Arbeidsrelaterte sykdommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsrelaterte sykdommer"

Transkript

1 Arbeidsrelaterte sykdommer Grunnkurs C Forebyggende og miljørettet medisin Ingrid Sivesind Mehlum, overlege ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt Hva er arbeidsrelatert sykdom? 39 % av pasienter i en allmennpraksis anga selv at plagene hadde årsakssammenheng med arbeid 66 % anga økning av plagene pga arbeidet, selv om plagene ikke var forårsaket av arbeidet 27 % rapporterte å ha skiftet jobb eller arbeidsoppgaver pga. interaksjon arbeid helse De fleste rapporterte at tilrettelegging på arbeidsplassen kunne forbedret deres arbeidsevne Harber

2 Hva er arbeidsrelatert sykdom? Sykdom forårsaket av arbeidet? Sykdom forverret av arbeidet? Sykdom som nedsetter arbeidsevnen? Interaksjonen arbeid helse er viktig i alle tilfeller Viktig å vurdere behov for tiltak 3 Arbeidsrelatert sykdom Arbeidsrelaterte sykdommer er multifaktorielle, der arbeidsmiljø og arbeidsutførelse har en vesentlig betydning som årsak til sykdommen, sammen med andre faktorer (WHO) Dersom målet er forebygging, må en inkludere alle sykdomstilfeller som kan være forårsaket (helt eller delvis) av arbeidsforholdene forverret av arbeidsforholdene 4 2

3 5 A. Forskjellige datakilder Har vi oversikt over arbeidsrelatert uhelse? B. Forskjellige mål for uhelse 1. Selvrapporterte helseproblemer i befolkningen 2. Konsultasjoner 3. Sykefravær C. Forskjellige definisjoner av arbeidsrelatert forårsaket/forverret av arbeidsforholdene sannsynlig/mulig sammenheng hvem vurderer (pasient/lege) 6 3

4 A. Forskjellige datakilder Registerbasert Arbeidstilsynet Register over arbeidsrelaterte sykdommer (leges meldeplikt) bare 3-5 % av tilfellene Rikstrygdeverket Godkjente yrkesskader og -sykdommer Forsikringsselskaper Meldte yrkesskader og -sykdommer Selvrapportert Statistisk sentralbyrå (SSB) Levekårsundersøkelser (utvalgsundersøkelser) selvrapportert helse og sammenheng med arbeid Andre undersøkelser 7 B. Ulike mål for uhelse Sykefravær Helseproblemer i befolkningen Konsultasjoner 8 4

5 Har vi oversikt over arbeidsrelatert uhelse? A. Forskjellige datakilder B. Forskjellige mål for uhelse 1. Selvrapporterte helseproblemer i befolkningen 2. Konsultasjoner 3. Sykefravær C. Forskjellige definisjoner av arbeidsrelatert forårsaket/forverret av arbeidsforholdene sannsynlig/mulig sammenheng hvem vurderer (pasient/lege)

6 B 1. Selvrapporterte helseproblemer i befolkningen Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) Samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Universitetet i Oslo Oslo kommune Alle personer i visse aldersgrupper > 80 underprosjekter Vårt prosjekt 30, 40 og 45 år ( personer) 8594 svarte på spørreskjemaet (33 % av de inviterte) 11 Selvrapporterte helseproblemer Har du i løpet av den siste måneden hatt noen av disse vanlige helseproblemene, og kan de helt eller delvis skyldes arbeidsforhold i din nåværende eller i tidligere jobber? Nei / Ja, skyldes ikke jobb / Ja, skyldes helt eller delvis jobb Øyesymptomer Nesesymptomer Tetthet/piping i brystet Tung pust i bakker/trapper Eksem, kløe, utslett Nedsatt hørsel Nakke-/skuldersmerter Armsmerter Korsryggsmerter Uvanlig tretthet/matthet Søvnproblemer 12 6

7 Selvrapporterte helseproblemer siste måned i Oslos befolkning (30, 40 og 45 år, N = 8594) Kvinner Menn Nakke/skuldersmerter Armsmerter Korsryggsmerter Tretthet Søvnproblemer Øyeproblemer Neseproblemer Astmasymptomer Tung pust Eksem Dårlig hørsel Prosent Mehlum 2006 Nakke/skuldersmerter Armsmerter Korsryggsmerter Tretthet Søvnproblemer Øyeproblemer Neseproblemer Astmasymptomer Tung pust Eksem Dårlig hørsel Selvrapporterte helseproblemer siste måned i Oslos befolkning (30, 40 og 45 år, N = 8594) Kvinner: Arbeidsrelatert Menn: Arbeidsrelatert Ikke arbeidsrelatert Prosent Mehlum

8 Kan vi stole på selvrapportering? Selvrapportert vs. legevurdert sammenheng med arbeid for smerter i nakke/skulder/arm Smertene ble noe hyppigere vurdert å være arbeidsrelatert ved selvrapportering 78 vs. 72 % for armsmerter 80 vs. 65 % for nakke-/skuldersmerter Konklusjon: Selvrapporterte data kan brukes som et grovt mål på arbeidsrelatert sykdom i befolkningen Mehlum A. Forskjellige datakilder Har vi oversikt over arbeidsrelatert uhelse? B. Forskjellige mål for uhelse 1. Selvrapporterte helseproblemer i befolkningen 2. Konsultasjoner 3. Sykefravær C. Forskjellige definisjoner av arbeidsrelatert forårsaket/forverret av arbeidsforholdene sannsynlig/mulig sammenheng hvem vurderer (pasient/lege) 16 8

9 Konsultasjoner (selvrapportering) Nærøy legekontor 412 yrkesaktive pasienter (20-67 år) Spørsmål om sammenheng arbeid sykdom/helseplage 40 % av kvinner og 54 % av menn mente plagene hadde mulig/sikker årsakssammenheng med arbeid Muskelskjelettplager (2/3) og hjerte/karsykdommer (1/2) ble oftest relatert til arbeid Vanligste årsaker: Tungt arbeid (1/2) og ensidig gjentakende arbeid (1/3) Arbeidsrelaterte tilstander synes å forekomme oftere i allmennpraksis enn tidligere antatt et betydelig potensial for tilrettelegging og intervensjoner Hilt Konsultasjoner (legevurdering) Legens vurdering (Danmark og Sverige): Ca. 1 av 5 konsultasjoner sannsynlig eller mulig arbeidsrelatert Høyere andel (mellom 1/3 og 1/2) for muskel- og skjelettlidelser Kibsgård 1998 Järkult

10 Har vi oversikt over arbeidsrelatert uhelse? A. Forskjellige datakilder B. Forskjellige mål for uhelse 1. Selvrapporterte helseproblemer i befolkningen 2. Konsultasjoner 3. Sykefravær C. Forskjellige definisjoner av arbeidsrelatert forårsaket/forverret av arbeidsforholdene sannsynlig/mulig sammenheng hvem vurderer (pasient/lege) 19 Sykefravær (vurdert av lege/pasient) 118 av 122 allmennleger i Buskerud 1413 pasienter Legens og pasientens vurdering Fysisk belastende arbeid medvirkende årsak til sykmelding hos 48 % av pasientene 78 % muskelskjelettplager > 90 % tungt fysisk arbeid / går og står mye Psykiske arbeidsforhold 32% Mulighet for forebygging (i eller utenfor arbeid) 37 % 50 % ved muskelskjelettplager Store variasjoner yrke / type arbeid / helseproblem Tellnes

11 Arbeidsrelatert sykefravær (selvrapportert) Levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø (SSB 2009) Spørsmål om selvrapportert sykefravær: Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt sammenhengende sykefravær på mer enn 14 dager? (17,5 %) Var årsaken til fraværet helseproblemer som helt eller delvis skyldtes jobben din? (6 %) 37 % av personer med sykefravær > 14 dager mente at fraværet skyldtes jobben Store forskjeller mellom yrker 21 Selvrapportert legemeldt sykefravær etter yrke Prosentandel som oppgir at de har hatt minst 1 arbeidsrelatert / ikke-arbeidsrelatert sykefravær >14 dager siste år. Figur: NOA-rapport 2011 Datakilde: SSB, LKU

12 Forskjeller mellom yrker mht. arbeidsrelatert sykefravær SSB-LKU 2009 NOA Selvrapporterte korsryggsmerter siste år etter sosioøkon. posisjon (HUBRO)(alder 30, 40 og 45) (N= 7293) 24 Mehlum 2008 Mehlum

13 Går/løfter mye eller tungt fysisk arbeid etter sosioøkon. posisjon Men Women I Higher-grade professionals II Lower-grade professionals IIIa Routine non-manual, higher IIIb Routine non-manual, lower IV Self-employed workers V+VI Skilled workers VII Non-skilled workers Percent 25 Mehlum 2008 Lav selvbestemmelse etter sosioøkonomisk posisjon Men Women I Higher-grade professionals II Lower-grade professionals IIIa Routine non-manual, higher IIIb Routine non-manual, lower IV Self-employed workers V+VI Skilled workers VII Non-skilled workers Percent 26 Mehlum

14 Selvrapporterte korsryggsmerter siste år etter sosioøkon. posisjon (HUBRO)(alder 30, 40 og 45) (N= 7293) 27 Mehlum 2008 Mehlum 2008 Danske studier om sykefravær som kan tilskrives arbeid 40 % av høyt sykefravær (> 6 dager/år) kan tilskrives arbeidsmiljøfaktorer Labriola et al 2006 Fysiske faktorer forklarte en stor del av langtidssykefravær ( 8 uker) Menn: Løfte eller bære tungt: 28 % Arbeid stående eller sittende på huk: 23 % Kvinner: Arbeid med bøyd/vridd nakke eller rygg: 27 % Bang Christensen et al psykososiale faktorer forklarte 29 % av alle sykefraværsdager selvbestemmelse (decision authority): 12 % sosial støtte fra ledere: 8 % psykologiske jobbkrav: 6 % forutsigbarhet: 5 % Nielsen et al 2006l lllllllllll 28 14

15 Arbeidsrelatert sykefravær pga. astma 824 personer (18 55 år) i Midt-Norge sykmeldt for astma > 16 dager 70 % hadde arbeidsrelatert astma luftveisplager i forbindelse med arbeidet bedring ved fravær fra arbeidet Lege hadde spurt om arbeid påvirket astma hos 73 %, og mistenkte sammenheng med arbeid for < 50 % Melding om yrkessykdom var sendt for 21 % av mennene og 10 % av kvinnene Vanlige yrker: helse/omsorg, industri, bygg/anlegg, sveiser, renhold, transport, frisør, baker Lege spør først om arbeidsrelasjon når astma influerer på arbeidsevnen Leira Arbeidsrelatert astma Arbeidsrelatert sykdom blant sykmeldte astmatikere 70 % hadde arbeidsrelatert astma luftveisplager i forbindelse med arbeidet bedring ved fravær fra arbeidet Leira et al Arbeidsrelatert sykdom blant astmatikere i befolkningen (HUBRO) 18 % av personer med astmasymptomer mente symptomene skyldtes arbeidsforhold Mehlum et al

16 Arbeidsrelaterte helseproblemer og arbeidsevne Martimo et al Nesten 13 ganger høyere risiko for full arbeidsuførhet ved arbeidsrelatert vs. ikke-arbeidsrelatert sykdom 31 Arbeidsuførhet Fordi uførhet er relatert til arbeidets aktiviteter og krav, kan samme funksjonsnedsettelse føre til forskjellige grader av arbeidsuførhet Stattin 2005, Labriola 2008 Arbeidsuførhet må forstås som et relasjonelt begrep, som en interaksjon mellom individuelle ressurser og arbeidslivets krav Westin

17 Arbeidsuførhetmodeller Uførhet med type I-årsak Overgang til sykerollen pga. sykdom Uførhet med type II-årsak Overgang til sykerollen pga. endringer i arbeidet med høyere jobbkrav Westin 1994/2000 MELDING OM ARBEIDSRELATERT SYKDOM 34 17

18 Melding til Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven 5-3. Leges meldeplikt Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om en arbeidstaker som lider av sykdom som legen antar skyldes arbeidstakerens arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet 35 Hvorfor melde arbeidsrelaterte sykdommer? 1. Mulighet for forebyggende tiltak 2. Pasienten kan sikres sine rettigheter ved yrkessykdom (trygd/forsikring) 3. Synliggjøre omfanget av arbeidsrelatert sykdom 4. Initiere forskning og utredning 36 18

19 1. Hvilke sykdommer skal meldes? Målet er forebygging: Meld alle sykdomstilfeller forårsaket (helt eller delvis) av arbeidsforholdene forverret av arbeidsforholdene Signalhendelser kan avdekke farlige forhold når tiden mellom eksponering og manifest skade er kort: akutt forgiftning, nyoppstått allergi, senebetennelse, skiveprolaps, enkelte hørselskader, mange hudsykdommer, en del lungesykdommer Ved meldinger dere selv mener bør følges opp av Arbeidstilsynet: kryss av for dette på skjema 154 b/c eller kontakt en av legene ( )

20 39 2. Pasienten kan sikres sine rettigheter (trygd/forsikring) Trygdesaksbehandling/registrering Kopi av meldeskjema kan sendes trygdekontoret dersom pasienten samtykker Trygdekontoret innhenter skademelding fra arbeidsgiver Meldingen kan sette i gang tidlig trygdesaksbehandling Wergeland 1997 Pasientinformasjon om yrkesskadeforsikring Lege som mistenker sammenheng med yrkeseksponering er ofte den nærmeste (eneste?) som kan informere pasienten om yrkesskadeforsikringen 40 20

21 3. Synliggjøre omfanget av arbeidsrelatert sykdom...selv om Arbeidstilsynets register vil underestimere forekomsten, nesten uansett hvor godt man får melderutinene til å fungere 2389 tilfeller i 2011 (3392 tilfeller i 2006) Andel av leger som sendte melding i 2006: 3 % av alle leger 7 % av alle allmennleger 20 % av meldingene (1998: 3 % av meldingene) ca. 25 % av alle bedriftsleger (2003) 64 % av meldingene (2006) Samant et al Arbeidsrelaterte sykdommer meldt til Arbeidstilsynet

22 Selvrapporterte helseproblemer siste måned i Oslos befolkning (30, 40 og 45 år, N= 8594) Kvinner: Arbeidsrelatert Menn: Arbeidsrelatert Ikke arbeidsrelatert Nakke/skuldersmerter Armsmerter Korsryggsmerter Tretthet Søvnproblemer Øyeproblemer Neseproblemer Astmasymptomer Tung pust Eksem Dårlig hørsel Prosent Mehlum 2006 Send melding om arbeidsrelatert sykdom! Det er ikke legens eller pasientens ansvar å utrede årsakssammenhengen mellom yrkeseksponering og sykdom Meld sykdommen og la pasienten fremme krav snarest mulig overfor trygdekontor og forsikringsselskap (NB! tidsfrister) Meldeskjema til Arbeidstilsynet kan lastes ned (Skjema 154 B eller 154 C) eller bestilles fra:

23 Yrkesskade Skade og sykdom som skyldes en arbeidsulykke Sykdom som skyldes påvirkning i arbeidet Rettigheter etter: 1. Lov om folketrygd 2. Lov om yrkesskadeforsikring 3. Kan også kreve erstatning fra arbeidsgiver etter alminnelige erstatningsregler Yrkessykdom etter folketrygdloven Visse sykdommer er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven ( listesykdommer ) Vilkår for godkjenning ( 13-4): a) Karakteristisk sykdomsbilde i samsvar med aktuelle påvirkning b) Rimelig sammenheng mellom påvirkningen (tid, art og konsentrasjon) og sykdomsbildet c) Symptomer har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen d) Ikke mer sannsynlig at annen sykdom eller påvirkning er årsak 50 % av sykdommen skyldes yrkeseksponering: Hele sykdommen godkjennes som yrkessykdom < 50 % skyldes yrkeseksponering: Årsaksfordeling kan gi delvis godkjenning som yrkessykdom 46 23

24 2. Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskader og -sykdommer konstatert etter Yrkessykdommer etter folketrygdloven ( listesykdommer ) anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, hvis ikke forsikringsselskapet kan bevise det motsatte (omvendt bevisbyrde) Også annen skade eller sykdom dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser men her må den skadde selv dokumentere dette (ikke omvendt bevisbyrde) Ikke muskelskjelettplager som er utviklet over tid (unntatt vibrasjonsskader) Krav om erstatning fra yrkesskadeforsikring I arbeid: Arbeidsgivers forsikringsselskap Sluttet i arbeid: Siste arbeidsgivers forsikringsselskap Siste arbeidsgiver er konkurs eller virksomheten er opphørt: Det forsikringsselskap arbeidsgiver hadde Arbeidsgiver har ikke tegnet forsikring: Yrkesskadeforsikringsforeningen (www.yff.no) 48 24

25 Tidsfrister Meld fra så tidlig som mulig, selv om det er usikkert om pasienten vil få varig skade ellers risikerer man å miste rettigheter! 1. Trygdekontor 1 år, men rom for å akseptere krav som kommer senere 2. Forsikringsselskap 3 år fra utgangen av det kalenderåret den skadde fikk kjennskap til det forhold som begrunner kravet (dvs. kunnskap om sykdommen og at den kan være dekket av yrkesskadeforsikringen) Dersom selskapet venter på trygdens behandling, be om bekreftelse på at fristen ikke påberopes ved lang behandlingstid

26 Forslag til ny yrkesskadelov og ny yrkessykdomsliste Arbeidsdepartementet vil fremme forslag til ny yrkesskadelov våren 2013 Slå sammen folketrygd og yrkesskadeforsikring til én ordning for yrkesskader og -sykdommer Revidert yrkessykdomsliste (> 50 år siden sist!) NOU 2008 foreslo Tre nye sykdomsgrupper: Muskel- og skjelettsykdommer Skulder, albue, håndledd, kne Psykiske sykdommer Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) Fosterskader Åpnet for flere alvorlige infeksjons- og tropesykdommer 51 Oppsummering - legens rolle Arbeidsrelatert sykdom Send melding til Arbeidstilsynet (skjema 154 b/c) Underrett arbeidsgiver om sykdommen dersom arbeidstakeren samtykker (hvis ikke arbeidstakeren gjør det selv) Mulig yrkessykdom Bør sende melding til trygdekontoret dersom pasienten samtykker Bør informere pasienten om rettigheter i forhold til trygd og forsikring NB! Pasienten må selv fremme krav overfor lokalt trygdekontor og arbeidsgivers forsikringsselskap 52 26

27 Informasjon fra Arbeidstilsynet og STAMI Arbeidstilsynet Svartjeneste: STAMI Sentralbord: When work is fully adapted to human goals, capacities and limitations, and occupational health hazards are under control, work often plays a role in promoting both physical and mental health WHO

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Rapport juni 2005 Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Utarbeidet for Petroleumstilsynet av Ingrid Sivesind Mehlum og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse

Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse Hva er nytt og hvilke følger kan endringer få? Kurs 5.-6. nov 2009 Yrkesskader og yrkessykdommer Overlege Ingrid Sivesind Mehlum Statens

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1956-2-SIG 200806007-/BHT 12.03.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1956-2-SIG 200806007-/BHT 12.03.2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Simen Fremmergård Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1956-2-SIG 200806007-/BHT 12.03.2009 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL NY FREMTIDIG ARBEIDSSKADEFORSIKRING

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Yrkesskader. Et diskriminerende regelverk

Yrkesskader. Et diskriminerende regelverk Yrkesskader Et diskriminerende regelverk Møte mandag 5. mars 2007 Statssekretær Jan-Erik Støstad, Arbeids og inkluderingsdepartementet Fagforbundet: Jan Davidsen og Norsk Sykepleierforbund: Bente G. H.

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Yrkessykdomsordninger - i et norsk (historisk), nordisk og europeisk perspektiv

Yrkessykdomsordninger - i et norsk (historisk), nordisk og europeisk perspektiv Yrkessykdomsordninger - i et norsk (historisk), nordisk og europeisk perspektiv Arbeidsmedisinsk vårkonferanse 11. mai 2009 Overlege Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt Historikk (1) 1894:

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med.

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med. Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA). Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE YRKESSKADER YRKESSYKDOMMER ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN AS ADVOKAT THOMAS BENESTAD 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon om behandlingen av yrkesskadesaker,

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport)

Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport) Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport) Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg,

Detaljer

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no arbeidsmiljø og

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Høring - forslag til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdommer - og høring til yrkessykdomsutvalgets innstilling NOU 2008:11

Høring - forslag til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdommer - og høring til yrkessykdomsutvalgets innstilling NOU 2008:11 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Yvonne E. Frøen Vår dato: 02.03.2009 Vår ref: 79719 Deres ref.: Medlemsnr.: Høring - forslag til ny arbeidsskadeforsikring

Detaljer

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006 Metoderapport Avslag for Brennpunkt av NRK Program Riks, Bergen Sendt: 21. november 2006 1. Journalister Kjersti Knudssøn, Program riks, Bergen Synnøve Bakke, Program riks, Bergen 2. Tittel Avslag 3. Publisert

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene

Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene Kurs yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim 5-6 november Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene Jens Mykland, NAV Sentralt Yrkessykdomskontor (Yrkessykdomskontoret)

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip

Tap av helseattest - Loss of licence - på norske skip Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip Delprosjekt II-Et inkluderende arbeidsliv til sjøs Innhold: Innledning 2 Materiale og metoder 4 Resultater 6 Diskusjon og konklusjoner 17 Referanser

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer