Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002."

Transkript

1 Havøysund, ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på ,02 kr. ENDRINGER SOM FØLGE AV NYE REGNSKAPSFORSKRIFTER Nye regnskapsforskrifter fra 2001 medfører endringer i regnskapet. De vesentligste endringene er: - Ny metode for avslutning av investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk på ,79 kr. Dette må kommunestyret vedta inndekning ved første budsjettregulering. - Mva kompensasjon skal nå føres etter anordningsprinsippet. Dette medfører at kravet for 1999 på ,00 kr føres direkte mot likviditetsreserven. - Kun renter påløpt i 2001 skal belastes regnskapet Utlån er flyttet over til investeringsregnskapet. Dette gjelder både utlån og innlån knyttet til utlån (Husbankens etableringslån). - Nye hovedoversikter. ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Overført til investeringsregnskapet Netto avsetninger Udisponert netto driftsresultat Netto driftsresultat fremkommer av (brutto) driftsresultat minus finansutgifter (netto renter og netto avdrag). Netto driftsresultat er over- eller underskuddet til driften av kommunen og gir dermed et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Netto drift i % av sum driftsinntekter Netto driftsresultat

2 Sum driftsinntekter Netto drift i % av sum driftsinnt. 1,96% 7,9% 8,3% 2,54% Netto drift i % av sum driftsinntekter bør være over 4% for å opparbeide seg reserver. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (lønnsoppgjør, økte renter). LÅNEGJELD OG FOND Utviklingen av langsiktig lånegjeld og renter Lånegjeld pr Avdrag Nye låneopptak Lånegjeld pr Som det fremkommer av tabellen over betaler Måsøy kommune forholdsvis mye i renter og avdrag på eksterne lån. En stor del av kommunens driftsinntekter går med til å betjene netto kapitalutgifter. Andelen bør ikke overstige 7%. Tabellen under viser utviklingen av dette forholdet. Forhold driftsinntekter netto finansutgifter Sum driftsinntekter Netto finansutgifter % av sum driftsinntekter 9,5% 8,6% 8,6% 8,4% Fondsutvikling (bundne og ubundne fond) Fond pr Bruk av fond Fondsavsetning Fond pr LIKVIDITET En viss del av kommunens omløpsmidler inneholder leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld. Omløpsmidler korrigert for disse tallene gir oss arbeidskapitalen. Kommunen må ha en

3 likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Arbeidskapital Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld = Arbeidskapital Endring av arbeidskapital Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapital Bundne fond Ubrukte lånemidler av eksterne lån = Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel Driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel i % 10,2% 14,5% 17,9% 15,3% Ved utgangen av 2000 var arbeidskapitalens driftsdel målt i prosent av driftsinntektene på 0,6% for landet totalt 1. Finnmarkskommunene i gjennomsnitt hadde en noe bedre likviditet med 2,7%. Måsøy kommune hadde langt bedre likviditet på 17,9%. Vi ser en nedgang på 2,6% forbindelse med regnskapet for Roy Allan Hansen økonomisjef 1 Kommunaløkonomisk statistikk 2001, Fylkesmannen i Finnmark

4 NOTE 1 ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN Arbeidskapitalen avstemmes ved å kontrollere følgende to utregninger mot hverandre. Utregning 1 - bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler ,78 Anvendelse av midler ,66 Endring i ubrukte lånemidler ,59 Endring i arbeidskapital ,47 Utregning 2 - balansen Sum Omløpsmidler , ,08 Sum Kortsiktig gjeld , ,92 Arbeidskapital , ,16 Endring i arbeidskapital ,34 differanse ,13 differansen skylder følgende: mva komp for ,00 renter for 2000, bet ,29 renter for 2002, bet ,42 sum ,13 Tilleggsopplysninger til spesifikasjonen ovenfor: Etter forskrift om årsregnskap og årsberetning skal årsregnskapet føres etter anordningsprinsippet. I 1996 ble det imidlertid gitt unntak fra dette prinsippet for kompensasjon for merverdiavgift, men fra og med 2001 skal dette kravet føres etter anordningsprinsippet. Denne endringen medfører kompensasjonskravet for 1999 ikke skal gi resultateffekt, og føres derfor direkte mot likviditetsreserven. Påløpte renter fra 2000 utgiftsført og betalt i 2001 føres direkte mot likviditetsreserven. På samme måte skal rentene for 2001 som blir utgiftsført i 2002 beregnes og utgiftsføres i 2001.

5 NOTE 2 - KOMMUNENS PENSJONSUTGIFTENE FOR 2001 Tabellene nedenfor viser de regnskapsførte pensjonsutgiftene for Pensjonsordning (selskap/pensjonskasse) Pensjonsordning for lærere (Statens Pensjonskasse) Pensjonsordningen for sykepleiere (KLP 13) Felles kommunal pensjonsordning (KLP 18) Pensjonsordning for tillitsvalgte (KLP 24) Premiefond Tilført overskudd for 2000 Anvendt til dekning av premie i 2001 Innbetalt til forsikringsselskapet Pensjonsgrunnlag Terminpremie AFPtilskudd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr Lønn og G KLP 13 sykepleiere KLP 18 felles kommunal pensjonsordning KLP 24 tillitsvalgte (ordfører) Egenandel AFP kr kr kr kr Øvrige pensjonsutgifter Totalt Pensjon utbetalt over drift ,45 Måsøy kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner.

6 NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR Måsøy kommune har stilt simpel garanti på kr ovenfor følgende selskap: Kunstgress Kyst-Finnmark ( ) Njordveien Øksfjord Garantien løper til Kunstgress Kyst-Finnmark har innfridd lånet med renter og omkostninger i sin helhet. NOTE 4 FORDRINGER, LANGSIKTIG GJELD, KORTSIKTIG GJELD Kortsiktige fordringer ovenfor andre kommuner og fylkeskommuner: Refusjonskrav ambulansesaken ,00 Industriområdet - tilskudd ,00 Tilskudd Ingøy ,00 Finnmark Fylkeskommune ,20 SUM (konto ) ,20 Kortsiktige fordringer ovenfor Havøysund Havnevesen: Bet. regnskapsførsel havneves ,00 Fordring renter/avdrag havna ,57 Pensjon og sykepenger ,93 Innlån bet. av kommunen ,00 Likviditetslån ,00 SUM (konto ) ,50 Kortsiktig gjeld ovenfor andre kommuner og fylkeskommuner: Regionrådet ,00 Landbrukskontor 2.halvår ,00 Næringsmiddeltilsynet ,00 Vest-Finnmark krisesenter ,00 Opphold rusklinikken 2 700,00 Kvalsund kommune ,00 SUM (konto ) ,00 Fordring ovenfor Finnmark fylkeskommune vedr. ambulansesaken er spesifisert på neste side.

7 NOTE 5 AKSJER OG ANDELER Aksje, andel Balanseført Eierandel verdi Egenkapitalinnskudd KLP ,00 Finnmark miljøtjeneste AS ,00 65 Måsøy super BA ,00 30 Havøysund hotell AS 6 250,00 25 Repvåg kraftlag AL , Al biblioteksentralen 900,00 3 Det norske student og el 4 000,00 1 Måsøy vannverk AL 9 000,00 18 Havøysund Samdriftskonto 2 000,00 2 Ishavsolje AS h.fest ,00 16 Sagat 100,00 2 Sørøysund Eiendomsselskap ,00 10 Uni Storebrand AS 900,00 45 SUM ,00 Egenkapitaltilskuddet til KLP er på totalt kr pr , fordelt på: KLP 18 (fellesordingen) kr KLP 13 (sykepleiere) kr

8 NOTE 6 SPESIFIKASJON OVER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetning til bundne driftsfond Ansvarsområde Avsetning Fondskonto Fond Næringsfondet , Næringsfond Prosjekt - Pilot i Nord , Pilot i Nord prosjektet Voksenopplæring , Voksenopplæring Tiltak til Ungdom 0 Ungdomsklubben , (BFDep.) Legetjenesten 6 000, Oppl.midler legetj Sosiale tjenester , Helse- og sosial Kart, oppmåling , Kart, oppmåling Sum ,00 Avsetning til ubundne driftsfond Ansvarsområde Avsetning Fondskonto Fond Legetjenesten , Legetjenesten Nærmiljøsenteret , Nærmiljøsenteret Andre avsetninger , Disposisjonsfond Sum ,00 Bruk av bundne driftsfond Ansvarsområde Bruk Fondskonto Fond Næringsfondet 881, Næringsfond Havøysund skole , Skolevurdering prosjekt - IKT 3 500, IKT prosjekt skoleverket Komp.heving eldreoms , Komp.heving eldreoms Legetjenesten , Kvalitetssikringsplan Sum ,70 Bruk av ubundne driftsfond Ansvarsområde Bruk Fondskonto Fond Fiskerifondet , Fiskerifondet Sneskjermer , Sneskjermer

9 Helsesenteret , Disposisjonsfond Ingøy , Disposisjonsfond Vannverk , Disposisjonsfond Avløp , Disposisjonsfond Trygdeboliger , Disposisjonsfond Omsorgsboliger , Disposisjonsfond Sum ,29 Bruk av ubundne investeringsfond Ansvarsområde Bruk Fondskonto Fond Høtten barnehage , Høtten barnehage Sum ,00

10 NOTE 7 TRANSAKSJONER FØRT MOT KAPITALKONTO Inngående balanse pr : ,21 utlån - innbetalinger ordinære , ,00 innlån avdrag utlån - innbetalinger ekstraord , ,59 nye utlån utlån - bruk av lånemidler , ,63 aktiveringer bruk av lån - investeringsregnskapet , ,59 oppjustering kapitalkonto avskrivinger ,00 nedjustering kap.konto (AM) ,00 endringer , ,81 Utgående balanse pr : ,93 Tilleggsopplysninger til spesifikasjonen ovenfor: Totale utlån (inkl. refinansieringer) i regnskapsåret: Utlånene er finansiert ved hjelp av ekstraordinære innbetalinger på utlån: bruk av lånemidler (innlån): ,59 kr ,00 kr og ,59 kr Avskrivinger belastet driftsregnskapet er på kr. I tillegg må anleggsmidlene korrigeres for manglende avskrivinger tidligere år, disse transaksjonene føres kun i balansen ( kr). Kapitalkonto på oppjusteres med ,59 kr som følge av følgende korreksjon i balansen: Anleggsmidler minus (Langsiktig gjeld minus ubrukte lånemidler) = Kapitalkonto

11 NOTE 8 PETER RODUMS LEGAT Regnskapsoversikt over tildelte midler fra Peter G. Rodums legat i Måsøy. Tildelte/utbetalte midler: Ingen utbetalte midler i SUM tildelt/utbetalt 0 Inntekter : Overført fra Legatet Renteinntekter 946 SUM inntekter Aktiva (konto ): Bankinnskudd konto ,57 Passiva (konto ): Inngående beholdning ,57 Netto forbruk ,00 Sum kapital ,57