Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måsøy kommune Årsregnskap 2013"

Transkript

1 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret , Sak 27/14

2 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET... 5 Netto driftsresultat... 5 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 6 LANGSIKTIG GJELD OG FOND... 6 Forhold driftsinntekter netto finansutgifter... 6 Fondsutvikling (bundne og ubundne fond)... 7 DEL 2:... 8 NOTEOPPLYSNINGER... 8 NOTE 1: ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET... 8 NOTE 2: ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN... 8 NOTE 3: KOMMUNENS GARANTIANSVAR... 9 NOTE 4: FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 9 NOTE 5: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER, TOTALT... 9 NOTE 6: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER, DISPOSISJONSFOND... 9 Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger... 9 NOTE 7: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER, BUNDET DRIFTSFOND Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2: Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond Del 3: Vesentlige bruk av bundet driftsfond NOTE 8: AVSETNING OG BRUK AV AVSETNINGER, UBUNDET INVESTERINGSFOND Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2: Vesentlige bruk av ubundet investeringsfond NOTE 9: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER, BUNDET INVESTERINGSFOND Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2: Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond Del 3: Vesentlige bruk av bundet investeringsfond NOTE 10: TRANSAKSJONER FØRT MOT KAPITALKONTO NOTE 11: ANLEGGSMIDLER NOTE 12: INVESTERINGER I NYBYGG OG ANLEGG Del 1: Investeringer totalt Del 2.1: Havøysund Helsesenter Del 2.2: Tufjord Vannverk Del 2.3: Snefjord Vannverk Del 2.4: Godkjenning vannverk kommunen Del 2.5: Havøysund Skole Del 2.6: Garasje Bårebil Del 2.7: Kunstgressløftet Del 2.8: Sjøvannsledning NOTE 13: FINANSIELLE OMLØPSMIDLER NOTE 14: SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK DRIFT NOTE 15: OVERSIKT OVER INNLÅN NOTE 16: SELVKOSTTJENESTER NOTE 17: PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE 18: FORDRINGER OG GJELD ANDRE KOMMUNER NOTE 19: AKSJER OG ANDELER NOTE 20: TAP PÅ FORDRINGER NOTE 21: ÅRSVERK DEL

3 VEDLEGG/HOVEDOVERSIKTER VEDLEGG 1: REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET VEDLEGG 2: REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT SKJEMA 1B VISER SEKTORENES TOTALE RAMMER VEDLEGG 3: REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING VEDLEGG 4: REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERING VEDLEGG 5: BALANSEREGNSKAPET VEDLEGG 6: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT VEDLEGG 7: ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING VEDLEGG 8: DRIFTSREGNSKAPET VEDLEGG 9: INVESTERINGSREGNSKAPET VEDLEGG 10: BALANSE

4 Del1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE Måsøy kommunes regnskap for 2012 er avsluttet 14. april 2013 og oversendt VEFIK IKS (kommunerevisjonen) 18. april Investeringsregnskapet viser et merforbruk (underskudd)på kr ,30. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på kr ,88. LIKVIDITET Arbeidskapital Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld = Arbeidskapital Endring av arbeidskapital Alle tall i 1000 kr. Det kommunale regnskapet er et finansielt orientert regnskap, og man har fokus på tilgang og bruk av midler. Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital. Dersom man ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital, kan kommunen komme inn i en likviditetskrise. Det er derfor av stor interesse å følge med på utviklingen av arbeidskapitalen. Endring i arbeidskapital viser det finansielle resultatet for Måsøy kommune. Det vil si alle innbetalinger minus alle utbetalinger i året. Vi ser at Måsøy kommune har negativt finansielt resultat i tre av de siste fem årene. Denne trenden gjør det vanskelig for Måsøy kommune å bygge opp reserver for å møte framtidige økonomiske utfordringer. Siste regnskapsår har endringen i arbeidskapital vært positiv, noe som betyr at man har styrket arbeidskapitalen. Denne positive utviklingen bør fortsette også i årene framover. 4

5 Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapital Bundne fond Ubrukte lånemidler av eksterne lån = Arbeidskapitalens driftsdel Alle tall i 1000 kr. Arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel Driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel i % 12,72 % 12,33 % 9,00 % 6,11 % 4,42 % 4,19 % Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. Her ser vi en sterk negativ utvikling. Dette må tas på alvor, og man må sette inn tiltak for å styrke arbeidskapitalen, og unngå likviditetskrise på sikt. DRIFTSRESULTATET Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Overført til investeringsregnskapet Netto avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Alle tall i 1000 kr. Netto driftsresultat fremkommer av (brutto) driftsresultat minus finansutgifter (netto renter og netto avdrag). Avskrivinger har ingen resultateffekt og kommer derfor fram her som motpost avskrivinger. Netto driftsresultat er over- eller underskuddet til driften av kommunen. Måsøy kommune har overført all mva påløpt i investering til investeringsregnskapet. Netto avsetninger er bruk av, og avsetning til, bunnede fond. 5

6 Netto drift i % av sum driftsinntekter Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Netto drift i % av sum driftsinnt. 3,56 % 2,95 % 2,36 % 5,91 % 3,94 % Alle tall i 1000 kr. Netto drift i % av sum driftsinntekter bør være over 3 % for å opparbeide seg reserver. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (lønnsoppgjør, økte renter). LANGSIKTIG GJELD OG FOND Langsiktig gjeld pr Herav innlån Avdrag Nye låneopptak Endring brutto pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld pr Alle tall i 1000 kr. Gjeldende regler for pensjonsføring innebærer at kommunens brutto pensjonsforpliktelser på kr ,- skal fremkomme som langsiktig gjeld. Samlet gjeld for Måsøy kommune er i løpet av året økt, noe som skyldes økte pensjonsforpliktelser og opptak av nye lån til blant annet bygging av vannverk i Tufjord og Snefjord. Det har også vært nødvendig å ta opp lån for å ferdigstille Havøysund Helsesenter. Forhold driftsinntekter netto finansutgifter Sum driftsinntekter Netto finansutgifter % av sum driftsinntekter 5,62 % 4,65 % 6,19 % 4,57 % 5,13 % Alle tall i 1000 kr. En stor del av kommunens driftsinntekter går med til å betjene netto kapitalutgifter. Andelen bør ikke overstige 7 %. Tabellen over viser utviklingen av dette forholdet. Selv om nedbetalingstiden er forlenget for flere lån, utgjør ikke dette nok for å kompensere store låneopptak. Renten har det siste året vært stabilt på 2,5-3 % og dette er med å bidra til en akseptabel %-andel av netto finansutgifter i forhold til driftsinntekter. Men økning i langsiktig gjeld gjør Måsøy kommune mer sårbar for renteøkninger i framtida. Selv små renteendringer vil ha stor betydning, og vil belaste driftsregnskapet direkte. 6

7 Fondsutvikling (bundne og ubundne fond) Fond pr Bruk av fond Fondsavsetning Fond pr Alle tall i 1000 kr. Fondsutviklingen har vært negativ gjennom flere år. I 2013 ser vi at fondsbeholdningen igjen øker. Det er viktig å være klar over at avsetningene som er gjort gjennom året er øremerkede, altså bundne midler. Det betyr at man har bygget opp fondsbeholdningen, men at det ikke er midler som kommunen selv rår over. Måsøy kommune må fortsatt ha sterk fokus på kostnadskontroll slik at man igjen kan komme i posisjon til egen sparing for å være i stand til å tåle uforutsette hendelser i framtida. Måsøy kommune, Lill Torbjørg Leirbakken Fungerende økonomisjef 7

8 Del 2: NOTEOPPLYSNINGER NOTE 1: Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige års regnskap Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - Anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital NOTE 2: Endring i arbeidskapital balansen Tekst Regnskapsåret Forrige års regnskap Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kassakredittlån Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring i arbeidskapital

9 NOTE 3: Kommunens garantiansvar Måsøy kommune har ingen garantiansvar NOTE 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Måsøy kommune har ingen fordringer eller gjeld til kommunale foretak (KF) eller interkommunalt samarbeid (IKS). NOTE 5: Avsetninger og bruk av avsetninger, totalt Alle avsetninger og bruk av avsetninger i drifts- og investeringsregnskapet. Alle fond Regnskapsåret Forrige år Avsetninger til fond Bruk av avsetninger Til netto avsetning senere år Netto avsetninger NOTE 6: Avsetninger og bruk av avsetninger, Disposisjonsfond Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Regnskapsåret Forrige år IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetning investeringsregnskapet Omklassifisering av disp.fond til bundet fond UB

10 NOTE 7: Avsetninger og bruk av avsetninger, Bundet driftsfond Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Regnskapsåret Forrige år IB Avsetninger Bruk av avsetninger omklassifisering av disp.fond til bundet fond UB UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret selv. Del 2: Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond Formål Beløp Omstillingsmidler/Næringsfondet Den kulturelle spaserstokken Kultur- og oppvekstadministrasjonen Den kulturelle skolesekken Voksenopolæring fremmedspråklige Høtten barnehage Helse- og sosial/ Samarbeid i Vest Legekontoret Fysioterapitjenesten NAV/ Sosiale tjenester Vannverk / Selvkostfond Avløp / Selvkostfond Sum Del 3: Vesentlige bruk av bundet driftsfond Formål Beløp Vest-Finnmark regionråd Omstillingsmidler/Næringsfondet Den kulturelle skolesekken Havøysund skole Voksenopplæring fremmedspråklige Høtten barnehage Sum

11 NOTE 8: Avsetning og bruk av avsetninger, ubundet investeringsfond Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investeringsfond Regnskapsåret Forrige år IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Midlene stammer fra inntekter i investeringsregnskapet. Bruken av disse midlene er bare til investeringsformål, men kommunestyret kan selv bestemme hvilke investeringsformål det skal brukes til. Del 2: Vesentlige bruk av ubundet investeringsfond Formål Beløp Garasje Bårebil Dekning av tidligere års merforbruk Sum NOTE 9: Avsetninger og bruk av avsetninger, bundet investeringsfond Del 1: Avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investeringsfond Regnskapsåret Forrige år IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål, og kan ikke endres av kommunestyret. 11

12 Del 2: Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond Formål Beløp Ekstraordinære innbetalinger startlån Helsesenteret, sykehjemmet Kunstgressløftet, tilskudd fra Repvåg Kraftlag Sum Ekstraordinære innbetalinger er startlån som er innfridd hos oss (utlån). Disse midlene skal brukes til ekstraordinære avdrag på Måsøy kommunes lån hos Husbanken (innlån). Del 3: Vesentlige bruk av bundet investeringsfond Formål Beløp Ekstraordinære innbetalinger startlån Sum NOTE 10: Transaksjoner ført mot kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Nedskrivning av anleggsmidler Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 0 Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 0 Oppskriving av fast eiendom 0 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg av aksjer og andeler 0 Nedskriving av aksjer og andeler 0 Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Aktivering av pensjonsmidler 0 Endring pensjonsmidler Mottatte avdrag på utlån Av- og nedskrivning på utlån 0 Utlån Oppskrivning utlån 0 Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån

13 Endring pensjonsforpliktelser Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst UTGÅENDE BALANSE SUM Kapitalkonto er et uttrykk for hvor stor andel av anleggsmidlene som er finansiert med kommunens egne midler. Måsøy kommune har selvfinansiert av anleggsmidler som har bokført verdi på ,- i balansen. Med andre ord, Måsøy kommune har finansiert 23,85% av sine eiendeler med egne midler. NOTE 11: Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Ingen avskriving Anskaffelseskost/ avskrivingsgrunnlag Akk. Avskr.r/ Nedskriving Tilg. regnsk. Året , Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Anleggsmidler skal avskrives med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, 8, regulerer hvilke avskrivingsperioder som skal legges til grunn: Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 5: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Skal avskrives over 5 år. Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Skal avskrives over 10 år. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Skal avskrives over 20 år. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Skal avskrives over 40 år. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Skal avskrives over 50 år. 13

14 Fast eiendom, som tomter og lignende, uten tilhørende bygninger og/eller anlegg ansees ikke å ha begrenset levetid. Slike eiendommer avskrives derfor ikke. Endringer i verdi for denne anleggsgruppa er som følge av salg av eiendom eller kjøp av eiendom. NOTE 12: Investeringer i nybygg og anlegg Del 1: Investeringer totalt Tekst Budsjett Regnskap Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Salg av fast eiendom , Statlige refusjoner , Ref. fra andre (private) , Internsalg Investeringstilskudd Bruk av lån ,00 0 Mottatte avdrag på utlån , EK ubundne fond ,00 0 EK bundne fond , Overført fra driftsregnskapet , Avvik investering/finansiering Del 2.1: Havøysund Helsesenter Prosjekt: Havøysund helsesenter Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond EK bundne fond Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert Behov for beslutning: Prosjektet ferdigstilles i

15 Del 2.2: Tufjord Vannverk Prosjekt: Tufjord vannverk Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet ferdigstilles i 2014 Del 2.3: Snefjord Vannverk Prosjekt: Snefjord vannverk Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd 0 EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet ferdigstilles i

16 Del 2.4: Godkjenning vannverk kommunen Prosjekt: Godkjenning vannverk Måsøy kommune Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd 0 EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 0 Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet Del 2.5: Havøysund Skole Prosjekt: Havøysund skole Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd 0 EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet ferdigstilles i

17 Del 2.6: Garasje Bårebil Prosjekt: Bygging av garasje, bårebil Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd 0 EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet Del 2.7: Kunstgressløftet Prosjekt: Kunstgressløftet Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån 0 0 Tilskudd EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert Behov for beslutning: Prosjektet er påbegynt, ligger inne i økonomiplan

18 Del 2.8: Sjøvannsledning Prosjekt: Sjøvannsledninga Tidligere investert Regnskap Budsjett Avvik Finansieringsbehov Finansiert ved: Lån Tilskudd EK overf fra driftsregnskapet EK disposisjonsfond 0 EK bundne fond 0 Avvik investering/ finansiering Udekket/udisponert Behov for beslutning: Prosjektet er ferdig NOTE 13: Finansielle omløpsmidler Årets Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi pr resultatførte verdivurdering Anskaffelsekost Obligasjoner Sum Obligasjonen er rentebærende med en årlig utbetaling på 8,25% i juni hvert år. NOTE 14: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt resultat i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering

19 NOTE 15: Oversikt over innlån MÅSØY KOMMUNE - LÅN OPPTATT HOS DEN NORSKE STATS HUSBANK Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr. størrelse Rest pr Låneform Kontonr Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Startlån Pantelån Totalt pr. lånegiver MÅSØY KOMMUNE - LÅN OPPTATT HOS KOMMUNEKREDITT Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr. størrelse Rest pr Låneform Kontonr Refin. eldre lån Gjeldsbrev Utbedr. Ingøy skole Gjeldsbrev Torget/Helsesenteret Gjeldsbrev Industribygg Gjeldsbrev Refin. eldre lån Gjeldsbrev Refin. eldre lån Gjeldsbrev Totalt pr. lånegiver MÅSØY KOMMUNE - LÅN OPPTATT HOS KOMMUNALBANKEN Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr. størrelse Rest pr Låneform Kontonr Torg,Helse,skole, vannk Pantelån Helsesenteret Pantelån Vannkumdalen, Torget, Sjøvannsledning, Arctic View , Pantelån Skolen Pantelån Vann og avløp+skolen Pantelån Havøysund Helsesenter Pantelån H.sund H.senter vannverk Pantelån Havøysund Helsesenter Pantelån Tufjord Vannverk Pantelån Havøysund Helsesenter Pantelån Snefjord Vannverk Pantelån Tufjord Vannverk Pantelån

20 Havøysund Helsesenter Pantelån LEASING Formål Opptatt Oppr. Størrelse Rest pr Låneform Kontonr. IT-Partner Lyd-/bildestudio helse Leasing GE Capital Kopimaskin skolen Leasing SG Finans Kopimaskin teknisk Leasing Total leasing Lånegjeld totalt Måsøy kommune Havøysund Havnevesen Måsøy KF Opprinnelig Rest pr Låneform 8168 Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunalbanken 2010/ Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunalbanken 2010/ Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunalbanken Gjeldsbrev Eget regnsk. Lånegjeld totalt Havøysund havnevesen Måsøy Industrieiendom KF Opprinnelig Rest pr Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunalbanken Gjeldsbrev Eget regnsk. Lånegjeld totalt Måsøy Industrieiendom Tot. Lånegjeld kommunen inkl. kommunale foretak, eks pensjon BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER PENSJONSKASSER Brutto pensjonsforplikt. KLP Brutto pensjonsforplikt. SPK Sum NOTE 16: Selvkosttjenester Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2013 Måsøy kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte 20

21 områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare. Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader Resultat Regnskapsresultat Selvkostkalkyle I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av Norges Banks 3-årig statsobligasjonsrente + 1 %-poeng. I 2013 var denne lik 2,63 %. Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 21

22 Samlet etterkalkyle 2013 Etterkalkylene for 2013 er basert på regnskap datert 24. januar Etterkalkyle selvkost 2013 Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,63 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) Driftskostnader +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Resultat Kostnadsdekning i % -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond/fremførbart underskudd Etterkalkyle selvkost 2013 Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) Driftskostnader +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Resultat Kostnadsdekning i % Fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Fremførbart underskudd Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Totalt ,4 % 122,6 % 95,5 % 25,3 % 107,7 % Feiing Totalt ,4 % 82,4 %

23 Etterkalkylen for 2013 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 140 norske kommuner. NOTE 17: Pensjonsforpliktelser KLP SPK SUM Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c KLP SPK SUM Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik forpliktelse Estimert påløpt forpliktelse Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d KLP SPK SUM Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling inkl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Beregningsforutsetninger (jf nr. D, jf. også 13-5 nr. B- F) KLP SPK Avkastning på pensjonsmidler 5,00 % 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,87 % 2,87 % Årlig G-regulering 2,87 % 2,87 % 23

24 NOTE 18: Fordringer og gjeld andre kommuner Spesifikasjon fordringer pr Fordringer staten Saldo 0,00 Inntektsutjevning ,00 Inntektsutjevning ,00 Ressurskrevende brukere ,00 Sum , Fordringer Fylkeskommunen Saldo 0,00 Finnmark fylkeskommune ,00 Sum ,00 NOTE 19: Aksjer og andeler Aksje, andel Balanseført verdi Andel Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd VEFIK IKS Egenkapitalinnskudd KUSEK IKS Finnmark Miljøtjeneste AS Måsøy Super BA Havøysund Hotell AS Repvåg Kraftlag AL AL Biblioteksentralen Det norske student og elevheim Måsøy Vannverk AL Havøysund Samdriftskontor AS Sagat UNI Storebrand AS T O T A L T

25 NOTE 20: Tap på fordringer Iflg. regnskapsreglene skal fordringen vurderes hver for seg. Realisert tap skal tapsføres, og forventet tap skal avsettes. I 2013 er det gjort følgende tapsføringer: Konstatert tap i 2013 Investeringsregnskapet Konto Beløp ,01 Driftsregnskapet Konto Beløp ,69 Totalt ,70 Også dette er i all hovedsak momskompensasjon som er blitt foreldet. Tapsføring av disse postene medfører at årets driftsresultat forverres med tilsvarende sum. NOTE 21: Årsverk Tekst Regnskapsåret Antall årsverk 134,52 Antall ansatte 172 Antall kvinner 121 Prosentandel kvinner 70,3 % Antall menn 51 Prosentandel menn 29,7 % Antall kvinner i ledende stillinger 8 Prosentandel kvinner i ledende stillinger 66,7 % Antall menn i ledende stillinger 4 Prosentandel menn i ledende stillinger 33,3 % 25

26 Del 3 Vedlegg/Hovedoversikter Vedlegg 1: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,64 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , ,00 - Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,64 Renteinntekter og utbytte , , , ,30 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,86 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,56 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger , ,00 - Til bundne avsetninger , , , ,25 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,06 Bruk av ubundne avsetninger , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,00 Netto avsetninger , , , ,19 Overført til investeringsregnskapet , , , ,24 Til fordeling drift , , , ,65 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,65 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,

27 Vedlegg 2: Regnskapsskjema 1B Drift Regnskap 2013 Regulert Budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sentraladministrasjonen Oppvekst og kulturetaten Helse og omsorg Driftsavdelingen Fordelt til drift (jfr. 1 A) Skjema 1B viser sektorenes totale rammer. Vedlegg 3: Regnskapsskjema 2A Investering Økonomiske oversikter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , ,23 Utlån og forskutteringer , , , ,69 Avdrag på lån , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , , ,34 Avsetninger , ,28 Årets finansieringsbehov , , , ,54 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,71 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,56 Andre inntekter Sum ekstern finansiering , , , ,27 Overført fra driftsregnskapet , , , ,24 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger , , ,34 Sum finansiering , , , ,85 Udekket/udisponert , ,69 27

28 Vedlegg 4: Regnskapsskjema 2B Investering Regnskap 2013 Regulert Budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Regnskap 2012 IT avdelingen Avløp Havøysund Legekontoret Maskindrift Havøysund helsesenter Vannverk Tufjord Vannverk Snefjord Vannverk hele Måsøy Kunstgressløftet Sjøvannsledning Havøysund skole Garasje bårebil Gunnarnes skole Sum investeringsutgifter

29 Vedlegg 5: Balanseregnskapet Økonomiske oversikter Oversikt - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,50 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,76 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,45 Utlån , ,29 Konserninterne langsiktige fordringer - - Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,66 Herav: Kortsiktige fordringer , ,21 Konserninterne kortsiktige fordringer - - Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,45 SUM EIENDELER , ,16 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,56 Herav: Disposisjonsfond , ,63 Bundne driftsfond , ,38 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond , ,75 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - Regnskapsmessig mindreforbruk ,88 - Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i inv.regnskap - - Udekket i inv.regnskap , ,69 Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,49 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld , ,60 Herav: 29

30 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,86 Konsernintern kortsiktig gjeld , ,74 Premieavvik - - SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,16 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,99 Herav: Ubrukte lånemidler , ,99 Ubrukte konserninterne lånemidler - - Andre memoriakonti ,00 - Motkonto til memoriakontiene , ,99 Vedlegg 6: Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,91 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,07 Overføringer med krav til motytelse , , , ,75 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , ,00 Andre overføringer , , , ,10 Skatt på inntekt og formue , , , ,64 Eiendomsskatt , , ,00 - Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , , ,47 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,70 Sosiale utgifter , , , ,22 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,91 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,66 Overføringer , , , ,05 Avskrivninger , , , ,54 Fordelte utgifter , , ,06 Sum driftsutgifter , , , ,02 Brutto driftsresultat , , , ,45 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,30 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån

31 Sum eksterne finansinntekter , , , ,30 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,86 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån , , , ,00 Utlån Sum eksterne finansutgifter , , , ,86 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,56 Motpost avskrivninger , , , ,54 Netto driftsresultat , , , ,43 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,06 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 Bruk av bundne fond , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , , , ,06 Overført til investeringsregnskapet , , , ,24 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,00 - Avsatt til bundne fond , , , ,25 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , , , ,49 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , Vedlegg 7: Økonomisk oversikt Investering Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse , , ,00 Statlige overføringer , Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter , , ,00 31

32 Utgifter Lønnsutgifter ,38 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,37 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , Overføringer , , ,17 Renteutgifter og omkostninger ,31 Fordelte utgifter , Sum utgifter , , ,23 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,69 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket , , ,34 Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond , ,28 Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner , , , ,31 Finansieringsbehov , , , ,54 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,71 Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån , , , ,56 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,24 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond ,34 Bruk av bundne driftsfond ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , Bruk av bundne investeringsfond , Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering , , , ,85 Udekket/udisponert , ,69 32

33 Vedlegg 8: Driftsregnskapet Sentrale folkevalgte organer Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Trekkpliktig diett 902, , Ordførergodtgjørelse , , , , Godtgjørelse andre politikere , , , , Møtegodtgjørelse , , , , Ref. tapt arbeidsfortjeneste , , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Bevertning møter/utvalg , , , , Utgiftsdekning , , , , Telefon/telefaks 595, , Annonse, reklame, informasjon , , , , Representasjon , , , , Opplæring/kurs , , Skyss- og kostgodtgjørelse , , , , Telefongodtgjørelse 3 000, , , , Transportutgifter , , , , Husleie , , Avgifter, gebyrer, lisenser o.l , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Tilskudd til politiske partier , , , , Andre inntekter , , , , Statlige ref. sykepenger , , driftsregnskapet , ,02 Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer , , , ,42 Sum ansvar: 1000 Sentrale folkevalgte organer , , , , Kontrollutvalget og revisjonen Funksjon: 110 Kontroll og revisjon Møtegodtgjørelse 1 100, , , , Ref. tapt arbeidsfortjeneste 2 723, , , , Kontormateriell , , Bevertning møter/utvalg , , , Opplæring/kurs , , Skyss- og kostgodtgjørelse , ,00 - Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt) , , Husleie , Avgifter, gebyrer, lisenser o.l , , , , Vefik IKS revisjon , , , ,00 33

34 13751 KUSEK IKS , , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , driftsregnskapet ,11 Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon , , , ,46 Sum ansvar: 1010 Kontrollutvalget og revisjonen , , , , Valg Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer Ekstrahjelp , , , Overtid 6 576, Trekkpliktig diett 1 054, Møtegodtgjørelse 7 825, , , Ref. tapt arbeidsfortjeneste 2 116, , , Pensjonsinnskudd KLP 1 260, Kontormateriell 565, , , Bevertning møter/utvalg 3 123, , , Utgiftsdekning 5 658, , , Annonse, reklame, informasjon , , , Opplæring/kurs , , , Skyss- og kostgodtgjørelse 8 697, , ,00 255, Transportutgifter 2 554, , , Driftsmidler , , Serviceavtaler , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 7 157, Forsinkelsesrenter 63, driftsregnskapet , Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer , , ,00 255,50 Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Matvarer , Merverdiavgift utenfor mva-loven , driftsregnskapet ,67 Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon ,45 Sum ansvar: 1020 Valg , , , , Overformynderiet Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Lønn annen , , , Godtgjørelse andre politikere , , Møtegodtgjørelse 3 300, , , , Utgiftsdekning 1 250, , ,00-34

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2011

Måsøy kommune Årsregnskap 2011 Måsøy kommune Årsregnskap 2011 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2006

Måsøy kommune. Årsregnskap 2006 Måsøy kommune Årsregnskap 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE...3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET...3 Netto driftsresultat...3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...3 LÅNEGJELD OG FOND...3

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2007

Måsøy kommune Årsregnskap 2007 Måsøy kommune Årsregnskap 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Vedtatt av formannskapet den 7. juni 2016, SAK 16/41 Vedtatt av kommunestyret den 16. juni 2016, SAK 16/23

ÅRSREGNSKAP Vedtatt av formannskapet den 7. juni 2016, SAK 16/41 Vedtatt av kommunestyret den 16. juni 2016, SAK 16/23 ÅRSREGNSKAP 2015 Vedtatt av formannskapet den 7. juni 2016, SAK 16/41 Vedtatt av kommunestyret den 16. juni 2016, SAK 16/23 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 1 LIKVIDITET... 1 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer