Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12"

Transkript

1 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1

2 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler , ,37 Faste eiendommer og anlegg , , SKULAR , , BARNEHAGAR , , HELSETUNET , , ALDERSBUSTADER/UTLEIGEBUSTADER , , ADM.BYGG, LAGERLOKALE , , OMSORGSBUSTADER , , VEGAR/LEDN.NETT VA , , PARKAR/REKREASJON , , IDRETTSHALL , , TEKNISK ANLEGG VA , , BRANNSTASJON , , TOMTER/GRUNNAREAL , ,59 Utstyr, maskiner og transportmidler , , EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER O.L , , BILAR, TRANSPORTMIDDEL , , INV. OG UTSTYR , , ANLEGGSMASKINER , ,00 Utlån , , NÆRINGSLÅN - KRAFTFOND , , NÆRINGSLÅN - KOMMUNALE MIDLAR , , LÅN NR , , LÅN NR , , LÅN NR , , Sosiale lån , , ETABLERINGSLÅN HUSBANKEN , , HUSBANKENS STARTLÅN , ,00 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , , KLP - EIGENKAPITALINNSKOT , , IKS SF REVISJON , , SOGN BRANN OG REDNING IKS , , SOGNEKRAFT A/S , , A/L BIBLIOTEKSENTRALEN 300,00 300, BALESTRAND RÅDHUS L/L , , DET NORSKE TEATERET 1.500, , BALESTRAND INDUSTRIER , , KOMMUNEKRAFT 1.000, , BALESTRAND NÆRINGSBYGG , , BOMSELSKAPET FATLATUNNELEN AS 3.000, , SogLab AS , , VISIT SOGNEFJORD AS , , BALESTRAND TRENINGSSENTER AS , , KUNSTBYGDA BALESTRAND 5.000, ,00 Pensjonsmidler , , KLP PENSJONSMIDLAR , , SPK PENSJONSMIDLAR , ,13 Omløpsmidler , ,89 Kortsiktige fordringer , , UTESTÅANDE KRAV , , KUNDAR NÆRINGSLÅN KFRA.FOND 1 0, , KUNDAR- UTLÅN KOM.MIDLAR 0, , TAPSAVSETJING , , KUNDAR KRAV EIGEDOMSAVGIFTER , , UTESTÅANDE GAMLE KRAV , , KUNDAR DIVERSE PLAN- OG UTVIKLING , , KUNDAR DIVERSE , , KUNDAR BARNEHAGE/SFO , , KUNDAR HEIMEHJELP , , KUNDAR HEIMEHJELP-EIGENBET/OPPH HELS 0,00 974, KUNDAR HUSLEIGE OMSORGSBUSTADER ,00 0,00 2

3 KUNDAR HUSLEIGE KOMMUNALE BUSTADER , , Kundar - Terminforfall sosiale lån 500,00 0, Motkto. terminforfall sosiale lån -500,00 0, REFUSJON SJUKELØN UNIQUE , , LØNSTREKK INTERNFAKTURERING 8.259,00 0,00 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , , KLP ARB AVG PREMIEAVVIK , , SPK ARB AVG PREMIEAVVIK , , KLP PREMIEAVVIK , , SPK PREMIEAVVIK , ,99 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Derivater 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , KASSE 3.672, , DRIFTSKONTO SSF, , , BANK , , RTE KON.KTO , , SP.BANK 1 VEST, , , SSF, , , BETALINGSTERMINAL , , DEPOSITUM HUSLEIGE , , FOND VEGLYS/GRJOTVIN , , SKATTETREKKONTO , ,00 SUM EIENDELER , ,26 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,74 Disposisjonsfond , , DISPOSISJONSFOND , , SÆLE KYRKJE, MÅLING 1.741, , EK-FOND SKADEFORSIKRING , ,00 Bundne driftsfond , , GRJOTVIN GÅVESTOL , , VEGLYS FOND , , RETTLEIINGSHONORAR STUDENTAR , , TUSENÅRSSTAD , , DØR TIL DØR - TRANSPORTTENESTE , , KOMMUNALT VILTFOND , , TILSKOT ARBEID BARN OG UNGE 7.792, , KOMPETANSEMIDLAR 2.443, , EKSTERN DEL. LOKALT VURD.ARBEID 3.500, , TILSKOT PSYKISK HELSEVERN , , UNYTTA OMSTILLINGSMIDLAR 3.916, , TRANSPORTTILBOD UNGDOM , , UNGDOMSSATSING , , KOU-TILSKOT, JFR , , KALKINGSPLAN , , AVSETTE VASSAVGIFTER , , AVSETTE AVLØPSAVGIFTER , , AVSETTE RENOVASJONSAVGIFTER ,00 0, HUSBANKEN, ETABLERINGSTILSKOT , , HUSBANKEN, TILPASSINGSTILSKOT , , TORGBODER 2.922, , SLT-MIDLAR 1.154, , LUIS-MIDLAR 7.845, , UTV.ARB. GR.SKULEN , , AKTIVITETSMIDLAR SKULE/BARNEHAGAR , , KULTURELL SKULESEKK , , FJORDTUN , , FOLKEHELSE , , INTRODUKSJONSMIDLAR , , KUNNSKAPSLØFTET I OPPVEKSTSENTRA , ,07 3

4 ENTREPRENØRSKAPSMESSE , , MATPENGAR SAGATUN SKULE , , DANSEVERKSTAD , , AVSETJINGAR SAGATUN SKULE , , BARNEHAGAR, PROSJEKT , , KOMMUNALT RUSARBEID TILSKOT 0, , AVDELING FOR BARNEHAGAR - REGION SOG 0,00 0, RESTMIDLAR BARNEHAGAR - REGION SOGN 0,00-507, RESTMIDAR SKULE - REGION SOGN , , "BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE" , , SMÅKOMMUNEPROGRAMMET ,00 0, KULTURMINNEREGISTRERING/-PLAN ,00 0, TAPSFOND, ETABLERINGSLÅN , , KOMMUNALT NÆRINGSFOND (KAD) , , ALDRING HOS PSYKISK UTVIKL.H , , KRAFTFOND , ,81 Ubundne investeringsfond , , UBUNDNE KAPITALFOND , , KRAFTFOND II (UB KAPITALFOND) , ,74 Bundne investeringsfond , , TILSKOT KVAMSØY KYRKJE 2.820, , FORMIDLINGSLÅN , ,85 Regnskapsmessig mindreforbruk , , REKNESKAPSMESSIG OVERSKOT , ,10 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Kapitalkonto , , KAPITALKONTO , , KAPITALKONT ANLEGG , ,51 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , PRINSIPPENDRING FERIEPENGAR , , PRISNIPPENDRINGAR MVA-KOMP , , PRINSIPPENDRING PÅLØPTE RENTE , , PRINSIPPENDRING RESSURSKREVJA , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , , PRINSIPPENDRING FERIEPENGAR , ,74 Langsiktig gjeld , ,23 Pensjonsforpliktelser , , KLP ARB AVG NETTO PREMIEFORPL , , SPK ARB AVG NETTO PREMIEFORPLIKTELSE , , KLP PENSJONSFORPLIKTELSE , , SPK PENSJONSFORPLIKTELSE , ,27 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , , NKB BUD , , NKB REFINANSIERING , , NKB BUD , , NKB BUD , , NKB , , NKB , , SSF, REFINANSIERING , , SSF, INVESTERINAR , , HUSBANKEN /3/ , , HUSBANKEN , , HUSBANKEN , , HUSBANKEN , , HUSBANKEN , , HUSBANKEN , , HUSBANKEN /1/ , , HUSBANKEN /1/ , , HUSBANKEN / , , HUSBANKEN /2/ , , HUSBANKEN, /3/ , ,00 4

5 HUSBANKEN , , HUSBANKEN /3/ ,00 0,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,29 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , OPPGJERSKTO. MVA , , SKULDIG ARBEIDSGJEVARAVGIFT , , SKATTETREKK , , PÅLEGGSTREKK 5.114, , AVSETT SKATT , , KAPITALISERING AV RENTER , , KORTSIKTIG GJELD , , Frivilleg lønnstrekk 0, , LØYVDE TILSKOT , , MOTPOST FERIEPENGAR AVSETT , , MOTPOST ARB.GJ.AVG. AV FERIEPENGAR , , FERIEPENGAR UTBETALT 0,00-646, ARB.GJ.AVG. FERIEPENGAR UTBETALT 0,00-85, OPPGAVEPL. SOS.HJELP ,46 0, NETTO LØN 0,00-54, LEVERANDØRGJELD , , PERIODISERING MANUELL 0, , PERIODISERING INNG. FAKTURA 0, ,80 Derivater 0,00 0,00 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik ,37 213, LEVERANDØR TREKKEIERE 0,00 213, PERIODISERING MANUELL ,22 0, PERIODISERING INNG. FAKTURA ,85 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,26 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,06 Ubrukte lånemidler , , HUSBANKEN. ETABLERINGSLÅN I , , HUSBANKEN - ETABLERINGSLÅN II , , HUSBANKEN UTBETRINGSLÅN , , HUSBANKENSTARTLÅN , , SSF VEG KVAMSØY KYRKJE 0, , SSF VEGLYS 0, , PRO 100 IKT INVESTERINGAR 0, , PRO 211 SAGATUN SKULE TILRETTELEGGIN 0,00 0, PRO 570 BALESTRAND SOKN BUD ,40 319, PRO 713 OMSORGSB. BALA 0, , PRO 714 HITTUNSFJØRA 0, , PRO 800 TILTAK BUSTAD/NÆRING , ,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , , MOTKONTO MEMORIAKONTI , ,06 5

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 1 Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler 875.981.763,97 850.062.938,10 Faste eiendommer og anlegg 422.819.740,47 423.539.766,42 22799001

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

2014 HEMSEDAL KOMMUNE

2014 HEMSEDAL KOMMUNE 2014 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1 INNHOLD... 1 1 Revisjonsberetning... 5 2 Økonomisk oversikter drift... 6 3 Økonomisk oversikt investering... 7 4 Anskaffelser og anvendelser av midler... 8 5 Hovedoversikt

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2014 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2014: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 14/86 Møtedato/tid: 15.5.214, kl. 9: Møtested: Rådhus 2, Storkleppen. Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Balanseregnskap 2011

Balanseregnskap 2011 21000001 Kassekonto 10 372,50 23 927,00 21000002 Kasse frivillighetssentralen 154,10 2 587,80 21000003 Kasse helsesenter 1 500,00 1 500,00 21000010 Manuell innbetaling til kasse (fakturering) 8 997,00

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Oversikt balanse Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44

Oversikt balanse Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44 Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44 Faste eiendommer og anlegg 385.268.785,51 314.312.989,37 22750000 Faste eiendommer og anlegg 33.367,00 0,00 22750001 Fauskemyrene

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer