Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser i befolkningen Temadag 14. april 2010 Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16.04.2010. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser i befolkningen Temadag 14. april 2010 Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser"

Transkript

1 16.4. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser i befolkningen Temadag 14. april Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser Overlege Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt Hva er arbeidsrelatert sykdom? 39 av pasienter i en allmennpraksis anga selv at plagene hadde årsakssammenheng med arbeid 66 anga økning av plagene pga arbeidet, selv om plagene ikke var forårsaket av arbeidet 27 rapporterte å ha skiftet jobb eller arbeidsoppgaver pga. interaksjon arbeid helse De fleste rapporterte at tilrettelegging på arbeidsplassen kunne forbedret deres arbeidsevne Harber 1 2 Hva er arbeidsrelatert sykdom? Sykdom forårsaket av arbeidet? Sykdom forverret av arbeidet? Sykdom som nedsetter arbeidsevnen? Interaksjonen arbeid helse er viktig i alle tilfeller Viktig å vurdere behov for tiltak Arbeidsrelatert sykdom Arbeidsrelaterte sykdommer er multifaktorielle, der arbeidsmiljø og arbeidsutførelse har en vesentlig betydning som årsak til sykdommen, sammen med andre faktorer (WHO) Dersom målet er forebygging, må en inkludere alle sykdomstilfeller som kan være forårsaket (helt eller delvis) av arbeidsforholdene forverret av arbeidsforholdene 3 4 Ulike mål for sykelighet Sykefravær Helseproblemer i befolkningen Konsultasjoner 5 1

2 16.4. Forekomst i befolkningen Helseproblemer Helseundersøkelsen i Oslo -1 (HUBRO) Samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Universitetet i Oslo Oslo kommune Alle personer i visse aldersgrupper 8 underprosjekter Vårt prosjekt 3, 4 og 45 år (26 74 personer) Helseproblemer siste måned Skyldes arbeidsforhold i nåværende eller tidligere jobb? 8594 svarte på spørreskjemaet (33 av de inviterte) Øyesymptomer Nesesymptomer Tetthet/piping i brystet Tung pust i bakker/trapper Eksem, kløe, utslett Nedsatt hørsel Nakke/skulder-smerter Armsmerter Korsryggsmerter Uvanlig tretthet/matthet Søvnproblemer Selvrapporterte helseproblemer siste måned i Oslos befolkning (alder 3, 4 og 45) (N= 8594) HUBRO Selvrapporterte helseproblemer siste måned i Oslos befolkning (alder 3, 4 og 45) (N= 8594) HUBRO *** *** *** *** *** Nakke/skulder Arm Korsrygg Tretthet Søvn Kvinner n Kjønnsforskj: *** = P <, *** *** * ** NS Arm Korsrygg Tretthet Søvn Ikke arb. relatert Arb.rel. kvinner Arb.rel. menn Kjønnsforskjeller: *** = P <,1 ** = P <,1 * = P <,5 NS = Ikke sign. 9 Nakke/skulder Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter NOA 8 2

3 16.4. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter etter alder Kan vi stole på selvrapportering? Sammenligning av selvrapportert og legevurdert sammenheng med arbeid for smerter i nakke/skulder/arm Smertene ble noe hyppigere vurdert å være arbeidsrelatert ved selvrapportering Betydelig uenighet om hvilke smerter som var arbeidsrelatert Konklusjon: Selvrapporterte data kan brukes som et grovt mål på arbeidsrelatert sykdom i befolkningen Mehlum 9 Konsultasjoner (I) Konsultasjoner (II) Nærøy legekontor 412 yrkesaktive pasienter (-67 år) Spørsmål om sammenheng arbeid sykdom/helseplage 4 ( ) og 54 ( ) mente plagene hadde mulig eller sikker årsakssammenheng med arbeid Muskelskjelettplager (2/3) og hjerte/karsykdommer (1/2) ble oftest relatert til arbeid Vanligste årsaker: Tungt arbeid (1/2) og ensidig gjentakende arbeid (1/3) Arbeidsrelaterte tilstander synes å forekomme oftere i allmennpraksis enn tidligere antatt. et betydelig potensial for tilrettelegging og intervensjoner 15 Hilt 3 Pasientens vurdering (California og Norge): 39 av pasienter i allmennpraksis mente plagene hadde årsakssammenheng med arbeid Harber 1 4 ( ) og 54 ( ) mente plagene hadde mulig eller sikker årsakssammenheng med arbeid Hilt 3 Legens vurdering (Danmark og Sverige): 16- av konsultasjoner i yrkesaktiv befolkning er arbeidsrelatert - for muskelskjelettplager 35 Kibsgård 1998 Järkult Sykefravær Sosioøkonomisk posisjon (SEP) og helse 118 av 122 allmennleger i Buskerud pasienter Legens og pasientens vurdering Fysisk belastende arbeid - medvirkende årsak til sykmelding hos 48 av pasientene 78 - muskelskjelettplager > 9 - tungt fysisk arbeid / går og står mye Psykiske arbeidsforhold - 32 Mulighet for forebygging (i eller utenfor arbeid) ved luftveissykdom 5 ved hudsykdom eller muskelskjelettplager Store variasjoner yrke / type arbeid / helseproblem Tellnes 199 Sosioøkonomisk posisjon Arbeidsforhold Andre faktorer Helse

4 16.4. Muskel- og skjelettsmerter etter SEP (menn) Muskel- og skjelettsmerter etter SEP (kvinner) I Higher-grade I Higher-grade Low back pain II Lower-grade Low back pain II Lower-grade IIIa Routine nonmanual, higher IIIa Routine nonmanual, higher Neck/shoulder pain IIIb Routine nonmanual, lower Neck/shoulder pain IIIb Routine nonmanual, lower IV Self-employed IV Self-employed Arm pain V+VI Skilled Arm pain V+VI Skilled VII Non-skilled VII Non-skilled Forekomst av korsryggsmerter etter SEP (menn og kvinner) Forskjell (PD) i ryggsmerter Justert for alder og fødeland I Higher-grade I Higher-grade II Lower-grade II Lower-grade IIIa Routine nonmanual, higher IIIa Routine nonmanual, higher IIIb Routine nonmanual, lower IIIb Routine nonmanual, lower IV Self-employed V+VI Skilled IV Self-employed V+VI Skilled VII Non-skilled VII Non-skilled 22 Fysiske jobbkrav Går/løfter mye eller tungt fysisk arbeid etter SEP Sedentary work Walking Walking and lifting Heavy physical work 23 I Higher-grade II Lower-grade IIIa Routine non-manual, higher IIIb Routine non-manual, lower IV Self-employed V+VI Skilled VII Non-skilled

5 reduction in PD reduction in PD Selvbestemmelse i arbeidet (jobbautonomi) Lav selvbestemmelse etter SEP (2 laveste kategorier) I Higher-grade II Lower-grade IIIa Routine non-manual, higher 4 IIIb Routine non-manual, lower 3 IV Self-employed V+VI Skilled VII Non-skilled 4 (high) (low) Hvor stor del av forskjellen (PD) mellom høyeste og de to laveste yrkesklassene forklares av forskjeller i arbeidsforhold? Hvor stor del av forskjellen (PD) mellom høyeste og de to laveste yrkesklassene forklares av forskjeller i arbeidsforhold? 5 Physical job demands Job autonomy Both (Model 2) 5 Physical job demands Job autonomy Both (Model 2) Low back pain Neck/shoulder pain Arm pain 27 - Low back pain Neck/shoulder pain Arm pain 28 Sosiale ulikheter i forekomst av muskel- og skjelettsmerter Modell: sammenheng mellom eksponering og MS-plager Tydelig sosial gradient i forekomst av muskel- og skjelettsmerter Arbeidsforhold forklarte ⅓ ½ av de sosiale forskjellene i korsryggsmerter (begge kjønn) nakke/skuldersmerter (menn) Fysiske jobbkrav korsryggsmerter (begge kjønn) Selvbestemmelse i arbeidet nakke/skuldersmerter (begge kjønn) armsmerter (kvinner) Miljø Individ Mekanisk Muskelaktivering - fascie/sene/ledd/nerve Muskelskjelett plager Psykososial Treningseffekt Individfaktorer (Veiersted 1995) 5

6 Jordbruk, fiske Transport, kommunikasjon Industri Offentlig administrasjon Privat tjenesteyting Utdanning, forskning Handel, finans Offentlig tjenesteyting Forskjellig arbeid - Kvinner har kvinnfolkarbeid menn har mannfolkarbeid Segregert arbeidsliv Vertikal segregering kvinnedominerte yrker Horisontal segregering menn er ledere Forskjellig arbeidsinnhold Arbeidsdeling etter kjønn og bransje Norge 1997 av alle kvinner av alle menn kvinneandel 31 (Kilde: SSB, Forseth Forholdene i EU 8 Ledelseshierarkiet i serviceyrkene Norge av alle kvinner av alle menn kvinneandel 4 3 Ingen Arbeidsleder Mellomleder Toppleder lederfunksjoner (Kilde: SSB, Forseth 1) (European Foundation 34for the Improvement of Living and Working Conditions: Europeisk arbeidsmiljøundersøkelse 1996) Fysisk arbeidskapasitet i forhold til arbeidsoppgaver Forskjellig arbeid Mindre kropp og lavere muskelstyrke Arbeidsplass og utstyr er ofte tilpasset menn 9 percentil for menn tilsvarer 5 percentil for kvinner 5 percentil for menn tilsvarer percentil for kvinner Samme arbeid har større effekt på kroppen 35 Kilde: Messing K,

7 16.4. Forskjellig arbeid Lavere muskelstyrke Større del av husarbeid og omsorgsoppgaver i tillegg til yrkesarbeid 37 SSB: Tidsbruksundersøkelsen Sysselsatte Statistisk sentralbyrå Hva er dette? 42 7

8 16.4. Seigdamer Ung, mamma og lurt De skulle mestre karrieren. De skulle finne den ideelle mannen og føde barn. Og de skulle kombinere det slik ingen kvinner før hadde gjort. Nå føler de seg lurt. Forskjellig arbeid Lavere muskelstyrke Større del av husarbeid og omsorgsoppgaver Graviditet, menstruasjon, hormoner Ryggsmerter i befolkningen: 4,8 av kvinnene rapporterte at smertene skyldtes graviditet Svangerskap og sykdommer i reproduksjonsorganene: 37 av kjønnsforskjellene i sykefravær utover 2 uker Svangerskapsdiagnoser: 67 av kjønnsforskjellene i sykefravær -34 år (Hauge m.fl. ) Illustrasjon: Øystein Dahl Tilrettelegging for gravide Norsk undersøkelse: 2/3 av gravide: Nødvendig med tilrettelegging i yrket 1/3 fikk tilrettelegging Ikke tilrettelegging: Oftere langvarig sykmelding siste del av svangerskapet K. Strand Andel med nedsatt arbeidsevne uten tilrettelagt arbeidsplass menn kvinner år år år SSB: Levekårsundersøkelsen 2 Forskjellig arbeid Lavere muskelstyrke Større del av husarbeid og omsorgsoppgaver Graviditet, menstruasjon, hormoner Har kvinner større tendens til å uttrykke eller rapportere muskelskjelettplager? Kvinner som rapporterer plager har oftere en klinisk, objektiv diagnose enn menn med plager 47 (Bergqvist m.fl. 1995) Alle næringer Ryggsmerter etter kjønn og yrke Norge 1996 Transport og kommunikasjon Kvinner n Industri Bygg og anlegg Helsetjenester Undervisning (Kilde: Levekår SSB 1996) 8

9 16.4. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i Storbritannia Alternativ forklaring Fra Storbritannia om hvorfor menn har mer arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager enn kvinner: On average male rates are around 4 higher than female rates. This is due to the predominance of male employment in most high risk occupations. Within occupations where both males and females are well represented, musculoskeletal disease rates do not differ significantly. Hodgson JT. et al. Self-reported work-related illness 199. London 1993 HSE books.p Avslutning Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser er vanlige i befolkningen Tydelige kjønnsforskjeller i muskel- og smerter Tydelige sosial gradient i muskel- og smerter Arbeidsforhold en viktig årsak til disse forskjellene 9

Arbeidsrelaterte sykdommer

Arbeidsrelaterte sykdommer Arbeidsrelaterte sykdommer Grunnkurs C Forebyggende og miljørettet medisin Ingrid Sivesind Mehlum, overlege ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt Hva er arbeidsrelatert sykdom? 39 % av pasienter i en allmennpraksis

Detaljer

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt 2013 1 Innhold 1.

Detaljer

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAPHIC AND WORKRELATED FACTORS ASSOCIATED WITH NECK, SHOULDER AND UPPER BACK PAIN BENTE ØFJORD

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport)

Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport) Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport) Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg,

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

ergonomisk arbeidsmiljø

ergonomisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no ergonomisk arbeidsmiljø

Detaljer

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no arbeidsmiljø og

Detaljer

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Rapport juni 2005 Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Utarbeidet for Petroleumstilsynet av Ingrid Sivesind Mehlum og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med.

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med. Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA). Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder:

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

Rapport. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse. En gjennomgang av forskningen

Rapport. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse. En gjennomgang av forskningen SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 93270500 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948 007 029 MVA EMNEORD: Kjønn Kvinner

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse et fokus på fylkeskommunen Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) Tom Sterud Disposisjon Del 1: Hovedrapporten Arbeidsmiljø og helse samlet

Detaljer

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet MST-rapport 1/2013 MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet Et muskel- og skjelettregnskap 2 0 1 0-2

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret En delrapport i prosjektet HMS SJØ Fregatten Nordstjernen Forfattere: Nils Magerøy, Valborg Baste, Kristin Bondevik, Inger Haukenes,

Detaljer

organisatorisk arbeidsmiljø

organisatorisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 814 Dep 0033 Oslo www.skin.no organisatorisk arbeidsmiljø

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet

Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet HMS forum 2012 Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet - Status i dag utfordringer fremmover 25.04.2012 Steinar Aasnæss Arbeidsmiljø og -helse i Norge 2011 - status og utviklingstrekk. Faktabok 2011

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer