Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006"

Transkript

1 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig merforbruk/mindreforbruk Side 3

2 skjema 1B - driftsregnskapet Rev budsjett Opprinnelig budsjett 2006 Til fordeling: Momskompensasjon Avdrag etableringslån, ovf. Investeringsregnskap Salg av konsesjonskraft (netto) Avskrivninger motpost Interne overføringer Korrigert Skjema 1A innen driftsrammer: Skjønnstilskudd veger ligger i etatens ramme Andre statlig overføringer som ligger i driftsrammene: 0 Renteinntekter ført innen driftsområde Feilkonto (skal korrigeres mot drift) 0 Avsetning fond i driftsrammen, korrigert Bruk fond i driftsrammen, korrigert Driftsområder: 0. Politiske styring- og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknisk, plan og ressurs Ymse inkl premieavvik Sum fordelt Side 4

3 Økonomisk oversikt - Drift DRIFTSINNTEKTER Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2006 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Side 5

4 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk Side 6

5 sskjema 2A - Investeringsregnskapet FINANSIERINGSBEHOV Regulert budsjett Reguleringer Opprinnelig Budsjett 2006 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 7

6 sskjema 2 B - investeringsregnskap Budsjettreg Budsjett Kjøp av aksjer og andeler Salg av askjer og andeler Inventar og utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Administrasjonsbygg-inventar Vedlikehold bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Statstilskudd Svene barnehage utbygging Tømrer/snekkerar. vedl./nyb El- og telearb. vedl./nybygg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Statstilskudd Lampeland barnehage utbygging Annet forbruksmateriell Medisinsk utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Inventar/utstyr Flesbergtunet Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Salg av bebygd eiendom Salg av boliger Inventar og utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Pleie/omsorg - datautstyr Inventar og utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Solskjerming Inventar og utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Inventar/utstyr skolene-fellespost Tilsk. Kirkelig fellesråd Investering kirkeformål Spesialutstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Kartverk Side 8

7 Budsjettreg Budsjett Vedlikehold bygninger El- og telearb. vedl./nybygg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Rehabilitering skolebygg Inventar og utstyr Vedlikehold bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Utskifting av gjerder barnehagene Vedlikehold bygninger Rehablitering kommunale bygg Vedlikehold bygninger El- og telearb. vedl./nybygg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Utskifting av Pcb-armatur Utved.ledn. nybygg Fl. vannverk Spesialutstyr Utved.ledn. nybygg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Ly avløp-ledningsnett Kjøp av transportmidler Kjøp av andre større mask Ny brannbil Vedlikehold bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Brann/innbruddalarm Salg av grunn Salg av tomter Adkomstveg nybygg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Veg Skartumlia inkl vann/avløp Kjøp av eksist.bygg/anlegg Kjøp av bolig ved Slamlunger Avdrag på lån Utlån vedr. forvaltningslån Bruk av lån Avdrag på etab/startlån Startlån v/husbankmidler Side 9

8 Budsjettreg Budsjett Dekn.av tidl.års neg. dr.res Styrk. likv.d.res kapital Refusjon fra private Bruk av lån Overf. fra driftsregnskapet smessig merforbruk Finansiering av investeringer Side 10

9 Økonomisk oversikt - Investering INNTEKTER Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2006 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 11

10 Balanseregnskapet - Hovedoversikt 2006 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond 0 0 smessig mindreforbruk smessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 12

11 Balanseregnskapet Art Art (T) Boliger skole ledningsnett , , Avskrivninger konto , , Lagerbygg admbygg sykehjem brannstasjon , , Avskrivninger konto , ,60 LN100 Faste eiendommer og anlegg , , EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskrivninger konto , , Maskiner, inventar,utstyr , , Avskrivninger konto , , Tekniske anlegg, renseanlegg, brannbiler , , Avskrivninger konto , ,72 LN110 Utstyr, maskiner og transportmidler , , KLP-pensjonsm , , STP-pensjonsm. lærere , ,00 LN120 Pensjonsmidler , , Utlån til Moen næringspark A/S , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr. 7 0, , Sosiallån nr. 10 0, , Sosiallån nr. 11 0, , Sosiallån nr. 17 0, , Sosiallån nr. 21 0, , Sosiallån nr. 22 0, , Sosiallån nr 26 0, , Sosiallån nr 28 0, , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr 33 0,00 416, Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr 37 0, , Sosiallån nr 38 0, , Sosiallån nr 39 0, , Sosiallån nr , , Sosiallån nr 42 0, , Sosiallån nr , , Sosiallån nr 44 0, , Sosiallån nr , , Sosiallån nr ,00 0, Sosliallån nr ,83 0, Sosliallån nr ,00 0,00 Side 13

12 Art Art (T) Videre utlån Husbankmidler , ,97 LN130 Utlån , , Biblioteksentralen (2 andeler) 600,00 600, Orkla Borregaard A/S 257 Aksjer , , Kongsberg industri (6 akjser) , , Numedal Produksjon , , Fl. Elverk a/s 1 aksje S Moen 5 352, , Fl. Elverk a/s 5200 aksjer , , Moen Næringspark - aksjer , , Kongsberg Turistservice - Aksjer , , Kommunekraft A/S 1 aksje 2 331, , Lyngdalelvens fiskeforening 310,00 310, Flesb. Samf.hus 3000 andeler , , Solvoll Samf.hus 86 andeler , , Blefjell 2010 AS , , Numedalsnett AS 2 107, , Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 LN140 Aksjer og andeler , , Innest. skogavg. jfr , , Sorenskriverkontoret 0, , Mva-komp Ny , , Diverse kortisktige fordringer , , Betaling fra private - Fosslia , , Forskudd lønn 0,00 764, Debitorer egenbet./avgifter (Agresso) , , Vekslepenger 1 000,00 0, Hjelpekonto 0, , Øreavrundingskonto 0,00-767, Inntektsutjevning ,00 0, Bank - interimskto v/årsskifte , ,75 LN150 Kortsiktige fordringer , , DnB NOR Likviditet II 0, , KLP rentefond II 99 0, , KLP Pengemarked 0, , DNB Nor kort obligasjon 0, , Avanse Norge II aksjefond 0, ,48 LN160 Aksjer og andeler 0, , Kasse , , Driftskonto , , NOR OCR-konto (IBM) 0, , OCR , , Husbankmidler , , Trivselkonto jfr ,82 109, OCR EIK , , Kap.fond m.fl , , Konsesjonskraftfond , , Servicekonto ,40 967,01 Side 14

13 Art Art (T) Flesbergh. minnefond , , Fond S. Moen , , Næringsfond , , Fiskefond , , DNBnor (Ny) ,50 0, POST , , Skattetrekkonto , ,86 LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Arb.g.avg. KLP-ansatte , , Arb.g.avg. STP-lærere , , KLP-premieavik , , STP-premieavvik-lærere , ,00 LN200 Premieavvik , , Renter av kommuneskogfondet , , Generelt disposisjonsfond ,77-1, Renter av kapital/regul.fond -1,00-1, Dispf. urealisert kurs/rente-gevinst 0, , Ekstra avdr. etablån Husb , , Reiselivsplan , , Aksjer KBG industri , , Boligbygging ungdom , , Mopeder , , Tospråklig underv. barnehage , , Friluftstiltak Lp b.hage , , Barn og ungdom , , Teaterverksted , , Vedlikehold kom. boliger , , Vedlikeh. Lp. trygdeboliger , , Rehablitering Stevningsmogen , , Godkjenning vannverk , , Lampeland vannverk , ,90 LN210 Disposisjonsfond , , Flesbergheimens minnefond , , Moen skog (Fl.heimen) , , Hjemmesykepleien , , Reguleringsfond -837,79-837, Næringsfond , , Fiskefond , , Viltfond , , Konsesjonskraftfond , , Avdragsfodn Husb. trygdeb. Lp , , St.tils. tusenårssted , , St.tilsk. skole , , St.tilsk lærebøker , , St.tilsk. lærestipend/kurs , , St.tilsk. foreldrekurs/samtak , , St.tilsk. kvalitetsutvikling , , St.tilsk. foreldreveilednign , ,00 Side 15

14 Art Art (T) St.tilsk. Et godt liv hele livet Tasjan , , St.tilsk. kompetanse for utv prosj , , St.tilsk. kompetansem. barnehage ,00 0, St.tilsk. kvalitetsarb. b.skole , , St. tilsk. Digitale overg. IKT-samtak , , St.tilsk. den kulturelle skolesekken , , Voksenopplæring fremmedspråkelige ,00 0, Erst. forsik. vannskade Lampeland skole ,00 0, Erst. forsikr. flom Flesberg skole ,00 0, Skjønnsmidler barnehager ,00 0, B.hage foreldrebet.mat ,00 0, Svene Barneh. gave Saniteten 0, , Rekruttering førskolelærere ,00 0, St.tilsk. barn/unge , , St.tilsk. interkom. sosial/barnev , , St.tilsk. psykiatrimidler(oppvekst) ,00 0, Depositum komm. boliger , , Helsest. gav v/sanitetsforen , , Gaver buss Flesbergtunet ,00 0, St.tilsk utbedr. eldre boliger 0, , Avsatt til tap på etabl.lån , , Boligtilskudd til tilpasning , , Boligtilskudd til etablering , , Vedlikeh.fond skogsti Dåset , , Selvkostfond avløp 0, , Selvkostfond slam ,00 0, Selvkostfond oppmåling ,00 0, Til ekstraordinære avdrag etablån , , Innestående skogavgift , ,00 LN220 Bundne driftsfond , , Kapitalfond , , Kommuneskogfondet , ,35 LN230 Ubundne investeringsfond , , sm. mindreforbr , ,71 LN250 smessig mindreforbruk 0, , smessig merforbruk , , smessig merforbruk , ,01 LN260 smessig merforbruk , , sm.merforb.investering , , Merforbuk investeringer , ,00 LN , , Likviditetsreserve fra kapital , , Negativ likviditetsreserve drift , ,47 LN270 Likviditetsreserve , ,92 Side 16

15 Art Art (T) Kapitalkonto Anleggsmidler , , Kapitalkonto , ,37 LN280 Kapitalkonto , , KLP-forplikt.-arb.g.avg , , STP-forplikt,arb.g.avg.-lærere , , KLP-pensjonsforpl , , STP-pensjonsforpl.-lærere , ,00 LN290 Pensjonsforpliktelser , , Gjensidige NOR , , Gjensidige NOR , , Kommunekreditt , , Lån til skoleutbygging i K.banken , , Lån til Flesbergtunet i K.banken , , Lån til rehab.skoleb K.banken , , Lån til inv. K.banken/ , , Lån til inv. K.banken/ , , Lån til inv. K.banken/ , , Lån til inv. Kom.kreditt/ ,00 0, HB videre utlån , , HB videre utlån , , HB videre utlån , , HB videre utlån , , HB videre utlån , , Startlån /3/ , , HB Tr. boliger Lp , ,00 LN320 Andre lån , , Skattetrekk , , Påleggstrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Skattefogden mva , , Leverandørgjeld , , Innskudd Lp. trygdeboliger 0, , Opptjente feriepenger i ferieåret ,61 0, Feriepenger utbetalt i ferieåret 0, , Arb.giv.fp opptjent i ferieåret 0, , Arb.giv.fp utbetalt i ferieåret ,65 0, Påløpte lønnsutgifter med avgift , , "Negativ lønn" , , Interimskonto lønn ,50 0, Trekkeiere 1 mnd ,00 0, Ungdomsklubben ,00 0, Dagavdelingen ,00 0, Rammetilsk/inntektsutjamning , , Fl.heimen trivselkonto jfr ,82-109, Beregna ikke forfalte renter , , Feilkonto 0, ,06 LN340 Annen kortsiktig gjeld , ,08 Side 17

16 Art Art (T) Arb.g.avg. KLP- premieavvik , , Arb.g.avg SPK - premieavvik ,00 0, KLP-premieavvik , , STP-premieavvik-lærere ,00 0,00 LN350 Premieavvik , , Ubr. lån etabl , , Ubr. startlån , , Ubr. lån Kommunalbanken , ,81 LN360 Ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost renovasjon ,00 0, Lån av kap.fond til Moen Næringspark , , Lån av næringsfondet , ,00 LN370 Andre memoriakonti , , Ubrukte lånemidler , , Lån av fondsmidler , , Lån av næringsfondet , , Negativ selvkost ,00 0,00 LN380 Motkonto for memoriakontiene , ,81 0,00 0,00 Side 18

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer