Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern april 07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07"

Transkript

1 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern april ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg, LC Tjølling Velkommen til Larvik og Stavern v/ordfører Øyvind Riise Jenssen Distriktsguvernør Hroar Thorsen : utdeling av Ungdomsprisen 2006 Prisen ble i år tildelt Vetle Gjevestad Agledahl, Larvik for sitt fremragende arbeide i Nanset Ten-Sing, som forøvrig sto for underholdningen under åpningen av distriktsmøtet. IRC Torleif Søreid: Campain Sight First II status/tilbakemelding 1.1 ÅPNING VED DISTRIKTSGUVERNØR HROAR THORSEN (DG) Lions etiske norm ble lest av VDG Alexander Grønvold 1.2 MINNESTUND V/(DG) 1.3 PRESENTASJON AV DISTRIKTSRÅD LIONSÅRET 2006/2007 V/(DG) DG Distriktsguvernør Hroar Thorsen LC Tjølling IPDG - Forrige års distriktsguvernør Finn Erling Haug LC Birkenes VDG Visedistriktsguvernør Alexander Grønvold LC Vegårshei Distriktsstyremedlem May Wenche Hegland LC Arendal/Tyholmen DK Distriktskasserer Mariann Vatne Schlanbusch LC Grimstad/Perlne DS Distriktssekretær Anne Grete Ydstie Golab LC Tønsberg/Slottsfjellet ITC Leder for informasjonsteknologi og utvikling Asbjørn Larsen LC Risør YEC Leder for ungdom og Leo Brit Mork LC Larvik/Farris IRC Leder for internasjonalt arbeid. Thorleif Søreid LC Sauherad LDC Leder for opplæring Kari Dahle Halvorsen LC Larvik/Farris MEC Leder for medlemsutvikling Alexander Grønvold LC Vegårshei NAC Leder for mobbing-rus-narkotika Britt Søreid LC Sauherad PRC Leder for presse og info Finn Thorstensen LC Tromøy WEB Leder nettside Asbjørn Larsen LC Risør SL Soneleder Karin Vasbø LC Tønsberg/Slottsfjellet SL Soneleder Terje Røberg LC Tjølling SL Soneleder Tom Nilsen LC Skien SL Soneleder Solbjørg Kolsrud LC Notodden/Telerosa SL Soneleder Arne Martin Gjøseid LC Hisøy SL Soneleder Einar G Kvarving LC Risør SL Soneleder Paul Govertsen LC Grimstad 1.4 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Forretningsorden gjennomgås og godkjennes Vedtak: Enstemmig godtatt. 1.5 VALG AV MØTELEDER Torbjørn Nord, LC Porsgrunn er foreslått som møteleder. Vedtak: Enstemmig valgt Protokoll fra distriktsmøteforhandlingene D104F, 21. april 07, Stavern Side 1/7

2 1.6 VALG AV 2 MØTE REFERENTER Brit Mork og Margaret Pedersen LC Larvik/Farris er foreslått som referenter Vedtak: Enstemmig valgt 1.7 VALG AV 2 DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Morten Kolstad, LC Siljan og Petter Hodnebø, LC Risør er foreslått til å underskrive protokollen Vedtak: Enstemmig valgt 1.8 DELEGAT OPPROP KORRIGERINGER Deltagerlisten ble korrigert. Det var 71 stemmeberettigde delegater tilstede 1.9 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak: Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent. 2. RAPPORTER Lionsåret - mål Handlingsplan for MD Langtidsplaner for organisasjon og utvikling Internasjonale og nasjonale IR prosjekter Økonomisk ramme for prosjektene: 2.1 RAPPORT FRA DG HROAR THORSEN I 104 F, FOR LIONSÅRET SLUTTRAPPORT FRA DG FINN ERLING HAUG I 104 F, FOR LIONS ÅRET RAPPORT FRA VDG ALEXANDER GRØNNVOLD I 104 F, FOR LIONSÅRET RAPPORT FRA DISTRIKTSSTYREMEDLEM D104F MAY WENCHE HEGLAND 2.5 RAPPORT OM MEDLEMSUTVIKLING FRA MEC ALEXANDER GRØNVOLD 2.6 RAPPORT NARKOARBEIDE FRA NAC BRITT SØREID 2.7 RAPPORT PRESSE OG INFORMASJONSARBEID FRA PRC FINN THORSTENSEN 2.8 RAPPORT LEDEROPPLÆRING FRA LDC KARI DAHLE HALVORSEN 2.9 RAPPORT FRA FAGSJEF FOR IR OG DISTRIKTSKOORDINATOR FOR CSF II 2.10 RAPPORT UNGDOMSARBEID FRA YEC & LEO C BRITT MORK 2.11 RAPPORT INFORMASJONSTEKNOLOGI ITC / WEB ASBJØRN LARSEN Protokoll fra distriktsmøteforhandlingene D104F, 21. april 07, Stavern Side 2/7

3 2.12 RAPPORTER FRA SONELEDERE 2.13 SONE 1 SONELEDER KARIN VASBØ 2.14 SONE 2 SONELEDER TERJE B RØBERG 2.15 SONE 3 SONELEDER TOM NILSEN 2.16 SONE 4 SONELEDER SOLBJØRG KOLSRUD 2.17 SONE 5 SONELEDER EINAR G KVARVING 2.18 SONE 6 SONELEDER ARNE MARTIN GJØSEID 2.19 SONE 7 SONELEDER PAUL GOVERTSEN 3. ØKONOMI 3.1 REGNSKAP LIONSÅRET 2005 / 2006 Vedtak: Regnskap for Lionsåret 2005/2006 enstemmig vedtatt. 3.2 REVISJONSRAPPORT Vedtak: Rapporten tas til orientering. 3.3 FORELØPIG REGNSKAP Regnskap pr Vedtak: Forløpig regnskap for Lionsåret med fondsoversikt tatt til orientering. 3.4 OVERSIKT OVER FOND D104F 3.5 BUDSJETFORSLAG FOR LIONSÅRET Vedtak: Budsjettforslaget tatt til orientering. 3.6 BRUK AV OVERSKUDD 2005 / 2006 Vedtak: Overskudd vedtatt overført til DG fondet. 4. FREMTID / PLANER 4.1 LANGTIDSPLAN FOR DISTRIKT 104f Overordnet målsetting: Lions som en voksende og tidsaktuell organisasjon hvor mennesker kan tilbringe meningsfylt fritid. Vedtak:Langtidsplanen godkjent slik den foreligger med overordnet målsetting. 4.2 HANDLINGSPLAN FOR DISTRIKT 104F V / VDG Vedtak:Handlingsplanen godkjent som den foreligger Protokoll fra distriktsmøteforhandlingene D104F, 21. april 07, Stavern Side 3/7

4 4.3 INFO OM NESTE ÅRS DISTRIKTSMØTE VED LC VEGÅRSHEI Distriktsmøtet takket ja til invitasjon. 4.4 INFO OM VANDRELEIR G UNGDOMSLEIR 2009 V/ BRITT MORK Vedtak: Distrikt 104F arrangerer ungdomsleir Inspirasjonsseminar: Fornyelse i Lions Introduksjon v/guvernørrådsleder Bjørn Sætrom Inspirerende tablå v/dg og VDG 5. DISTRIKTSSAKER 5.1 FORSLAG FRA LC RISØR OM STØTTE TIL KLUBBER MED 2 ELLER FLERE TILLITSVALGTE I DISTRIKTET Vedtak: Forslaget ikke vedtatt 5.2 FORSLAG TIL NYE STATUTTER FOR DISTRIKTETS LOVKOMITE Forslaget krever lovendring 15.1.Lovendringsforslag fremsatt: Distriktet har en lovkomite som velges av distriktsmøtet. Medlemmenes funksjonstid er to år. Komiteen sammensettes og arbeider etter statutter vedtatt av distriktsmøtet. Vedtak: Lovendring 15.1 enstemmig vedtatt. Endringsforslag til nye statutter for distriktets lovkomite: 5.2 FORSLAG TIL NYE STATUTTER FOR DISTRIKTETS LOVKOMITÉ I løpet av det året som har gått, har man sett at distriktets lovverk / arbeidsordning trenger en nøye revidering. For å samtidig sørge for at arbeidet med å holde lovverket / arbeidsordningen oppdatert til en hver tid har man i samarbeid med siste lovkomité utarbeidet følgende forslag: Forslag til statutter for distriktets lovkomité - Distrikt 104F Distriktet skal ha en lovkomité, som skal bestå av tre valgte medlemmer, samt IPDG. Lovkomiteen skal være kjent med distriktets, multippeldistriktets og det internasjonale lovverket. Lederen skal ha vært distriktsguvernør. Lovkomiteen velges av Distriktsmøtet for to år av gangen etter forslag fra distriktsrådet. Distriktsrådet utnevner komiteens leder dersom flere har vært distriktsguvernør. Komiteen eller enkeltmedlemmer av komiteen kan gjenvelges. Ved første gangs valg velges ett av medlemmene for ett år. Mellom distriktsmøtene er lovkomiteen administrativt underlagt distriktsrådet med distriktsguvernøren som nærmeste overordnede. Lovkomiteen er ansvarlig for at distriktets lover og arbeidsordninger til enhver tid er i overensstemmelse med det internasjonale lovverket. Alle lovforslag som ønskes fremmet for distriktsmøtet skal forelegges lovkomiteen på forhånd for behandling av forslagets lovmessige side. Komiteen avgir sin kommentar i slike saker Protokoll fra distriktsmøteforhandlingene D104F, 21. april 07, Stavern Side 4/7

5 Lovkomiteen skal også behandle og avgi uttalelse i andre saker den måtte bli forelagt av klubbene, distriktet, distriktsrådet og dets komiteer og utvalg. Lovkomiteen har forslagsrett til Distriktsmøtet i saker som har tilknytning til komiteens arbeidsområde. Lovkomiteens leder skal innkalles til Distriktsmøtet. Ved forfall skal et annet medlem av komiteen kunne representere. Vedtak: Nye statutter for distriktets lovkomite enstemmig vedtatt. 5.3 FORSLAG FRA LC ANDEBU OM KRAV FOR Å BLI VDG LC Andebu trekker forslaget og fremmer et nytt: Distrikt 104F bes om å arbeide for at det internasjonale og nasjonale regelverk endres slik at fagsjefer likestilles med funksjonen som soneleder og DS/DK for å kunne stille til valg som VDG. Vedtak: Forslaget vedtatt. Saken oversendes den nye lovkomiteen som jobber den videre FORSLAG FRA LC TØNSBERG OM DEKNING AV SONELEDERS UTGIFTER LC Tønsberg trekker forslaget under henvisning til Arbeidsordningens kap. 9 pkt. 2 samt orienteringen vedr. budsjett RIKSMØTESAKER RIKSMØTET GJENNOMGANG AV RIKSMØTE SAKER Spesielt fremhevet: 4.1. Nytt reglement for Lions Tulipanaksjon. 4, pk.3. Tulipanene kjøpes fortrinnsvis inn sentralt og distribueres til klubbene i henhold til klubbenes bestillinger. Klubber som ønsker å kjøpe inn tulipaner selv, gis rett til dette etter skriftlig søknad til distriktets NAC innen 15. oktober året før aksjonen. Tillatelsen gjelder kun for neste aksjon Forslag til finansiering av informasjonskampanjen Forslag fra Guvernørrådet. Bjørn Sætrom informerte, og fikk tilbakemelding fra distrik F at dette er en meget posiiv kampanje, og bør dekkes av klubbkassa (hver enkelt medlem). 6.2 INNFORMASJON OM LIONS RØDEFJÆR 2009 Trond Edvardsen og professor Johan Stanghelle presenterte felles forslag 3+8 fra LC Fjaler, distrikt C og LC Nesodden, distrikt J. Forskningsbygg/forskningsfond på Sunnaas sykehus på Nesodden og på Hauglandsenteret i Fjaler. Thor Næss, LC Bamble informerte om forslag fra LC Horten, distrikt G. Kurs-, oplærings- og kompetansesenter for dysleksi. Samarbeid med Dysleksiforbundet i Norge. DG leste opp de øvrige 8 forslagene som stiller til valg på Riksmøtet Protokoll fra distriktsmøteforhandlingene D104F, 21. april 07, Stavern Side 5/7

6 7. VALG : WE SERVE Valgkomiteen består av: IPDG Finn Erling Haug LC Birkenes PDG Arne Kolsrud LC Notodden PDG Finn Eltorn, LC Skien Bratsberg Følgende er på valg: Distriktsguvernør (DG) Periode: 2007/2008 Visedistriktsguvernør (VDG) Periode: 2006/2008 Ett styremedlem til distriktsstyret Periode: 2006/2008 NAC Leder for Narkotikaarbeidet Periode: 2007/2009 MEC Leder for Medlemspleie / utvikling Periode: 2007/2010 Revisor Periode: 2007/2008 Valg komiteens innstilling er: Verv Kandidat Foreslått av Periode DG Alexander Grønvold LC Vegårshei 2007/2008 VDG Solbjørg Kolsrud LC Notodden/Telerosa 2007/2008 Styremedlem Britt Søreid LC Sauherad 2007/2008 MEC May Wenche Hegland LC Arendal Tyholmen 2007/2010 NAC Terje Røberg LC Tjølling 2007/2009 Revisor Lasse Fosse Knut Eskedal LC Gjerstad. LC Grimstad Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon. 2007/2008 Følgende fagsjefer er ikke på valg: IRC Thorleif Søreid LC Sauherad 2006/2008 YEC/LeoC Brit Mork LC Larvik/Farris 2006/2008 LDC Kari Dahle Halvorsen LC Larvik/Farris 2005/2008 PRC Finn Thorstensen LC Tromøy 2006/2008 Utpekes av Distriktsguvernøren Distriktssekretær Anne Grethe Ydstie Golab LC Tønsberg Slottsfjellet 2007/2008 Distriktskasserer Mariann Vatne Schlanbusch LC Grimstad Perlene 2007/2008 ITC Asbjørn Larsen LC Risør 2007/2008 Valgkomiteens innstilling til lovkomite: Torbjørn Nord, LC Porsgrunn, (1 år) Christian Danielsen, LC Grimstad (2 år) Arne Kolsrud, LC Notodden (2 år) Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon Protokoll fra distriktsmøteforhandlingene D104F, 21. april 07, Stavern Side 6/7

7 8. DG ELECTS MEDDELELSE 8.1 PRESENTASJON AV DISTRIKTSSTYRET OG DISTRIKTSRÅD FOR 2007/ AVSLUTNING AV DISTRIKTSMØTEFORHANDLINGENE Møteleder og Distriktsguvernør avslutter distriktsmøteforhandlingene 21. april Protokoll fra distriktsmøteforhandlingene D104F, 21. april 07, Stavern Side 7/7

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt.

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt. Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2015, Arendal, 25.06.2015 Sak 1: Konstituering A: Det ble foretatt opprop. Det var registrert 93 medlemmer, hvorav 82 delegater med

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer