Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måsøy kommune Årsregnskap 2013"

Transkript

1 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret , Sak 27/14

2 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET... 5 Netto driftsresultat... 5 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 6 LANGSIKTIG GJELD OG FOND... 6 Forhold driftsinntekter netto finansutgifter... 6 Fondsutvikling (bundne og ubundne fond)... 7 DEL 2:... 8 NOTEOPPLYSNINGER... 8 NOTE 1: ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET... 8 NOTE 2: ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN... 8 NOTE 3: KOMMUNENS GARANTIANSVAR... 9 NOTE 4: FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 9 NOTE 5: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER, TOTALT... 9 NOTE 6: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER, DISPOSISJONSFOND... 9 Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger... 9 NOTE 7: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER, BUNDET DRIFTSFOND Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2: Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond Del 3: Vesentlige bruk av bundet driftsfond NOTE 8: AVSETNING OG BRUK AV AVSETNINGER, UBUNDET INVESTERINGSFOND Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2: Vesentlige bruk av ubundet investeringsfond NOTE 9: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER, BUNDET INVESTERINGSFOND Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2: Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond Del 3: Vesentlige bruk av bundet investeringsfond NOTE 10: TRANSAKSJONER FØRT MOT KAPITALKONTO NOTE 11: ANLEGGSMIDLER NOTE 12: INVESTERINGER I NYBYGG OG ANLEGG Del 1: Investeringer totalt Del 2.1: Havøysund Helsesenter Del 2.2: Tufjord Vannverk Del 2.3: Snefjord Vannverk Del 2.4: Godkjenning vannverk kommunen Del 2.5: Havøysund Skole Del 2.6: Garasje Bårebil Del 2.7: Kunstgressløftet Del 2.8: Sjøvannsledning NOTE 13: FINANSIELLE OMLØPSMIDLER NOTE 14: SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK DRIFT NOTE 15: OVERSIKT OVER INNLÅN NOTE 16: SELVKOSTTJENESTER NOTE 17: PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE 18: FORDRINGER OG GJELD ANDRE KOMMUNER NOTE 19: AKSJER OG ANDELER NOTE 20: TAP PÅ FORDRINGER NOTE 21: ÅRSVERK DEL

3 VEDLEGG/HOVEDOVERSIKTER VEDLEGG 1: REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET VEDLEGG 2: REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT SKJEMA 1B VISER SEKTORENES TOTALE RAMMER VEDLEGG 3: REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING VEDLEGG 4: REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERING VEDLEGG 5: BALANSEREGNSKAPET VEDLEGG 6: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT VEDLEGG 7: ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING VEDLEGG 8: DRIFTSREGNSKAPET VEDLEGG 9: INVESTERINGSREGNSKAPET VEDLEGG 10: BALANSE

4 Del1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE Måsøy kommunes regnskap for 2012 er avsluttet 14. april 2013 og oversendt VEFIK IKS (kommunerevisjonen) 18. april Investeringsregnskapet viser et merforbruk (underskudd)på kr ,30. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på kr ,88. LIKVIDITET Arbeidskapital Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld = Arbeidskapital Endring av arbeidskapital Alle tall i 1000 kr. Det kommunale regnskapet er et finansielt orientert regnskap, og man har fokus på tilgang og bruk av midler. Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital. Dersom man ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital, kan kommunen komme inn i en likviditetskrise. Det er derfor av stor interesse å følge med på utviklingen av arbeidskapitalen. Endring i arbeidskapital viser det finansielle resultatet for Måsøy kommune. Det vil si alle innbetalinger minus alle utbetalinger i året. Vi ser at Måsøy kommune har negativt finansielt resultat i tre av de siste fem årene. Denne trenden gjør det vanskelig for Måsøy kommune å bygge opp reserver for å møte framtidige økonomiske utfordringer. Siste regnskapsår har endringen i arbeidskapital vært positiv, noe som betyr at man har styrket arbeidskapitalen. Denne positive utviklingen bør fortsette også i årene framover. 4

5 Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapital Bundne fond Ubrukte lånemidler av eksterne lån = Arbeidskapitalens driftsdel Alle tall i 1000 kr. Arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel Driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel i % 12,72 % 12,33 % 9,00 % 6,11 % 4,42 % 4,19 % Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. Her ser vi en sterk negativ utvikling. Dette må tas på alvor, og man må sette inn tiltak for å styrke arbeidskapitalen, og unngå likviditetskrise på sikt. DRIFTSRESULTATET Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Overført til investeringsregnskapet Netto avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Alle tall i 1000 kr. Netto driftsresultat fremkommer av (brutto) driftsresultat minus finansutgifter (netto renter og netto avdrag). Avskrivinger har ingen resultateffekt og kommer derfor fram her som motpost avskrivinger. Netto driftsresultat er over- eller underskuddet til driften av kommunen. Måsøy kommune har overført all mva påløpt i investering til investeringsregnskapet. Netto avsetninger er bruk av, og avsetning til, bunnede fond. 5

6 Netto drift i % av sum driftsinntekter Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Netto drift i % av sum driftsinnt. 3,56 % 2,95 % 2,36 % 5,91 % 3,94 % Alle tall i 1000 kr. Netto drift i % av sum driftsinntekter bør være over 3 % for å opparbeide seg reserver. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (lønnsoppgjør, økte renter). LANGSIKTIG GJELD OG FOND Langsiktig gjeld pr Herav innlån Avdrag Nye låneopptak Endring brutto pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld pr Alle tall i 1000 kr. Gjeldende regler for pensjonsføring innebærer at kommunens brutto pensjonsforpliktelser på kr ,- skal fremkomme som langsiktig gjeld. Samlet gjeld for Måsøy kommune er i løpet av året økt, noe som skyldes økte pensjonsforpliktelser og opptak av nye lån til blant annet bygging av vannverk i Tufjord og Snefjord. Det har også vært nødvendig å ta opp lån for å ferdigstille Havøysund Helsesenter. Forhold driftsinntekter netto finansutgifter Sum driftsinntekter Netto finansutgifter % av sum driftsinntekter 5,62 % 4,65 % 6,19 % 4,57 % 5,13 % Alle tall i 1000 kr. En stor del av kommunens driftsinntekter går med til å betjene netto kapitalutgifter. Andelen bør ikke overstige 7 %. Tabellen over viser utviklingen av dette forholdet. Selv om nedbetalingstiden er forlenget for flere lån, utgjør ikke dette nok for å kompensere store låneopptak. Renten har det siste året vært stabilt på 2,5-3 % og dette er med å bidra til en akseptabel %-andel av netto finansutgifter i forhold til driftsinntekter. Men økning i langsiktig gjeld gjør Måsøy kommune mer sårbar for renteøkninger i framtida. Selv små renteendringer vil ha stor betydning, og vil belaste driftsregnskapet direkte. 6

7 Fondsutvikling (bundne og ubundne fond) Fond pr Bruk av fond Fondsavsetning Fond pr Alle tall i 1000 kr. Fondsutviklingen har vært negativ gjennom flere år. I 2013 ser vi at fondsbeholdningen igjen øker. Det er viktig å være klar over at avsetningene som er gjort gjennom året er øremerkede, altså bundne midler. Det betyr at man har bygget opp fondsbeholdningen, men at det ikke er midler som kommunen selv rår over. Måsøy kommune må fortsatt ha sterk fokus på kostnadskontroll slik at man igjen kan komme i posisjon til egen sparing for å være i stand til å tåle uforutsette hendelser i framtida. Måsøy kommune, Lill Torbjørg Leirbakken Fungerende økonomisjef 7

8 Del 2: NOTEOPPLYSNINGER NOTE 1: Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige års regnskap Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - Anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital NOTE 2: Endring i arbeidskapital balansen Tekst Regnskapsåret Forrige års regnskap Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kassakredittlån Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring i arbeidskapital

9 NOTE 3: Kommunens garantiansvar Måsøy kommune har ingen garantiansvar NOTE 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Måsøy kommune har ingen fordringer eller gjeld til kommunale foretak (KF) eller interkommunalt samarbeid (IKS). NOTE 5: Avsetninger og bruk av avsetninger, totalt Alle avsetninger og bruk av avsetninger i drifts- og investeringsregnskapet. Alle fond Regnskapsåret Forrige år Avsetninger til fond Bruk av avsetninger Til netto avsetning senere år Netto avsetninger NOTE 6: Avsetninger og bruk av avsetninger, Disposisjonsfond Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Regnskapsåret Forrige år IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetning investeringsregnskapet Omklassifisering av disp.fond til bundet fond UB

10 NOTE 7: Avsetninger og bruk av avsetninger, Bundet driftsfond Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Regnskapsåret Forrige år IB Avsetninger Bruk av avsetninger omklassifisering av disp.fond til bundet fond UB UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret selv. Del 2: Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond Formål Beløp Omstillingsmidler/Næringsfondet Den kulturelle spaserstokken Kultur- og oppvekstadministrasjonen Den kulturelle skolesekken Voksenopolæring fremmedspråklige Høtten barnehage Helse- og sosial/ Samarbeid i Vest Legekontoret Fysioterapitjenesten NAV/ Sosiale tjenester Vannverk / Selvkostfond Avløp / Selvkostfond Sum Del 3: Vesentlige bruk av bundet driftsfond Formål Beløp Vest-Finnmark regionråd Omstillingsmidler/Næringsfondet Den kulturelle skolesekken Havøysund skole Voksenopplæring fremmedspråklige Høtten barnehage Sum

11 NOTE 8: Avsetning og bruk av avsetninger, ubundet investeringsfond Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investeringsfond Regnskapsåret Forrige år IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Midlene stammer fra inntekter i investeringsregnskapet. Bruken av disse midlene er bare til investeringsformål, men kommunestyret kan selv bestemme hvilke investeringsformål det skal brukes til. Del 2: Vesentlige bruk av ubundet investeringsfond Formål Beløp Garasje Bårebil Dekning av tidligere års merforbruk Sum NOTE 9: Avsetninger og bruk av avsetninger, bundet investeringsfond Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investeringsfond Regnskapsåret Forrige år IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål, og kan ikke endres av kommunestyret. 11

12 Del 2: Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond Formål Beløp Ekstraordinære innbetalinger startlån Helsesenteret, sykehjemmet Kunstgressløftet, tilskudd fra Repvåg Kraftlag Sum Ekstraordinære innbetalinger er startlån som er innfridd hos oss (utlån). Disse midlene skal brukes til ekstraordinære avdrag på Måsøy kommunes lån hos Husbanken (innlån). Del 3: Vesentlige bruk av bundet investeringsfond Formål Beløp Ekstraordinære innbetalinger startlån Sum NOTE 10: Transaksjoner ført mot kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Nedskrivning av anleggsmidler Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 0 Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 0 Oppskriving av fast eiendom 0 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg av aksjer og andeler 0 Nedskriving av aksjer og andeler 0 Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Aktivering av pensjonsmidler 0 Endring pensjonsmidler Mottatte avdrag på utlån Av- og nedskrivning på utlån 0 Utlån Oppskrivning utlån 0 Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån

13 Endring pensjonsforpliktelser Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst UTGÅENDE BALANSE SUM Kapitalkonto er et uttrykk for hvor stor andel av anleggsmidlene som er finansiert med kommunens egne midler. Måsøy kommune har selvfinansiert av anleggsmidler som har bokført verdi på ,- i balansen. Med andre ord, Måsøy kommune har finansiert 23,85% av sine eiendeler med egne midler. NOTE 11: Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Ingen avskriving Anskaffelseskost/ avskrivingsgrunnlag Akk. Avskr.r/ Nedskriving Tilg. regnsk. Året , Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Anleggsmidler skal avskrives med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, 8, regulerer hvilke avskrivingsperioder som skal legges til grunn: Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 5: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Skal avskrives over 5 år. Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Skal avskrives over 10 år. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Skal avskrives over 20 år. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Skal avskrives over 40 år. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Skal avskrives over 50 år. 13

14 Fast eiendom, som tomter og lignende, uten tilhørende bygninger og/eller anlegg ansees ikke å ha begrenset levetid. Slike eiendommer avskrives derfor ikke. Endringer i verdi for denne anleggsgruppa er som følge av salg av eiendom eller kjøp av eiendom. NOTE 12: Investeringer i nybygg og anlegg Del 1: Investeringer totalt Tekst Budsjett Regnskap Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Salg av fast eiendom , Statlige refusjoner , Ref. fra andre (private) , Internsalg Investeringstilskudd Bruk av lån ,00 0 Mottatte avdrag på utlån , EK ubundne fond ,00 0 EK bundne fond , Overført fra driftsregnskapet , Avvik investering/finansiering Del 2.1: Havøysund Helsesenter Prosjekt: Havøysund helsesenter Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond EK bundne fond Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert Behov for beslutning: Prosjektet ferdigstilles i

15 Del 2.2: Tufjord Vannverk Prosjekt: Tufjord vannverk Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet ferdigstilles i 2014 Del 2.3: Snefjord Vannverk Prosjekt: Snefjord vannverk Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd 0 EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet ferdigstilles i

16 Del 2.4: Godkjenning vannverk kommunen Prosjekt: Godkjenning vannverk Måsøy kommune Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd 0 EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 0 Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet Del 2.5: Havøysund Skole Prosjekt: Havøysund skole Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd 0 EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet ferdigstilles i

17 Del 2.6: Garasje Bårebil Prosjekt: Bygging av garasje, bårebil Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd 0 EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet Del 2.7: Kunstgressløftet Prosjekt: Kunstgressløftet Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån 0 0 Tilskudd EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert Behov for beslutning: Prosjektet er påbegynt, ligger inne i økonomiplan

18 Del 2.8: Sjøvannsledning Prosjekt: Sjøvannsledninga Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert Behov for beslutning: Prosjektet er ferdig NOTE 13: Finansielle omløpsmidler Årets Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi pr resultatførte verdivurdering Anskaffelsekost Obligasjoner Sum Obligasjonen er rentebærende med en årlig utbetaling på 8,25% i juni hvert år. NOTE 14: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt resultat i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering

19 NOTE 15: Oversikt over innlån MÅSØY KOMMUNE - LÅN OPPTATT HOS DEN NORSKE STATS HUSBANK Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr. størrelse Rest pr Låneform Kontonr Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Totalt pr. lånegiver MÅSØY KOMMUNE - LÅN OPPTATT HOS KOMMUNEKREDITT Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr. størrelse Rest pr Låneform Kontonr Refin. eldre lån Gjeldsbrev Utbedr. Ingøy skole Gjeldsbrev Torget/Helsesenteret Gjeldsbrev Industribygg Gjeldsbrev Refin. eldre lån Gjeldsbrev Refin. eldre lån Gjeldsbrev Totalt pr. lånegiver MÅSØY KOMMUNE - LÅN OPPTATT HOS KOMMUNALBANKEN Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr. størrelse Rest pr Låneform Kontonr Torg,Helse,skole, vannk Pantelån Helsesenteret Pantelån Vannkumdalen, Torget, Sjøvannsledning, Arctic View , Pantelån Skolen Pantelån Vann og avløp+skolen Pantelån Havøysund Helsesenter Pantelån H.sund H.senter vannverk Pantelån Havøysund Helsesenter Pantelån Tufjord Vannverk Pantelån Havøysund Helsesenter Pantelån Snefjord Vannverk Pantelån Tufjord Vannverk Pantelån

20 Havøysund Helsesenter Pantelån LEASING Formål Opptatt Oppr. Størrelse Rest pr Låneform Kontonr. IT-Partner Lyd-/bildestudio helse Leasing GE Capital Kopimaskin skolen Leasing SG Finans Kopimaskin teknisk Leasing Total leasing Lånegjeld totalt Måsøy kommune Havøysund Havnevesen Måsøy KF Opprinnelig Rest pr Låneform 8168 Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunalbanken 2010/ Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunalbanken 2010/ Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunalbanken Gjeldsbrev Eget regnsk. Lånegjeld totalt Havøysund havnevesen Måsøy Industrieiendom KF Opprinnelig Rest pr Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunalbanken Gjeldsbrev Eget regnsk. Lånegjeld totalt Måsøy Industrieiendom Tot. Lånegjeld kommunen inkl. kommunale foretak, eks pensjon BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER PENSJONSKASSER Brutto pensjonsforplikt. KLP Brutto pensjonsforplikt. SPK Sum NOTE 16: Selvkosttjenester Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2013 Måsøy kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte 20

21 områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare. Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader Resultat Regnskapsresultat Selvkostkalkyle I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av Norges Banks 3-årig statsobligasjonsrente + 1 %-poeng. I 2013 var denne lik 2,63 %. Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 21

22 Samlet etterkalkyle 2013 Etterkalkylene for 2013 er basert på regnskap datert 24. januar Etterkalkyle selvkost 2013 Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,63 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) Driftskostnader +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Resultat Kostnadsdekning i % -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond/fremførbart underskudd Etterkalkyle selvkost 2013 Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) Driftskostnader +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Resultat Kostnadsdekning i % Fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Fremførbart underskudd Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Totalt ,4 % 122,6 % 95,5 % 25,3 % 107,7 % Feiing Totalt ,4 % 82,4 %

23 Etterkalkylen for 2013 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 140 norske kommuner. NOTE 17: Pensjonsforpliktelser KLP SPK SUM Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c KLP SPK SUM Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik forpliktelse Estimert påløpt forpliktelse Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d KLP SPK SUM Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling inkl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Beregningsforutsetninger (jf nr. D, jf. også 13-5 nr. B- F) KLP SPK Avkastning på pensjonsmidler 5,00 % 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,87 % 2,87 % Årlig G-regulering 2,87 % 2,87 % 23

24 NOTE 18: Fordringer og gjeld andre kommuner Spesifikasjon fordringer pr Fordringer staten Saldo 0,00 Inntektsutjevning ,00 Inntektsutjevning ,00 Ressurskrevende brukere ,00 Sum , Fordringer Fylkeskommunen Saldo 0,00 Finnmark fylkeskommune ,00 Sum ,00 NOTE 19: Aksjer og andeler Aksje, andel Balanseført verdi Andel Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd VEFIK IKS Egenkapitalinnskudd KUSEK IKS Finnmark Miljøtjeneste AS Måsøy Super BA Havøysund Hotell AS Repvåg Kraftlag AL AL Biblioteksentralen Det norske student og elevheim Måsøy Vannverk AL Havøysund Samdriftskontor AS Sagat UNI Storebrand AS T O T A L T

25 NOTE 20: Tap på fordringer Iflg. regnskapsreglene skal fordringen vurderes hver for seg. Realisert tap skal tapsføres, og forventet tap skal avsettes. I 2013 er det gjort følgende tapsføringer: Konstatert tap i 2013 Investeringsregnskapet Konto Beløp ,01 Driftsregnskapet Konto Beløp ,69 Totalt ,70 Også dette er i all hovedsak momskompensasjon som er blitt foreldet. Tapsføring av disse postene medfører at årets driftsresultat forverres med tilsvarende sum. NOTE 21: Årsverk Tekst Regnskapsåret Antall årsverk 134,52 Antall ansatte 172 Antall kvinner 121 Prosentandel kvinner 70,3 % Antall menn 51 Prosentandel menn 29,7 % Antall kvinner i ledende stillinger 8 Prosentandel kvinner i ledende stillinger 66,7 % Antall menn i ledende stillinger 4 Prosentandel menn i ledende stillinger 33,3 % 25

26 Del 3 Vedlegg/Hovedoversikter Vedlegg 1: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,64 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , ,00 - Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,64 Renteinntekter og utbytte , , , ,30 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,86 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,56 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger , ,00 - Til bundne avsetninger , , , ,25 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,06 Bruk av ubundne avsetninger , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,00 Netto avsetninger , , , ,19 Overført til investeringsregnskapet , , , ,24 Til fordeling drift , , , ,65 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,65 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,

27 Vedlegg 2: Regnskapsskjema 1B Drift Regnskap 2013 Regulert Budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sentraladministrasjonen Oppvekst og kulturetaten Helse og omsorg Driftsavdelingen Fordelt til drift (jfr. 1 A) Skjema 1B viser sektorenes totale rammer. Vedlegg 3: Regnskapsskjema 2A Investering Økonomiske oversikter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , ,23 Utlån og forskutteringer , , , ,69 Avdrag på lån , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , , ,34 Avsetninger , ,28 Årets finansieringsbehov , , , ,54 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,71 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,56 Andre inntekter Sum ekstern finansiering , , , ,27 Overført fra driftsregnskapet , , , ,24 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger , , ,34 Sum finansiering , , , ,85 Udekket/udisponert , ,69 27

28 Vedlegg 4: Regnskapsskjema 2B Investering Regnskap 2013 Regulert Budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Regnskap 2012 IT avdelingen Avløp Havøysund Legekontoret Maskindrift Havøysund helsesenter Vannverk Tufjord Vannverk Snefjord Vannverk hele Måsøy Kunstgressløftet Sjøvannsledning Havøysund skole Garasje bårebil Gunnarnes skole Sum investeringsutgifter

29 Vedlegg 5: Balanseregnskapet Økonomiske oversikter Oversikt - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,50 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,76 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,45 Utlån , ,29 Konserninterne langsiktige fordringer - - Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,66 Herav: Kortsiktige fordringer , ,21 Konserninterne kortsiktige fordringer - - Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,45 SUM EIENDELER , ,16 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,56 Herav: Disposisjonsfond , ,63 Bundne driftsfond , ,38 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond , ,75 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - Regnskapsmessig mindreforbruk ,88 - Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i inv.regnskap - - Udekket i inv.regnskap , ,69 Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,49 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld , ,60 Herav: 29

30 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,86 Konsernintern kortsiktig gjeld , ,74 Premieavvik - - SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,16 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,99 Herav: Ubrukte lånemidler , ,99 Ubrukte konserninterne lånemidler - - Andre memoriakonti ,00 - Motkonto til memoriakontiene , ,99 Vedlegg 6: Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,91 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,07 Overføringer med krav til motytelse , , , ,75 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , ,00 Andre overføringer , , , ,10 Skatt på inntekt og formue , , , ,64 Eiendomsskatt , , ,00 - Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , , ,47 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,70 Sosiale utgifter , , , ,22 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,91 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,66 Overføringer , , , ,05 Avskrivninger , , , ,54 Fordelte utgifter , , ,06 Sum driftsutgifter , , , ,02 Brutto driftsresultat , , , ,45 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,30 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån

31 Sum eksterne finansinntekter , , , ,30 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,86 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån , , , ,00 Utlån Sum eksterne finansutgifter , , , ,86 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,56 Motpost avskrivninger , , , ,54 Netto driftsresultat , , , ,43 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,06 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 Bruk av bundne fond , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , , , ,06 Overført til investeringsregnskapet , , , ,24 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,00 - Avsatt til bundne fond , , , ,25 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , , , ,49 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , Vedlegg 7: Økonomisk oversikt Investering Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse , , ,00 Statlige overføringer , Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter , , ,00 31

32 Utgifter Lønnsutgifter ,38 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,37 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , Overføringer , , ,17 Renteutgifter og omkostninger ,31 Fordelte utgifter , Sum utgifter , , ,23 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,69 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , , ,34 Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond , ,28 Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner , , , ,31 Finansieringsbehov , , , ,54 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,71 Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån , , , ,56 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,24 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond ,34 Bruk av bundne driftsfond ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , Bruk av bundne investeringsfond , Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering , , , ,85 Udekket/udisponert , ,69 32

33 Vedlegg 8: Driftsregnskapet Sentrale folkevalgte organer Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Trekkpliktig diett 902, , Ordførergodtgjørelse , , , , Godtgjørelse andre politikere , , , , Møtegodtgjørelse , , , , Ref. tapt arbeidsfortjeneste , , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Bevertning møter/utvalg , , , , Utgiftsdekning , , , , Telefon/telefaks 595, , Annonse, reklame, informasjon , , , , Representasjon , , , , Opplæring/kurs , , Skyss- og kostgodtgjørelse , , , , Telefongodtgjørelse 3 000, , , , Transportutgifter , , , , Husleie , , Avgifter, gebyrer, lisenser o.l , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Tilskudd til politiske partier , , , , Andre inntekter , , , , Statlige ref. sykepenger , , driftsregnskapet , ,02 Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer , , , ,42 Sum ansvar: 1000 Sentrale folkevalgte organer , , , , Kontrollutvalget og revisjonen Funksjon: 110 Kontroll og revisjon Møtegodtgjørelse 1 100, , , , Ref. tapt arbeidsfortjeneste 2 723, , , , Kontormateriell , , Bevertning møter/utvalg , , , Opplæring/kurs , , Skyss- og kostgodtgjørelse , ,00 - Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt) , , Husleie , Avgifter, gebyrer, lisenser o.l , , , , Vefik IKS revisjon , , , ,00 33

34 13751 KUSEK IKS , , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , driftsregnskapet ,11 Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon , , , ,46 Sum ansvar: 1010 Kontrollutvalget og revisjonen , , , , Valg Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer Ekstrahjelp , , , Overtid 6 576, Trekkpliktig diett 1 054, Møtegodtgjørelse 7 825, , , Ref. tapt arbeidsfortjeneste 2 116, , , Pensjonsinnskudd KLP 1 260, Kontormateriell 565, , , Bevertning møter/utvalg 3 123, , , Utgiftsdekning 5 658, , , Annonse, reklame, informasjon , , , Opplæring/kurs , , , Skyss- og kostgodtgjørelse 8 697, , ,00 255, Transportutgifter 2 554, , , Driftsmidler , , Serviceavtaler , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 7 157, Forsinkelsesrenter 63, driftsregnskapet , Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer , , ,00 255,50 Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Matvarer , Merverdiavgift utenfor mva-loven , driftsregnskapet ,67 Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon ,45 Sum ansvar: 1020 Valg , , , , Overformynderiet Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Lønn annen , , , Godtgjørelse andre politikere , , Møtegodtgjørelse 3 300, , , , Utgiftsdekning 1 250, , ,00-34

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 Kulturskolens 30-års jubileum. Foto Søvesten 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 5 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 7 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema 1B... 8

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer