Justert budsjett SUM INNTEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Justert budsjett SUM INNTEKTER"

Transkript

1 REKNESKAP 2013

2 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom Andre salsinntekter Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte, eigaruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstattar eigenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar SUM UTGIFTER FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån og aksjekjøp Dekking av tidlegare års underskot Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne investeringsfond Avsett til likviditetsreserven Udisponert SUM FINANSTRANSAKSJONAR FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Overført frå driftsrekneskapet Bruk av lån Aksjesal og mottatte avdrag Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av tidlegare års overskot SUM FINANSIERING Udekka

3 HOVUDOVERSIKT DRIFTSREKNESKAP Tekst Justert Opprinneleg Rekneskap budsjett budsjett Rekneskap DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formueskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstattar eigenproduksjon Overføringar Avskrivingar Fordela utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån SUM EKSTERNE FINANSUTG RESULTAT EKS FINANSTRANS Motpost avskrivingar NETTO DRIFTSRESULTAT

4 Tekst Rekneskap Just.budsj Oppr.budsj Rekneskap INTERNE FINANSTRANS Bruk av udisponera frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGAR Overføring til investeringsrekneskapet Avsett til dekning frå tidlegare år Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven 0 SUM AVSETNINGAR UDISPONERA TIL INNDEKKING SEINARE ÅR RESULTAT ETTER INT FINANST

5 BALANSEOVERSIKT Anleggsmidlar Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidlar Utlån Aksjar og eigendelar Pensjonsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjar og andelar Sertifikat Obligasjonar Kasse, post og bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Prinsippendringar Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum eigenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelsar Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Premieavvik Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annan kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonti Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakonti Fyresdal 26/ Ketil O. Kiland Rådmann Kjersti Bergland Økonomisjef 5

6 REKNESKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREKNESKAPEN Tekst Rekneskap 2013 Justera budsjett 2013 Opprinneleg budsjett 2013 Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinære rammetilskot Skatt på eigedom Andre skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Avdrag på utlån Renteutgifter, provisjon o.a Nye utlån Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidlegare års meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års mindre forbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk REKNESKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREKNESKAPEN Ansvar Opprinneleg budsjett Justera budsjett Regnskap Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Fellestenester Helse og omsorg Kultur og oppvekst Plan og teknikk Felles

7 REKNESKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREKNESKAPEN Tekst Rekneskap 2013 Justera budsjett 2013 Opprinneleg budsjett 2013 Rekneskap Investering i anleggsmidlar Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetningar Sum finansieringsbehov Finansierast slik: 7. Bruk av lånemidlar Salsinntekter Tilskot til investeringar Avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter 12. Sum ekstern finansiering Overføring frå drift Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert REKNESKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN Investeringar 2013 Prosjekt Opprinneleg Justera Reknskap Treningsplass Gimle skule Leilighet Tøddebakkane Industriområde Molandsmoen Pleie og omsorg Barnehagen Kynjushamaren Gang og sykkel veg Reinseanlegg Kloakkanlegg Sørbygda SUM

8 KAPITALKONTO FYRESDAL KOMMUNE 2013 Debetpostar i året: DEBET KREDIT Saldo (kapital) ,21 Kreditpostar i året: Sal av fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar ,00 Avskriving: Eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar ,00 Aktivering fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar ,00 Oppskriving fast eigedom/anlegg 0,00 Nedskriving: Eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar 0,00 Sal aksjar/andeler 0,00 Kjøp av aksjar/andeler ,55 Nedskriving aksjar/andeler 0,00 Oppskriving av aksjar/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - sosiale utlån ,15 Avdrag på utlån - andre utlån ,00 Utlån - andre utlån ,00 Avskriving på utlån sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Avskriving på utlån andre utlån ,00 Bruk av lånemidlar ,00 Aktivert eigenkapitalinnskot KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelsar (auk) ,00 Endring pensjonsmidlar SPK Endring pensjonsmidlar KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsforpliktelsar (reduksjon) Endring pensjonsmidlar SPK ,00 Endring pensjonsmidlar KLP ,00 Endring pensjonsmidlar andre selskap Urealisert kurstap utanlandslån Urealisert kursgevinst utanlandslån Balanse (kapital) , , ,91 8

9 INVESTERINGS REKNESKAPEN 9

10 Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0242 TRENINGSPLASS UTE 0230 Byggetenester , ,00 0,00 0, Konsulenttenester 3 000,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,09 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, TOMTESAL 0196 Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Sal av fast eigedom , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , GIMLE SKULE 0010 Fast løn ,00 0,00 0, , Premie til KLP 2 694,70 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 34,53 0,00 0,00 138, Arbeidsgjevaravgift 2 288,90 0,00 0, ,08 Lønsutgifter ,13 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0, , Forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 38, Gebyr, avgifter ol ,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester , , , , Konsulenttenester ,40 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,53 0,00 0, ,80 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer m/mva ,00 0,00 0,00 0, Refusjon frå private 0,00 0,00 0, , Overført frå fylket 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,00 0,00 0, , SAL/KJØP AV BYGG 0196 Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Kaup av bygg , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Sal av fast eigedom 0,00 0,00 0, , Bruk av ubundne invest fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , PARKAR OG FRILUFTSOMRÅDE 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , INDUSTRIOMRÅDE MOLANDSMOEN 0230 Byggetenester , , ,00 0, Kaup av tomt , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Sal av fast eigedom , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, ,00 10

11 Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0334 PLEIE OG OMSORGSSENTERET 0010 Fast løn ,45 0,00 0, , Ekstrahjelp ,33 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,10 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 621,58 0,00 0,00 413, Arbeidsgjevaravgift ,23 0,00 0, ,11 Lønsutgifter ,69 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 238, Forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 32, Reise og diettgodtgjersle 405,60 0,00 0, , Kontorutstyr ,35 0,00 0,00 0, Byggetenester , , , , Konsulenttenester ,60 0,00 0, , Kaup av tomt ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,58 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Andre statlege overføringar 0, , ,00 0,00 Inntekter , , ,00 0, BARNEHAGEN 0010 Fast løn ,42 0,00 0, , Premie til KLP ,80 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 138,13 0,00 0,00 68, Arbeidsgjevaravgift 9 155,57 0,00 0, ,03 Lønsutgifter ,92 0,00 0, , Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon 4 305,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , VEUM GRENDEHUS 0200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Materiell til vedlikehald/nybygg 0,00 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , KYNJUSHAMAREN BOLIGOMRÅDE 0010 Fast løn ,67 0,00 0,00 0, Premie til KLP 6 667,00 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppeliv 86,33 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 5 662,52 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,52 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 2 142,60 0,00 0,00 0, Byggetenester , ,00 0,00 0, Konsulenttenester ,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,60 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0,00 11

12 Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0379 G/S- VEG 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 207, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0,00 702, Kommunale avgifter 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0, , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,39 Andre driftsutgifter 0,00 0, , , FYRESDAL REINSEANLEGG 0010 Fast løn ,31 0,00 0, , Premie til KLP 5 389,40 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 69,06 0,00 0,00 103, Arbeidsgjevaravgift 4 577,78 0,00 0, ,05 Lønsutgifter ,55 0,00 0, , Byggetenester , , , , Konsulenttenester ,20 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter , , , , KLOAKKANLEGG SØRBYGDA 0010 Fast løn ,67 0,00 0,00 0, Premie til KLP 6 667,00 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppeliv 86,33 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 5 662,52 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,52 0,00 0,00 0, Byggetenester 0, , ,00 0, Konsulenttenester ,40 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0,00 673,60 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av lån 0,00 0, ,00 0,00 Inntekter 0,00 0, ,00 0, AKSJAR 0529 Kjøp av aksjar og andelar , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av disposisjons fond 0,00 0,00 0, , Bruk av ubundne invest.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , HAASUM 0670 Sal av fast eigedom , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , UTLÅN 0511 Avdrag lån til utlån , , , , Utlån , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av lån , ,00 0, , Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Inntekter , , , ,00 12

13 Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0461 BUNDNE FOND 0940 Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , UBUNDNE FOND 0548 Avsetting til ubundne invest.fond 0, ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 0, ,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0, Bruk av ubundne invest.fond , , ,00 0, Bruk av bundne fond , , , ,00 Inntekter , , , , FRÅ DRIFT 0530 Dekking underskot investering , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Bruk av ubundne invest. fond , ,00 0,00 0, Overført frå driftsrekneskapet , , , , Udekka i investeringsrekneskapen ,03 0,00 0, ,39 Inntekter , , , ,26 13

14 14

15 DRIFTREKNESKAPEN 15

16 1102 PROSJEKT NÆRING 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0, , , , Anna løn og trekkpliktig yting 6 153,60 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 3 418,84 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,41 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 4 693, , , , Matvarer 4 984, , , , Anna forbruksmateriell 2 713, , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 189, Telefon 0,00 0,00 0,00 118, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 765,00 0,00 0,00 199, Energi 0,00 0,00 0, , Husleige 1 240,00 0,00 0,00 185, Kommunale avgifter 855,54 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Datautstyr 218,71 0,00 0, , Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester 6 610, , , , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , , Avsetting til bundne fond , ,00 0, ,57 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr 0,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Tomteleige -200,00 0,00 0,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Ref. frå staten ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket , ,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overført frå kommunar 0, , ,00 0, Overført frå private , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , VEST TELEMARK BROSJYRE 1130 Frankering og gebyr , ,00 0, , Annonser, gåver og info ,00 0,00 0, , Transport 144,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , ,00 0, , Driftsavtaler med private 8 165,60 0,00 0, , Mva-kompensasjon , ,00 0, ,34 Andre driftsutgifter , ,00 0, ,04 16

17 1653 Sal etter 11.2(mva-lov) , ,00 0, , Kompensert mva-drift , ,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,50 Inntekter , ,00 0, , VILTFOND 1053 Anna løn og trekkpliktig yting , ,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 3 801, ,00 0, ,30 Lønsutgifter , ,00 0, , Kontormateriell 1 575,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 900,00 0,00 0,00 753, Reise og diettgodtgjersle 2 586,30 0,00 0,00 755, Konsulenttenester 0, ,00 0, , Mva-kompensasjon 6 766,00 0,00 0, , Til andre private ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten ,83 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Ref. frå private , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,25 0,00 0, ,87 Inntekter , ,00 0, , REVISJONEN 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , NÆRINGSARBEID (ADM) 1100 Kontormateriell 0, , ,00 0, Matvarer 3 259,83 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 512, Annonser, gåver og info. 740, , ,00 798, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Husleige 800,00 0,00 0,00 740, Kommunale avgifter 265,60 0,00 0,00 0, Andre avgifter og lisensar 4 375,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,49 Inntekter , , , , SYSSELSETTING 1010 Fast løn ,07 0,00 0, , Andre avtalefesta tillegg 702,55 0,00 0,00 695, Lør-søn/kveld-natt-till ,80 0,00 0, , Ekstrahjelp 1 687,74 0,00 0,00 0, Overtid 794,23 0,00 0,00 0, Lærlingar , , , , Premie til KLP 1 588,46 0,00 0,00 0,00 17

18 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 1 449,75 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,05 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 206,00 0,00 0,00 130, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 2, Frankering og gebyr 32,00 0,00 0,00 40, Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 3 781,40 0,00 0,00 702, Mva-kompensasjon 38,90 0,00 0,00 0, Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Ref. fødselspengar 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift -38,90 0,00 0,00 0, Ref. frå fylket , , , , Ref. frå private , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , REKRUTERING 1115 Matvarer 0, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 228, Annonser, gåver og info , , , , Reise og diettgodtgjersle 1 330,50 0,00 0,00 0, Transport ,77 0,00 0, , Husleige 0,00 0,00 0,00 527, Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,22 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,50 Inntekter , , , , HEIM = FYRESDAL 1115 Matvarer 1 930,25 0,00 0,00 0, Kursutgifter 700,00 0,00 0,00 0, Husleige 1 220,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,40 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,20 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,85 0,00 0,00 0, Ref frå staten ,55 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,20 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,75 0,00 0,00 0, FOLKESTADBYEN 1100 Kontormateriell 276,00 0,00 0,00 0, Matvarer 484,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 8 269,43 0,00 0,00 0, Byggetenester ,60 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,26 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,29 0,00 0,00 0,00 18

19 1729 Kompensert mva-drift ,26 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,26 0,00 0,00 0, AKTIV I FYRESDAL 1115 Matvarer 841,83 0,00 0,00 0, Kursutgifter 1 100,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 81,60 0,00 0,00 0, Til andre private , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -81,60 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, UNGDOM I FØRARSETET 1019 Lør-søn/kveld-natt-till. 317,52 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp 2 513,28 0,00 0,00 0, Premie til KLP 332,90 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 335,34 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 3 499,04 0,00 0,00 0, KOMMUNESTYRE 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 8 065,00 0,00 0, , Godtgjersle ordførar , , , , Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval ,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 1 035,96 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,93 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 693, , ,00 745, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 913,00 0,00 0,00 90, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 2 552,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar 0, , , , Datautstyr 9 261,60 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 6 823, , , , Til andre private 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , ,93 Inntekter , , , , FORMANNSKAP 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 2 400,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste 4 200, , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,28 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell ,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell , , , ,06 19

20 1140 Annonser, gåver og info ,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter ,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 2 583,90 0,00 0, , Mva-kompensasjon 6 611,60 0,00 0,00 0, Til andre private , ,00 0, , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,60 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjons fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , KONTROLLUTVAL 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 1 800,00 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift 6 937, , , ,57 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 350,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 196, Anna forbruksmateriell 0, , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Transport 60,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar 1 200, , ,00 0, Konsulenttenester 0, , ,00 0, Kaup frå IKS-selskap , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Utbytte -500,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter -500,00 0,00 0,00 0, OVERFORMYNDERI 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 9 000,00 0,00 0, , Godtgjersle andre utval , , , , Arbeidsgjevaravgift 4 968, , , ,16 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 396, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 486, , ,00 880, Til andre private ,54 0,00 0, ,38 Andre driftsutgifter , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 ANDRE UTVAL OG 1118 NEMNDER 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval , , , , Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,54 Lønsutgifter , , , ,72 20

21 1100 Kontormateriell 0, , ,00 0, Matvarer 0,00 0,00 0,00 219, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 80, Kursutgifter 2 266, , , , Reise og diettgodtgjersle 8 395, , , , Mva-kompensasjon 58, , ,00 459, Til andre private , , , , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift -58,24 0,00 0,00-459,38 Inntekter -58,24 0,00 0,00-459, VAL 1081 Godtgjersle utvalsmedlemar 2 400,00 0,00 0,00 0, Godtgjersle andre utval 4 200,00 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste 3 600,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 1 081,20 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,20 0,00 0,00 0, Kontormateriell 1 241, , ,00 0, Matvarer 2 186,32 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 474, , ,00 0, Frankering og gebyr 1 107,24 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info , , ,00 0, Kursutgifter 7 408,89 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 2 864,70 0,00 0,00 702, Transport 0,00 0,00 0,00 880, Anna utstyr 5 339,76 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 3 420,48 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,48 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,48 0,00 0,00 0, AVD. FOR FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom ,99 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp , ,00 0, , Anna løn og trekkpliktig yting , ,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 9 830,86 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,90 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell , , , , Medikament 0,00 0,00 0,00 73, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 7 458, , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon , , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , ,90 21

22 1170 Transport ,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr , , , , Datautstyr 9 684,80 0,00 0,00 0, Anna utstyr 6 623,45 0,00 0, , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,20 0,00 0, , Fylkeskommunen 4 505,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 3 700, , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private -483,30 0,00 0, ,80 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,25 0,00 0,00 124, Sal av varer/tenester , , , , Purregebyr fakturering -450, , , , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref. frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Ref. frå private ,16 0,00 0, , Overført frå private -900,00 0,00 0,00 0, Renteinntekter ,68 0,00 0,00-908, Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , EDB-ANLEGG 1130 Frankering og gebyr 175,00 0,00 0, , Telefon , , , , Forsikringar 0,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Datautstyr , , , , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Andre kommunar ,90 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,93 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , ,93 22

23 1123 ANDRE FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 1 284,81 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,62 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,04 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 369,00 0,00 0,00 985, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 1 600, ,00 0, , Frankering og gebyr ,42 0,00 0,00 138, Annonser, gåver og info. 576,00 0,00 0, , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 1 944,00 0,00 0,00 0, Transport ,00 0,00 0, , Forsikringar , , , , Husleige 401,00 0,00 0,00 503, Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep ,50 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Fylkeskommunen 0,00 0,00 0, , Kaup frå IKS-selskap ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , , Renter egne lån 0,00 0,00 0, ,33 Andre driftsutgifter , , , , Ref. frå trygdekontor , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Overført frå private , , , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Inntekter , , , , DISP.POSTAR 1010 Fast løn 0,00 0, ,00 0, Ekstrahjelp 579,60 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 61,43 0,00 0, ,18 Lønsutgifter 641,03 0, , , Kontormateriell 399,00 0,00 0, , Matvarer 1 988,97 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 335,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 228,00 0,00 0,00 313, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle ,20 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 622, Mva-kompensasjon 559,26 0,00 0,00 256,90 Andre driftsutgifter , , , ,93 23

24 1729 Kompensert mva-drift -559,26 0,00 0,00-256,90 Inntekter -559,26 0,00 0,00-256, PENSJONSKOSTNADER 1090 Premie til KLP , , , , Premie til STP ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift ,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter , , , , Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0,00 Inntekter , , ,00 0, ADM. SOSIALE TENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Anna løn og trekkpliktig yting 900,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 1 235,65 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,48 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 358, Anna forbruksmateriell ,00 0,00 0,00 16, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 96, Kursutgifter 2 800, , , , Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Andre avgifter og lisensar 55,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Datautstyr 1 714,40 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 428, , ,00 132, Til andre private 9 900, , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift -428, , ,00-132, Ref. frå kommunar ,00 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , SOSIALTENESTER 1051 Omsorgsløn/støttekontakt , , , , Anna løn og trekkpliktig yting -600, , ,00 0, Trekkpliktig/oppgpliktig, ikkje arb.gj.avg.pl , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 115,98 0,00 0,00 135, Arbeidsgjevaravgift , , , ,36 Lønsutgifter , , , , Matvarer 0,00 0,00 0,00 274, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 24, Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepliktig godtgjeringar , , , ,50 24

25 1240 Serviceavtaler og rep ,80 0,00 0,00 0, Andre kommunar ,38 0,00 0, , Driftsavtaler med private , ,00 0, , Mva-kompensasjon 2 259,20 0,00 0, , Til andre private , , , , Utlån ,15 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. frå trygdekontor ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,20 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Mottatte avdrag ,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , EDRUSKAPSVERN 1130 Frankering og gebyr 385,00 0,00 0,00 165, Andre avgifter og lisensar 0,00 0,00 0,00 116, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon 6 537, , , ,40 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,40 Inntekter , , , , BARNEVERN 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Omsorgsløn/støttekontakt ,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift ,06 0,00 0, ,97 Lønsutgifter ,06 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 160, , , , Frankering og gebyr 40,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle , , , , Andre oppgåvepliktig godtgj , , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 50,00 0,00 0,00 40, Til andre private ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift -50,00 0,00 0,00-40, Ref. frå private ,81 0,00 0, ,10 Inntekter ,81 0,00 0, , INTEGRERING 1350 Andre kommunar ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Overført frå staten , , , ,00 Inntekter , , , ,00 25

26 1216 PROSJEKT AKUPUNKTUR 1150 Kursutgifter , ,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle , ,00 0,00 0, Transport ,20 0,00 0, , Kontorutstyr 0, ,00 0,00 0, Datautstyr ,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 4 663,80 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,80 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, ADM. HELSETENESTER 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 1 720,47 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0,00 600, Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 105, Arbeidsgjevaravgift 182,37 0,00 0, ,39 Lønsutgifter 1 902,84 0,00 0, , Kontormateriell , , , , Lærebøkar 0,00 0,00 0, , Medisinsk forbruksmat. 0,00 0,00 0, , Medikament 0,00 0,00 0, , Matvarer 3 694, , , , Anna forbruksmateriell 6 206, , , , Frankering og gebyr 3 319, , , , Telefon 8 015, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 0, , , , Transport 0,00 0,00 0, , Energi 2 813,40 0,00 0, , Forsikringar , , , , Husleige 0,00 0,00 0, , Andre avgifter og lisensar , , , , Kontorutstyr 8 145, , , , Datautstyr 280,00 0,00 0,00 0, Anna utstyr 1 016, , , , Medisinsk utstyr , ,00 0,00 0, Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 4 764,00 0,00 0, , Staten 3 729,00 0,00 0, , Andre kommunar , , , , Overf. til staten , , , , Mva-kompensasjon , , , ,98 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , ,98 26

27 1221 LEGETENESTER 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl , ,00 0, , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp 8 387,71 0,00 0, , Overtid 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 4 650,81 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,60 Lønsutgifter , , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , , Medikament , , , , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 2 389,83 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle ,70 0,00 0, , Transport 3 285,00 0,00 0,00 0, Medisinsk utstyr ,07 0,00 0,00 599, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 321,00 0,00 0,00 100,00 Andre driftsutgifter , , , , Eigenandelar , , , , Gebyr ,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester , , , , Ref. frå staten , , , , Ref. frå trygdekontor , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,12 Inntekter , , , , HELSESYSTER 1010 Fast løn , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppeliv 867,96 0,00 0,00 868, Arbeidsgjevaravgift , , , ,19 Lønsutgifter , , , , Kontormateriell 800,00 0,00 0,00 0, Medikament 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle ,95 0,00 0, , Transport 398,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 1 500, ,00 0,00 0, Anna utstyr 1 600,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 400,00 0,00 0,00 280, Avsetting til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensert mva-drift -400,00 0,00 0,00-280, Overført frå fylket 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, ,17 27

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap... 3 Hovudoversikt driftsrekneskap... 4 Balanseoversikt... 6 sskjema 1A Driftsrekneskapen... 7 sskjema 1B Driftsrekneskapen... 7 sskjema 2A Investeringsrekneskapen...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato:

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 02.02.2017 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side 1 av 126 Samnanger kommune der du vil leva og bu Samnanger kommune 2015 - Friluftslivets år Rekneskap 2015 2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen ÅRSREKNESKAP 2012 Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen Driftsrekneskap Notar Rekneskap 2012 Opph. budsjett Rev. budsjett Rekneskap 2011 Driftsinntekter Andre sals- og legieinntekter 80 464

Detaljer

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 18 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 06-07.11.2012 Møtetid: 08.30.16.00-08.30-13.30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951. 21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF REKNESKAP 2014 NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF 1 Innhold Organisering - rekneskapsprinsipp... 3 Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt - investering... 5 Økonomisk oversikt balanse... 6 Oversikt over

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 Innhald Innhald... 2 Økonomisk oversikt - Drift... 3 Rekneskapsskjema 1A - Drift... 4 Rekneskapsskjema 1B - Drift... 4 Økonomisk oversikt - Investering... 5 Rekneskapsskjema

Detaljer