Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11"

Transkript

1 Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 1

2 Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,10 Faste eiendommer og anlegg , , Boliger , , Skoler og barnehager , , Idrettshaller , , Forretningsbygg , , Administrasjonsbygg , , Aldershjem og institusjoner , , Kirker, brannstasjoner , , Tekniske anlegg (VAR) , , Ledningsnett (VA) , , Veger , , Parkeringsplasser, trafikklys , , Andre tekniske anlegg , , Tomtegrunn og opparbeidede nærings-/ , ,61 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Person-, vare og lastebiler , , Anleggsmaskiner , , Maskiner, verktøy, inventar og utsty , , EDB-utstyr, kontormaskiner , ,40 Utlån , , Brannutstyr overdradd til KBR 0, , Skagerakfisk S/L 500,00 500, Boligutlån 4.000, , Vegusdal Nærmat AS - utlån , , Utlån til Birkenes Idrettslag 0, , Utlån til museumsbygg Grasham ,00 0, Startlån , ,06 Konserninterne langsiktige fordringer , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr ,00 750, Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr ,00 749, Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , ,00 2

3 Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr , , Kunde nr ,64 0, Kunde nr ,00 0, Kunde nr ,00 0, Kunde nr ,00 0,00 Aksjer og andeler , , Egenkap.innskudd KLP , , Biblioteksentralen 900,00 900, Aust-Agder Nær.selskap , , Lillesand Produkter 0, , Birke/Varde Industrier , , Kommunekraft 1.000, , Aust-Agder Kompetansefond , , Avigo AS , , Visit Sørlandet , , Aksjer Agder Energi AS , ,00 Pensjonsmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler STP , ,00 Omløpsmidler , ,73 Kortsiktige fordringer , , Momskompensasjonsordningen , , Momskomp. 25% - drift 0,00-163, Momskomp. 25% - investering 0,00 163, Restanse sykepenger , , Gr.lag momskomp. 25% - drift 0,00-652, Gr.lag momskomp. 25% - invest. 0,00 652, Motkonto gr.lag momskomp.- drift 0,00 652, Motkonto gr.lag momskomp.- invest. 0,00-652, Kunder - KTEK , , Kunder - KMÅL , , Kunder - KDIV , , Kunder - KOPP , , Kunder - KHUS , , Kunder - KOMS , , Kunder - KEIE ,00 0, Kunder - KINT , ,00 Konserninterne kortsiktige fordringer , , Forskudd lønn , , Husleietrekk 5.468, , Disponering 2010 (sos) 1.505,26-128, Påløpte inntekter , , Påløpte inntekter ,03 0, Interimskonto sykepenger 0, , Mellomregningskonto kf , ,00 Premieavvik , , Ag.avg.premieavvik KLP-akk , , Ag.avg.premieavvik STP-akk , , Premieavvik KLP - akk , , Premieavvik STP - akk , ,00 3

4 Aksjer og andeler , , Langsiktige plasseringe Wassum Varde , ,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Kassebeholdning 6.248, , Kasse helsestasjonen 5.557, , Kasse "Sunn kost" BVO 0,00 649, Kasse aktivitetssenteret 3.646, , Fond skogavgift , , B.Sp Drift , , B.Sp Spar 0, , B.Sp , , B.Sp Rem , , B.Sp Sos 0, , B.Sp OCR , , B.Sp Oppsaml. 0, , Nordea Bank Norge ASA -917,51 26, B.Sp Forvalt , , SparebankenPluss, , , B.Sp Turnuslege , , B.Sp Rentekonto , , B.Sp Langsiktig spa , , Næringsfond , , B.Sp Tilfluktsrom , , B.Sp Psyk.helse 0, , B.Sp Skattetr , ,00 SUM EIENDELER , ,83 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,96 Disposisjonsfond , , Kulturfond , , Rentefond , , Generelt disp.fond , ,32 Bundne driftsfond , , Næringsfond , , Tilfluktsromfond , , Boligtilskudd , , Bostøtte , , Idrett og friluftsliv , , Lokal kalking , , Naturforvaltning , , Tovdalsvassdraget kalk , , Kommunalt viltfond , , Naturtypekartlegging , , Kalking Stigselva , , Tapsfond - Husbanken , , Vannforsyning , , Avløp og slam , , Feierfond , , Fond Bolyst ,00 0, Rusforebygg. arbeid ,00 0, Prosjekter Birkeland Skole , , Forebyggende arbeid ,82 0, Prosjekt Valstrand ,53 0, Statlige kompetansemidler ,00 0, SLT-midler , , Felles fond barnehager , , Nettverk Vest - Barnehage , ,00 4

5 Fond Psykisk helse i skolen ,79 0, Fond Viderutd. barnevern ,00 0, Kvalifiseringsprogrammet , , Gave Birkenesheimen , , Gaver aktivitetssenteret , , Øremerkede psyk.midler , , Voksenopplæring flyktning , , SLT - Kråd midler ,00 0, Helsestasjonen ,24 0, Tobias Jorde ,00 0, Fond Støttekontakt ,00 0,00 Ubundne investeringsfond , , Fond Salg Dikeelva , , Fond videreut. husb.midl , , Fond Agder Energi , , Fond tomtesalg , , Extraordinære avdrag på lån , , Fond salg av brøyteutstyr ,00 0, Fond salg vedr Eiendomsavd ,00 0,00 Bundne investeringsfond , , Skogavgift , , Flyktningeboliger , , Tobias Jorde 0, , Statstilskudd , , Trafikksikkerhetstiltak , , Friluftsliv og idrett , , Kulturskolen - flygel 5.240, ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , Endring av regnskapsprinsipp som påv , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk ,35 0, Regnskapsmessig merforbruk ,35 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , , Kapitalkonto , , Kapitalkonto anleggsmodulen , ,69 Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelser , , Ag.avg.pensjonsforpliktelser KLP , , Ag.avg.pensjonsforpliktelser STP , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser STP , ,00 Ihendehaverobligasjonslån ,00 0, DNB obligasjonslån ,00 0,00 Sertifikatlån 0, , DnB (obligasjonslån) 0, ,00 Andre lån , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken ,00 0, Kommunalbanken ,00 0, Kommunalbanken ,00 0, Kommunalbanken ,00 0, KLP Kommunekreditt - lån , ,00 5

6 KLP Kommunekreditt - lån ,00 0, HB til tr.b.smk , , HB bol. Sm.kjerr , , HB nye bol. smk , , HB fl.br.huset , , HB til serv.leil , , HB til sykehjem , , HB til serv.leil , , HB til Havane , , HB til Sm. Kjerr , , HB Engesl.barneh , , HB Strøget , , HB Birkeland Moner 1B-s , , HB Birkeland Moner 1E-s , , HB Sammenslåing av lån , , HB Engesland Barnehage , , HB Digerhaug , , HB Nordåsen Terr , , HB Leilighet Rimi-bygge , , HB Nordåsbakken 2E , , HB Enebolig Engesland, , , HB /110+88/717+88/ , , HB /81 - Morhomvn , , HB /42 - Bakkemoen , , Minimumsavdrag ,00 0, HB til etab.lån , , HB til etab.lån 0, , HB til etab.lån , , HB til etab.lån , , HB til etab , , HB til etab , , HB til etab , , HB til etab , , HB etabl , , HB Startlån , , HB Startlån , , HB Startlån , , HB Startlån , , Startlån-06, , , Startlån -07, , , Startlån -08, , , Startlån -09, /1/ , , Startlån-10, , , Startlån-11, /2/ , , Startlån -12, , , Startlån -12, /4/ , , Startlån -13, /1/ ,00 0,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,87 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Fylkesskattesjefen , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Leverandører , , Påløpte utgifter , , Påløpte utgifter ,38 0, Påløpte renter , ,51 Konsernintern kortsiktig gjeld , , Skattetrekk , , Gjennomgangsbeløp 178,00 0,00 6

7 Bidragstrekk 0, , Pål. feriepenger , , Arb.giveravg.påløpte feriep , , Utdanningsforbundet 0, , Til Fagforbundet 0, , KFO 0, , Norsk Sykepleierforbund 0, , NITO 0, , Noregs kristelege folkehøgskolelag 0,00 202, Musikernes fellesorg. 0, , Bibliotekarforbundet 0,00 6, NFED 0,00 508, AVYO - fagforeningskontigent 0,00 299, Norsk Ergoterapeutforb. 0,00 508, Fellesorg. 0, , Trekk St. Innkr.sentral 0, , Trekk Lindorff 0, , Trekk til Namsmannen 0, , Tilgodebeløp (for mye innbet.) , ,45 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,83 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,99 Ubrukte lånemidler , , Startlån til videre utlån , , Investeringslån , ,13 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , , Lån til næringsfond , , Næringsforum , ,64 Motkonto for memoriakontiene , , Startlån til videre utlån , , Investeringslån , , Lån av næringsfond , , Næringsforum , ,64 7

2014 HEMSEDAL KOMMUNE

2014 HEMSEDAL KOMMUNE 2014 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1 INNHOLD... 1 1 Revisjonsberetning... 5 2 Økonomisk oversikter drift... 6 3 Økonomisk oversikt investering... 7 4 Anskaffelser og anvendelser av midler... 8 5 Hovedoversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 2 3 Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 Note Regnskap 2014 Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Brukerbetalinger 48 537 46 396 45 991 45 767 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Oversikt balanse Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44

Oversikt balanse Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44 Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44 Faste eiendommer og anlegg 385.268.785,51 314.312.989,37 22750000 Faste eiendommer og anlegg 33.367,00 0,00 22750001 Fauskemyrene

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1 A - Drift 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 2 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regn Bud Avvik Oppr. Regn 2012 2012 2012 bud 2012 2011 Skatt på inntekt og formue -389 849-376 500 13 349-376 500-361 501 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014, Sak 27/14 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

Balanseregnskap 2011

Balanseregnskap 2011 21000001 Kassekonto 10 372,50 23 927,00 21000002 Kasse frivillighetssentralen 154,10 2 587,80 21000003 Kasse helsesenter 1 500,00 1 500,00 21000010 Manuell innbetaling til kasse (fakturering) 8 997,00

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side. Innledning 1

Innholdsfortegnelse Side. Innledning 1 Årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Driftsregnskap pr. enhet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer