2014 HEMSEDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 HEMSEDAL KOMMUNE"

Transkript

1 2014 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1

2 INNHOLD Revisjonsberetning Økonomisk oversikter drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelser og anvendelser av midler Hovedoversikt balanseregnskapet Oversikt endring i arbeidskapital Regnskapsskjema 1A - drift Regnskapsskjema 1B - drift Regnskapsskjema 2A - investering Regnskapsskjema 2B - investeringsoversikt Budsjettskjema 1A - drift Budsjettskjema 2A - investering Balanseregnskap - detaljert Driftsregnskap pr. hovedart Driftsregnskap pr. etat Driftsregnskap pr. ansvar Driftsregnskap pr. funksjon på nettonivå Noter til årsregnskapet Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 1 - Endring i arbeidskapital Note 2 - Kommunens pensjon Note 3 - Kommunens garantiansvar Note 4 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak Note 5 - Aksjer og andeler Note 6 - Avsetninger og bruk av fond Note 7 - Kapitalkonto Note 8 - Salg av finansielle anleggsmidler Note 9 - Mellomværende med interkommunale samarbeid Note 10 - Beregning av minste tillatte avdrag Note 11 - Selvkostberening Note 12 - regnskapsmessig mindreforbruk

3 Note 13 - Meirforbruk i nvesteringsregnskap Note 14 - Næringsfond

4 1 Revisjonsberetning 4

5 5

6 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,90 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,62 Overføringer med krav til motytelse , , , ,22 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,75 Skatt på inntekt og formue , , , ,94 Eiendomsskatt , , , ,69 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,12 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,61 Sosiale utgifter , , , ,36 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,10 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,99 Overføringer , , , ,42 Avskrivninger , , , ,97 Fordelte utgifter ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , , , ,45 Brutto driftsresultat , , , ,33 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,06 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0, ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,06 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,71 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,16 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,87 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,19 Motpost avskrivninger , , , ,97 Netto driftsresultat , , , ,83 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,94 Bruk av disposisjonsfond (note 6) , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond (note 6) , , , ,16 Sum bruk av avsetninger , , , ,10 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond (note 6) , ,00 0, ,94 Avsatt til bundne fond (note 6) , , , ,83 Sum avsetninger , , , ,77 Regnskapsmessig mindreforbruk (note12) ,99 0,00 0, ,16 6

7 Økonomisk oversikt - investering Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , ,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,30 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0, , ,00 0,00 Overføringer ,35 0,00 0, ,15 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0, ,23 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,68 Finanstransaksjoner Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Utlån ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler (note 5) , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket ,00 0,00 0, ,00 Avsatt til ubundne investeringsfond (note 6) , , , ,88 Avsatt til bundne investeringsfond (note 6) , , , ,98 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,86 Finansieringsbehov , , , ,54 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,75 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på utlån ,00 0,00 0, ,98 Overført fra driftsbudsjettet , ,00 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0, , ,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond (note 6) , ,00 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond (note 6) , , , ,83 Bruk av bundne investeringsfond 0, , ,00 0,00 Sum finansiering , , , ,56 Udekket/udisponert (note 13) ,10 0,00 0, ,98 7

8 Anskaffelser og anvendelse av midler Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,12 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,79 Sum anskaffelse av midler , , , ,91 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,48 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,45 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,10 Sum anvendelse av midler , , , ,03 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,88 Endring i ubrukte lånemidler ,39 0,00 0, ,75 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,13 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,79 Bruk av avsetninger , , , ,93 Til avsetning senere år ,10 0,00 0, ,98 Netto avsetninger , , , ,88 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,97 Interne utgifter mv , , , ,97 Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 Oversikt - balanse Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler , ,95 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,62 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,43 Utlån , ,90 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler (note 5) , ,00 Pensjonsmidler (note 2) , ,00 Omløpsmidler , ,02 Herav: Kortsiktige fordringer , ,00 Konserninterne kortsiktige fordringer , ,44 Premieavvik (note 2) , ,44 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Derivater , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,14 SUM EIENDELER , ,97 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,73 Herav: Disposisjonsfond (note 6) , ,79 Bundne driftsfond (note n6) , ,43 Ubundne investeringsfond (note 6) , ,89 Bundne investeringsfond (note 6) , ,81 Regnskapsmessig mindreforbruk (note 12) , ,16 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap (note 13) , ,02 Kapitalkonto (note 7) , ,02 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,35 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Langsiktig gjeld , ,59 Herav: Pensjonsforpliktelser (note 2) , ,44 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,15 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,65 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,37 Derivater , ,71 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik (note 2) , ,57 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,97 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,66 Herav: Ubrukte lånemidler , ,66 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 9

10 Oversikt endring i arbeidskapital Regnskap 2013 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,39 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,06 Endring premieavvik , ,92 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,25 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,88 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,13 10

11 Regnskapsskjema 1A - Drift Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,94 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,69 Andre direkte eller indirekte skatter , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,63 Renteinntekter og utbytte , , , ,06 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,71 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,16 Netto finansinnt./utg , , , ,19 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,00 0, ,94 Til bundne avsetninger , , , ,83 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,94 Bruk av ubundne avsetninger , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,16 Netto avsetninger , , , ,67 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,00 Til fordeling drift , , , ,15 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) ,43 0,00 0, ,99 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) , , , ,16 11

12 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap Gruppeansv.: Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Sentraladm Utgifter , , , ,14 Inntekter , , , ,46 Sum Sentraladministrasjon , , , ,68 Gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst Utgifter , , , ,04 Inntekter , , , ,33 Sum Kultur og oppvekst , , , ,71 Gruppeansv.: 30 Helse og omsorg Utgifter , , , ,65 Inntekter , , , ,49 Sum Helse og omsorg , , , ,16 Gruppeansv.: 40 Teknisk Utgifter , , , ,62 Inntekter , , , ,18 Sum teknisk , , , ,44 Totale utgifter , , , ,45 Totale inntekter , , , ,46 T O T A L T , , , ,99 Fordelt til drift , , , ,99 Fra skjema 1A , , , ,15 Mindreforbruk/ overskudd ,99 0,00 0, ,16 12

13 Regnskapsskjema 2A Investering Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,68 Utlån og forskutteringer ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger , , , ,86 Årets finansieringsbehov , , , ,54 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,75 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , ,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,98 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,73 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , ,83 Sum finansiering , , , ,56 Udekket/udisponert ,10 0,00 0, ,98 Regnskapsskjema 2B Investeringsoversikt Buds(end) Det digitale Hallingdal , Kjøp av biler , Tiltak trafikktryggleiksplan , Miljøprioritert gjennomkjøring RV , Industriområde Svøo , Kultursal , Sikring av Krikken vannverk , Utbygging Trøim Sør (Fiskum) , VA ledning Bruhaug-Trøim , NyVA-ledning Alstveit HB-Svøo , Utbyggingsavtale Tinden 0, Rehabilitering av ledningsnett (Ulsåk) , Ny bru Torsetvegen , Energimerking av bygg over m , Etablering av Kyrkjegarden 0, Nytt røntgenutstyr/pasientsignal - legesenteret , Oppgradere utleigebustader , Hugnadheim - toalett/nye vindauga , Tineapparat , Utbygging va nett tinden , T O T A L T ,

14 Budsjettskjema 1A Drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue , , ,46 Ordinært rammetilskudd , , ,00 Skatt på eiendom , , ,46 Andre direkte eller indirekte skatter , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , ,92 Sum frie disponible inntekter , , ,84 Renteinntekter og utbytte , , ,03 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , ,74 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,67 Netto finansinnt./utg , , ,62 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0, ,22 Til ubundne avsetninger , ,94 0,00 Til bundne avsetninger , , ,50 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , ,94 0,00 Bruk av ubundne avsetninger ,00 0, ,22 Bruk av bundne avsetninger , , ,77 Netto avsetninger , , ,27 Overført til investeringsbudsjettet , , ,00 Til fordeling drift , , ,73 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 Mer/mindreforbruk , , ,73 Budsjettskjema 2A Investering Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler , , ,09 Utlån og forskutteringer 0, , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , ,00 Avdrag på lån 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0, ,06 Avsetninger , , ,95 Årets finansieringsbehov , , ,10 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , ,07 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0, ,00 Kompensasjon for merverdiavgift ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , ,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , ,07 Overført fra driftsbudsjettet , , ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , ,97 Sum finansiering , , ,04 Udekket/udisponert 0,00 0, ,06 14

15 Oversikt - Balanse Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler , ,95 Herav: Faste eiendommer og anlegg , , Boliger , , Skoler og barnehager , , Idrettshaller , , Forretningsbygg , , Administrasjonsbygg , , Aldershjem og institusjoner , , Kulturbygg , , Kirker, brannstasjoner , , Tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, , , Ledningsnett (VA) , , Veger , , Tomtegrunn og opparbeidede nærings-/ , , Parkeringsplasser, trafikklys , , Salg av tomter og kommunale boliger 0, ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Person-, vare- og lastebiler , , Anleggsmaskiner , , Brannbiler , , Maskiner, verktøy, inventar og utsty , , EDB-utstyr, kontormaskiner , ,66 Utlån , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Egenkapitalinnskudd Vestviken 110 IK , , Egenkapitalinnskudd KLP - Hemsedal E , , Hemsedal Idrettslag - forskotering/u , , Etableringslån - Felix , , Etableringslån - Startlån Sparebank , ,90 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , , Gol Skiheiser A/S 2.500, , Hallingdal Reiseliv AS: 122 aksjar , , Vinn Industrier A/S 5.000, , Kommunekraft A/S: 1 aksje 1.000, , Hemsedalsbruket A/S: 15 aksjar , , Trøim Stadformingsplan AS , , Hallingdal Husflidssentral L/L 1.000, , Hemsedal Bioenergi AS , , Nice View Studio AS , , Strupa-Gravset Hyttefelt AS ,00 0, RV 52 - stifting av interesseselskap ,00 0,00 Pensjonsmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 Omløpsmidler , ,02 Herav: Kortsiktige fordringer , , Utestående momskompensasjon , , Trygdeforv ref sykelønn/fødsel , ,00 Konserninterne kortsiktige fordringer , , Uteståande krav staten , , Uteståande krav andre kommunar/fylke , , Kommunale avgifter/eiendomsskatt , , Kommunale krav oppdr.g sentral , , Kommunale krav oppdr.g oppveks , , Kommunale krav oppdr.g husleig , , Kommunale krav oppdr.g omsorg , , Kommunale krav oppdr.g teknisk , , Uteståande krav konsesjonsavgifter , , Beregna ikke forfalte renter startlå 7.069, ,47 15

16 Premieavvik , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP ,35 850, AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP ,09 0, AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPL , , AGA Premieavvik SPK , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP ,00 0, Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , ,79 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Derivater , , Periodisering skatt og inntektsutjev , , Forskot løn 9.000, , Feilkonto OCR -592,00 0, Diverse uteståande krav , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Kasse 645, , Bank , , Bankkonto OCR , , Sparebank1 Hems , , Sparebank1 Hems Start , , Sparebank1 Hems Åbjø , , Sparebank1 Hems Hei , , Sparebank Hemsedal , , Sparebank1 Hems Skatt , ,40 SUM EIENDELER , ,97 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,73 Herav: Disposisjonsfond , , Generelle disposisjonsfond , ,79 Bundne driftsfond , , Åbjøra jordbruksfond , , Heimsila jordbruksfond , , Selvkostfond vann , , Selvkostfond renovasjon 89,00 89, Selvkostfond slam 0, , Næringsfond , , Løyvde, ikkje utbet. tilsk. landbruk 0, , Løyvde, ikkje utbet. tilsk. næringsf , , Gave Hemsedal Bygdaheim , , Opptrappingsmidlar psykiatri,ulike , ,00 16

17 Asylmottak - grunnskuleelevar (prosj , , Statstilskot kommunepsykolog , , Kommunalt rusarbeid ,59 0, Hengebru ved Rjukandefoss , , Opplæringstilskot BPA , , Prosjekt 24 timars barnet 0, , Ola O Trøim sitt "legat" , , Rus og forsking (prosj.361) , , Lekeressurs i barnehagen - Tuv barne 8.800,00 0, Friluftslivets år ,00 0, Kols prosjekt - Hallingdal lokalmed ,00 0, Musikkskulen - sponsormidler jubileu 3.000,00 0, Tilskot til opplæringstiltak pleie o , , Helsefremjande og førebyggjande arbe , , DKS spillemidler skulane (Prosj.321) , , Kompetanseutvikling (Prosj , , Statstilskot til vidareutd.psykososi , , Gåver i samband med gravferder , , Boligtilskot tilpasning - gammelt , , Husbanken - boligtilskot tilpasning , , Statstilskot Den kulturelle spaserst , , Viltfond , ,67 Ubundne investeringsfond , , Ubunde kapitalfond , ,89 Bundne investeringsfond , , Gåve til aktivitetssenter/basseng , , Geovekst , , VA-ledning Bruhaug-Trøim ,00 0, Startlån , , Tapsfond startlån , ,83 Regnskapsmessig mindreforbruk , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,16 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap , , Udekka i investeringsregnskapet , ,02 Kapitalkonto , , Kapitalkonto , , Kapitalkonto anleggsmodulen (tidl.pe , , Kapitalkonto utlån - Felix , , Kapitalkonto utlån - Startlån Spareb , ,90 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , Endring regnskapsprinsipp - feriepen , , Endring regnskapsprinsipp - landbruk , ,35 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Langsiktig gjeld , ,59 Herav: Pensjonsforpliktelser , , Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktels , , Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktels , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , , Kommunalbanken sammen , , Kommunalbanken Investerin ,00 0, Husbanken Etableringslån 0, , Husbanken Startlån (2009) , , Husbanken Startlån ( , , Husbanken Startlån ( , , Husbanken Startlån ( , , Lindorf / Opplysningsvesenets Fond , , Sparebank 1, Bygdaheim , , KLP Kommunekreditt 7502 Samlelån ' , , KLP Kommunekreditt , , KLP Kommunekreditt 9385 Gjeldsbrevlå , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 17

18 Kortsiktig gjeld , ,65 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Oppgjerskonto fylkesskattesjefen , , Tapsavsetning Hemsedl Elektro , , Påløpte ikke betalte kostnader (tils , , Løyvde, ikkje utbetalte tilskot næri , , Interimskonto Procasso infordring 2.668, , Skattetrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Aga av påløpte feriep , , Påløpte feriepenger , ,39 Derivater , , Leverandørgjeld , , Påløpte ikke forfalte renter , , Interimskonto bank , , Interimskonto bank , re , ,99 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK ,00 0, Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK ,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,97 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,66 Herav: Ubrukte lånemidler , , Kommunalbanken , vann/avlø 0, , Kommunalbanken , diverse in 0, , Kommunalbanken , diverse in 0, , Kommunalbanken , diverse in 0, , Kommunalbanken , diverse in 0, , Kommunalbanken , , Husbanken Startlån (2012 0, , Kommunalbanken , , Kommunalbanken sammen 300, , Husbanken Startlån ( , , Kommunalbanken Investerin 127,27 0,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , , Memoriakonto - Vann , , Memoriakonto - Avløp , , Memoriakonto - Renovasjon , , Memoriakonto - Slamtømming , ,00 Motkonto for memoriakontiene , , Ubrukte lånemidlar , , Motkonto memoriakonti selvkost , ,00 18

19 Rekneskap pr. hovedart Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) LØNN OG SOSIALE KOSTNADER KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Sum inntekter T O T A L T Rekneskap pr. etat Buds(end) 2014 Regnskap 2013 Buds(end) 2013 Gruppeansvar: 10 Sentraladm Utgifter Inntekter Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm Gruppeansvar: 20 Kultur og oppvekst Utgifter Inntekter Sum gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst Gruppeansvar: 30 Helse og omsorg Utgifter Inntekter Sum gruppeansv.: 30 Helse og omsorg Gruppeansvar: 40 Teknisk Utgifter Inntekter Sum gruppeansv.: 40 Teknisk T O T A L T

20 Rekneskap pr. ansvar 10 Gruppeansvar: 10 Sentraladm Buds(end) 2014 Regnskap 2013 Buds(end) 2013 Ansvar: 1000 Rådmann Utgifter , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Sum ansvar: 1000 Rådmann , , , ,00 Ansvar: 1010 Personal Utgifter , , , ,00 Inntekter ,00 0, ,00 0,00 Sum ansvar: 1010 Personal , , , ,00 Ansvar:1020 Tenestetorg, m.m. Utgifter , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Sum ansvar: 1020 Tenestetorg, m.m , , , ,00 Ansvar: 1030 Økonomisjef Utgifter , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Sum ansvar: 1030 Økonomisjef , , , ,00 Ansvar: 1080 Skatt/ramme/andre Utgifter , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Sum ansvar: 1080 Skatt/ramme/andre , , , ,00 Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm , , , ,00 20

21 Rekneskap pr. ansvar 20 Gruppeansvar: 20 Kultur og oppvekst Buds(end) 2014 Regnskap 2013 Buds(end) 2013 Ansvar: 2010 Kultur og oppvekstsjef Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2010 Kultur og oppvekstsjef Ansvar: 2100 Rektor Hemsedal barne- og ungdomsskole Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2100 Rektor Hemsedal barne- og ungdomsskole Ansvar: 2200 Rektor Tuv skole Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2200 Rektor Tuv skole Ansvar: 2210 Styrer Tuv barnehage Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2210 Styrer Tuv barnehage Ansvar: 2300 Rektor Ulsåk skule Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2300 Rektor Ulsåk skule Ansvar: 2310 Styrer Ulsåk barnehage Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2310 Styrer Ulsåk barnehage Ansvar: 2400 Rektor kultur og musikkskole Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2400 Rektor kultur og musikkskole Sum gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst

22 Rekneskap pr. ansvar 30 Gruppeansvar: 30 Helse og omsorg Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) Ansvar: 2500 Leiar Helse Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2500 Leiar Helse Ansvar: 2510 Helsestasjon og jordmor Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2510 Helsestasjon og jordmor Ansvar: 2520 Fysioterapi Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2520 Fysioterapi Ansvar: 2530 Psykisk helse Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2530 Psykisk helse Ansvar: 2540 Legetj., kommuneoverlege og miljøretta helsevern Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2540 Legetj., kommuneoverlege og miljøretta helsevern Ansvar: 2600 Leiar sosial Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2600 Leiar sosial Ansvar: 2700 Leiar PLO Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2700 Leiar PLO Leiar Bygdeheimen Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2710 Leiar Bygdeheimen

23 Ansvar: 2720 Leiar heimebaserte tenester Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2720 Leiar heimebaserte tenester Ansvar: 2730 Leiar omsorgsbustader Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2730 Leiar omsorgsbustader Ansvar: 2740 Koordinerande eining Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2740 Koordinerande eining Sum gruppeansv.: 30 Helse og omsorg Rekneskap pr. ansvar 40 Gruppeansvar: 40 Teknisk Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) Ansvar: 3010 Teknisk sjef Utgifter Inntekter Sum ansvar: 3010 Teknisk sjef Ansvar: 3100 Leiar eigedom Utgifter Inntekter Sum ansvar: 3100 Leiar eigedom Ansvar: 3200 Leiar teknisk drift Utgifter Inntekter Sum ansvar: 3200 Leiar teknisk drift Leiar landbruk, næring og miljø Utgifter Inntekter Sum ansvar: 3400 Leiar landbruk, næring og miljø Sum gruppeansv.: 40 Teknisk

24 Driftsrekneskap pr. funksjon Driftsrekneskap pr. funksjon Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Regnskap Buds(end) Avvik(per.) POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER KONTROLL OG REVISJON ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER ÅRETS PREMIIEAVVIK AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK PREMIEFOND DIVERSE FELLESUTGIFTER FØRSKOLE GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING SKOLEFRITIDSTILBUD FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER OG SKYSS SKOLESKYSS AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENESTE ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER OVERFOR ELDRE OG 234 PERSJONER MED FUNKSJONSNEDSSET DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/HABILITERING RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER BARNEVERNTJENESTE BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV 251 BARNEVERNET BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HELSE- OG OMSORGSTENESTER INSTITUSJON HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE MEDFINANSIERING SOMTISKE TJENESTER AKUTTHJELP HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN BOTILBUD I INSTITUSJON KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI INTRODUKSJONSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN ØKONOMISK SOSIALHJELP

25 283 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG M.V TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE PLANSAKSBEHANDLING BYGGE- DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERIN KART OGOPPMÅLING BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT 329 NÆRINGSUTVIKLING KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK OG PARKERING REKREASJON I TETTSTED FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV 355 FORBRUKSAVFALL GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV FORBRUKSAVFALL NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV BIBLIOTEK KINO MUSÉER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK- OG KULTURSKOLER ANDRE KULTURAKTIVITETER OG UTGIFTER TIL KULTURBYGG KOMMUNALE KULTUR- OG IDRETTSBYGG DEN NORSKE KIRKE ANDRE RELIGIØSE FORMÅL KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER OG KREMATORIER SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE 840 STATSTILSKUDD GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER MV MOTPOST AVSKRIVNINGER RENTER/UTBYTTE OG LÅN INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE 899 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK T O T A L T

26 NOTER TIL ÅRSREKNESKAPET

27 NOTE nr. 0: Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, dvs. verdipapirer som løpende vurderes i forhold til kjøp og salg hvor urealiserte gevinster pr kan inntektsføres. Kommunens omløpsmidler er vurdert etter laveste verdis prinsipp av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke periodisert variabel lønn desember, ved å utgiftsføre påløpt ikke utbetalt variabel lønn, men regnskapet inneholder 12 måneders variabel lønn. Fakturering av vesentlige inntekter for vann, avløp, egenbetaling barnehage etc. er periodisert til riktig regnskapsår ut fra om inntekten er opptjent pr Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon med unntak av Hemsedal Energi KF, Kommunerevisjon IKS, Hallingdal Renovasjon IKS, Retura Val-Hall AS, Vinn AS, IKA Kongsberg, PPT Nedre Hallingdal IKS og Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken. Disse selskapene avlegger selvstendige regnskap. I tillegg deltar kommunen i interkommunalt samarbeid vedrørende Regionrådet i Hallingdal, Skatteoppkreveren i Hallingdal, Felles barnevern i Hallingdal, Felles legevaktsentral og nattlegevakt, IKT Hallingdal, Miljøretta helsevern i Hallingdal og Hallingdal Etablerersenter. 27

28 Note nr. 1: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(600:670; , ,12 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 700:780;800:895) SUM(600:670;700:770;800: , ,00 Innbetalinger ved eksterne SUM(900:929) , ,79 finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler S , ,91 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:480) , ,48 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) , ,45 Utbetalinger ved eksterne SUM(500:529) , ,10 finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler , ,03 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,88 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,75 Endring i arbeidskapital V , ,13 28

29 Del 2 Endring i arbeidskapital balanse Tekst Konto Regnskap 2013 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,06 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,92 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,39 Endring omløpsmidler , ,25 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,58 Premieavvik , ,70 Endring arbeidskapital , ,13 29

30 NOTE nr. 2: Pensjon KLP 2014 Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( 13-1 nr. C) Nåverdi av årets pensjonsopptjening ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse ,00 Forventa avkastning på pensjonsmidlene ,00 Administrasjonskostnader ,00 Netto pensjonskostnad (inkl. adm) ,00 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Tekst Arbeids- Pensjonsposter giveravgift Pensjonsmidler ,00 Brutto pensjonsforpliktelser ,00 Akkumulert premieavvik , ,17 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforplikelse , , (grunnlag) Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. d, jfr. Også 13-5 nr. 2-6): Økonomiske forutsetninger og annet 2014 Diskonteringsrente 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % Forventet G-regulering/pensjonsreg. 2,97 % Forventet avkastning 4,65 % Estimatavvik ( 13-4 nr. D) Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringar etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen. 30

31 Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliking Påløpt pensjonsforpliktelse = IB Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Estimatavvik - Pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenståande amortisering - Brutto pensjonsforpl. UB estimat full amortisering Spesifikasjon av brutto pensjonsmidlar Verdi av pensjonsmidler = IB Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling inkl. adm.kostnader Adminisrtasjonskostnad Utbetalingar Estimatavvik midler IB Brutto pensjonsmidlar UB estimat Gjenståande amortisering - Brutto pensjonsmidlar UB estimat full amortisering Estimatavvik Brutto påløpt pensjonsforplikting Pensjonsmidlar Netto pensjonsforplikting før arbeidsgivaravgift Avstemming Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) Brutto estimatavvik Netto effekt av fisjon/fusjon - Balanseført netto forplikting UB

32 SPK 2014 Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( 13-1 nr. C) Nåverdi av årets pensjonsopptjening ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse ,00 Forventa avkastning på pensjonsmidlene ,00 Administrasjonskostnader ,00 Netto pensjonskostnad (inkl. adm) ,00 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Pensjonspo ster Arbeidsgivera vgift Tekst Pensjonsmidler ,00 Brutto pensjonsforpliktelser ,00 Akkumulert premieavvik , ,23 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser pr (grunnlag) ,81 Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. d, jfr. Også 13-5 nr. 2-6): Økonomiske forutsetninger og annet Forventet avkastning 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % Forventet G-regulering 2,97 % Frivillig avgang AFP-uttak: 50 % 3% inntil 50 år,0% over Estimatavvik ( 13-4 nr. D) Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringar etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen.. 32

33 Spesifikasjon av brutto pensjonsforplikting Påløpt pensjonsforpliktelse = IB Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner - Estimat avvik Brutto pensjonsforpl. UB.2014 estimat i år Estimatavvik Faktiske pensjonsmidlar Estimerte pensjonsmidlar Estimatavvik Pensjonsmidler Faktisk pensjonsforplikting Estimerte pensjonsforplikting Estimatavvik pensjonsforplikting pr Estimatavvik Årets Estimatavvik (2014) Estimatavvik pensjonsmidler Amortisert premieavvik Estimatavvik pensjonsforpliktelser Netto balanseført estimatavvik

34 Note nr. 3: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Eierandel Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Sparebank1 - Hemsedal Idrettslag Hallingdal Renovasjon IKS 9,82 % * Sum garantier Opprinnelig garanti Garantier for ansattes lån Antall garantier Antall garantier Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantibeløp pr Garantien utløper Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Samlet garanti 0 0 Totalt garantibeløp alle garantier * Beløp pr Utløper Gitt overfor Adresse dato Hallingdal Renovasjon IKS: lånenummer , , lånenummer og , , lånenummer , , lånenummer , , lånenummer , , lånenummer og , , lånenummer , , lånenummer , , lånenummer , lånenummer , Sum garantiansvar , ,04 34

35 NOTE nr. 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Regnskap Regnskap Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Hemsedal Energi KF Herav fordring på: Herav fordring på: Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Hemsedal Energi Herav kortsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: NOTE nr. 5: Aksjer og andeler i selskap pr Aksjer og andelar ført som anleggsmiddel Konto Selskapsnamn Tal aksjer Pålydande Bokført verdi Bokført verdi Gol Skiheiser as 2 500, ,00 Hallingdal Reiseliv a.s , ,00 Vinn Industrier a.s , ,00 Kommunekraft as , ,00 Hemsedalbruket as , ,00 Trøim Stadformingsplan as , ,00 Hallingdal Husflidssentral L/L 1 000, ,00 Hemsedal Bioenergi , ,00 Nice View Studio AS , ,00 Strupa-Gravset Hyttefelt AS ,00 0,00 RV 52- stifting av interesseselskap ,00 0,00 Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 Egenkapitalinnskud Vestviken 110 IKS , , , ,00 35

36 Note nr.6: Avsetninger og bruk av fond Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2014 Regnskap 2013 Avsetninger til fond SUM(530:550) , ,79 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,93 Til avsetning senere år , ,98 Netto avsetninger , ,88 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond KOSTRAart/balanse Regnskap 2014 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 IB , ,85 Avsetninger driftsregnskapet , ,00 0, ,94 Herav budsjettskjema 1A Herav brutto budsjettskjema 1B Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,00 0,00 0,00 Herav budsjettskjema 1A Herav brutto budsjettskjema 1B Bruk av avsetninger investeringsregnskapet 940 0, , ,00 0,00 UB , ,79 Overføring Overført fra drifts- til investeringsregnskapet Herav budsjettskjema 1A Herav brutto budsjettskjema 1B KOSTRA-art Regnskap , ,79 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap / , ,00 0, ,00 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB , ,76 Avsetninger , ,83 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,16 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,00 UB , ,43 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. 36

37 Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond Formål Beløp Vedtak sak/dato Eks overskudd VAR k-sak 24/ Eks testamentarisk gave sykehjem k-sak 9/ Eks. øremerket statstilskudd k-sak 13/ Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 IB , ,84 Avsetninger , , , ,88 Bruk av avsetninger , , , ,83 UB , ,89 Del 5 Bundet investeringsfond - avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB , ,83 Avsetninger , ,98 Bruk av avsetninger 958 0,00 0,00 UB , ,81 37

38 Note nr.7: Kapital konto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) 0,00 (kapital) 677,02 Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg ,92 Aktivering av fast eiendom og anlegg 990,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,21 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 3 158,00 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,50 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,01 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,00 Utlån sosial lån 0,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,39 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse ,21 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,20 (underskudd i kapital) 0 Avstemming ,20 Differanse 0,00 NOTE nr. 8: Salg Finansielle anleggsmidler Hemsedal kommune har ikkje solgt finansielle anleggsmidlar i

39 NOTE nr. 9: Mellomværende med interkommunale samarbeid pr Fordringer: Kommune Samarbeid Beløp Sum Flå Forsikringskoordinator Nes Forsikringskoordinator Gol Forsikringskoordinator Miljøkonsulent/Skogbrukssjef Hol Forsikringskoordinator Ål Forsikringskoordinator Sum fordringer Gjeld: Flå Geo-data Nes ØLF (Visma økonomi/lønn/fakturering) Gol NAV Legevakt Arbeidssenter Skatteoppkreveren Kulturskulen Vaksenopplæring Sak/arkiv-system Miljøretta helsevern Hol Vertskommunesamarbeid Skole Ål Legevakt Barnevern Gjesteelevar Regionrådet Personalkostnader IKT Sum gjeld

40 NOTE nr. 10: Beregning av minste tillatte avdrag - forenkla modell Beregning av minste tillatte avdrag på lån jf KL 50 nr 1 og 2 (dvs lån til egne investeringer) Kapittel Balanseregnskapet Sum Langsiktig gjeld egne investeringer : Ihendehaverobl. lån til egne investeringer Sertifikatlån til egne investeringer Andre lån til egne investeringer 0 Sum langsiktig gjeld egne investeringer Anleggsmidler : Faste eiendommer og anlegg Utstyr, masiner og transportmidler Lånefin tomter * 1 Ansk.kost Avskrives 2.27 Tomt ansk i år 1990 * Tomt ansk i 0 Sum anleggsmidler Årets avskrivninger jf øk.oversikt drift Beregning av miste tillatte avdrag ut fra forenklet brøk : Sum l-gjeld / bokført verdi anl.midler * årets avskrivninger = Sum L.gj Bokf.verd Avskrivn Minste tillatte avdrag Minste tillatte avdrag overføres til anbefalt note nr 16 Hemsedal kommune betalte kr i avdrag i Dvs kr. 169 over minste tillate avdrag 40

41 NOTE nr.11 Gebyrfinansierte selvkosttjenester - Etterkalkyle 2014 Hemsedal kommune har utarbeidet etterkalkyler for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal-og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes ab gebyrene som brukere av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penegr på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare. Etterkalkylen for 2014 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. 41

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer