Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhaldsoversikt rekneskap 2012"

Transkript

1

2 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14 - Teknisk eining 28 - Skule- og barnehageadministrasjon 50 - Samnanger ungdomsskule 52 - Barnehage 55 - Samnanger barneskule 59 - Helsetunet 63 - Open omsorg 66 - Omsorgstenesta 71 - Sosialkontor 76 - Barnevern 78 - Flyktningkontoret 80 - Finans 83 Balanserekneskap m/ kapitalkonto side 1-10 Noter til rekneskapen side 1-23 Revisjonsberetning

3 Hovudoversikt

4 sskjema 1A - Driftsrekneskapet Tall i 1 kroner Regulert budsjett Opprinneleg budsjett FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue Ordinart rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot 3) Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar 5) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar 6) Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

5 sskjema 2A - Investeringsrekneskapen Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett Tall i 1 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekter frå salg av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 svedlegg Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regulert budsjett Opprinnelig budsjett DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre salgs- og leigeinntekter Overføringar med krav til motytelsar Rammetilskot frå staten Andre statlege overf Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og inndirekte skattar Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosialekostnader Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstattar eigen prod Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivingar Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overføring til investeringsrekneskap Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk Avsetning disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

7 svedlegg Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Regulert budsjett Opprinnelig budsjett INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Staltege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekking av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottekne avdrag på utlån Salg av aksjar og andelar Overføringar frå driftsrekneskap Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert

8 Vedlegg Balanserekneskapen Tall i 1 kroner EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp drift (AK) Endring i regnskapsprinsipp kapital (AK) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

9 Investeringsrekneskap

10 Investeringsrekneskap i år Ansvar 1201 interne tenester Felles IKT Innbu og utstyr ,00 0 0, Utstyr , ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , ,00 Prosjekt økonomisystem 1205 funksjon Felles IKT 0,00 0 0, Refusjon sjukelønn ,00 0 0, Refusjon feriepengar -522,00 0 0,00 Overføringar med krav til motyting ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0, Fast lønn ,15 0 0, Laurdag/ søndagstillegg 0, , Arbeid krisepakken 0, , Prosjektleiing 0, , Overtid , , skyss- og kostgodtgjering 9 238, ,62 Lønsutgifter , , Pensjon , , Arbeidsgjevaravgift , ,23 Sosiale utgifter , , rmateriell 0, , Matvarer 1 524, , Kunngjeringar 0, , Opplæring, kurs , , Drosje/buss/andre reiseutgifter 1 371, , Gebyrer og lisenser , , Datautstyr 0, , Driftsavtaler 9 100, , Konsulentteneste , ,88 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Kjøp frå kommunar , ,00 Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,45 Overføringar , ,45 Sum utgifter , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,06 Overføringar frå driftsrekneskap , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Side 1 av 9

11 Investeringsrekneskap i år Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum finansiering , , funksjon Prosjekt økonomisystem 0,00 0 0, Interne tenester 0,00 0 0,00 Ansvar 1400 Næringsføremål Næringsføremål Forskottering Tyssetunell ,00 0 0,00 Utlån ,00 0 0,00 Sum finansieringstranskasjoner ,00 0 0, Tilbakebet. forskottering Tyssetunell ,00 0 0,00 Mottekne avdrag på utlån ,00 0 0,00 Sum finansiering ,00 0 0, funksjon Forskottering 0,00 0 0, Avsett til ubunde investeringsfond 0, ,03 Avsatt til ubundne investeringsfond 0, ,03 Sum finansieringstranskasjoner 0, , Salg av aksjer og andeler 0, ,03 Salg av aksjar og andelar 0, ,03 Sum finansiering 0, , funksjon Næringsføremål 0,00 0 0, Næringsføremål 0,00 0 0,00 Ansvar 1600 Teknisk eining stab Bustadfelt Lønnebakken Sal av fast eigedom , ,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom , ,00 Sum inntekter , , Byggetenester og nybygg , , Kjøp av tomt og grunn , ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Avsett til næringsfondet 0, ,00 Avsetningar til bundne investeringsfond 0, ,00 Sum finansieringstranskasjoner 0, , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , , Bruk av næringsfondet ,84 0 0,00 Bruk av bunde driftsfond ,84 0 0,00 Sum finansiering , , funksjon Bustadfelt Lønnebakken 0,00 0 0,00 Bustadfelt Rolvsvåg Sal av fast eigedom ,00 0 0,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom ,00 0 0,00 1 Sum inntekter ,00 0 0, Avsett til ubunde investeringsfond ,00 0 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond ,00 0 0,00 Side 2 av 9

12 Investeringsrekneskap i år Sum finansieringstranskasjoner ,00 0 0, funksjon Bustadfelt Rolvsvåg 0,00 0 0,00 Rolvsvåg industriområde Sal av fast eigedom 0, ,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom 0, ,00 Sum inntekter 0, , Kunngjeringar 4 059,20 0 0, Byggetenester og nybygg 0, , Planleggingskostnad , , Konsulentteneste , ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Avsett til ubunde investeringsfond 0, ,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 0, ,00 Sum finansieringstranskasjoner 0, , Bruk av lån , ,00 Bruk av lån , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , , funksjon Næringsføremål 0,00 0 0,00 Brannvesen Sal av driftsmidlar , ,00 Salg av driftsmidlar og fast eigedom , , Statstilskot ,00 0 0,00 Overføringar med krav til motyting ,00 0 0,00 Sum inntekter , , Kjøp av transportmidlar , ,70 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,30 Overføringar , ,30 Sum utgifter , , Avsett til ubunde investeringsfond ,80 0 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond ,80 0 0,00 Sum finansieringstranskasjoner ,80 0 0, Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Sum finansiering , , funksjon BRANNVESEN 0,00 0 0,00 Brannsjef, samarbeid Fusa Kjøp av transportmidlar 0, ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0, ,00 Side 3 av 9

13 Investeringsrekneskap i år Betalt mva - komskompensasjon 0, ,00 Overføringar 0, ,00 Sum utgifter 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,00 Overføringar frå driftsrekneskap 0, ,00 Sum finansiering 0, , funksjon BRANNSJEF, SAMARBEID FUSA 0,00 0 0, Stab 0,00 0 0,00 Ansvar 1601 Teknisk eining VVA Kai Rolvsvåg Byggetenester og nybygg 0, ,80 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,70 Overføringar 0, ,70 Sum utgifter 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,50 Overføringar frå driftsrekneskap 0, , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Sum finansiering 0, , funksjon Kai Rolvsvåg 0,00 0 0,00 Kommunale vegar Kjøp av transportmidlar , ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , ,00 2 Sum utgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 5 Sum finansiering , , funksjon Kommunale vegar 0,00 0 0,00 Vassforsyning Kjøp av transportmidlar , , Byggetenester og nybygg 0, ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , ,50 Sum utgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond , , Bruk av bunde investeringsfond 0, ,50 Bruk av bundne investeringsfond 0, ,50 Sum finansiering , , funksjon vassforsyning hovudvassverk 0,00 0 0,00 Vassforsyning Frøland Byggetenester og nybygg 0, , Konsulentteneste ,00 0 0,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , ,00 Side 4 av 9

14 Investeringsrekneskap i år Sum utgifter , , Bruk av lån , ,00 Bruk av lån , ,00 Sum finansiering , , funksjon Vassforsyning Frøland 0,00 0 0,00 Avløp Kjøp av transportmidlar , , Konsulentteneste 0, ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , ,00 Sum utgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond , , Bruk av næringsfondet 0, ,00 Bruk av bunde driftsfond 0, ,00 Sum finansiering , , funksjon Avløp 0,00 0 0, VVA 0,00 0 0,00 Ansvar 1602 Teknisk eining: eigedom Kommunehuset Byggetenester og nybygg , , Konsulentteneste ,50 0 0,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Bruk av lån , ,00 Bruk av lån , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , , funksjon Kommunehuset 0,00 0 0,00 Bygg, Vassloppa barnehage Fast lønn , , Prosjektleiing 6 292,10 0 0,00 Lønsutgifter , , Pensjon ,00 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,00 Sosiale utgifter , , Matvarer 1 583,50 0 0, Innbu og utstyr , , Datautstyr 5 580,00 0 0, Byggetenester og nybygg , , Planleggingskostnad 0, , Materiell til påkostning og til nybygg , , Konsulentteneste 0, ,52 Side 5 av 9

15 Investeringsrekneskap i år Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,38 Overføringar , ,38 Sum utgifter , , Bruk av lån , ,00 Bruk av lån , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,38 Overføringar frå driftsrekneskap , , Bruk av bunde investeringsfond 0, ,52 Bruk av bundne investeringsfond 0, ,52 Sum finansiering , , funksjon Bygg, Vassloppa barnehage 0,00 0 0,00 Bygg, Samnanger barneskule Fast lønn , , Tapt arbeidsforteneste 0, ,02 Lønsutgifter , , Pensjon ,00 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,27 Sosiale utgifter , , Byggetenester og nybygg 0, , Planleggingskostnad , , Entrepenørkostnad , , Materiell til påkostning og til nybygg 8 490,40 0 0, Konsulentteneste , , Konsulenttjenester 0, ,01 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,58 Overføringar , , Renteutgifter , ,00 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter , ,00 Sum utgifter , , Bruk av lån , ,91 Bruk av lån , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,58 Overføringar frå driftsrekneskap , ,58 Sum finansiering , , funksjon Bygg, Samnanger barneskule 0,00 0 0,00 Bu- og undervisningsbygg Refusjon frå fylkeskommunen , ,00 Overføringar med krav til motyting , ,00 Sum inntekter , , Prosjektleiing 9 451, ,00 Lønsutgifter 9 451, , Pensjon 1 400,00 0 0, Arbeidsgjevaravgift 1 148,69 0 0,00 Sosiale utgifter 2 548,69 0 0,00 Side 6 av 9

16 Investeringsrekneskap i år Datakommunikasjon 0, , Byggetenester og nybygg , , Konsulentteneste , ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 Overføringar , ,00 Sum utgifter , , Bruk av lån 0, ,00 Bruk av lån 0, , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , , funksjon Bu- og undervisninsgsbygg 0,00 0 0,00 Bygg, Samnangerheimen Fast lønn , , Vikar 0, , Prosjektleiing 0, , skyss- og kostgodtgjering 0, ,25 Lønsutgifter , , Pensjon , , Arbeidsgjevaravgift , ,55 Sosiale utgifter , , Matvarer 247, , Anna forbruksmateriell 349, , Drosje/buss/andre reiseutgifter 72, , Gebyrer og lisenser 0, , Datautstyr 0, , Planleggingskostnad , , Konsulentteneste , , Kjøp av tomt og grunn 0, ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,12 Overføringar , , Renteutgifter , ,00 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter , ,00 Sum utgifter , , Bruk av lån , ,36 Bruk av lån , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,12 Overføringar frå driftsrekneskap , ,12 Sum finansiering , , funksjon Bygg Samnangerheimen 0,00 0 0, Eigedom 0,00 0 0,00 Ansvar 1604 Teknisk eining Prosjekt Ytre-Tysse Kai Ytre Tysse Refusjon frå private 0, ,00 Side 7 av 9

17 Investeringsrekneskap i år Overføringar med krav til motyting 0, , Tilskot frå private 0, ,30 Andre overføringar 0, ,30 Sum inntekter 0, , Byggetenester og nybygg 0, ,30 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,20 Overføringar 0, ,20 Sum utgifter 0, , Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,20 Overføringar frå driftsrekneskap 0, ,20 Sum finansiering 0, , funksjon Kai Ytre Tysse 0,00 0 0,00 Miljøgate Ytre Tysse Tilskot frå statens vegvesen 0, ,00 Staltege overføringar 0, , Overføring frå fylkekommunen 0, ,00 Andre overføringar 0, ,00 Sum inntekter 0, , Straumutgifter 0, , Byggetenester og nybygg , , Materiell til påkostning og til nybygg 0, , Konsulentteneste , ,20 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon , , Betalt mva - komskompensasjon , ,29 Overføringar , ,29 Sum utgifter , , Bruk av lån , ,20 Bruk av lån , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,29 Overføringar frå driftsrekneskap , ,29 Sum finansiering , , funksjon MILJØGATE YTRE TYSSE 0,00 0 0,00 Park 1000 års-stad Tilskot frå private 0, ,70 Andre overføringar 0, ,70 Sum inntekter 0, , Matvarer 0, , Kunngjeringar 0, , Byggetenester og nybygg 0, , Planleggingskostnad 0, ,00 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,00 Overføringar 0, ,00 Sum utgifter 0, , Bruk av lån 0, ,50 Bruk av lån 0, ,50 Side 8 av 9

18 Investeringsrekneskap i år Overføring frå driftsrekneskapen 0, ,00 Overføringar frå driftsrekneskap 0, , Bruk av bunde investeringsfond 0, ,80 Bruk av bundne investeringsfond 0, ,80 Sum finansiering 0, , funksjon PARK 1000 ÅRS STAD 0,00 0 0,00 Vassforsyning Ytre Tysse Byggetenester og nybygg 0, , Konsulentteneste 0, ,80 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 0, ,00 Sum utgifter 0, , Bruk av lån 0, ,00 Bruk av lån 0, ,00 Sum finansiering 0, , funksjon vassforsyning hovudvassverk 0,00 0 0, Prosjekt Ytre Tysse 0,00 0 0,00 Ansvar 3200 Sosialkontoret Formidling husbanklån Avdrag lån , , Avdrag Husbanken , ,00 Avdragsutgifter , , Utlån , ,00 Utlån , ,00 Sum finansieringstranskasjoner , , Bruk av lån , ,00 Bruk av lån , , Avdrag stønadslån , , Ekstra avdrag stønadslån , ,00 Mottekne avdrag på utlån , ,28 Sum finansiering , , funksjon Formidling husbanklån 0,00 0 0, Sosialkontor 0,00 0 0,00 Ansvar 9001 Renter og avdrag Avdrag på lån mm Kjøp av aksjar og andelar , ,00 Kjøp av aksjar og andelar , ,00 Sum finansieringstranskasjoner , , Overføring frå driftsrekneskapen , ,00 Overføringar frå driftsrekneskap , ,00 Sum finansiering , , funksjon AVDRAG PÅ LÅN 0,00 0 0, Renter og avdrag 0,00 0 0,00 0 Investering 0,00 0 0,00 Side 9 av 9

19 Driftsrekneskap

20 Driftsrekneskap Refusjon feriepengar 0, , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,92 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin 0, , Vikarløn 0, , Honorar/ telefon 4 212, , Skyss- og kostgodtgjering 7 647, , Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,69 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 2 023, , Matvarer 1 795, , Anna forbruksmateriell 290, , Velferdstiltak 0, , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring ,11 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 389, , Inventar 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 2 033, ,92 LN18 Overføringar 2 033, ,92 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Rådmannen , , Momsrefusjon drift -515, , Refusjon frå fylkeskommunen , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,97 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift 5 683, ,61 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 0, , Matvarer 0, , Kunngjeringar 1 070, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 099, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 515, ,00 LN18 Overføringar 515, ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond ,83 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond ,83 0 0, Avsett til bunde fond 0, ,76 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,76 5 Øvrig , , funksjon Folkehelsekoordinator 0, , ansvar Rådmannen sitt kontor , , Momsrefusjon drift 0, ,91 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,91 1 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn , ,22 Side 1

21 Driftsrekneskap Skyss- og kostgodtgjering 0, ,55 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,10 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 450, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, ,83 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 450, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,91 LN18 Overføringar 0, ,91 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , , Bruk av bunde fond BNU drift 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,74 5 Øvrig , , funksjon Pedagogosk teneste , , ansvar Pedagogiske tenester , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar -965, , Refusjon frå private 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,52 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn 995,78 0 0, Honorar/ telefon 3 016,63 0 0, Ordførargodtgjering , , Varaordførargodtgjering , , Tapt arbeidsforteneste 7 962, , Møtegodtgjering , , Skyss- og kostgodtgjering , ,20 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,06 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 5 134, , Faglitteratur, tidsskrift, avis , , Matvarer , , Anna forbruksmateriell , , Andre utgifter , , Telefon 3 255, , Kunngjeringar , , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 5 979, , Forsikring bygningar/ anlegg 1 232, , Gruppeliv og ulykkesforsikring 0, , Husleige 1 500,00 0 0, Kontingentar 500,00 0 0, Inventar 0, ,04 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 8 915, , Tilskot til private 0, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar 8 915, ,52 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Kommunestyre/ politiske organ , ,14 Side 2

22 Driftsrekneskap Tilskot til lag/ foreiningar , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Stønad politiske parti , , Momsrefusjon drift 0, ,95 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,95 1 Sum driftsinntekter 0, , Laurdag/ søndagstillegg 0, , Ekstrahjelp 0, , Overtid 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,29 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,39 LN15 Sosialekostnader 0, , rmateriell 0, , Matvarer 0, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Husleige 0, , Inventar 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,95 LN18 Overføringar 0, ,95 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Stortingsval/ kommuneval 0, , Momsrefusjon drift 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Ekstrahjelp 0, , Møtegodtgjering 900, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 900, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 126, ,30 LN15 Sosialekostnader 126, , Matvarer 542, , Anna forbruksmateriell 0, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 542, , Betalt mva - komskompensasjon 0, , Andre tilskot 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 1 569, , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon Ungdomsrådet 1 569, , Momsrefusjon drift , ,75 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,75 1 Sum driftsinntekter , , Konsulenttenester , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar ,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod ,00 0 0,00 Side 3

23 Driftsrekneskap Betalt mva - komskompensasjon , ,75 LN18 Overføringar , ,75 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Revisjon , , Momsrefusjon drift , ,52 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,52 1 Sum driftsinntekter , , Tapt arbeidsforteneste 0, , Møtegodtgjering , , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Arbeidsgjevaravgift 3 539, ,00 LN15 Sosialekostnader 3 539, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 350, , Matvarer 1 566, , Kurs/ opplæring , , Kontingentar 1 130, , Datautstyr 6 224,00 0 0, Konsulenttenester , ,01 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå fylkeskommunen , ,27 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,52 LN18 Overføringar , ,52 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Kontrollutval , , ansvar Politisk nivå og revisjon , , Brukarbetaling -600,00 0 0,00 LN03 Brukarbetaling -600,00 0 0, Gebyr , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,41 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Seniortillegg 0, , Vikarløn , , Ekstrahjelp , , Overtid , , Skyss- og kostgodtgjering 4 301, ,82 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,79 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,93 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 7 332, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 970, , Matvarer 890,85 0 0, Anna forbruksmateriell 1 580, , Kunngjeringar 5 379, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 502, , Kontingentar , , Gebyr lisensar 2 526, , Ou-kontingent , ,50 Side 4

24 Driftsrekneskap Inventar 0, , Serviceavtalar 0, , Driftsavtaler 1 742,70 0 0, Driftsrapportar EDB , , Nets printavtale , , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar 0, , Kjøp av tenester frå private 1 424, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,41 LN18 Overføringar , , Internsal , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Økonomikontoret , , Gebyr 0, , Sal av varer og tenester 0, , Ymse sal avgiftsfritt , , Purregebyr , ,50 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå staten 0, , Refusjon, mm ,00 0 0, Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar -870,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar 0, ,50 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,51 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Seniortillegg 5 357, , Vikarløn 1 241, , Ferievikar , , Ekstrahjelp 1 229, , Overtid 5 762, , Skyss- og kostgodtgjering 2 681, ,92 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB -123,60 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,76 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell , , Faglitteratur, tidsskrift, avis 187, , Matvarer 8 404, , Anna forbruksmateriell 1 493, , Velferdstiltak 5 452, , Portoutgifter , , Telefon , , Bankgebyr , , Kunngjeringar 9 980, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 350, , Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 75,00 0 0, Gebyr lisensar , , Inventar 9 749, , Leige/leasing av driftsmidlar , ,75 Side 5

25 Driftsrekneskap Serviceavtalar 5 750, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private 636,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 636,00 0 0, Betalt mva - komskompensasjon , ,76 LN18 Overføringar , ,76 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Fellestenesta , , Sal av varer og tenester ,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter ,00 0 0, Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar -348,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,51 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin 2 117, , Ekstrahjelp ,94 0 0, Overtid , , Honorar/ telefon 0, , Vakt vedlikehald ,35 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 9 015, , Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB -856,86 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,14 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 454,40 0 0, Anna forbruksmateriell 441, , Telefon , , Datakommunikasjon , , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 4 242,40 0 0, Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring 4 221,62 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 960, , Gebyr lisensar , , Inventar 7 149, , Datautstyr , , Serviceavtalar , , Driftsavtaler , , Reparasjon maskiner og utstyr 0, , Konsulenttenester , ,55 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar 7 563,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod ,00 0 0, Betalt mva - komskompensasjon , ,51 LN18 Overføringar , ,51 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0, , Bruk av næringsfondet 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Overført til investeringsrekneskapen , ,00 Side 6

26 Driftsrekneskap LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,00 5 Øvrig , , funksjon Felles IKT , ,75 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , Momsrefusjon drift , ,33 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,78 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn 0,00 0 0, Ekstrahjelp 0, , Overtid 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,92 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,06 LN15 Sosialekostnader 0, , rmateriell 2 456, , Matvarer 855, , Anna forbruksmateriell 40,00 0 0, Portoutgifter 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring 9 890,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 110, , Kontingentar 0, , Gebyr lisensar , , Driftsavtaler , , Driftsrapportar EDB 0, , Konsulenttenester 7 060, ,33 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar 0, ,40 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon , ,33 LN18 Overføringar , ,33 2 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen 0, ,06 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0, , Avsett til disposisjonsfond 0, ,77 LN46 Avsetning disposisjonsfond 0, ,77 5 Øvrig 0, , funksjon Prosjekt økonomisystem 2 209, , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift , ,95 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,95 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn 999, , Ferievikar 5 371, , Ekstrahjelp 1 457,95 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,67 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,38 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell 7 229, , Reingjeringsmateriell , , Andre utgifter 47,20 0 0, Arbeidstøy 411, , Telefon 74,00 0 0,00 Side 7

27 Driftsrekneskap Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Inventar 159, , Utstyr 236,00 0 0, Reinhaldsutstyr 2 501, ,67 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Matteleige 1 930, ,45 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 5 654, ,95 LN18 Overføringar 5 654, ,95 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Reinhald kommunehuset , , Momsrefusjon drift , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Skyss- og kostgodtgjering 1 315,70 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,00 LN15 Sosialekostnader , , Reiseutg.ikkje oppg.pl ,00 0 0, Kurs/ opplæring 3 962,50 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 1 918,00 0 0, Gebyr lisensar , , Datautstyr , , Driftsavtaler , , Konsulenttenester 7 250,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon IKT - skule , , ansvar Interne tenester , , Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar ,00 0 0, Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin 0, , Ekstrahjelp 1 061,76 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon SPK -19,95 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB -332,67 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,58 LN15 Sosialekostnader , , Kjøp av tenester frå private , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Fellesutgifter , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private , ,20 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,45 1 Sum driftsinntekter , , Kollektiv gruppelivforsikring 0, , Arbeidsgjevaravgift , ,93 LN15 Sosialekostnader , ,93 Side 8

28 Driftsrekneskap rmateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 464,00 0 0, Matvarer 1 462, , Andre utgifter , , Velferdstiltak 0, , Kurs/ opplæring 1 775,00 0 0, Gruppeliv og ulykkesforsikring , , Ansvarsforsikring , , Kontingentar , , Gebyr lisensar , , Konsulenttenester , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private 9 585,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod ,00 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 2 772, ,25 LN18 Overføringar 2 772, ,25 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Diverse fellesutgifter , , Momsrefusjon drift -48, ,93 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -48, ,93 1 Sum driftsinntekter -48, , Honorar/ telefon 1 000,00 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 468, ,50 LN14 Lønsutgifter 1 468, , Arbeidsgjevaravgift 141,00 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 141,00 0 0, Matvarer 3 215, , Kunngjeringar 195, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 144, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 48, ,93 LN18 Overføringar 48, ,93 2 Sum driftsutgifter 5 212, , funksjon Diverse nemnder 5 163, , ansvar Diverse fellesutgifter , , Tilskot til private , , Tilskot til lag/ foreiningar 8 300, , Andre tilskot , , Sosialhjelp , ,00 LN18 Overføringar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon Samnanger kyrkjestyre , , Andre tilskot , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Tilskot livssynsorganisasjonar , , ansvar Samnanger kyrkjestyre , , Momsrefusjon drift 0, ,50 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,50 1 Sum driftsinntekter 0, , Vikarløn 9 484,40 0 0, Ekstrahjelp , ,20 LN14 Lønsutgifter , ,20 Side 9

29 Driftsrekneskap Arbeidsgjevaravgift 8 253, ,52 LN15 Sosialekostnader 8 253, , Kunngjeringar 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,50 LN18 Overføringar 0, ,50 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Kommunal sysselsetting , , Tilskot til private , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Verdibrev , , Momsrefusjon drift ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,00 0 0, Konsesjonskraft , ,00 LN08 Andre overføringar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kontingentar , ,50 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 6 523,00 0 0,00 LN18 Overføringar 6 523,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Konsesjonskraft , , Konsesjonsavgift , ,00 LN11 Andre direkte og inndirekte skattar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Avsett til næringsfondet , ,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Konsesjonsavgift 0,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Skyss- og kostgodtgjering 60,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 60,00 0 0, Andre utgifter 0, , Kunngjeringar 0, , Marknadsføring/ informasjon 2 046, , Reiseutg.ikkje oppg.pl ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 340,00 0 0, Kontingentar , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 7 042, , Tilskot til private , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond 0, , Bruk av næringsfondet , ,08 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til næringsfondet ,12 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond ,12 0 0,00 5 Øvrig , , funksjon Næringsføremål 0,00 0 0, Momsrefusjon drift -750, , Refusjon frå fylkeskommunen , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,50 1 Sum driftsinntekter , , Skyss- og kostgodtgjering 405,60 0 0,00 Side 10

30 Driftsrekneskap LN14 Lønsutgifter 405,60 0 0, Kunngjeringar 3 001, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 140,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 750, , Tilskot til private , ,00 LN18 Overføringar , ,50 2 Sum driftsutgifter , , Renteinntekter av arbeidskapital , ,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak , ,00 4 Sum finansinntekter , , Bruk av bundne driftsfond 0, , Bruk av bunde fond BNU tilskot 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Avsett til BNU drift ,00 0 0, Avsett til BNU tilskot , ,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Reg. næringssamarbeid BNU -0,00 0 0, Husleigeinntekter 0, , Andre leigeinntekter , , Ymse avgiftspliktig sal 0, ,06 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå private 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter 0, , Kommunale avgifter , , Vedlikehald 0, , Materiell til vedlikehald 0, ,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Avsett til disposisjonsfond , ,00 LN46 Avsetning disposisjonsfond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Næringsbygg Bjørkheim , , ansvar Næringsføremål , , Gebyr 0, ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0, , Refusjon sjukeløn 0, , Momsrefusjon drift 0, ,58 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, , Overføring frå fylkeskommunen 0, , Overføring frå andre, gåver m.m 0, ,83 LN08 Andre overføringar 0, ,83 1 Sum driftsinntekter 0, , Ekstrahjelp 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,10 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,57 LN15 Sosialekostnader 0, , rmateriell 0, , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, ,00 Side 11

31 Driftsrekneskap Andre utgifter 0, , Portoutgifter 0, , Telefon 0, , Marknadsføring/ informasjon 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Kontingentar 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,58 LN18 Overføringar 0, ,58 2 Sum driftsutgifter 0, , Bruk av bundne driftsfond 0, , Bruk av næringsfondet 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Avsett til bunde fond 0, ,54 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,54 5 Øvrig 0, , funksjon Næringsføremål 0,00 0 0, Refusjon sjukeløn , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift , , Momsrefusjon drift , ,40 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , , Overføring frå fylkeskommunen 0, , Overføring frå andre, gåver m.m 0, ,00 LN08 Andre overføringar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn , , Ekstrahjelp 0, , Skyss- og kostgodtgjering 2 045, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB , , Arbeidsgjevaravgift 8 156, ,80 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell 430, , Andre utgifter 0, , Kunngjeringar 1 090,00 0 0, Marknadsføring/ informasjon 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring 8 500, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 322, , Husleige 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 2 397, ,40 LN18 Overføringar 2 397, ,40 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til bunde fond 0, ,29 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,29 5 Øvrig , , funksjon Småkraft og næring 0,00 0-0, Refusjon sjukeløn , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift , , Momsrefusjon drift 0, ,80 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , , Overføring frå fylkeskommunen 0, ,00 Side 12

32 Driftsrekneskap Overføring frå andre, gåver m.m 0, ,17 LN08 Andre overføringar 0, ,17 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Ekstrahjelp 0, ,24 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 5 760, , Arbeidsgjevaravgift 2 852, ,81 LN15 Sosialekostnader 8 612, , Anna forbruksmateriell 0, , Andre utgifter 0, , Marknadsføring/ informasjon 0, , Husleige 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,80 LN18 Overføringar 0, ,80 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon LLL - livslang læring 0,00 0 0, Refusjon sjukeløn , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift 0, ,44 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , , Overføring frå fylkeskommunen 0, , Overføring frå andre kommunar 0, , Overføring frå andre, gåver m.m 5 000, ,00 LN08 Andre overføringar 5 000, ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Ekstrahjelp 0, , Skyss- og kostgodtgjering 1 181, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 5 760, , Arbeidsgjevaravgift 2 852, ,85 LN15 Sosialekostnader 8 612, , Matvarer 3 375, , Anna forbruksmateriell 1 000, , Andre utgifter 586, , Marknadsføring/ informasjon 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 490, , Husleige 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,44 LN18 Overføringar 0, ,44 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , , Bruk av næringsfondet 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til bunde fond 0, ,48 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,48 5 Øvrig , , funksjon Internasjonalt 0,00 0 0, Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift , ,00 Side 13

33 Driftsrekneskap Momsrefusjon drift , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Skyss- og kostgodtgjering 540, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift 1 848, ,00 LN15 Sosialekostnader , , Matvarer 1 845, , Andre utgifter 840, , Telefon 2 196, , Marknadsføring/ informasjon 2 150, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 878, , Husleige 0, , Kontingentar 1 600, , Konsulenttenester , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , , Bruk av næringsfondet 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Koordinering Småkraft 954, , ansvar Kompetansesenter småkraft 954, , Øyremerka tilskot 0, , Momsrefusjon drift ,78 0 0, Refusjon frå fylkeskommunen , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Andre utgifter , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Andre skyssutgifter 0, , Diverse utgifter 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 1 401,78 0 0,00 LN18 Overføringar 1 401,78 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Avsett til bunde fond , ,10 LN47 Avsetning til bundne driftsfond , ,10 5 Øvrig , , funksjon Den kulturelle skulesekken 0,00 0 0, Refusjon frå staten 0, , Momsrefusjon drift -797, ,66 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -797, ,66 1 Sum driftsinntekter -797, , Vikarløn ,54 0 0, Ekstrahjelp , , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,30 LN14 Lønsutgifter , , Arbeidsgjevaravgift 4 527, ,63 LN15 Sosialekostnader 4 527, , Læremiddel/ leikar 374,40 0 0, Materiell kunst/ handtverk 4 746, , Matvarer 145, ,50 Side 14

34 Driftsrekneskap Andre utgifter 3 472, , Kunngjeringar 0, , Marknadsføring/ informasjon 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 648, , Andre skyssutgifter 5 897, , Konsulenttenester 0, , Konsulent - Bjørkheim områdeplan , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private ,75 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod ,75 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 797, ,66 LN18 Overføringar 797, ,66 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til bunde fond 0, ,89 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,89 5 Øvrig , , funksjon Oppdrag kreativ 0,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,50 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , , Overføring frå fylkeskommunen 0, ,00 LN08 Andre overføringar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter , , Anna forbruksmateriell 499,00 0 0, Andre utgifter , , Kunngjeringar 1 860, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 2 715, , Tilskot til private , , Tilskot til lag/ foreiningar , , Prosjektstøtte - forskottering , , Prosjektstøtte - sluttutbetaling 0, ,00 LN18 Overføringar , , Internkjøp 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon tilskot til barn og ungdomsskule , , Momsrefusjon drift ,80 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,80 0 0, Overføring frå fylkeskommunen 0, ,00 LN08 Andre overføringar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter , , Løn posjekt 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,90 LN15 Sosialekostnader 0, , Anna forbruksmateriell , , Kunngjeringar 3 290,00 0 0, Andre skyssutgifter 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private 6 750, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 6 845,80 0 0, Tilskot til private , ,00 LN18 Overføringar , ,00 Side 15

35 Driftsrekneskap Internkjøp 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon miljø og friluftstiltak , , Tilskot til private 0, , Andre tilskot , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon kulturvern / prosjekt , , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon tilskot til kinodrift 0, , Ymse sal avgiftsfritt 0, ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0, , Refusjon frå staten , , Momsrefusjon drift -241,30 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Helgedagstillegg ,00 0 0, Vikarløn ,00 0 0, Ekstrahjelp , , Løn posjekt , , Honorar 6 000,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift , ,30 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell 0, , Kunngjeringar 290,00 0 0, Marknadsføring/ informasjon 675, , Kurs/ opplæring 0, , Andre skyssutgifter 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 965, , Kjøp av tenester frå private , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 241,30 0 0,00 LN18 Overføringar 241,30 0 0, Internsal , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til bunde fond 0, ,70 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,70 5 Øvrig , , funksjon Kulturvernarbeid -0, , Momsrefusjon drift -232, ,50 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -232, , Andre statlege overføringar 0, ,00 LN07 Andre statlege overf. 0, ,00 1 Sum driftsinntekter -232, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Anna forbruksmateriell 930, , Andre utgifter 0, ,00 Side 16

36 Driftsrekneskap Kunngjeringar 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 930, , Betalt mva - komskompensasjon 232, , Tilskot til private 0, , Tilskot til lag/ foreiningar , ,00 LN18 Overføringar , , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon kunstformidling , , Kjøp av tenester frå private , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Tilskot til lag/ foreiningar , , Andre tilskot , , Sosialhjelp , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon tilskot til idrettsarbeid , , Ymse sal avgiftsfritt -300, ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -300, , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar ,00 0 0, Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå fylkeskommunen ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,26 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn 0, , Ekstrahjelp ,92 0 0, Honorar/ telefon 1 622, , Skyss- og kostgodtgjering , ,07 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,62 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,46 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 148, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 0, , Matvarer 752, , Anna forbruksmateriell 1 514, , Andre utgifter 2 429, , Portoutgifter 0, , Telefon 2 460, , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar , , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring 3 446,59 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 1 101, , Kontingentar 3 395, , Inventar 4 537, , Utstyr 4 495, , Driftsavtaler 0, ,33 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 6 557, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, , Prosjektstøtte - forskottering ,00 0 0,00 LN18 Overføringar , ,26 Side 17

37 Driftsrekneskap Internkjøp 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Kulturkontoret , , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Kunngjeringar 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Kjøp av tenester frå private 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Tilskot til lag/ foreiningar , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Tilskot samfunnshus , , Refusjon frå staten 0, , Øyremerka tilskot ,00 0 0, Momsrefusjon drift -192,50 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Anna forbruksmateriell 198, , Kunngjeringar 770,00 0 0, Kurs/ opplæring 0, , Andre skyssutgifter 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 968, , Kjøp av tenester frå private 8 795, ,50 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 192,50 0 0, Tilskot til private 0, ,00 LN18 Overføringar 192, , Internkjøp ,07 0 0, Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Avsett til bunde fond , ,50 LN47 Avsetning til bundne driftsfond , ,50 5 Øvrig , , funksjon Kultursatsing og spaserstokk 0,00 0 0, Legeerklæring 0, , Ymse sal avgiftsfritt , ,50 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift 0, , Refusjon frå private ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Anna forbruksmateriell 0, , Kunngjeringar 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,00 LN18 Overføringar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Andre kulturføremål , , Momsrefusjon drift -632,50 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -632,50 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -632,50 0 0, Andre utgifter 8 150,00 0 0, Kunngjeringar 2 530, ,00 Side 18

38 Driftsrekneskap LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 632,50 0 0, Tilskot til lag/ foreiningar , , Andre tilskot 2 500, ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon øvrige kulturføremål , , Ymse sal avgiftsfritt 0, ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0, , Momsrefusjon drift 0, ,48 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,48 1 Sum driftsinntekter 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Andre utgifter 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, , Tilskot til private 0, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar 0, ,52 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Tusenårsstaden 0, , Momsrefusjon drift ,65 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,65 0 0,00 1 Sum driftsinntekter ,65 0 0, Ekstrahjelp 0, , Overtid 5 121,73 0 0, Honorar/ telefon 2 000, , Skyss- og kostgodtgjering 343, ,00 LN14 Lønsutgifter 7 464, , Arbeidsgjevaravgift 1 004, ,00 LN15 Sosialekostnader 1 004, , Matvarer 5 402,41 0 0, Anna forbruksmateriell 535,30 0 0, Andre utgifter 7 119,20 0 0, Kunngjeringar , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå staten ,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod ,00 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 6 529,65 0 0, Tilskot til private 3 000, , Tilskot til lag/ foreiningar , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Trivselstiltak / arrangement , , ansvar Kulturkontor , , Gebyr , , Ymse sal avgiftsfritt -200,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar -805,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå fylkeskommunen ,00 0 0, Refusjon frå private , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,74 1 Sum driftsinntekter , ,74 Side 19

39 Driftsrekneskap Fastløn , , Laurdag/ søndagstillegg 406, , Kvelds- og natttillegg 3 241, , Vikarløn , , Skyss- og kostgodtgjering 4 142, ,33 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon SPK -263,86 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB ,40 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,18 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell , , Faglitteratur, tidsskrift, avis , , Andre utgifter 7 341, , Portoutgifter 5 000, , Kunngjeringar 3 805, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 500, , Kurs/ opplæring 6 035, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 173, , Kontingentar 2 620, , Inventar , , Bøker bibliotek , , Leige/leasing av driftsmidlar 1 995, , Serviceavtalar 7 720, , Driftsavtaler , ,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,74 LN18 Overføringar , , Internkjøp 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon folkebiblioteket , , Momsrefusjon drift -441,89 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -441,89 0 0, Overføring frå andre, gåver m.m 0, ,00 LN08 Andre overføringar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter -441, , Kvelds- og natttillegg 70,56 0 0, Ekstrahjelp 1 079,79 0 0, Laurdags/ søndagstilleg 39,20 0 0, Honorar ,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter ,55 0 0, Pensjonsinnskot 185,11 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB -1,67 0 0, Arbeidsgjevaravgift 193,60 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 377,04 0 0, Anna forbruksmateriell ,00 0 0, Andre utgifter 1 375, , Kunngjeringar 255, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Konsulenttenester 8 228, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 441,89 0 0,00 LN18 Overføringar 441,89 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til bunde fond 0, ,50 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,50 Side 20

40 Driftsrekneskap 5 Øvrig , , funksjon Fritt ord 0,00 0 0, Momsrefusjon drift -250,00 0 0, Refusjon frå fylkeskommunen , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Kvelds- og natttillegg 170,52 0 0, Vikarløn 5 494, , Skyss- og kostgodtgjering 468,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 6 133, , Pensjonsinnskot 941,95 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB -154,84 0 0, Arbeidsgjevaravgift 909,78 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 1 696,89 0 0, Andre utgifter 1 000,00 0 0, Marknadsføring/ informasjon 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 33,50 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar ,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod ,00 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 250,00 0 0, Overføring til andre kommunar 0, ,00 LN18 Overføringar 250, ,00 2 Sum driftsutgifter , , Avsett til bunde fond ,40 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond ,40 0 0,00 5 Øvrig ,40 0 0, funksjon prosjekt "Vafsa" -0,00 0 0, Øyremerka tilskot 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Kunngjeringar 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon prosjekt Nynorsk saman 0,00 0 0, Øyremerka tilskot , , Momsrefusjon drift -346,78 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Skyss- og kostgodtgjering 111,20 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 111,20 0 0, rmateriell 787, , Kunngjeringar 907, , Andre skyssutgifter 0, , Bøker bibliotek , , Konsulenttenester 6 390, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 346,78 0 0,00 LN18 Overføringar 346,78 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , Avsett til bunde fond 7 970,84 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 7 970,84 0 0,00 5 Øvrig 7 970,84 0 0, funksjon prosjekt Nasjonalbiblioteket 0,00 0 0, Refusjon frå staten 0, , Momsrefusjon drift , ,37 Side 21

41 Driftsrekneskap Refusjon frå fylkeskommunen 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,37 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn 1 136,56 0 0, Laurdag/ søndagstillegg 0, , Kvelds- og natttillegg 329, , Vikarløn 4 092, , Ekstrahjelp 0, , Løn posjekt 0, , Honorar 2 000,00 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 0, ,20 LN14 Lønsutgifter 7 558, , Pensjonsinnskot 896, , Tilbakeføring pensjon DNB -153,39 0 0, Arbeidsgjevaravgift 1 170, ,99 LN15 Sosialekostnader 1 913, , Matvarer , , Anna forbruksmateriell 0, , Kunngjeringar 0, , Kurs/ opplæring 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 387, , Gebyr lisensar 554, , Bøker bibliotek , , Driftsavtaler 95,20 0 0, Konsulenttenester , ,90 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 1 556, , Overføring til andre kommunar 0, ,00 LN18 Overføringar 1 556, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til bunde fond 0, ,31 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,31 5 Øvrig , , funksjon Kulturkontoret 344,73 0 0, ansvar Bibliotek , , Brukarbetaling , ,80 LN03 Brukarbetaling , , Gebyr , , Ymse sal avgiftsfritt , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon lønn, manuell arb.avgift -489,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,41 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,41 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Kvelds- og natttillegg , , Vikarløn 5 022, , Honorar/ telefon 954,00 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 997, , Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,23 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,04 Side 22

42 Driftsrekneskap LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 0, , Læremiddel/ leikar 6 504, , Materiell kunst/ handtverk , , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 963, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring 1 228,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 70, , Forsikring bygningar/ anlegg 0, , Forsikring born/ elev/ klient 1 217,00 0 0, Ansvarsforsikring 1 869, , Gebyr lisensar 9 226, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 4 998, ,41 LN18 Overføringar 4 998, , Internsal , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon SAMNANGER KULTURSKULE , , Momsrefusjon drift -279, ,44 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -279, ,44 1 Sum driftsinntekter -279, , Fastløn ,17 0 0, Løn posjekt 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,80 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 5 468, , Arbeidsgjevaravgift 4 804, ,85 LN15 Sosialekostnader , , Materiell kunst/ handtverk 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 666, ,20 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 279, ,44 LN18 Overføringar 279, ,44 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,48 LN40 Bruk av bundne fond , ,48 5 Øvrig , , funksjon prosjekt ballett i vatn 2 096,06 0-0, ansvar Kulturskule , , Momsrefusjon drift 0, ,20 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,20 1 Sum driftsinntekter 0, , Laurdag/ søndagstillegg 0, , Kvelds- og natttillegg 0, , Ekstrahjelp 0, , Løn posjekt 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,81 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,63 LN15 Sosialekostnader 0, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, ,00 Side 23

43 Driftsrekneskap Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,20 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av næringsfondet , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til næringsfondet 0, ,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,00 5 Øvrig , , funksjon Næringsføremål 0, , Brukarbetaling 0, ,00 LN03 Brukarbetaling 0, , Momsrefusjon drift 0, , Refusjon frå fylkeskommunen 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,39 1 Sum driftsinntekter 0, , Ekstrahjelp 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,75 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,00 LN15 Sosialekostnader 0, , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Husleige 0, ,81 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp 0, ,51 LN20 Fordelte utgifter 0, ,51 2 Sum driftsutgifter 0, , Bruk av bundne driftsfond 0, , Bruk av næringsfondet 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, ,82 5 Øvrig 0, , funksjon liv og lyst 0, , Ekstrahjelp 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,00 LN15 Sosialekostnader 0, , Internkjøp 0, , Internkjøp 0, , Internkjøp 0, , Internkjøp 0, , Internkjøp 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, ,00 5 Øvrig 0, ,00 Side 24

44 Driftsrekneskap 3858 funksjon BULYST 0,00 0 0, Momsrefusjon drift 0, ,35 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,35 1 Sum driftsinntekter 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,50 LN14 Lønsutgifter 0, , Materiell kunst/ handtverk 0, , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Inventar 0, ,40 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, , Tilskot til private 0, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar 0, ,35 2 Sum driftsutgifter 0, , Bruk av bundne driftsfond 0, ,15 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Avsett til bunde fond 0, ,50 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,50 5 Øvrig 0, , funksjon Småsamfunnsmidlar 0,00 0 0, ansvar Kulturbasert næring 0, , Ymse sal avgiftsfritt 0, ,50 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0, , Refusjon frå staten 0, , Momsrefusjon drift 0, ,90 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,90 1 Sum driftsinntekter 0, , Løn posjekt 0, ,74 LN14 Lønsutgifter 0, , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Andre utgifter 0, , Kunngjeringar 0, , Marknadsføring/ informasjon 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Husleige 8 000, , Inventar 5 749, , Reparasjon maskiner og utstyr 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 0, , Tilskot til private ,00 0 0,00 LN18 Overføringar , , Internsal 0, , Intensal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond ,31 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond ,31 0 0, Avsett til bunde fond 0, ,31 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,31 5 Øvrig , , funksjon EU-prosjekt aktiv ungdom -417, , Momsrefusjon drift 0, ,00 Side 25

45 Driftsrekneskap LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Ekstrahjelp 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, , Tilskot til private 0, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,75 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp 0, , Internkjøp 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,75 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon bulyst: ungdom 0,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå fylkeskommunen 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,60 1 Sum driftsinntekter , , Løn posjekt 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,00 LN15 Sosialekostnader 0, , Matvarer 72, , Anna forbruksmateriell 0, , Andre utgifter 3 000, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring 0, , Andre skyssutgifter 0, , Driftsavtaler 4 749,00 0 0, Konsulenttenester , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private 5 000, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 8 039, ,60 LN18 Overføringar 8 039, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til bunde fond 0, ,21 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,21 5 Øvrig , , funksjon Reiseliv 417,31 0-0, Momsrefusjon drift 0, ,82 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,82 1 Sum driftsinntekter 0, , Ekstrahjelp 0, , Løn posjekt 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,48 LN15 Sosialekostnader 0, , Kunngjeringar 0, , Inventar 0, , Materiell til vedlikehald 0, , Konsulenttenester 0, ,00 Side 26

46 Driftsrekneskap LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp 0, , Internsal 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,09 2 Sum driftsutgifter 0, , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon internasjonal skilting 0, , Momsrefusjon drift 0, , Refusjon frå fylkeskommunen 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Inventar 0, , Materiell til vedlikehald 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Internsal 0, ,42 LN20 Fordelte utgifter 0, ,42 2 Sum driftsutgifter 0, , Avsett til bunde fond 0, ,42 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,42 5 Øvrig 0, , funksjon Internasjonal skilting (NY) 0,00 0 0, Løn posjekt 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Tilskot til private 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp 0, , Internkjøp 0, , Internsal 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 0, funksjon Nordvikavatnet 0,00 0 0, Momsrefusjon drift 0, ,22 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,22 1 Sum driftsinntekter 0, , Ekstrahjelp 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,60 LN14 Lønsutgifter 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,00 LN15 Sosialekostnader 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Utstyr 0, ,40 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, , Tilskot til private 0, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 Side 27

47 Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon elva opp, bulyst 0,00 0 0, Overføring frå fylkeskommunen 0, ,00 LN08 Andre overføringar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Konsulenttenester 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Internkjøp 0, , Internsal 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Kulturkontoret 0,00 0 0, Ekstrahjelp 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Anna forbruksmateriell 0, ,25 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Tilskot til private 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp 0, , Internkjøp 0, , Internsal 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,25 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 0, funksjon Kultursatsing og spaserstokk 0,00 0 0, Tilskot til private 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 0, funksjon Andre kulturføremål 0,00 0 0, Ekstrahjelp 0, ,00 LN14 Lønsutgifter 0, , Tilskot til private 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , Avsett til bunde fond 0, ,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon Trivselstiltak / arrangement 0,00 0 0, ansvar Prosjekt kultur 0, , Gebyr , , Andre leigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar -676, , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private ,62 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,48 1 Sum driftsinntekter , ,48 Side 28

48 Driftsrekneskap Fastløn , , Bilkompensasjon , , Løn posjekt , , Overtid 982,80 0 0, Honorar/ telefon 1 908, , Andre tillegg vedlikehald ,15 0 0, Skyss- og kostgodtgjering , ,93 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,37 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell , , Faglitteratur, tidsskrift, avis 963, , Matvarer 2 720, , Anna forbruksmateriell , , Telefon 0, , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 430, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring ,50 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 862, , Forsikring bygningar/ anlegg 0, , Gebyr lisensar , , Inventar , , Utstyr 3 125, , Leige/leasing av driftsmidlar 4 325, , Vedlikehald 9 012,50 0 0, Konsulenttenester , ,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,98 LN18 Overføringar , , Internsal , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av næringsfondet , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Administrasjon , , Gebyr , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå fylkeskommunen 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,40 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Honorar/ telefon 1 908, , Skyss- og kostgodtgjering , ,99 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,44 LN15 Sosialekostnader , , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar , , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 551, , Vedlikehald ,00 0 0, Konsulenttenester 5 765, , Konsulent - Bjørkheim områdeplan , , Konsulent - Vassdragsplan 0, ,00 Side 29

49 Driftsrekneskap LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,40 LN18 Overføringar , ,40 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon Plansakshandsaming , , Gebyr ,00 0 0, Sal av varer og tenester , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå staten 0, , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon feriepengar 0, , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,27 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,77 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Honorar/ telefon 0, , Skyss- og kostgodtgjering 990, ,60 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,85 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 571, , Anna forbruksmateriell 570, , Arbeidstøy 0, , Telefon , , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 596, , Kontingentar 2 600,00 0 0, Inventar 0, , Driftsavtaler , , Konsulenttenester , ,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,27 LN18 Overføringar , ,27 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Byggesak , , Sal av varer og tenester , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon feriepengar 0, , Refusjon lønn, manuell arb.avgift -810,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -810, ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , ,63 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 9 944, , Arbeidsgjevaravgift 8 680, ,67 LN15 Sosialekostnader , ,79 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Delingsak , , Gebyr , , Legeerklæring 0, ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,00 Side 30

50 Driftsrekneskap Momsrefusjon drift , , Refusjon frå fylkeskommunen ,20 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,86 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Bilkompensasjon 2 744,45 0 0, Ekstrahjelp 2 635, , Skyss- og kostgodtgjering 6 897, ,81 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,61 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell , , Arbeidstøy 3 636, , Telefon 939, , Kunngjeringar ,00 0 0, Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 471, , Forsikring bygningar/ anlegg 2 557, , Husleige 400,00 0 0, Gebyr lisensar , , Utstyr 5 551, , Konsulenttenester , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,86 LN18 Overføringar , , Avskrivingar 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Oppmåling , ,98 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Tilskot til private 2 600,00 0 0,00 LN18 Overføringar 2 600,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 2 600,00 0 0, Overført til investeringsrekneskapen , ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,00 5 Øvrig , , funksjon Bustadfelt Lønnebakken 2 600,00 0 0, Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Bustadfelt Reistad 0, ,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Overført til investeringsrekneskapen , ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,00 5 Øvrig , , funksjon Næringsføremål 0,00 0 0, Kommunale avgifter , ,60 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Øyremerka tilskot 0, , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar -891, ,00 Side 31

51 Driftsrekneskap Refusjon lønn, manuell arb.avgift -554,00 0 0, Refusjon frå andre kommunar 0, ,60 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,60 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin ,47 0 0, Overtid 0, , Honorar/ telefon 10,75 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,58 LN15 Sosialekostnader , , Arbeidstøy 4 414, , Telefon 4 176, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drift/ vedlikehald kjøretøy , , Gebyr lisensar 0, , Utstyr 1 730, , Vedlikehald 0, , Driftsavtaler , , Konsulenttenester ,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private ,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod ,00 0 0, Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , , Internkjøp , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond ,00 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond ,00 0 0, Avsett til bunde fond 0, ,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,00 5 Øvrig , , funksjon feiarvesen , , Kontingentar ,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod ,00 0 0, Kjøp frå kommunar 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon førebyggande oljevern , , Sal av varer og tenester ,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter ,00 0 0, Øyremerka tilskot 0, , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar ,00 0 0, Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar 0, , Refusjon frå private , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,40 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin , , Ekstrahjelp 0, , Overtid 3 262, , Brannvesen , ,00 Side 32

52 Driftsrekneskap Sk.pliktig stipend og reise 0, , Skyss- og kostgodtgjering 2 164, ,50 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,46 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,36 LN15 Sosialekostnader , , Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 120, , Matvarer 6 866,09 0 0, Anna forbruksmateriell 9 718, , Arbeidstøy 6 865, , Telefon 2 182, , Datakommunikasjon 567,00 0 0, Kunngjeringar 728, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 850, , Drift/ vedlikehald kjøretøy , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 988, , Gebyr lisensar , , Utstyr , , Leige/ leasing av transportmidlar 0, , Vedlikehald , , Serviceavtalar 6 560,00 0 0, Driftsavtaler 3 404,00 0 0, Materiell til vedlikehald 0, ,24 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar , , Kjøp av tenester frå private 0, ,40 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,10 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , , Internkjøp , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen , ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , , Avsett til disposisjonsfond ,00 0 0,00 LN46 Avsetning disposisjonsfond ,00 0 0, Avsett til bunde fond 0, ,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,00 5 Øvrig , , funksjon brannvesen , , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon feriepengar 0, ,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0, , Momsrefusjon drift 0, , Refusjon frå andre kommunar 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,35 1 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn 0, , Bilkompensasjon 0, , Overtid 0, ,31 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,35 LN15 Sosialekostnader 0, , Arbeidstøy 0, ,00 Side 33

53 Driftsrekneskap Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drift/ vedlikehald kjøretøy 0, , Utstyr 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,35 LN18 Overføringar 0, , Internkjøp 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , Overført til investeringsrekneskapen 0, ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon brannsjef samarbeid Fusa 0, , ansvar Stab , ,39 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0, LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0 0,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0 0, funksjon Bygg, Vassloppa barnehage 0,00 0 0, Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Kai Ytre Tysse , , Andre leigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0, , Momsrefusjon drift , ,34 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,04 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter 0, , Vedlikehald , , Materiell til vedlikehald , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,34 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen 0, ,50 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0, ,50 5 Øvrig 0, , funksjon Kai Rolvsvåg , , Refusjon frå staten , , Refusjon, mm 0, , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar -786, , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,13 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Bilkompensasjon 9 500,04 0 0, Vikarløn , , Ekstrahjelp , , Overtid , , Honorar/ telefon 0, , Løn vedlikehald , , Overtid vedlikehald , ,66 Side 34

54 Driftsrekneskap Vakt vedlikehald , , Andre tillegg vedlikehald 0, , Skyss- og kostgodtgjering 525,59 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,74 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,85 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 743,69 0 0, Anna forbruksmateriell 1 900, , Arbeidstøy , , Datakommunikasjon , , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drift/ vedlikehald kjøretøy , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Straumutgifter , , Straum fylkesveg , , Husleige , , Leige av grunn 0, , Kommunale avgifter 8 769, , Utstyr , , Leige/ leasing av transportmidlar 0, , Vedlikehald , , Planleggingskostnad 0, , Faste dekker , , Vedlikehald innbu og utstyr 1 698, , Veglys fylkesveg , , Serviceavtalar , , Driftsavtaler 7 000,00 0 0, Materiell til vedlikehald , ,82 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,13 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0, , Bruk av Sima - Samnanger fond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Kommunale vegar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon miljøgate Ytre Tysse , , Momsrefusjon drift , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Entrepenørkostnad , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 6 020, ,00 LN18 Overføringar 6 020, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Trafikksikring , , Kommunale avgifter , , Tilknytingsavgifter , ,80 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,60 Side 35

55 Driftsrekneskap Refusjon sjukeløn -948,00 0 0, Refusjon feriepengar -97, , Refusjon frå private ,51 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Overtid , , Honorar/ telefon 0, , Løn vedlikehald , , Overtid vedlikehald 8 511, , Vakt vedlikehald , , Andre tillegg vedlikehald ,16 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 660,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,62 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 2 973, , Matvarer 390,00 0 0, Arbeidstøy , , Portoutgifter 4 000, , Telefon , , Datakommunikasjon , , Kunngjeringar 390, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drift/ vedlikehald kjøretøy , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 584,00 0 0, Straumutgifter , , Forsikring bygningar/ anlegg 4 935, , Husleige , , Leige av grunn 5 000, , Kommunale avgifter ,00 0 0, Utstyr 2 279,20 0 0, Datautstyr 0, , Leige/ leasing av transportmidlar 780, , Vedlikehald , , Entrepenørkostnad 0, , Vedlikehald innbu og utstyr 1 696,00 0 0, Serviceavtalar 0, , Driftsavtaler , , Materiell til vedlikehald , , Konsulenttenester ,25 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter , , Kalkulatoriske renter , ,00 LN19 Avskrivingar , , Internkjøp , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon vassforsyning hovudvassverk , ,52 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0, LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0,00 0 0,00 1 Sum driftsinntekter 0,00 0 0, funksjon Vassforsyning Frøland 0,00 0 0, Kommunale avgifter , , Tilknytingsavgifter , ,60 Side 36

56 Driftsrekneskap LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon sjukeløn -474,00 0 0, Refusjon feriepengar -48, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -522, ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Overtid 3 437,61 0 0, Honorar/ telefon 4 000, , Løn vedlikehald , , Overtid vedlikehald 0, , Vakt vedlikehald , , Andre tillegg vedlikehald ,09 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,99 LN15 Sosialekostnader , , Portoutgifter 4 000, , Datakommunikasjon , , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring 6 400,00 0 0, Drift/ vedlikehald kjøretøy , , Straumutgifter 9 341, , Forsikring bygningar/ anlegg 935, , Husleige , , Kommunale avgifter 3 854,40 0 0, Leige/ leasing av transportmidlar 0, , Vedlikehald , , Vedlikehald innbu og utstyr 1 696,00 0 0, Driftsavtaler , , Materiell til vedlikehald , ,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Avskrivingar , , Kalkulatoriske renter , ,00 LN19 Avskrivingar , , Internkjøp , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Fordelte renter , ,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak , ,00 4 Sum finansinntekter , , Bruk av bundne driftsfond , ,46 LN40 Bruk av bundne fond , ,46 5 Øvrig , , funksjon Avløp 0, , Tømming septiktank , , Slamskiljargebyr , , Fakturagebyr -pliktig , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,63 1 Sum driftsinntekter , , Kjøp av tenester frå private , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Fordelte renter , ,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak , ,00 4 Sum finansinntekter , , Bruk av bundne driftsfond 0, ,37 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Avsett til bunde fond , ,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 Side 37

57 Driftsrekneskap 5 Øvrig , , funksjon tømming slamavskiljarar -0,00 0 0, Momsrefusjon drift ,50 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,50 0 0,00 1 Sum driftsinntekter ,50 0 0, Fastløn , , Vikarløn 5 155, , Ferievikar 3 611,52 0 0, Overtid 691,00 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 151,80 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,00 LN15 Sosialekostnader , , Vedlikehald , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 9 613,50 0 0,00 LN18 Overføringar 9 613,50 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Kyrkjegard , , ansvar VVA , , Forsikring bygningar/ anlegg , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Forvaltningsutgift, kommunehuset , , Forsikring bygningar/ anlegg , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Forvaltningsutgift, barnehagane , , Forsikring bygningar/ anlegg , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Forvaltningsutgift, skular , , Forsikring bygningar/ anlegg , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Forvaltningsutgift, Samnangerheim , , Forsikring bygningar/ anlegg , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Forvaltningsutgift, komm.bustader , , Forsikring bygningar/ anlegg 9 565, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 2 Sum driftsutgifter 9 565, , funksjon Forvaltningsutgift, helsetunet 9 565, , Forsikring bygningar/ anlegg 3 634, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 2 Sum driftsutgifter 3 634, , funksjon Forvaltningsutgift, idrett og kultur 3 634, , Forsikring bygningar/ anlegg 1 195, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 2 Sum driftsutgifter 1 195, , funksjon Forvaltningsutgift, brann 1 195, , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private ,00 0 0,00 Side 38

58 Driftsrekneskap LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,93 1 Sum driftsinntekter , , Anna forbruksmateriell 0, , Datakommunikasjon 8 700,00 0 0, Reiseutg.ikkje oppg.pl ,00 0 0, Straumutgifter , , Kommunale avgifter , , Gebyr lisensar 0, , Utstyr 742, , Vedlikehald , , Serviceavtalar 9 956, , Materiell til vedlikehald , ,90 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Matteleige 0, ,60 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon , ,93 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen , ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,00 5 Øvrig , , funksjon Kommunehuset , , Momsrefusjon drift , ,54 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,54 1 Sum driftsinntekter , , Vikarløn 1 339,52 0 0, Skyss- og kostgodtgjering ,40 0 0,00 LN14 Lønsutgifter ,92 0 0, Pensjonsinnskot 229,63 0 0, Arbeidsgjevaravgift 221,26 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 450,89 0 0, Anna forbruksmateriell 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl ,00 0 0, Straumutgifter , , Kommunale avgifter , , Gebyr lisensar 0, , Utstyr 741,60 0 0, Vedlikehald 2 857, , Serviceavtalar , , Driftsavtaler 848, , Materiell til vedlikehald 0, ,20 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,54 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Bygg, Dråpeslottet barnehage , ,68 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , Momsrefusjon drift , ,15 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,53 1 Sum driftsinntekter , , Overtid ,23 0 0, Skyss- og kostgodtgjering ,20 0 0,00 LN14 Lønsutgifter ,43 0 0,00 Side 39

59 Driftsrekneskap Pensjonsinnskot 1 078,64 0 0, Arbeidsgjevaravgift 7 101,60 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 8 180,24 0 0, Anna forbruksmateriell 0, , Datakommunikasjon ,97 0 0, Reiseutg.ikkje oppg.pl ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 110,00 0 0, Straumutgifter , , Kommunale avgifter , , Utstyr 741,60 0 0, Vedlikehald , , Serviceavtalar 9 801, , Materiell til vedlikehald 2 437, ,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,15 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Overført til investeringsrekneskapen , ,38 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,38 5 Øvrig , , funksjon Bygg, Vassloppa barnehage , , Øyremerka tilskot ,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,41 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn ,37 0 0, Ferievikar 0, , Overtid , , Honorar/ telefon 0, , Løn vedlikehald , , Vakt vedlikehald ,10 0 0, Andre tillegg vedlikehald ,16 0 0, Skyss- og kostgodtgjering ,58 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,87 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell 0, , Datakommunikasjon ,00 0 0, Reiseutg.ikkje oppg.pl ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 285,00 0 0, Straumutgifter , , Kommunale avgifter , , Utstyr 741,60 0 0, Vedlikehald , , Serviceavtalar 3 718, , Materiell til vedlikehald , ,42 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,83 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 Side 40

60 Driftsrekneskap LN19 Avskrivingar , ,89 2 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen , ,58 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , , Avsett til bunde fond ,00 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond ,00 0 0,00 5 Øvrig , , funksjon Bygg, Samnanger barneskule , ,22 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,49 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,49 1 Sum driftsinntekter , , Ekstrahjelp ,97 0 0, Overtid 9 394,66 0 0,00 LN14 Lønsutgifter ,63 0 0, Pensjonsinnskot 2 845,54 0 0, Arbeidsgjevaravgift 4 066,30 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 6 911,84 0 0, Reiseutg.ikkje oppg.pl ,00 0 0, Straumutgifter , , Kommunale avgifter 6 937, , Utstyr 741,60 0 0, Vedlikehald 1 575,20 0 0, Serviceavtalar 3 901, , Materiell til vedlikehald 9 169, , Konsulenttenester 0, ,01 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,49 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon bygg, Nordbygda skule , , Momsrefusjon drift , ,02 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,02 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Bilkompensasjon 9 500, , Vikarløn 0, , Ferievikar , , Ekstrahjelp ,72 0 0, Overtid , , Honorar/ telefon 0, , Løn vedlikehald , , Vakt vedlikehald , , Skyss- og kostgodtgjering ,13 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,68 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,72 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell 0, , Arbeidstøy 0, , Datakommunikasjon , , Kunngjeringar 506,58 0 0, Reiseutg.ikkje oppg.pl ,00 0 0, Kurs/ opplæring ,00 0 0,00 Side 41

61 Driftsrekneskap Drosje/ buss/ andre reisutgifter 120,00 0 0, Straumutgifter , , Husleige , , Kommunale avgifter , , Utstyr 2 687, , Vedlikehald , , Serviceavtalar , , Driftsavtaler 7 222,40 0 0, Materiell til vedlikehald , ,54 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,02 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon bygg, Samnanger ungdomsskule , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon bygg ungd.skulen - symjehall , , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Husleige , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Modulbygg skule , , Momsrefusjon drift , ,90 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,90 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter 2 235, , Kommunale avgifter 9 884, , Vedlikehald 0, , Materiell til vedlikehald 3 200, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 3 939, ,90 LN18 Overføringar 3 939, , Avskrivingar 7 500, ,00 LN19 Avskrivingar 7 500, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Skottabakken 4 og , , Husleigeinntekter ,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter ,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , Momsrefusjon drift ,29 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Løn posjekt 6 000,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter 6 000,00 0 0, Pensjonsinnskot 1 420,22 0 0, Arbeidsgjevaravgift 1 356,19 0 0,00 LN15 Sosialekostnader 2 776,41 0 0,00 Side 42

62 Driftsrekneskap Datakommunikasjon ,00 0 0, Kommunale avgifter 3 559,76 0 0, Vedlikehald , , Serviceavtalar 5 893,60 0 0, Materiell til vedlikehald 1 010,40 0 0, Konsulenttenester 5 000,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon ,29 0 0,00 LN18 Overføringar ,29 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen , ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,00 5 Øvrig , , funksjon Bu- og undervisninsgsbygg , , Husleigeinntekter , , Leigeinntekter ,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift , ,88 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,88 1 Sum driftsinntekter , , Reiseutg.ikkje oppg.pl ,00 0 0, Straumutgifter , , Kommunale avgifter , , Gebyr lisensar 0, , Utstyr 741,60 0 0, Vedlikehald 6 118, , Serviceavtalar 6 762, , Driftsavtaler 828, , Materiell til vedlikehald 4 941, ,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,88 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Bygg helsetunet , , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå staten ,00 0 0, Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar ,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , Momsrefusjon drift , ,32 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,44 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin 0, , Bilkompensasjon 5 500,00 0 0, Vikarløn 0, , Ekstrahjelp 1 246, , Overtid , , Honorar/ telefon 10, , Løn vedlikehald , , Vakt vedlikehald ,78 0 0, Andre tillegg vedlikehald ,25 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 694, ,75 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , ,83 Side 43

63 Driftsrekneskap Arbeidsgjevaravgift , ,29 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell 258, , Arbeidstøy 0, , Datakommunikasjon 3 592, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Drift/ vedlikehald kjøretøy 30,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 120,00 0 0, Straumutgifter , , Husleige , , Kommunale avgifter , , Gebyr lisensar 0, , Utstyr 2 687,20 0 0, Vedlikehald , , Serviceavtalar , , Driftsavtaler 3 885, , Materiell til vedlikehald , ,49 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,32 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,18 2 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen , ,12 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,12 5 Øvrig , , funksjon Bygg Samnangerheimen , , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift , ,78 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,78 1 Sum driftsinntekter , , Drift/ vedlikehald kjøretøy , , Straumutgifter 7 199, , Kommunale avgifter , , Utstyr 1 692,80 0 0, Vedlikehald 0, , Materiell til vedlikehald 3 578, ,14 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,78 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Aldersbustader Skjervo , , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift , ,72 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,72 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter , , Kommunale avgifter , , Vedlikehald 2 059,20 0 0, Serviceavtalar 9 795, , Materiell til vedlikehald 6 186, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,72 LN18 Overføringar , ,72 Side 44

64 Driftsrekneskap Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon omsorgsbustad Hamnahaugen , , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift , ,88 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,88 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter , , Kommunale avgifter , , Vedlikehald , , Serviceavtalar 9 795, , Materiell til vedlikehald 4 762, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,88 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon omsorgsbustader Skottabakken , , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon bukollektiv Haga , , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift 0, , Refusjon frå private , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter 4 247, , Kommunale avgifter , , Vedlikehald , , Materiell til vedlikehald , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,00 LN18 Overføringar 0, , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon utleigebustadar , , Refusjon frå staten , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Kommunale avgifter , , Serviceavtalar ,00 0 0, Materiell til vedlikehald , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,50 Side 45

65 Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter , , funksjon prestebustad -469, , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter 5 448, , Kommunale avgifter , , Serviceavtalar ,00 0 0, Materiell til vedlikehald 4 687, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Lønnebakken , , Husleigeinntekter , ,93 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift , ,71 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,71 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter , , Kommunale avgifter , , Utstyr 3 198,40 0 0, Vedlikehald 8 835, , Materiell til vedlikehald 4 771, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 9 334, ,71 LN18 Overføringar 9 334, , Avskrivingar , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon gnr 26 bnr 25 Haga , , Husleigeinntekter , , Andre leigeinntekter 0, ,46 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift 0, , Refusjon frå private ,30 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,82 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter , , Forsikring bygningar/ anlegg 611, , Kommunale avgifter 400,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,82 LN18 Overføringar 0, , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Avsett til disposisjonsfond , ,00 LN46 Avsetning disposisjonsfond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Konsesjonskraft , , Momsrefusjon drift ,85 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,85 0 0,00 1 Sum driftsinntekter ,85 0 0, Straumutgifter 442, , Vedlikehald , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,58 Side 46

66 Driftsrekneskap Betalt mva - komskompensasjon 5 911,85 0 0,00 LN18 Overføringar 5 911,85 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon park 1000 års-stad , , Refusjon frå private ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,00 0 0,00 1 Sum driftsinntekter ,00 0 0, Vedlikehald 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Avsett til bunde fond ,00 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond ,00 0 0,00 5 Øvrig , , funksjon uteområde barneskulen , , Momsrefusjon drift , ,25 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,25 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter 3 671, , Vedlikehald 8 417, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 2 844, ,25 LN18 Overføringar 2 844, , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon paviljong Bjørkheim & kaiområde , , Momsrefusjon drift , ,39 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,39 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter , , Kommunale avgifter , , Vedlikehald 2 232, , Materiell til vedlikehald 0, ,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 9 872, ,39 LN18 Overføringar 9 872, , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon BYGG, garasje uteseksjonen , , Momsrefusjon drift , ,76 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,76 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter , , Kommunale avgifter 0, , Materiell til vedlikehald 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 2 907, ,76 LN18 Overføringar 2 907, , Avskrivingar 7 276, ,00 LN19 Avskrivingar 7 276, ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , ,00 Side 47

67 Driftsrekneskap 3750 funksjon Stolpane skulehus , , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar -506,00 0 0, Refusjon lønn, manuell arb.avgift -132,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,17 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,17 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Ferievikar ,72 0 0, Overtid 1 671, ,22 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 9 270, , Arbeidsgjevaravgift , ,65 LN15 Sosialekostnader , , Reingjeringsmateriell 1 624, , Telefon 1 592, , Drift/ vedlikehald kjøretøy 80,00 0 0, Straumutgifter , , Forsikring bygningar/ anlegg 3 072, , Kommunale avgifter , , Vedlikehald 2 208, , Serviceavtalar 9 795, , Materiell til vedlikehald , ,11 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,17 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon idrettsanlegget , , ansvar Eigedom , , Kjøp frå kommunar , , Kjøp av tenester frå private 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , ,50 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Landbruk , , Fastløn , ,59 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,03 LN15 Sosialekostnader , , Faglitteratur, tidsskrift, avis 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Kjøp av tenester frå private , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon MILJØ OG FRILUFTSTILTAK , , Konsesjonskraft 0, , Reguleringskonsesjon ,00 0 0,00 LN08 Andre overføringar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Leige av grunn 6 096, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Tilskot til lag/ foreiningar , , Andre tilskot 0, ,00 LN18 Overføringar , ,00 Side 48

68 Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Avsett til bunde fond , ,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 5 Øvrig , , funksjon VILT OG FISKEFORVALTNING 0,00 0 0, Gebyr , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Momsrefusjon drift -398, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -398, ,00 1 Sum driftsinntekter , , Kunngjeringar 1 595,20 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod ,20 0 0, Kjøp av tenester frå private , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 398, , Overføring til andre kommunar 1 490, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar 1 888, ,00 2 Sum driftsutgifter , , Fordelte renter , ,71 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak , ,71 4 Sum finansinntekter , , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, , Avsett til bunde fond , ,71 LN47 Avsetning til bundne driftsfond , ,71 5 Øvrig , , funksjon Viltfond -0,00 0 0, Leigeinntekter molo , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon SMÅBÅTHAMN/MOLO , , ansvar Miljø og landbruk , ,01 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0, , LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,20 1 Sum driftsinntekter 0, , Overført til investeringsrekneskapen 0, ,20 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0, ,20 5 Øvrig 0, , funksjon Kai Ytre Tysse 0,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,29 1 Sum driftsinntekter , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , Overført til investeringsrekneskapen , ,29 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,29 5 Øvrig , , funksjon MILJØGATE YTRE TYSSE 0, , Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0, ,00 Side 49

69 Driftsrekneskap Momsrefusjon drift 0,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Planleggingskostnad 0,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0,00 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 0,00 0 0,00 LN18 Overføringar 0,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter 0,00 0 0, Overført til investeringsrekneskapen 0, ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon PARK 1000 ÅRS STAD 0,00 0 0, ansvar Prosjekt Ytre Tysse 0, , Momsrefusjon drift -487,50 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -487,50 0 0,00 1 Sum driftsinntekter -487,50 0 0, Kurs/ opplæring 4 350,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod ,00 0 0, Kjøp frå kommunar , , Kjøp av tenester frå private 0, , Kjøp frå private barnehagar , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 487,50 0 0,00 LN18 Overføringar 487,50 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Private barnehagar , , Refusjon frå staten 0, , Øyremerka tilskot , , Momsrefusjon drift -93, ,45 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,45 1 Sum driftsinntekter , , rmateriell 200,00 0 0, Andre utgifter 5 152,00 0 0, Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring 3 316,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , PPT , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 93, , Overført statstilskot til private 7 122,00 0 0,00 LN18 Overføringar 7 215, ,45 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Barnehageasministrasjon , , Refusjon frå staten ,00 0 0, Øyremerka tilskot , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar , , Refusjon frå private 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,98 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn 0, , Ekstrahjelp 0, ,96 Side 50

70 Driftsrekneskap Løn kurshaldar 0, , Skyss- og kostgodtgjering 2 099, ,39 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,91 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 3 700, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 2 243, , Matvarer 194, , Anna forbruksmateriell 3 894, , Andre utgifter 179,00 0 0, Kunngjeringar 2 344, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring ,97 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 744, , Forsikring born/ elev/ klient , , Gruppeliv og ulykkesforsikring , , Kontingentar , , Gebyr lisensar 0, , Datautstyr 0, , Driftsavtaler 0, ,87 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar , , PPT , , Kjøp av tenester frå private 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 7 088, ,98 LN18 Overføringar 7 088, ,98 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Skuleadministrasjon , , Fastløn 0, , Ekstrahjelp , , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,20 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 3 662, ,46 LN15 Sosialekostnader 3 662, , Konsulenttenester ,60 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod ,60 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Styrka tilbod barnehagane , , Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar -399,00 0 0, Momsrefusjon drift -615, , Refusjon frå fylkeskommunen 0, , Refusjon frå andre kommunar 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,76 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Ekstrahjelp , , Skyss- og kostgodtgjering 2 613, ,90 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,38 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 0, , Læremiddel/ leikar 390, ,00 Side 51

71 Driftsrekneskap Lærebøker 1 310, , Matvarer 126, , Anna forbruksmateriell 530, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter , , Kontingentar , , Datautstyr 2 000,00 0 0, Konsulenttenester 3 141,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar , , PPT , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 615, ,76 LN18 Overføringar 615, ,76 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Vaksenopplæring , , Momsrefusjon drift -797,08 0 0, Refusjon frå fylkeskommunen ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,08 0 0,00 1 Sum driftsinntekter ,08 0 0, Fastløn ,72 0 0, Vikarløn 4 095,37 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 3 767,40 0 0,00 LN14 Lønsutgifter ,49 0 0, Pensjonsinnskot ,54 0 0, Tilbakeføring pensjon SPK -113,32 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB -4,25 0 0, Arbeidsgjevaravgift ,74 0 0,00 LN15 Sosialekostnader ,71 0 0, Anna forbruksmateriell 1 373,94 0 0, Vedlikehald 1 814,40 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod ,34 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 797,08 0 0,00 LN18 Overføringar 797,08 0 0, Internkjøp ,00 0 0,00 LN20 Fordelte utgifter ,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter ,62 0 0, funksjon Vidaregåande skule ,54 0 0, Kjøp frå kommunar 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon samarbeid sør-nord 0,00 0 0, ansvar Skule, barnehageadm. og VO , , Andre leigeinntekter -600,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -600,00 0 0, Refusjon frå staten -450, , Refusjon sjukeløn , , Refusjon fødselspengar ,00 0 0, Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå fylkeskommunen ,10 0 0,00 Side 52

72 Driftsrekneskap Lærlingetilskot 0, , Refusjon frå andre kommunar , , Refusjon frå private , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,99 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Kvelds- og natttillegg 1 294,81 0 0, Seniortillegg , , Vikarløn , , Ekstrahjelp 8 435, , Løn posjekt 0, , Overtid 4 141,79 0 0, Lærlingar 0, , Honorar/ telefon , , Skyss- og kostgodtgjering , , Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0, , Klegodtgjering 1 200, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon SPK ,37 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB ,88 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,74 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 2 451, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 150, , Fritt skulemateriell , , Læremiddel/ leikar 6 176, , Lærebøker , , Skulebibliotek , , Materiell kunst/ handtverk , , Materiell heimkunnskap , , Matvarer , , Anna forbruksmateriell 7 870, , Reingjeringsmateriell 6 644,88 0 0, Andre utgifter 0, , Arbeidstøy 738,00 0 0, Diverse utgifter 0, , Velferdstiltak 3 400, , Portoutgifter 2 042, , Telefon , , Datakommunikasjon , , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 5 075, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring 1 250,00 0 0, Skuleskyss ,29 0 0, Skyss elevekskursjonar , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter , , Forsikring bygningar/ anlegg 0, , Kontingentar 7 126, , Gebyr lisensar , , Inventar 8 922, , Utstyr , , Reinhaldsutstyr 0, , Datautstyr 0, , Utstyr elevråd 879, , Leige/leasing av driftsmidlar , , Serviceavtalar 0, , Reparasjon maskiner og utstyr 1 400, ,93 Side 53

73 Driftsrekneskap Konsulenttenester , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,99 LN18 Overføringar , , Internkjøp 7 200, , Internsal , , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til bunde fond 0, ,80 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,80 5 Øvrig , , funksjon Samnanger ungdomsskule , , Fastløn , , Funksjonstillegg -646,15 0 0, Vikarløn 3 324,41 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon SPK ,22 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB -221,44 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,00 LN15 Sosialekostnader , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Ungdomsskule - styrka tilbod , , Refusjon frå staten ,00 0 0, Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,40 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,40 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn , , Ekstrahjelp 3 920,00 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 0, ,60 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,07 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,64 LN15 Sosialekostnader , , Reingjeringsmateriell , , Arbeidstøy 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Reinhaldsutstyr 0, ,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 4 527, ,40 LN18 Overføringar 4 527, ,40 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Reinhald Samnanger ungdomsskul , , Momsrefusjon drift , ,65 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,65 1 Sum driftsinntekter , , Skuleskyss , ,35 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,65 LN18 Overføringar , ,65 2 Sum driftsutgifter , ,00 Side 54

74 Driftsrekneskap 2230 funksjon Skyss av skuleborn , , ansvar Samnanger ungdomsskule , , Brukarbetaling , , Brukarbetaling diverse , ,00 LN03 Brukarbetaling , , Kost , , Husleigeinntekter ,00 0 0, Andre leigeinntekter ,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå staten , , Øyremerka tilskot ,00 0 0, Refusjon sjukeløn , , Refusjon fødselspengar , , Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå private , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,27 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin 0, , Kvelds- og natttillegg 176,40 0 0, Seniortillegg , , Vikarløn , , Ferievikar , , Vikar fødselspermisjon , , Ekstrahjelp 0, , Overtid 5 222, , Forskjøvet arbeidstid 122, , Honorar/ telefon 3 816, , Skyss- og kostgodtgjering 8 520, ,95 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,76 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,89 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 7 541, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 6 756, , Fritt skulemateriell 0, , Læremiddel/ leikar , , Materiell kunst/ handtverk , , Matvarer , , Anna forbruksmateriell , , Eingongsutstyr 8 491, , Reingjeringsmateriell 0, , Arbeidstøy , , Velferdstiltak 2 940, , Telefon 9 220, , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 5 782, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 1 047, , Gebyr lisensar 1 450, , Inventar 5 608, , Utstyr 3 272, , Serviceavtalar 0, , Tolk 5 810,40 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,37 Side 55

75 Driftsrekneskap Matteleige 0, ,20 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon , ,27 LN18 Overføringar , , Avskrivingar , ,00 LN19 Avskrivingar , , Internkjøp , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen , ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,00 5 Øvrig , ,00 funksjon Dråpeslottet barnehage , , Brukarbetaling , , Brukarbetaling diverse -380, ,00 LN03 Brukarbetaling , , Kost , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå staten 0, , Øyremerka tilskot ,00 0 0, Refusjon sjukeløn , , Refusjon fødselspengar ,00 0 0, Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Lærlingetilskot , , Refusjon frå private ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,02 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Seniortillegg 7 825, , Vikarløn , , Ferievikar , , Vikar fødselspermisjon ,62 0 0, Ekstrahjelp , , Overtid 0, , Lærlingar , , Forskjøvet arbeidstid 0, , Honorar/ telefon 1 908, , Sk.pliktig stipend og reise 3 000, , Skyss- og kostgodtgjering 6 382, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,89 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,24 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 6 675, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 9 495, , Fritt skulemateriell 75,99 0 0, Læremiddel/ leikar , , Materiell kunst/ handtverk , , Matvarer , , Anna forbruksmateriell 9 490, , Eingongsutstyr , , Reingjeringsmateriell 4 920, , Arbeidstøy , , Velferdstiltak 3 100, ,00 Side 56

76 Driftsrekneskap Portoutgifter 0, , Telefon 5 400, , Datakommunikasjon , , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 6 954, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 694,00 0 0, Gebyr lisensar , , Inventar 1 750, , Utstyr 5 127, , Reinhaldsutstyr 632,08 0 0, Leige/leasing av driftsmidlar 0, , Serviceavtalar 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Matteleige 307,20 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 307,20 0 0, Betalt mva - komskompensasjon , ,02 LN18 Overføringar , , Internkjøp , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Overført til investeringsrekneskapen , ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , ,00 5 Øvrig , ,00 funksjon Vassloppa barnehage , , Brukarbetaling 0, ,00 LN03 Brukarbetaling 0, , Kost 0, , Husleigeinntekter 0, ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0, , Refusjon sjukeløn 0, , Momsrefusjon drift 0, , Refusjon frå private 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,27 1 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn 0, , Vikarløn 0, , Ferievikar 0, ,07 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,81 LN15 Sosialekostnader 0, , rmateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 0, , Læremiddel/ leikar 0, , Materiell kunst/ handtverk 0, , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Eingongsutstyr 0, , Arbeidstøy 0, , Telefon 0, , Inventar 0, , Utstyr 0, ,20 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,27 LN18 Overføringar 0, ,27 2 Sum driftsutgifter 0, , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 Side 57

77 Driftsrekneskap LN40 Bruk av bundne fond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon Nordbygda uteavdeling 0, , Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar -332, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn 3 205,55 0 0, Vikar fødselspermisjon ,34 0 0, Ekstrahjelp 0, ,23 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,87 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,85 LN15 Sosialekostnader , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter , ,60 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,60 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Styrka tilbod Dråpeslottet barnehag , , Momsrefusjon drift 0, ,93 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,93 1 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn ,66 0 0, Ekstrahjelp , ,54 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,62 LN15 Sosialekostnader , , Telefon 0, ,73 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,93 LN18 Overføringar 0, ,93 2 Sum driftsutgifter , , funksjon styrka tilbod Vassloppa barnehage , , Momsrefusjon drift , ,16 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,16 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Kvelds- og natttillegg 0, , Vikarløn 4 853, , Ferievikar 6 445, ,77 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB -789,27 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,11 LN15 Sosialekostnader , , Reingjeringsmateriell , , Arbeidstøy 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Reinhaldsutstyr , ,80 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Matteleige 1 351, ,71 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 7 134, ,16 LN18 Overføringar 7 134, ,16 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Reinhald Dråpeslottet barnehage , ,59 Side 58

78 Driftsrekneskap Refusjon frå staten 0, , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon fødselspengar , , Refusjon feriepengar ,00 0 0, Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Kvelds- og natttillegg 0, , Vikarløn , , Ferievikar 0, , Vikar fødselspermisjon , ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,95 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,31 LN15 Sosialekostnader , , Reingjeringsmateriell , , Arbeidstøy 800, , Kunngjeringar 730, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Reinhaldsutstyr 5 009, , Datautstyr 360,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Matteleige 3 552, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 5 400, ,00 LN18 Overføringar 5 400, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Reinhald Vassloppa barnehage , , Refusjon frå staten 0, , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon fødselspengar 0, , Momsrefusjon drift 0, ,63 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,63 1 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn 0, , Vikarløn 0, , Ferievikar 0, , Ekstrahjelp 0, ,54 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,18 LN15 Sosialekostnader 0, , Reingjeringsmateriell 0, , Straumutgifter 0, , Husleige , , Kommunale avgifter 0, ,29 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Matteleige 0, ,60 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,63 LN18 Overføringar 0, ,63 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Nordbygda ute drift/vedlikehald , , ansvar Barnehager , , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar ,00 0 0,00 Side 59

79 Driftsrekneskap Refusjon frå andre kommunar ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,00 0 0,00 1 Sum driftsinntekter ,00 0 0, Fastløn , , Seniortillegg ,95 0 0, Funksjonstillegg -791,30 0 0, Vikarløn 8 700,92 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 182,50 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon SPK -102,70 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,00 LN15 Sosialekostnader , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 68,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 68,00 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Barneskule - styrka tilbod , , Gebyr 0, , Ymse sal avgiftsfritt -835, , Andre leigeinntekter 0, ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter -835, , Refusjon frå staten , , Leirskuletilskot , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon fødselspengar 0, , Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Lærlingetilskot , , Refusjon frå andre kommunar 0, , Refusjon frå private , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , , Overføring frå andre, gåver m.m -311,45 0 0,00 LN08 Andre overføringar -311,45 0 0,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Seniortillegg 3 753, , Funksjonstillegg 0, , Vikarløn , , Ferievikar 4 517,33 0 0, Ekstrahjelp , , Løn posjekt ,96 0 0, Overtid 0, , Lærlingar 0, , Honorar/ telefon 3 790, , Skyss- og kostgodtgjering 5 658, , Klegodtgjering 1 500, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Kollektiv gruppelivforsikring -148,40 0 0, Tilbakeføring pensjon SPK ,01 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB ,27 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,36 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell , , Faglitteratur, tidsskrift, avis 2 158, , Fritt skulemateriell , , Læremiddel/ leikar , , Lærebøker , ,21 Side 60

80 Driftsrekneskap Skulebibliotek , , Materiell kunst/ handtverk , , Materiell heimkunnskap , , Anna forbruksmateriell , , Reingjeringsmateriell 722,12 0 0, Andre utgifter 1 550, , Arbeidstøy 5 160, , Velferdstiltak 6 003, , Portoutgifter 1 482, , Telefon , , Datakommunikasjon , , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 2 401, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring 3 998,00 0 0, Skuleskyss 842,87 0 0, Skyss elevekskursjonar , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 567, , Kontingentar , , Gebyr lisensar , , Inventar , , Utstyr 6 360, , Leige/leasing av driftsmidlar , , Utemiljø 0, , Serviceavtalar 0, , Reparasjon maskiner og utstyr 1 400, ,73 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå staten 0, , Kjøp frå kommunar , , Kjøp av tenester frå private , , Matteleige 1 010, ,40 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,10 LN18 Overføringar , , Internkjøp , , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Samnanger barneskule , , Brukarbetaling , ,00 LN03 Brukarbetaling , , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon fødselspengar 0, , Refusjon lønn, manuell arb.avgift -185,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Lærlingetilskot , , Refusjon frå private 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,10 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn , , Ferievikar , , Ekstrahjelp 1 489, , Løn posjekt ,44 0 0, Overtid 771, , Lærlingar , ,00 Side 61

81 Driftsrekneskap Honorar/ telefon 1 908, , Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon SPK -193,59 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB ,47 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,06 LN15 Sosialekostnader , , Læremiddel/ leikar 4 847, , Matvarer 3 643, , Anna forbruksmateriell 1 146, , Arbeidstøy 1 919, , Telefon 823, , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Skuleskyss 140,74 0 0, Skyss elevekskursjonar 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 999, , Utstyr 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 2 803, ,10 LN18 Overføringar 2 803, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon SFO-barneskulen , , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift -642,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,40 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,40 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn , , Ekstrahjelp , ,18 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,35 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,82 LN15 Sosialekostnader , , Reingjeringsmateriell , , Arbeidstøy 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Reinhaldsutstyr , ,86 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Matteleige , ,15 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,40 LN18 Overføringar , ,40 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Skulebygg , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar , ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,49 1 Sum driftsinntekter , , Skuleskyss , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter , ,87 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,49 Side 62

82 Driftsrekneskap Tilskot til private 0, ,00 LN18 Overføringar , ,49 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Skyss av skuleborn , , ansvar Samnanger barneskule , , Refusjon sjukeløn -865,00 0 0, Refusjon feriepengar -88, , Momsrefusjon drift , ,08 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , , Overføring frå andre, gåver m.m 0, ,00 LN08 Andre overføringar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn 3 365,17 0 0, Ekstrahjelp 0, , Varaordførargodtgjering ,63 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 6 487, , Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0, , Klegodtgjering 0, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,36 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 3 678, , Medisinsk forbruksmateriell 2 456, , Matvarer 286, , Telefon 1 548, , Kunngjeringar 5 876, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 500, , Kurs/ opplæring 3 200,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 037, , Kontingentar 700, , Inventar 2 998, , Datautstyr 0, , Medisinsk utstyr 1 192, , Konsulenttenester , , Tolk 8 042, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 4 551, ,08 LN18 Overføringar 4 551, ,08 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Helsestasjon , , ansvar Helsestasjon , , Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon feriepengar 0, , Refusjon lønn, manuell arb.avgift -288,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,85 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,85 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Skyss- og kostgodtgjering 3 485, ,61 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon KLP , , Arbeidsgjevaravgift , ,94 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 3 082, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 0, ,00 Side 63

83 Driftsrekneskap Medisinsk forbruksmateriell 1 162, , Medisin 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Andre utgifter 0, , Telefon 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 890, , Kurs/ opplæring 2 595,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 872, , Inventar 599,60 0 0, Medisinsk utstyr 3 996, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Helse Bergen 100,00 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 100,00 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 2 210, ,85 LN18 Overføringar 2 210, ,85 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Jordmorteneste , , ansvar Jordmorteneste , , Brukarbetaling 0, ,00 LN03 Brukarbetaling 0, , Sal av varer og tenester , , Kost -558, , Ymse sal avgiftsfritt ,00 0 0,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon fødselspengar , , Refusjon feriepengar ,00 0 0, Refusjon lønn, manuell arb.avgift -140,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,33 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,33 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Anna fast lønn , , Ferievikar 0, , Vikar fødselspermisjon , , Ekstrahjelp , , Honorar/ telefon 1 908, , Skyss- og kostgodtgjering 3 460, ,15 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB , , Arbeidsgjevaravgift , ,42 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell , , Faglitteratur, tidsskrift, avis 4 689, , Medisinsk forbruksmateriell , , Medisin , , Matvarer 888,00 0 0, Anna forbruksmateriell 0, , Reingjeringsmateriell , , Andre utgifter 5 378, , Arbeidstøy 3 980, , Velferdstiltak 901, , Portoutgifter , , Telefon , , Betalingsterminal , , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 8 533, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , ,00 Side 64

84 Driftsrekneskap Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 722, , Driftsutgifter leigebilar 0, , Ansvarsforsikring , , Alarm 7 616, , Gebyr lisensar , , Inventar 599, , Medisinsk utstyr , , Serviceavtalar , , Driftsavtaler , , Reparasjon maskiner og utstyr 0, , Konsulenttenester 2 505, , Tolk ,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå staten , , Kjøp frå kommunar , , Kjøp av tenester frå private 0, , Matteleige 1 258, ,40 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , , Tilskot til private , ,80 LN18 Overføringar , ,13 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Legeteneste , , Refusjon sjukeløn ,00 0 0, Refusjon feriepengar -270,00 0 0, Momsrefusjon drift 0, ,70 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,70 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Vikarløn , , Ekstrahjelp 7 245, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,72 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,16 LN15 Sosialekostnader , , Reingjeringsmateriell 0, , Arbeidstøy 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,70 LN18 Overføringar 0, ,70 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Reinhald helsetunet , , Refusjon, mm ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,91 1 Sum driftsinntekter , , Variabel løn / T-trin , , Helgedagstillegg ,00 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 780,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 4 719, , Tilbakeføring pensjon DNB -307,20 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,36 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell 0, ,00 Side 65

85 Driftsrekneskap Arbeidstøy 4 685, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drift/ vedlikehald kjøretøy , , Forsikring bygningar/ anlegg 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 4 743, ,91 LN18 Overføringar 4 743, ,91 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Førstehjelpsbil , , Samhandlingsreform , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Medfinansiering somatiske teneste , , ansvar Legeteneste , , Refusjon, mm , , Momsrefusjon drift , ,21 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,21 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Bilkompensasjon 9 500, , Skyss- og kostgodtgjering , ,09 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,42 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 1 518, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 1 025, , Arbeidstøy 930, , Telefon 1 509, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring 5 600, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 220, , Inventar 599,60 0 0, Medisinsk utstyr 0, ,20 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp av tenester frå private , ,98 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 1 139, ,21 LN18 Overføringar 1 139, ,21 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Fysioterapiteneste , , ansvar Fysioterapi , , Alarm , , Brukarbetaling diverse ,00 0 0,00 LN03 Brukarbetaling , , Kost , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar ,00 0 0, Refusjon lønn, manuell arb.avgift -563,00 0 0, Momsrefusjon drift -853, ,44 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,44 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Laurdag/ søndagstillegg 4 936, , Kvelds- og natttillegg 4 625, , Seniortillegg 2 741, , Vikarløn 2 405, ,86 Side 66

86 Driftsrekneskap Ferievikar 2 429, , Ekstrahjelp 0, , Overtid 0, , Skyss- og kostgodtgjering 156, ,85 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,17 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,87 LN15 Sosialekostnader , , Materiell kunst/ handtverk 605, , Matvarer 600, , Anna forbruksmateriell 1 000, , Telefon 944, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 4 806,30 0 0, Driftsutgifter leigebilar , , Andre skyssutgifter 0, , Gebyr lisensar 0, , Leige/ leasing av transportmidlar , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Drift tryggingsalarm , ,20 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 853, ,44 LN18 Overføringar 853, , Internkjøp , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Dagsenter , , Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0,00 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar 0, , Refusjon frå private 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,60 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Laurdag/ søndagstillegg 0, , Kvelds- og natttillegg 0, , Helgedagstillegg 1 497,34 0 0, Vikarløn 1 123, , Ferievikar 0, , Kvelds- og nattillegg 277,20 0 0, Ekstrahjelp 0, , Overtid 0, , Støttekontakt , , Avlastningsløn , , Fosterheim løn 9 486,40 0 0, Honorar/ telefon 1 634, , Skyss- og kostgodtgjering , , Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 0, , Fosterheim, utgiftsdel 1 785, , Weekendheim utgiftsdel 7 325, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,59 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,25 LN15 Sosialekostnader , ,04 Side 67

87 Driftsrekneskap rmateriell 1 000, , Anna forbruksmateriell 650, , Velferdstiltak 1 064, , Utgiftsdekking støttekontakt 2 606,00 0 0, Telefon 2 117, , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 0, , Kurs/ opplæring 3 500,00 0 0, Drift/ vedlikehald kjøretøy 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter , , Driftsutgifter leigebilar 0, , Andre skyssutgifter 962,96 0 0, Kontingentar 200, , Inventar 0, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar 0, , Kjøp av tenester frå private , ,50 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 7 953, ,60 LN18 Overføringar 7 953, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Dagtilbod funksjonshemma , , Ymse sal avgiftsfritt , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå staten , , Momsrefusjon drift , ,74 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,74 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn 1 861, , Laurdag/ søndagstillegg 0, , Kvelds- og natttillegg 206, , Helgedagstillegg , , Vikarløn 0, , Ferievikar 0, , Ekstrahjelp , , Overtid 0, , Forskjøvet arbeidstid 0, , Skyss- og kostgodtgjering 1 361, ,95 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 1 756, , Arbeidsgjevaravgift 6 150, ,56 LN15 Sosialekostnader 7 906, , Matvarer 1 544,00 0 0, Anna forbruksmateriell 1 363, , Arbeidstøy 1 353,60 0 0, Kunngjeringar 327, , Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drift/ vedlikehald kjøretøy 86,40 0 0, Driftsutgifter leigebilar 3 217,03 0 0, Straumutgifter 0, , Kontingentar 436, , Utstyr , , Leige/ leasing av transportmidlar 4 772,36 0 0, Leige/leasing av driftsmidlar , , Reparasjon maskiner og utstyr 361, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,74 Side 68

88 Driftsrekneskap LN18 Overføringar , ,74 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Aktivisering funksjonshemma , , Momsrefusjon drift 0, ,68 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,68 1 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn ,27 0 0, Laurdag/ søndagstillegg 98, , Kvelds- og natttillegg 2 446, , Ekstrahjelp 7 235, , Ekstra mot pasient 805,68 0 0, Overtid 7 590, , Skyss- og kostgodtgjering 7 168,00 0 0,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 5 589, , Tilbakeføring pensjon DNB -576,42 0 0, Arbeidsgjevaravgift 6 739, ,56 LN15 Sosialekostnader , , Velferdstiltak 1 475, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Leige av personell 3 312,25 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod ,25 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 0, , Tilskot til private 0, ,22 LN18 Overføringar 0, ,90 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Ferietilbod funksjonshemma , , Momsrefusjon drift , ,77 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,77 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Kvelds- og natttillegg 4 922, , Helgedagstillegg 0, , Vikarløn 0, , Støttekontakt 3 198, , Honorar/ telefon 1 908, , Skyss- og kostgodtgjering 6 046, ,90 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB -209,74 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,99 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 1 000, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 710, , Matvarer 4 584, , Anna forbruksmateriell 1 651, , Velferdstiltak 3 960,00 0 0, Telefon 3 507, , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 1 414, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Kurs/ opplæring 300,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 186, , Driftsutgifter leigebilar , , Inventar 0, , Utstyr 0, , Leige/ leasing av transportmidlar , , Konsulenttenester ,60 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,68 Side 69

89 Driftsrekneskap Kjøp av tenester frå private , ,50 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 2 209, , Tilskot til private 0, ,00 LN18 Overføringar 2 209, , Internkjøp , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Psykiatri , , Refusjon frå staten , , Øyremerka tilskot , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon fødselspengar , , Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,49 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,84 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Laurdag/ søndagstillegg , , Kvelds- og natttillegg , , Helgedagstillegg , , Seniortillegg 6 920, , Vikarløn , , Ferievikar , , Laurdag/ søndagstillegg , , Kvelds- og nattillegg , , Vikar fødselspermisjon , , Ekstrahjelp , , Laurdags/ søndagstilleg 0, , Kvelds- og nattillegg 0, , Ekstra mot pasient , , Overtid , , Støttekontakt 805,68 0 0, Forskjøvet arbeidstid , , Skyss- og kostgodtgjering 3 362, ,38 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB ,58 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,26 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 580, , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 3 388, , Andre utgifter 0, , Telefon 8 192, , Datakommunikasjon 762, , Kunngjeringar 6 545, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Driftsutgifter leigebilar , , Andre skyssutgifter 0, , Gebyr lisensar 3 347, , Inventar 0, , Utstyr 2 359, , Leige/ leasing av transportmidlar , ,08 Side 70

90 Driftsrekneskap Leige/leasing av driftsmidlar 0, ,42 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Leige av personell , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 4 918, ,49 LN18 Overføringar 4 918, ,49 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Bukollektiv , , Rente omsorgbustad 0, , Avdrag omsorgsbustad 0, ,00 LN07 Andre statlege overf. 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Overført statstilskot til private 0, ,00 LN18 Overføringar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon omsorgsbustadar Tysse 0,00 0 0, Kjøp av tenester frå private , ,75 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , ,75 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond 0, ,00 LN40 Bruk av bundne fond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon Arbeid yrkes/ utviklingshemma , , ansvar Open omsorg , , Opphald institusjon , , Dag / Kortidsopphald , ,00 LN03 Brukarbetaling , , Sal av varer og tenester -800,00 0 0, Ymse sal avgiftsfritt , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon frå staten , , Øyremerka tilskot ,00 0 0, Refusjon sjukeløn , , Refusjon fødselspengar , , Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå fylkeskommunen ,41 0 0, Lærlingetilskot 0, , Refusjon frå private -598,75 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , , Overføring frå andre, gåver m.m , ,00 LN08 Andre overføringar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin , , Laurdag/ søndagstillegg , , Kvelds- og natttillegg , , Helgedagstillegg , , Seniortillegg , , Vikarløn , , Bufferturnus , , Ferievikar , , Laurdag/ søndagstillegg , , Kvelds- og nattillegg , , Vikar fødselspermisjon , , Ekstrahjelp , , Laurdags/ søndagstilleg 333, , Kvelds- og nattillegg 1 899, ,00 Side 71

91 Driftsrekneskap Ekstra mot pasient , , Overtid , , Lærlingar , , Forskjøvet arbeidstid , , Honorar/ telefon 4 144, , Sk.pliktig stipend og reise 1 000, , Møtegodtgjering 0, , Skyss- og kostgodtgjering , , Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 72, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon KLP ,17 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB ,81 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,69 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell , , Faglitteratur, tidsskrift, avis , , Materiell kunst/ handtverk 5 076, , Medisinsk forbruksmateriell , , Medisin , , Matvarer , , Anna forbruksmateriell , , Eingongsutstyr , , Legeutgifter , , Farmasøyt , , Reingjeringsmateriell , , Andre utgifter 6 400, , Arbeidstøy 397,60 0 0, Velferdstiltak 835, , Portoutgifter , , Telefon , , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar , , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring ,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 708, , Driftsutgifter leigebilar 300, , Andre skyssutgifter 8 536, , Gebyr lisensar , , Inventar , , Utstyr , , Leige/leasing av driftsmidlar , , Serviceavtalar , , Driftsavtaler 2 626,50 0 0, Reparasjon maskiner og utstyr , , Konsulenttenester 0, ,50 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Helse Bergen 4 000, , Kjøp av tenester frå private , , Arbeidstøy , , Matteleige 2 256, , Leige av personell , ,90 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , ,36 LN18 Overføringar , , Internsal , ,00 LN20 Fordelte utgifter , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Avsett til bunde fond 6 663, ,80 Side 72

92 Driftsrekneskap LN47 Avsetning til bundne driftsfond 6 663, ,80 5 Øvrig 6 663, , funksjon Samnangerheimen , , Brukarbetaling , ,50 LN03 Brukarbetaling , , Sal av varer og tenester , , Ymse sal avgiftsfritt -494, ,50 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon fødselspengar , , Refusjon feriepengar , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0, Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar ,20 0 0, Refusjon frå private -123,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,31 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin 4 503, , Laurdag/ søndagstillegg , , Kvelds- og natttillegg , , Helgedagstillegg , , Seniortillegg , , Vikarløn , , Ferievikar , , Laurdag/ søndagstillegg , , Kvelds- og nattillegg , , Vikar fødselspermisjon , , Ekstrahjelp , , Kvelds- og nattillegg 0, , Ekstra mot pasient 4 873,17 0 0, Overtid , , Omsorgsløn , , Forskjøvet arbeidstid , , Sk.pliktig stipend og reise 2 000, , Skyss- og kostgodtgjering 4 906, ,80 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon KLP ,44 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB ,51 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,46 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 0, , Medisinsk forbruksmateriell 8 662, , Medisin 191, , Anna forbruksmateriell 1 155, , Telefon , , Kunngjeringar , , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 685, , Driftsutgifter leigebilar , , Andre skyssutgifter 0, , Utstyr 410, , Leige/ leasing av transportmidlar , , Konsulenttenester 0, ,50 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Drift tryggingsalarm 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 8 589, ,31 LN18 Overføringar 8 589, ,31 Side 73

93 Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Heimetenester , , Refusjon frå staten , , Refusjon, mm ,06 0 0, Refusjon fødselspengar ,00 0 0, Refusjon feriepengar -458,00 0 0, Refusjon lønn, manuell arb.avgift -91,00 0 0, Momsrefusjon drift , ,63 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,63 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Variabel løn / T-trin 0, , Laurdag/ søndagstillegg 1 482, , Kvelds- og natttillegg 781, , Helgedagstillegg 6 401, , Vikarløn 2 968, , Ferievikar 2 789, , Laurdag/ søndagstillegg 521,92 0 0, Kvelds- og nattillegg 5 120,64 0 0, Ekstrahjelp , , Ekstra mot pasient 1 232,41 0 0, Overtid 3 490, , Forskjøvet arbeidstid 0, , Skyss- og kostgodtgjering 1 584, ,86 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon KLP -244,46 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB ,91 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,69 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell 4 689, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 245, , Driftsutgifter leigebilar 0, , Utstyr 0, , Konsulenttenester 0, ,40 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Helse Bergen ,00 0 0, Leige av personell , ,21 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 1 172, ,63 LN18 Overføringar 1 172, ,63 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond , ,00 5 Øvrig , , funksjon Heimetenesta, ekstra , , ansvar Omsorgtenesta , , Opphald institusjon 0, , Dag / Kortidsopphald 0, ,00 LN03 Brukarbetaling 0, , Ymse sal avgiftsfritt 0, ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0, , Refusjon frå staten 0, , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon fødselspengar 0, , Refusjon feriepengar 0, , Momsrefusjon drift 0, ,83 Side 74

94 Driftsrekneskap Refusjon frå andre kommunar 0, , Refusjon frå private 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,03 1 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn 0, , Variabel løn / T-trin 0, , Laurdag/ søndagstillegg 0, , Kvelds- og natttillegg 0, , Helgedagstillegg 0, , Seniortillegg 0, , Vikarløn 0, , Bufferturnus 0, , Ferievikar 0, , Laurdag/ søndagstillegg 0, , Kvelds- og nattillegg 0, , Ekstrahjelp 0, , Kvelds- og nattillegg 0, , Overtid 0, , Forskjøvet arbeidstid 0, , Honorar/ telefon 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,75 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,83 LN15 Sosialekostnader 0, , rmateriell 0, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 0, , Materiell kunst/ handtverk 0, , Medisinsk forbruksmateriell 0, , Medisin 0, , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Eingongsutstyr 0, , Legeutgifter 0, , Reingjeringsmateriell 0, , Portoutgifter 0, , Telefon 0, , Beredskapssentral 0, , Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig 0, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Driftsutgifter leigebilar 0, , Andre skyssutgifter 0, , Gebyr lisensar 0, , Inventar 0, , Utstyr 0, , Leige/leasing av driftsmidlar 0, , Reparasjon maskiner og utstyr 0, , Konsulenttenester 0, ,79 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Kjøp av tenester frå private 0, , Arbeidstøy 0, , Leige av personell 0, ,21 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,83 LN18 Overføringar 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 Side 75

95 Driftsrekneskap 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon SAMNANGERHEIMEN SØR 0, , Brukarbetaling 0, ,00 LN03 Brukarbetaling 0, , Sal av varer og tenester 0, ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter 0, , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon fødselspengar 0, , Refusjon feriepengar 0, , Momsrefusjon drift 0, ,55 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,55 1 Sum driftsinntekter 0, , Fastløn 0, , Variabel løn / T-trin 0, , Laurdag/ søndagstillegg 0, , Kvelds- og natttillegg 0, , Helgedagstillegg 0, , Seniortillegg 0, , Vikarløn 0, , Ferievikar 0, , Laurdag/ søndagstillegg 0, , Kvelds- og nattillegg 0, , Ekstrahjelp 0, , Overtid 0, , Forskjøvet arbeidstid 0, , Skyss- og kostgodtgjering 0, ,10 LN14 Lønsutgifter 0, , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,12 LN15 Sosialekostnader 0, , rmateriell 0, , Medisinsk forbruksmateriell 0, , Anna forbruksmateriell 0, , Telefon 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Driftsutgifter leigebilar 0, , Leige/ leasing av transportmidlar 0, ,58 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 0, , Drift tryggingsalarm 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod. 0, , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,55 LN18 Overføringar 0, ,55 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon heimestenester sør 0, , ansvar Omsorgtenesta Sør 0, , Gebyr , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Konsulenttenester 5 000, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå kommunar ,00 0 0, Kjøp av tenester frå private 0, ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Førebyggande edruskapsarbeid , , Refusjon frå staten , , Refusjon lønn, manuell arb.avgift ,00 0 0,00 Side 76

96 Driftsrekneskap Momsrefusjon drift , ,84 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,84 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Kvelds- og natttillegg 17,64 0 0, Seniortillegg 0, , Bilkompensasjon 9 500, , Vikarløn 1 534,55 0 0, Ekstrahjelp 4 848,74 0 0, Løn kurshaldar 0, , Overtid 2 288,43 0 0, Honorar/ telefon 0, , Skyss- og kostgodtgjering 7 907, ,40 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB -41,70 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,22 LN15 Sosialekostnader , , rmateriell 3 332, , Faglitteratur, tidsskrift, avis 5 569, , Matvarer ,37 0 0, Anna forbruksmateriell 1 219, , Telefon , , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl , , Kurs/ opplæring 6 566,80 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 332, , Kontingentar 1 100, , Inventar 7 580, , Datautstyr 0, , Leige/leasing av driftsmidlar 498, , Serviceavtalar , ,57 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå staten , , Kjøp frå kommunar , ,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon , , Tilskot til private 5 000,00 0 0,00 LN18 Overføringar , ,84 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Sosialkontor , , Husleigeinntekter , ,00 LN04 Andre salgs- og leigeinntekter , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Husleige , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon utleigebustadar , , Refusjon frå staten 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Oppg pl, ikkje avg.pl, tr.pliktig , ,42 LN14 Lønsutgifter , , Arbeidsgjevaravgift -0, ,82 LN15 Sosialekostnader -0, ,82 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Kvalifiseringsprogrammet , , Refusjon frå staten , , Momsrefusjon drift -900, ,00 Side 77

97 Driftsrekneskap Refusjon frå private 0, ,23 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,23 1 Sum driftsinntekter , , Tolk 1 782,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod ,00 0 0, Kjøp frå kommunar 2 640,00 0 0, Kjøp av tenester frå private 0, ,45 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 900, , Sosialhjelp , ,31 LN18 Overføringar , ,31 2 Sum driftsutgifter , , Sosiale utlån 0, ,00 LN31 Utlån 0, ,00 3 Sum finansutgifter 0, , Avdrag sosiale utlån , ,00 LN26 Mottekne avdrag på lån , ,00 4 Sum finansinntekter , , funksjon Sosialhjelp , , Andre statlege overføringar 0, , Reform 97 0, ,00 LN07 Andre statlege overf. 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Tilskot til private , , Tilskot til lag/ foreiningar 0, ,00 LN18 Overføringar , ,50 2 Sum driftsutgifter , , Bruk av bundne driftsfond ,50 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond ,50 0 0, Avsett til bunde fond 0, ,50 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,50 5 Øvrig , , funksjon Bustadtilskot utbetring m.v. 0,00 0 0, ansvar Sosialkontor , , Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn , , Refusjon feriepengar , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar ,44 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,31 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Kvelds- og natttillegg 164,64 0 0, Bilkompensasjon , , Vikarløn 0, , Ekstrahjelp 2 400, , Overtid , , Honorar/ telefon 10, , Sk.pliktig stipend og reise 4 000, , Skyss- og kostgodtgjering , ,20 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon SPK -6,32 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,41 LN15 Sosialekostnader , , Matvarer 343, , Anna forbruksmateriell 897, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, ,00 Side 78

98 Driftsrekneskap Kurs/ opplæring 7 260,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter , , Kontingentar 640,00 0 0, Inventar 0, , Utstyr 0, , Driftsavtaler , , Konsulenttenester , ,34 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon , , Tilskot til private 0, , Tilskot til lag/ foreiningar 0, , Friplassar 0, ,00 LN18 Overføringar , ,41 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Barnevernteneste , , Momsrefusjon drift -705, , Refusjon frå andre kommunar 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar -705, ,82 1 Sum driftsinntekter -705, , Kvelds- og natttillegg 0, , Vikarløn 0, , Støttekontakt , , Avlastningsløn , , Fosterheim løn ,00 0 0, Tilsynsførar 4 778, , Tapt arbeidsforteneste 0, , Skyss- og kostgodtgjering , , Fosterheim, utgiftsdel 8 425, , Weekendheim utgiftsdel 4 140, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Arbeidsgjevaravgift 8 322, ,13 LN15 Sosialekostnader 8 322, , Anna forbruksmateriell 6 049, , Telefon 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 3 550, , Konsulenttenester , , Tolk ,05 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå staten , , Kjøp av tenester frå private , ,45 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 705, , Tilskot til private 1 200, , Friplassar , ,00 LN18 Overføringar , ,82 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Barneverntiltak i familien , , Momsrefusjon drift , , Refusjon frå andre kommunar 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,40 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Kvelds- og natttillegg 0, , Støttekontakt 0, , Avlastningsløn , , Fosterheim løn , , Tilsynsførar 5 232, , Skyss- og kostgodtgjering , , Fosterheim, utgiftsdel , ,50 Side 79

99 Driftsrekneskap Weekendheim utgiftsdel 6 895, ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 0, , Arbeidsgjevaravgift , ,24 LN15 Sosialekostnader , , Matvarer 173,70 0 0, Anna forbruksmateriell 8 343, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter , , Andre skyssutgifter 0, , Forsikring born/ elev/ klient 1 197,00 0 0, Leige/ leasing av transportmidlar 0, , Konsulenttenester ,67 0 0, Tolk 1 732,50 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå staten , , Kjøp frå kommunar 0, , Kjøp av tenester frå private 2 240, ,75 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 4 930, , Tilskot til private 2 994, , Friplassar , ,96 LN18 Overføringar , ,96 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Barneverntiltak utanfor familien , , ansvar Barnevern , , Brukarbetaling 0, ,00 LN03 Brukarbetaling 0, , Refusjon frå staten , , Refusjon sjukeløn 0, , Refusjon feriepengar 0, , Momsrefusjon drift , ,78 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,78 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn , , Laurdag/ søndagstillegg 0, , Kvelds- og natttillegg 564, , Seniortillegg 1 143,00 0 0, Bilkompensasjon 0, , Vikarløn , , Ekstrahjelp 3 644, , Overtid 0, , Støttekontakt 1 271, , Skyss- og kostgodtgjering 2 067, ,90 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot , , Tilbakeføring pensjon DNB -45,61 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,54 LN15 Sosialekostnader , , Matvarer 0, , Anna forbruksmateriell 8 258, , Legeutgifter 0, , Telefon 1 196, , Kunngjeringar 4 560,00 0 0, Reiseutg.ikkje oppg.pl. 0, , Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Inventar 9 742, , Konsulenttenester 900, , Tolk ,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,40 Side 80

100 Driftsrekneskap Kjøp av tenester frå private 6 915, ,33 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 7 205, , Tilskot til private 700,00 0 0, Sosialhjelp 0, , Friplassar , ,00 LN18 Overføringar , , Internkjøp 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Flyktningekontor , , Momsrefusjon drift 0, ,42 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, , Overføring frå fylkeskommunen 0, ,00 LN08 Andre overføringar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Kunngjeringar 0, , Reiseutg.ikkje oppg.pl ,30 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 0, , Konsulenttenester 2 963, ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 0, ,42 LN18 Overføringar 0, , Internsal 0, , Internsal 0, , Internsal 0, ,00 LN20 Fordelte utgifter 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 4 953, , Bruk av bundne driftsfond ,30 0 0,00 LN40 Bruk av bundne fond ,30 0 0, Avsett til bunde fond 0, ,92 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,92 5 Øvrig , , funksjon Friluftsprosjekt 0,00 0 0, Refusjon frå staten , , Momsrefusjon drift ,05 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Kvelds- og natttillegg 336,04 0 0, Ekstrahjelp ,91 0 0, Støttekontakt , , Skyss- og kostgodtgjering , ,23 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot 2 576,21 0 0, Tilbakeføring pensjon DNB -184,14 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,26 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell 2 816, , Utgiftsdekking støttekontakt 400,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 2 759, , Konsulenttenester ,25 0 0, Tolk , ,75 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Kjøp frå staten , , Kjøp av tenester frå private ,40 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod , , Betalt mva - komskompensasjon 3 559,05 0 0, Tilskot til private 7 000,00 0 0, Sosialhjelp 2 500,00 0 0,00 Side 81

101 Driftsrekneskap Friplassar 0, ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Barneverntiltak i familien 27, , Refusjon frå staten , , Momsrefusjon drift ,36 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Fastløn ,10 0 0, Støttekontakt 462,98 0 0, Fosterheim løn 0, , Tilsynsførar 3 584,00 0 0, Skyss- og kostgodtgjering 1 002,00 0 0, Fosterheim, utgiftsdel , ,00 LN14 Lønsutgifter , , Pensjonsinnskot ,98 0 0, Tilbakeføring pensjon SPK -94,03 0 0, Arbeidsgjevaravgift , ,00 LN15 Sosialekostnader , , Anna forbruksmateriell ,00 0 0, Legeutgifter 2 050,00 0 0, Drosje/ buss/ andre reisutgifter 1 826,80 0 0, Konsulenttenester ,43 0 0, Tolk ,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod ,23 0 0, Kjøp frå staten ,00 0 0, Kjøp av tenester frå private ,70 0 0,00 LN17 Kjøp som erstattar eigen prod ,70 0 0, Betalt mva - komskompensasjon 8 951,36 0 0, Tilskot til private ,70 0 0, Friplassar ,00 0 0,00 LN18 Overføringar ,06 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Barneverntiltak utanfor familien 487, , Refusjon frå andre kommunar 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , Oppg pl, ikkje avg.pl, tr.pliktig , ,10 LN14 Lønsutgifter , ,10 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Introduksjonsstønad , , Refusjon frå staten -930, , Momsrefusjon drift ,75 0 0, Refusjon frå private ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Straumutgifter 0, , Tolk 792,00 0 0,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 792, , Betalt mva - komskompensasjon 1 359,75 0 0, Tilskot til private 0, , Sosialhjelp , ,35 LN18 Overføringar , ,35 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Sosialhjelp , , Andre statlege overføringar 0, ,00 LN07 Andre statlege overf. 0, ,00 1 Sum driftsinntekter 0, , funksjon STATSTILSKOT FLYKTNINGER 0, ,00 Side 82

102 Driftsrekneskap 3202 ansvar Flyktningekontor , , Rente omsorgbustad , , Avdrag omsorgsbustad , ,00 LN07 Andre statlege overf , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Overført statstilskot til private , ,00 LN18 Overføringar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon omsorgsbustadar Tysse 0,00 0 0, Momsrefusjon drift ,75 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,75 0 0, Skatt på inntekt og formue , ,92 LN09 Skatt på inntekt og formue , , Eigedomsskatt næring, verk og bruk , ,96 LN10 Eigedomsskatt , , Naturressursskatt , ,00 LN11 Andre direkte og inndirekte skattar , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Anna forbruksmateriell 836,00 0 0, Konsulenttenester , ,00 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon ,75 0 0,00 LN18 Overføringar ,75 0 0,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon SKATTEINNTEKTER , , Øyremerka tilskot 0, ,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar 0, , Rammeoverføring , , Inntektsutjamning , ,00 LN06 Rammetilskot frå staten , , Reform , , Rentekompensasjon skule , , Rente omsorgbustad , , Avdrag omsorgsbustad , , Rentekompensasjon Soknerådet ,00 0 0,00 LN07 Andre statlege overf , ,00 1 Sum driftsinntekter , , Avsett Sima - Samnanger fond 0, ,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond 0, ,00 5 Øvrig 0, , funksjon rammetilskot/ andre tilskot , , Refusjon frå staten ,00 0 0,00 LN05 Overføringar med krav til motytelsar ,00 0 0, Andre statlege overføringar , ,00 LN07 Andre statlege overf , ,00 1 Sum driftsinntekter , , funksjon statstilskot flyktningar , , ansvar Skatt og rammetilskot , , Renteutgifter , , Påløpt, ikkje forfalt renter , , Renteutgifter forvaltningslån , , Etterslep rente forv.lån 0, ,00 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , , Tap finansielle instrument ,50 0 0,00 LN291 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) ,50 0 0,00 3 Sum finansutgifter , , Renteinntekter av fondskonto , , Renteinntekter av arbeidskapital , , Renter av stønadslån , ,40 Side 83

103 Driftsrekneskap Garantiprovisjon BIR , , Påløpte renter 0, , Utbytte frå BIR 0, , Utbytte frå Gjensidige , ,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak , , Gevinst finansielle instrument , ,00 LN251 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) , ,00 4 Sum finansinntekter , , Bruk av næringsfondet , ,00 LN40 Bruk av bundne fond , , Avsett til næringsfondet ,00 0 0,00 LN47 Avsetning til bundne driftsfond ,00 0 0,00 5 Øvrig , , funksjon renter , , Avdrag Husbanken , , Avdrag Kommunalbanken , , Ettersep avdrag forv.lån , ,72 LN30 Avdragsutgifter , ,72 3 Sum finansutgifter , , funksjon avdrag på lån , , ansvar Renter og avdrag , ,15 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige midreforbruk , ,99 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb , ,99 LN Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond 0, , Overført til investeringsrekneskapen , ,00 LN44 Overføring til investeringsrekneskap , , Avsett til disposisjonsfond , ,99 LN46 Avsetning disposisjonsfond , ,99 5 Øvrig , , funksjon interne finanstransaksjoner , , ansvar Interne finansieringstransaksjonar , , Motpost avskrivingar , ,57 LN35 Motpost avskrivingar , ,57 5 Øvrig , , funksjon avskrivingar , , ansvar Avskriving , , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Bygg, Dråpeslottet barnehage 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Bygg, Samnanger barneskule 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon BYGG, NORDBYGDA SKULE 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Bygg, Samnanger ungdomsskule 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Bygg ungdomsskulen - symjehall 0, ,00 Side 84

104 Driftsrekneskap Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Bygg Samnangerheimen 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Omsorgsbustader Hamnahaugen 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Omsorgsbustader Skottabakken 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon BUKOLLEKTIV HAGA 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon UTLEIGEBUSTADER 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon PRESTEBUSTAD 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Lønnebakken 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon GNR 26 BNR 25 HAGA 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Bustadfelt Reistad 0, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon MILJØGATE YTRE TYSSE 0, , Fordelt renteutgifter , , Kalkulatoriske renter , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon vassforsyning hovudvassverk , , Kalkulatoriske renter , ,00 LN19 Avskrivingar , ,00 2 Sum driftsutgifter , , Fordelte renter , ,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak , ,00 4 Sum finansinntekter , , funksjon Avløp , , Fordelte renter , ,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak , ,00 4 Sum finansinntekter , , funksjon TØMMING SLAMAVSKILJARAR , , Fordelte renter 2 464, ,71 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak 2 464, ,71 4 Sum finansinntekter 2 464, ,71 Side 85

105 Driftsrekneskap 3602 funksjon Viltfond 2 464, , Fordelt renteutgifter 0, ,00 LN19 Avskrivingar 0, ,00 2 Sum driftsutgifter 0, , funksjon Samnanger kyrkjestyre 0, , ansvar Fordelte renteutgifter , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,00 LN15 Sosialekostnader , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Premieavvik pensjon , , Pensjonsinnskot , , Arbeidsgjevaravgift , ,00 LN15 Sosialekostnader , ,00 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Tidlegare års premieavvik , , Momsrefusjon drift , ,05 LN05 Overføringar med krav til motytelsar , ,05 1 Sum driftsinntekter , , DNB bruk av fond , , KLP bruk av fond , , Arbeidsgjevaravgift , ,00 LN15 Sosialekostnader , , Konsulenttenester , ,79 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , , Betalt mva - komskompensasjon 2 669, ,05 LN18 Overføringar 2 669, ,05 2 Sum driftsutgifter , , funksjon Diverse fellesutgifter , , ansvar Premieavvik , ,35 1 Drift , , , ,32 Side 86

106 Balanserekneskap

107 Reknskap Administrasjonsbygget , , Næringsbygg Bjørkheim , , Nordbygda skule , , Stolpane skulehus , , Tysse skule , , Tysse skule , , Samnanger barneskule , , Påbygg Samnanger barneskule , , Ballbinge Gjerde , , Bygg, tidl. barnehage , , Barnehage Nordbygda, ombygging , , Barnehage på Gjerde , , Dråpeslottet barnehage , , Dråpeslottet tomt , , Helsetun , , Samnangerheimen , , Nybygg Samnangerheimen , , Ny Samnangerheim , , Aldersbustader Skjervo , , Omsorgsbustader Steinsland , , Omsorgsbustader Reistad , , Gnr.26 Bnr.25 Haga , , Tomt Haga , , Tomt Haga v/samnangerheimen , , Doktorbustaden , , Solli Tysse gnr.27 bnr , , Lærarbustad på Reistad , , Sentralidrettsanlegg , , Fleirbrukshall , , Paviljong , , Prestebustaden bnr.26 bnr , , Garasje,stasjon-og varslingsanlegg , , Rubbhall Frøland , , Velferdsbygg uteseksjon , , Bygg, Rolvsvåg Kai , , Bustadområde Rolvsvåg-grunnareal , , Bustadfelt Rolvsvåg , , Bustadfelt Lønnebakken , , Planarbeid Ytre Tysse , , Industriområde Rolvsvåg , , Bjørkheimsområde , , Tenane-grunnareal , , Reistad-grunnareal , , Molo , , Kvernesmarka gnr.16 bnr , , Kommunale vassverk , , Vatn-Rolvsvåg , , Vassforsyning Ytre Haga , , Vassanlegg Lønnebakken , , Pumpestasjon hovedvassverk , , Hovedvassverket , ,00 Side 1 av 9

108 Reknskap Vassforsyning Ytre Tysse , , Renseanlegg Rolvsvåg , , Vassforsyning Frøland ,00 0, Vassforsyning Eikedal , , Kommunale kloakkar , , Kloakk-Rolvsvåg , , Kloakkanlegg Ytre Tysse , , Slamavskiljar - Gjerde , , Kloakkavløp Eikedal , , Kommunale vegar , , Kai Rolvsvåg , , Park Ytre Tysse 1000-år , , Parkeringsplass Ytre Tysse , , Flaumsikring Gjerde , , Kai - Ytre Tysse , , Miljøgate Ytre Tysse , ,49 Faste eiendommer og anlegg , , Dataanlegg, adm.bygget 1,00 1, Telefonsentral adm.bygget ,00 1, Straumaggregat adm.bygget ,00 0, Datautstyr sosialkontoret 1,00 1, Dråpeslottet inventar og utstyr , , Vassloppa inventar og utstyr ,00 0, Dataanlegg legekontoret 1,00 1, Dampkokar Samnangerheimen 1,00 1, Bekkenspylar Samnangerheimen 1,00 1, Vaskemaskin IPSO Samnangerheimen 1,00 1, Telefonsentral Samnangerheimen 1,00 1, Turnusprogram Samnangerheimen 1,00 1, Varmevogn Samnangerheimen 1,00 1, Vaskemaskin Samnangerheimen 1,00 1, Grasklyppar sentralidrettsanlegget 1,00 1, Ny lastebil m/tipp og krane 1,00 1, Servicebil 1,00 1, Kommunetraktoren , , Lastebil kjøpt 2001 ST ,00 1, Kartplotter teknisk eining 1,00 1, GPS system teknisk eining 1,00 1, Utstyr Ford ranger , , Datautstyr vatn 1,00 1, Styringssystem vatn , , Datautstyr avløp 1,00 1, Bruktbil vedlikehaldsavdelinga 1,00 1, Vaktbil -feiing 1, , Brannbil , , Traktor J D , , Tankbil Volvo vatn/brann , , Røykdykkarbil Isuzu D-max , , Tankbil. Volvo UA ,00 0, Bil SU teknisk ,00 0,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Pensjonsmidlar KLP , ,00 Side 2 av 9

109 Reknskap Pensjonsmidlar SPK , , Pensjonsmidlar DNB , ,00 Pensjonsmidler , , Utlånt etableringslån , , Lån 2007 kr kr , , Lån kr , , Lån 04,02,11 kr , , Lån Norheimsund industrier , ,00 Utlån , , Eigenkapitaltilskot KLP , , Aksjar i Bergensbanen 2 000, , Aksjar i Norheimsund Industrier , , Aksjar i BIR da , , Aksjar i kommunekraft 1 000, , Aksjar i Hardangervegen 2 000, , Aksjar i Business region Bergen , , Aksjar i IBM as 1 716, , Aksjar i as Storholmen 5 000, , Aksjar i Hurdalssenteret 5 000, ,00 Aksjer og andeler , ,00 Sum anleggsmidler , , Momskompensasjon , , Krav nav/tannlege , , Posten - forskot frankeringsmaskin 5 200, , Krav på statens vegvesen , , Krav på staten 0, , Krav på staten - ressurskr.brukarar , , Krav på IMDI , , Krav på staten - jordmor 5 175, , Krav på staten - nav 0, , Krav på staten - fysioterapeut , , Krav på staten - lønsrefusjon ,00 0, Refusjonskrav NAV - sjukepenger ,22 0, Refusjonskrav NAV - feriepenger ,00 0, Krav på staten - inntektsutjamning , , Kundereskontro , , Interimskonto NAV - refusjonskrav ,22 0, Krav på fylkeskommunen , , Krav på fylkeskommunen - Småkraft ,00 0, Krav på div. kommunar , , Krav utdanningsforbundet , , krav idrettslaget 0, , Eigenbetaling kulturskulen ,00 330, Påløpte renter Nes Prestegjeld SB 0, , Diverse krav , , Krav på BKK , , Krav på Gjensidige 0, , Krav knytt til forskottering ,00 0, Krav fellingsavgift ,00 0, Krav ballbinge Gjerde 0, , Oppmålingsgebyr 0, ,00 Side 3 av 9

110 Reknskap Klientkonto Z.H.G 919,24 0, Klientkonto R.M.O 5 531,74 0, Klientkonto G.R.A , , Klientkonto H.K , , Klientkonto T.E.G , , Klientkonto R.E.T , , Klientkonto I.A , , Forskotsbetalingar , , Innbetalt SPV , , Innbetalt DNB 717, , Forskotskonto løn , ,09 Kortsiktige fordringer , , Nordisk Areal Invest as , , First Norway Alpha 0, ,00 Aksjer og andeler , , Kasse økonomikontoret , , Kasse Samnangerheimen Kasse , , Kasse Samnangerheimen Kasse , , Kasse legekontoret 1 894, , Kasse barneskulen 867,00 328, Kasse ekspedisjon 50,00 0, SPV knr , , SPV legekontoret knr , , SPV fond knr , , Nes Prestegjeld SB knr , , DNB knr , , SPV Bjørnefjorden , , Fondsforvaltning: Pluss pengemarked , , SPV skattetrekk , ,27 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Avgift premieavvik KLP , , Avgift premieavvik KLP , , Avgift premieavvik KLP 9 881, , Avgift premieavvik KLP 9 933, , Avgift premieavvik KLP 4 368, , Avgift premieavvik KLP 1 413, , Avgift premieavvik KLP , , Avgift premieavvik KLP , , Avgift premieavvik KLP , , Avgift premieavvik KLP ,00 0, Avgift premieavvik SPK , , Avgift premieavvik SPK , , Avgift premieavvik SPK , , Avgift premieavvik SPK 8 919, , Avgift premieavvik SPK 6 281, , Avgift premieavvik SPK 7 995, , Avgift premieavvik DNB , , Avgift premieavvik DNB , , Avgift premieavvik DNB , , Avgift premieavvik DNB , , Avgift premieavvik DNB , , Avgift premieavvik DNB , ,00 Side 4 av 9

111 Reknskap Avgift premieavvik DNB , , Avgift premieavvik DNB , , Avgift premiavvik DNB , , Avgift premieavvik DNB ,00 0, Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP ,00 0, Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik DNB , , Premieavvik DNB , , Premieavvik DNB , , Premieavvik DNB , , Premieavvik DNB , , Premieavvik DNB , , Premieavvik DNB , , Premieavvik DNB , , Premieavik DNB , , Premieavvik DNB ,00 0,00 Premieavvik , ,00 Sum omløpsmidler , ,85 Sum eigendelar , , Disposisjonsfond , ,00 Disposisjonsfond , , Næringsfondet , , Løyvt av næringsfondet , , Fond bustadanalyse , , Fond breiband , , Fond opplæring barnehage , , Fond barnehage kompetanseheving , , Fond barnehagane , , Fond kompetansesenter , , Fond Den naturlege skulesekken , , Fond kulturell skulesekk , , Fond leseprosjektet 08/ , , Fond vaksenopplæring , , Fond ballett i vatn 0, , Fond Den kulturelle spaserstokken , , Fond Internasjonal skilting , ,42 Side 5 av 9

112 Reknskap Fond EU-prosjekt aktiv ungdom 0, , Fond oppdrag kreativ , , Fond kulturvernarbeid , , Fond prosjekt reiseliv , , Fond Me vil og vera med bibliotek 0, , Fond Fritt ord , , Fond Friluftsprosjekt , , Fond folkehelsekoordinator , , Fond prosjekt Vafsa bibliotek ,40 0, Fond prosjekt nasjonalbiblioteket ,84 0, Fond psykiatri 0, , Fond nord-sør/sør-nord 0, , Fond småkraft SPV, BKK, FM mfl , , Fond Enøk , , Fond ENOVA ,00 0, Fond pleie og omsorg , , Fond tilskot etablering , , Fond utbetringstilskot , , Fond tap på forvaltning , , Fond kommunal viltforvaltning , , Fond fisk og friluft , , Fond trivselgrenda , , Fond prosjekt Komfakt - 0, , Fond trivselstiltak , , Fond småsamfunn Stolpane 0, , Fond fysisk aktivitet barn&ung , , Fond krisepakken , , Fond vassforsyning -1,00-1, Fond avløp , , Fond tømming slamavskiljar , , BNU - ikkje disponert , , BNU tilsegn , , Sima - Samnanger , ,00 Bundne driftsfond , , Ubunde kapitalfond , , Fond vatn/avløp Hagamulen , ,00 Ubundne investeringsfond , , Fond nyanlegg vassverk , ,85 Bundne investeringsfond , , ,Ress.krevjande tenester , , ,Feriepenger/arb.gj.avg , , ,Feriepenger landbruksk , , Påløpte renter , ,00 Endring i regnskapsprinsipp drift (AK) , , Mindreforbruk 0, , Mindreforbruk ,56 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , , Kapitalkonto , , Kapitalkonto pensjonsføringar , , Utlån til Norheimsund industrier , , Registreringskonto sosiallån m.v , ,41 Side 6 av 9

113 Reknskap Kapitalkonto , ,38 Sum eigenkapital , , Avgift forpliktelse KLP , , Avgift forpliktelse SPK , , Avgift forpliktelse DNB , , Pensjonsforpliktelse KLP , , Pensjonsforpliktelse SPK , , Pensjonsforpliktelse DNB , ,00 Pensjonsforpliktelser , , Lån nr Samnangerheimen , , Forv.lån nr , , Forv.lån nr , , Forv.lån nr /3/ , , Forv.lån nr /3/ , , Forv.lån nr /1/ , , Husbanken nr Ny barnehage , , Husbanken nr Hus Haga , , Forv.lån nr , , Lån til omsorgsbustader , , Lån til nytt vassverk , , Lån til nytt vassverk , , Lån til bustader nr , , Skular,opprustning , , Symjehall , , Lån til vassverk Rolvsvåg , , Kommunalbanken , , Refinansiert , , Prestebustad , , Soknerådet , , Vatn Ytre Tysse , , B1 Ytre Tysse , , Skule , , investering ,00 0,00 Andre lån , ,00 Sum langsiktig gjeld , , Oppgjerskonto meirverdiavgift , , Påløpt rente statsbankar , , Påløpt rente Kommunalbanken , , Skyldige feriepengar 0, , Opptente feriepenger inneværende år ,62 0, Arb.g.avg.skyldige feriepengar 0, , Arb.g.avg. feriepengar ,37 0, Ny Leverandøresskontro , , Gjeld til Helfo ,76 0, Gjeld til staten barnevern , , Gjeld til statens autor.kontor , , Motpost pensjon KLP , , Motpost pensjon staten , , Motpost midlertidig pensjon 0, , Motpost pensjon DNB , , SPK Motpost midlertidig pensjon 0,00-593,15 Side 7 av 9

114 Reknskap Betalt pensjon KLP , , Betalt pensjon staten , , Betalt pensjon DNB , , Gjeld til kommunar , , Skattetrekk , , Påleggstrekk 0,00-613, Trekkeigarar 1 mnd.leg ,80 0, Motpost arb.g.avg , , Gjeld til private , , Gjeld til Visa/Sparebanken Vest , , Utbetalt Sparebanken Vest , , Utbetalt Dnb , , Netto utbetalt lønn ,92 0, Trekk til gåver , , Trekk til gåver PLO , ,00 Anna kortsiktig gjeld , , Avgift premieavvik KLP -826,00-890, Avgift premieavvik SPK , , Avgift premieavvik SPK , , Avgift premieavvik SPK , , Avgift SPK kr , , Avgift SPK kr ,00 0, Avgift premieavvik DNB , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK ,00 0, Premieavvik DNB , ,00 Premieavvik , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,56 Sum eigenkapital og gjeld , , Husbanken - forvaltningslån , , Komm.banken skule , , Komm.banken investering ,55 0,00 Ubrukte lånemidler , , Neg.sjølvkostnad vatn , , Lån disp.fond næringsbygg 0, , Lån disp.fond lagerbygg , , Lån mannskapsbil Brann , , Lån bil teknisk kr () ,00 0, Lån av nytt næringsfond , , Kommuneplan , , Plan skule/barnehage , , Bjørkheimsområdet , , P/Ø sak 0005/ , , P/Ø sak 0047/ , , Kommunale vegar , , Miljøtiltak Ytre Tysse , ,84 Side 8 av 9

115 Reknskap Kloakk Ytre Tysse , , Lønnebakken , , Bustadfelt Reistad , , Industri Rolvsvåg , , Kommunehuset , , P/Ø sak 0042/ , , Kommunale vegar , , Veg Tyssereinane , , Bygdeutv.P/Ø , , Breiband KS , , PØ 21/09 stein , , Småkraft budsjett ,00 0, Ines Form 58/11 0, , Reg.plan Tenane KS-067/ ,00 0,00 Andre memoriakonti , , Ubrukte lånemidlar , , Løyvt av næringsfondet , , Lån av nytt næringsfond , , Lån disp.fond kr , , lån disp.fond kr , , Lån mannskapsbil brann kr () , , Lån bil teknisk kr () ,00 0, Neg.sjølvkostfond , , Neg.sjølvkostfond , ,00 Motkonto for memoriakontiene , ,88 Sum memoriakonti 0,00 0,00 2 Balanse 0,00 0,00 Side 9 av 9

116 KAPITALKONTO DEBET KREDIT xx. Balanse (Underskot i kapital) Balanse (kapital) ,38 DEBETPOSTAR I ÅRET KREDITPOSTAR I ÅRET Sal av fast eigedom og anlegg ,00 Avskriving av maskiner, utstyr, mm Aktivering av maskiner, utstyr, ,70 fast eigedom og anlegg fast eigedom og anlegg ,69 Nedskriving av maskiner, utstyr og transportmidlar ,00 Oppgjer aksjar Prosam 0,00 Kjøp av aksjar og andeler ,00 Salg av aksjar/andeler. EK-tilskot KLP 0,00 Oppskriving av aksjar og andeler 0,00 Overført lånemidlar til soknerådet 0,00 Avdrag på utlån ,00 Utlån ,00 Avdrag sosiallån 1 663,00 Utlån sosiallån 0,00 Avskreve sosiallån Oppskriving sosiallån Bruk av midlar frå eksterne lån ,45 Avdrag eksterne lån ,00 Forpliktelse pensjon auke ,00 Pensjonsmidlar auke ,00 Endring avgift forpliktelse pensjon ,00 Endring avgift forpliktelse pensjon 0, Balanse (kapital) , xx. Balanse (underskot i kapital) 0,00 SUM DEBET ,07 SUM KREDIT ,07 Tysse Tone Ramsli Rådmann Nina Erdal Økonomisjef

117 Noter til rekneskapen

118 Noteoversikt rekneskap. Note 1. Note 2. Note 3. Note 4. Note 5. Note 6. Note 7a. Note 7b. Administrativ organisering sprinsipp. Vesentlige poster og transaksjonar. Endring arbeidskapital Pensjonsforplikting / pensjonsmidlar KLP, DNB og SPK Garantiforpliktingar Bankinnskot, aksjar og rentevilkår Aksjar og eigardelar, spesifisert Note 8. Oversikt fond m/graf utvikling Note 9. Note 10. Note 11. Note 12. Note 13. Note 14. Note 15. Note 16. Note 17. Note 18. Note 19. Note 20. Note 21. Udisponert resultat Kapitalkonto Anleggsmidlar Totaloversikt nybygg og nyanlegg. Vesentlege investeringar i nybygg og nyanlegg Gjeldsforpliktingar fordelt mellom långjevarar. m/graf utvikling. Gjeldsforpliktingar fordelt på sjølvkostområdet. Avdrag på gjeld 2 siste åra. Sjølvkosttenester. Årsverk i kommunen Godtgjersle til rådmann og ordførar. Interkommunalt samarbeid. Revisjonshonorar.

119 Note nr. 1 Administrativ organisering Rådmann Tone Ramsli Ass. rådmann Hilde-Lill Våge Internee tenester Jan Erik Boge Kultur Arnved Soldal Lund Teknisk Kenth Paul Opheim Barneskulen Kjersti Mellingen Bruvik Ungdomsskulen Solvor Aadland Barnehage Anne Jorunn Fredriksen Sosial og helse Thore Austnes Pleie og omsorg Grete Lill Hjartnes Rektor ved Samnanger barneskule Kjersti Mellingen Bruvik slutta og Åshild Aadland Haga er tilsett fram til sommaren Note nr. 2. sprinsipp en i Samnanger kommune blir ført etter kommunale rekneskapsprinsipp nedfelt i Kommunelovens 48, rekneskapsforskriftas 7 og god kommunal rekneskapsskikk. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midlar i løpet av året som gjeld kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investerings- framlegging av rekneskapen anten dei er betalt eller ikkje når rekneskapen vert avslutta. I den grad den einskilde utgiftt eller inntekt ikkje kan fastsettast eksakt ved rekneskapen vert forventa beløp ført i rekneskapen. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og inntekter, finansutgifter og inntekter i kommunen og rekneskapsresultatet for året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån m.m. og finansiering av kommunen sine investeringar. Alle utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar er rekneskapsført brutto. Dvs. at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og vice versa. For lån er berre den delen som er nytta ført i investeringsrekneskapen. Unytta lånemidlar er registrert som memoriapost. Side 2 av 23

120 Avskrivingar blir viste som ein årleg kostnad som følgje av forbruk av aktiverte driftsmidlar. Avskrivingane påverkar kommunen sitt brutto driftsresultat, men blir ført med motpost slik at kommunen sitt netto driftsresultat ikkje blir påverka. Årlege avdrag på lån påverkar derimot netto driftsresultat etter gjeldande rekneskapsreglar. Årsaka til at avskrivingar blir førte i driftsrekneskapet er m.a. at beslutningstakarar og rekneskapsbrukarar skal kunne sjå desse kostnadene presenterte i rekneskapen og vurdera dei i forhold til kommunen sitt driftsresultat og avdragsutgifter. Klassifisering og verdivurdering av anleggsmidlar, omløpsmidlar og gjeld. I balanserekneskapen er anleggsmidlar definerte som eigendelar bestemt til varig eige eller bruk for kommunen. Andre eigendelar er omløpsmidlar. Anleggsmidlar med avgrensa levetid vert avskrivne liniært, dvs med like store årlege beløp over levetid. Avskriving startar året etter at anleggsmiddelet er kjøpt eller tatt i bruk. Avskrivingsperioden er i tråd med 8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Anleggsmidlar er vurderte til anskaffelseskost. Omløpsmidlar er oppført i balansen med verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande. Dersom kommunen eig aksjar i eit selskap av andre grunnar enn avkastning, er desse aksjane klassifiserte som anleggsmidlar. Aksjar og aksjefond som er kjøpt pga forventa avkastning er klassifiserte som finansielle omløpsmiddel og skal bokførast med verkeleg verdi i balansen. Aksjar og aksjefond som ikkje er børsnoterte er bokført til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Jfm. forskrift om årsrekneskap og årsberetning 8 Kommunen følgjer KRS (4) nr. 4 som gjeld avgrensinga mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen. Standarden er viktig for å skilja mellom vedlikehald og påkosting i høve til anleggsmidlar. Utgifter som representerer ein standardheving av anleggsmiddelet ut over standarden ved kjøp, er utgiftsførte i investeringsrekneskapen og aktiverte i balansen. Langsiktig gjeld er knytt til føremål i kommunelova 50. Kommunen har ikkje teke opp likviditetslån. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Det er betalt avdrag etter vedteken plan. Vurderingane for eigendelar gjeld tilsvarande for kortsiktig og langsiktig gjeld. Rentekostnadene vert periodiserte i rekneskapen etter oppgåve frå bankane. Sjølvkostberekningar. Innafor dei rammer der sjølvkost er sett som den rettslege ramma for kva kommunen kan krevja av brukarbetalingar, fastset kommunen sjølvkost etter retningslinjer gitt av kommunalog regiondepartementet i dokument H2140, januar For dei tenester kommunen sjølv har valt å krevja brukarbetalingar etter sjølvkostprinsippet følgjer me dei same retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon. Kommunen følgjer reglane i meirverdiavgiftslova for dei tenesteområda som er omfatta av lova. Dette gjeld vatn, avløp, septiktanktømming, feiing og næringsbygg Bjørkheim. For kommunen si øvrige verksemd krev kommunen meirverdiavgiftskompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskot i inntektssystemet. Meirverdiavgift i samband med investering er tilbakeført til investeringsrekneskapen. Det er krav om at 60 % av investeringsmoms i skal tilbakeførast til investeringsrekneskapen. Denne satsen skal trappast opp til 100% i Generelle merknader. SparebankenVest (SPV) og DNB er framleis kommunen sine bankar, og samarbeidet med dei er godt. I inngjekk kommunen ei ny avtale med Nes Prestegjeldssparebank på eit Side 3 av 23

121 bunde innskot på kr 5 mill til mai 2013 til 3,5% rente p.a.. Ved utgangen av året er renta på særvilkår (fond) 3,2 % (SPV), og på driftskontoen 3,25 % (SPV) / 2,6 % (DNB). Alle bankkontoane vert avstemte mot rekneskap ved utgangen av kvar månad, og renta av fondskapitalen vert nytta i driftsrekneskapen slik tidlegare vedteke. Kommunen si fakturahandsaming er frå juni gjort elektronisk. Faktura vert no sendt på flyt for elektronisk signering av attestant og tilvisar før økonomikontoret bokfører og betalar. Rekningane vert betalt på forfall så sant faktura er tilvist i rimeleg tid før forfall. Samnanger kommune er saman med Os kommune og Fusa kommune med i Bjørnefjorden Næringsutvikling. Samnanger fører, for 4.året, rekneskapen for Bjørnefjorden Næringsutvikling. Ordføraren i Fusa er styreleiar og rådmann er sekretær. Styret er sett saman av dei 3 ordførararane og 2 representantar for næringslivet (Fusa og Samnanger). Bankkonti som gjeld Bjørnefjorden Næringsutvikling er ført inn i balansen. Det vart i budsjettet for og i budsjettendringsvedtak KS 031/12 bestemt å bruke til saman 2,5 mill kr av premiefondet i DNB til betaling av løpande pensjonsutgifter. Hos KLP blir premiefondet brukt fortløpande til å betale faktura, og i er det brukt kr Når kommunen brukar av premiefondet, vil både premieavviket (inntekt) og pensjonsutgiftene bli lågare. Bruk av premiefond blir ført på funksjon 1800 under ansvar 9005 Note nr. 3. Vesentlegee postar og transaksjonar en for er gjort opp med eit mindreforbruk (overskot) på kr ,56 (bokført på ansvar 9002 funksjon 8990) sresultat (udisponert) Tusener Disposisjonsfond Disposisjonsfondet var pr på kr ,-. I budsjettet for 2 var det vedteke å bruka vel 1.9 mill. av fondet, herav 1 mill. til pleie og omsorg. Tiltaket i pleie og omsorg vart rimelegare enn budsjettert og kroner er tilbakeført til fondet. Det gjer at det i er brukt kr og sett av kr ,- til disposisjonsfondet. Saldo pr er kr ,- som er ein auke på kr ,- frå. Side 4 av 23

122 Fond Sima - Samnanger I samband med vedtak om å byggje kraftleidning mellom Sima og Samnanger vart det av Olje- og energidepartementet løyvt kr 100 mill til avbøtande tiltak. Samnanger kommune sin del er kr Det er gjennom fylkesmannen avklart med departementet at desse midlane er å sjå på som øyremerka midlar og kan nyttast både i drift og investering. Desse midlane er i samsvar med kommunestyrevedtak 58/11 sett av til fond. Kommunestyret vedtok disponering av midlane i sak 015/12. Det er i brukt kr ,- av ei total ramme på kr 2 mill til kommunale vegar. Ut over dette er ikkje tiltaka komne i gang, og det er heller ikkje brukt midlar. Vesentlege postar I det etterfølgjande vert det kort gjort greie for kva område dei største summane er retta mot med bakgrunn i det som tidlegare i året er blitt sagt om den økonomiske situasjonen for Samnanger kommune. Område Rev.budsjett Avvik Einingane Rente og avdrag inkl. kalkulatoriske renter og renterefusjon Skatt, ramme og inntektsutjamning Premiavvik og bruk av premiefond Konsesjonskraft Statstilskot flyktningar (Eit minus tal i avvik er eit meirforbruk eller ein lågare inntektspost) Det er gitt tilsegn frå IMDI for om refusjon av utgifter knytt til busetting av flyktningar. Det vart ikkje fullt ut budsjettert med denne refusjonen noko som har ført til ei auka inntekt på kr 1,5 mill i forhold til budsjett. Eingane har samla sett hatt eit mindreforbruk på kr 1,7 mill. Premieavvik og premiefond Premieavviket inkludert arbeidsgjevaravgift er i positivt og er ført som ei inntekt for kommunen med kr ,-. Denne inntekta skal kostnadsførast over dei neste 10 åra med lik sum kvart år. I har kommunen kostnadsført kr ,-. Det kom i ei endring i rekneskapsforskrifta 13 som endrar tal år for kostnadsføring frå 15 år til 10 år gjeldande f.o.m premieavvik oppstått i. Premieavviket blir positivt når premieinnbetalinga er større enn årets netto pensjonskostnad. Årets netto pensjonskostnad er noverdien av årets pensjonsopptening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforplikting og fråtrekt forventa avkastning på pensjonsmidlar. Nettoverknaden blir dermed at det blir utgiftsført eit lågare beløp enn den faktiske premien (pensjonskostnaden). Saldo på premiefond DNB var pr kr ,- på premiefond og kr ,- på fond AFP I vart det brukt totalt kr 2,63 mill til å betala deler av pensjonsrekninga. Kommunen bestemmer sjølv bruk av fondet i DNB, og i vart det vedtatt å bruke kr 2,5 mill av fondet. Premiefond KLP blir kvart år brukt til å betala pensjonsrekningar, og i vart kr ,- overført frå fond (budsjett kr ). Når det blir brukt av premiefondet, blir premieavviket (inntekt) lågare. Bruk av fond blir ført som ei redusert utgift og blir dermed høgare. Gevinsten i å bruka av premiefondet ligg i at me ikkje betalar arbeidsgjevaravgift av bruk og at utgift dei neste 10 år blir redusert. Gevinst med redusert arbeidsgjevaravgift er i kr Side 5 av 23

123 Konsesjonskraft Samnanger kommune selde konsesjonskrafta for på spot- marknaden. Pga mykje nedbør og god hydrologisk balanse har prisane i vore låge. Inntekta frå sal var i kr ,- noko som er kr ,- lågare enn revidert budsjett og kr 3,03 mill lågare enn opphavleg budsjett. Aksjar og aksjefond Samnanger har aksjar i Nordisk Areal as. Verdi pr var kr 79,- pr aksje. Dette er ein reduksjon på kr 2,50 pr aksje frå Bokført verdi for Nordisk Areal Invest as er pr kr ,- som gjev eit urealisert tap ,50. Det er vedtatt at aksjane skal seljast til min. kr 86,- pr aksje noko som nok ikkje vil skje før verdien er på same nivå. Aksjane vart kjøpt for kr ,- i oktober Aksjane i First Alpha vart løyst inn i april med ein gevinst på kr ,17. Pluss pengemarked har gitt ein verdiauke på kr 7 973,84. Gebyr KOFA (Klagenemda for offentleg anskaffelse) Samnanger kommune har i fått eit gebyr på kr for ulovleg anskaffing av renovasjonstenester frå BIR Bedrift as (Bergen interkommunale renovasjonsselskap). Tap på krav Det er i ikkje bokført tap på krav. Tilskot Kommunen har i mottatt fleire tilskot frå stat og fylkeskommune. Det er m.a. mottatt tilskot til 75 % stilling på barnevern, kulturminneplan og folkehelsearbeid. Øyremerka tilskot og gåver til spesielle tiltak og prosjekt i kommunen som ikkje er brukt i løpet av, er sett av på fond. Dette går fram av balansen side 5 og 6. Anna Kommunen har i alt 10 bilar på leasingavtale. I løpet av er to bilar bytta ut i nye og 1 bil til teknisk eining er kjøpt ut. Alle leasingbilane er i pleie- og omsorg og alle avtalene er operasjonelle leasingavtaler. Side 6 av 23

124 Note nr. 4. Endring i arbeidskapital Endring i arbeidskapital seier noko om utviklinga i kommunen sin betalingsevne. Note 4 Endring i arbeidskapital Balanserekneskapen Endring 2.1 Omløpsmidlar , , Kortsiktig gjeld , ,66 Arbeidskapital , , ,44 Endring ubrukte lånemidlar (auke - /reduksjon +) IB konto ,29 UB konto ,84 Sum endring for avstemming mot drift og investering Drifts- og investeringsrekneskapen år Beløp Sum , ,99 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter ,22 - Sum driftsutgifter ,60 + Eksterne finansinntekter ,93 - Eksterne finansutgifter ,01 + Motpost avskrivingar (990) ,70 Sum driftsrekneskapen , ,24 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter ,00 - Sum utgifter ,68 Eksterne finansutgifter - Renteutgifter art ,00 - Avdragsutgifter art ,00 - Utlån art ,00 - kjøp av aksjar og andelar art ,00 Eksterne finansinntekter + Bruk av lån art ,45 + Mottatte avdrag på utlån art ,00 + Sal av aksjar og andelar art 929 0,00 Sum investeringsrekneskapen , ,23 Endring arb.kap jf drifts- og ,99 inv.rekneskapet Sum endring arbeidskapital jf ,99 balansen Differanse (forklarast nedanfor) 0,00 Side 7 av 23

125 Note nr. 5. Pensjonsforplikting / pensjonsmidlar alle selskap Generelt om pensjonsordninga i kommunen Kommunen har i hatt kollektiv pensjonsordning for alle tilsette: Kommunal landspensjonskasse ( KLP) (sjukepleiarar), Statens pensjonskasse (SPK) (lærarar) og DNB (alle andre). Kollektiv pensjonsordning sikrar ytingsbasert pensjon for tilsette. Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon og AFP / tidleg pensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66% saman med folketrygda. Pensjonane samordnast med utbetaling frå folketrygda. Tilsette har ved fylte 62 år rett til avtalefesta pensjon (AFP) etter bestemte reglar. Tilsette fordelt på selskap: Aktive Slutta m/ rettar Pensjonistar DNB KLP nye i SPK 39-3 nye i sføring av pensjon jf. 13 i forskrift for årsrekneskap. Pensjonsmidlar og pensjonsforplikting er oppført i balansen som anleggsmidlar (balansekonto 219*) og langsiktig gjeld (balansekonto 240*). Pensjonsforplikting består av den diskonterte verdien av dei samla framtidige pensjonsytingar som er opptente ved utgangen av året. Forpliktinga er berekna ut frå langsiktige føresetnader om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Årets pensjonskostnad er endringar i forpliktinga frå byrjinga til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad er premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsførast i driftsrekneskapet ( konto ) Oversyn over samla premieavvik, pensjonsmidlar og pensjonsforplikting. KLP SPK DNB ALLE SELSKAP Årets Akkumulert Årets Akkumulert Årets Akkumulert Årssummar Totalsummar Premieavvik Arb.gj.avgift Auke pensjonsmidlar Auke pensjonsforplikting Arb.gj.avg. Auke/red Årssummane finst i balansen på konto 220 og 240 side 4,5, 7 og 8 og på kapitalkonto side 6. I tillegg står premieavviket i driftsrekneskapen ansvar 9005 Frå kom ei endring i 13 i rekneskapsforskrifta om pensjon. Amortiseringstida vart endra frå 15 år til 10 år og estimatavvik skal balanseførast fullt ut frå og med. Føresetnader for berekningar i dei ulike selskapa.: Selskap Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering Avkasting KLP 4,50 % 3,16 % 3,16 % 5,50 % SPK 4,50 % 3,16 % 3,16 % 4,85 % DNB 4,50 % 3,16 % 3,16 % 5,50 % Side 8 av 23

126 Spesifikasjon årets pensjonskostnad.: Sum pensjon konto 1/0.090x akkumulert premieavvik Årets premieavvik bruk av premiefond Ordinær pensjonsutgift Kollektiv gruppelivforsikring er i bokført på kostraart 010 Note nr. 6. Kommunen sitt garantiansvar pr Gitt overfor - namn Adresse Beløp Går ut dato BIR (lån DnB Nor) 5000 Bergen Midthordlandske Dampskipsselskap Holding as 5200 Os Sum garantiansvar BIR har betalt ut kr i garantiprovisjon i. Det er ikkje kostnadsført tap på garantiar i Side 9 av 23

127 Note nr. 7a. Innskot, aksjar og rentevilkår Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Innskot i SPV (driftskonto) 10,36 34 % 7,73 25 % 6,07 16 % 4,96 19 % Innskot i SPV (fondskonto) 17,75 58 % 22,75 73 % 29,75 79 % 17,49 68 % Innskot i DNB 2,04 7 % 0,50 2 % 1,40 4 % 2,87 11 % Pengemarknadsfond: Pluss fondene 0,23 1 % 0,23 1 % 0,23 1 % 0,24 1 % Samla kortsiktig likviditet 30, % 31, % 37, % 25, % Mill NOK Gevinst/tap Mill NOK Gevinst/tap Mill NOK Gevinst/tap Mill NOK Gevinst/tap Aksjefond*: First Norway Alpha 1,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 Aksjar*: Nordisk Areal Invest as 3,19 0,16 3,05-0,14 3,05-0,14 3,09-0,1 Tidsinnskot (Nes Prestegjeldssparebank) * verdi pr kvartal, gevinst/tap er akkumulert 5,51 0,21 5,61 0,11 5,61 0,11 5,74 0,11 Ved utgangen av året er renta på særvilkår (fond SPV) 3,2 %, skattetrekk 3,15 % (SPV), og på driftskontoen 3,25 % (SPV) / 2,6 % (DNB) Note nr. 7b. Aksjar og eigardelar, spesifisert Finansielle omløpsmidlar kr pr aksje 81,5 78,- 78,- 79,- Bokført verdi Urealisert gevinst / tap Marknadsbasert verdipapir Type Anskaffelseskost pr pr Verdiauke i Verdiauke i % First Norway Alfha *( ) Aksjefond ,29 % Pluss pengemarkedsfond ( ) Pengemarknadsfond pr : ,43 % Andre finansielle omløpsmidlar: Nordisk Areal Invest as ( ) Eiegedomsfond ,07 % Marknadsverdi = UB First Norway Alfha vart selt i april med gevinst kr Verdien på aksjane i Nordisk Areal Invest as var kr 81,50 pr aksje , aksjeverdien vart redusert til kr 78,- pr aksje frå 2. kvartal og auka til kr 79,- pr aksje ved utgangen av. Det er bokført eit urealisert tap på kr Aksjekjøpet i First Eiendomsinvest as (no Nordisk Arela Invest as) var ikkje i medhald av gjeldande finansreglementet ved kjøp. Kommunestyret blir fortløpande orientert om utviklinga, og aksjeposten er etter vedtak i sak 34/11 lagt ut for sal til kr 86,- pr aksje eller betre. Det har siste året vore omsett aksjar i Nordisk Areal til prisar mellom kr 52 pr aksje til kr 60 pr aksje i januar 2013.

128 Aksjar og eigardelar i varig eige (anleggsmidlar): Selskapets namn Balansen 221. Balanseført verdi Tidspunkt for kjøp Tal aksjar Marknadsverdi Eigardel i selskapet Eigenkapitalinnskot KLP kvart år Aksjar i Bergensbanens forkortelse Symbolsk Aksjar i Norheimsund Industrier Aksjar i B.I.R. d.a ,56 % (372 aksjar) Aksjar i Kommunekraft a/s Symbolsk Aksjar i Hardangervegen A/S Symbolsk Aksjar i Business region Bergen A/S Aksjar i EDB A/S Symbolsk Aksjar i A/S Storholmen A. S. V Symbolsk Aksje i Hurdalsenteret Symbolsk Sum aksjar Kommunen si behaldning av aksjar i varig eige er liten. Aksjane er ikkje børsnoterte. Balanseført verdi er auka med kr som resultat av at eigenkapitalinnskot i KLP har auka. Norheimsund industrier har i vore gjennom store omstillingar eit arbeid som fortsett held fram. Note nr. 8. Fond Balansen side 5 og 6 Ubundne Fond Disposisjonsfond Saldo pr konto ,00 Tilgang: KS 14/12 Disponering av overskot PØ 18/10 Bjørkheim næringsbygg - tilbakeført PØ 76/09 Lagerbygg - tilbakeført KS59/10-194/10 Mannskapsbil brann - tilbakeført lån kr art 5400 Sum avsett fond ,00 Avgang: KS 68/11 Budsjettvedtak Sum bruk av fond drift Form 7/12 Bil til teknisk (lån 5 år) KS 63/10 Budsjett, økonomiprosjekt / Sum bruk av fond investering art 9400 Sum bruk av fond ,00 Disponibel saldo pr konto ,00 Side 11 av 23

129 Ubunde kapitalfond Ubunde investeringsfond , Fond vatn/ avløp Hagamulen ,00 Saldo pr ,43 Tilgang: Rolvsvåg bustadfelt ,00 Sal av tankbil, overskot ,80 art 5480 Sum avsett fond ,80 Avgang: art 9480 Sum bruk av fond 0,00 Disponibel saldo pr konto ,23 Ubunde kapitalfond Ubunde investeringsfond , Fond vatn/ avløp Hagamulen ,00 Saldo pr ,23 Bunde driftsfond UB Bruk (950) Avsett (550) Side 12 av 23 UB Næringsfond - til disposisjon , , Løyvt av næringsfondet Fond Bustadanalyse Fond breiband Fond opplæring barnehage Fond barnehage komp.heving Fond barnehage , Fond kompetansesenter Fond "Den naturlege skulesekken" , Fond Kulturell skulesekk , Fond leseprosjekt , Fond vaksenopplæring , Fond ballett i vatn ,52 0 Fond "Den kulturelle spaserstokken" , Fond "Internasjonal skilting" Fond EU-prosjekt aktiv ungdom ,31 0 Fond "oppdrag kreativ" , Fond kulturvernarbeid , Fond prosjekt "reiseliv" , Fond "Me vil og vera med" ,31 0 Fond "Fritt ord" ,

130 Fond "Fripluftsprosjekt" , Fond folkehelsekoordinator , Fond prosjekt "Vafsa" bibliotek , Fond prosjekt Nsjonalbiblioteket , Fond psykiatri ,38 0 Fond Fredskorpset ,21 0 Fond småkraft SPV , Fond utflyttingstilskot Fond Enøk Fond EVOVA , Fond pleie og omsorg , Fond tilskot etablering Fond utbetringstilskot , Fond tap på startlån Fond komp.arb.gj.avgift Fond kommunal viltforvaltning , Fond fiskeforvaltning , , Fond trivselsgrenda Fond prosjekt Komfakt ,00 0 Fond trivslestiltak Fond småsamfunn Stolpane ,50 0 Fond fysisk aktivitet , Fond Krisepakken Fond vassforsyning Fond avløp , Fond tømming septiktank , Sum driftsfond , , Sum *9500 * Bjørnefjorden næringsutvikling UB Bruk Avsett UB Driftsmidlar , Fondsmidlar , Sum *9501/2 *5501/ Fond Sima - Samnanger UB Bruk Avsett UB Fondsmidlar , Sum *9503 * Bunde investeringsfond UB Bruk Avsett UB Fond nyanlegg vassverk ,85 0,00 0, Sum bunde investeringsfond , Side 13 av 23

131 Fondskapital Millioner Kommunen sin fondskapital er redusert netto med kr Det er brukt kr 7,04 mill av fond og avsett kr 4,37 mill. Dei mest vesentlege avsettingar til fond dette året er mindreforbruk avsett til disposisjonsfond, avsetting innafor sjølvkostområdet og Bjørnefjorden næringsutvikling. Vesentleg bruk av fond er bruk av disposisjonsfond jfr budsjett, bruk av fond Sima-Samnanger til veg og bruk av barnehagefond. For meir detaljert informasjon sjå oversikt og balansen side 5 og 6 Note nr. 9. Udisponert resultat Udisponert resultat (meir- og mindreforbruk) Behaldning konto ,32 Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) ,56 Årets disponering av mindreforbruk - KS 14/12 avsett til disposisjonsfond ,00 - KS 14/12 avsett til tilleggsløyvingskonto ,32 Sum årets disponering av mindreforbruk ,32 Behaldning konto ,56 Side 14 av 23

132 Note nr. 10. Føringar på kapitalkonto Føringar på kapitalkonto Tekst Debet Kredit Inngåande balanse ,38 Sal av fast eigedom og anlegg ,00 Avskriving av utstyr, fast eigedom og anlegg ,70 Aktivering av utstyr, fast eigedom og anlegg ,69 Nedskriving av maskiner og utstyr ,00 Kjøp av aksjar og andelar ,00 Sal av aksjar og andelar Utlån ,00 Avdrag på utlån ,00 Avdrag på sosiallån 1 663,00 Avdrag eksterne lån ,00 Bruk av midlar frå eksterne lån ,45 Forplikting pensjon auke ,00 Pensjonsmidlar auke ,00 Endring avgift forplikting pensjon ,00 0,00 Utgåande balanse ,92 Sum debet / kredit , ,07 Kapitalkontoen representerer differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidlar og langsiktig gjeld justert for ubrukte lånemidlar. Ubrukte lånemidlar er den del av langsiktig gjeld som ikkje er rekneskapsført i investeringsrekneskapen. Kapitalkontoen kan og forklarast slik: Saldoen på kapitalkontoen viser kor mykje kommunen har brukt av kommunen sin eigenkapital til å finansiera anleggsmidlar. Note nr. 11. Anleggsmidlar Kommunen følgjer inndelinga av anleggsmidlar og avskrivingsplan i samsvar med rekneskapsforskriftas 8. Kommunen har følgjande anleggsmiddelgrupper med tilhøyrande avskrivingsplan: Anleggsmiddel gruppe Avskrivn. plan Eigedelar Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og liknande. Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidlar og liknande. Gruppe 3 Brannbilar, parkeringsplassar, trafikklys, tekniske anlegg 20 år: (VAR), reinseanlegg, pumpestasjonar, forbr. anlegg o.l Gruppe 4 40 år: Bustader, skular, barnehagar, idrettshaller, vegar, leidningsnett og liknande. Gruppe 5 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sjukeheim og andre institusjonar, kulturbygg, brannstasjonar og liknande Tomt Ingen Tomter o.l Side 15 av 23

133 Oversikt over tilgang og avskriving fordelt på grupper: Sum Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Tomt Sum Anskaffelseskost Akk.avsk. Pr Tilgang i år Avgang i år Årests avskriving Nedskriving Bokført verdi pr Sjå balansen side 1 og 2 Nedskriving kr gjeld reduksjon av bokført verdi pga netto sal av tomter: Lønnebakken kr ,- og bustadfelt Rolvsvåg kr tomter er kjøpt tilbake på Lønnebakken til kr Investeringsrekneskapen er gjort opp i balanse etter at det er inntektsført bruk av fond, lånemidlar og tilskot i samsvar med tidlegare vedtak og budsjettvedtak. Meirforbruk på prosjekt er finansiert med unytta midlar (lån) knytt til andre prosjekt. I tillegg er all momskompensasjon oppstått i investeringsrekneskapen tilbakeført frå driftsrekneskapen. Det er krav om at 60 % skal tilbakeførast. I note 12 og 13 er det er sett opp totaloversyn over samla investeringsutgifter og oversyn over dei mest vesentlege investeringane og det vert vist til dette. Note nr. 12. Totale investeringar i utstyr, nybygg og anlegg Tekst Budsjett Avvik Investeringar i nybygg og nyanlegg Byggelånsrenta Avsett til fond Sum Finansiert ved.: Lån eks.startlån Statstilskot/ refusjon Andre tilskot Gåver / tilskot Overført frå driftsrekneskapen Ekstraordinert avdrag Husbanken 0 Eigenkapital fond Eigenkapital årets salsinntekter Sum finansiering Inkludert i oversikten er investering i nytt økonomi, løn og personalsystem investeringsdel med kr ,99. Startlån og forskottering Tyssetunellen er ikkje med i oversikten. Side 16 av 23

134 Note nr. 13. Investeringar i utstyr, nybygg og anlegg fordelt på prosjekt Note nr 13 oppstart år forventa ferdig sutgifter Bygg, Samnanger barneskule Bygg, Samnangerheimen Vassloppa barnehage Kommunehuset Bygg vidaregåande skule Rolvsvåg industriområde øvre del Bustadfelt Lønnebakken Miljøgate Ytre Tysse, byggetrinn Vassforsyning Frøland Ny tankbil, brann Ford Ranger Telefonisystem Straumaggregat Nytt økonomi, lønn og personalsystem Sum inkl byggelånsrente sum Note nr. 14. Gjeldsforplikting med rentevilkår Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Lån med pt rente 78, , , ,88 71 Lån med NIBOR basert rente Lån med fast rente 37, , , ,95 29 Finansielle leasing Samla langsiktig gjeld 116, , , , Avvik renteutgift i forhold til budsjett (- innsparing, meirforbruk) Tal løpande einskild lån Største einskild lån NOK 29,7 mill NOK 29,7 mill NOK 29,7 NOK 29,7 mill mill Rentevilkår Kommunalbanken: flytande 3,17 % 2,75% * 2,5% * 2,26 % fast 3,12% - 5,63% 3,12% - 5,63% 3,12% - 5,63% 3,12% - 5,63% Husbanken: flytande 2,50 % 2,47%** 2,08 % 1,99 % fast 2,56%-5,88% 2,56%-5,88% 1,9%-5,2% 1,9%-2,9% Det er i betalt totalt kr i avdrag på lån. Kr gjeld avdrag startlån og er betalt i investeringsrekneskapen. Det er tatt opp eit lån i på kr 25,5 mill. Jfm Kommunestyrevedtak 68/11. Side 17 av 23

135 Tekst Kommunens samla lånegjeld Fordelt på følgjande kreditorar.: Kommunalbanken Fast rente Kommunalbanken Flytende rente Husbanken. Fast rente Husbanken. Flytende rente Renteutgifter lån Attverande løpetid gj..snitt 27,50 år Gj.snitt 28,9 år Gj.snitt 27,9 år Gj.snitt 21,2 år Gj.snitt 0,1 år Lånegjeld Millioner Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld - av dette pensjonsforplikting Langsiktig gjeld eks pensjon Side 18 av 23

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side 1 av 126 Samnanger kommune der du vil leva og bu Samnanger kommune 2015 - Friluftslivets år Rekneskap 2015 2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen

Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen Samnanger kommune der du vil leva og bu 2015 Friluftslivets år BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen side Budsjettskjema 1 A og 2B 3 Hovudoversikt investering og drift 5 Investeringsbudsjett 8 Driftsbudsjett

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 18 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 06-07.11.2012 Møtetid: 08.30.16.00-08.30-13.30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Justert budsjett SUM INNTEKTER

Justert budsjett SUM INNTEKTER REKNESKAP 2013 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap... 3 Hovudoversikt driftsrekneskap... 4 Balanseoversikt... 6 sskjema 1A Driftsrekneskapen... 7 sskjema 1B Driftsrekneskapen... 7 sskjema 2A Investeringsrekneskapen...

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951. 21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer