Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen"

Transkript

1 Samnanger kommune der du vil leva og bu 2015 Friluftslivets år BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen

2 side Budsjettskjema 1 A og 2B 3 Hovudoversikt investering og drift 5 Investeringsbudsjett 8 Driftsbudsjett 16 Rådmannen sitt kontor 16 Kyrkjelege føremål 18 Næring 19 Interne tenester 21 Kultur 32 Teknisk 43 Skule og barnehageadministrasjon 71 Samnanger ungdomsskule 75 Samnanger barneskule 78 Barnehage 83 Sosial og helse 87 Pleie og omsorg 100 Finans, ramme og skatt 111 2

3 Budsjettskjema 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk

4 Budsjettskjema 2A Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån, refusjoner, tilskot Kompensasjon for merverdiavgift Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert

5 Hovudoversikt drift Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond

6 Hovudoversikt drift Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,35 % 0,41 % 0,32 % Hovudoversikt investering Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter startlån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler

7 Hovudoversikt investering Bruk av tidligere års overskudd Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR)

8 Investeringsbudsjett Næringsføremål 2852 Forskottering Sosiale utlån utgifter Bruk av lånemidlar Tilbakebetalt forskottering Tyssetunell inntekter Forskottering Næringsføremål Eining for interne tenester 1205 Felles IKT Datautstyr Betalt mva utgifter Overført frå driftsrekneskapen Overførtfrådrift inntekter IKT Skule Datautstyr Betalt mva utgifter Overført frå driftsrekneskapen Overførtfrådrift inntekter Kulturkontor 3861 Musikkbinge Kjøp av bygningar/anlegg Betalt mva utgifter Øyremerka tilskot

9 Bruk av Sima Samnanger fond inntekter Musikkbinge Kulturkontor Stab 3150 Bustadfelt Lønnebakken Avsett til næringsfond utgifter Sal av tomter inntekter Bustadfelt Rolvsvåg Planleggingskostnader Avsett ubundne kapitalfond utgifter Sal av tomter inntekter Bustadfelt Rolvsvåg Bustadfelt Reistad Gebyrer og lisenser Kjøp av tomt og grunn utgifter Bustadfelt Reistad Steinsland Konsulenttenester utgifter Bruk av Sima Samnanger fond inntekter Rolvsvåg industriområde Løn vedlikehald Pensjonsinnskot

10 Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester Betalt mva Renteutgifter utgifter Sal av tomter Refusjon frå private inntekter Næringsføremål Stab VVA 3320 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Leige/leasing transportmidler Byggetenester og og nybygg Betalt mva utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Vassforsyning MVA kode Leige/leasing transportmidler utgifter Sal av driftsmidler Bruk av disposisjonsfond Overførtfrådrift inntekter Vassforsyning Rolvsvåg Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift

11 Byggetenester og og nybygg Planleggingskostnader Konsulenttenester utgifter Vassforsyning Rolvsvåg Vassforsyning Frøland Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Matvarer Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester Renteutgifter utgifter Vassforsyning Frøland Vassforsyning Eikedalen Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Renteutgifter utgifter Vassforsyning Eikedalen Pumpestasjonavløp MVA kode Leige/leasing transportmidler Byggetenester og og nybygg utgifter Sal av driftsmidler Bruk av disposisjonsfond Overførtfrådrift inntekter Pumpestasjonavløp MVA kode

12 3533 Avløp Bjørkheim, overført til ansvar Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg utgifter Avløp Bjørkheim VVA Eigedom 1300 Kommunehuset Byggetenester og og nybygg Material til påkostning og nybygg Betalt mva utgifter Kommunehuset Samnanger barneskule, bygg Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Straumutgifter Inventar Datautstyr Byggetenester og og nybygg Entreprenørkostnader Konsulenttenester Betalt mva Renteutgifter utgifter Overført frå driftsrekneskapen inntekter Samnanger barneskule, bygg

13 2346 Bu og aktiviseringssenter Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Betalt mva Renteutgifter utgifter Bu og aktiviseringssenter Bygg, Samnangerheimen Fast løn Løn prosjekt Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Byggetenester og og nybygg Planleggingskostnader Entreprenørkostnader Konsulenttenester Betalt mva Renteutgifter utgifter Andre statlige overføringar Bruk av næringsfondet inntekter Bygg, Samnangerheimen Aldersbustader Skjervo Leige/leasing transportmidler Betalt mva utgifter Bruk av disposisjonsfond

14 inntekter Aldersbustader Skjervo Eigedom Miljø og landbruk 3608 Gjestebrygge Bjørkheim Inventar Betalt mva utgifter Bruk av næringsfondet Overført frå driftsrekneskapen inntekter Prosjekt Ytre Tysse 3350 Park 1000 års stad Planleggingskostnader Avsett ubundne kapitalfond utgifter Sal av tomter inntekter Prosjekt Bjørkheim 3320 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester Betalt mva utgifter Bruk av Sima Samnanger fond Bruk av næringsfondet Overført frå driftsrekneskapen inntekter Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald

15 3452 Vassforsyning Bjørkheimsområdet Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Bruk av næringsfondet inntekter Vassforsyning Bjørkheimsområdet Avløp Bjørkheim Løn vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Byggetenester og og nybygg Konsulenttenester utgifter Bruk av næringsfondet inntekter Avløp Bjørkheim Prosjekt Bjørkheim Sosialkontor 2832 Formidling husbanklån Avdrag Husbanken Ekstraordinære avdrag Utlån utgifter Bruk av lånemidlar Avdrag stønadslån Ekstra avdrag stønadslån inntekter

16 3251 Næringsføremål Kjøp av aksjer og andeler utgifter Næringsføremål Utlån Avdrag lån inntekter Ukjent Renter og avdrag 1720 Pensjon Kjøp av aksjer og andeler utgifter Bruk av disposisjonsfond Bruk av Sima Samnanger fond Overført frå driftsrekneskapen inntekter Avdrag på lån Kjøp av aksjer og andeler utgifter Overført frå driftsrekneskapen inntekter Interne finansieringstransaksjonar 8800 Interne finanstransaksjoner Ekstraordinære avdrag utgifter Refusjon mva Bruk av lånemidlar Bruk av lån tatt opp tidlegare Overført frå driftsrekneskapen Overførtfrådrift inntekter

17 Interne finanstransaksjoner Interne finansieringstransaksjonar Driftsbudsjett Rådmann 1200 Rådmann Fast løn Variabel løn Seniortillegg Tlfgodtgjering Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Matvarer Anna forbruksmateriell Velferdstiltak Telefon Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Inventar Datautstyr Betalt mva utgifter Refusjon mva Refusjon frå private inntekter Rådmann Rådmann

18 1103 Pedagogisk teneste 1200 Rådmann Seniortillegg Arbeidsgjevaravgift utgifter Rådmann Pedagogisk teneste Fast løn Seniortillegg Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur,tidsskrift,avis Anna forbruksmateriell Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift utgifter Bruk av bundne fond inntekter Pedagogisk teneste Pedagogisk teneste Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan 3900 Samnanger kyrkjestyre Gebyrer og lisenser Konsulenttenester Betalt mva Tilskot til private Andre tilskot Sosialhjelp utgifter Refusjon mva inntekter Samnanger kyrkjestyre

19 3920 Tilskot livssynsorganisasjonar Andre tilskot utgifter Tilskot livssynsorganisasjonar Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan Næringsføremål 3200 Konsesjonskraft, ny funksjon frå Kurs/ opplæring Kontingentar Betalt mva utgifter Refusjon mva Konsesjonskraft inntekter Konsesjonskraft Konsesjonskraft Kurs/ opplæring Kontingentar Betalt mva utgifter Sal av konsesjonskraft Refusjon mva Konsesjonskraft inntekter Konsesjonskraft Konsesjonsavgift Avsett til næringsfond utgifter Konsesjonsavgift inntekter

20 3251 Næringsføremål Kunngjeringar Markedsføring/informasjon Kontingentar Betalt mva Tilskot til private Avsett til næringsfond utgifter Refusjon mva Bruk av næringsfondet inntekter Reg næringssamarbeid BNU Kunngjeringar Skyss og kostgodtgjersle Kjøp frå kommunar Betalt mva Tilskot til private Avsett til BNU drift utgifter Refusjon mva Refusjon frå fylkeskommunen Renter av arbeidskapital inntekter Næringsbygg Bjørheim Straumutgifter Kommunale avgifter Vedlikehald Material til vedlikehald Avskrivingar utgifter Andre leigeinntekter inntekter Næringsbygg Bjørheim Næringsføremål

21 1401 Kompetansesenter småkraft 3258 Koordinering småkraft Ekstrahjelp Pensjonsinnskot Tilbakeført pensjon DNB Arbeidsgjevaravgift Matvarer Andre utgifter Markedsføring/informasjon Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Gebyrer og lisenser Konsulenttenester Betalt mva Avsett til bundne fond utgifter Refusjon mva Overføring frå fylkeskommunen Overføring frå kommunar Overføring frå andre, gåver mm Bruk av næringsfondet It inntekter Interne tenester 1200 Politisk nivå og revisjon 1000 Kommunestyre/politiske organ Fast løn Tlfgodtgjering Ordførargodtgjersle Varaordførargodtgjersle Tapt arbeidsforteneste Møtegodtgjersle

22 Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur,tidsskrift,avis Matvarer Anna forbruksmateriell Andre utgifter Telefon Kunngjeringar Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Forsikring bygningar/anlegg Kontingentar Gebyrer og lisenser Inventar Datautstyr Konsulenttenester Betalt mva Tilskot til private Avsett disposisjonsfond utgifter Refusjon sjukeløn Refusjon feriepengar Refusjon mva Bruk av disposisjonsfond inntekter Kommunestyre/politiske organ Stønad politiske parti Tilskot til lag/foreningar utgifter Stønad politiske parti

23 1002 Stortingsval, kommuneval Ekstrahjelp Overtid Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Matvarer Anna forbruksmateriell Telefon Kunngjeringar Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Husleige Inventar Betalt mva utgifter Refusjon mva inntekter Stortingsval, kommuneval Ungdomssrådet Ekstrahjelp Møtegodtgjersle Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Matvarer Anna forbruksmateriell Kunngjeringar Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Betalt mva Andre tilskot utgifter Refusjon mva

24 inntekter Ungdomssrådet Revisjon Konsulenttenester Kjøp frå kommunar Betalt mva utgifter Refusjon mva Bruk av disposisjonsfond inntekter Revisjon Kontrollutval Tapt arbeidsforteneste Møtegodtgjersle Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur,tidsskrift,avis Matvarer Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Kontingentar Konsulenttenester Kjøp frå fylkeskommunen Betalt mva utgifter Refusjon mva inntekter Kontrollutval Politisk nivå og revisjon

25 Økonomi, løn og personal Fast løn Seniortillegg Vikarløner Ferievikar Vikar for fødslespermisjon Ekstrahjelp Overtid Skattepliktig stipend og reise Pensjonsinnskot Tilbakeført pensjon DNB Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur,tidsskrift,avis Matvarer Anna forbruksmateriell Kunngjeringar Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Kontingentar Gebyrer og lisenser Oukontingent Inventar Driftsavtaler Driftsrapportar Nets printavtale Konsulenttenester Kjøp frå kommunar Kjøp av tenester frå private Betalt mva Tap på krav Seniorpolitisk plan Renteutgifter

26 utgifter Brukerbetaling Gebyr Refusjon sjukeløn Refusjon fødselspengar Refusjon feriepengar Refusjon lønn manuell, ingen aga Refusjon f.pengar, ingen aga Refusjon mva Refusjon frå private Internsal Påløpte renter inntekter Økonomi, løn og personal Fellestenesta Fast løn Seniortillegg Ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskot Tilbakeført pensjon DNB Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur,tidsskrift,avis Matvarer Anna forbruksmateriell Velferdstiltak Portoutgifter Telefon Bankgebyr Kunngjeringar Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring

27 Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Gebyrer og lisenser Inventar Leige/leasing driftsmidlar Serviceavtaler Konsulenttenester Betalt mva Tap på krav Seniorpolitisk plan utgifter Ymse salg avgiftsfritt Purregebyr Refusjon, mm Refusjon sjukeløn Refusjon feriepengar Refusjon mva inntekter Fellestenesta Felles IKT Fast løn Variabel løn Helgedagstillegg Overtid Vakt vedlikehald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Matvarer Anna forbruksmateriell Telefon Datakommunikasjon Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle

28 Drosje/buss/andre reiseutgift Kontingentar Gebyrer og lisenser Inventar Datautstyr Serviceavtaler Driftsavtaler Reprasjon maskiner og utstyr Konsulenttenester Kjøp frå kommunar Betalt mva Overført til investeringsrekneskapen Avskrivingar utgifter Ymse salg avgiftsfritt Refusjon mva Refusjon frå andre kommunar inntekter Felles IKT Breiband Kunngjeringar Betalt mva utgifter Refusjon mva inntekter Breiband Prosjekt økonomisystem Fast løn Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Skyss og kostgodtgjersle Konsulenttenester Betalt mva

29 utgifter Refusjon mva inntekter Prosjekt økonomisystem Reinhald kommunehuset Vikarløner Ferievikar Lønn reinhald Vikar reinhald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Anna forbruksmateriell Reingjeringsmateriell Arbeidstøy Kunngjeringar Opplæring/kursutgifter Inventar Reinhaldsutstyr Matteleige Betalt mva utgifter Husleigeinntekter Refusjon mva inntekter Reinhald kommunehuset IKT Skule Fast løn Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Datakommunikasjon Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Gebyrer og lisenser

30 Datautstyr Driftsavtaler Betalt mva Overført til investeringsrekneskapen utgifter Refusjon mva inntekter IKT Skule Bibliotek Lønn reinhald Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Reingjeringsmateriell utgifter Bibliotek Eining for interne tenester Diverse fellesutgifter 1208 Fellesutgifter Fast løn Funksjonstillegg Pensjonsinnskot Tilbakeført pensjon SPK Arbeidsgjevaravgift Kjøp av tenester frå private utgifter Refusjon frå staten Refusjon sjukeløn Refusjon feriepengar Refusjon lønn, manuell arb.avgift inntekter Fellesutgifter

31 1800 Diverse fellesutgifter Kollektiv gruppelivsforsikring Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur,tidsskrift,avis Andre utgifter Velferdstiltak Kurs/ opplæring Gruppeliv og yrkesskadeforsikring Ansvarsforsikring Kontingentar Gebyrer og lisenser Konsulenttenester Betalt mva Tilleggsløyvingar Forventa lønsauke utgifter Refusjon mva Refusjon frå private inntekter Diverse fellesutgifter Diverse nemnder Matvarer Kunngjeringar Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Betalt mva utgifter Refusjon mva Refusjon frå private inntekter Diverse nemnder

32 2730 Kommunal sysselsetting Vikarløner Ekstrahjelp Arbeidsgjevaravgift Kunngjeringar Betalt mva utgifter Refusjon mva inntekter Kommunal sysselsetting Verdibrev Tilskot til private utgifter Verdibrev Diverse fellesutgifter Kulturkontor 2025 DKS den kulturelle skulesekken Andre utgifter Diverse utgifter Skyss elevekskursjonar Drosje/buss/andre reiseutgift Andre skyssutgifter Diverse utgifter vedlikehald Konsulent utbet. sjølvstendig næringsdrivande Betalt mva Avsett til bundne fond utgifter Refusjon mva Refusjon frå fylkeskommunen inntekter DKS den kulturelle skulesekken

33 2026 Oppdrag kreativt Vikarløner Ekstrahjelp Pensjonsinnskot Tilbakeført pensjon DNB Arbeidsgjevaravgift Materiell kunst/handtverk Andre utgifter Kurs/ opplæring Inventar Betalt mva utgifter Refusjon mva Bruk av bundne fond inntekter Tilskot barn og ungdomsarbeid Fast løn Tlfgodtgjering Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Anna forbruksmateriell Andre utgifter Kunngjeringar Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Internkjøp Betalt mva Tilskot til private Tilskot til lag/foreningar Prosjektstøtte forskottering utgifter Refusjon mva Bruk av Sima Samnanger fond inntekter

34 Tilskot barn og ungdomsarbeid Den kulturelle nistepakken Internkjøp utgifter Den kulturelle nistepakken Folkehelsekoordinator Fast løn Overtid Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur,tidsskrift,avis Andre utgifter Kunngjeringar Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Kjøp frå kommunar Kjøp av tenester frå private Betalt mva utgifter Ymse avgiftspliktig salg Refusjon mva Refusjon frå fylkeskommunen Bruk av bundne fond inntekter Folkehelsekoordinator Reiseliv Tilskot til private utgifter Reiseliv

35 3600 Miljø og friluftstiltak Anna forbruksmateriell Andre utgifter Utstyr Kjøp av tenester frå private Betalt mva Tilskot til private utgifter Refusjon mva Overføring frå fylkeskommunen Bruk av bundne fond inntekter Miljø og friluftstiltak Vilt og fiskeforvaltning Leige av grunn Tilskot til lag/foreningar Andre tilskot Avsett til bundne fond utgifter Reguleringskonsesjon Bruk av bundne fond inntekter Kulturminnevern Andre utgifter Kunngjeringar Betalt mva Tilskot til private Andre tilskot utgifter Refusjon mva inntekter Kulturminnevern

36 3751 Kulturvernarbeid Ekstrahjelp Arbeidsgjevaravgift utgifter Bruk av bundne fond inntekter Kunstformidling Tilskot til lag/foreningar utgifter Kunstformidling Tilskot til idrettsarbeid Kjøp av tenester frå private Tilskot til lag/foreningar Andre tilskot Sosialhjelp utgifter Tilskot til idrettsarbeid Kulturkontoret Fast løn Tlfgodtgjering Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur,tidsskrift,avis Matvarer Anna forbruksmateriell Andre utgifter Portoutgifter Telefon Kunngjeringar Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle

37 Drosje/buss/andre reiseutgift Kontingentar Inventar Betalt mva utgifter Refusjon sjukeløn Refusjon feriepengar Refusjon mva inntekter Kulturkontoret Tilskot samfunnshus Tilskot til private Tilskot til lag/foreningar utgifter Overføring frå fylkeskommunen inntekter Tilskot samfunnshus Kulturell spaserstokk Tlfgodtgjering Arbeidsgjevaravgift Anna forbruksmateriell Andre utgifter Diverse utgifter Skyss og kostgodtgjersle Andre skyssutgifter Internkjøp Kjøp av tenester frå private Tilskot til private Avsett til bundne fond utgifter Øyremerka tilskot Refusjon frå fylkeskommunen Bruk av bundne fond

38 inntekter Kulturell spaserstokk Andre kulturføremål Ymse salg avgiftsfritt inntekter Andre kulturføremål Øvrige kulturføremål Matvarer Andre utgifter Kunngjeringar Betalt mva Tilskot til lag/foreningar Andre tilskot utgifter Refusjon mva inntekter Øvrige kulturføremål Musikkbinge Løn prosjekt Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Anna forbruksmateriell Portoutgifter Straumutgifter Inventar Reinhaldstenester Betalt mva utgifter Brukerbetaling Øyremerka tilskot Refusjon mva Bruk av Sima Samnanger fond inntekter Musikkbinge Kulturkontor

39 1501 Bibliotek 3700 Folkebiblioteket Fast løn Kvelds og nattillegg Vikarløner Ferievikar Løn prosjekt Overtid Honorar Pensjonsinnskot Tilbakeført pensjon DNB Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur,tidsskrift,avis Matvarer Andre utgifter Portoutgifter Kunngjeringar Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Kontingentar Gebyrer og lisenser Inventar Bøker bibliotek Leige/leasing driftsmidlar Serviceavtaler Driftsavtaler Betalt mva Tap på krav utgifter Gebyr Ymse salg avgiftsfritt Refusjon frå staten

40 Refusjon sjukeløn Refusjon feriepengar Refusjon mva Refusjon frå private inntekter Folkebiblioteket Fritt ord Vikarløner Pensjonsinnskot Tilbakeført pensjon DNB Arbeidsgjevaravgift utgifter Bruk av bundne fond inntekter Prosjekt Vafsa Vikarløner Skyss og kostgodtgjersle Overført til andre kommunar utgifter Bruk av bundne fond inntekter Prosjekt Vafsa Prosjekt Nynorsk saman Tlfgodtgjering Arbeidsgjevaravgift Andre utgifter Diverse utgifter Skyss og kostgodtgjersle Betalt mva Avsett til bundne fond utgifter Refusjon mva

41 Refusjon frå private inntekter Prosjekt nasjonalbiblioteket Bøker bibliotek utgifter Bruk av bundne fond inntekter Biblioteksamarbeid Vikarløner Overført til andre kommunar utgifter Refusjon frå fylkeskommunen inntekter Bibliotek Kulturskulen 3830 Samnanger kulturskule Fast løn Kvelds og nattillegg Vikarløner Ekstrahjelp Tlfgodtgjering Pensjonsinnskot Tilbakeført pensjon DNB Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur,tidsskrift,avis Læremiddel/leikar Materiell kunst/handtverk Kunngjeringar Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Telefongodtgjersle

42 Drosje/buss/andre reiseutgift Forsikring born/elev/klient Ansvarsforsikring Gebyrer og lisenser Serviceavtaler Konsulent utbet. sjølvstendig næringsdrivande Kjøp av tenester frå private Betalt mva utgifter Brukerbetaling Gebyr Ymse salg avgiftsfritt Refusjon sjukeløn Refusjon feriepengar Refusjon mva Refusjon frå private Internsal Bruk av Sima Samnanger fond inntekter Samnanger kulturskule Prosjekt ballett i vatn Drosje/buss/andre reiseutgift Betalt mva utgifter Refusjon mva Bruk av bundne fond inntekter Prosjekt ballett i vatn Kulturskulen Prosjekt kultur 3259 Reiseliv Andre utgifter Betalt mva

43 utgifter Refusjon mva Bruk av bundne fond inntekter Teknisk eining 1600 Stab 3010 Administrasjon Fast løn Bilkompensasjon Ekstrahjelp Tlfgodtgjering Pensjonsinnskot Tilbakeført pensjon DNB Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur,tidsskrift,avis Matvarer Anna forbruksmateriell Telefon Kunngjeringar Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Gebyrer og lisenser Inventar Utstyr Leige/leasing driftsmidlar Konsulenttenester Betalt mva utgifter Gebyr Andre leigeinntekter Refusjon mva

44 Internsal Bruk av næringsfondet inntekter Administrasjon Planhandsaming Fast løn Tlfgodtgjering Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Anna forbruksmateriell Kunngjeringar Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Konsulenttenester Konsulent kommunedelplan Betalt mva Avsett til næringsfond utgifter Gebyr Refusjon mva Bruk av bundne fond Bruk av næringsfondet inntekter Planhandsaming Byggesak Fast løn Bilkompensasjon Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Anna forbruksmateriell Arbeidstøy

45 Telefon Opplæring/kursutgifter Kurs/ opplæring Skyss og kostgodtgjersle Drosje/buss/andre reiseutgift Kontingentar Inventar Driftsavtaler Konsulenttenester Betalt mva Tap på krav utgifter Handsamingsgebyr Refusjon mva inntekter Byggesak Delingssaker Fast løn Ekstrahjelp Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift utgifter Handsamingsgebyr inntekter Delingssaker Oppmåling Fast løn Bilkompensasjon Pensjonsinnskot Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Anna forbruksmateriell Arbeidstøy

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side 1 av 126 Samnanger kommune der du vil leva og bu Samnanger kommune 2015 - Friluftslivets år Rekneskap 2015 2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 16: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 16: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: 16:00-18.45 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert 1 varamedlem. Desse medlemene møtte ikkje: Roy Vegar

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE DRIFTSBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET

SKJÅK KOMMUNE DRIFTSBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET SKJÅK KOMMUNE DRIFTSBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 2019 Innhaldsfortegnelse Budsjett / ansvar Betegnelse Frå Til side side Samandrag driftsbudsjett 1.. 1 Samandrag investeringer 2.. 2 Anskaffelse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer