Hovudoversikt investeringsrekneskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovudoversikt investeringsrekneskap"

Transkript

1

2 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap... 3 Hovudoversikt driftsrekneskap... 4 Balanseoversikt... 6 sskjema 1A Driftsrekneskapen... 7 sskjema 1B Driftsrekneskapen... 7 sskjema 2A Investeringsrekneskapen... 8 sskjema 2B Investeringsrekneskapen... 8 Kapitalkonto... 9 Investeringsrekneskapen Driftsrekneskapen Balanse Noter og revisjon Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Note 3 Pensjoner - SPK Note 4 Pensjoner - KLP Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Note 6 Sjølvkost Note 7 Avdrag på lån Note 8 Kommunens garantiansvar Note 9 Avsetning og bruk av fond Note 10 Avsetning og bruk av fond Note 11 Strykninger

3 Hovudoversikt investeringsrekneskap Justert INNTEKTER Sal av fast eigedom Andre salsinntekter Overføring med krav om motyting Kompensasjon for meirverdiavgift Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte, eieruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andelar Dekking av tidlegare års underskot Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond SUM FINANSTRANSAKSJONAR FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Bruk av lån Sal av aksjer og andelar Mottatte avdrag på utlån Overført frå driftsrekneskapet Bruk av tidlegare års overskot Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av ubundne investeringsfond SUM FINANSIERING Udekka /udisponert

4 Hovudoversikt driftsrekneskap Justert Opprinnelig DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formueskatt Eigendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Avskrivningar Fordela utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån SUM EKSTRENE FINANSUTG RESULTAT EKS FINANSTRANS Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT

5 Justert INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av udisponera frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGAR Overføring til investeringsrekneskapet Avsatt til dekning frå tidlegare år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven SUM AVSETNINGAR smessig mindreforbruk smessig meirforbruk

6 Balanseoversikt 2014 Anleggsmidlar Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidlar Utlån Aksjer og eigendelar Pensjonsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjer og andelar Sertifikater Obligasjoner Kasse, post og bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Prinsippendringar Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) Regnskapsmessig meirforbruk (drift) Udisponert investeringsregneskapet Udekka investeringsregneskapet Kapitalkonto Sum eigenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelsar Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Premieavvik Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annan kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Memoriakonti Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakonti Ketil O. Kiland Rådmann Fyresdal 15/ Kjersti Bergland Økonomisjef 6

7 sskjema 1A Driftsrekneskapen Justert 1. Skatt på inntekt og formue Ordinære rammetilskot Skatt på eigedom Andre skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Avdrag på utlån Renteutgifter, provisjon o.a Nye utlån Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidlegare års meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års mindre forbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift smessig meirforbruk/mindreforbruk sskjema 1B Driftsrekneskapen Ansvar Justert Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Til fordeling drift: Fellestenester Helse og omsorg Kultur og oppvekst Næring og kommunaltek Felles

8 sskjema 2A Investeringsrekneskapen Justert Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetningar Sum finansieringsbehov Finansierast slik: Bruk av lånemidlar Salsinntekter Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring frå drift Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert sskjema 2B Investeringsrekneskapen Investeringar Prosjekt Justert Oppgradering Økonomisystem Fleirbrukshall Hamaren Aktivitetspark Gimle skule Møblar kommunehus Moland Brygge Pleie og omsorg Barnehagen Røyrledning Gateljos Vassverk Fyresdal SUM

9 Kapitalkonto Fyresdal kommune DEBET KREDIT 1.1 Saldo (kapital) ,41 Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 maskiner og transportmidler ,00 Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0,00 utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg aksjer/andeler 0,00 Kjøp av aksjer/andeler ,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - sosiale utlån 6 000,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,88 Utlån - andre utlån 0,00 Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Avskrivning på utlån - andre utlån 0,00 Bruk av lånemidler ,50 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK ,00 Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP ,00 Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Balanse (kapital) , , ,41 9

10 Investeringsrekneskapen 10

11 0121 EDB 0200 Kontorutstyr , ,00 0,00 0, Konsulenttenester , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,60 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,60 0,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, FLEIRBRUKSHALL 0010 Fast løn ,65 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,48 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift ,65 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,78 0,00 0,00 0, Byggetenester 6 265,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 1 566,25 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 7 831, , ,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,25 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,25 0,00 0,00 0, TOMTESAL 0670 Sal av fast eigedom ,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,00 0,00 0, , GIMLE SKULE 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 266, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,56 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 336, Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,90 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift ,90 0,00 0, , Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, ,40 11

12 0317 SAL/KJØP AV BYGG 0670 Sal av fast eigedom 0,00 0,00 0, , Ref frå private 0,00 0,00 0, , Inntekter 0,00 0,00 0, ,00 PARKAR OG FRILUFTSOMRÅDE 0195 Kommunale avgifter 0,00 0,00 0, , Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0, , Byggetenester , ,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 6 611,20 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , ,00 0, , Mva-kompensasjon , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Ref frå staten , ,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift , ,00 0, , Ref frå fylket , ,00 0,00 0, Overf. frå fylket , ,00 0, , Overf. frå private , ,00 0, , Bruk av bundne fond , ,00 0, ,50 Inntekter , ,00 0, , RØYRLEDNING 0230 Byggetenester ,40 0,00 0, , Konsulenttenester ,20 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter ,60 0,00 0, , Bruk av lån ,60 0,00 0, , Inntekter ,60 0,00 0, ,00 INDUSTRIOMRÅDE MOLANDSMOEN 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, ,70 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av ub. invest. fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , HELSEHUSET 0270 Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, ,00 12

13 0334 PLEIE OG OMSORGSSENTERET 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 133, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,17 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Byggetenester ,38 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,10 0,00 0, ,82 Andre driftsutgifter ,48 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 6 977,10 0,00 0, ,82 Inntekter 6 977,10 0,00 0, , MØBLAR KOMMUNEHUS 0200 Kontorutstyr , ,00 0,00 0, Byggetenester ,34 0,00 0,00 0, Materiell til vedl/nybygg 9 572,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,09 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Sal av varer m/mva ,00 0,00 0,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,09 0,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, BARNEHAGEN 0010 Fast løn ,67 0,00 0, , Premie til KLP 4 220,37 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 932, Arbeidsgjevaravgift 3 583,92 0,00 0, ,95 Lønsutgifter ,96 0,00 0, , Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,15 0,00 0, ,85 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Sal av varer m/mva 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift ,15 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0, Inntekter , ,00 0, ,85 KYNJUSHAMAREN BOLIGOMRÅDE 0280 Kaup av tomt 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,00 13

14 0363 TOALETTVOGN 0200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , MOLAND BRYGGE 0230 Byggetenester , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift , ,00 0,00 0, Overf. frå private , ,00 0,00 0, Bruk av bundne fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, GATELJOS 0270 Konsulenttenester 0, , ,00 0, Andre driftsutgifter 0, , ,00 0,00 OPPGRADERING VASSVERK FYRSDAL 0230 Byggetenester , , ,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Bruk av lån , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, KLOAKK HAUGGREND 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , FYRESDAL RENSEANLEGG 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Andre statlege overføringar 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , KLOAKKANLEGG SØRBYGDA 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, ,47 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,47 14

15 0411 AKSJER 0529 Kjøp av aksjer og andelar , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , UTLÅN 0511 Avdrag lån til utlån , , , , Utlån 0,00 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av lån 0,00 0,00 0, , Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Inntekter , , , , UBUNDNE FOND 0940 Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,70 Inntekter 0,00 0,00 0, , FRÅ DRIFT 0530 Dekking underskot investering , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Bruk av lån , ,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , , ,00 0, Bruk av bundne fond , , ,00 0, Overf. frå driftsrekneskapet , , ,00 0,00 Udekka i 0980 investeringsrekneskapen 0,00 0,00 0, ,38 Inntekter , , , ,38 15

16 Driftsrekneskapen 16

17 VEST TELEMARK BROSJYRE 1120 Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,00 0,00 0, ,05 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, ,05 Inntekter ,00 0,00 0, , VILTFOND 1010 Fast løn 3 261,10 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 3 076,81 0,00 0, ,42 Lønsutgifter ,91 0,00 0, , Kontormatriell 115,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 112, Reise og diettgodtgjersle 918,40 0,00 0,00 840, Skattepl. km. godtgjersle 65,40 0,00 0,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Til andre private ,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,29 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,09 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overf. frå fylket ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,65 Inntekter ,00 0,00 0, , REVISJONEN 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , NÆRINGSARBEID (ADM) 1010 Fast løn , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,57 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , ,00 0, Matvarer 2 347,20 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , ,00 825, Frankering og gebyr 316,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 2 687, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 1 288,20 0,00 0,00 0, Transport 0,00 0,00 0, , Kommunale avg ,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , ,20 17

18 1200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Byggetenester , , , , Konsulenttenester , , , , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Tomteleige -200,00 0,00 0,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) 0, , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå kommunar 0, , ,00 0, Overf. frå private ,21 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , OMSTILLINGSPROSJEKT 1115 Matvarer 6 575,48 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,32 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,80 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,32 0,00 0,00 0, Ref. frå fylket ,48 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,80 0,00 0,00 0, SYSSELSETTING 1010 Fast løn 1 297,57 0,00 0, , Andre avtalefesta tillegg 167,33 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till ,61 0,00 0, , Lærlingar , , , , Premie til KLP 2 811,00 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel. 204,00 0,00 0,00 136, Arbeidsgjevaravgift , , , ,25 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 790, Kursutgifter 2 438,26 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 1 407,36 0,00 0,00 0, Skattepl. km. godtgjersle 87,96 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 381,74 0,00 0,00 0, Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift -381,74 0,00 0,00 0, Ref. frå fylket , , , , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , REKRUTERING 1115 Matvarer 6 593,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 28,00 0,00 0,00 24, Annonser, gåver og info , , , , Transport 4 020,00 0,00 0,00 0, Husleige 0,00 0,00 0, ,00 18

19 1429 Mva-kompensasjon , , , ,58 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , ,58 Inntekter , , , , HEIM = FYRESDAL 1100 Kontormatriell 378,40 0,00 0,00 0, Matvarer 940,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 376,00 0,00 0,00 770, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0,00 852, Transport 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester ,40 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,20 0,00 0, ,39 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Ref frå staten ,10 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,20 0,00 0, , Ref. frå fylket ,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,60 Inntekter ,30 0,00 0, , ATTRAKTIVE BUMILJØ 1115 Matvarer 168,00 0,00 0, , Kommunale avg. 0,00 0,00 0, , Byggetenester ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,60 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,40 0,00 0, ,16 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,40 0,00 0, ,16 Inntekter ,40 0,00 0, , HAMAREN AKTIVITETSPARK 1115 Matvarer 995,62 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 6 169,17 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0,00 405, Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Transport ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester ,80 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 4 013,92 0,00 0, , Til andre private 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter ,51 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) ,60 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,92 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, , Overf. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,52 0,00 0, , FOLKESTADBYEN 1010 Fast løn 0,00 0,00 0,00 270, Anna løn og trekkpl.yting 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0,00 267,12 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, ,12 19

20 1115 Matvarer 3 328,00 0,00 0,00 782, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Husleige 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 7 378,28 0,00 0, , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 4 000,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 2 676,57 0,00 0, ,41 Andre driftsutgifter ,85 0,00 0, , Billettinntekter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,57 0,00 0, , Overf. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,57 0,00 0, , AKTIV I FYRESDAL 1200 Kontorutstyr 1 500,00 0,00 0,00 0, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Til andre private 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 1 500,00 0,00 0, , UNGDOM I FØRARSETET 1115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 723, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,30 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,30 Inntekter 0,00 0,00 0, , KOMMUNESTYRE 1010 Fast løn 0,00 0,00 0,00-83, Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 1 279,00 0,00 0, , Godtgjersle ordførar , , , , Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval ,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 204,00 0,00 0,00 204, Arbeidsgjevaravgift , , , ,00 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , ,00 307, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 568,83 0,00 0,00 126, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 3 452,70 0,00 0,00 0, Transport 4 315,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 3 160, , ,00 0, Datautstyr ,40 0,00 0, , Serviceavtaler og rep ,80 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,40 0,00 0, , Driftsavtaler med private 3 472,00 0,00 0,00 0,00 20

21 1429 Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 500, , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0,00-833, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , FORMANNSKAP 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 3 600,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,94 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell ,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 4 212, , , , Kursutgifter 1 400,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 1 193,20 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 94,20 0,00 0,00 0, Transport 0,00 0,00 0,00 44, Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Til andre private , ,00 0, , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG 1010 Fast løn 3 319,81 0,00 0,00 0, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 1 800,00 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste , , , , Premie til STP 424,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 5 694, , ,00 776,72 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 6 809,96 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 212,80 0,00 0,00 0, Skattepl. km. godtgjersle 16,80 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 7 039,56 0,00 0, , LANDBRUK OG TEKNIKK 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 600,00 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste 0, , ,00 600, Arbeidsgjevaravgift 4 647, , ,00 713,12 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 8 965,49 0,00 0,00 969, Kursutgifter 2 422,87 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 296,40 0,00 0,00 0, Skattepl. km. godtgjersle 23,40 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,16 0,00 0,00 969,24 21

22 1115 KONTROLLUTVAL 1010 Fast løn ,80 0,00 0,00 0, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 600,00 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift 3 805, , , ,80 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 1 200,00 0,00 0,00 400, Matvarer 388,96 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 200, , ,00 0, Frankering og gebyr 24,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 6 354, , , , Skattepl. km. godtgjersle 269,70 0,00 0,00 0, Transport 2 033,00 0,00 0,00 97, Husleige 0,00 0,00 0,00 944, Andre avg. og lisenser 1 400, , , , Konsulenttenester 0, , ,00 0, Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon 103,24 0,00 0, ,56 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift -103,24 0,00 0, ,56 Inntekter -103,24 0,00 0, , ANDRE UTVAL OG NEMNDER 1081 Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval , , , , Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,06 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , ,00 0, Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 7 509, , , , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0,00 60, Kursutgifter 5 343, , , , Reise og diettgodtgjersle 9 014, , , , Skattepl. km. godtgjersle 688,20 0,00 0,00 0, Transport 375,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0, , Datautstyr ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 5 255, , ,00 794, Til andre private 0, , , , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,24 0,00 0,00-794,52 Inntekter ,24 0,00 0,00-794, VAL 1081 Godtgjersle utvalsmeld. 0,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,80 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, ,80 22

23 1100 Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 306, Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,92 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , AVD. FOR FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Omsorgsløn/støttekontakt 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,70 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,92 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Medikamenter 0, , ,00 839, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 2 277, , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon , , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 3 824,34 0,00 0,00 0, Transport 9 342, , , , Husleige 3 000,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , ,00 0, Datautstyr 3 315,20 0,00 0,00 0, Anna utstyr 2 435,38 0,00 0,00 0, Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester , , , , Staten 0, , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 3 850, , , , Kaup frå IKS-selskap 1 022,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private ,44 0,00 0, , Renter egne lån 737,21 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,00 0,00 0,00 0, Sal av varer/tenester , , , , Purregebyr fakturering 0, , , , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , ,00 23

24 1710 Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Ref. frå private -952, , , , Overf. frå private ,00 0,00 0,00 0, Renteinntekter 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , EDB-ANLEGG 1100 Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 149, Frankering og gebyr 122,00 0,00 0,00 442, Telefon , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 1 532,00 0,00 0, , Datautstyr , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Andre kommunar ,19 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,58 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , ANDRE FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till. 195,00 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Premie til KLP ,00 0,00 0, , Premie til STP 0,00 0,00 0,00 491, Arbeidsgjevaravgift 8 664, , , ,83 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 0, , , , Anna forbruksmateriell ,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 90, Kursutgifter 0, , , , Forsikringar , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Staten 5 125,00 0,00 0,00 0, Fylkeskommunen ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private ,00 0,00 0, , Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , , Renter egne lån 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , ,30 24

25 1700 Ref frå staten , ,00 0,00 0, Ref. fra trygdekontor , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Overf. frå private , , , ,00 Inntekter , , , , DISP.POSTAR 1010 Fast løn 858,04 0, ,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 5 655,30 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 965,15 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 8 973,49 0, ,00 0, Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 5 425,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 119, Frankering og gebyr 30,00 0,00 0,00 70, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle ,56 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 1 096,86 0,00 0,00 0, Transport 310,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 5 337,58 0,00 0, ,11 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,58 0,00 0, ,11 Inntekter ,58 0,00 0, , PENSJONSKOSTNADER 1090 Premie til KLP ,00 0,00 0, , Premie til STP ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift ,00 0,00 0, ,00 Lønsutgifter ,00 0,00 0, , ADM. SOSIALE TENESTER 1010 Fast løn , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,52 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 570,00 0,00 0,00 747, Frankering og gebyr 1 150,90 0,00 0,00 0, Kursutgifter 0, , ,00 400, Reise og diettgodtgjersle 6 498, , ,00 0, Skattepl. km. godtgjersle 513,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep ,40 0,00 0, , Konsulenttenester , , , , Staten 0,00 0,00 0, , Andre kommunar , , , , Mva-kompensasjon 2 493, , , , Til andre private 0, , , ,00 Andre driftsutgifter , , , ,51 25

26 1710 Ref. sjukeløn , ,00 0,00-209, Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå staten 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , SOSIALTENESTER 1089 Trekkpliktig/oppgåvepliktig, ikkje arb.gj.avg.plik , , , , Arbeidsgjevaravgift 0, , ,00 0,00 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 987,00 0,00 0,00 377, Andre oppgåvepl. godtgj ,40 0,00 0,00 980, Konsulenttenester 0,00 0,00 0,00 810, Andre kommunar ,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Til andre private , , , , Utlån 6 000, ,00 0, , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , ,00 0, , Ref. fra trygdekontor ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Overf. frå staten 0,00 0,00 0, , Overf. frå private , ,00 0, , Mottatte avdrag , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , EDRUSKAPSVERN 1130 Frankering og gebyr 275,00 0,00 0,00 330, Telefon 55,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon 8 255, , , ,50 Andre drifsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,50 Inntekter , , , , BARNEVERN 1120 Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Andre oppgåvepl. godtgj. 0, , ,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0, , ,00 0, Husleige ,18 0,00 0,00 0, Andre kommunar ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , , Kaup frå IKS-selskap 0, ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 2 181,82 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,82 0,00 0,00 0, Overf. frå staten , , , ,00 Inntekter , , , ,00 26

27 1217 FOLKEHELSEPROSJEKT 1010 Fast løn , ,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 28,40 0,00 0,00 281, Ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 892, Overtid 234,49 0,00 0,00 0, Premie til KLP , ,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , ,00 0, ,84 Lønsutgifter , ,00 0, , Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 1 284,80 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 1, , ,00 127, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 393, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 935,68 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 68,58 0,00 0,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private , ,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Til andre private 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , ,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,54 Inntekter , ,00 0, , ADM. HELSETENESTER 1010 Fast løn 185,01 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp 1 541,71 0,00 0,00 0, Premie til KLP 216,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 214,83 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 2 157,55 0,00 0,00 0, Kontormatriell , , , , Medisinsk forbruksmat ,00 0,00 0,00 0, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 5 015, , , , Frankering og gebyr 2 640, , , , Telefon 5 455, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 1 500, , , , Reise og diettgodtgjersle 2 714, , , , Skattepl. km. godtgjersle 84,00 0,00 0,00 0, Transport 400,00 0,00 0,00 490, Forsikringar , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 768, , , , Datautstyr 6 760,48 0,00 0,00 0, Anna utstyr 3 192, , , , Medisinsk utstyr 7 854,63 0,00 0,00 0, Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Staten ,73 0,00 0, , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 4 500,00 0,00 0,00 0,00 27

28 1400 Overf. til staten 0, , , , Mva-kompensasjon , , , ,50 Andre driftsutgifter , , , , Ref. fra trygdekontor ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , FENGSELSHELSETENESTE 1010 Fast løn ,19 0,00 0,00 0, Vikarløn ved sjukdom ,83 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,64 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel ,97 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift ,80 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,43 0,00 0,00 0, Medikamenter , ,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 395, Frankering og gebyr 25,00 0,00 0,00 0, Fylkeskommunen 7 570,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar 205,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private 380,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 6 679,36 0,00 0, ,03 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Ref frå staten , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,36 0,00 0, ,03 Inntekter , ,00 0, , LEGETENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,67 0,00 0,00 0, Vikarløn ved kurs/oppl. 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp ,67 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 1 500,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,21 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,96 Lønsutgifter , , , , Medisinsk forbruksmat , , , , Medikamenter , , , , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 70, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle ,80 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 741,30 0,00 0,00 0, Transport 8 217,50 0,00 0,00 0, Medisinsk utstyr 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester , ,00 0,00 0, Andre kommunar ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private 1 200,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,01 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Gebyr ,00 0,00 0,00-117, Sal av varer/tenester , , , ,50 28

29 1700 Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , ,01 Inntekter , , , , HELSESYSTER 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till. 113,60 0,00 0, , Overtid 937,96 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,65 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 3 750,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 39,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 70,00 0,00 0,00 45, Reise og diettgodtgjersle 4 830,52 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 313,62 0,00 0,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 540,00 Andre driftsutgifter 9 003,14 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-540, Ref. frå private ,68 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,68 0,00 0, , JORDMOR 1010 Fast løn , , , , Helligdagstillegg ,37 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0,00 535, Vikarløn ved ferie ,82 0,00 0,00 0, Overtid 8 123,01 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting ,50 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,74 0,00 0,00 777, Arbeidsgjevaravgift , , , ,31 Lønsutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 1 899, , , , Skattepl. km. godtgjersle 76,80 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 1 976, , , , Ref frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , FYSIOTERAPAUT 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved svangerskap , ,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,25 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,93 Lønsutgifter , , , ,80 29

30 1100 Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 1 300, , , , Reise og diettgodtgjersle 316, , , , Skattepl. km. godtgjersle 25,02 0,00 0,00 0, Transport 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 0,00 0,00 0,00 995, Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 571,85 Andre driftsutgifter 1 641, , , , Egenandelar , , , , Ref frå staten , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Ref. fødselspengar , ,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-571,85 Inntekter , , , , PSYKIATRI 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 1 200,00 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 9 134,46 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp 9 134,46 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,70 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,17 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 765,00 0,00 0,00 79, Matvarer 6 434, , , , Anna forbruksmateriell 1 036, , , , Frankering og gebyr 0, , ,00 0, Telefon 92,40 0,00 0, , Kursutgifter 2 500,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 1 301,40 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 549,41 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 1 147,24 0,00 0,00 936, Til andre private 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,24 0,00 0,00-936, Overf. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,24 0,00 0, , PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,04 0,00 0, , Helligdagstillegg , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap , ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0, , ,00 0, Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Vikarløn ved avspassering 0, , ,00 0, Tillegg vikarløn , , , ,05 30

31 1028 Vikarløn dekt av opplæringsmidlar ,02 0,00 0, , Vikarløn kompetanseløftet 3 100,00 0,00 0, , Ekstrahjelp , , , , Overtid , , , , Omsorgsløn/støttekontakt , , , , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Premie til STP 87,60 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel ,38 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,41 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Medisinsk forbruksmat , , , , Medikamenter , , , , Matvarer 164, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon 0, , , , Annonser, gåver og info ,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 9 896,55 0,00 0,00 0, Andre oppgåvepl. godtgj , , , , Transport 8 449,69 0,00 0, , Strøm 1 311,20 0,00 0,00 0, Fyringsolje og fyringsparafin 3 512,00 0,00 0,00 0, Forsikringar , , , , Kommunale avg ,18 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 5 299, , , , Datautstyr 549,41 0,00 0,00 0, Anna utstyr , , , , Medisinsk utstyr , , , , Kjøp av bilar ol. 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner , , , , Byggetenester ,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester ,39 0,00 0, , Staten ,00 0,00 0, , Andre kommunar , , ,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Opphaldsbetaling , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester , , , , Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , , , , Ref. fødselspengar , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket ,00 0,00 0,00 0, Ref. frå kommunar , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 31

32 1810 Overf. frå staten , , , , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , KJØKKEN/VASKERI 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,27 0,00 0, , Helligdagstillegg , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap 6 823, ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0, , ,00 0, Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Vikarløn ved avspassering 0, , ,00 0, Tillegg vikarløn , , , , Vikarløn dekt av opplæringsmidlar 1 302,48 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp , , , , Overtid , , , , Anna løn og trekkpl.yting 1 500,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,96 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,57 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 60, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 73, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 2 796,75 0,00 0,00 0, Transport 1 793,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0,00 708, Kontorutstyr 0, , ,00 162, Anna utstyr , , , , Kjøp av maskiner 1 578,98 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 4 500,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,13 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref. fra trygdekontor 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Ref. fødselspengar , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå private , ,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , ,53 32

33 1235 LEASINGBILAR/EIGNE BILAR 1130 Frankering og gebyr 126,00 0,00 0,00 84, Transport , , , , Forsikringar 7 144, , , , Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Kjøp av bilar ol , , , , Mva-kompensasjon ,65 0,00 0, ,75 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,65 0,00 0, ,75 Inntekter ,65 0,00 0, , GÅVEKONTO 1115 Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 8 639,72 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 435, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0,00 948, Mva-kompensasjon 1 295,95 0,00 0, ,25 Andre driftsutgifter 9 935,67 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,95 0,00 0, , Overf. frå private ,50 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,22 0,00 0, ,37 Inntekter ,67 0,00 0, , ADM. UNDERVISNING 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 1 200,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Premie til STP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,18 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 7 305, , , , Matvarer 0, , , , Anna forbruksmateriell 1 300, , ,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 52, Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter 1 400, , , , Reise og diettgodtgjersle 5 441, , , , Skattepl. km. godtgjersle 396,30 0,00 0,00 0, Transport 3 061,50 0,00 0,00 599, Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 774, Datautstyr 3 173,20 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep. 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 2 769, , , ,71 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0,00 49, Kompensert mva-drift , , , ,71 Inntekter , , , ,71 33

34 1241 ORDINÆR UNDERVISNING 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg ,50 0,00 0, , Helligdagstillegg 0,00 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,31 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap , ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm , , , , Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp , , , , Overtid ,20 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting ,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,57 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,66 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 5 677, , , , Undervisningsmateriell , , , , Lærebøkar , , , , Formingsmaterell ,58 0,00 0, , Heimkunnskapsmateriell ,10 0,00 0, , Medisinsk forbruksmat. 0,00 0,00 0,00 521, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 2 566, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 3 097,32 0,00 0,00 0, Transport ,00 0,00 0, , Skuleskyss , , , , Forsikringar 0,00 0,00 0,00 200, Husleige 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Datautstyr , , , , Anna utstyr 3 995, , , , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester , , , , Fylkeskommunen , , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private , , , , Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Husleiger -700,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Ref. fødselspengar , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar , , , ,00 34

35 1770 Ref. frå private , , , , Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private ,91 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , ANNA UNDERVISNING 1350 Andre kommunar , ,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , SKULEFRITIDSORDNING 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 5 281,62 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 945,94 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Vikarløn ved svangerskap 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,79 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl ,43 0,00 0,00 528, Vikarløn ved ferie 2 991,95 0,00 0, , Ekstrahjelp ,88 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,28 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 175, Undervisningsmateriell 320,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 89, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 569, , ,00 0, Skattepl. km. godtgjersle 30,36 0,00 0,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0,00 138, Mva-kompensasjon 3 803, , , ,95 Andre driftsutgifter , , , , Opphaldsbetaling , , , , Betaling av kost , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Ref. fødselspengar 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,95 Inntekter , , , , KANTINEDRIFT 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 2 314,47 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till. 464,00 0,00 0,00 0, Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,22 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 3 402,18 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,09 Lønsutgifter , , , ,04 35

36 1115 Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell ,69 0,00 0, , Frankering og gebyr 116,57 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 1 603,00 0,00 0,00 0, Skattepl. km. godtgjersle 96,00 0,00 0,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 785,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 5 743, , , ,11 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , ,11 Inntekter , , , , ADM. BARNEHAGE 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 2 408,78 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till. 650,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 405,41 0,00 0,00 555, Arbeidsgjevaravgift , , , ,09 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 276,00 0,00 0, , Matvarer 3 062,02 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 866,54 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 30, Kursutgifter 5 440, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 8 128, , ,00 0, Skattepl. km. godtgjersle 486,30 0,00 0,00 0, Transport 1 044,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 826,54 0,00 0,00 552, Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift -826,54 0,00 0,00-552,00 Inntekter ,54 0,00 0, , BARNEHAGEN 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 9 173,07 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till ,50 0,00 0,00 0, Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved lønna perm , , , , Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp , ,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 1 500,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel ,16 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,97 Lønsutgifter , , , ,19 36

37 1100 Kontormatriell 7 275, , , , Undervisningsmateriell 1 352,00 0,00 0, , Medisinsk forbruksmat ,20 0,00 0,00 391, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 7 582, , , , Telefon 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 703,50 0,00 0,00 0, Transport 2 720,00 0,00 0,00 0, Bioenergi 0, , ,00 660, Husleige 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 7 806,82 0,00 0,00 800, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , ,00 0, Konsulenttenester 400,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Opphaldsbetaling , , , , Betaling av kost , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten , ,00 0, , Ref. fra trygdekontor 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå staten , ,00 0,00 0, Overf. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , STYRKA TILBUD BARNEHAGE 1010 Fast løn ,11 0,00 0, , Ekstrahjelp , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 155,96 0,00 0,00 204, Arbeidsgjevaravgift , , , ,39 Lønsutgifter , , , , Ref. frå kommunar 0, , , ,56 Inntekter 0, , , , KULTURARBEID 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,50 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,54 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting , ,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,74 Lønsutgifter , , , ,80 37

38 1100 Kontormatriell 2 909, , ,00 480, Matvarer 4 065, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 3 817, , , , Reise og diettgodtgjersle 6 896, , , , Skattepl. km. godtgjersle 441,00 0,00 0,00 0, Transport 4 281,82 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 2 175, , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,73 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Billettinntekter ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket , , , , Ref. frå private , ,00 0,00 0, Overf. frå fylket ,00 0,00 0, , Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , TILTAK FOR BARN OG UNGE 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 534,92 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,44 0,00 0,00 653, Vikarløn ved kurs/oppl ,92 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 0, , , , Vikarløn ved avspassering 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 591,85 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 6 000,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,22 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,15 Lønsutgifter , , , , Medisinsk forbruksmat. 0,00 0,00 0,00 205, Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 2 385,70 0,00 0,00 0, Telefon 185,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter 5 704, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 664,92 0,00 0,00 0, Transport , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Anna utstyr ,04 0,00 0, , Driftsavtaler med private 5 000,00 0,00 0, ,13 38

39 1429 Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 2 000, ,00 0, , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0, Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,07 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester , , , , Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Overf. frå private , ,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , SOMMERAKTIVITET FOR UNGDOM 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel. 0,00 0,00 0,00 17, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,12 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0,00 80, Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 725,57 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-725,57 Inntekter 0,00 0,00 0,00-725, KULTURMIDLAR 1370 Driftsavtaler med private ,00 0,00 0, , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, KULTURSKULEN 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,50 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 918, , ,00 900, Premie til KLP , , , , Premie til STP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel ,33 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,33 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 126, , ,00 0, Undervisningsmateriell 2 412, , , , Matvarer 3 599, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 540, Annonser, gåver og info. 192,16 0,00 0,00 0,00 39

40 1150 Kursutgifter 2 472, , ,00 975, Reise og diettgodtgjersle 0, , , , Tomteleige 400,00 0,00 0,00 500, Andre avg. og lisenser , , , , Anna utstyr 5 540, , , , Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 1 000,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 5 313, , , ,65 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar ,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , OLSOKSARRANGEMENT 1090 Premie til KLP 0,00 0,00 0,00-2,91 Lønsutgifter 0,00 0,00 0,00-2, Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Til andre private 0,00 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Billettinntekter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Overf. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , SKEID - ARRANGEMENT 1370 Driftsavtaler med private , , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, BIBLIOTEKET 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved lønna perm. 816,21 0,00 0,00 0, Vikarløn ved ferie 612, , ,00 0, Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,66 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Matvarer 3 911, , , , Anna forbruksmateriell 5 772, , , , Frankering og gebyr 4 714, , , , Kursutgifter 0, , , ,00 40

41 1160 Reise og diettgodtgjersle 8 614, , , , Skattepl. km. godtgjersle 474,30 0,00 0,00 0, Transport 910,00 0,00 0,00 498, Forsikringar 0,00 0,00 0, , Kommunale avg ,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 1 029, , , , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr , ,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Driftsavtaler med private 3 000,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,81 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , ,00 0, Sal av varer/tenester 0, , ,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå staten , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , FENGSELSBIBLIOTEK 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,30 0,00 0,00 992, Premie til KLP , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,83 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 803,41 0,00 0,00 200, Matvarer 1 847,83 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 1 409,52 0,00 0,00 745, Frankering og gebyr 887,20 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 4 993, , , , Skattepl. km. godtgjersle 394,20 0,00 0,00 0, Kontorutstyr , , , , Datautstyr 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 9 787,37 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,27 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , , , , Kompensert mva-drift ,37 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,46 Inntekter , , , , SEKTOR KULTUR OG OPPVEKST 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 9 384,90 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,16 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 1 218, , ,00 726, Matvarer 924,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 122,90 0,00 0,00 257, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0,00 480, Kursutgifter 6 284, , ,00 200,00 41

42 1160 Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 1 139,25 0,00 0,00 0, Transport 90,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0, , Datautstyr 5 520,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 2 580,98 0,00 0, ,75 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,98 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overf. frå staten , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , VEILEDARKORPSET 1010 Fast løn ,84 0,00 0, , Premie til STP 6 747,41 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 7 675,49 0,00 0, ,14 Lønsutgifter ,74 0,00 0, , Undervisningsmateriell 0,00 0,00 0,00 717, Reise og diettgodtgjersle 5 165,88 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 351,78 0,00 0,00 0, Transport 60,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 179,40 Andre driftsutgifter 5 577,66 0,00 0, , Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-179, Bruk av bundne driftsfond ,40 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,40 0,00 0, , ADM. LANDBRUK OG TEKNIKK 1010 Fast løn , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,38 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 850, , , , Matvarer 1 003,80 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 337, , ,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0, , Annonser, gåver og info. 0, , ,00 733, Kursutgifter 821, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 3 783,00 0,00 0,00 0, Transport 500,00 0,00 0,00 941, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , , , Datautstyr 0,00 0,00 0,00 99, Anna utstyr 8 473,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner 9 660, , , , Andre kommunar ,80 0,00 0, , Særbedrifter 1 710,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,20 Andre driftsutgifter , , , ,43 42

43 1620 Gebyr , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0, ,00 0, ,00 Inntekter , , , , LEIGE GRUNNAREAL 1191 Tomteleige , , , , Kommunale avg ,76 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,16 Andre driftsutgifter , , , , Tomteleige , , , , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,16 Inntekter , , , , TILSKOT 1470 Til andre private , ,00 0, ,25 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , PLAN OG REG.ARBEID 1100 Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 125, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 469, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 1 860, , , , Datautstyr 882,19 0,00 0,00 606, Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0, , , , Mva-kompensasjon 220, , , ,91 Andre driftsutgifter 2 962, , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift -220, , , ,91 Inntekter , , , , SKISSEPROSJEKT FLEIRBRUKSHALL 1270 Konsulenttenester 7 590,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 1 897,50 0,00 0, ,13 Andre driftsutgifter 9 487,50 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,50 0,00 0, ,13 Inntekter ,50 0,00 0, , ADM. FDV - BYGG 1010 Fast løn , , , , Helligdagstillegg 2 611,22 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0,00 967, Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp 8 870,50 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 6 000, , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,85 0,00 0, ,00 43

44 1099 Arbeidsgjevaravgift , , , ,72 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0,00 0,00 0, , Matvarer 3 265,86 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 582,80 0,00 0,00 200, Telefon 7 788, , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 4 834,50 0,00 0,00 0, Andre oppgåvepl. godtgj. 975,00 0,00 0,00 974, Transport 3 535,55 0,00 0, , Strøm , , , , Forsikringar , , , , Husleige , , , , Tomteleige 765, , , , Kommunale avg , , , , Andre avg. og lisenser ,80 0,00 0, , Kontorutstyr , , , , Datautstyr 910,40 0,00 0, , Anna utstyr 7 351,00 0,00 0,00 0, Kjøp av maskiner 3 220,25 0,00 0,00 0, Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Materiell til vedl/nybygg , , , , Konsulenttenester 9 200,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 3 563, , ,00 0, Kaup frå IKS-selskap 3 313,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 0,00 0,00 0, ,33 Andre driftsutgifter , , , , Billettinntekter , , , , Husleiger , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private ,99 0,00 0,00 0, Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , ANDRE BYGG 1230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 291,80 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-291,80 Inntekter 0,00 0,00 0,00-291, NÆRINGSMIDDELBYGG 1185 Forsikringar 9 875,00 0,00 0, , Kommunale avg. 0, , ,00 0, Byggetenester 0, , , , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 9 875, , , ,00 44

45 1630 Husleiger 0, , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , BRYGGEPARKEN 1230 Byggetenester 0,00 0,00 0,00 900, Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 225,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-225,00 Inntekter 0,00 0,00 0,00-225, TRAKTOR 1170 Transport , , , , Forsikringar 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 9 909,60 0,00 0,00 0, Byggetenester 1 493,00 0,00 0,00 0, Materiell til vedl/nybygg ,80 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 9 076,42 0,00 0, ,93 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,42 0,00 0, ,93 Inntekter ,42 0,00 0, , REINHALD 1010 Fast løn ,47 0,00 0, , Helligdagstillegg 6 013,84 0,00 0, , Vikarløn ved ferie ,07 0,00 0,00 0, Løn reinhald , , , , Vikarløn ferie 9 183, , , , Vikarløn sjukdom 0,00 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,03 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 761,32 0,00 0,00 0, Matvarer 399,08 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell , , , , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0, , , , Andre avg. og lisenser 814,00 0,00 0,00 0, Anna utstyr , , , , Byggetenester 3 734,40 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,34 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn 1 137,00 0,00 0, , Ref. fødselspengar 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,34 Inntekter , , , ,34 45

46 1330 ADM. JORBRUK 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting -217,08 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,23 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 4 603, , , , Matvarer 0,00 0,00 0,00 849, Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 236, Kursutgifter 9 041, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 1 736,40 0,00 0,00 0, Transport 2 898,00 0,00 0, , Forsikringar 0,00 0,00 0,00 681, Andre avg. og lisenser 7 190, , , , Byggetenester , ,00 0,00 0, Konsulenttenester 5 100,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 2 592,50 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,70 0,00 0, ,39 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0,00-200, Sal etter 11.2(mva-lov) , ,00 0,00 0, Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0,00 87, Kompensert mva-drift ,50 0,00 0, , Ref. frå fylket ,70 0,00 0, , Ref. frå private -536,71 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00-681,00 Inntekter , ,00 0, , SKADEFELLINGSLAG - ROVVILT 1010 Fast løn 1 376,20 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting ,00 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel. 52,11 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 1 399,22 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,53 0,00 0,00 0, Kursutgifter ,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 9 823,80 0,00 0,00 0, Skattepl. km. godtgjersle 571,80 0,00 0,00 0, Transport 240,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 1 800,00 0,00 0,00 0, Anna utstyr 4 000,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 5 299,00 0,00 0,00 0, Avsetj. til bundne fond ,37 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,97 0,00 0,00 0, Ref frå staten ,50 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå staten ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,50 0,00 0,00 0,00 46

47 1370 ADM. SAMFERDSEL OG GIS 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,29 Lønsutgifter , , , , Matvarer 317,44 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell ,36 0,00 0, , Telefon 749,94 0,00 0, , Annonser, gåver og info ,40 0,00 0,00 0, Kursutgifter 3 100,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 1 242,90 0,00 0,00 0, Kommunale avg. 360,00 0,00 0,00 360, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon , , , ,58 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar ,00 0,00 0,00 0, Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , FLYPLASSEN 1185 Forsikringar , , , , Tomteleige , , , , Kommunale avg. 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0, , , ,67 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,00 0,00 0,00 0, Sal av varer/tenester ,00 0,00 0,00 0, Husleiger ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0, , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , SENTRUM 1180 Strøm 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,40 Inntekter 0,00 0,00 0, ,40 47

48 GLOMFOSSVEGEN 1180 Strøm 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,04 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,04 Inntekter 0,00 0,00 0, , SKOMDALSVEGEN 1180 Strøm 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,81 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,81 Inntekter 0,00 0,00 0, , VEUM/HAUGGREND 1180 Strøm 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,22 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,22 Inntekter 0,00 0,00 0, , BORGGRENDSVEGEN 1180 Strøm 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,02 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,02 Inntekter 0,00 0,00 0, , ÅSLANDSVEGEN 1180 Strøm 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,21 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,21 Inntekter 0,00 0,00 0, , GLOMFOSSVEGEN 1230 Byggetenester ,00 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , ,00 0, Mva-kompensasjon 6 833,98 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,98 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,98 0,00 0,00 0,00 48

49 SKOMDALSVEGEN 1230 Byggetenester ,15 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , ,00 0, Mva-kompensasjon 2 582,50 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensert mva-drift ,50 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,50 0,00 0,00 0, ÅSLANDSVEGEN 1180 Strøm ,20 0,00 0,00 0, Byggetenester 5 316,80 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , ,00 0, Mva-kompensasjon 7 691,70 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensert mva-drift ,70 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,70 0,00 0,00 0, VEUM 1196 Andre avg. og lisenser 5 120,00 0,00 0,00 0, Byggetenester 1 200,00 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , ,00 0, Mva-kompensasjon ,50 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensert mva-drift ,50 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,50 0,00 0,00 0, HAUGGREND 1230 Byggetenester ,80 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , ,00 0, Mva-kompensasjon ,20 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensert mva-drift ,20 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,20 0,00 0,00 0, SENTRUM 1160 Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Strøm 0, , ,00 0, Kjøp av maskiner ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester ,12 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , ,00 0, Konsulenttenester 5 000,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) ,60 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , ,00 0, Ref. frå private ,50 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , ,00 0, BORGGRENDSVEGEN 1230 Byggetenester ,60 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , ,00 0, Mva-kompensasjon ,75 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensert mva-drift ,75 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,75 0,00 0,00 0,00 49

50 1374 GATELJOS 1120 Anna forbruksmateriell 9 600,00 0,00 0,00 0, Strøm ,31 0,00 0, , Mva-kompensasjon 2 400,00 0,00 0, ,67 Andre driftsutgifter ,31 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, ,67 Inntekter ,00 0,00 0, , PRIVATE VEGAR 1470 Til andre private 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , VASSVERK 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 0, , ,00 0, Ekstrahjelp 1 616, , ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 1 052,48 0,00 0,00 873, Premie til KLP , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,54 Lønsutgifter , , , , Matvarer 168,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 0, , ,00 405, Telefon 315, , ,00 419, Annonser, gåver og info ,20 0,00 0, , Kursutgifter ,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 629,76 0,00 0,00 0, Strøm , , , , Tomteleige 2 486, , , , Kommunale avg , , ,00 0, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep. 103,08 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 2 274, , , , Andre kommunar , , , , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avgiftspliktige gebyr 0,00 0,00 0, , Vassavgifter , , , ,00 Inntekter , , , , POMP. MOLANDSMOEN 1170 Transport 2 271,79 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 567,95 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 2 839,74 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -567,95 0,00 0,00 0,00 Inntekter -567,95 0,00 0,00 0,00 50

51 1382 KLOAKK 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 2 424, , ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 1 578,69 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,62 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , ,00 0, Anna forbruksmateriell , , , , Telefon 287,88 0,00 0,00 944, Kursutgifter 3 330,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 2 485,14 0,00 0,00 0, Strøm , , , , Tomteleige 397,00 0,00 0,00 397, Kommunale avg , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg , , , , Reinhald 0, , ,00 0, Andre kommunar , , , , Kaup frå IKS-selskap ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Avgiftspliktige gebyr 0,00 0,00 0, , Kloakkavgifter , , , , Tilkoplingsavgifter 0, , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) 0, , ,00 0, Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , POMP. SANVIK 1170 Transport 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 492,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 123,00 0,00 0,00 328,92 Andre driftsutgifter 615,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift -123,00 0,00 0,00-328,92 Inntekter -123,00 0,00 0,00-328, RENOVASJON 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Slamavgifter , , , , Renovasjonsavgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , ,00 0,00 Inntekter , , , ,51 51

52 1384 BRANNVERN 1010 Fast løn ,63 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Premie til STP 1 631,41 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,66 Lønsutgifter , , , , Matvarer 5 204,12 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0, , Telefon 0, , ,00 0, Kursutgifter 896, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 792,60 0,00 0,00 0, Andre oppgåvepl. godtgj. 975,00 0,00 0,00 975, Transport 6 432,91 0,00 0, , Strøm 7 125,13 0,00 0, , Forsikringar , , , , Kommunale avg. 0,00 0,00 0,00 30, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr 1 348,60 0,00 0, , Byggetenester ,40 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Kaup frå IKS-selskap 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,27 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn -344,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , ,27 Inntekter , , , , FOREBYGG. BRANNVERN 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Feieavgifter , , , ,90 Inntekter , , , , NÆRING/PRODUKSJON 1196 Andre avg. og lisenser , , , ,90 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , NÆRINGSFOND 1370 Driftsavtaler med private ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,00 0,00 0, , Til andre private , , , , Avsetj. til bundne fond , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , ,00 52

53 1621 Sal av varer/tenester , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Konsavg/naturskatt , , , , Overf. frå private 0,00 0, ,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , SKATT FRÅ FORSKOTSPL Skatteinntekter , , , ,13 Inntekter , , , , EIGEDOMSSKATT 1874 Eigedomsskatt , , , ,02 Inntekter , , , , NATURRESSURSSKATT 1877 Konsavg/naturskatt , , , ,00 Inntekter , , , , RAMMETILSKOT 1800 Rammetilskot , , , ,00 Inntekter , , , , ANDRE STATLEGE TILSKOT 1810 Overf. frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , RENTER 1500 Renter egne lån , , , , Renter lån til utlån ,60 0,00 0, ,67 Andre driftsutgifter , , , , Overf. frå private ,00 0,00 0,00 0, Renteinntekter , , , , Utbytte , , , ,00 Inntekter , , , , AVDRAG 1510 Avdrag egne lån , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Mottatte avdrag ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, INVENTAR/UTSTYR 1590 Avskriving , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avskrivningar , , , ,00 Inntekter , , , , BYGNINGAR 1590 Avskriving , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avskrivningar , , , ,00 Inntekter , , , ,00 53

54 1463 OVERFØRT INVESTERING 1540 Avsetj. til disp.fond , , , , Avsetj. til bundne fond , , , , Overf. til investering , , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , ,16 54

55 Balanse 55

56 Kasse 525,00 748, Aktivitetsavdelinga 520, , Symjehallen 0, , Foliokonto , , Sp.sør , , Sp.sør , , Bankterminal Kultur 3 940,00 0, Bankterminal Helsehuset 565, , Feilkonto bank ,00 200, Skattetrekk , , Fiskefond , , Skogavgiftskonto , ,00 Bankinnskot , , Staten , , HELFO , , IMDI , , Refundera mva , , Fyresdal Trygdekontor , , Refusjon sjukepengar/fødselspengar , , Forventa refusjon feriepengar NAV , , Telemark Fylkeskom , , OKOS ,05 0, Kviteseid Kommune , , Bø Kommune 0, , Seljord kommune 0, , Lyngdal kommune , , Vest Telemark Kraftlag 4 687,52 0, Forskot , , Diverse krav , , Kundereskontro fakturering , , Skatteinngang des, , ,00 Kortsiktige krav , , Premieavvik arb.gj.avg , , Premieavvik , ,00 Premieavvik , ,00 SUM OMLØPSMIDLAR , ,20 56

57 Pensjonsmidlar , ,00 Pensjonsmidlar , , Egenkapitalinnskot KLP , , Telemark Næringsfond AS , , Telemark Lys AS , , Kommunekraft 318,00 318, RenoVest , , VTK , , Telemark Kommunerevisjon IKS 5 871, , Telemark Kontrollutvalssekretæriat IKS , , Telemark Bilruter AS , , Vest Telemark Næringsbygg , , Vest Telemark Blad , , Telemarksreiser AL 3 350, , Fyresdal Utleigebygg AS , , Norsk Bane AS , , AT Skog , , FN Eigedom AS , , Telemarkrøye AS , , Fyresdal Næringshage AS , , Haukelivegen AS , ,00 Aksjar og andelar , , Vest Telemark Kraftlag , , Etableringslån via Sp.Sør , , Klientnr 439 0, , Klientnr , , Klientnr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr ,00 0, Vest Telemark Transport AS , , Telemarkrøye AS , ,50 Utlån , , Fyresdal Gards- og ætteso 0, , EDB-utstyr ,00 0, Utstyr sentralbord , , Utstyr Pleie og omsorg , , Utstyr Gimle , , Utstyr Kommunehus , , ENØK-utstyr 0, , Bilar til pleie og omsorg 0, ,00 57

58 Kart Geovekst , , Musikkbinge , , Brannbil , , Traktor m/utstyr , , Trakkemaskin 0, , Toalettvogn , ,00 Utstyr , , Landstad , , Lyngdal , , Bustadfelt Prærien , , Bustadfelt Tøddebakkane , , Bustadfelt Hauggrend , , Århusjordet , , Tomt forrettningsbygg , , Gardar , , PU-boligar , , Bustad Tøddebakkane , , Bustad Prærien 0, , Meinstad , , Bustad Prærien , , Bustad Prærien 275, , Bustad Tøddebakkane , , Nylende , , Trygdebolig Prærien , , Trygdebolig Tøddebakkane , , Bustad Heggland gr.hus , , Bustad Tøddebakkane , , Leilighet/hyblar Prærien , , Skogly , , Pleie og omsorgssenteret , , Vassverk, Hauggrend , , Vassverk, Sentrum , , Kloakkanlegg, Sentrum , , Kloakkanlegg, Hauggrend , , Kloakkanlegg, Sørbygda , , Brannstasjonen , , Moland bryggje , , Trygdeboliger POS , , Vassledning TS as , , Barnehagen , , Huskrullar , , Grunnvassbrønn , , Samfunnshuset , , Kommunale vegar , ,00 58

59 Off. areal Sentrum , , Molandsmoen industriområd , , Friluftsområde , , Gateljos , , Gimle skule , , Kilegrend skule , , Veum Grendehus , , Brannstasjon/lagerbygg , , Kommunehuset , , Symjehallen , , Helsehuset , , Moiseberg gruveområde , , Haasum , , Tøddebakkane , , Nytt ind.område Molandsmoen , , Skateanlegg , , Kynkjushamaren , , Tomt Ystehaug 5 000, , Gang/Sykkel-veg , , Lagerbygg Molandsmoen , , Industribygg Molandsmoen , , Treningsplass ute , , Leilighet Tøddebakkane , , Lagerbygg Sentrumsbygg , , Fleirbrukshall ,00 0,00 Eigedomar , ,00 SUM EIGENDELAR , , Statens utdanningskontor , , HELFO ,00 0, NAV Fyresdal ,31 0, IMDI , , Skattetrekk , , Påleggstrekk , , Arbeidsgjevaravgift , , Oppgjør mva , , Gjeldsrenter, Bankar , , Oppgjør KLP ,00 0, Aurskog kommune , , Vest Telemark Kraftlag , , Telemark Lys as , , Trekkeier 1 månedleg ,00-415, Innbet. ikkje inntektsført ,00 0, Utgiftsført forr. år 0, ,37 59

60 Manuelle innbet. Agresso Logistikk ,00 0, Avsette feriepengar ,22 0, Avsette feriepengar , , Avg. avsatte feriepengar ,93 0, Arb.gj.avg feirepengar , , Premieavvik arb.gj.avgift , , Premieavvik , , Leverandørreskontro , , Ansatte , ,49 Kortsiktig gjeld , , Arb.gj.avg. netto pensjon , , Pensjonsforpliktelser , ,00 Pensjonsforpliktelser , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken ,00 0, Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , KLP , , KLP , , KLP ,00 0,00 Langsiktig gjeld , , Fiskefondet , , Gåvekonto POS , , Skogavgiftskonto , , Utbedringstilskot , , Psykiatrimidlar , , Napetjønn kraftmidlar , , Renovasjonsoverskot , , Adferdsproblem skulen , , Friluftsmidlar , , Viltfond ,45-744, Frukt og grønt , ,00 60

61 Helse og sosialpersonell , , Integreringstilskudd , , Kraftfond , , Næringsfond , , Barnehagedrift , , SKUP-prosjekt , , RUS-prosejtk , , Ungdomsklubben , , Sjølvkostfond - renoasjon , , Sjølvkostfond - slam 0, , Den kulturelle skulesekken , , Aktivitetstiltak Barn 2-4 år , , Fengselsbibliotektenesten , , Sjølvkostfond - vatn , , Ungdomsrådet , , Skadefellingsarbeid - Rovvilt ,37 0,00 Bundne fond , , Investeringsfondet , , Opprustningsfond , , Opparbeiding av industriområde , ,00 Ubundne investeringsfond , , Fiskefond , , Klavenesgåve , , Tilskotsfond (vegar/rehab.) ,00 0, Rådmannens disp. fond ,00 0, Åraksbøvegen , , Geriatriopplæring AMUsak , , Utbytte VTK , , Opprustningsfond , , Investeringsfond avsett drift ,07 0, Rente og avdragsfond - utbygging , , KOO-utvalets fond , , LT-utvalets fond , , Egenandelsfond , , IKT-investeringar 0, , Utstyr Helse og omsorg , , Møteplassetablering , , Leikeplassfond , , Opprusting helsehuset -987,00-987, Røyningdalen regulering , ,00 Disposisjonsfond , ,35 61

62 Endring i rekneskapsprinsipp investering , , Endring i rekneskapsprinsipp drift , , Udekka Investeringsrekneskapen 0, , Kapitalkonto , ,41 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , Unytta lånemidler , , Unytta utbedringslån , , Motkonto lånemidlar , ,41 62

63 Noter og revisjon 63

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7

Detaljer

Justert budsjett SUM INNTEKTER

Justert budsjett SUM INNTEKTER REKNESKAP 2013 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato:

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 02.02.2017 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen ÅRSREKNESKAP 2012 Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen Driftsrekneskap Notar Rekneskap 2012 Opph. budsjett Rev. budsjett Rekneskap 2011 Driftsinntekter Andre sals- og legieinntekter 80 464

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF REKNESKAP 2014 NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF 1 Innhold Organisering - rekneskapsprinsipp... 3 Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt - investering... 5 Økonomisk oversikt balanse... 6 Oversikt over

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer