Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måsøy kommune Årsregnskap 2010"

Transkript

1 Måsøy kommune Årsregnskap 2010

2 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND... 4 Forhold driftsinntekter netto finansutgifter... 5 Fondsutvikling (bundne og ubundne fond)... 5 LIKVIDITET... 5 Arbeidskapital... 5 Arbeidskapitalens driftsdel... 6 DEL 2: NOTEOPPLYSNINGER... 7 NOTE 1 Endring i arbeidskapital bevilgn.regnskapet... 7 NOTE 2 Endring i arbeidskapital - balansen... 7 NOTE 3 Kommunens garantiansvar... 8 NOTE 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid NOTE 5 Avsetninger og bruk av avsetninger... 8 Alle fond... 8 NOTE 6 Avsetninger og bruk av avsetninger... 8 Disposisjonsfond... 8 NOTE 7 Avsetninger og bruk av avsetninger... 9 Bundet driftsfond... 9 NOTE 8 Avsetninger og bruk av avsetninger... 9 Ubundet investerings fond... 9 NOTE 9 Avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond NOTE 10 Transaksjoner ført mot kapitalkonto NOTE 11 Anleggsmidler NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del Investeringer NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.1 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Kommunikasjonsløsning - Administrasjon NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.2 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Servicetorget NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.3 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.4 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.5 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Havøysund skole NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.6 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Flytebrygge Snefjord

3 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.7 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Vei Havnedalen - Ryggefjord NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.8 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Havøysund Helsesenter NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.9 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Kart, oppmåling og planavdeling NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.10 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Nærmiljøanlegg Havøysund, dalbotn NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.11 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Miljømudring Havøysund havn NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.12 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Vannverk - Havøysund NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.13 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Avløp - Havøysund NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.14 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Tufjord vannverk NOTE 13 Finansielle omløpsmidler NOTE 14 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift NOTE 15 Oversikt over innlån NOTE 16 Selvkosttjenester Selvkostområde VANN Selvkostområde AVLØP Selvkostområde RENOVASJON Selvkostområde KART/DELINGSFORR Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK Selvkostområde FEIING NOTE 17 PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE 18 FORDRINGER OG GJELD OVENFOR ANDRE KOMMUNER NOTE 19 AKSJER OG ANDELER NOTE 20 Årsverk DEL 3: VEDLEGG/HOVEDOVERSIKTER VEDLEGG 1: REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET VEDLEGG 2: REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET VEDLEGG 3: BALANSEREGNSKAPET VEDLEGG 4: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT VEDLEGG 5: ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

4 DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE Måsøy kommunes regnskap for 2010 er avsluttet 01. juli 2011 og oversendt VEFIK IKS (kommunerevisjonen) 01. juli Investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr ,78. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr ,40. ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Overført til investeringsregnskapet Netto avsetninger Udisponert netto driftsresultat Alle tall i 1000 kr. Netto driftsresultat fremkommer av (brutto) driftsresultat minus finansutgifter (netto renter og netto avdrag). Netto driftsresultat er over- eller underskuddet til driften av kommunen og gir dermed et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Netto drift i % av sum driftsinntekter Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Netto drift i % av sum driftsinnt. 7,0 % 2,7 % 3,56 % 2,95% Alle tall i 1000 kr. Netto drift i % av sum driftsinntekter bør være over 3 % for å opparbeide seg reserver. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (lønnsoppgjør, økte renter). LANGSIKTIG GJELD OG FOND Langsiktig gjeld pr Herav innlån Avdrag Nye låneopptak Endring brutto pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld pr Alle tall i 1000 kr. Gjeldende regler for pensjonsføring innebærer at kommunens brutto pensjonsforpliktelser 4

5 ( kr) skal fremkomme som langsiktig gjeld. I forhold til landsgjennomsnittet betaler Måsøy kommune forholdsvis mye i årlige avdrag på lån, noe som henger sammen med at de fleste låneopptak har kun ti års løpetid. Samlet gjeld for Måsøy kommune er i løpet av året økt, noe som skyldes økte pensjonsforpliktelser og opptak av nye lån til utbedring av vann og avløp i Nordregate. Sum innlån er netto økt med kr ,-. Forhold driftsinntekter netto finansutgifter Sum driftsinntekter Netto finansutgifter % av sum driftsinntekter 7,6 % 8,5 % 5,62 % 4,64% Alle tall i 1000 kr. En stor del av kommunens driftsinntekter går med til å betjene netto kapitalutgifter. Andelen bør ikke overstige 7 %. Tabellen over viser utviklingen av dette forholdet. Den negative utviklingen de siste årene skyldes store låneopptak i 2006 som medførte økte avdrag og renteutgifter. Etter en rentetopp i 2008 har rentesatsen nå beveget seg ned på 2-3 % som har ført til en mer normal %-andel av netto finansutgifter i forhold til driftsinntekter. Fondsutvikling (bundne og ubundne fond) Fond pr Bruk av fond Fondsavsetning Fond pr Alle tall i 1000 kr. Fondsutviklingen er negativ da det foreligger et overforbruk på investeringer. Planlagte avsetning til fond kan ikke gjennomføres. Prinsippendringer ifbm nye regnskapsmessige forskrifter er ikke medtatt her, men utgjør for 2009 netto kr ,-. LIKVIDITET En viss del av kommunens omløpsmidler inneholder leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld. Omløpsmidler korrigert for disse tallene gir oss arbeidskapitalen. Kommunen må ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Arbeidskapital Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld = Arbeidskapital Endring av arbeidskapital Alle tall i 1000 kr. Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. 5

6 Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapital Bundne fond Ubrukte lånemidler av eksterne lån = Arbeidskapitalens driftsdel Alle tall i 1000 kr. Arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel Driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel i % 11,5 % 12,7 % 12,33 % 9,0% Sammenliknet med finnmarkskommunene i gjennomsnitt, vurderes Måsøy kommune å ha en forholdsvis høy likviditetsbeholdning. I forhold til gruppe 6 kommuner ligger kommunen litt under snittet. Kommunens likviditet har de senere årene utviklet seg positivt, men det siste året preges av at det fortsatt gjøres investering i vann og avløp. Måsøy kommune, / Ann S. Hansen økonomisjef 6

7 DEL 2: NOTEOPPLYSNINGER NOTE 1 Endring i arbeidskapital bevilgn.regnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnsk. år Inntekter driftsdel , ,66 Inntekter investeringsdel , ,30 Innbetalinger ved eksterne finanstrans , ,24 Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel , , , ,84 Utgifter investeringsdel , ,03 Utbetalinger ved eksterne finanstran , ,77 Sum anvendelse av midler , ,64 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,56 Endring i ubrukte lånemidler , ,00 Endring i arbeidskapital , ,44 NOTE 2 Endring i arbeidskapital - balansen Tekst Regnskapsåret Forrige regnsk. år Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer , ,36 Endring aksjer og andeler 0, ,00 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater 0,00 Endring obligasjoner 0, ,00 Endring betalingsmidler , ,16 Endring omløpsmidler ,80 Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,24 Premieavvik 0,00 Endring arbeidskapital , ,44 7

8 NOTE 3 Kommunens garantiansvar Måsøy kommune har ingen garantiansvar. NOTE 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid. Kommunen har ingen fordringer på kommunale foretak (KF) eller interkommunalt samarbeid (IKS). NOTE 5 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger i drifts- og investeringsregnskapet Alle fond Regnskapsåret Forrige år Avsetninger til fond , ,41 -Bruk av avsetninger , ,85 -Til avsetning senere år ,78 0,00 Netto avsetninger , ,56 NOTE 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Regnskapsåret Forrige år IB , ,44 Avsetninger driftsregnskapet , ,23 -Bruk av avsetn. driftsregnskapet , ,00 -Bruk av avsetn. Invest. regnskapet , ,35 UB , ,32 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon for disponering til drifts- og investeringsformål. Vesentlige avsetninger til disposisjonsfond Formål Beløp Vedtak sak/dato Eldremilliard

9 NOTE 7 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Regnskapsåret Forrige år IB , ,68 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger , ,50 UB , ,18 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond Formål Beløp Vedtak sak/dato Prosjek entreprenørskap (fra ord til handling) Barnehagen skjønnsmidler Folkehelse (Liv og lyst) Forebyggende enhet NOTE 8 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Regnskapsåret Forrige år IB , ,00 Avsetninger 0, ,00 Bruk av avsetninger ,00 0,00 UB , ,00 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. For den resterende del av fondets midler er det ikke gjort vedtak om disponering til konkrete investeringsformål. Vesentlige avsetninger ubundet investeringsfond Ingen vesentlige avsetninger er foretatt til ubundet investeringsfond. 9

10 NOTE 9 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Regnskapsåret Forrige år IB , ,00 Avsetninger 0, ,47 Bruk av avsetninger , ,00 UB , ,47 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger bundet investeringsfond Ingen vesentlige avsetninger er foretatt til bundet investeringsfond. NOTE 10 Transaksjoner ført mot kapitalkonto IB ,01 avdrag utlån , ,00 avdrag eksisterende lån avskrivinger , ,40 aktiveringer Endrings pensjonsforpliktelse , ,00 endring pensjonsmidler Bruk av lånemidler , ,00 Finansiell leasing Salg aksjer , ,00 kjøp aksjer sum transaksjoner debet , ,40 sum transaksjoner kredit UB ,57 10

11 NOTE 11 Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akk. Avskr.r Tilg. regnsk. året Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Gruppe 1: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Avskrives over 5 år Gruppe 2: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Avskrives over 10 år Gruppe 3: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Avskrives over 20 år. Gruppe 4: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Avskrives over 40 år. Gruppe 5: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Avskrives over 50 år. NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 1 Investeringer Tekst Budsjett Regnskap Avvik Finansiert ved: Lån Statstilskudd Mottatt avdrag på utlån/refu EK overf. fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinnt. AM Avvik investering / finansiering

12 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.1 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Kommunikasjonsløsning - Administrasjon Tidligere investert/ finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd Andre tilskudd EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.2 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Servicetorget Tidligere investert/ finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet er ferdigstilt i

13 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.3 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: VTA - arbeidsplasser Tidligere investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån 0 Statstilskudd 0 Andre tilskudd EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert Behov for beslutning: Prosjektet pågår og vil bli avsluttet i NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.4 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Havøysund skole Tidligere Uteområde investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert Behov for beslutning: Prosjektet pågår og vil bli avsluttet i Det er bevilget over drift for

14 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.5 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Havøysund skole Byggetrinn III Tidligere investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet i NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.6 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Flytebrygge Tidligere Snefjord investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 0 Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet 14

15 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.7 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Vei Havnedalen - Ryggefjord Tidligere investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 0 Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.8 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Havøysund Tidligere Helsesenter investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån 0 Statstilskudd Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet pågår og vil bli avsluttet i

16 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.9 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Kart, oppmåling og Tidligere planavdeling investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån 0 Statstilskudd Andre tilskudd 0 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert Behov for beslutning: Prosjektet pågår og vil fortsette i NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.10 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Nærmiljøanlegg Tidligere Havøysund, dalbotn investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån 0 Statstilskudd 0 Andre tilskudd EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering Udekket Behov for beslutning: Prosjektet blir avsluttet i

17 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.11 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Miljømudring Tidligere Havøysund havn investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd Andre tilskudd EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM Avvik investering / finansiering Udekket Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet i 2010 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.12 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Vannverk - Tidligere Havøysund investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering Udekket Behov for beslutning: Prosjektet avsluttes i

18 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.13 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Avløp - Havøysund Tidligere investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering 0 0 Udekket Behov for beslutning: Prosjektet avsluttes i NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.14 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Tufjord vannverk Tidligere investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån 0 Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering Udisponert Behov for beslutning: Prosjektet pågår og vil bli avsluttet i 2011/12 18

19 NOTE 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.15 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Boliger Havøysund/distrikt og skolene på Gunnarnes og Ingøy Tidligere investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering Udisponert Behov for beslutning: Påkostning av boliger har pågått over flere år. Årets budsjett er lagt under ansvar 4800 Boliger Havøysund, men gjelder for ansvarsområdene; 4570, 4580, 4660, 4700, 4710, 4900, 4910 og NOTE 13 Finansielle omløpsmidler Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi Per Årets resultatførte verdiendring Anskaffelseskost Obligasjoner Sum Obligasjonen er rentebærende med en årlig utbetaling på 8,25 % i juni måned. NOTE 14 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk , ,46 Årets disponering av mindreforbruk ,46 0 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret ,40 0 Totalt mindreforbruk til disponering ,40 19

20 NOTE 15 Oversikt over innlån LÅN OPPTATT HOS DEN NORSKE STATS HUSBANK Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr.størrelse Rest pr Låneform Kontonr Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån /1/1 Startlån , ,00 Pantelån /1/2 Startlån , ,00 Pantelån Totalt pr. lånegiver , ,00 LÅN OPPTATT HOS KOMMUNEKREDITT Rest pr. Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr.størrelse Låneform Kontonr Refin. eldre lån , ,00 Gjeldsbrev Utbedr. Ingøy skole , ,00 Gjeldsbrev Torget/Helsesenteret , ,00 Gjeldsbrev HFI bygget , ,00 Gjeldsbrev Refin. eldre lån , ,00 Gjeldsbrev Refin. eldre lån , ,00 Gjeldsbrev Totalt pr. lånegiver , ,00 LÅN OPPTATT HOS NORGES KOMMUNALBANK Rest pr. Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr.størrelse Låneform Kontonr Torg,Helse,skole, vannk , ,00 Pantelån Helsesenteret , ,00 Pantelån , ,00 Pantelån Skolen , ,00 Pantelån Vann og avløp Nordregt , ,00 Pantelån Totalt pr. lånegiver , ,00 Lånegjeld totalt Måsøy kommune ,00 Havøysund Havnevesen Måsøy KF 8168 KLPKommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk KLPKommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk KLPKommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk KLPKommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk. Lånegjeld totalt Havøysund havnevesen ,00 I årsskiftet 2010/2011 er det tatt opp lån på totalt i Havnevesenet. Ny total belåning er ,- som er regnskapsført i Måsøy Industrieiendom KF KLPKommunekredit 2006/ ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk KLPKommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk. Lånegjeld totalt Måsøy Industrieiendom ,00 Tot. Lånegjeld kommunen inkl. kommunale foretak, eks pensjon ,00 BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER PENSJONSKASSER Brutto pensjonsforplikt. KLP , Brutto pensjonsforplikt. SPK , Sum ,00 20

21 NOTE 16 Selvkosttjenester Selvkostområde VANN Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -113 % -98 % -127 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -132 % -132 % -104 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde RENOVASJON Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -99 % -95 % -88 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Alle beregninger eks mva) 21

22 Selvkostområde KART/DELINGSFORR. Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 12 % 8% 16 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 22,5 % 29,6 % 27 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Selvkostområde FEIING Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -98,8 % -101 % -95,5 % Disponering til/fra bundet selvkostfond 22

23 NOTE 17 PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkum. premieavvik (jf. 13-1, nr. E) KLP SPK SUM Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c KLP SPK SUM Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert påløpt forpliktelse Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d KLP SPK SUM Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Beregningsforutsetninger (jf nr. D, jf. også 13-5 nr. B-F) KLP Avkastning på pensjonsmidler 6,0 % 5,35 % Diskonteringsrente 5,0 % 5,0 % Årlig lønnsvekst 3,35 % 3,35 % Årlig G-regulering 3,35 % 3,35 % Generelt om pensjonsordningene: Måsøy kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er forsikringsmessig dekket med 50% gjennom KLP. Det er avsatt midler i 2010 på kr som skal finansiere AFP, tidligpensjon og bruttogaranti siste regnskapsår. SPK 23

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer