2014 HEMSEDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 HEMSEDAL KOMMUNE"

Transkript

1 2014 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1

2 INNHOLD Revisjonsberetning Økonomisk oversikter drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelser og anvendelser av midler Hovedoversikt balanseregnskapet Oversikt endring i arbeidskapital Regnskapsskjema 1A - drift Regnskapsskjema 1B - drift Regnskapsskjema 2A - investering Regnskapsskjema 2B - investeringsoversikt Budsjettskjema 1A - drift Budsjettskjema 2A - investering Balanseregnskap - detaljert Driftsregnskap pr. hovedart Driftsregnskap pr. etat Driftsregnskap pr. ansvar Driftsregnskap pr. funksjon på nettonivå Noter til årsregnskapet Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 1 - Endring i arbeidskapital Note 2 - Kommunens pensjon Note 3 - Kommunens garantiansvar Note 4 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak Note 5 - Aksjer og andeler Note 6 - Avsetninger og bruk av fond Note 7 - Kapitalkonto Note 8 - Salg av finansielle anleggsmidler Note 9 - Mellomværende med interkommunale samarbeid Note 10 - Beregning av minste tillatte avdrag Note 11 - Selvkostberening Note 12 - regnskapsmessig mindreforbruk

3 Note 13 - Meirforbruk i nvesteringsregnskap Note 14 - Næringsfond

4 1 Revisjonsberetning 4

5 5

6 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,90 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,62 Overføringer med krav til motytelse , , , ,22 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,75 Skatt på inntekt og formue , , , ,94 Eiendomsskatt , , , ,69 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,12 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,61 Sosiale utgifter , , , ,36 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,10 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,99 Overføringer , , , ,42 Avskrivninger , , , ,97 Fordelte utgifter ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , , , ,45 Brutto driftsresultat , , , ,33 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,06 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0, ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,06 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,71 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,16 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,87 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,19 Motpost avskrivninger , , , ,97 Netto driftsresultat , , , ,83 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,94 Bruk av disposisjonsfond (note 6) , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond (note 6) , , , ,16 Sum bruk av avsetninger , , , ,10 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond (note 6) , ,00 0, ,94 Avsatt til bundne fond (note 6) , , , ,83 Sum avsetninger , , , ,77 Regnskapsmessig mindreforbruk (note12) ,99 0,00 0, ,16 6

7 Økonomisk oversikt - investering Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , ,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,30 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0, , ,00 0,00 Overføringer ,35 0,00 0, ,15 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0, ,23 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,68 Finanstransaksjoner Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Utlån ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler (note 5) , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket ,00 0,00 0, ,00 Avsatt til ubundne investeringsfond (note 6) , , , ,88 Avsatt til bundne investeringsfond (note 6) , , , ,98 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,86 Finansieringsbehov , , , ,54 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,75 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på utlån ,00 0,00 0, ,98 Overført fra driftsbudsjettet , ,00 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0, , ,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond (note 6) , ,00 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond (note 6) , , , ,83 Bruk av bundne investeringsfond 0, , ,00 0,00 Sum finansiering , , , ,56 Udekket/udisponert (note 13) ,10 0,00 0, ,98 7

8 Anskaffelser og anvendelse av midler Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,12 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,79 Sum anskaffelse av midler , , , ,91 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,48 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,45 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,10 Sum anvendelse av midler , , , ,03 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,88 Endring i ubrukte lånemidler ,39 0,00 0, ,75 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,13 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,79 Bruk av avsetninger , , , ,93 Til avsetning senere år ,10 0,00 0, ,98 Netto avsetninger , , , ,88 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,97 Interne utgifter mv , , , ,97 Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 Oversikt - balanse Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler , ,95 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,62 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,43 Utlån , ,90 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler (note 5) , ,00 Pensjonsmidler (note 2) , ,00 Omløpsmidler , ,02 Herav: Kortsiktige fordringer , ,00 Konserninterne kortsiktige fordringer , ,44 Premieavvik (note 2) , ,44 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Derivater , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,14 SUM EIENDELER , ,97 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,73 Herav: Disposisjonsfond (note 6) , ,79 Bundne driftsfond (note n6) , ,43 Ubundne investeringsfond (note 6) , ,89 Bundne investeringsfond (note 6) , ,81 Regnskapsmessig mindreforbruk (note 12) , ,16 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap (note 13) , ,02 Kapitalkonto (note 7) , ,02 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,35 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Langsiktig gjeld , ,59 Herav: Pensjonsforpliktelser (note 2) , ,44 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,15 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,65 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,37 Derivater , ,71 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik (note 2) , ,57 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,97 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,66 Herav: Ubrukte lånemidler , ,66 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 9

10 Oversikt endring i arbeidskapital Regnskap 2013 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,39 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,06 Endring premieavvik , ,92 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,25 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,88 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,13 10

11 Regnskapsskjema 1A - Drift Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,94 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,69 Andre direkte eller indirekte skatter , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,63 Renteinntekter og utbytte , , , ,06 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,71 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,16 Netto finansinnt./utg , , , ,19 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,00 0, ,94 Til bundne avsetninger , , , ,83 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,94 Bruk av ubundne avsetninger , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,16 Netto avsetninger , , , ,67 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,00 Til fordeling drift , , , ,15 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) ,43 0,00 0, ,99 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) , , , ,16 11

12 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap Gruppeansv.: Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Sentraladm Utgifter , , , ,14 Inntekter , , , ,46 Sum Sentraladministrasjon , , , ,68 Gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst Utgifter , , , ,04 Inntekter , , , ,33 Sum Kultur og oppvekst , , , ,71 Gruppeansv.: 30 Helse og omsorg Utgifter , , , ,65 Inntekter , , , ,49 Sum Helse og omsorg , , , ,16 Gruppeansv.: 40 Teknisk Utgifter , , , ,62 Inntekter , , , ,18 Sum teknisk , , , ,44 Totale utgifter , , , ,45 Totale inntekter , , , ,46 T O T A L T , , , ,99 Fordelt til drift , , , ,99 Fra skjema 1A , , , ,15 Mindreforbruk/ overskudd ,99 0,00 0, ,16 12

13 Regnskapsskjema 2A Investering Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,68 Utlån og forskutteringer ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger , , , ,86 Årets finansieringsbehov , , , ,54 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,75 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , ,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,98 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,73 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , ,83 Sum finansiering , , , ,56 Udekket/udisponert ,10 0,00 0, ,98 Regnskapsskjema 2B Investeringsoversikt Buds(end) Det digitale Hallingdal , Kjøp av biler , Tiltak trafikktryggleiksplan , Miljøprioritert gjennomkjøring RV , Industriområde Svøo , Kultursal , Sikring av Krikken vannverk , Utbygging Trøim Sør (Fiskum) , VA ledning Bruhaug-Trøim , NyVA-ledning Alstveit HB-Svøo , Utbyggingsavtale Tinden 0, Rehabilitering av ledningsnett (Ulsåk) , Ny bru Torsetvegen , Energimerking av bygg over m , Etablering av Kyrkjegarden 0, Nytt røntgenutstyr/pasientsignal - legesenteret , Oppgradere utleigebustader , Hugnadheim - toalett/nye vindauga , Tineapparat , Utbygging va nett tinden , T O T A L T ,

14 Budsjettskjema 1A Drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue , , ,46 Ordinært rammetilskudd , , ,00 Skatt på eiendom , , ,46 Andre direkte eller indirekte skatter , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , ,92 Sum frie disponible inntekter , , ,84 Renteinntekter og utbytte , , ,03 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , ,74 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,67 Netto finansinnt./utg , , ,62 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0, ,22 Til ubundne avsetninger , ,94 0,00 Til bundne avsetninger , , ,50 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , ,94 0,00 Bruk av ubundne avsetninger ,00 0, ,22 Bruk av bundne avsetninger , , ,77 Netto avsetninger , , ,27 Overført til investeringsbudsjettet , , ,00 Til fordeling drift , , ,73 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 Mer/mindreforbruk , , ,73 Budsjettskjema 2A Investering Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler , , ,09 Utlån og forskutteringer 0, , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , ,00 Avdrag på lån 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0, ,06 Avsetninger , , ,95 Årets finansieringsbehov , , ,10 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , ,07 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0, ,00 Kompensasjon for merverdiavgift ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , ,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , ,07 Overført fra driftsbudsjettet , , ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , ,97 Sum finansiering , , ,04 Udekket/udisponert 0,00 0, ,06 14

15 Oversikt - Balanse Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler , ,95 Herav: Faste eiendommer og anlegg , , Boliger , , Skoler og barnehager , , Idrettshaller , , Forretningsbygg , , Administrasjonsbygg , , Aldershjem og institusjoner , , Kulturbygg , , Kirker, brannstasjoner , , Tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, , , Ledningsnett (VA) , , Veger , , Tomtegrunn og opparbeidede nærings-/ , , Parkeringsplasser, trafikklys , , Salg av tomter og kommunale boliger 0, ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Person-, vare- og lastebiler , , Anleggsmaskiner , , Brannbiler , , Maskiner, verktøy, inventar og utsty , , EDB-utstyr, kontormaskiner , ,66 Utlån , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Egenkapitalinnskudd Vestviken 110 IK , , Egenkapitalinnskudd KLP - Hemsedal E , , Hemsedal Idrettslag - forskotering/u , , Etableringslån - Felix , , Etableringslån - Startlån Sparebank , ,90 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , , Gol Skiheiser A/S 2.500, , Hallingdal Reiseliv AS: 122 aksjar , , Vinn Industrier A/S 5.000, , Kommunekraft A/S: 1 aksje 1.000, , Hemsedalsbruket A/S: 15 aksjar , , Trøim Stadformingsplan AS , , Hallingdal Husflidssentral L/L 1.000, , Hemsedal Bioenergi AS , , Nice View Studio AS , , Strupa-Gravset Hyttefelt AS ,00 0, RV 52 - stifting av interesseselskap ,00 0,00 Pensjonsmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 Omløpsmidler , ,02 Herav: Kortsiktige fordringer , , Utestående momskompensasjon , , Trygdeforv ref sykelønn/fødsel , ,00 Konserninterne kortsiktige fordringer , , Uteståande krav staten , , Uteståande krav andre kommunar/fylke , , Kommunale avgifter/eiendomsskatt , , Kommunale krav oppdr.g sentral , , Kommunale krav oppdr.g oppveks , , Kommunale krav oppdr.g husleig , , Kommunale krav oppdr.g omsorg , , Kommunale krav oppdr.g teknisk , , Uteståande krav konsesjonsavgifter , , Beregna ikke forfalte renter startlå 7.069, ,47 15

16 Premieavvik , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP ,35 850, AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP ,09 0, AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPL , , AGA Premieavvik SPK , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP ,00 0, Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , ,79 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Derivater , , Periodisering skatt og inntektsutjev , , Forskot løn 9.000, , Feilkonto OCR -592,00 0, Diverse uteståande krav , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Kasse 645, , Bank , , Bankkonto OCR , , Sparebank1 Hems , , Sparebank1 Hems Start , , Sparebank1 Hems Åbjø , , Sparebank1 Hems Hei , , Sparebank Hemsedal , , Sparebank1 Hems Skatt , ,40 SUM EIENDELER , ,97 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,73 Herav: Disposisjonsfond , , Generelle disposisjonsfond , ,79 Bundne driftsfond , , Åbjøra jordbruksfond , , Heimsila jordbruksfond , , Selvkostfond vann , , Selvkostfond renovasjon 89,00 89, Selvkostfond slam 0, , Næringsfond , , Løyvde, ikkje utbet. tilsk. landbruk 0, , Løyvde, ikkje utbet. tilsk. næringsf , , Gave Hemsedal Bygdaheim , , Opptrappingsmidlar psykiatri,ulike , ,00 16

17 Asylmottak - grunnskuleelevar (prosj , , Statstilskot kommunepsykolog , , Kommunalt rusarbeid ,59 0, Hengebru ved Rjukandefoss , , Opplæringstilskot BPA , , Prosjekt 24 timars barnet 0, , Ola O Trøim sitt "legat" , , Rus og forsking (prosj.361) , , Lekeressurs i barnehagen - Tuv barne 8.800,00 0, Friluftslivets år ,00 0, Kols prosjekt - Hallingdal lokalmed ,00 0, Musikkskulen - sponsormidler jubileu 3.000,00 0, Tilskot til opplæringstiltak pleie o , , Helsefremjande og førebyggjande arbe , , DKS spillemidler skulane (Prosj.321) , , Kompetanseutvikling (Prosj , , Statstilskot til vidareutd.psykososi , , Gåver i samband med gravferder , , Boligtilskot tilpasning - gammelt , , Husbanken - boligtilskot tilpasning , , Statstilskot Den kulturelle spaserst , , Viltfond , ,67 Ubundne investeringsfond , , Ubunde kapitalfond , ,89 Bundne investeringsfond , , Gåve til aktivitetssenter/basseng , , Geovekst , , VA-ledning Bruhaug-Trøim ,00 0, Startlån , , Tapsfond startlån , ,83 Regnskapsmessig mindreforbruk , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,16 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap , , Udekka i investeringsregnskapet , ,02 Kapitalkonto , , Kapitalkonto , , Kapitalkonto anleggsmodulen (tidl.pe , , Kapitalkonto utlån - Felix , , Kapitalkonto utlån - Startlån Spareb , ,90 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , Endring regnskapsprinsipp - feriepen , , Endring regnskapsprinsipp - landbruk , ,35 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Langsiktig gjeld , ,59 Herav: Pensjonsforpliktelser , , Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktels , , Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktels , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , , Kommunalbanken sammen , , Kommunalbanken Investerin ,00 0, Husbanken Etableringslån 0, , Husbanken Startlån (2009) , , Husbanken Startlån ( , , Husbanken Startlån ( , , Husbanken Startlån ( , , Lindorf / Opplysningsvesenets Fond , , Sparebank 1, Bygdaheim , , KLP Kommunekreditt 7502 Samlelån ' , , KLP Kommunekreditt , , KLP Kommunekreditt 9385 Gjeldsbrevlå , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 17

18 Kortsiktig gjeld , ,65 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Oppgjerskonto fylkesskattesjefen , , Tapsavsetning Hemsedl Elektro , , Påløpte ikke betalte kostnader (tils , , Løyvde, ikkje utbetalte tilskot næri , , Interimskonto Procasso infordring 2.668, , Skattetrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Aga av påløpte feriep , , Påløpte feriepenger , ,39 Derivater , , Leverandørgjeld , , Påløpte ikke forfalte renter , , Interimskonto bank , , Interimskonto bank , re , ,99 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik KLP , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK , , AGA Premieavvik SPK ,00 0, Premieavvik KLP , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK , , Premieavvik SPK ,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,97 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,66 Herav: Ubrukte lånemidler , , Kommunalbanken , vann/avlø 0, , Kommunalbanken , diverse in 0, , Kommunalbanken , diverse in 0, , Kommunalbanken , diverse in 0, , Kommunalbanken , diverse in 0, , Kommunalbanken , , Husbanken Startlån (2012 0, , Kommunalbanken , , Kommunalbanken sammen 300, , Husbanken Startlån ( , , Kommunalbanken Investerin 127,27 0,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , , Memoriakonto - Vann , , Memoriakonto - Avløp , , Memoriakonto - Renovasjon , , Memoriakonto - Slamtømming , ,00 Motkonto for memoriakontiene , , Ubrukte lånemidlar , , Motkonto memoriakonti selvkost , ,00 18

19 Rekneskap pr. hovedart Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) LØNN OG SOSIALE KOSTNADER KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Sum inntekter T O T A L T Rekneskap pr. etat Buds(end) 2014 Regnskap 2013 Buds(end) 2013 Gruppeansvar: 10 Sentraladm Utgifter Inntekter Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm Gruppeansvar: 20 Kultur og oppvekst Utgifter Inntekter Sum gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst Gruppeansvar: 30 Helse og omsorg Utgifter Inntekter Sum gruppeansv.: 30 Helse og omsorg Gruppeansvar: 40 Teknisk Utgifter Inntekter Sum gruppeansv.: 40 Teknisk T O T A L T

20 Rekneskap pr. ansvar 10 Gruppeansvar: 10 Sentraladm Buds(end) 2014 Regnskap 2013 Buds(end) 2013 Ansvar: 1000 Rådmann Utgifter , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Sum ansvar: 1000 Rådmann , , , ,00 Ansvar: 1010 Personal Utgifter , , , ,00 Inntekter ,00 0, ,00 0,00 Sum ansvar: 1010 Personal , , , ,00 Ansvar:1020 Tenestetorg, m.m. Utgifter , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Sum ansvar: 1020 Tenestetorg, m.m , , , ,00 Ansvar: 1030 Økonomisjef Utgifter , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Sum ansvar: 1030 Økonomisjef , , , ,00 Ansvar: 1080 Skatt/ramme/andre Utgifter , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Sum ansvar: 1080 Skatt/ramme/andre , , , ,00 Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm , , , ,00 20

21 Rekneskap pr. ansvar 20 Gruppeansvar: 20 Kultur og oppvekst Buds(end) 2014 Regnskap 2013 Buds(end) 2013 Ansvar: 2010 Kultur og oppvekstsjef Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2010 Kultur og oppvekstsjef Ansvar: 2100 Rektor Hemsedal barne- og ungdomsskole Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2100 Rektor Hemsedal barne- og ungdomsskole Ansvar: 2200 Rektor Tuv skole Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2200 Rektor Tuv skole Ansvar: 2210 Styrer Tuv barnehage Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2210 Styrer Tuv barnehage Ansvar: 2300 Rektor Ulsåk skule Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2300 Rektor Ulsåk skule Ansvar: 2310 Styrer Ulsåk barnehage Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2310 Styrer Ulsåk barnehage Ansvar: 2400 Rektor kultur og musikkskole Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2400 Rektor kultur og musikkskole Sum gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst

22 Rekneskap pr. ansvar 30 Gruppeansvar: 30 Helse og omsorg Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) Ansvar: 2500 Leiar Helse Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2500 Leiar Helse Ansvar: 2510 Helsestasjon og jordmor Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2510 Helsestasjon og jordmor Ansvar: 2520 Fysioterapi Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2520 Fysioterapi Ansvar: 2530 Psykisk helse Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2530 Psykisk helse Ansvar: 2540 Legetj., kommuneoverlege og miljøretta helsevern Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2540 Legetj., kommuneoverlege og miljøretta helsevern Ansvar: 2600 Leiar sosial Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2600 Leiar sosial Ansvar: 2700 Leiar PLO Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2700 Leiar PLO Leiar Bygdeheimen Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2710 Leiar Bygdeheimen

23 Ansvar: 2720 Leiar heimebaserte tenester Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2720 Leiar heimebaserte tenester Ansvar: 2730 Leiar omsorgsbustader Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2730 Leiar omsorgsbustader Ansvar: 2740 Koordinerande eining Utgifter Inntekter Sum ansvar: 2740 Koordinerande eining Sum gruppeansv.: 30 Helse og omsorg Rekneskap pr. ansvar 40 Gruppeansvar: 40 Teknisk Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) Ansvar: 3010 Teknisk sjef Utgifter Inntekter Sum ansvar: 3010 Teknisk sjef Ansvar: 3100 Leiar eigedom Utgifter Inntekter Sum ansvar: 3100 Leiar eigedom Ansvar: 3200 Leiar teknisk drift Utgifter Inntekter Sum ansvar: 3200 Leiar teknisk drift Leiar landbruk, næring og miljø Utgifter Inntekter Sum ansvar: 3400 Leiar landbruk, næring og miljø Sum gruppeansv.: 40 Teknisk

24 Driftsrekneskap pr. funksjon Driftsrekneskap pr. funksjon Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Regnskap Buds(end) Avvik(per.) POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER KONTROLL OG REVISJON ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER ÅRETS PREMIIEAVVIK AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK PREMIEFOND DIVERSE FELLESUTGIFTER FØRSKOLE GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING SKOLEFRITIDSTILBUD FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER OG SKYSS SKOLESKYSS AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENESTE ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER OVERFOR ELDRE OG 234 PERSJONER MED FUNKSJONSNEDSSET DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/HABILITERING RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER BARNEVERNTJENESTE BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV 251 BARNEVERNET BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HELSE- OG OMSORGSTENESTER INSTITUSJON HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE MEDFINANSIERING SOMTISKE TJENESTER AKUTTHJELP HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN BOTILBUD I INSTITUSJON KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI INTRODUKSJONSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN ØKONOMISK SOSIALHJELP

25 283 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG M.V TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE PLANSAKSBEHANDLING BYGGE- DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERIN KART OGOPPMÅLING BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT 329 NÆRINGSUTVIKLING KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK OG PARKERING REKREASJON I TETTSTED FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV 355 FORBRUKSAVFALL GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV FORBRUKSAVFALL NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV BIBLIOTEK KINO MUSÉER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK- OG KULTURSKOLER ANDRE KULTURAKTIVITETER OG UTGIFTER TIL KULTURBYGG KOMMUNALE KULTUR- OG IDRETTSBYGG DEN NORSKE KIRKE ANDRE RELIGIØSE FORMÅL KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER OG KREMATORIER SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE 840 STATSTILSKUDD GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER MV MOTPOST AVSKRIVNINGER RENTER/UTBYTTE OG LÅN INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE 899 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK T O T A L T

26 NOTER TIL ÅRSREKNESKAPET

27 NOTE nr. 0: Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, dvs. verdipapirer som løpende vurderes i forhold til kjøp og salg hvor urealiserte gevinster pr kan inntektsføres. Kommunens omløpsmidler er vurdert etter laveste verdis prinsipp av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke periodisert variabel lønn desember, ved å utgiftsføre påløpt ikke utbetalt variabel lønn, men regnskapet inneholder 12 måneders variabel lønn. Fakturering av vesentlige inntekter for vann, avløp, egenbetaling barnehage etc. er periodisert til riktig regnskapsår ut fra om inntekten er opptjent pr Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon med unntak av Hemsedal Energi KF, Kommunerevisjon IKS, Hallingdal Renovasjon IKS, Retura Val-Hall AS, Vinn AS, IKA Kongsberg, PPT Nedre Hallingdal IKS og Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken. Disse selskapene avlegger selvstendige regnskap. I tillegg deltar kommunen i interkommunalt samarbeid vedrørende Regionrådet i Hallingdal, Skatteoppkreveren i Hallingdal, Felles barnevern i Hallingdal, Felles legevaktsentral og nattlegevakt, IKT Hallingdal, Miljøretta helsevern i Hallingdal og Hallingdal Etablerersenter. 27

28 Note nr. 1: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(600:670; , ,12 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 700:780;800:895) SUM(600:670;700:770;800: , ,00 Innbetalinger ved eksterne SUM(900:929) , ,79 finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler S , ,91 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:480) , ,48 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) , ,45 Utbetalinger ved eksterne SUM(500:529) , ,10 finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler , ,03 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,88 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,75 Endring i arbeidskapital V , ,13 28

29 Del 2 Endring i arbeidskapital balanse Tekst Konto Regnskap 2013 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,06 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,92 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,39 Endring omløpsmidler , ,25 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,58 Premieavvik , ,70 Endring arbeidskapital , ,13 29

30 NOTE nr. 2: Pensjon KLP 2014 Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( 13-1 nr. C) Nåverdi av årets pensjonsopptjening ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse ,00 Forventa avkastning på pensjonsmidlene ,00 Administrasjonskostnader ,00 Netto pensjonskostnad (inkl. adm) ,00 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Tekst Arbeids- Pensjonsposter giveravgift Pensjonsmidler ,00 Brutto pensjonsforpliktelser ,00 Akkumulert premieavvik , ,17 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforplikelse , , (grunnlag) Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. d, jfr. Også 13-5 nr. 2-6): Økonomiske forutsetninger og annet 2014 Diskonteringsrente 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % Forventet G-regulering/pensjonsreg. 2,97 % Forventet avkastning 4,65 % Estimatavvik ( 13-4 nr. D) Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringar etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen. 30

31 Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliking Påløpt pensjonsforpliktelse = IB Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Estimatavvik - Pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenståande amortisering - Brutto pensjonsforpl. UB estimat full amortisering Spesifikasjon av brutto pensjonsmidlar Verdi av pensjonsmidler = IB Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling inkl. adm.kostnader Adminisrtasjonskostnad Utbetalingar Estimatavvik midler IB Brutto pensjonsmidlar UB estimat Gjenståande amortisering - Brutto pensjonsmidlar UB estimat full amortisering Estimatavvik Brutto påløpt pensjonsforplikting Pensjonsmidlar Netto pensjonsforplikting før arbeidsgivaravgift Avstemming Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) Brutto estimatavvik Netto effekt av fisjon/fusjon - Balanseført netto forplikting UB

32 SPK 2014 Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( 13-1 nr. C) Nåverdi av årets pensjonsopptjening ,00 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse ,00 Forventa avkastning på pensjonsmidlene ,00 Administrasjonskostnader ,00 Netto pensjonskostnad (inkl. adm) ,00 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Pensjonspo ster Arbeidsgivera vgift Tekst Pensjonsmidler ,00 Brutto pensjonsforpliktelser ,00 Akkumulert premieavvik , ,23 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser pr (grunnlag) ,81 Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. d, jfr. Også 13-5 nr. 2-6): Økonomiske forutsetninger og annet Forventet avkastning 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % Forventet G-regulering 2,97 % Frivillig avgang AFP-uttak: 50 % 3% inntil 50 år,0% over Estimatavvik ( 13-4 nr. D) Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringar etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen.. 32

33 Spesifikasjon av brutto pensjonsforplikting Påløpt pensjonsforpliktelse = IB Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner - Estimat avvik Brutto pensjonsforpl. UB.2014 estimat i år Estimatavvik Faktiske pensjonsmidlar Estimerte pensjonsmidlar Estimatavvik Pensjonsmidler Faktisk pensjonsforplikting Estimerte pensjonsforplikting Estimatavvik pensjonsforplikting pr Estimatavvik Årets Estimatavvik (2014) Estimatavvik pensjonsmidler Amortisert premieavvik Estimatavvik pensjonsforpliktelser Netto balanseført estimatavvik

34 Note nr. 3: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Eierandel Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Sparebank1 - Hemsedal Idrettslag Hallingdal Renovasjon IKS 9,82 % * Sum garantier Opprinnelig garanti Garantier for ansattes lån Antall garantier Antall garantier Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantibeløp pr Garantien utløper Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Samlet garanti 0 0 Totalt garantibeløp alle garantier * Beløp pr Utløper Gitt overfor Adresse dato Hallingdal Renovasjon IKS: lånenummer , , lånenummer og , , lånenummer , , lånenummer , , lånenummer , , lånenummer og , , lånenummer , , lånenummer , , lånenummer , lånenummer , Sum garantiansvar , ,04 34

35 NOTE nr. 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Regnskap Regnskap Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Hemsedal Energi KF Herav fordring på: Herav fordring på: Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Hemsedal Energi Herav kortsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: NOTE nr. 5: Aksjer og andeler i selskap pr Aksjer og andelar ført som anleggsmiddel Konto Selskapsnamn Tal aksjer Pålydande Bokført verdi Bokført verdi Gol Skiheiser as 2 500, ,00 Hallingdal Reiseliv a.s , ,00 Vinn Industrier a.s , ,00 Kommunekraft as , ,00 Hemsedalbruket as , ,00 Trøim Stadformingsplan as , ,00 Hallingdal Husflidssentral L/L 1 000, ,00 Hemsedal Bioenergi , ,00 Nice View Studio AS , ,00 Strupa-Gravset Hyttefelt AS ,00 0,00 RV 52- stifting av interesseselskap ,00 0,00 Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 Egenkapitalinnskud Vestviken 110 IKS , , , ,00 35

36 Note nr.6: Avsetninger og bruk av fond Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2014 Regnskap 2013 Avsetninger til fond SUM(530:550) , ,79 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,93 Til avsetning senere år , ,98 Netto avsetninger , ,88 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond KOSTRAart/balanse Regnskap 2014 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 IB , ,85 Avsetninger driftsregnskapet , ,00 0, ,94 Herav budsjettskjema 1A Herav brutto budsjettskjema 1B Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,00 0,00 0,00 Herav budsjettskjema 1A Herav brutto budsjettskjema 1B Bruk av avsetninger investeringsregnskapet 940 0, , ,00 0,00 UB , ,79 Overføring Overført fra drifts- til investeringsregnskapet Herav budsjettskjema 1A Herav brutto budsjettskjema 1B KOSTRA-art Regnskap , ,79 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap / , ,00 0, ,00 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB , ,76 Avsetninger , ,83 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,16 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,00 UB , ,43 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. 36

37 Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond Formål Beløp Vedtak sak/dato Eks overskudd VAR k-sak 24/ Eks testamentarisk gave sykehjem k-sak 9/ Eks. øremerket statstilskudd k-sak 13/ Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 IB , ,84 Avsetninger , , , ,88 Bruk av avsetninger , , , ,83 UB , ,89 Del 5 Bundet investeringsfond - avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 IB , ,83 Avsetninger , ,98 Bruk av avsetninger 958 0,00 0,00 UB , ,81 37

38 Note nr.7: Kapital konto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) 0,00 (kapital) 677,02 Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg ,92 Aktivering av fast eiendom og anlegg 990,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,21 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 3 158,00 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,50 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,01 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,00 Utlån sosial lån 0,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,39 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse ,21 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,20 (underskudd i kapital) 0 Avstemming ,20 Differanse 0,00 NOTE nr. 8: Salg Finansielle anleggsmidler Hemsedal kommune har ikkje solgt finansielle anleggsmidlar i

39 NOTE nr. 9: Mellomværende med interkommunale samarbeid pr Fordringer: Kommune Samarbeid Beløp Sum Flå Forsikringskoordinator Nes Forsikringskoordinator Gol Forsikringskoordinator Miljøkonsulent/Skogbrukssjef Hol Forsikringskoordinator Ål Forsikringskoordinator Sum fordringer Gjeld: Flå Geo-data Nes ØLF (Visma økonomi/lønn/fakturering) Gol NAV Legevakt Arbeidssenter Skatteoppkreveren Kulturskulen Vaksenopplæring Sak/arkiv-system Miljøretta helsevern Hol Vertskommunesamarbeid Skole Ål Legevakt Barnevern Gjesteelevar Regionrådet Personalkostnader IKT Sum gjeld

40 NOTE nr. 10: Beregning av minste tillatte avdrag - forenkla modell Beregning av minste tillatte avdrag på lån jf KL 50 nr 1 og 2 (dvs lån til egne investeringer) Kapittel Balanseregnskapet Sum Langsiktig gjeld egne investeringer : Ihendehaverobl. lån til egne investeringer Sertifikatlån til egne investeringer Andre lån til egne investeringer 0 Sum langsiktig gjeld egne investeringer Anleggsmidler : Faste eiendommer og anlegg Utstyr, masiner og transportmidler Lånefin tomter * 1 Ansk.kost Avskrives 2.27 Tomt ansk i år 1990 * Tomt ansk i 0 Sum anleggsmidler Årets avskrivninger jf øk.oversikt drift Beregning av miste tillatte avdrag ut fra forenklet brøk : Sum l-gjeld / bokført verdi anl.midler * årets avskrivninger = Sum L.gj Bokf.verd Avskrivn Minste tillatte avdrag Minste tillatte avdrag overføres til anbefalt note nr 16 Hemsedal kommune betalte kr i avdrag i Dvs kr. 169 over minste tillate avdrag 40

41 NOTE nr.11 Gebyrfinansierte selvkosttjenester - Etterkalkyle 2014 Hemsedal kommune har utarbeidet etterkalkyler for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal-og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes ab gebyrene som brukere av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penegr på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare. Etterkalkylen for 2014 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. 41

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2015 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2015 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 1 Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler 875.981.763,97 850.062.938,10 Faste eiendommer og anlegg 422.819.740,47 423.539.766,42 22799001

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Oversikt - balanse. 1 Lesja kommune - 2014 23.02.2015. Bruker: 512ELTO Klokken: 20:37 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse. 1 Lesja kommune - 2014 23.02.2015. Bruker: 512ELTO Klokken: 20:37 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 512ELTO Klokken: 20:37 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 581.364.998,76 543.278.380,36 Faste eiendommer og anlegg 304.095.560,50 286.160.877,97

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2 Regnskap 2006 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

2015 HEMSEDAL KOMMUNE

2015 HEMSEDAL KOMMUNE 2015 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1 2 INNHALD... 3 1 Revisjonsberetning... 5 2 Økonomisk oversikter drift... 7 3 Økonomisk oversikt investering... 14 4 Oversikt endring i arbeidskapital... 15 5 Anskaffelser

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: AREI Klokken: 08:25 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Oversikt - balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014 EIENDELER Anleggsmidler 1.069.894.775,03 1.069.669.404,67 Faste eiendommer og anlegg 544.119.253,28

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer