Hovudoversikt investeringsrekneskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovudoversikt investeringsrekneskap"

Transkript

1 Rekneskap 2015

2 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen...8 Rekneskapsskjema 2B Investeringsrekneskapen...8 Kapitalkonto...9 Investeringsrekneskapen...11 Driftsrekneskapen...17 Balanse...61 Noter og revisjon...69 Note 1 Endring i arbeidskapital...70 Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor...71 Note 3 Pensjoner - SPK...72 Note 4 Pensjoner - KLP...73 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie...74 Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler...74 Note 7 Sjølvkost...75 Note 8 Avdrag på lån...75 Note 9 Kommunens garantiansvar...76 Note 10 Avsetning og bruk av fond...77 Note 11 Avsetning og bruk av fond...78 Note 12 Strykninger...80 Note 13 Kapitalkonto...81 Note 14 Premieavvik si påvirkning på drift

3 Hovudoversikt investeringsrekneskap Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom Andre salsinntekter Overføring med krav om motyting Kompensasjon for meirverdiavgift Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte, eieruttak 0 SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andelar Dekking av tidlegare års underskot Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond SUM FINANSTRANSAKSJONAR FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Bruk av lån Sal av aksjer og andelar Mottatte avdrag på utlån Overført frå driftsrekneskapet Bruk av tidlegare års overskot Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av ubundne investeringsfond SUM FINANSIERING Udekka /udisponert

4 Hovudoversikt driftsrekneskap Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formueskatt Eigendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Avskrivningar Fordela utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån SUM EKSTRENE FINANSUTG RES EKS FINANSTRANS Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSTRANS Bruk av udisponera frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGAR

5 Opprinneleg Tekst Rekneskap Justert budsjett budsjett Rekneskap Overføring til investeringsrekneskapet Avsatt til dekning frå tidlegare år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven SUM AVSETNINGAR Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk

6 Balanseoversikt Anleggsmidlar Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidlar Utlån Aksjer og eigendelar Pensjonsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjer og andelar Sertifikater Obligasjoner Kasse, post og bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Prinsippendringar Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) Regnskapsmessig meirforbruk (drift) Udisponert investeringsregneskapet 0 0 Udekka investeringsregneskapet Kapitalkonto Sum eigenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelsar Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Premieavvik Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annan kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Memoriakonti Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakonti Ketil O. Kiland Rådmann Fyresdal Kjersti Bergland Økonomisjef 6

7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Tekst Rekneskap 2015 Justera budsjett 2015 Opprinneleg budsjett 2015 Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinære rammetilskot Skatt på eigedom Andre skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Avdrag på utlån Renteutgifter, provisjon o.a Nye utlån Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidlegare års meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års mindre forbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Ansvar Opprinneleg budsjett Justera budsjett Regnskap Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Til fordeling drift: Fellestenester Helse og omsorg Kultur og oppvekst Næring og kommunaltek Felles

8 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen Tekst Rekneskap 2015 Justera budsjett 2015 Opprinneleg budsjett 2015 Rekneskap 2014 Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetningar Sum finansieringsbehov Finansierast slik: Bruk av lånemidlar Salsinntekter Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring frå drift Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert Rekneskapsskjema 2B Investeringsrekneskapen Investeringar 2015 Prosjekt Opprinnleg Justera Reknskap Bryggepark Hamaren Aktivitetspark Gimle skule Industriområde Molandsmoen Ventilasjon Helse Pleie og omsorg Barnehagen Toalettvogn Kynjushamaren Røyrledning Kloakkanlegg Hauggrend Fyresdal renseanlegg Kloakkanlegg Sørbygda SUM

9 Kapitalkonto DEBET KREDIT Debetposter i året: Kreditposter i året: 1.1 Saldo (kapital) ,91 Salg av fast eiendom, anlegg, Aktivering fast eiendom, utstyr, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 maskiner og transportmidler ,00 Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0,00 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Salg aksjer/andeler 0,00 Kjøp av aksjer/andeler ,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,00 Utlån - andre utlån ,50 Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Avskrivning på utlån - andre utlån 0,00 Bruk av lånemidler ,00 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK ,00 Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP ,00 Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Balanse (kapital) , , ,41 9

10 10

11 Investeringsrekneskapen 11

12 0123 UTSTYR SENTRALBORD 0200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,75 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, ,75 Inntekter 0,00 0,00 0, , NÆRMILJØTILTAK 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,77 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, ,77 Inntekter 0,00 0,00 0, , TRENINGSPLASS UTE 0200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,25 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, ,25 Inntekter 0,00 0,00 0, , TOMTESAL 0670 Sal av fast eigedom ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, GIMLE SKULE 0010 Fast løn ,64 0,00 0, , Anna løn og trekkpl. ytingar 0,00 0,00 0,00 744, Premie til KLP ,40 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 266,40 0,00 0,00 221, Arbeidsgjevaravgift ,56 0,00 0, ,94 Lønsutgifter ,00 0,00 0, , Matvarer 336,00 0,00 0,00 0, Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester 8 800,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,40 0,00 0, ,05 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift ,40 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,40 0,00 0, ,05 12

13 0317 SAL/KJØP AV BYGG 0196 Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0,00 967, Kaup av bygg 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Sal av fast eigedom ,00 0,00 0,00 0, Ref frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, PARKAR OG FRILUFTSOMRÅDE 0195 Kommunale avgifter 8 732,00 0,00 0,00 0, Gebyr, avgifter ol ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester , ,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private ,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, RØYRLEDNING 0230 Byggetenester 1 380,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Bruk av lån , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, INDUSTRIOMRÅDE MOLANDSMOEN 0230 Byggetenester , ,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,20 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Sal av varer m/mva 0,00 0,00 0, , Sal av fast eigedom 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Bruk av ub. invest. fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , HELSEHUSET 0230 Byggetenester 0, , ,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 13

14 0334 PLEIE OG OMSORGSSENTERET 0010 Fast løn ,81 0,00 0, , Anna løn og trekkpl. ytingar 0,00 0,00 0,00 744, Premie til KLP 6 232,30 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 133,20 0,00 0,00 221, Arbeidsgjevaravgift 6 396,17 0,00 0, ,94 Lønsutgifter ,48 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,82 0,00 0, ,52 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift ,82 0,00 0, ,52 Inntekter ,82 0,00 0, , BARNEHAGEN 0010 Fast løn ,73 0,00 0, , Anna løn og trekkpl. ytingar 0,00 0,00 0, , Premie til KLP ,40 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 932,40 0,00 0,00 554, Arbeidsgjevaravgift ,95 0,00 0, ,86 Lønsutgifter ,48 0,00 0, , Kommunale avgifter 0,00 0,00 0, , Byggetenester , , , , Konsulenttenester ,40 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,75 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer m/mva ,00 0,00 0,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift , , , , Bruk av lån , ,00 0, ,00 Inntekter , , , , LAGER - SENTRUMSBYGG 0195 Kommunale avgifter 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,08 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, ,08 14

15 0362 KYNJUSHAMAREN BOLIGOMRÅDE 0270 Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Kaup av tomt ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,80 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, ,80 Inntekter 0,00 0,00 0, , TOALETTVOGN 0200 Kontorutstyr , , ,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, G/S- VEG 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , KLOAKK HAUGGREND 0230 Byggetenester 9 480, , ,00 0, Konsulenttenester ,40 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, FYRESDAL RENSEANLEGG 0230 Byggetenester ,40 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,40 0,00 0,00 0, Andre statlege overføringar ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, KLOAKKANLEGG SØRBYGDA 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl. ytingar 0,00 0,00 0,00 372, Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 110, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,97 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Bruk av lån 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, ,00 15

16 0411 AKSJER 0529 Kjøp av aksjer og andelar , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå private , ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , UTLÅN 0511 Avdrag lån til utlån , , , , Utlån , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av lån , ,00 0, , Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Inntekter , , , , UBUNDNE FOND 0940 Bruk av disp.fond , , ,00 0, Bruk av bundne fond , , , ,00 Inntekter , , , , FRÅ DRIFT 0530 Dekking underskot investering 0,00 0,00 0, ,03 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, , Overf. frå driftsrekneskapet 0,00 0,00 0, , Udekka i investeringsrekneskapen ,38 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,38 0,00 0, ,30 16

17 Driftsrekneskapen 17

18 1102 PROSJEKT NÆRING 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel. 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,76 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 0,00 0,00 0,00 924, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Til andre private 0,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,57 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Gebyr 0,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0,00-125, Tomteleige 0,00 0,00 0,00-200, Sal etter 11.1(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Ref. frå fylket 0,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , VEST TELEMARK BROSJYRE 1120 Anna forbruksmateriell 3 276,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester 8 397,60 0,00 0, , Driftsavtaler med private ,61 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,05 0,00 0, ,01 Andre driftsutgifter ,26 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,05 0,00 0, ,01 Inntekter ,05 0,00 0, ,01 18

19 VILTFOND 1010 Fast løn 3 160,50 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 2 974,42 0,00 0, ,49 Lønsutgifter ,92 0,00 0, , Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 804, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 112,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 840,33 0,00 0,00 0, Anna utstyr 2 157,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private 9 570,40 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,85 0,00 0, , Til andre private 2 500,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,81 Andre driftsutgifter ,58 0,00 0, , Sal etter 11.1(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,85 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond ,65 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,50 0,00 0, , REVISJONEN 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , NÆRINGSARBEID (ADM) 1010 Fast løn , , ,00 0, Premie til KLP , , ,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift , , ,00 0,00 Lønsutgifter , , ,00 0, Kontormatriell 0, , ,00 0, Matvarer 2 785,77 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 825, , ,00 200, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 2 818, , , , Reise og diettgodtgjersle , , ,00 0, Transport 1 290,00 0,00 0,00 0, Kommunale avg ,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 2 540,00 0,00 0,00 0, Kjøp av maskiner 6 445,49 0,00 0,00 0, Byggetenester , , , ,20 19

20 1270 Konsulenttenester , , , , Driftsavtaler med private , , ,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) , , ,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå kommunar 0, , ,00 0, Overf. frå private ,21 0,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , SYSSELSETTING 1010 Fast løn ,82 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till ,73 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl. 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Lærlingar , , , , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Premie til STP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel. 136,00 0,00 0,00 828, Arbeidsgjevaravgift , , , ,06 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 790,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Ref. frå fylket , , , , Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , REKRUTERING 1115 Matvarer 6 495,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 24,00 0,00 0,00 106, Annonser, gåver og info , , , , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0,00 409, Husleige 1 500,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,57 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , ,57 Inntekter , , , ,57 20

21 1108 HEIM = FYRESDAL 1100 Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 32, Matvarer 3 456,80 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 770,40 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info ,06 0,00 0,00 0, Kursutgifter 0,00 0,00 0,00 873, Reise og diettgodtgjersle 852,00 0,00 0,00 0, Transport 1 100,00 0,00 0,00 0, Husleige 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,39 0,00 0, ,19 Andre driftsutgifter ,65 0,00 0, , Ref frå staten ,36 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,39 0,00 0, , Ref. frå fylket ,31 0,00 0,00 0, Ref. frå private ,60 0,00 0,00 0, Overf. frå staten 0,00 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, ,14 Inntekter ,66 0,00 0, , ATTRAKTIVE BUMILJØ 1115 Matvarer 1 659,15 0,00 0,00 0, Kommunale avg ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,16 0,00 0, ,75 Andre driftsutgifter ,31 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,16 0,00 0, ,75 Inntekter ,16 0,00 0, , HAMAREN AKTIVITETSPARK 1115 Matvarer 1 747,20 0,00 0,00 402, Annonser, gåver og info. 405,60 0,00 0,00 0, Kursutgifter 2 600,00 0,00 0,00 0, Byggetenester ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,20 0,00 0, , Til andre private 1 800,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,20 0,00 0, , Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,20 0,00 0, ,00 21

22 FOLKESTADBYEN 1010 Fast løn 270,00 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 2 250,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 267,12 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 2 787,12 0,00 0,00 0, Matvarer 782,61 0,00 0, , Anna forbruksmateriell ,21 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info ,84 0,00 0,00 0, Husleige 1 000,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 5 452,00 0,00 0,00 0, Anna utstyr 1 290,48 0,00 0,00 0, Byggetenester ,60 0,00 0, , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,41 0,00 0, ,63 Andre driftsutgifter ,15 0,00 0, , Billettinntekter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,41 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,41 0,00 0, , AKTIV I FYRESDAL 1230 Byggetenester 1 226,00 0,00 0,00 0, Til andre private ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , UNGDOM I FØRARSETET 1115 Matvarer 723,20 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester 5 146,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 2 467,30 0,00 0, ,72 Andre driftsutgifter ,50 0,00 0, , Billettinntekter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,30 0,00 0, ,72 Inntekter ,30 0,00 0, ,72 22

23 1111 KOMMUNESTYRE 1010 Fast løn -83,74 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till. 0,01 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,00 0,00 0, , Godtgjersle ordførar , , , , Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval , ,00 0, , Tapt arbeidsforteneste , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 204,00 0,00 0,00 349, Arbeidsgjevaravgift , , , ,49 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 307, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 126,29 0,00 0, , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 3 867,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Datautstyr ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,90 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 1 000, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn -833, ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , FORMANNSKAP 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 1 200,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste 6 600, , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,62 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 9 975,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 8 190, , , , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 6 084,40 0,00 0, , Transport 44,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private ,70 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 1 296,30 0,00 0, , Til andre private ,00 0,00 0, , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , ,22 23

24 1710 Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0,00-40, Kompensert mva-drift ,30 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,30 0,00 0, , KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG 1081 Godtgjersle utvalsmeld ,50 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste 1 200,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 776,72 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 8 104,22 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 1 785,95 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 1 785,95 0,00 0,00 0, LANDBRUK OG TEKNIKK 1081 Godtgjersle utvalsmeld ,50 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste 600,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 713,12 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 7 440,62 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 969,24 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 969,24 0,00 0,00 0, KONTROLLUTVAL 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift 5 919, , , ,19 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 400,00 0,00 0,00 400, Matvarer 3 868,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 97,00 0,00 0,00 0, Husleige 944,44 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 1 300, , , , Konsulenttenester 0, , ,00 0, Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon 1 042,56 0,00 0,00 300,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,56 0,00 0,00-300,00 Inntekter ,56 0,00 0,00-300,00 24

25 1118 ANDRE UTVAL OG NEMNDER 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval , , , , Tapt arbeidsforteneste , , , , Premie til KLP 0,00 0,00 0,00 586, Arbeidsgjevaravgift , , , ,07 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , ,00 0, Matvarer 1 054,35 0,00 0,00 229, Anna forbruksmateriell ,58 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 30, Annonser, gåver og info. 60,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 2 056, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre avg. og lisenser 2 100,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 794, , ,00 116, Til andre private , , , , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift -794,52 0,00 0,00-116,48 Inntekter -794,52 0,00 0,00-116, VAL 1081 Godtgjersle utvalsmeld ,00 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste 5 400,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 1 462,80 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,80 0,00 0,00 0, Kontormatriell 306,00 0,00 0,00 0, Matvarer 2 208, , ,00 0, Anna forbruksmateriell 7 946,30 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 1 149,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info , , ,00 0, Kursutgifter ,23 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 4 892,60 0,00 0,00 0, Transport 2 298,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Anna utstyr 1 750,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 8 514,92 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensert mva-drift ,92 0,00 0,00 0, Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,92 0,00 0,00 0,00 25

26 1121 AVD. FOR FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Omsorgsløn/støttekontakt 1 339,50 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,14 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell , , , , Medikamenter 839,70 0,00 0,00 0, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon , , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport ,50 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , , , Datautstyr 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester , , , , Staten 9 007,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 8 500, , , , Kaup frå IKS-selskap 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 5 967,11 0,00 0, , Renter egne lån 4 553,00 0,00 0,00 90,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Purregebyr fakturering , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar ,00 0,00 0,00 0, Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Renteinntekter ,37 0,00 0, ,72 26

27 1950 Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , EDB-ANLEGG 1100 Kontormatriell 149,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 690, Frankering og gebyr 442,00 0,00 0,00 879, Telefon , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 4 000, ,00 0,00 0, Datautstyr , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Andre kommunar ,90 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,67 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , ANDRE FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 2 465,54 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,00 0,00 0, , Premie til STP 491,18 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 9 630, , , ,04 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 1 084,26 0,00 0,00 0, Matvarer , , ,00 0, Anna forbruksmateriell ,70 0,00 0, , Frankering og gebyr 90,00 0,00 0,00 30, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0,00 698, Forsikringar , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , , , Serviceavtaler og rep ,80 0,00 0,00 800, Konsulenttenester , , , , Fylkeskommunen 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private ,50 0,00 0, , Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , , Renter egne lån 2 500,00 0,00 0,00 0,00 27

28 Andre driftsutgifter , , , , Ref. fra trygdekontor , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private , , , ,00 Inntekter , , , , DISP.POSTAR 1010 Fast løn 0,00 0, ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0,00 134, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0,00 14,25 Lønsutgifter 0,00 0, ,00 148, Kontormatriell 2 233,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 119,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 70,80 0,00 0,00 300, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle ,30 0,00 0, , Transport 7 693,00 0,00 0, , Konsulenttenester ,40 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,11 0,00 0, ,63 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,11 0,00 0, ,63 Inntekter ,11 0,00 0, , PENSJONSKOSTNADER 1090 Premie til KLP ,00 0,00 0, , Premie til STP ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift ,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter ,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, ,00 28

29 1210 ADM. SOSIALE TENESTER 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,86 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 747,50 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 112, Kursutgifter 400, , ,00 400, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Anna utstyr 2 808,80 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Staten ,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0, , , , Mva-kompensasjon 3 165, , ,00 248, Til andre private 9 750, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten 0, , ,00 0, Ref. sjukeløn -209,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , ,00-248, Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Overf. frå staten ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , SOSIALTENESTER 1089 Trekkpliktig/oppgåvepliktig, ikkje arb.gj.avg.plik , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 0,00 0,00 0,00 16, Arbeidsgjevaravgift 0, , ,00 1,74 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 377,00 0,00 0,00 558, Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Andre oppgåvepl. godtgj. 980,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 810,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar ,90 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 1 840,00 0,00 0, , Til andre private , , , , Utlån ,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , ,25 29

30 1700 Ref frå staten ,00 0,00 0, , Ref. fra trygdekontor ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Overf. frå staten ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private ,52 0,00 0,00 0, Mottatte avdrag ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0, ,07 Inntekter ,52 0,00 0, , EDRUSKAPSVERN 1130 Frankering og gebyr 330,00 0,00 0,00 329, Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0,00 232, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon 7 093, , , ,60 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,60 Inntekter , , , , BARNEVERN 1051 Omsorgsløn/støttekontakt 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,52 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 241, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 282, Andre oppgåvepl. godtgj. 0, , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0, , ,00 0, Renter egne lån 0,00 0,00 0,00 138,00 Andre driftsutgifter , , , , INTEGRERING 1370 Driftsavtaler med private , , , ,44 Andre driftsutgifter , , , , Overf. frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , FOLKEHELSEPROSJEKT 1010 Fast løn , ,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 281,35 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp 892, ,00 0, , Premie til KLP , ,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , ,00 0, ,18 Lønsutgifter , ,00 0, ,65 30

31 1100 Kontormatriell 1 393, ,00 0, , Matvarer , ,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 127, , , , Frankering og gebyr 393, ,00 0,00 0, Annonser, gåver og info , ,00 0,00 0, Kursutgifter , ,00 0,00 100, Reise og diettgodtgjersle 1 041, ,00 0, , Anna utstyr , ,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,54 0,00 0, , Til andre private , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , ,00 0,00 0, Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,54 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , ADM. HELSETENESTER 1100 Kontormatriell , , , , Matvarer 6 074, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 3 691, , , , Telefon 5 388, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 1 100, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 490,50 0,00 0,00 216, Forsikringar , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , ,00 0, Anna utstyr 1 599, , , , Medisinsk utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,50 0,00 0, , Staten ,00 0,00 0, , Andre kommunar , , , , Overf. til staten , , , , Mva-kompensasjon , , , ,44 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , , , ,44 31

32 FENGSELSHELSETENESTE 1114 Medikamenter ,97 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 171, Anna forbruksmateriell 395,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 7 680,03 0,00 0, ,81 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Ref frå staten , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,03 0,00 0, , Overf. frå staten 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , LEGETENESTER 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 117, Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl , ,00 0, , Vikarløn ved ferie , , , , Vikarløn ved avspassering 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp , ,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 1 500,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,24 Lønsutgifter , , , , Medisinsk forbruksmat , , , , Medikamenter , , , , Anna forbruksmateriell 3 790,00 0,00 0,00 110, Frankering og gebyr 0, , ,00 447, Reise og diettgodtgjersle ,40 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Medisinsk utstyr 1 656,58 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 0,00 0,00 0,00 286,00 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Gebyr -117,00 0,00 0,00-250, Sal av varer/tenester , , , , Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor , , , , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,79 Inntekter , , , ,59 32

33 1222 HELSESYSTER 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,40 0,00 0,00 246, Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,07 Lønsutgifter , , , , Kursutgifter 45,00 0,00 0,00 80, Reise og diettgodtgjersle 8 002,80 0,00 0, , Anna utstyr 2 160,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 540,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,80 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -540,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, JORDMOR 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0,00 423, Vikarløn ved sjukdom 535,38 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 1 845,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 777,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,81 Lønsutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 1 722, , , ,71 Andre driftsutgifter 1 722, , , , Ref frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , FYSIOTERAPAUT 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved svangerskap , ,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,14 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 154,00 0,00 0,00 350, Medisinsk forbruksmat. 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 1 313,40 0,00 0,00 220, Kursutgifter 2 940, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 2 838,00 0,00 0,00 0,00 33

34 1202 Anna utstyr 995,00 0,00 0,00 0, Medisinsk utstyr 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 571,85 0,00 0, ,51 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Ref frå staten , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0,00 0, Ref. fødselspengar , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -571,85 0,00 0, ,51 Inntekter , , , , PSYKIATRI 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 1 200,00 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 211, Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 7 216, ,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting , ,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP 0,00 0,00 0,00 251, Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,46 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 79,90 0,00 0,00 75, Matvarer 4 752, , , , Anna forbruksmateriell 1 033, , ,00 869, Frankering og gebyr 0, , ,00 82, Telefon 1 108,80 0,00 0, , Kursutgifter 3 417,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 936,74 0,00 0, ,58 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift -936,74 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,54 0,00 0, , Helligdagstillegg , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap , ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0, , , ,19 34

35 1023 Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Vikarløn ved avspassering 0, , ,00 0, Tillegg vikarløn , , , , Vikarløn dekt av opplæringsmidlar 3 275,87 0,00 0, , Vikarløn kompetanseløftet 3 377,92 0,00 0, , Ekstrahjelp , , , , Overtid , , , , Omsorgsløn/støttekontakt , , , , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Premie til STP 1 191,05 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,03 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Medisinsk forbruksmat , , , , Medikamenter , , , , Matvarer 1 662, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepl. godtgj , , , , Transport 5 209,01 0,00 0, , Fyringsolje og fyringsparafin 0,00 0,00 0, , Forsikringar , , , , Kommunale avg ,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 4 966, , , , Datautstyr 0,00 0,00 0,00 633, Anna utstyr , , , , Medisinsk utstyr 4 351, ,00 0, , Kjøp av bilar ol ,58 0,00 0,00 0, Kjøp av maskiner , , , , Byggetenester , ,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Materiell til vedl/nybygg 4 067,60 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , ,00 0, , Staten ,00 0,00 0, , Andre kommunar 0, , ,00 0, Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Overf. til staten 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , ,23 35

36 1600 Opphaldsbetaling , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester , , , , Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor , ,00 0, , Ref. sjukeløn , , , , Ref. fødselspengar , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar , ,00 0, , Ref. frå private , ,00 0, , Overf. frå staten , , , , Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , KJØKKEN/VASKERI 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,30 0,00 0, , Helligdagstillegg , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap , ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0, , , , Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Vikarløn ved avspassering 0, , ,00 0, Tillegg vikarløn , , , , Vikarløn ved toppturfri 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp , , , , Overtid , , , , Anna løn og trekkpl.yting 1 500,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,67 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 60,00 0,00 0,00 0, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 73,00 0,00 0,00 174, Kursutgifter 0, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 1 650,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 708,31 0,00 0, , Kontorutstyr 162, , ,00 0, Anna utstyr , , , ,60 36

37 1240 Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester , ,00 0,00 0, Overf. til staten 0,00 0,00 0,00 666, Mva-kompensasjon , , , ,30 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref. fra trygdekontor , ,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Ref. fødselspengar , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket 0,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Overf. frå private , ,00 0,00-70, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , LEASINGBILAR/EIGNE BILAR 1120 Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 84,00 0,00 0,00 84, Transport , , , , Forsikringar , , , , Andre avg. og lisenser 0, , , , Kjøp av bilar ol , , , , Mva-kompensasjon ,75 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,75 0,00 0, ,50 Inntekter ,75 0,00 0, , GÅVEKONTO 1115 Matvarer 1 335,30 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 8 052,27 0,00 0, , Frankering og gebyr 435,20 0,00 0,00 519, Anna utstyr ,60 0,00 0, , Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 948,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,25 0,00 0, ,13 Andre driftsutgifter ,62 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,25 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,37 0,00 0, ,23 Inntekter ,62 0,00 0, ,36 37

38 1240 ADM. UNDERVISNING 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom ,60 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp 6 905,92 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,38 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Matvarer 1 138, , ,00 0, Anna forbruksmateriell 0, , ,00 196, Frankering og gebyr 52,00 0,00 0,00 105, Annonser, gåver og info. 0, , ,00 592, Kursutgifter 1 600, , , , Reise og diettgodtgjersle 7 770, , , , Transport 599,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Kontorutstyr 774, , ,00 0, Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 3 053, , , ,64 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn 49,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,64 Inntekter , , , , ORDINÆR UNDERVISNING 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 5 518,39 0,00 0, , Helligdagstillegg 7 799,47 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,13 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap , ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm , , , , Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp , , , , Overtid 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,40 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,93 Lønsutgifter , , , ,73 38

39 1100 Kontormatriell , , , , Undervisningsmateriell , , , , Lærebøkar , , , , Formingsmaterell ,22 0,00 0,00 0, Heimkunnskapsmateriell 2 813,64 0,00 0,00 0, Medisinsk forbruksmat. 521,10 0,00 0, , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 2 947, , , , Annonser, gåver og info , , ,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport ,00 0,00 0, , Skuleskyss , , , , Forsikringar 200,00 0,00 0,00 0, Husleige 1 280,00 0,00 0,00 0, Kommunale avg. 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Datautstyr , , , , Anna utstyr 3 630, , , , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester , , , , Fylkeskommunen 2 925, , ,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private , , , , Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon , , , , Overf. til andre kommunar 0,00 0,00 0, , Til andre private ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Billettinntekter 0,00 0,00 0, , Husleiger 0,00 0,00 0, , Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Ref. fødselspengar , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar , ,00 0, , Ref. frå private , , , , Overf. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , ,42 39

40 1242 ANNA UNDERVISNING 1370 Driftsavtaler med private , , , ,50 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , , , , Ref. frå kommunar ,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , SKULEFRITIDSORDNING 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 6 524, ,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till , ,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Vikarløn ved svangerskap 2 109, ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm , ,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl. 528,27 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 5 175, ,00 0,00 0, Ekstrahjelp 4 286, ,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,25 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 175,00 0,00 0,00 165, Undervisningsmateriell 3 741,60 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 394, Anna forbruksmateriell 8 549, , , , Frankering og gebyr 89,40 0,00 0,00 59, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Anna utstyr 138,40 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 3 120, , , ,72 Andre driftsutgifter , , , , Opphaldsbetaling , , , , Betaling av kost , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0,00-198, Ref. fødselspengar , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,72 Inntekter , , , , KANTINEDRIFT 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom 3 803,54 0,00 0,00 351, Vikarløn ved lønna perm ,75 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 3 169,62 0,00 0,00 0, Vikarløn ved avspassering 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , ,65 Lønsutgifter , , , ,41 40

41 1092 Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 1 020,54 0,00 0, , Frankering og gebyr 1 546,27 0,00 0,00 862, Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 4 881,80 0,00 0, , Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,33 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , ADM. BARNEHAGE 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 555,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,49 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 208,00 0,00 0,00 0, Matvarer 1 329,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 30,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0, , , , Husleige 0,00 0,00 0,00 500, Mva-kompensasjon 552,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 4 119, , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift -552,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , BARNEHAGEN 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved lønna perm , , , , Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp ,24 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 1 500,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , ,57 41

42 1091 Premie til STP 1 421,02 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,06 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Undervisningsmateriell 2 193,00 0,00 0, , Formingsmaterell 0,00 0,00 0,00 401, Medisinsk forbruksmat. 391,20 0,00 0,00 0, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 1 117, , , , Telefon 7 560,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 0, , ,00 352, Kursutgifter 9 498, , , , Reise og diettgodtgjersle 4 698, , , , Transport 0,00 0,00 0, , Fyringsolje og fyringsparafin 0, , ,00 560, Bioenergi 660,00 0,00 0,00 0, Husleige 6 000,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 800,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Anna utstyr ,80 0,00 0, , Kjøp av maskiner 3 815,05 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 0,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Opphaldsbetaling , , , , Betaling av kost , , , , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Ref frå staten ,00 0,00 0, , Ref. fra trygdekontor ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,23 Inntekter , , , , STYRKA TILBUD BARNEHAGE 1010 Fast løn , ,00 0,00 0, Ekstrahjelp 9 432, , , , Premie til KLP , , ,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel. 204,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift , , , ,07 Lønsutgifter , , , , Ref. frå kommunar , , , ,44 Inntekter , , , ,44 42

43 1260 KULTURARBEID 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting , ,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,12 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 480, , , , Matvarer 5 153, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 3 750, , , , Reise og diettgodtgjersle 8 738, , , , Transport 0,00 0,00 0,00 421, Andre avg. og lisenser ,14 0,00 0, , Kontorutstyr 0, , ,00 92, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Billettinntekter , ,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0,00-33, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0,00-602, Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Overf. frå fylket ,00 0,00 0, , Overf. frå private , ,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , , , ,00 Inntekter , , , , TILTAK FOR BARN OG UNGE 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Vikarløn ved svangerskap 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 653,33 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl ,20 0,00 0,00 562, Vikarløn ved ferie 3 754, , ,00 0, Vikarløn ved avspassering 1 463,47 0,00 0, , Ekstrahjelp 1 354,77 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , ,76 43

44 1092 Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,27 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 616, Medisinsk forbruksmat. 205,04 0,00 0,00 0, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 745, Telefon 0,00 0,00 0,00 195, Annonser, gåver og info. 0, , , , Kursutgifter 6 031, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport , , , , Andre avg. og lisenser 9 287, , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Datautstyr 0,00 0,00 0, , Anna utstyr , ,00 0, , Driftsavtaler med private , ,00 0, , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , ,00 0,00 0, Reserverte løyvingar 0, , ,00 0, Avsetj. til bundne fond ,07 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0,00-900, Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar , ,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0,00-142, Overf. frå private , ,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , SOMMERAKTIVITET FOR UNGDOM 1010 Fast løn 1 745,97 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved svangerskap 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl. 0,00 0,00 0,00 562, Ekstrahjelp , , , , Premie til KLP 2 100, , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 17,00 0,00 0,00 49, Arbeidsgjevaravgift 1 952, , , ,21 Lønsutgifter , , , ,80 44

45 1115 Matvarer 2 061,60 0,00 0,00 677, Anna forbruksmateriell 0, , ,00 8, Annonser, gåver og info ,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 80,19 0,00 0, , Driftsavtaler med private 1 851,85 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 725,57 0,00 0,00 102,39 Andre driftsutgifter 5 727, , , , Kompensert mva-drift -725,57 0,00 0,00-102,39 Inntekter -725,57 0,00 0,00-102, KULTURMIDLAR 1270 Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private ,00 0,00 0,00 0, Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , KULTURSKULEN 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,67 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom 2 354,77 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp 900,00 0, , , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP ,88 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,36 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , , , Undervisningsmateriell 5 432, , , , Matvarer 8 377, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 540,00 0,00 0,00 322, Kursutgifter 975, , , , Reise og diettgodtgjersle 9 639, , , , Transport 0,00 0,00 0, , Tomteleige 500,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser , , , , Anna utstyr , , , , Kjøp av maskiner 1 290,14 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep ,75 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 7 545, , , ,12 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, ,00 45

46 1710 Ref. sjukeløn , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar ,00 0,00 0,00 0, Ref. frå private ,00 0,00 0, ,60 Inntekter , , , , OLSOKSARRANGEMENT 1019 Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 168, Ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 471, Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP -2,91 0,00 0,00 85, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0,00 254,90 Lønsutgifter -2,91 0,00 0, , Matvarer 8 052,78 0,00 0, , Anna forbruksmateriell ,40 0,00 0,00 552, Annonser, gåver og info ,60 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 8 268,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon ,54 0,00 0, , Til andre private ,40 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Billettinntekter ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,54 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,54 0,00 0, , BIBLIOTEKET 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved ferie 0, , , , Ekstrahjelp 0, , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,54 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Matvarer 3 928, , , , Anna forbruksmateriell 3 526, , , , Frankering og gebyr 1 759, , , , Kursutgifter 1 000, , , , Reise og diettgodtgjersle 6 983, , , , Transport 498,00 0,00 0,00 0, Forsikringar ,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 1 276, , , , Kontorutstyr , , , ,18 46

47 1240 Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon , , , ,55 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr 0, , ,00-950, Sal av varer/tenester 0, , ,00 0, Kompensert mva-drift , , , ,55 Inntekter , , , , FENGSELSBIBLIOTEK 1010 Fast løn , , ,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till. 992,63 0,00 0,00 0, Premie til KLP 9 532, , ,00 0, Arbeidsgjevaravgift 9 768, , ,00 0,00 Lønsutgifter , , ,00 0, Kontormatriell 200,00 0,00 0, , Matvarer 1 106,95 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 745,80 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 1 524,80 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 4 083,60 0,00 0,00 0, Kontorutstyr , , , , Datautstyr 5 423,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,62 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,12 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , , ,00 0, Kompensert mva-drift ,62 0,00 0, , Overf. frå staten 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,46 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , SEKTOR KULTUR OG OPPVEKST 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,34 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 726, , , , Matvarer 1 657,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 444, Frankering og gebyr 257,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 480,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 200, , , , Reise og diettgodtgjersle 1 952, , , , Transport 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser ,00 0,00 0, ,00 47

48 1270 Konsulenttenester , ,00 0,00 0, Andre kommunar 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 3 266,75 0,00 0, ,92 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,75 0,00 0, , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Ref. frå private ,59 0,00 0,00 0, Overf. frå staten ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , VEILEDARKORPSET 1010 Fast løn , ,00 0, , Ekstrahjelp 0,00 0, ,00 0, Premie til KLP 0, , ,00 0, Premie til STP 8 536,93 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 8 727, , , ,54 Lønsutgifter , , , , Undervisningsmateriell 717,60 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 3 746,60 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0,00 464, Kommunale avg. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 179,40 0,00 0, ,60 Andre driftsutgifter 4 643,60 0,00 0, , Ref frå staten ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift -179,40 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,40 0,00 0, , ADM. LANDBRUK OG TEKNIKK 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,35 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 4 483, , , , Matvarer 1 313,91 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0, , , , Frankering og gebyr 2 762,40 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 733, , ,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 941,00 0,00 0,00 849,00 48

49 1195 Kommunale avg. 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 6 299, , , , Datautstyr 99,20 0,00 0,00 0, Anna utstyr 4 502,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner 3 225, , , , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Andre kommunar , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,41 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) , , ,00 0, Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , LEIGE GRUNNAREAL 1190 Husleige 0,00 0,00 0, , Tomteleige , , , , Kommunale avg. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 4 747,16 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Tomteleige , , , , Kompensert mva-drift ,16 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , TILSKOT 1191 Tomteleige 0,00 0,00 0, , Til andre private , ,00 0, ,50 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , PLAN OG REG.ARBEID 1100 Kontormatriell 4 671,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 125,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 469,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info ,40 0,00 0, , Kursutgifter 9 578,32 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Datautstyr 606,00 0,00 0,00 454, Kjøp av maskiner 3 238,26 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon , , , ,04 Andre driftsutgifter , , , ,14 49

50 1620 Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,04 Inntekter , , , , SKISSEPROSJEKT FLEIRBRUKSHALL 1270 Konsulenttenester ,50 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,13 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,63 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,13 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,13 0,00 0,00 0, ADM. FDV - BYGG 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom 967,69 0,00 0, , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp 7 365,17 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 9 159, , , , Løn reinhald 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,10 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 355,12 0,00 0,00 634, Matvarer 9 364,06 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 200,00 0,00 0, , Telefon , , , , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0,00 524, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepl. godtgj. 974,98 0,00 0,00 975, Transport 9 244,99 0,00 0, , Strøm , , , , Forsikringar , , , , Husleige , , , , Tomteleige , , ,00 765, Kommunale avg , , , , Andre avg. og lisenser ,70 0,00 0, , Kontorutstyr ,53 0,00 0, , Datautstyr 9 673,05 0,00 0,00 0, Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, ,07 50

51 1230 Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Materiell til vedl/nybygg , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private ,33 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Billettinntekter , , , , Husleiger , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) ,60 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , , , , ANDRE BYGG 1230 Byggetenester 1 167,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 291,80 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 1 459,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -291,80 0,00 0,00 0,00 Inntekter -291,80 0,00 0,00 0, NÆRINGSMIDDELBYGG 1185 Forsikringar 9 174,00 0,00 0, , Kommunale avg. 0, , ,00 0, Byggetenester , , , , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,00 0,00 0, ,30 Andre driftsutgifter , , , , Husleiger 0, , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , BRYGGEPARKEN 1230 Byggetenester 900,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 225,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 1 125,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -225,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter -225,00 0,00 0,00 0,00 51

52 TRAKTOR 1170 Transport 9 683, , ,00 0, Forsikringar 1 511,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 2 420,93 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensert mva-drift ,93 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,93 0,00 0,00 0, REINHALD 1010 Fast løn ,40 0,00 0,00 0, Helligdagstillegg 5 890, ,00 0, , Løn reinhald , , , , Vikarløn ferie , , ,00 0, Vikarløn sjukdom , ,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,98 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Kursutgifter ,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 1 952, , , , Transport 0,00 0,00 0,00 400, Anna utstyr 6 427, , , , Mva-kompensasjon , , , ,25 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) 0,00 0,00 0,00-200, Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Ref. fødselspengar ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå private 0,00 0,00 0,00-500,00 Inntekter , , , , ADM. JORBRUK 1010 Fast løn , , ,00 0, Premie til KLP , , ,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift , , ,00 0,00 Lønsutgifter , , ,00 0, Kontormatriell 3 846, , ,00 0, Matvarer 849,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Frankering og gebyr 236,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter , , ,00 0,00 52

53 1160 Reise og diettgodtgjersle , , ,00 0, Transport 4 580,00 0,00 0,00 0, Forsikringar 681,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 1 599, , ,00 0, Konsulenttenester 4 902,40 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 2 524,40 0,00 0,00 0, Avsetj. til bundne fond ,39 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Gebyr ,00 0,00 0,00 0, Sal av varer/tenester -200,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten ,69 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn 87,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,40 0,00 0,00 0, Ref. frå fylket ,39 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond -681,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,48 0,00 0,00 0, ADM. SAMFERDSEL OG GIS 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,06 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell ,00 0,00 0, , Telefon 1 421,37 0,00 0,00 0, Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Kommunale avg. 360,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon 8 706, , , ,50 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,50 Inntekter , , , , FLYPLASSEN 1185 Forsikringar , , , , Tomteleige , , , , Kommunale avg ,96 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Byggetenester ,70 0,00 0,00 0, Materiell til vedl/nybygg 1 600,00 0,00 0,00 0,00 53

54 1429 Mva-kompensasjon , , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar 0,00 0,00 0, , Gebyr 0,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Husleiger ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , ,00 0, Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , KOMMUNALE VEGAR 1230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,02 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,02 Inntekter 0,00 0,00 0, , SENTRUM 1120 Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Strøm , , ,00 0, Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Byggetenester ,32 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0,00 224, Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,13 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , ,13 Inntekter , , , , GLOMFOSSVEGEN 1180 Strøm 6 796,00 0,00 0,00 0, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,04 0,00 0, ,25 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,04 0,00 0, ,25 Inntekter ,04 0,00 0, ,25 54

55 SKOMDALSVEGEN 1180 Strøm 1 140,86 0,00 0,00 0, Byggetenester ,40 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 5 882,81 0,00 0, ,60 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,81 0,00 0, ,60 Inntekter ,81 0,00 0, , VEUM/HAUGGREND 1180 Strøm ,51 0,00 0,00 0, Byggetenester ,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,22 0,00 0, ,15 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,22 0,00 0, ,15 Inntekter ,22 0,00 0, , BORGGRENDSVEGEN 1180 Strøm 3 684,61 0,00 0,00 0, Byggetenester ,50 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,02 0,00 0, ,20 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,02 0,00 0, ,20 Inntekter ,02 0,00 0, , ÅSLANDSVEGEN 1180 Strøm 2 296,06 0,00 0,00 0, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,21 0,00 0, ,10 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,21 0,00 0, ,10 Inntekter ,21 0,00 0, ,10 55

56 1374 GATELJOS 1180 Strøm ,68 0,00 0, , Mva-kompensasjon 4 126,67 0,00 0,00 525,16 Andre driftsutgifter ,35 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,67 0,00 0,00-525,16 Inntekter ,67 0,00 0,00-525, PRIVATE VEGAR 1470 Til andre private , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , VASSVERK 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 0, , ,00 0, Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 873,48 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 0,00 0,00 0,00 60, Arbeidsgjevaravgift , , , ,98 Lønsutgifter , , , , Matvarer 0,00 0,00 0,00 209, Anna forbruksmateriell 405, , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 24, Telefon 419, , ,00 348, Annonser, gåver og info ,80 0,00 0,00 528, Kursutgifter 4 560,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle , , , , Strøm , , , , Forsikringar 0,00 0,00 0, , Tomteleige 2 486, , , , Kommunale avg. 0, , ,00 550, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , , , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep ,39 0,00 0,00 0, Materiell til vedl/nybygg 1 448, , , , Andre kommunar , , , , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avgiftspliktige gebyr , ,00 0, , Vassavgifter , , , , Tilkoplingsavgifter 0,00 0, ,00 0,00 Inntekter , , , ,13 56

57 1382 KLOAKK 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 1 310,22 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,19 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , ,00 0, Matvarer 0,00 0,00 0,00 193, Anna forbruksmateriell , , , , Telefon 944,89 0,00 0,00 0, Kursutgifter ,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Strøm , , , , Forsikringar 0,00 0,00 0, , Husleige 0,00 0,00 0, , Tomteleige 397,00 0,00 0,00 365, Kommunale avg , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep ,87 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg , , , , Reinhald 0, , ,00 0, Andre kommunar , , , , Kaup frå IKS-selskap ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 1 389,80 0,00 0,00 48,28 Andre driftsutgifter , , , , Avgiftspliktige gebyr , ,00 0, , Kloakkavgifter , , , , Tilkoplingsavgifter 0,00 0, ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) 0, , ,00 0, Kompensert mva-drift ,80 0,00 0,00-48,28 Inntekter , , , , POMP. SANVIK 1170 Transport 1 315,70 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 328,92 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 1 644,62 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -328,92 0,00 0,00 0,00 Inntekter -328,92 0,00 0,00 0,00 57

58 1383 RENOVASJON 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Slamavgifter , , , , Renovasjonsavgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0, , ,00 0,00 Inntekter , , , , BRANNVERN 1010 Fast løn ,70 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Premie til STP 2 578,50 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel. 0,00 0,00 0,00 306, Arbeidsgjevaravgift , , , ,85 Lønsutgifter , , , , Matvarer 5 100,39 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 3 675, , , , Frankering og gebyr ,76 0,00 0, , Telefon 0, , ,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 5 588, , , , Andre oppgåvepl. godtgj. 975,00 0,00 0,00 162, Transport 4 000,00 0,00 0, , Strøm 2 481,27 0,00 0,00 0, Forsikringar , , , , Kommunale avg. 30,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr ,00 0,00 0, , Byggetenester ,60 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 2 259,00 0,00 0,00 0, Kaup frå IKS-selskap 4 410,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,37 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,37 Inntekter , , , ,37 58

59 1385 FOREBYGG. BRANNVERN 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Feieavgifter , , , , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , NÆRING/PRODUKSJON 1196 Andre avg. og lisenser , , , , Byggetenester 0,00 0,00 0, ,60 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , NÆRINGSFOND 1190 Husleige 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,00 0,00 0, , Til andre private , , , , Avsetj. til disp.fond 0,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Konsavg/naturskatt , , , , Overf. frå private 0, , ,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond , , , , Inntekter 265,00 000,00 000,00 225, SKATT FRÅ FORSKOTSPL Skatteinntekter , , , , Inntekter 709,13 000,00 000,00 585, EIGEDOMSSKATT 1874 Eigedomsskatt , , , , Inntekter ,02 000,00 000, ,97 59

60 1424 NATURRESSURSSKATT 1877 Konsavg/naturskatt , , , ,00 Inntekter , , , , RAMMETILSKOT 1800 Rammetilskot , , , , Inntekter 279,00 000,00 000,00 000, ANDRE STATLEGE TILSKOT 1810 Overf. frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , RENTER 1500 Renter egne lån , , , , Renter lån til utlån ,67 0,00 0, ,97 Andre driftsutgifter , , , , Renteinntekter , , , , Utbytte , , , ,00 Inntekter , , , , AVDRAG 1510 Avdrag egne lån , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , INVENTAR/UTSTYR 1590 Avskriving , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avskrivningar , , , ,00 Inntekter , , , , BYGNINGAR 1590 Avskriving , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avskrivningar , , , ,00 Inntekter , , , , OVERFØRT INVESTERING 1540 Avsetj. til disp.fond , , , , Avsetj. til bundne fond , , , , Overf. til investering 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , OVERSKOT 1540 Avsetj. til disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av overskot(tidl.år) 0,00 0,00 0, ,70 Inntekter 0,00 0,00 0, ,70 60

61 Balanse 61

62 Konto Tekst Kasse 748,00 750, Aktivitetsavdelinga 3 025,00 500, Symjehallen 4 399,00 0, Foliokonto , , Sp.sør , , Sp.sør , , Gjensidige fondsforvaltning 0, , Bankterminal Kultur 0,00-976, Bankterminal Helsehuset , , Feilkonto bank 200,00 0, Skagen Høyrente 0, , Skattetrekk , , Fiskefond , , Skogavgiftskonto , ,00 Bankinnskot , , Staten , , HELFO , , IMDI ,00 0, Refundera mva , , Sykehuset Telemark 0, , Fyresdal Trygdekontor , , Refusjon sjukepengar/fødselspengar , , Forventa refusjon feriepengar NAV , , Telemark Fylkeskom , , Kviteseid Kommune , , Bø Kommune 5 981,92 0, Bamble Kommune 0, , Seljord kommune 4 332,80 0, Lyngdal kommune ,00 0, POS 0,00 900, Legekontoret 0,00 973, Vest Telemark Kraftlag 0, , Forskot 4 000,00 0, Diverse krav , , Kundereskontro fakturering , , Skatteinngang des, , ,00 Kortsiktige krav , , Premieavvik arb.gj.avg , , Premieavvik , ,00 Premieavvik , ,00 SUM OMLØPSMIDLAR , , Pensjonsmidlar , ,00 Pensjonsmidlar , ,00 62

63 Konto Tekst KLP Egenkapital , , Telemark Næringsfond AS , , Telemark Lys AS , , Kommunekraft 318,00 318, RenoVest , , VTK , , Telemark Kommunerevisjon IKS 5 871, , Telemark Kontrollutvalssekretæriat IKS , , Telemark Bilruter AS , , Vest Telemark Næringsbygg , , Vest Telemark Blad , , Telemarksreiser AL 3 350, , Fyresdal Utleigebygg AS , , Norsk Bane AS , , AT Skog , , FN Eigedom AS , , Telemarkrøye AS , , Fyresdal Næringshage AS , , Haukelivegen AS , ,00 Aksjar og andelar , , Vest Telemark Kraftlag , , Etableringslån via Sp.Sør , , Klientnr , , Klientnr , , Klientnr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr ,00 0, Klient nr ,00 0, Vest Telemark Transport AS , , Telemarkrøye AS ,50 0,00 Utlån , , Fyresdal Gards- og ætteso , , EDB-utstyr 0, , Utstyr sentralbord , , Utstyr Pleie og omsorg , , Utstyr Gimle , , Utstyr Kommunehus 6 920, , ENØK-utstyr , , Bilar til pleie og omsorg , , Kart Geovekst , , Musikkbinge , , Brannbil , , Traktor m/utstyr , ,00 Utstyr , ,00 63

64 Konto Tekst Trakkemaskin , , Toalettvogn ,00 0, Landstad , , Lyngdal , , Bustadfelt Prærien , , Bustadfelt Tøddebakkane , , Bustadfelt Hauggrend , , Århusjordet , , Tomt forretningsbygg , , Gardar , , PU-boligar , , Bustad Tøddebakkane , , Bustad Prærien 3 000, , Meinstad , , Bustad Prærien , , Bustad Prærien 4 250, , Bustad Tøddebakkane , , Nylende , , Trygdebolig Prærien , , Trygdebolig Tøddebakkane , , Bustad Heggland gr.hus , , Bustad Tøddebakkane , , Leilighet/hyblar Prærien , , Skogly , , Pleie og omsorgssenteret , , Vassverk, Hauggrend , , Vassverk, Sentrum , , Kloakkanlegg, Sentrum , , Kloakkanlegg, Hauggrend , , Kloakkanlegg, Sørbygda , , Brannstasjonen , , Moland bryggje , , Trygdeboliger POS , , Vassledning TS as , , Barnehagen , , Huskrullar , , Grunnvassbrønn , , Samfunnshuset , , Kommunale vegar , , Off. areal Sentrum , , Molandsmoen industriområd , , Friluftsområde , , Gateljos , , Gimle skule , , Kilegrend skule , , Veum Grendehus , , Brannstasjon/lagerbygg , , Kommunehuset , ,00 64

65 Konto Tekst Symjehallen , , Helsehuset , , Moiseberg gruveområde , , Haasum , , Tøddebakkane , , Nytt ind.område Molandsmoen , , Skateanlegg , , Kynkjushamaren , , Tomt Ystehaug 5 000, , Gang/Sykkel-veg , , Lagerbygg Molandsmoen , , Industribygg Molandsmoen , , Treningsplass ute , , Leilighet Tøddebakkane , , Lagerbygg Sentrumsbygg , ,00 Eigedomar , ,00 SUM EIGENDELAR , , Statens utdanningskontor , , HELFO 0, , IMDI , , Skattetrekk , , Påleggstrekk , , Arbeidsgjevaravgift , , Oppgjør mva , , Gjeldsrenter, Bankar , , Aurskog kommune , , Vest Telemark Kraftlag , , Telemark Lys as , , Trekkeier 1 månedleg -415,00 25, Utgiftsført forr. år , , Manuelle innbet. Agresso Logistikk 0,00-607, Avsette feriepengar , , Avsette feriepengar , , Avg. avsatte feriepengar , , Arb.gj.avg feirepengar ,08 0, Premieavvik arb.gj.avgift , , Premieavvik , , Leverandørreskontro , , Ansatte , ,21 Kortsiktig gjeld , , Arb.gj.avg. netto pensjon , , Pensjonsforpliktelser , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 65

66 Konto Tekst Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken ,00 0, KLP , , KLP , ,00 Langsiktig gjeld , , Fiskefondet , , Gåvekonto POS , , Skogavgiftskonto , , Utbedringstilskot , , Psykiatrimidlar , , Napetjønn kraftmidlar , , Renovasjonsoverskot , , Adferdsproblem skulen , , Friluftsmidlar , , Viltfond -744, , Frukt og grønt , , Helse og sosialpersonell , , Integreringstilskudd , , Kraftfond , , Næringsfond , , Næringsfond til invest. 0, , Utsmykking Gimle 0, , Barnehagedrift ,00 0, SKUP-prosjekt , , RUS-prosejtk , , Ungdomsklubben , , Sjølvkostfond - renoasjon , , Sjølvkostfond - slam ,00 0, Den kulturelle skulesekken , , Aktivitetstiltak Barn 2-4 år , , Fengselsbibliotektenesten , , Sjølvkostfond - vatn , , Ungdomsrådet ,07 0,00 Bundne fond , ,86 66

67 Konto Tekst Investeringsfondet , , Opprustningsfond , , Opparbeiding av industriområde , ,00 Ubundne investeringsfond , , Fiskefond , , Klavenesgåve , , Rådmannens disp. fond 0, , Åraksbøvegen , , Budsjettoverskot 0, , Geriatriopplæring AMU sak , , Utbytte VTK , , Opprustningsfond , , Rente og avdragsfond - utbygging , , Formannskapets fond 0, , KOO-utvalets fond , , LT-utvalets fond , , Egenandelsfond , , IKT-investeringar , , Utstyr Helse og omsorg , , Møteplassetablering , , Leikeplassfond , , Opprusting helsehuset -987,00-987, Røyningdalen regulering , ,00 Disposisjonsfond , , Endring i rekneskapsprinsipp investering , , Endring i rekneskapsprinsipp drift , , Udekka Investeringsrekneskapen ,38 0, Kapitalkonto , , , ,91 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , Unytta lånemidler , , Unytta utbedringslån , , Motkonto lånemidlar , ,41 67

68 68

69 Noter og revisjon 69

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap... 3 Hovudoversikt driftsrekneskap... 4 Balanseoversikt... 6 sskjema 1A Driftsrekneskapen... 7 sskjema 1B Driftsrekneskapen... 7 sskjema 2A Investeringsrekneskapen...

Detaljer

Justert budsjett SUM INNTEKTER

Justert budsjett SUM INNTEKTER REKNESKAP 2013 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato:

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 02.02.2017 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen ÅRSREKNESKAP 2012 Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen Driftsrekneskap Notar Rekneskap 2012 Opph. budsjett Rev. budsjett Rekneskap 2011 Driftsinntekter Andre sals- og legieinntekter 80 464

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF REKNESKAP 2014 NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF 1 Innhold Organisering - rekneskapsprinsipp... 3 Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt - investering... 5 Økonomisk oversikt balanse... 6 Oversikt over

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 18 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 06-07.11.2012 Møtetid: 08.30.16.00-08.30-13.30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer