Måsøy kommune Årsregnskap 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måsøy kommune Årsregnskap 2007"

Transkript

1 Måsøy kommune Årsregnskap 2007

2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND... 4 Forhold driftsinntekter netto finansutgifter... 5 Fondsutvikling (bundne og ubundne fond)... 5 LIKVIDITET... 5 Arbeidskapital... 5 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DEL 2: NOTEOPPLYSNINGER... 7 NOTE nr. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGN.REGNSKAPET... 7 NOTE nr. 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL - BALANSEN... 7 NOTE nr. 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR... 8 NOTE nr. 4 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID NOTE nr. 5 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER... 8 Alle fond... 8 NOTE nr. 6 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER... 9 Disposisjonsfond... 9 NOTE nr. 7 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER... 9 Bundet driftsfond... 9 NOTE nr. 8 Avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond NOTE nr. 9 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Bundet investerings fond NOTE nr 10 TRANSAKSJONER FØRT MOT KAPITALKONTO NOTE nr. 11 ANLEGGSMIDLER NOTE nr. 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Prosjekt: Fyllingsområdet Prosjekt: Maskindrift Prosjekt: Havøysund skole Prosjekt: Boliger Vannkumdalen Prosjekt: Vannverk Ingøy Prosjekt: Vannverk Tufjord Prosjekt: Psykiatriboliger NOTE nr. 13 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER NOTE nr. 14 AVDRAG PÅ GJELD NOTE nr OVERSIKT OVER INNLÅN NOTE nr. 15 LIKVIDITETSRESERVE AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER NOTE nr. 16 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT NOTE nr. 17 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDISPONERT (OVERSKUDD) INV NOTE nr. 18 SELVKOSTTJENESTER Selvkostområde VANN Selvkostområde AVLØP Selvkostområde RENOVASJON Selvkostområde KART/DELINGSFORR Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK Side 2 av 27

3 Selvkostområde FEIING NOTE nr. 19 PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE nr 20 FORDRINGER OG GJELD OVENFOR ANDRE KOMMUNER NOTE nr. 21 AKSJER OG ANDELER NOTE nr. 22 ÅRSVERK DEL 3: VEDLEGG/HOVEDOVERSIKTER VEDLEGG 1: REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET VEDLEGG 2: REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET VEDLEGG 3: BALANSEREGNSKAPET VEDLEGG 4: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT VEDLEGG 5: ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING DEL 4: DETALJREGNSKAP INVESTERING DEL 5: DETALJREGNSKAP DRIFT DEL 6: DETALJREGNSKAP BALANSEN Side 3 av 27

4 DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE Måsøy kommunes regnskap for 2007 er avsluttet 19. februar 2008 og oversendt VEFIK IKS (kommunerevisjonen) 21. februar Regnskapet viser et ressultat på kr 0,-. ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Overført til investeringsregnskapet Netto avsetninger Udisponert netto driftsresultat Alle tall i 1000 kr. Netto driftsresultat fremkommer av (brutto) driftsresultat minus finansutgifter (netto renter og netto avdrag). Netto driftsresultat er over- eller underskuddet til driften av kommunen og gir dermed et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Netto drift i % av sum driftsinntekter Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Netto drift i % av sum driftsinnt. 3,4 % 7,3 % 6,4 % 7,0 % Alle tall i 1000 kr. Netto drift i % av sum driftsinntekter bør være over 4 % for å opparbeide seg reserver. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (lønnsoppgjør, økte renter). LANGSIKTIG GJELD OG FOND Langsiktig gjeld pr Herav innlån Avdrag Nye låneopptak Endring brutto pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld pr Alle tall i 1000 kr. Gjeldende regler for pensjonsføring innebærer at kommunens brutto pensjonsforpliktelser Side 4 av 27

5 ( ,00 kr) skal fremkomme som langsiktig gjeld. Måsøy kommune betaler forholdsvis mye i årlige avdrag i forhold til landsgjennomsnittet, noe som henger sammen med at de fleste låneopptak har kun ti års løpetid. Gjeldsnivået for Måsøy kommune er i løpet av året redusert. Forhold driftsinntekter netto finansutgifter Sum driftsinntekter Netto finansutgifter % av sum driftsinntekter 5,8 % 5,4 % 5,4 % 7,6 % Alle tall i 1000 kr. En stor del av kommunens driftsinntekter går med til å betjene netto kapitalutgifter. Andelen bør ikke overstige 7 %. Tabellen over viser utviklingen av dette forholdet. Den negative utviklingen det siste året skyldes store låneopptak i 2006 som medføre økte avdrag og renteutgifter. I tillegg har rentesatsene økt betydelig. Fondsutvikling (bundne og ubundne fond) Fond pr Bruk av fond Fondsavsetning Fond pr Alle tall i 1000 kr. Fondsutviklingen er positiv. LIKVIDITET En viss del av kommunens omløpsmidler inneholder leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld. Omløpsmidler korrigert for disse tallene gir oss arbeidskapitalen. Kommunen må ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Arbeidskapital Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld = Arbeidskapital Endring av arbeidskapital Alle tall i 1000 kr. Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapital Bundne fond Ubrukte lånemidler av eksterne lån Side 5 av 27

6 = Arbeidskapitalens driftsdel Alle tall i 1000 kr. Arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel Driftsinntekter Arbeidskapitalens driftsdel i % 9,4 % 7,6 % 7,4 % 11,5 % Sammenliknet med finnmarkskommunene i gjennomsnitt, samt for landet totalt, vurderes Måsøy kommune å ha en forholdsvis høy likviditetsbeholdning. Etter en negativ utvikling de siste regnskapsårene ser vi nå en kraftig forbedring. Måsøy kommune, Gjermund Mathisen økonomisjef Side 6 av 27

7 DEL 2: NOTEOPPLYSNINGER NOTE nr. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGN.REGNSKAPET Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnsk. år Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstrans Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel , Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstran Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital NOTE nr. 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL - BALANSEN Tekst Regnskapsåret Forrige regnsk. år Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater 0 0 Endring obligasjoner 0 0 Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån 0 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik 0 0 Endring arbeidskapital Side 7 av 27

8 NOTE nr. 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR Måsøy kommune har ingen garantiansvar. NOTE nr. 4 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Per Per forrige Tekst regnskapsåret regnskapsår Kommunens samlede fordringer , ,00 Herav fordring på: Måsøy industrieiendom KF ,00 0 Måsøy Fellesråd ,00 NOTE nr. 5 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond Regnskaps-året Forrige år Avsetninger til fond , Bruk av avsetninger , Til avsetning senere år 0 0 Netto avsetninger Side 8 av 27

9 NOTE nr. 6 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Regnskaps-året Disposisjonsfond Forrige år IB Avsetninger driftsregnskapet , Bruk av avsetn. driftsregnskapet Bruk av avsetn. Invest. regnskapet UB , UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av kr ,-. For den resterende del fondets midler ved inngangen av året, kr ,- er det ikke gjort vedtak om disponering til konkrete formål Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet Formål Beløp Vedtak sak/dato Premieavvik pensjon / Klienttiltak / Disposisjonsfond / Disponering til andre formål krever nytt vedtak av kommunestyret. Av vedtak på avsetning til disp.fond på kr er det kun mulig å avsette kr ,-. NOTE nr. 7 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Regnskaps-året Forrige år IB Avsetninger Bruk av avsetninger , UB , UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond Formål Beløp Vedtak sak/dato Den kulturelle skolesekken Næringsfond Startlån Kommunale veier - Gavelen / Ekstra ord innbet. Startlån * *Ekstraordinære innbetalinger på startlån skal gå til nedbetaling på innlån (lovbestemt). Side 9 av 27

10 NOTE nr. 8 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Regnskaps-året Forrige år IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. For den resterende del av fondets midler er det ikke gjort vedtak om disponering til konkrete investeringsformål Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond Formål Beløp Vedtak sak/dato Næringsformål / Havøysund skole forsikringsoppg. skolekj NOTE nr. 9 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Regnskaps-året Forrige år IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Side 10 av 27

11 NOTE nr 10 TRANSAKSJONER FØRT MOT KAPITALKONTO IB ,88 avdrag utlån , ,00 utlån nye utlån , ,00 avdrag eksisterende lån avskrivinger , ,00 aktiveringer salg aksjer , ,00 endring pensjonsmidler Bruk av lånemidler , ,00 kjøp aksjer Endrings pensjonsforpliktelse ,00 3,53 Korr. av feil tidl. år Korrigering tilskuddslån ,00 sum transaksjoner debet , ,53 sum transaksjoner kredit UB ,46 NOTE nr. 11 ANLEGGSMIDLER Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akk. Avskr.r Tilg. regnsk. året Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Gruppe 1: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Avskrives over 5 år Gruppe 2: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Avskrives over 10 år Gruppe 3: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Avskrives over 20 år. Gruppe 4: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Avskrives over 40 år. Gruppe 5: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Avskrives over 50 år. Side 11 av 27

12 NOTE nr. 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 1 Tekst Budsjett Regnskap Avvik Investeringer i nybygg og nyanlegg Finansiert ved Lån Statstilskudd Andre tilskudd Egenkapital overført fra driftsregnskapet Egenkapital fond EK årets salgsinnt. AM Avvik investering / finansiering NOTE nr 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.1 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Fyllingsområdet Tidligere investert/finans iert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån 0 Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet. Side 12 av 27

13 NOTE nr 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.2 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Tidligere Prosjekt: Maskindrift investert/finansi ert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån 0 Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 NOTE nr 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.3 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Tidligere investert/finan Prosjekt: Havøysund skole siert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet (trinn 1) er avsluttet. Side 13 av 27

14 NOTE nr 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.4 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Boliger Tidligere Vannkumdalen investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån 0 Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 Behov for beslutning: Investeringene består av kjøp av borettslagsleiligheter, samt grunnlagsinvesteringer strøm. NOTE nr 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.5 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Vannverk Ingøy Tidligere investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond 0 EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet er avsluttet. Side 14 av 27

15 NOTE nr 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.6 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Vannverk Tufjord Tidligere investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd 0 Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond 0 EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert 0 Behov for beslutning: Prosjektet pågår og vil bli avsluttet i 2008 NOTE nr 12 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 2.7 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Psykiatriboliger Tidligere investert/finansiert Regnskap Budsjett Avvik Investeringsutgifter Finansiert ved Lån Statstilskudd Andre tilskudd 0 EK overført fra driftsregnsk Egenkapital fond EK årets salgsinntekter AM 0 Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert Behov for beslutning: Prosjektet gjelder uteområdet og vil bli avsluttet i Kun mindre arbeider gjenstår. Side 15 av 27

16 NOTE nr. 13 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi Per Årets resultatførte verdiendring Anskaffelseskost Renter Aksjer Sertifikater Obligasjonsfond , , , ,00 Sum , , , ,00 NOTE nr. 14 AVDRAG PÅ GJELD Avdrag Budsjett 2007 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Måsøy kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. Side 16 av 27

17 NOTE nr OVERSIKT OVER INNLÅN LÅN OPPTATT HOS DEN NORSKE STATS HUSBANK Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr.størrelse Rest pr Låneform Kontonr Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån Startlån , ,00 Pantelån Totalt pr. lånegiver , ,00 LÅN OPPTATT HOS KOMMUNEKREDITT Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr.størrelse Rest pr Låneform Kontonr Refin. eldre lån , ,00 Gjeldsbrev Refin. eldre lån , ,00 Gjeldsbrev Utbedr. Ingøy skole , ,00 Gjeldsbrev Torget/Helsesenteret , ,00 Gjeldsbrev HFI bygget , ,00 Gjeldsbrev Refin. eldre lån , ,00 Gjeldsbrev Refin. eldre lån , ,00 Gjeldsbrev Totalt pr. lånegiver , ,00 LÅN OPPTATT HOS NORGES KOMMUNALBANK Lånenr. Låneformål Opptatt Oppr.størrelse Rest pr Låneform Kontonr Brannstasjon , ,00 Pantelån Torg,Helse,skole, vannk , ,00 Pantelån Industriområder , ,00 Pantelån Helsesenteret , ,00 Pantelån , ,00 Pantelån Totalt pr. lånegiver , ,00 Lånegjeld totalt ,00 Havøysund Havnevesen Måsøy KF 8168 Kommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk Kommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk. Lånegjeld totalt ,00 Måsøy Industrieiendom KF Kommunekredit ,00 Gjeldsbrev Eget regnsk. Lånegjeld totalt ,00 Tot. Lånegjeld kommunen inkl. kommunale foretak, eks pensjon ,00 BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER PENSJONSKASSER Brutto pensjonsforpliktelse KLP , Brutto pensjonsforpliktelse SPK , Sum ,00 Side 17 av 27

18 NOTE nr. 15 LIKVIDITETSRESERVE AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Likviditetsreserve Regnskapsåret Forrige år IB , ,71 Avsetninger likviditetsreserve drift ,78 Avsetninger likviditetsreserve investering 0 0,00 Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift 0 0,00 Bruk av avsetninger likviditetsres. investering ,21 UB , ,28 NOTE nr. 16 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk , , ,78 Årets disponering av mindreforbruk , , ,78 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret ,85 Totalt mindreforbruk til disponering 0 NOTE nr. 17 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDISPONERT (OVERSKUDD) INV. Regnskapsmessig udisponert Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udisponert ,21 Årets disponering ,21 Nytt udisponert i regnskapsåret 0 0 Totalt udisponert til disponering 0 Side 18 av 27

19 NOTE nr. 18 SELVKOSTTJENESTER Selvkostområde VANN Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader , Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader , , Overskudd/underskudd , , ,10 Selvkostandel 98 % 83 % 96 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 112 % 94 % 103 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde RENOVASJON Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt ,39 Direkte kostnader ,37 Indirekte kostnader ,30 Netto kapitalkostnader , , ,00 Overskudd/underskudd -200, , ,28 Selvkostandel 100 % 92 % 78 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Avvikling av fritidsrenovasjon etter 2. term utgjør kr ,- Side 19 av 27

20 Selvkostområde KART/DELINGSFORR. Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt ,48 Direkte kostnader ,64 Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd , , ,16 Selvkostandel 16 % 6 % 34 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt ,73 Direkte kostnader ,93 Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd , , ,20 Selvkostandel 16 % 19 % 50 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Selvkostområde FEIING Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt ,79 Direkte kostnader ,27 Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd , , ,48 Selvkostandel 125 % 97 % 72 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Side 20 av 27

21 NOTE nr. 19 PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkum. premieavvik (jf. 13-1, nr. E) KLP SPK SUM Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c KLP SPK SUM Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert påløpt forpliktelse Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d KLP SPK SUM Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Beregningsforutsetninger (jf nr. D, jf. også 13-5 nr. B-F) KLP Avkastning på pensjonsmidler 6,00 % 5,35 % Diskonteringsrente 5,00 % 5,00 % Årlig lønnsvekst 3,19 % 3,19 % Årlig G-regulering 3,19 % 3,19 % Generelt om pensjonsordningene: Måsøy kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. SPK Side 21 av 27

22 NOTE nr 20 FORDRINGER OG GJELD OVENFOR ANDRE KOMMUNER Fordringer Staten Saldo 476,63 Nav drift ,37 Ref. fysioterap , inntektsutjevning 6. termin 229,00 vegvesenet, ingøy vei ,00 vegvesenet, torget ,00 husbanken ,00 Turnusleger høst ,00 sum , Fordringer fylkeskommuner Saldo ,66 V.g.s. LOSA ,50 V.g.s. LOSA ,16 Ref. reiseregn helse 1 593,00 H-våg fiskarfagskole ,00 sum , Fordringer kommuner Saldo ,00 Ref. regionrådet ,00 Alta kom. Komp.forum ,00 H-fest kom. Krisesent ,00 H-fest kom. 110 sentr ,00 sum ,00 Side 22 av 27

23 NOTE nr. 21 AKSJER OG ANDELER Aksje, andel Balanseført verdi Andel KLP brutto pensjonsmidler SPK brutto pensjonsmidler T O T A L T Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd VEFIK IKS Egenkapitalinnskudd KUSEK IKS Finnmark Miljøtjeneste AS Måsøy Super BA Måsøy Næringsutvikling Havøysund Hotell AS Måsøy Reiseliv As Repvåg Kraftlag AL AL Biblioteksentralen Det norske student og elevheim Måsøy Vannverk AL Havøysund Samdriftskontor AS Sagat UNI Storebrand AS T O T A L T NOTE nr. 22 ÅRSVERK Tekst Regnskaps-året Antall årsverk 141,7 Antall ansatte 172 Antall kvinner 127 % andel kvinner 73,8 % Antall menn 45 % andel menn 26,2 % Antall kvinner ledende stillinger 12 % andel kvinner i ledende stillinger 7,0 % Antall menn i ledende stillinger 11 % andel menn i ledende stillinger 6,4 % Side 23 av 27

24 DEL 3: VEDLEGG/HOVEDOVERSIKTER VEDLEGG 1: REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,76 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,76 Renteinntekter og utbytte , , , ,30 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,10 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,80 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,78 Til bundne avsetninger ,00 0,00 0, ,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,85 0,00 0, ,78 Bruk av ubundne avsetninger ,00 0, , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,00 Netto avsetninger , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,96 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,11 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,85 VEDLEGG 2: REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,69 Utlån og forskutteringer , ,00 0, ,00 Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger , ,00 0, ,21 Årets finansieringsbehov , , , ,90 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,00 0, ,81 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,00 0, ,59 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , ,00 0, ,40 Overført fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av avsetninger , , , ,50 Sum finansiering , , , ,90 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 24 av 27

25 VEDLEGG 3: BALANSEREGNSKAPET Regnskap 2007 Regnskap 2006 EIENDELER Anleggsmidler , ,78 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,25 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,12 Utlån , ,41 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,94 Herav: Kortsiktige fordringer , ,22 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler ,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,72 SUM EIENDELER , ,72 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,41 Herav: Disposisjonsfond , ,21 Bundne driftsfond , ,19 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond ,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0, ,85 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve , ,28 Kapitalkonto , ,88 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,31 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,31 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,72 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,10 Herav: Ubrukte lånemidler , ,10 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , ,10 Side 25 av 27

26 VEDLEGG 4: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,89 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,28 Overføringer med krav til motytelse , , , ,73 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,76 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,66 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,67 Sosiale utgifter , , , ,78 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,20 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,94 Overføringer , , , ,42 Avskrivninger , , , ,06 Fordelte utgifter 0, , ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,07 Brutto driftsresultat , , , ,59 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,30 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,30 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,10 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,10 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,80 Motpost avskrivninger , , , ,06 Netto driftsresultat , , , ,85 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,85 0,00 0, ,78 Bruk av disposisjonsfond ,00 0, , ,00 Bruk av bundne fond , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,78 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , ,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0, ,78 Sum avsetninger , , , ,78 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,85 Side 26 av 27

27 VEDLEGG 5: ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , ,00 0, ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0, ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,94 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 539,20 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,75 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,69 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Utlån ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0, ,21 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond , ,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,21 Finansieringsbehov , , , ,90 Dekket slik: Bruk av lån , ,00 0, ,81 Mottatte avdrag på utlån ,03 0,00 0, ,59 Salg av aksjer og andeler , ,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,29 Bruk av ubundne investeringsfond , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,21 Sum finansiering , , , ,90 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 27 av 27

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2006

Måsøy kommune. Årsregnskap 2006 Måsøy kommune Årsregnskap 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE...3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET...3 Netto driftsresultat...3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...3 LÅNEGJELD OG FOND...3

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2011

Måsøy kommune Årsregnskap 2011 Måsøy kommune Årsregnskap 2011 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014, Sak 27/14 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer