Justert budsjett SUM INNTEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Justert budsjett SUM INNTEKTER"

Transkript

1 REKNESKAP 2013

2 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom Andre salsinntekter Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte, eigaruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstattar eigenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar SUM UTGIFTER FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån og aksjekjøp Dekking av tidlegare års underskot Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne investeringsfond Avsett til likviditetsreserven Udisponert SUM FINANSTRANSAKSJONAR FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Overført frå driftsrekneskapet Bruk av lån Aksjesal og mottatte avdrag Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av tidlegare års overskot SUM FINANSIERING Udekka

3 HOVUDOVERSIKT DRIFTSREKNESKAP Tekst Justert Opprinneleg Rekneskap budsjett budsjett Rekneskap DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formueskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstattar eigenproduksjon Overføringar Avskrivingar Fordela utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån SUM EKSTERNE FINANSUTG RESULTAT EKS FINANSTRANS Motpost avskrivingar NETTO DRIFTSRESULTAT

4 Tekst Rekneskap Just.budsj Oppr.budsj Rekneskap INTERNE FINANSTRANS Bruk av udisponera frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGAR Overføring til investeringsrekneskapet Avsett til dekning frå tidlegare år Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven 0 SUM AVSETNINGAR UDISPONERA TIL INNDEKKING SEINARE ÅR RESULTAT ETTER INT FINANST

5 BALANSEOVERSIKT Anleggsmidlar Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidlar Utlån Aksjar og eigendelar Pensjonsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjar og andelar Sertifikat Obligasjonar Kasse, post og bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Prinsippendringar Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum eigenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelsar Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Premieavvik Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annan kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonti Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakonti Fyresdal 26/ Ketil O. Kiland Rådmann Kjersti Bergland Økonomisjef 5

6 REKNESKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREKNESKAPEN Tekst Rekneskap 2013 Justera budsjett 2013 Opprinneleg budsjett 2013 Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinære rammetilskot Skatt på eigedom Andre skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Avdrag på utlån Renteutgifter, provisjon o.a Nye utlån Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidlegare års meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års mindre forbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk REKNESKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREKNESKAPEN Ansvar Opprinneleg budsjett Justera budsjett Regnskap Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Fellestenester Helse og omsorg Kultur og oppvekst Plan og teknikk Felles

7 REKNESKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREKNESKAPEN Tekst Rekneskap 2013 Justera budsjett 2013 Opprinneleg budsjett 2013 Rekneskap Investering i anleggsmidlar Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetningar Sum finansieringsbehov Finansierast slik: 7. Bruk av lånemidlar Salsinntekter Tilskot til investeringar Avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter 12. Sum ekstern finansiering Overføring frå drift Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert REKNESKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN Investeringar 2013 Prosjekt Opprinneleg Justera Reknskap Treningsplass Gimle skule Leilighet Tøddebakkane Industriområde Molandsmoen Pleie og omsorg Barnehagen Kynjushamaren Gang og sykkel veg Reinseanlegg Kloakkanlegg Sørbygda SUM

8 KAPITALKONTO FYRESDAL KOMMUNE 2013 Debetpostar i året: DEBET KREDIT Saldo (kapital) ,21 Kreditpostar i året: Sal av fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar ,00 Avskriving: Eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar ,00 Aktivering fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar ,00 Oppskriving fast eigedom/anlegg 0,00 Nedskriving: Eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar 0,00 Sal aksjar/andeler 0,00 Kjøp av aksjar/andeler ,55 Nedskriving aksjar/andeler 0,00 Oppskriving av aksjar/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - sosiale utlån ,15 Avdrag på utlån - andre utlån ,00 Utlån - andre utlån ,00 Avskriving på utlån sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Avskriving på utlån andre utlån ,00 Bruk av lånemidlar ,00 Aktivert eigenkapitalinnskot KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelsar (auk) ,00 Endring pensjonsmidlar SPK Endring pensjonsmidlar KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsforpliktelsar (reduksjon) Endring pensjonsmidlar SPK ,00 Endring pensjonsmidlar KLP ,00 Endring pensjonsmidlar andre selskap Urealisert kurstap utanlandslån Urealisert kursgevinst utanlandslån Balanse (kapital) , , ,91 8

9 INVESTERINGS REKNESKAPEN 9

10 Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0242 TRENINGSPLASS UTE 0230 Byggetenester , ,00 0,00 0, Konsulenttenester 3 000,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,09 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, TOMTESAL 0196 Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Sal av fast eigedom , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , GIMLE SKULE 0010 Fast løn ,00 0,00 0, , Premie til KLP 2 694,70 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 34,53 0,00 0,00 138, Arbeidsgjevaravgift 2 288,90 0,00 0, ,08 Lønsutgifter ,13 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0, , Forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 38, Gebyr, avgifter ol ,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester , , , , Konsulenttenester ,40 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,53 0,00 0, ,80 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer m/mva ,00 0,00 0,00 0, Refusjon frå private 0,00 0,00 0, , Overført frå fylket 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,00 0,00 0, , SAL/KJØP AV BYGG 0196 Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Kaup av bygg , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Sal av fast eigedom 0,00 0,00 0, , Bruk av ubundne invest fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , PARKAR OG FRILUFTSOMRÅDE 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , INDUSTRIOMRÅDE MOLANDSMOEN 0230 Byggetenester , , ,00 0, Kaup av tomt , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Sal av fast eigedom , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, ,00 10

11 Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0334 PLEIE OG OMSORGSSENTERET 0010 Fast løn ,45 0,00 0, , Ekstrahjelp ,33 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,10 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 621,58 0,00 0,00 413, Arbeidsgjevaravgift ,23 0,00 0, ,11 Lønsutgifter ,69 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 238, Forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 32, Reise og diettgodtgjersle 405,60 0,00 0, , Kontorutstyr ,35 0,00 0,00 0, Byggetenester , , , , Konsulenttenester ,60 0,00 0, , Kaup av tomt ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,58 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Andre statlege overføringar 0, , ,00 0,00 Inntekter , , ,00 0, BARNEHAGEN 0010 Fast løn ,42 0,00 0, , Premie til KLP ,80 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 138,13 0,00 0,00 68, Arbeidsgjevaravgift 9 155,57 0,00 0, ,03 Lønsutgifter ,92 0,00 0, , Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon 4 305,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , VEUM GRENDEHUS 0200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Materiell til vedlikehald/nybygg 0,00 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , KYNJUSHAMAREN BOLIGOMRÅDE 0010 Fast løn ,67 0,00 0,00 0, Premie til KLP 6 667,00 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppeliv 86,33 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 5 662,52 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,52 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 2 142,60 0,00 0,00 0, Byggetenester , ,00 0,00 0, Konsulenttenester ,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,60 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0,00 11

12 Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0379 G/S- VEG 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 207, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0,00 702, Kommunale avgifter 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0, , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,39 Andre driftsutgifter 0,00 0, , , FYRESDAL REINSEANLEGG 0010 Fast løn ,31 0,00 0, , Premie til KLP 5 389,40 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 69,06 0,00 0,00 103, Arbeidsgjevaravgift 4 577,78 0,00 0, ,05 Lønsutgifter ,55 0,00 0, , Byggetenester , , , , Konsulenttenester ,20 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter , , , , KLOAKKANLEGG SØRBYGDA 0010 Fast løn ,67 0,00 0,00 0, Premie til KLP 6 667,00 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppeliv 86,33 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 5 662,52 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,52 0,00 0,00 0, Byggetenester 0, , ,00 0, Konsulenttenester ,40 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0,00 673,60 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av lån 0,00 0, ,00 0,00 Inntekter 0,00 0, ,00 0, AKSJAR 0529 Kjøp av aksjar og andelar , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av disposisjons fond 0,00 0,00 0, , Bruk av ubundne invest.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , HAASUM 0670 Sal av fast eigedom , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , UTLÅN 0511 Avdrag lån til utlån , , , , Utlån , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av lån , ,00 0, , Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Inntekter , , , ,00 12

13 Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0461 BUNDNE FOND 0940 Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , UBUNDNE FOND 0548 Avsetting til ubundne invest.fond 0, ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 0, ,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0, Bruk av ubundne invest.fond , , ,00 0, Bruk av bundne fond , , , ,00 Inntekter , , , , FRÅ DRIFT 0530 Dekking underskot investering , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Bruk av ubundne invest. fond , ,00 0,00 0, Overført frå driftsrekneskapet , , , , Udekka i investeringsrekneskapen ,03 0,00 0, ,39 Inntekter , , , ,26 13

14 14

15 DRIFTREKNESKAPEN 15

16 1102 PROSJEKT NÆRING 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0, , , , Anna løn og trekkpliktig yting 6 153,60 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 3 418,84 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,41 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 4 693, , , , Matvarer 4 984, , , , Anna forbruksmateriell 2 713, , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 189, Telefon 0,00 0,00 0,00 118, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 765,00 0,00 0,00 199, Energi 0,00 0,00 0, , Husleige 1 240,00 0,00 0,00 185, Kommunale avgifter 855,54 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Datautstyr 218,71 0,00 0, , Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester 6 610, , , , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , , Avsetting til bundne fond , ,00 0, ,57 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr 0,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Tomteleige -200,00 0,00 0,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Ref. frå staten ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket , ,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overført frå kommunar 0, , ,00 0, Overført frå private , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , VEST TELEMARK BROSJYRE 1130 Frankering og gebyr , ,00 0, , Annonser, gåver og info ,00 0,00 0, , Transport 144,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , ,00 0, , Driftsavtaler med private 8 165,60 0,00 0, , Mva-kompensasjon , ,00 0, ,34 Andre driftsutgifter , ,00 0, ,04 16

17 1653 Sal etter 11.2(mva-lov) , ,00 0, , Kompensert mva-drift , ,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,50 Inntekter , ,00 0, , VILTFOND 1053 Anna løn og trekkpliktig yting , ,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 3 801, ,00 0, ,30 Lønsutgifter , ,00 0, , Kontormateriell 1 575,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 900,00 0,00 0,00 753, Reise og diettgodtgjersle 2 586,30 0,00 0,00 755, Konsulenttenester 0, ,00 0, , Mva-kompensasjon 6 766,00 0,00 0, , Til andre private ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten ,83 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Ref. frå private , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,25 0,00 0, ,87 Inntekter , ,00 0, , REVISJONEN 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , NÆRINGSARBEID (ADM) 1100 Kontormateriell 0, , ,00 0, Matvarer 3 259,83 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 512, Annonser, gåver og info. 740, , ,00 798, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Husleige 800,00 0,00 0,00 740, Kommunale avgifter 265,60 0,00 0,00 0, Andre avgifter og lisensar 4 375,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,49 Inntekter , , , , SYSSELSETTING 1010 Fast løn ,07 0,00 0, , Andre avtalefesta tillegg 702,55 0,00 0,00 695, Lør-søn/kveld-natt-till ,80 0,00 0, , Ekstrahjelp 1 687,74 0,00 0,00 0, Overtid 794,23 0,00 0,00 0, Lærlingar , , , , Premie til KLP 1 588,46 0,00 0,00 0,00 17

18 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 1 449,75 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,05 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 206,00 0,00 0,00 130, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 2, Frankering og gebyr 32,00 0,00 0,00 40, Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 3 781,40 0,00 0,00 702, Mva-kompensasjon 38,90 0,00 0,00 0, Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Ref. fødselspengar 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift -38,90 0,00 0,00 0, Ref. frå fylket , , , , Ref. frå private , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , REKRUTERING 1115 Matvarer 0, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 228, Annonser, gåver og info , , , , Reise og diettgodtgjersle 1 330,50 0,00 0,00 0, Transport ,77 0,00 0, , Husleige 0,00 0,00 0,00 527, Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,22 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,50 Inntekter , , , , HEIM = FYRESDAL 1115 Matvarer 1 930,25 0,00 0,00 0, Kursutgifter 700,00 0,00 0,00 0, Husleige 1 220,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,40 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,20 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,85 0,00 0,00 0, Ref frå staten ,55 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,20 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,75 0,00 0,00 0, FOLKESTADBYEN 1100 Kontormateriell 276,00 0,00 0,00 0, Matvarer 484,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 8 269,43 0,00 0,00 0, Byggetenester ,60 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,26 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,29 0,00 0,00 0,00 18

19 1729 Kompensert mva-drift ,26 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,26 0,00 0,00 0, AKTIV I FYRESDAL 1115 Matvarer 841,83 0,00 0,00 0, Kursutgifter 1 100,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 81,60 0,00 0,00 0, Til andre private , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -81,60 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, UNGDOM I FØRARSETET 1019 Lør-søn/kveld-natt-till. 317,52 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp 2 513,28 0,00 0,00 0, Premie til KLP 332,90 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 335,34 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 3 499,04 0,00 0,00 0, KOMMUNESTYRE 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 8 065,00 0,00 0, , Godtgjersle ordførar , , , , Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval ,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 1 035,96 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,93 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 693, , ,00 745, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 913,00 0,00 0,00 90, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 2 552,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar 0, , , , Datautstyr 9 261,60 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 6 823, , , , Til andre private 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , ,93 Inntekter , , , , FORMANNSKAP 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 2 400,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste 4 200, , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,28 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell ,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell , , , ,06 19

20 1140 Annonser, gåver og info ,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter ,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 2 583,90 0,00 0, , Mva-kompensasjon 6 611,60 0,00 0,00 0, Til andre private , ,00 0, , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,60 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjons fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , KONTROLLUTVAL 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 1 800,00 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift 6 937, , , ,57 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 350,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 196, Anna forbruksmateriell 0, , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 60,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar 1 200, , ,00 0, Konsulenttenester 0, , ,00 0, Kaup frå IKS-selskap , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Utbytte -500,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter -500,00 0,00 0,00 0, OVERFORMYNDERI 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 9 000,00 0,00 0, , Godtgjersle andre utval , , , , Arbeidsgjevaravgift 4 968, , , ,16 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 396, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 486, , ,00 880, Til andre private ,54 0,00 0, ,38 Andre driftsutgifter , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 ANDRE UTVAL OG 1118 NEMNDER 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval , , , , Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,54 Lønsutgifter , , , ,72 20

21 1100 Kontormateriell 0, , ,00 0, Matvarer 0,00 0,00 0,00 219, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 80, Kursutgifter 2 266, , , , Reise og diettgodtgjersle 8 395, , , , Mva-kompensasjon 58, , ,00 459, Til andre private , , , , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift -58,24 0,00 0,00-459,38 Inntekter -58,24 0,00 0,00-459, VAL 1081 Godtgjersle utvalsmedlemar 2 400,00 0,00 0,00 0, Godtgjersle andre utval 4 200,00 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste 3 600,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 1 081,20 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,20 0,00 0,00 0, Kontormateriell 1 241, , ,00 0, Matvarer 2 186,32 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 474, , ,00 0, Frankering og gebyr 1 107,24 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info , , ,00 0, Kursutgifter 7 408,89 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 2 864,70 0,00 0,00 702, Transport 0,00 0,00 0,00 880, Anna utstyr 5 339,76 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 3 420,48 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,48 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,48 0,00 0,00 0, AVD. FOR FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom ,99 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp , ,00 0, , Anna løn og trekkpliktig yting , ,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 9 830,86 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,90 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell , , , , Medikament 0,00 0,00 0,00 73, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 7 458, , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon , , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , ,90 21

22 1170 Transport ,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr , , , , Datautstyr 9 684,80 0,00 0,00 0, Anna utstyr 6 623,45 0,00 0, , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,20 0,00 0, , Fylkeskommunen 4 505,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 3 700, , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private -483,30 0,00 0, ,80 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,25 0,00 0,00 124, Sal av varer/tenester , , , , Purregebyr fakturering -450, , , , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref. frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Ref. frå private ,16 0,00 0, , Overført frå private -900,00 0,00 0,00 0, Renteinntekter ,68 0,00 0,00-908, Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , EDB-ANLEGG 1130 Frankering og gebyr 175,00 0,00 0, , Telefon , , , , Forsikringar 0,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Datautstyr , , , , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Andre kommunar ,90 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,93 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , ,93 22

23 1123 ANDRE FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 1 284,81 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,62 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,04 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 369,00 0,00 0,00 985, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 1 600, ,00 0, , Frankering og gebyr ,42 0,00 0,00 138, Annonser, gåver og info. 576,00 0,00 0, , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 1 944,00 0,00 0,00 0, Transport ,00 0,00 0, , Forsikringar , , , , Husleige 401,00 0,00 0,00 503, Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep ,50 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Fylkeskommunen 0,00 0,00 0, , Kaup frå IKS-selskap ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , , Renter egne lån 0,00 0,00 0, ,33 Andre driftsutgifter , , , , Ref. frå trygdekontor , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Overført frå private , , , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Inntekter , , , , DISP.POSTAR 1010 Fast løn 0,00 0, ,00 0, Ekstrahjelp 579,60 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 61,43 0,00 0, ,18 Lønsutgifter 641,03 0, , , Kontormateriell 399,00 0,00 0, , Matvarer 1 988,97 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 335,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 228,00 0,00 0,00 313, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle ,20 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 622, Mva-kompensasjon 559,26 0,00 0,00 256,90 Andre driftsutgifter , , , ,93 23

24 1729 Kompensert mva-drift -559,26 0,00 0,00-256,90 Inntekter -559,26 0,00 0,00-256, PENSJONSKOSTNADER 1090 Premie til KLP , , , , Premie til STP ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift ,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter , , , , Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0,00 Inntekter , , ,00 0, ADM. SOSIALE TENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Anna løn og trekkpliktig yting 900,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 1 235,65 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,48 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 358, Anna forbruksmateriell ,00 0,00 0,00 16, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 96, Kursutgifter 2 800, , , , Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Andre avgifter og lisensar 55,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Datautstyr 1 714,40 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 428, , ,00 132, Til andre private 9 900, , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift -428, , ,00-132, Ref. frå kommunar ,00 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , SOSIALTENESTER 1051 Omsorgsløn/støttekontakt , , , , Anna løn og trekkpliktig yting -600, , ,00 0, Trekkpliktig/oppgpliktig, ikkje arb.gj.avg.pl , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 115,98 0,00 0,00 135, Arbeidsgjevaravgift , , , ,36 Lønsutgifter , , , , Matvarer 0,00 0,00 0,00 274, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 24, Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepliktig godtgjeringar , , , ,50 24

25 1240 Serviceavtaler og rep ,80 0,00 0,00 0, Andre kommunar ,38 0,00 0, , Driftsavtaler med private , ,00 0, , Mva-kompensasjon 2 259,20 0,00 0, , Til andre private , , , , Utlån ,15 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. frå trygdekontor ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,20 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Mottatte avdrag ,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , EDRUSKAPSVERN 1130 Frankering og gebyr 385,00 0,00 0,00 165, Andre avgifter og lisensar 0,00 0,00 0,00 116, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon 6 537, , , ,40 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,40 Inntekter , , , , BARNEVERN 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Omsorgsløn/støttekontakt ,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift ,06 0,00 0, ,97 Lønsutgifter ,06 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 160, , , , Frankering og gebyr 40,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepliktig godtgj , , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 50,00 0,00 0,00 40, Til andre private ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift -50,00 0,00 0,00-40, Ref. frå private ,81 0,00 0, ,10 Inntekter ,81 0,00 0, , INTEGRERING 1350 Andre kommunar ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Overført frå staten , , , ,00 Inntekter , , , ,00 25

26 1216 PROSJEKT AKUPUNKTUR 1150 Kursutgifter , ,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle , ,00 0,00 0, Transport ,20 0,00 0, , Kontorutstyr 0, ,00 0,00 0, Datautstyr ,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 4 663,80 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,80 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, ADM. HELSETENESTER 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 1 720,47 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0,00 600, Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 105, Arbeidsgjevaravgift 182,37 0,00 0, ,39 Lønsutgifter 1 902,84 0,00 0, , Kontormateriell , , , , Lærebøkar 0,00 0,00 0, , Medisinsk forbruksmat. 0,00 0,00 0, , Medikament 0,00 0,00 0, , Matvarer 3 694, , , , Anna forbruksmateriell 6 206, , , , Frankering og gebyr 3 319, , , , Telefon 8 015, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 0, , , , Transport 0,00 0,00 0, , Energi 2 813,40 0,00 0, , Forsikringar , , , , Husleige 0,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr 8 145, , , , Datautstyr 280,00 0,00 0,00 0, Anna utstyr 1 016, , , , Medisinsk utstyr , ,00 0,00 0, Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 4 764,00 0,00 0, , Staten 3 729,00 0,00 0, , Andre kommunar , , , , Overf. til staten , , , , Mva-kompensasjon , , , ,98 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , ,98 26

27 1221 LEGETENESTER 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl , ,00 0, , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp 8 387,71 0,00 0, , Overtid 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 4 650,81 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,60 Lønsutgifter , , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , , Medikament , , , , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 2 389,83 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle ,70 0,00 0, , Transport 3 285,00 0,00 0,00 0, Medisinsk utstyr ,07 0,00 0,00 599, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 321,00 0,00 0,00 100,00 Andre driftsutgifter , , , , Eigenandelar , , , , Gebyr ,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester , , , , Ref. frå staten , , , , Ref. frå trygdekontor , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,12 Inntekter , , , , HELSESYSTER 1010 Fast løn , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 867,96 0,00 0,00 868, Arbeidsgjevaravgift , , , ,19 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 800,00 0,00 0,00 0, Medikament 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle ,95 0,00 0, , Transport 398,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 1 500, ,00 0,00 0, Anna utstyr 1 600,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 400,00 0,00 0,00 280, Avsetting til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensert mva-drift -400,00 0,00 0,00-280, Overført frå fylket 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, ,17 27

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF REKNESKAP 2014 NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF 1 Innhold Organisering - rekneskapsprinsipp... 3 Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt - investering... 5 Økonomisk oversikt balanse... 6 Oversikt over

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 Innhald Innhald... 2 Økonomisk oversikt - Drift... 3 Rekneskapsskjema 1A - Drift... 4 Rekneskapsskjema 1B - Drift... 4 Økonomisk oversikt - Investering... 5 Rekneskapsskjema

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2014 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2014: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2014 Framlegg til formannskapet 16.04.2015

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2014 Framlegg til formannskapet 16.04.2015 SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2014 Framlegg til formannskapet 16.04.2015 Innhald Økonomisk oversikt - Drift... 2 Rekneskapsskjema 1A - Drift... 2 Rekneskapsskjema 1B Drift... 3 Økonomisk oversikt - Investering...

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAP 2014

NOTER TIL REGNSKAP 2014 NOTER TIL REGNSKAP 2014 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 4. mai 2016 kl. 13.00 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 11/2016 Innkalling og saksliste 12/2016 Årsrekneskap

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer