Skadelidte Etternavn, fornavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skadelidte Etternavn, fornavn"

Transkript

1 Skademeldingsskjema - Personskade Skjemaet må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig. Bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjøret kan medføre tap av enhver rett etter forsikringsavtalen, jf. Forsikringsavtaleloven 8-1. Forsikringstaker Arbeidsgivers navn Forsikringsnummer Organisasjonsnummer Postnummer Sted Virksomhetens art Kontaktperson Skadelidte Etternavn, fornavn Telefon nummer / telefaks Fødselsnummer (11 siffer) Telefon nummer / Mobil Postnummer Sted Skattekommune Yrke / stilling Konto nummer Sivil status Ugift Gift Samboer Skilt/separert Forsørgelsesbyrde (oppgi antall barn og fødselsår) Andre personforsikringer skaden/sykdommen er meldt til (oppgi forsikringsselskap) Lønn året før skaden Lønn hittil i år Medlem av folketrygden JA Nei Arbeidsforhold Opplysningene gjelder stillingen skadelidte har/hadde da ulykken skjedde eller da skadelidte ble eksponert for sykdommen Ansettelsesforhold Fast Midlertidig Sesong Selvstendig Annet Erfaring i stilling Under ½ år Midlertidig ½ til 1 år 1-5 år Mer enn 5 år Arbeidstid Deltid Heltid Arbeidstidsordning Dagtid Vanlig skiftarbeid Overtidsarbeid Lønnsform Fast Midlertidig Sesong Selvstendig Annet Skadens omfang Sykefravær O dager 1-3 dager 4-14 dager 14 dager 6 mnd 6 mnd 1 år Over 1 år Konsekvens Ikke ufør Ikke varig ufør Varig ufør Død Ikke fastsatt Administrativt Behandlende lege Medisinsk invaliditet: Sykehus Er tilfellet meldt politiet Ja Nei Til hvilket politikammer/lensmannskontor Når/dato Telefon Meldt av hvem Er hendelsen meldt til Arbeidstilsynet JA Nei Er skaden/sykdommen meldt Rikstrygdeverket JA Nei Når/ dato Når/dato Meldt av hvem Meldt av hvem

2 Ulykkesskade ( denne siden fylles kun ut ved yrkesskade / fritidsskade) Husk å legge ved kopi av melding til Nav og Arbeidstilsynet Skadetidspunkt (dato og klokkeslett) Skadested På vanlig arbeidsplass/ Annet område på På vei mellom arbeidssteder Arbeid annet sted enn vanlig håndverker på oppdrag arbeidsplass arbeidssted / tjenestereise Privat ærend i arbeidstiden På vei til og fra arbeid Fritid Annet (beskriv) Skadestedets adresse Gjøremål på ulykkestidspunktet Kommune Beskrivelse av hendelsesforløpet (bruk eget ark om nødvendig) Vitner til hendelsen (oppgi navn, telefonnummer, eventuelt stilling) Er skaden skjedd ved et biluhell, oppgi bilens reg.nr. Er skaden skjedd ved utøvelse av yrke / næring Når oppsøkte du lege første gang Hvilken lege har behandlet deg, (navn lege/sykehus) Bruk av verneutstyr av betydning for ulykken Ble personlig verneutstyr brukt? Var maskinen / utstyret sikret på andre måter? Fungerte vernet / sikringen som forventet? Skadens art Sett et kryss for viktigste skade Hvis ja angi hva slags Hvis ja angi hva slags Hvis nei hvorfor ikke Hvilken kroppsdel er skadet Sett et kryss for viktigste skade Bløtdelsskade uten sår Akutt forgiftning Hode, hals Rygg Sår, rift, kutt Overbelastning av muskler Øye Hofte, bein, kne Tapt legemsdel Hjernerystelse Tenner Ankel, fot Forstuing, forvridning Nakkesleng (whiplash) Skulder, arm Omfattende legemsskade Brudd Stråleskade Hånd, håndledd Nervesystem Varmeskade Sjokk Fingre Udefinert, annen skade Kuldeskade Puls- og åndedrettsstans Bryst, mage Etsing Andre og uspesifiserte skader Indre organer Ved dødsfall vedlegges dødsattest. Nødvendig dokumentasjon som viser hvem som er berettiget erstatning (se veiledning) Dato Forsikringstakers underskrift Skadelidtes underskrift

3 Yrkessykdom ( denne siden fylles kun ut ved yrkessykdom) Husk å legge ved kopi av melding til Nav/Arbeidstilsynet Hva lider skadelidte av (diagnose) Når og hvor skjedde den skadelige påvirkningen Fra (måned, år) Til (måned, år) Bedriftens navn Type næring Type påvirkning (stoffer, faktorer med mer) Konstatering Når oppsøkte skadelidte lege første gang for lidelsen Legens navn Eventuelt sykehus Ved dødsfall vedlegges Dødsattest Nødvendig dokumentasjon som viser hvem som er berettiget erstatning (se veiledning) Dato Forsikringstakers underskrift Skadelidtes underskrift

4 Uføredekning Årsak til arbeidsuførhet Sykdom (hvilken diagnose) Når ble sykdommen konstatert Ulykkesårsak Når inntraff ulykken Beskrivelse av skaden Legebehandling Hvem har behandlet deg (navn på lege/sykehus, adresse) Hvem er din primærlege (navn på lege, adresse) Når kontaktet du lege første gang Eventuelle sykehusopphold (hvor, fra dato til dato) Syke-/uføregrad uføregrad Fra dato Til dato uføregrad Fra dato Til dato uføregrad Fra dato Til dato uføregrad Fra dato Til dato uføregrad Fra dato Til dato uføregrad Fra dato Til dato Jeg forventer å være tilbake i Vanlig arbeid annet arbeid eventuelt dato: Krav om ytelser (kopi av svar bes vedlagt) Trygdekontor Forsikringsselskap Kravet gjelder Sykepenger Attføring Rehabilitering Uførepensjon Forsikringsselskap Pensjonsordning Andre opplysninger Dato Forsikringstakers underskrift Skadelidtes underskrift

5 Veiledning til utfylling av skademeldingskjemaet Når skal skjemaet brukes? Skademeldingsskjemaet skal bare brukes når det foreligger skade eller sykdom som gir rett til erstatning etter vilkårene. Erstatning kan ytes for sykdom/skade i tilknytning til arbeidet som medfører - Arbeidsuførhet - Varig medisinsk invaliditet - Dødsfall Hvem skal fylle ut skjemaet? Arbeidsgiver, eller en representant for denne, og arbeidstaker i felleskap bør fylle ut skjemaet. Hva skal fylles ut? Skjemaet består av 4 sider. Side 1 må alltid fylles ut Side 2 fylles kun ut ved ulykkesskader ved arbeidsulykker og ulykke fritid Side 3 fylles kun ut ved yrkessykdom Side 4 fylles kun ut ved krav om uføredekning Der det er avkrysningsmuligheter skal det kun settes ett kryss Ved behov, legg ved eget ark, men husk å påføre disse navn og personnummer på skadelidte Forklaring til enkelte punkter Med samboer menes: -Person som sikrede/skadelidte har levd sammen med i ekteskapslignende forhold, og som har hatt samme folkeregistrerte adresse de siste to årene eller, -Person som har felles bopel og felles barn med sikrede/skadelidte Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Med sykefravær menes helt eller delvis fravær. Har skadelidte vært 100 sykemeldt i 14 dager og deretter 50 sykemeldt i nye 14 dager, er fraværsperioden å regne som 28 dager. Yrkesskaden eller sykdommen skal meldes til Rikstrygdeverket og/eller Arbeidstilsynet etter gjeldene lover og forskrifter, og kopi av meldingen skal vedlegges. Slik kopi er å regne som en del av skademeldingen.

6 Dokumentasjon ved dødsfall Nødvendig dokumentasjon er kopi av: - dødsattest - vigselsattest - dåps- eller fødselsattest for erstatningsberettigede barn - skifteattest Avhengig av den enkelte sak vil også andre dokumenter kunne være nødvendig Spørsmål vedrørende utfylling av skjemaet kan rettes til: Codan Forsikring NUF Postboks 523, Skøyen 0214 Oslo Telefon Telefax: E-post:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Orientering til melderen

Orientering til melderen FOLKETRYGDEN Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller Orientering til melderen I Når skal skjemaet brukes? Skjemaet skal brukes ved alle meldepliktige person skader

Detaljer

Orientering til melderen

Orientering til melderen Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller Orientering til melderen I Når skal skjemaet brukes? Skjemaet skal brukes ved alle meldepliktige personskader som skjer

Detaljer

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 Side 1 av 18 C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 NB. FORSIKRINGSVILKÅRET INNEHOLDER BÅDE YRKESSKADEFORSIKRING OG FRITIDSULYKKEFORSIKRING. FORSIKRINGSBEVISET BESKRIVER HVILKE PRODUKTER OG DEKNINGER SOM

Detaljer

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Endring (spesifiser):

Endring (spesifiser): Kjøpsskjema - NITO Uføre- og dødsrisikoforsikring Kryss av for ønsket valg Ny søknad Økning av forsikringssum Endring (spesifiser): Eget ark for tilleggsopplysninger Personopplysninger medlem Fornavn:

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring barn i barnehager, SFO og elever i grunnskolen

Kollektiv ulykkesforsikring barn i barnehager, SFO og elever i grunnskolen Kollektiv ulykkesforsikring barn i barnehager, SFO og elever i grunnskolen 1 Innhold Når og hvor gjelder forsikringen? 3 Hvem gjelder forsikringen for? 4 Hva omfatter forsikringen? 5 Eksempler på hva som

Detaljer

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Logoer 2 PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Ring 03100 - Kundeservice - Hjelp 24 timer ved skade - Fra utlandet, ring +47 915 03100 Bl.nr. 2700/01.12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Snakk med Forsikringskontoret

Snakk med Forsikringskontoret Forsikringer 2010 3 Snakk med Forsikringskontoret Når vi forhandler på vegne av 17 000 medlemmer oppnår vi priser og vilkår som er langt bedre enn du kan oppnå som privatperson. Det finnes neppe andre

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer