REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF"

Transkript

1 REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

2 QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 1 KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT BUDSJETT 29 OPPRINNELIG BUDSJETT 29 REGNSKAP 28 Ll SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SUM(87:873),,,, L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD 8,,,, L3 SKATT PÅ EIENDOM SUM(874:876),,,, L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER SUM(877:879),,,, L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD 81,,,, L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(L1:L5),,,, L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(9:95) 361,-,,, L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTIFTER ,5 549., 549.,, L9 AVDRAG PA LÅN , 567., 567.,, L1 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER SUM(L7:L9) , , ,, L11 TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS- MESSIGE MERFORBRUK 53,,,, L12 TIL UBUNDNE AVSETNINGER 54+56,,,, L13 TIL BUNDNE AVSETNINGER 55,,,, L14 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 93,,,, L15 BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER 94+96,,,, L16 BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER 95,,,, L17 NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16),,,, L18 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 57,,,, L19 TIL FORDELING DRIFT (L6+L1- L17-L18) , , ,, L2 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) SUM(1:49; 52; 59:79; 83:86; 88:89; 92;99) , , ,-, L21 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/ MINDREFORBRUK L2 - L ,74-,,,

3 QKONOMISK OVERSTKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ARSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 2 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT BUDSJETT 29 OPPRINNELIG BUDSJETT 29 REGNSKAP 28 Ll INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER SUM(1:49) ,3,,, L2 UTLAN OG FOk2SKUTTERINGER 52;529,,,, L3 AVDRAG PA LAN 51,,,, L4 AVSETNINGER SUM(53:539; 548:56),,,, L5 ARETS FINANSIERINGSBEHOV SUM(Ll:L4) ,3,,, L6 FINANSIERT SLIK: L7 BRUK AV LANEMIDLER ,-,,, L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER SUM(66:67) + 929,,,, L9 TILSKUDD TIL INVESTERINGER SUM(81:85; 88:89),,,, L1 MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN OG REFUSJONER SUM(7:77) ,-,,, L11 ANDRE INNTEKTER SUM(6:65; 9:95),,,, L12 SUM EKSTERN FINANSIERING SUM(L7:L11) ,-,,, L13 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET 97,,,, L14 BRUK AV AVSETNINGER SUM(93:96),,,, L15 SUM FINANSIERING SUM(L12:L14) ,-,,, L16 UDEKKET/UDISPONERT (L5 -L15) ,3,,,

4 QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: BALANSEREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS KAPITTEL REGNSKAP REGNSKAP SIDENR: 3 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER KAP , FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG ( ) , UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER ( ), UTLÅN ( ), AKSJER OG ANDELER (2.21), PENSJONSMIDLER (2.2), B. OMLØPSMIDLER KAP ,78 KORTSIKTIGE FORDRINGER ( ) ,1 PREMIEAVVIK (2.19), AKSJER OG ANDELER (2.18), SERTIFIKATER (2.12), OBLIGASJONER (2.11), KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.1) ,77 SUM EIENDELER (A + B) ,78,,,,,,,,,,,,,,

5 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: BALANSEREGNSKAPET (FORTS.) GAMVIK-NORDKYN HAVN KS KAPITTEL REGNSKAP REGNSKAP SIDENR: 4 EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL KAP ,44-, D. GJELD DISPOSISJONSFOND ( ), BUNDNE DRIFTSFOND ( ), UBUNDNE INVESTERINGSFOND ( ), BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55), REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.595), REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.59) ,74- UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.596), UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.597) ,3 LIKVIDITETSRESERVE (2.598), KAPITALKONTO (2.599) ,- ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (DRIFT) (2.581), ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (INVESTERING) (2.58),,,,,,,,,,,,, LANGSIKTIG GJELD KAP ,-, PENSJONSFORPLIKTELSE (2.4), IHENDEHAVER9BLIGASLÅN ( ), SERTIFIKATLAN ( ), ANDRE LÅN ( ) ,- KORTSIKTIG GJELD KAP ,34- KASSEKREDITTLÅN (2.31), ANNEN KORTSIKTIG GJELD ( ) ,34- PREMIEAVVIK (2.39),,,,,,,,, SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) ,78-,

6 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ARSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: BALANSEREGNSKAPET (FORTS.) GAMVIK-NORDKYN HAVN KS KAPITTEL REGNSKAP REGNSKAP SIDENR: 5 E. MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP. 2.9,, UBRUKTE LÅNEMIDLER ANDRE MEMORIAKONTI MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.91) ( ) (2.9999) 41.55,, 41.55,-,,,

7 QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ARSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 6 KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT BUDSJETT 29 OPPRINNELIG BUDSJETT 29 REGNSKAP 28 BRUKERBETALINGER SUM(6:619) ,59-,,, L3 ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SUM(62:67) ,3-76.,- 76.,-, L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(7:78) , ,- 938.,-, L5 RAMMETILSKUDD SUM(8:89),,,, L6 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER SUM(81:829),,,, L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(83:85; 88:89),,,, L8 INNTEKTS- OG FORMUESKATT SUM(87:873),,,, L9 EIENDOMSSKATT SUM(874:876),,,, L1 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM(877:879),,,, L11 SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) , , ,-, L12 LØNNSUTGIFTER SUM(1:89; 16:165) , , 285.,, L14 SOSIALE UTGIFTER SUM(9:99),,,, L15 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGAR SUM(1:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(16:165) , , 132.,, L16 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(3:38) , , 165.,, L17 OVERFØRINGER SUM(4:49),,,, L18 AVSKRIVNINGER ,,,, L19 FORDELTE UTGIFTER NEG(69)+ (29-79),,,, L2 SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L2) , , 582.,, L21 BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12-L , , ,-, L23 RENTEINTEKTER OG VTBYTTE SUM(9:95) 361,-,,, L25 MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN 92,,,, L26 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) 361,-,,, L27 RENTEUTGTFTER OG LANEOMKOSTNINGER ,5 549., 549.,, L29 AVDRAG PA LAN , 567., 567.,, L3 UTLAN 52,,,, L31 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) , , ,, L32

8 ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS.) KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT BUDSJETT 29 OPPRINNELIG BUDSJETT 29 REGNSKAP 28 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS- TRANSAKSJONER L27-L , , ,, L34 MOTPOST AVSKRIVNINGER ,-,,, L35 NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L ,74-,,, L36 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 93,,,, L38 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 94,,,, L39 BRUK AV BUNDNE FOND 95,,,, L4 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 96,,,, L41 SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM(L38:L41),,,, L42 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKA?ET 57,,,, L44 AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ARS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 53,,,, L45 AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND 54,,,, L46 AVSATT TIL BUNDNE FOND 55,,,, L47 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 56,,,, L48 SUM AVSETNINGER SUM(L44:L48),,,, L49 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L36+L42-L ,74-,,, L51

9 9KONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 8 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT OPPRINNELIG BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP 28 SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM(66:67),,,, L3 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(6:65),,,, L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(7:77) 553.,-,,, L5 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(8:81),,,, L6 ANDRE OVERFØRINGER SUM(83:89),,,, L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(9:95),,,, L8 SUM INNTEKTER SUM(L3:L8) 553.,-,,, L9 LØNNSUTGIFER SUM(1:8; 16:165),,,, L11 SOSIALE UTGIFTER SUM(9:99),,,, L12 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(1:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(16:165) ,,,, L13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER SUM(3:38) KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON ,3,,, L14 OVERFØRINGER SUM(4:49),,,, L15 RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER 5,,,, L16 FORDELTE UTGIFTER 69+(29-79),,,, L17 SUM UTGIFTER SUM(L11:L17) ,3,,, L18 AVDRAG PÅ LÅN 51,,,, L2 UTLÅN 52,,,, L21 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 529,,,, L22 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 53,,,, L23 AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 548,,,, L24 AVSATT TIL BUNDNE FOND 55,,,, L25 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 56,,,, L26 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM(L2:L26),,,, L27 FINANSIERINGSBEHOV L18+L27-L ,3,,, L28 BRUK AV LÅN ,-,,, L3 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN 92,,,, L31 SALG AV AKSJER OG ZINDELER 929,,,, L32 BRUK AV TIDLIGERE ARS MINDREFORBRUK 93,,,, L33 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET 97,,,, L34 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 94,,,, L35 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND 948,,,, L36 BRUK AV BUNDNE FOND 95,,,, L37 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 96,,,, L38 SUM FINANSIERING SUM(L3:L38) ,-,,, L39 UDEKKET/UDISPONERT L28-L ,3,,, L4

10 Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap HAVNESTYRET RETTSAK BERTHEUSSEN KJØP AV EKS. BYGG OG ANLEGG SUM DRIFTSUTGIFTER BRUK AV LÅN -5,.98 ÅRSAVSLUTNING ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE UNDE ,3 SUM FINANSIERINGSINNTEKT ,3 NETTO ,3

11 Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap b8 1.1 HAVNESTYRET GODTGJØRELSER HAVNESTYRET REISEUTGIFTER OPPGAVEPLIKTI REISEUTG. IKKE OPP. PLIKTIG SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO ADMINISTRASJON GEBYR REF FRA GAMVIK E & H UTV TILSKUDD FRA KOMMUNEN , , , SUM DRIFTSINNTEKTER , LØNN HAVNESJEF EKSTRAHJELP DIVERSE KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER REISEUTGIFTER OPPGAVEPLIKTI DIESEL HAVNEBIL VEDLIKEHOLD SERVICE ÅRSAVGIFTER/FORSIKRINGER REISEUTG. IKKE OPP. PLIKTIG HUSLEIE LEASING BIL ANNET KJØP AV TJENESTER AVTALE GAMVIK/SKJÅNES AVTALE NORDKYNTERMINALEN AVTALE IKAS KJØP REVISJONSTJENESTER KJØP REGNSKAPSTJENESTER SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

12 Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap DAMPSKIPSKAIA MEHAMN LEIEINNTEKT FORTØYNINGSAVGIFT OPPG1 FRYSELAGER HUSLEIE , , -24 3, ,75 SUM DRIFTSINNTEKTER , ANDRE DRIFTSUTGIFTER STRØM FORTØYNINGSPENGER SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO , INDUSTRIKAIA MEHAMN LEIEINNTEKTER VAREAVGIFT SALG AV VANN/STRØM , , , SUM DRIFTSINNTEKTER , ANDRE DRIFTSUTGIFTER STRØM FORSIKRINGER AV BYGMNGER/A VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT SNERYDDING MATERIALER TIL VEDL BYGNING ANNET KJØP AV TJENESTER 23. SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO ,

13 Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap POLARKAIA MEHAMN LEIEINNTEKTER ,8 SUM DRIFTSINNTEKTER , STRØM FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT SNERYDD1NG MATERIALER TIL VEDL BYGNING SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO , DAMPSKIPSKAI GAMVIK KAIAVGIFT -5 27, SUM DRIFTSINNTEKTER -5 27, STRØM FORSIKRINGER AV BYGN1NGER/A VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT MATERIALER TIL VEDL BYGNING SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

14 Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap TREKAI GAMVIK LEIEINNTEKTER -1, SUM DRIFTSINNTEKTER -1, STRØM FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT SNERYDDING MATERIALER TIL VEDL BYGNING SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO BETONGKAI GAMVIK STRØM FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT MATERIALER TIL VEDL BYGNING SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO OPPLAGSKAI SKJÅNES LEIEINNTEKTER , SUM DRIFTSINNTEKTER , STRØM FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT SNERYDDING MATERIALER TIL VEDL BYGNING SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO ,

15 Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap KAI LAGGO LEIEINNTEKT -31 2, SUM DRIFTSINNTEKTER -31 2, STRØM FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT SNERYDDING MATERIALER TIL VEDL BYGNING SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO , FLYTEBRYGGER MEHAMN LEIEINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER STRØM FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A VEDI. AV BYGN - EKSTERNE UT SNERYDDING MATERIALER TIL VEDL BYGNING SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

16 Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap FLYTEBRYGGER GAMVIK LEIEINNTEKTER , SUM DRIFTSINNTEKTER , STRØM FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT SNERYDDING MATERIALER TIL VEDL BYGNING SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO , FLYTEBRYGGER SKJÅNES LEIEINNTEKTER , SUM DRIFTSINNTEKTER , STRØM FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT SNERYDDING MATERIALER TIL VEDL BYGN1NG SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

17 Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap ØVRIGE HAVNEFORMÅL LEIE AREAL , ANDRE INNTEKTER STRØM , OPPGJØR NORDK EIEND OG HAVN , ANLØPSAVGIFT MEHAMN , ANLØPSAVGIFT GAMVIK , ANLØPSAVGIFT SKJÅNES/LAGGO -6 89, RENOVASJONSGEBYR -4 61, SUM DRIFTSINNTEKTER , LEVERT AVFALL TILSK NEHU AS SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO BYGNINGER HUSLEIEINNTEKTER -4, SUM DRIFTSINNTEKTER -4, FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A KOMMUNALE AVGIFTER VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT MATERIALER TIL VEDL BYGNING SUM DRIFTSUTGIFTER NETTO

18 Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap KAPITALKOSTNADER RENTEINNTEKTER, BANKINNSKUD -361, MOTPOST AVSKRIVNINGER , SUM FINANSIERINGSINNTEKT , RENTER AV LØPENDE LÅN RENTER BERTHEUSSEN AVDRAG PÅ LÅN BERTHEUSSEN SELGERKREDITT 15. AVSKRIVNINGER SUM FINANSIERINGSUTGIFTE NETFO ÅRSAVSLUTNING IKKE DISPONERT NETTO DRIFTS SUM FINANSIERINGSUTGIFTE NETI

19 Saldo Saldo EIENDELER ANLEGGSMIDLER DS KAI GAMVIK KAI SAMDRIFT KAI AARSÆTHER MUDRING GAMVIK INDUSTRIKAI MEHAMN HAVNEUTREDNING MUDRING MEHAMN FLYTEBRYGGE GAMVIK FLYTEBRYGGE SKJÅNES HAVNEOMRÅDE MEHAMN SKIPSEKSPEDISJONEN POLAR INTERIMSKONTI FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER PÅLØPTE RENTER , D1V DEBITORER PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVAR DEPOSITUM FLYTEBRYGGER - 11, KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR KORTSIKTIGE FORDRINGER KASSE SPAREB SK TREKK KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD 368/ SUM OMLØPSMIDLER EID SUM EIENDELER AKT SUM EIENDELER AKTIVA

20 EGENKAPITAL Saldo Saldo OVERSKUDD , KASSE , UNDERSK INV REGNSK PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVAR KAPITALKONTO , KAPITALKONTO ,. 2.5 SUM BOKFØRT EGENKAPITAL ,44. 2.KAP SUM BOKFØRT KAPITAL ,44. GJELD LANGSIKTIG GJELD KOMMB , STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER , SPAREBANK , FORRETNINGS- OG SPAREBANKER , LÅN FRA GAMVIK KOMMUNE -5, SELGERKRED. BERTHEUSSEN -45, KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT -95, ANDRE LÅN FRA: , ANDRE LÅN FRA: ,. 2.4 SUM LANGSIKTIG GJELD ,.

21 Saldo Saldo KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSTREKK -22 8, FYLKESSKATTESJEFEN MOMS , SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING , OPPTJENTE FERIEPENGER , KOMMUNEFORVALTNING , DIV KREDITORER , INTERIMSKONTI , ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR , ANNEN KORTSIKTIG GJELD , SUM KORTSIKTIG GJELD ,34. 2.GJE SUM GJELD ,34. 2.PAS SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,78. EGENKAPITAL MEMORIAKONTI SKIPSEKSPEDISJONEN KASSE MOTKONTO UBR. LÅNEMIDLER , MOTKONTO FOR MEMORIAKONTI ,.

22 kr kr kr kr kr Dersom det har vært vesentlige endringer i arbeidskapitalen gjennom året, bør dette forklares nærmere. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 1

23 Note 2 Anleggsmidler Ved nedskrivning av anleggesmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt Note 3 Investeringsoversikt Det bør gis opplysninger om alle større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. Dersom enkelte prosjekter vesentlig fraviker vedtatt framdriftsplan i vesentlig grad, eller det forventes vesentlige avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme, bør det opplyses om dette. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 3

24 Note 4 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (korn1) 5 nr. 7, ved å : (her må det velges mellom alternativ 1 og 2 nedenfor; alternativ 1 anbefales) ALTERNATIV1 : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. korn1 5 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. ALTERNATIV 2 : vekte gjenværende levetid på driftsmidlene i forhold til bokført verdi totalt. Metoden gir et krav til minste avdrag som avviker fra faktisk kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler. Normalt vil denne beregningsmåten gi et lavere krav til minste avdrag enn kapitalslitet på lånefinansierte anleggsmidler. Sammenligning av utgiftsførte avdrag med kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler, beregnet som sum langsiktig gjetd dividert på sum anteggsmdter mulfiphert med årets avskrivnk)ger er vist nedenfor. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet kr , Kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler kr 1 276, Avvik (*1) kr ( ,) *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene).dersom kommunen har valgt alternativ 2 ovenfor, bør følgende skrives inn i tillegg : Tilsvarende krav til minste tillatte avdrag ved bruk av forenklet formel fra KRD er kr som ville ha medført et avvik på kr Dersom sammensetningen av iangsiktig gjeld ikke ligger innenfor kommunestyrets vedtatte finansforvaltningsreglement, bør dette opplyses. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 2 av 3

25 Note 5 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Gjør rede for hvordan kommunen planlegger å dekke inn tidligere års merforbruk. OBS! Inndekning av ev. merforbruk i år skal vedtas av kommunestyret i forbindelse med behandling av årsregnskapet. Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr 45668,3, som skyldes overforbruk.) Det udekkete beløpet foreslås dekket i 21 ved bruk av overskudd i driftsregnskapet samt investeringstilskudd fra kommunen. Note 6 Vesentlige forpliktelser Opplyse om vesentlige forpliktelser (akkumulerte forpliktelser pr og fordelingen pr. år) for kommunen som f.eks. leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og vesentlige driftsavtaler med private knyttet til drift av kommunale tjenester. Gamvik Nordkyn Havn har leasingavtale på bil. Note 7 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Det bør opplyses om forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall som f.eks. rettssaker og lignende samt hendelser etter balansedagen. Ingen aktuelle forhold Note 8 Endring i regnskapsprinsipp i året Virkningen av ev. endring i regnskapsprinsipp (regnskapsført direkte mot kontor for endring av regnskapsprinsipp) skal opplyses i note iht. KRS nr. 5 og KRS nr. 6. Ingen aktuelle forhold Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 3 av 3

26 Note 9 Kapitalkonto(FKR 5 nr. 7) Saldo 1.1 (underskudd i kapital) DEBET, Saldo 1.1 (kapital) KREDIT, Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr,, maskiner og transportmidler , Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 1 276, Oppskrivning fast eiendom/anlegg , Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, Salg aksjer/andeler, Kjøp av aksjer/andeler, Nedskrivning aksjer/andeler, Oppskrivning av aksjer/andeler, Redusert egenkapitalinnskudd KLP, Aktivert egenkapitalinnskudd KLP, Avdrag på utlån - driftsregnskapet, Utlån - driftsregnskapet, Avdrag på utlån - investeringsregnskapet, Utlån - investeringsregnskapet, Avskrivning på utlån - driftsregnskapet, Avdrag på eksterne lån , Avskrivning på utlån - investeringsregnsk., Bruk av lånemidler , Endring pensjonsforpliktelser (økning), Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon), Endring pensjonsmidler (reduksjon), Endring pensjonsmidler (økning), Urealisert kurstap utenlandslån, Urealisert kursgevinst utenlandske lån, Korrigert saldo langsiktig gjeld , Korrigert saldo eiendeler , Balanse (ka ital) , Balanse (underskudd i ka ital, , , Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 2 av 2

27 NOTE 1 Gamvik Nordkyn Havn KF overtar Gamvik Eiendoms og Havneselskap AS. Dette selskapet vil ikke formelt bli oppløst før i 21. Gamvik- Nordkyn Havn KF begynte å kreve inn kaileie for ekspedisjonskaia allerede i 29 dvs. bla fra Hurtigruten. Dvs at alle forpliktelsen som Gamvik Eiendoms og Havneselskap hadde måtte betales av Gamvik Nordkyn Havn KF. Disse utgiftene er ført som et tilskudd i havneregnskapet for 29 under post I tillegg har Gamvik Nordkyn Havn KF overtatt selgergarantien som Gamvik Eiendoms og Havneselskap AS hadde med Bertheussen AS. Dette er ført som et langsiktig lån i Havna sitt regnskap iht. den opprinnelige kontrakten med Berteussen AS.

28 Note 11 TILSKUDD/OVERFØRINGER FRA ANDRE Regnskap for interkommunale samarbeid etter komrnuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp : Samarbeid Gamvik Nordkyn Havn KF Drift Investering navn Overføring fra Gamvik kommune (kontorkommunen kr kr 13 kr Overføring fra Skjånesfondet kr - kr 45 kr Overføring fra C kommune kr - kr - kr kr kr 553 Resultat av overførin er kr - kr - kr Samarbeidets egne inntekter kr - kr - kr Samarbeidets driftsut ifter kr - kr - kr Resultat av virksomheten kr - kr - kr Disponering av resultatet: Tilbakeført deltaker kommunene kr - kr - kr Overført til neste driftsår kr - kr - kr Udekket underskudd kr - kr - kr Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 1

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

NETTO 43 000 43 000 43 768

NETTO 43 000 43 000 43 768 1.1000 HAVNESTYRET 1.1000.0800.330 GODTGJØRELSE HAVNESTYRET 33 000 33 000 31 270 1.1000.1290.330 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 2 000 2 000 2 990 1.1000.1600.330 OPPG PLIKTIGE REISER 3 000 3 000-1.1000.1750.330

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer