp for leger autorisert ETTER Inntektskompensasjon 35 % av brutto praksisinntekt fradrag for beregnede sykepenger fra folketrygden knyttet til praksisen maksimum 12 * G (2014: kr ) Utgiftskompensasjon brutto: 35 % av brutto praksisinntekt maksimalt kr i 2014 men ikke over 90 % av praksisens driftsutgifter bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker. Ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist 14

15 Sykehjelp for leger autorisert FØR og øvrige avbruddsytelser for alle leger Inntektskompensasjon (høyere sats) 45 % av brutto praksisinntekt fradrag for beregnede sykepenger fra folketrygden knyttet til praksisen maksimum 12 * G (2014: kr ) Utgiftskompensasjon (lik) brutto: 35 % av brutto praksisinntekt maksimalt kr , men ikke over 90 % av praksisens driftsutgifter bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker. Ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist 15

16 Case 1 sykehjelp for fastlege Fastlege Anne Hansen er 35 år Egen fastlegepraksis fra Pasientliste 1000 Brutto omsetning kr i 2013 Kommunal bistilling Blir syk i 3 måneder i 2014 Kollegial vikarordning, ergo er selv ansvarlig for praksisutgiftene 16

17 1. Autorisasjon 2. Brutto praksisinntekt 3. Basisgodtgjørelse 4. Driftsutgifter Hva får Anne fra SOP? Utgiftskompensasjon? Hva får Anne fra SOP? Inntektskompensasjon? 17

18 Inntekter under fraværet: Sykepenger ( fra Nav) Sykehjelp (fra SOP) Basisgodtgjørelse (fra kommunen) Praksisleie (vikar?) Hvor mye taper Anne? Hvor mye må hun forsikre seg for? Og hva koster det per år? (Husk at kostnaden føres til fradrag)

19 Resultat Ved 100 % sykmelding i perioden de første 16 dager er karenstid Inntektskompensasjon: kr 432 per dag * 74 dager = kr Utgiftskompensasjon: kr 227 per dag * 74 dager = kr Totalt fra SOP: kr Nav per dag * 51 dager = kr % av seks G Samlet kompensasjon: kr I tillegg: basisgodtgjørelsen kr

20 TAP / Forsikringsbehov Potensielt tap ved ett års sykefraværet: kr Mulig forsikringsdekning (90% av beregnet netto daglig tap, dog maks kr 3.300,-): Kr per år / per dag kr 842 (tall fra kalkulatoren) Kostnad i Tryg Mellom 35 og 40 år= kr Som kan føres til fradrag i regnskapet (ergo spart skatt) 20

21 Fødselsstønad Anne Hansen går direkte fra sykmelding til fødselsstønad Ytelsen beregnes på samme inntektsgrunnlag Anne Hansen har annonsert etter vikar i Tidsskriftet - SOP dekker annonseutgifter Har vikar under hele permisjonen som er ansvarlig for utgiftene altså ingen utgiftskompensasjon. Følger vedtaksperiode fra Nav, men gir også lørdag og søndag 21

22 Fødselsstønad fra SOP Inntektskompensasjon: *45% = G fra Nav = fra SOP = (325 pr.dag ved 100% ytelse) Søknadsfrist: Seks måneder fra første permisjonsdag. Ved innkommet søknad senere enn fristen, tilstås ytelse kun seks måneder tilbake i tid fra søknaden er mottatt. 22

23 Case 2 vikar for fastlege Allmennlege Hans Hansen, gift med Anne Hansen Jobber som vikar for fastlege 23

24 Vikar i privat praksis beregning av ytelser karenstid Varigheten av vikariatet forut for det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer er avgjørende for beregningsmåte ved avbruddsytelser For beregning av ytelse etter ordinær praksis forutsettes at vikariatet har vart i: Sykehjelp: minst tre måneder forut for arbeidsuførheten Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel: minst seks måneder forut for fødselen Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon: minst tre måneder forut for adopsjonstidspunktet 24

25 Vikar - forts Hvis ikke karensbestemmelsene er oppfylt, eller fra det tidspunkt avtalt vikariat opphører i løpet av stønadsperioden: kan ha rett til ytelsen sykehjelp: Sykehjelp: rett til inntil 35 % av seks G fra SOP Men ikke rett til fødselsstønad, adopsjonsstønad og pleie-/opplæringspenger 25

26 Hans Hansens rettigheter Sykdom: Syk etter å ha vært vikar i tre måneder fulle rettigheter på linje med fastlege innenfor avtalt vikarperiode Etter dette 35% av 6G i tillegg til 65% fra Nav (=6G) Rett i inntil 365 dager Fødselsstønad: Barnet født før Hans har vært vikar i seks måneder ingen rett fra SOP Barnet født etter seks måneders vikariat fulle rettigheter på linje med fastlege innenfor avtalt vikarperiode 26

27 Husk: Den aktuelle inntekten som skal kompenseres Dersom under 3 mnd praksis- styrebehandl. Som vikar- basistilskudd skal legges til beregningsgrunnlaget Flere vikariater teller hvis under 2 uker mellom dem Må ha regnskapsfører Søknadsfrist 6 mnd Ytelse fra Nav må ligge til grunn 27

28 Supplerende forsikringsordninger Sykeavbruddsforsikring i Tryg Legeforetakenes pensjonsordning Folketrygdens forsikringer for næringsdrivende Medlemsavtalen: DNB (legeforsikringen) 28

29 Sykeavbruddsforsikring i Tryg Forsikring Gir dekning ved sykeavbrudd Kommer i tillegg til Nav/SOP Kollektiv forsikring egenerklæring helse Gir dekning ved 50 prosent uførhet inntil 365 dager 16 eller 30 dagers karens 30 dagers karenstid for generell sykdom 12 måneders karenstid for psykisk sykdom

30 Tryg forsikring: Dagbeløp kan oppjusteres Aldersdifferensiert premie Premie kan utgiftsføres Tryg Forsikring er forsikringsgiver Agenturet Marsh administrerer forsikringen NB! ordning kan flyttes uten legeerklæring fra annet selskap Kontaktinfo: /supplerende ordninger 30

31 Legeforetakenes pensjonsordning i Storebrand Innskuddsbasert tjenestepensjon Oppfyller arbeidsgiver plikt til pensjon for ansatte Muliggjør tilleggspensjon til gunstige vilkår for næringsdrivende (som f.eks. har ansatte i driftsselskap) Samordnes ikke med pensjoner fra SOP Alle pensjonsarter kan tegnes (alderspensjon, ektefelle- og barnepensjon og uførepensjon)

32 Forts LP-ordningen Næringsdrivende kan spare inntil 4 % av inntekt mellom 1 og 12 G per år (pt. ca kr/år) Spareprosenten er foreslått øket Du kan velge utbetalingstid, minimum 10år Ved død før alt er utbetalt, går innestående til arvinger som pensjon Over 2500 har etablert ordningen 1000 ordninger har knytter til seg uføredel 32

33 Øvrige forsikringsordninger Folketrygdens forsikring for næringsdrivende: Ikke lenger så prisgunstig For å få 100 % av 6 G i sykepenger, og ikke 65 % av 6 G som næringsdrivende har krav på. Bank- og forsikringsavtalen med DNB: dnb.no/akademikerne Foreningsgruppeliv: død og/eller uføre gunstige vilkår Sykeavbruddsforsikring: ved behov for dekning utover SOPs nivå eller ved mangel på rettighet i SOP men ikke så bra som Tryg! Kontorforsikring. 33

34 Sjekk ut SOP.no for mer om: Uførepensjon Barnepensjon Engangsstønad ved død Lånefondet 34

35 IKT møte onsdag 1.oktober Har du Winmed 2? Obs oppsigelsesfrist 1.oktober. Komme på IKT møtet? DEL 1: Bedre IKT drift for næringsdrivende leger DEL 2: Presentasjon de 3 EJP ved leverandørene, separate demonstrasjoner etterpå. Erfarne brukere svarer på spørsmål. 35

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 1 Bedre næringsforsikringer Det siste året har vi fokusert spesielt på å utvikle og forbedre næringsforsikringene. NFF har nå et komplett tilbud av forsikrings

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer